Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


AUDITAREA CONTURILOR ANUALE SEMNIFICATIVE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micAUDITAREA

CONTURILOR ANUALESEMNIFICATIVE

SECTIUNEA G

A. AUDITAREA CONTURILOR DE IMOBILIZARI

CLASA a-2-a ACTIVE IMOBILIZATE

a).- Imobilizari corporale si financiare

la costul istoric

- lei RON-

Nr. crt.

Structura imobilizarilor corporale

Sold la 01.01.2006

Cresteri

Reduceri

vanzari

Sold la 31.12.2006

Terenuri

Constructii

Echipam. tehn., instalatii. Masini si utilaje

Alte imobilizari corporale

Imobilizari corporale in curs

Imobilizari financiare

Imobilizari necorporale

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

Auditarea imobilizarilor s-a realizat conform IAS 16 si a probelor de lucru :

-. Test nr.1 ref. Sectiunea G "Verificarea intrarilor de imobilizari corporale" - Cont 213

-. Test nr.2 ref. Sectiunea G " verificarea iesirilor de imobilizari corporale" - cont 211 - terenuri si Cont 212 Constructii

-. Test nr.3 ref. Sectiunea G "verificarea iesirilor de imobilizari corporale" cont 213 Instalatii tehnice si masini

-. Test nr.5 ref. Sectiunea G "imobilizari financiare",

Constatandu-se :

* Inregistrarea in evidenta contabila la pretul de achizitie ;

* Reevaluarea s-a realizat conform HG 500/1994, HG 403/2000 si HG 1553/2003 conform Raport nr.006/07.02.2005 ;

* Bunurile au fost inventariate si se gasesc in proprietatea societatii ;

* S-au efectuat vanzari de active: terenuri, constructii si utilaje, in special din sectorul Brezoi, in suma de 4.606.236 lei.

* O parte din utilajele din activitatea de exploatare, transport si prelucrare au fost trecute in conservare.

Situatia scoate in relief actiunea de investitii masive pentru modernizarea sectorului Babeni, pentru care s-a cheltuit suma de 180.093 lei.

Modificari importante s-au produs in evolutia imobilizarilor financiare, respectiv a garantiilor de buna executie, constituite la dispozitia Ocoalelor silvice, conform Regulamentelor de exploatare a masei lemnoase, acestea inregistrand diminuari de peste 40%

INDICATORI DE APRECIERE A IMOBILIZARILOR LA COSTUL NET

1.- Raportul dintre activele imobilizate si activele circulante

-. In anul 2006 =(5.684.980 : 4.125.628) x 100 = 138%

-. In anul 2005 = (7.877.362 : 2.146.127) x 100 = 367%

Rezultatul a fost influentat de diminuarea imobilizarilor in 2006 pe seama in special a vanzarilor de constructii si terenuri si scaderea corespunzatoare a stocurilor ca urmare a restrangerii activitatii.

Venituri realizate la 1.000 lei fonduri fixe

-. In anul 2006 = (13.128.621 : 5.684.980) x 1000 = 22.443 lei/1000 lei fonduri fixe

-. In anul 2005 = (5.689.786 : 7.860.695) x 1.000 = 723 lei /1.000 lei fonduri fixe

Cresterea veniturilor in anul 2006 fata de 2005 se datoreaza ambilor factori si anume cresterea veniturilor cu 99% si scaderea fondurilor fixe cu 28%.

b.- DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

lei RON-

Nr.

Crt.

Structura imobilizarilor corporale

Sold la 01.01.2006

Depreciere 2006

Sold la 31.12.2006

amortizare

reduceri

Terenuri

Constructii

Instalatii si masini

Alte imobilizari corporale

Imobilizari financiare

Imobilizari corporale

Total active imobilizate

Confirmari :

Amortizarea in suma de 500.410 ron a fost inregistrata corect in evidenta contabila a exercitiului 2006, fiind inclusa in cheltuieli de exploatare ;

Metoda de calcul a amortizarii in anul 2006 conform Legii 15/1994, republicata, a fost METODA LINIARA ;

Reducerea semnificativa a deprecierilor in suma de 2.723.593 lei, 37%, se explica pe seama scoaterii din evidenta contabila a amortizarii aferente fondurilor fixe vandute in 2006.

Unitatea nu a aplicat IAS 36 "Deprecierea activelor ca urmare a inregistrarii imobilizarilor la valoarea reevaluata" conform HG nr.1533/2003, recunoscandu-se aceste valori ca valoare justa.

