Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


BILANTUL CONTABIL - DEFINIRE SI STRUCTURA

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micBILANTUL CONTABIL - DEFINIRE SI STRUCTURA

Teoria juridica ne permite sa definim bilantul ca instrument de dubla reprezentare a patrimoniului; pe de-o parte din punct de vedere al destinatiei, utilizarii resurselor, iar pe de alta parte din punct de vedere al provenientei, sursei de finantare a acestora.Din acest punct de vedere, bilantul reprezinta un procedeu specific metodei contabilitatii care reda starea, situatia patrimoniala, la un moment dat, in etalon monetar, valoric, precum si rezultatul din activitatea firmei.

Termenii utilizati pentru a defini balanta proprie bilantului, au fost de ACTIV, respectiv PASIV.

Starea patrimoniului, in intregul sau, se evidentiaza ca un raport de echivalenta intre cei doi termeni:

ACTIV    = PASIV

destinatia/utilizarea provenienta/finantarea

elementelor patrimoniale elementelor patrimoniale

Schematic, dubla reprezentare a valorilor se poate prezenta astfel:

Situatia valorilor grefate pe un patrimoniu

Valori avansate

Mod de reprezentare

Destinatie/utilizare <=============> Procurare/finantare/alocare

Notiuni folosite

Mijloace sau active <=============> Surse (fonduri sau pasive)

Activul sintetizeaza in expresie baneasca, marimea mijloacelor de care dispune firma, iar pasivul marimea surselor de procurare si sustinere financiara a intregului activ.

Alaturi de sursele de finantare, bilantul contabil evidentieaza si rezultatul din activitatea firmei: profit, care majoreaza sursele de finantare, sau pierdere, care micsoreaza aceste surse.

Fiecare parte a bilantului reprezinta doua serii de informatii: la inceputul si la sfarsitul exercitiului.

Modelul de principiu al bilantului, in aceasta conceptie, se poate schematiza astfel:

Bilant la 31.12.N

ACTIV

SOLD LA

PASIV

SOLD LA

01.01.N

31.12.N

01.01.N

31.12.N

1. ACTIVE IMOBILIZATE

1.1. Necorporale

1.2. Corporale

1.3. Financiare

2. ACTIVE CIRCULANTE

2.1. Stocuri

2.2. Creante

2.3. Investitii financiare pe termen scurt

2.4. Casa si conturi la banci

3. ACTIVE DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

A1(i)

A11(i)

A12(i)

A13(i)

A2(i)

A21(i)

A22(i)

A23(i)

A24(i)

A3(i)

A1(i+1)

A11(i+1)

A12(i+1)

A13(i+1)

A2(i+1)

A21(i+1)

A22(i+1)

A23(i+1)

A24(i+1)

A3(i+1)

1. CAPITALURI

PROPRII

1.1. Capital social

1.2. Prime de capital

1.3. Rezerve

1.4. Rezultat (Profit +,

Pierdere -)

2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

3. DATORII

3.1. Pe termen scurt

3.2. Pe termen lung

4. PASIVE DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

P1(i)

P11(i)

P12(i)

P13(i)

P14(i)

P2(i)

P3(i)

P31(i)

P31(i)

P4(i)

P1(i+1)

P11(i+1)

P12(i+1)

P13(i+1)

P14(i+1)

P2(i+1)

P3(i+1)

P31(i+1)

P32(i+1)

P4(i+1)

TOTAL ACTIV

A(i)

A(i+1)

TOTAL PASIV

P(i)

P(i+1)

Mijloacele, ca elemente de activ si sursele, ca elemente de pasiv, sunt grupate si sintetizate in raport de trasaturile loc comune.

Ecuatia generala A(i) = P(i) devine si o relatie de eficienta daca se evidentiaza distinct rezultatul net - profit sau pierdere - generat de fluxurile interne. In consecinta, relatia de echilibru se exprima prin ecuatia de forma:

A(i) = P(i) R(i)

unde R(i) reprezinta rezultatul net la momentul (i).

Rezultatul net trecut alaturi de pasiv exprima cresterea sau diminuarea sursei de finantare a plusului (in cazul profitului) sau a minusului (in cazul pierderii) de activ determinat de miscarile de valori.

Intre activul si pasivul bilantului exista un raport de echivalenta denumit egalitate sau echilibru bilantier. Aceasta egalitate este determinata de faptul ca orice mijloc constituit ca activ al entitatii are un izvor de formare reflectat in pasiv:

A(i) = P(i)    i = momentul intocmirii bilantului

Din punct de vedere informativ, bilantul reprezinta un sistem de indicatori economico-financiari privind gestiunea patrimoniului. Fiecare indicator constituie o marime care sintetizeaza o multime de date privind operatiile economice si financiare.

Semnificatia literelor si cifrelor din bilant este urmatoarea:

- i - reprezinta momentul de inceput al exercitiului financiar;

- i + 1 - reprezinta momentul de sfarsit al exercitiului financiar;

- A - activ;

- P - pasiv;

- 1 .7 - valorile elementelor patrimoniale.