CONCLUZII PRIVIND SITUATIA IMOBILIZARILOR

Diminuarea imobilizarilor cu c/v terenurilor, constructiilor si utilajelor din sectorul Brezoi vandute in 2006, pentru acumulare fonduri in scopul supravietuirii si continuarea activitatii prin dezvoltarea sectorului Babeni si atelier mecanic Rm. Valcea ;

Sistarea partiala a activitatii a condus la utilizarea necorespunzatoare a capacitatii fondurilor fixe ;

Unitatea detine in evidenta si folosinta un parc de mijloace fixe foarte imbatranit, care angajeaza costuri suplimentare. Masura introducerii in conservare, pentru a elimina unele costuri, pana la disponibilizare prin vanzare, casare etc, se apreciaza temporar pozitiva.

In anul 2006, indicatorii de utilizare a fondurilor fixe prezentati la punctul 1,2 de mai sus (raport fata de activele circulante si venit realizat la 1000 lei fonduri fixe) sunt foarte buni.

Urmare a vanzarii prin licitatie a activelor in august si octombrie 2006, s-a obtinut un pret adjudecat in suma de 1.801.230 Euro, ceea ce va permite modernizarea sectorului Babeni si a atelierului mecanic din R

SECTIUNEA H

AUDITAREA INVESTITIILOR

In anul 2006, s-a realizat un volum de investitii in suma de 190.671 lei, din care ponderea o detin cheltuielile pentru modernizarea Hala PAL Babeni in suma de 175.895 lei, in care se va monta o linie moderna de fabricat cherestea din import Slovenia, folosindu-se si fonduri atrase de la AVAS in suma de 70.000 lei.

Din punct de vedere al surselor, fondurile de investitii in anul 2006 au fost constituite din:

- surse proprii = 120.671 lei

- surse atrase = 70.000 lei

TOTAL 190.671 lei

Pentru aceste exista acte justificative de aprovizionare, care au fost inregistrate corect in evidenta contabila, intrand in proprietatea societatii si fiind identificate la inventar, la capitolul investitii in curs si echipamente tehnologice.

ANEXA I

AUDITAREA CONTURILOR DE STOCURI

-Clasa a-3-a

-(in lei RON) -

Nr. crt.

Structura stocurilor

Nivel realizat la:

Indice

Mat. Prime, materiale consumabile, obiecte inventar

Produse in curs de executie

Produse finite si marfuri

Avansuri pentru cumparari stocuri

TOTAL

In urma auditarii operatiunilor de constituire a stocurilor, de dare in consum si gospodarire a acestora, cat si pe baza probelor de lucru intocmite :

Foaia de lucru nr.1 ref. Sectiunea I "Analiza vechimii stocurilor de materii prime" ;

Foaia de lucru nr.2 ref. Sectiunea I "Analiza vechimii stocurilor de produse finite si marfuri" ;

Foaia de lucru nr.3 ref. Sectiunea I "Situatia soldurilor conturilor de stocuri le 31.12.2005" ;

Auditul CONFIRMA :

a.- Toate categoriile de stocuri, in anul 2006 au inregistrat reduceri semnificative, diminuarea fiind de 69%, respectiv 1.042.462 ron, retinandu-se ca un aspect pozitiv cu consecinte favorabile asupra rezultatelor economice, reducerea stocurilor de 69% operand concomitent cu cresterea veniturilor cu 99%.

b.- Stocurile materiale au fost integral inventariate conform Legii Contabilitatii nr.82/1991, art.8 si 9 si OMFP nr.1753/2004 si reflectate in situatiile financiare si Nota explicativa nr.11.

c-. Bunurile aprovizionate cu titlu de stocuri materiale, au fost corect inregistrate in evidenta contabila, cantitativ si valoric, in baza documentelor justificative : facturi si note de intrare receptie.

d.- In sistemul de evidenta s-a folosit metoda "FIFO" - primul intrat, primul iesit.

e.- In anul 2006, nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor de materiale. Suma de 8.277 ron - cont 3945, reprezentand c/v a 433,03 mp binale si mic mobilier, constatate depreciate de comisia de inventariere la sectorul industrial Babeni, in anul 2005, au fost transferate din contul de evidenta 394.5

f.- Au fost respectate prevederile Legii 82/1991, ale OMFP nr.1752/2005 si ale IAS nr.2 "Stocuri", cu privire la :

-. Receptionarea stocurilor aprovizionate ;

-. Operatiunile de inregistrare in evidenta contabila ;

-. Gospodarirea stocurilor, asigurandu-se integritatea acestora.

CALCULAREA

INDICATORULUI DE EFICIENTA PRIVIND GOSPODARIREA STOCURILEOR

-VITEZA DE CIRCULATIE IN ZILE-

459.221 x 360 zile

- In anul 2006 = ----- ----- ----- ----- ----- = 20 zile

8.269.985

1.501.683 x 360 zile

- In anul 2005 = ----- ----- ----- ----- ----- = 95,0 zile

5.689.788

Concluzie :

Stocurile materiale au fost gestionate corespunzator, realizandu-se in 2006 o accelerare a vitezei de circulatie cu 75 zile fata de 2005.

Se impun masuri de valorificare a stocurilor fara miscare, in suma de 97.044 ron si a celor cu o vechime de peste 12 luni, in suma de 45.218 ron, din care piesele de schimb ocupa o pondere semnificativa, asa dupa cum rezulta din analiza Foii de lucru nr.1 ref. Sectiunea I.

SECTIUNEA J

AUDITAREA CONTURILOR DE CREANTE

(In lei RON)

Nr.

crt.

Structura creantelor

U/M

Nivel realizat la:

Indice

Creante comerciale

Cont 4111, 4112, 4118

RON.

Alte creante

Cont 4282, 441, 461

RON

Cheltuieli in avans

Cont 471

RON

TOTAL

RON

Auditul constata o crestere a creantelor in suma de 2.934.992 ron, respectiv cu 715%.

Acest lucru a influentat negativ rezultatele financiare, ca urmare a nefolosirii surselor proprii pentru finantare, cat si sub aspectul intarzierii lucrarilor de modernizare a fabricii de la Babeni, adjudecatorul activelor societatii neputand achita integral pretul la momentul licitatiei.

Semnalam faptul ca unitatea nu a continuat si in anul 2006 a achita datoria PAS fata de AVAS, derivata din contractul de cumparare a actiunilor la privatizare, la finele anului 2006 soldul debitor al PAS fiind de 227.408 ron, respectiv acelasi de la 31.12.2005.

Situatia clientilor dupa vechime se prezinta astfel :

(In lei RON)

Nr.

crt.

EXPLICATII

U/M

Situatia clientilor la

Indice

Clienti curenti interni

Clienti cu vechime 30 - 60 zile

Clienti cu vechime 60 - 90 zile

Clienti cu vechime 90 - 360 zile

Clienti cu vechime peste 1 an

TOTAL creante clienti,

Din care : clienti restanti

Se impun masuri pentru incasarea clientilor restanti, deoarece se poate prescrie dreptul la actiune, sau debitorii pot deveni insolvabili, facand imposibila recuperarea creantelor.

Avand in vedere cele constatate si tinand seama de rezultatele Testelor nr.1, 2 si 3 - ref. Sectiunea J, auditul confirma :

Evolutia negativa a situatiei creantelor, ca urmare a cresterii cu 715%;

Respectarea principiului independentei exercitiului la contabilizarea creantelor, aspect demonstrat prin Testul nr.2 - ref. Anexa J.

Reflectarea corecta a deprecierii creantelor, aspect prezentat in Testul nr.3 - ref. Anexa J "Clienti incerti", in suma de 224.779 ron. Recunoasterea in bilant a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli s-a efectuat conform IAS 37, avand la baza situatia litigiilor comerciale intocmite de Compartimentul juridic si situatia clientilor incerti si insolvabili.

CALCULAREA INDICATORULUI DURATA MEDIE

DE RECUPERARE A CREANTELOR

3.345.262 x 360 zile

- In anul 2006 = ----- ----- ----- ----- ----- = 91,7 zile

13.284.896

410.270 x 360 zile

- In anul 2005 = ----- ----- ----- ----- ----- = 25,9 zile

5.689.788

Concluzie : Se constata o incetinire a vitezei de recuperare cu 65,8 zile, ce se retine ca aspect negativ.SECTIUNEA K

AUDITAREA CONTURILOR

DE DISPONIBILITATI BANESTI

Situatia trezoreriei SC COZIA FOREST SA la 31.12.2006 se prezinta astfel:

Nr. crt.

Simbol cont

Sold la

Sold la 31.12.2005

Indice

5121 Cont curent la banci

5124 Conturi la banci in devize

5311 CASA

532 Alte valori

542 Avansuri de trezorerie

TOTAL

Se inregistreaza o crestere de 36% a soldului conturilor de trezorerie la finele anului fata de exercitiul 2005, ce se retine ca o situatie pozitiva, exprimand preocuparea pentru incasarea lichiditatilor restante la finele anului.

In urma auditarii conturilor de trezorerie si tinand seama si de rezultatele probelor de lucru :

-. Testul nr.1 - ref. Sectiunea K "Verificarea concordantei soldurilor finale ale contului de disponibilitati in casa cu rezultatul inventarierii" ;

-. Testul nr.2, ref. Sectiunea K "Verificarea registrului de casa" ;

-. Testul nr.3, ref. Sectiunea K "Soldurile conturilor de disponibil; aferente exercitiului curent si anterior"

-. Testul nr.4, ref. Sectiunea K "situatia soldurilor la banci" ;

-. Testul nr.5, ref. Sectiunea K "Verificare documente bancare" ;

-. Testul nr.6, ref. Sectiunea K "Reevaluarea disponibilitatilor"

SE CONFIRMA

Identitatea dintre soldurile conturilor de disponibilitati banesti la 31.12.2006, existente in casa si banca, evidentiate in jurnalul de casa si confirmate de banci cu soldurile disponibilitatilor banesti inscrise in situatiile financiare ;

Respectarea disciplinei de casa, reglementata prin OG nr.15/1996, modificata si completata prin OG nr.94/2004, neidentificandu-se plati zilnice catre persoane juridice mai mari de 5.000 ron ;

Operatiunile de incasari si plati prin casa si banca s-au realizat pe baza de documente justificative aprobate de factorii de raspundere, care au fost inregistrate in evidenta contabila cronologic si corect.