Din punct de vedere metodologic, bilantul reprezinta un instrument de reprezentare generalizata a corelatiei dintre mijloacele economice ale entitatii patrimoniale si sursele de procurare a acestora.

Rezulta ca, prin bilant se reprezinta acelasi patrimoniu, dar din doua puncte de vedere diferite:

a) dupa destinatia / utilizarea mijloacelor;

b) dupa provenienta / finantarea lor.

Acest lucru explica egalitatea bilantiera.

Potrivit conceptiei economice, bilantul poate fi definit ca un tablou (sau lista) intocmit la un moment dat, care descrie relatia de echilibru dintre activele, capitalurile proprii si datoriile firmei. El furnizeaza informatii cu privire cu privire la pozitia financiara a acesteia.

Modelul de principiu al bilantului se poate schematiza astfel:

Judetul_____ _______ ______ ________│_│_│    Forma de proprietate ___________________│_│_│

Persoana juridica ____________________    Activitatea preponderenta

Adresa: localitatea ______, sectorul _____,    (denumire clasa CAEN)

str. _______________ nr. ___, bl. ______,

sc. ________________ ap. ____________ Cod clasa CAEN

telefon ____________, fax ____________ Cod fiscal / Cod unic de inregistrare

Numar din registrul comertului _________    _________________│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

BILANT

La data de 31.12. N.

- mii lei -

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.N

31.12.N

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE01

A11(i)

A11(i+1)

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

II. IMOBILIZARI CORPORALE

02

A12(i)

A12(i+1)

III. IMPBILIZARI FINANCIARE

03

A13(i)

A13(i+1)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd. 01 la 03)

04

A1(i)

A1(i+1)

B.

ACTIVE CIRCULANTE

05

A21(i)

A21(i+1)

I. STOCURI

II. CREANTE

06

A22(i)

A22(i+1)

III. INVESTITII FINANCIARE PE

TERMEN SCURT

07

A23(i)

A23(i+1)

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

08

A24(i)

A241(i+1)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

(rd. 05 LA 08)

09

A2(i)

A2(i+1)

C.

CHELTUIELI IN AVANS

10

A3(i)

A3(i+1)

D.

DATORII CE TREBUIE PLATITE

INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

11

P2(i)

P2(i+1)

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV

DATORII CURENTE NETE

(rd. 09 + 10 - 11 - 18)

12

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(rd. 04 + 12 - 17)

13

G.

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O

PERIOADA MAI MARE DE UN AN

14

P3(i)

P3(i+1)

H.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI

SI CHELTUIELI

15

P4(i)

P4(i+1)

I.

VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18),

din care :

16

P5(i)

P5(i+1)

- subventii pentru investitii

17

P51(i)

P51(i+1)

- venituri inregistrate in avans

18

P52(i)

P52(i+1)

J.

CAPITAL SI REZERVE

19

P11(i)

P11(i+1)

I. CAPITAL (rd. 20 la 22)

din care:

- capital subscris nevarsat

20

- capital subscris varsat

21

- patrimoniul regiei

22

II. PRIME DE CAPITAL

23P12(i)

P12(i+1)

III. REZERVE DIN REEVALUARE

SOLD C

24

P131(i)

P131(i+1)

SOLD D

25

P132(i)

P132(i+1)

IV. REZERVE

26

P14(i)

P14(i+1)

V. REZULTATUL REPORTAT

SOLD C

27

P151(i)

P151(i+1)

SOLD D

28

P152(i)

P152(i+1)

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI

FINANCIAR

SOLD C

29

P161(i)

P161(i+1)

SOLD D

30

P162(i)

P162(i+1)

Repartizarea profitului

31

P17(i)

P17(i+1)

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31)

32

P1(i)

P1(i+1)

Patrimoniul public

33

CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33)

34

P1(i)

P1(i+1)

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele ___________________    Numele si prenumele

Semnatura Semnatura

Stampila societatii

Relatia de echilibru dintre activul, capitalurile proprii si datoriile firmei se exprima prin ecuatia:

ACTIVE - DATORII = CAPITALURI PROPRII

Ea reflecta gradul de asigurare a autonomiei sau independentei financiare a titularului de patrimoniu. Permite compararea capitalurilor proprii cu datoriile firmei.

Pentru o mai usoara intelegere a contabilitatii, in cele ce urmeaza, se va retine ecuatia metodologica de forma ACTIV = PASIV.

In vederea delimitarii si ierarhizarii activelor si a pasivelor in bilant se folosesc drept criterii:

a) natura sau felul elementelor de activ, respectiv pasiv. De exemplu, stocuri, creante, bani, capital social, rezerve, datorii comerciale, credite, etc.

b) lichiditatea activelor, adica, capacitatea unui element de activ de a parcurge in mod normal unul sau mai multe circuite economice pana la transformarea lui in bani. Gradul de lichiditate al unui activ se masoara in unitati de timp si reprezinta perioada de recuperare sau realizare a activelor de la intrarea lor in patrimoniu si pana la iesire.

c) exigibilitatea pasivelor, adica, perioada de decontare a unui pasiv persoanei