Ponderea disponibilitatilor banesti in totalul activelor circulante

-. In anul 2006 = (325.148 : 4.125.628) x 100    = 7,9%

-. In anul 2005 = (238.339 : 2.146.127) x 100    = 11,1%

Rezultatul se explica prin reducerea semnificativa a stocurilor materiale, ca urmare a restrangerii activitatii.

SECTIUNEA L

AUDITAREA CONTURILOR

DE OBLIGATII SI ANGAJAMENTE

SITUATIA SINTETICA A CONTURILOR DE DATORII :

Nr. crt.

Structura datoriilor

u/m

Nivel realizat la:

Indice

Credite bancare T.L.

ron

Credite bancare T.S. angajate

ron

Datorii leasing

ron

Furnizori

ron

Clienti creditori

ron

Datorii bugetare

ron

Datorii fata de actionari

ron

Creditori diversi

ron

Drepturi personal si alte datorii

ron

TOTAL

ron

Se constata o reducere a datoriilor angajate cu 92,8%, cu accent pe obligatiile fata de banci la care, la 31.12.06 nu sunt angajate datorii, cat si fata de clientii creditori, furnizori si personal.

Avand in vedere si rezultatele Testelor nr.1, 2 si 3 - ref. Anexa L, auditul face urmatoarele aprecieri asupra datoriilor :

Desi unitatea a inregistrat dificultati serioase pe plan economic in anul 2006, situatia datoriilor a fost tinuta in limitele normalitatii, reusindu-se achitarea obligatiilor fata de furnizori si creditori, dupa valorificarea activelor

S-a optat pentru un imprumut - linie de credit - la BCR Rm. Valcea in valoare de 1.800.000 ron, menit a asigura centralizarea imprumuturilor si a asigura finantarea echilibrata a procesului de productie ; la 31.12.2006 aceasta linie de credit nu era utilizata. Sunt constituite garantii imobiliare pentru linia de credit

Situatia datoriilor fata de furnizori, dupa vechime, se prezinta astfel :

-. Datorii curente, pana la 30 zile = 53.506 lei

-. Datorii restante, 30 la 90 zile = 2.594 lei

-. Datorii restante, 90 la 360 zile = 1.338 lei

-. Datorii peste 1 an    = 33.887 lei

Calcularea indicatorilor de apreciere a datoriei:

Nr.

Crt

INDICATORI

Nivel realizat la :

Aprecierea evolutiei

Durata de rambursare

(datoria x 360 : cifra de afaceri)

34,4 zile

155,8 zile

Foarte buna

Rata autonomiei financiare

(capital propriu : capital permanent)

Foarte buna

Rata datoriilor

(datorii totale : active totale)

Foarte buna

Gradul de indatorare

(datorii : capitalul propriu)

Foarte buna

Rata lichiditatii generale

(active circulante : datorii )

Foarte buna

Rata solvabilitatii generale

(active totale : datorii totale)

Foarte buna

Toti indicatorii de apreciere a datoriei se retin ca foarte buni pe perioada analizata.

SITUATIA PATRIMONIULUI NET

(in lei RON )

Nr.

Crt.

INDICATORI

Nivel realizat la :

Indice

TOTAL ACTIV

TOTAL DATORII

PATRIMONIUL NET (1-2)

Se subliniaza influenta edificatoare a diminuarii datoriilor cu 93%, fata de cresterea patrimoniului net cu 34%, unitatea inregistrand din acest punct de vedere cel mai bun rezultat din intreaga sa activitate.

SECTIUNEA M

AUDITAREA CONTURILOR DE IMPOZITE SI TAXE

Nr.

Crt.

Structura impozitelor si taxelor

Nivel realizat la :

Indice

Contributii asigurari sociale cont 431

Fond somaj, Cont 437

Impozit pe profit, Cont 441

TVA, cont 4423

Impozit pe salarii, Cont 444

Impozite si taxe locale, Cont 446

Alte obligatii fiscale, Cont 447

TOTAL

Auditul reflecta eforturile unitatii cu privire la achitarea obligatiilor fiscale catre bugetul consolidat al statului, in conditiile recesiunii economice inregistrata in anul 2006, reusind aproape integral aceasta sarcina.

Pe baza probelor de lucru realizate :

-. Foaia de lucru Nr.1, ref. Sectiunea M "Lista impozitelor si taxelor"

-. Foaia de lucru Nr.2, ref. Sectiunea M "Revizuirea TVA"

-. Testul Nr.1, ref. Sectiunea M "Depunerea la timp a deconturilor TVA"

-. Testul Nr.2, ref. Sectiunea M "Reconcilierea TVA cu evidenta contabila, jurnal vanzari"

-. Testul Nr.3, ref. Sectiunea M "Reconcilierea TVA cu evidenta contabila, jurnal cumparari"

-. Foaia de lucru Nr.3, ref. Sectiunea M "Revizuire cont 4311"

-. Foaia de lucru Nr.4, ref. Sectiunea M "Revizuire cont 4371"

-. Testul Nr.4, ref. Sectiunea M "Situatia penalitati obligatii fiscale",

si a celorlalte investigatii intreprinse, AUDITUL RETINE :

Ø          Calcularea corecta si la timp a impozitelor si taxelor datorate bugetului consolidat al statului ;

Ø          Inregistrarea corecta in evidenta contabila ;

Ø          Achitarea la termen, in general, a obligatiilor fiscale ;

Ø          Respectarea obligatiei cu privire la intocmirea declaratiilor privind obligatiile fiscale si a deconturilor de TVA, precum si cu privire la inaintarea la termen.

Sectiunea N

AUDITAREA CAPITALURILOR PROPRII

In situatia modificarilor capitalurilor proprii, intocmita la 31.12.2006, - parte integranta a situatiilor financiare -, unitatea evidentieaza modificarile ce au avut loc in anul 2006 in ceea ce priveste resursele proprii, astfel :

Element al capitalului propriu.

Sold la 01.01.06

CRESTERI

REDUCERI

Sold la 31.12.06

Total

Prin transfer

Total

Prin transfer

Capital subscris

Prime de capital

Rezerve din reeval.

Rezerve legaleRezerve actiuni proprii

Rezerve statutare sau

Alte rezerve

Rezerve din conversie

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat

Pierdere neacoperita

Rezultat reportat din adoptarea IAS

Rezultat reportat din modific. politici cont.

Rezultat reportat din corectare erori

Rezultat reportat surplus rezerve reevaluare

Rezultat exercitiu financiar

Sold creditor

Sold debitor

Repartizare profit

Total capitaluri proprii

Sintetic, situatia se prezinta astfel :

Sold la 01.01.2006 - Total capitaluri proprii = 7.094.987 lei

Sold la 31.12.2006 - Total capitaluri proprii = 9.501.567 lei

Se constata o crestere per total de    = 2.406.580 lei

Auditul releva ca elemente semnificative de crestere a capitalului propriu reflectat in soldul la 31.12.2006 :

-. Profitul realizat in anul 2006 = 2.033.898 lei

-. Rezerva din reevaluare    = 367.409 lei

AUDITAREA PROVIZIOANELOR

Conform IAS 21, 36 si 37, situatia provizioanelor pe 2006 se prezinta astfel

.Nr.

crt.

Structura provizioanelor

Sold la 31.12.2005

TRANSFERURI

Sold la 31.12.2006

In cont

Din cont

Provizioane pentru litigii

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioane depreciere produse finite

Provizioane depreciere creante

Provizioane depreciere materiale

TOTAL

Recunoasterea in bilant a provizioanelor, s-a facut in baza IAS 37 si a documentelor justificative :

-. Situatia litigiilor comerciale - Foaia de lucru nr.6, ref. Anexa F

-. Proces verbal de inventariere anuala a patrimoniului

-. Situatia clientilor incerti si insolvabili

-. Situatia dobanzilor si penalitatilor datorate pentru plata obligatiilor bugetare cu intarziere.

SECTIUNEA O

AUDITAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

Nr.

Crt.

INDICATORI

Nivel realizat

Nivel realizat

Indice

Cifra de afaceri

venituri din exploatare

Cheltuieli din exploatare

Rezultat din exploatare :

- profit (2-3)

- pierdere (3-2)

venituri financiare

cheltuieli financiare

rezultatul financiar

- profit (5-6)

- pierdere(6-5)

Rezultatul curent :

profit

pierdere

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultatul extraordinar:

profit

pierdere

VENITURI TOTALE

CHELTUIELI TOTALE

Rezultatul brut :

profit

pierdere

Impozitul pe profit

Rezultatul net :

profit

pierdere

Anul 2006 este anul in care SC COZIA FOREST SA a inregistrat cele mai bune rezultate financiare din ultimii 10 ani.

Cauze principale favorabile:

Ø          Restrangerea activitatii prin scoaterea din functiune a sectorului industrial Brezoi, ceea ce a influentat diminuarea costurilor cu intretinerea si amortizarea;

Ø          Valorificarea in august si octombrie 2006 a unor active prin licitatie la pretul adjudecat in suma de 1.801.230 Euro, care a majorat semnificativ veniturile societatii

Cauze nefavorabile semnificative:

Ø          Influenta nefavorabila a raportului dintre veniturile financiare in suma de 11.367 lei si cheltuielile financiare in suma de 355.422 lei, inregistrandu-se o pierdere la acest capitol de 344.055 lei

Urmare analizei probelor de lucru intocmite :

-. Foaia de lucru Nr.1 ref. Sectiunea O "Lista veniturilor si cheltuielilor anului 2006 comparativ cu anul 2005"

-. Foaia de lucru Nr.2 ref. Sectiunea O "Analiza veniturilor din activitate proprie"

-. Foaia de lucru Nr.3 ref. Sectiunea O "Analiza lunara a cheltuielilor materiale"

-. Foaia de lucru Nr.4 ref. Sectiunea O "Situatia cheltuielilor cu personalul"

-. Testul Nr.1 ref. Sectiunea O "Situatia dobanzilor de incasat si plati"

-.Testul Nr. 2 ref. Sectiunea O "Verificarea corectitudinii repartizarii profitului"

Auditul retine :

a.- Toate cheltuielile si veniturile anului 2006 au fost inregistrate in evidenta contabila, bazandu-se pe acte justificative aprobate de persoane abilitate. Operatiunile patrimoniale au fost inregistrate cronologic cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata si OMFP nr.1752/2001.

b.- Contul de profit si pierderi incheiat la 31.12.2006 reflecta fidel, corect si complet situatia veniturilor si cheltuielilor de exploatare si financiare si rezultatul final obtinut, respectiv un profit net de 2.033.898 lei.

c.- Societatea fiind cotata la bursa conform IFRS, criteriul actual de gestiune este REZULTATUL PE ACTIUNE in modalitatile : rezultatul de baza pe actiune cat si rezultatul pe actiune diluat.

In ambele moduri in anul 2006, rezultatul pe actiune se prezinta astfel:

Rezultatul de baza /actiune in 2006 = profitul net sau pierderea realizata : numar mediu de actiuni in circulatie in 2006 = 2.033.898 : 74.955.000 actiuni = 0.027 lei pe actiune, comparativ cu rezultatul de baza realizat in anul 2005 de -0,036 lei/actiune.

Pretul diluat pe actiune nu se impune a fi calculat deoarece nu au avut loc operatiuni de tranzactionare a actiunilor in acest an.

SITUATIA INDICATORILOR DE APRECIERE

A EVOLUTIEI REZULTATELOR

Nr. crt.

INDICATORI

U/M

Nivel realizat

Aprecierea evolutiei

TOTAL VENITURI

RON

Foarte buna

TOTAL CHELTUIELI

RON

Foarte buna

PROFIT - PIERDERE

RON

Foarte bunaCapitaluri proprii , din care:

capit. social

RON

Buna

Constanta

Active nete imobilizate

RON

Buna

Active circulante

RON

Satisfacatoare

Cheltuieli in avans

RON

Buna

TOTAL ACTIVE

RON

Buna

Datorii totale, din care :

Imprumuturi angajate

RON

Foarte buna

Foarte buna

Patrimoniul net

RON

Buna

Numar actiuni

buc

Constanta

Valoarea nominala a unei actiuni

RON

Constanta

Valoarea contabila pe actiune (patrimoniul net : nr. de actiuni)

RON

Buna

Rata profitului (profit brut : venituri)

Foarte buna

Rata autonomiei financiare (capital propriu : capital permanent)

Foarte buna

Rata datoriilor (datorii totale : active totale)

Foarte buna

Grad de indatorare (datorii : capital propriu)

Foarte buna

Viteza de rotatie a activelor circ. (active circ. x 360) : venituri

zile

Satisfacatoare

Durata medie de recuperare a creantelor (creante x 365 : venituri)

zile

Slaba

Rata lichiditatii generale (active circulante : datorii)

Foarte buna

Rata solvabilitatii generale (active totale : datorii totale)

Foarte buna

Numar mediu salariati

om

Foarte buna

Productivitatea muncii (Q : nr. mediu scriptic)

lei/om

/an

Foarte buna

Coeficientul privind riscul de faliment - (KRF)

Coef. Min.=2,5

Foarte buna

KRF = (cap. circ: Act. totale) x 1,2 + (Bf. Reinv. : Act. tot) x 1,4 + (vanz : Act. tot) 1 + (prof. brut : Act. tot) x 3,3 + (val actiuni : val. impr.) x 0,6 = (4125628 : 9810608) 1,2 + 0 + (8269985 : 9810608) 1 + (2033897 : 9810608) 3,3 + (7495500 : 1800000) x 0,6 = 0,505 + 0 + 0,843 + 0,684 + 2,498 = 4,530

Comentarii asupra indicatorilor de eficienta

Apreciind ca foarte bun rezultatul financiar al exercitiului 2006, acesta constand in:

- realizarea unei rate a profitului de 24,6%

rata autonomiei financiare    = 100%

rata datoriilor    = 2,0%

gradul de indatorare = 2,1%

rata lichiditatii generale = 2.069 %

rata solvabilitatii generale    = 4.921%

valoarea contabila a unei actiuni = 0,127 lei fata de valoarea nominala de 0,10 lei/actiune

productivitatea muncii = 284%

coeficientul de risc faliment = 4,530

Se poate concluziona asupra justetei programului strategic de dezvoltare adoptat de AGA si Consiliul de Administratie in anul 2006, care urmeaza a fi infaptuit integral in 2007 asigurandu-se astfel premizele continuitatii activitatii unitatii.

SECTIUNEA P

CARTEA MARE, BALANTA DE VERIFICARE

SI REGISTRELE CONTABILE

SC COZIA FOREST SA Rm. Valcea - nu tine cartea mare, folosind metoda contabila Maestru Sah.

Din verificarile prin sondaj efectuate si rezultatele probelor de lucru :

-. Foaia de lucru Nr.1, ref. Sectiunea P "Verificarea concordantei dintre soldurile de deschidere si bilantul exercitiului precedent" ;

-. Foaia de lucru Nr.2, ref. Sectiunea P "Verificarea concordantei dintre balanta de verificare finala si situatiile financiare" ;

-. Testul Nr.1, ref. Sectiunea P "Verificarea respectarii independentei exercitiului financiar" ;

AUDITUL CONFIRMA :

* Operatiunile economice : incasari si plati in numerar si prin virament, operatiunile de cumparare, de productie si de vanzare, de inchidere a conturilor de cheltuieli si venituri, etc, sant evidentiate in note contabile ale caror date sant prelucrate informatic, obtinandu-se jurnale si balanta de verificare a conturilor sintetice in care inregistrarile contabile individuale au fost colationate si sintetizate.

* Se confirma ca unitatea tine registrul jurnal si registrul inventar, completate la zi si corespunzator.

De asemenea se confirma ca soldurile finale ale conturilor, concorda cu cele inscrise in balanta de verificare si sant centralizate in situatiile financiare.

SECTIUNEA R

AUDITAREA STRUCTURII EVOLUTIEI

SI REMUNERATIEI FORTEI DE MUNCA

In anul 2006, urmare programului de restrangere a activitatii, numarul de personal a fost redus de la 262 la 134, respectiv cu 128 oameni, reprezentand 48,8%.

Situatia evolutiei fortei de munca in perioada 1994-2006, se prezinta in tabelul urmator :

Nr.

Crt.

Perioada

u/m

Numar mediu scriptic realizat

Reducerea personalului in an

Reducerea personalului cumulat

Om

Om

Om

Om

Om

Om

Om

Om

Om

Om

Om

Om

Om

Situatia structurii fortei de munca in anul 2006

-. Total numar mediu scriptic realizat    = 134 oameni,

din care :

- personal TESA    = 72 oameni

- personal productiv = 62 oameni

Remuneratia fortei de munca in 2006 :

-. Total fond salarii realizat    = 924.032 ron

-. Salariul mediu realizat :

- personal TESA    = 655 ron

- personal direct productiv    = 407 ron

-. Salariul mediu realizat in 2006, total personal = 566 ron

Indice 2006/2005 = 566 : 469 = 1,20 x 100    = 120 %

PRODUCTIVITATEA MUNCII

In anul 2006 = venituri : numar mediu scriptic = 8.269.985 : 134 = 61.716 lei/om ron/om

In anul 2005 = venituri : numar mediu scriptic = 5.689.788 : 262 = 21.717 ron/om

Indice = 61.716 : 21.717 = 2,84 x 100 = 284%

Prin probele de lucru intocmite :

-. Foaia de lucru Nr,1 - ref. Sectiunea R "Structura fortei de munca si remuneratia acesteia"

-. Testul Nr.1 - ref. Sectiunea R "Compararea unui esantion cheltuieli cu salariile, cu documentele de incadrare a salariatilor",

S-a aprofundat studierea in detaliu a structurii personalului dupa mai multe criterii : studii, sex, locul de munca si cunoasterea fluctuatiei in anul 2006 fata de anul 2005.

Comentarii privind evolutia fortei de munca

si remunerarea acesteia

Forta de munca a fost redusa in anul 2006 fata de anul 2005 cu 128 oameni, reprezentand 49%, inscriindu-se in programul de masuri adoptat de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala ;

Salariul mediu brut a crescut cu 20% fata de anul 2005, situandu-se totusi cu mult sub nivelul mediu pe economie.

Productivitatea muncii a crescut cu 184% fata de anul 2005 ;

Nu s-a respectat corelatia de crestere cu prioritate a productivitatii muncii fata de cresterea salariilor.

SECTIUNEA S

RAPORT ASUPRA CONTROLULUI INTERN

Teoretic, CONTROLUL INTERN - AUDITUL INTERN -, reprezinta un segment al activitatii globale a unitatii, independent si obiectiv, care da entitatii asigurarea in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor patrimoniale, sprijina identificarea operativa a unor deficiente pe plan organizatoric si functional al activitatii, contribuie prin propuneri concrete la cresterea eficientei economice.

Auditul retine ca unitatea nu a organizat compartimentul de audit intern, in conformitate cu OG nr.75/1997 si OG nr.67/28.08.2002, desi au existat angajamente de organizare.

In fapt, partial, competentele controlului intern, au fost infaptuite de catre Contabilul sef de sector si de Directorul economic, care au verificat operatiunile economice inainte de inregistrarea in evidenta contabila sub aspectul necesitatii, oportunitatii, realitatii si legalitatii, avizand inregistrarea lor in contabilitatea operativa si sintetica.

De asemenea, si-au exprimat avizul cu ocazia angajarii sub aspect economic a unitatii la incheierea contractelor cu furnizorii si cu clientii.

Avand in vedere aria obiectivului auditului intern, cat si complexitatea si specificitatea activitatii SC COZIA FOREST SA Rm. Valcea, auditorul independent recomanda din nou constituirea Compartimentului de audit intern, care urmeaza a asigura :

Ø          Programarea misiunilor de audit intern, respectiv planificarea acestei activitati, conlucrand cu Consiliul de Administratie pentru o evaluare corecta a riscurilor ;

Ø          Determinarea plusului de valoare ce se va putea realiza din orice masura cuprinsa in programul de activitate al Consiliului de Administratie ;

Ø          Definirea concreta a atributiunilor pe functii si a limitelor de competenta ;

Ø          Stabilirea graficului de circulatie a documentelor in concordanta cu obiectul activitatii unitatii ;

Ø          Controlarea si stabilirea rezultatelor in mod practic pe principalele domenii de activitate, prezentand Consiliului de Administratie cauzele si factorii de influenta cat si propunerile menite a conduce la cresterea eficientei economice in conditiile asigurarii respectarii legilor, regulamentelor si contractelor

Ø          Comunicare prin rapoarte periodice a rezultatelor contabile, cu prezentarea opiniilor si concluziilor sale, scotand in relief pentru factorii de raspundere, cu responsabilitate, obiectivitate si profesionalism fraudele existente si modul de prevenire pentru viitor ;

Aceasta misiune poate fi indeplinita fie de catre o persoana fizica, auditor financiar incadrat de unitate, fie de catre o persoana juridica, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Consideram ca prin aplicarea Legii 441/27.nov.2006, de completare a Legii 31/1990, art.140², se va da curs propunerii efectuate de auditorul extern cu privire la constituirea compartimentului de audit in cadrul Consiliului de Administratie care sa organizeze si indrume auditul intern:

"In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, CREAREA UNUI COMITET DE AUDIT in cadrul Consiliului de Administratie ESTE OBLIGATORIE"

SECTIUNEA T

RECOMANDARI

In scopul obtinerii unor rezultate pozitive in anul 2007, auditul financiar pe baza constatarilor efectuate si prezentate detaliat in Raportul de audit - Anexele A-S, considera oportun ca pe langa programul propriu de masuri, ADMINISTRATIA SC COZIA FOREST SA sa aiba in vedere si urmatoarele RECOMANDARI :

Constituirea Compartimentului de audit intern, in conformitate cu OG nr.75/2002 aprobata prin Legea 133/2002 si completata prin OG nr.67/2002 SI Legea 441/2006, art. 140², care sa asigure controlul intern al tuturor operatiunilor patrimoniale si respectarea legilor si regulamentelor in organizarea si desfasurarea activitatii ,

Gasirea solutiilor de recuperare a creantelor de la debitorul PAS COZIA FOREST SA, in suma de 227.408 ron, sume avansate de societate pentru achitarea datoriilor derivate din contractul incheiat cu FPS.

Analiza de catre Comisia tehnica a situatiei materialelor fara miscare si cu vechime mai mare de 1 an, in vederea decasarii si clasarii celor nenecesare, retinandu-se pe stoc numai cele ce vor produce venituri in viitor.

Ne referim la urmatoarele categorii de stocuri si valori :

-. Materiale auxiliare in valoare de 70.784 ron, care au o vechime mai mare de 1 an (9236 lei) si fara miscare in suma de 61.548 lei

-. Piese de schimb fara miscare in valoare de 35.496 lei ;

-. Piese de schimb cu o vechime mai mare de 1 an = 30.705 lei ;

Crearea unui sistem optim de analiza si urmarire a incasarii creantelor de la clientii restanti si debitori, prin participarea Compartimentelor contabilitate si juridic, pentru evitarea inregistrarii de pierderi ca urmare producerii unor evenimente ca : insolvabilitatea clientilor si prescrierea dreptului la actiune.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1079
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved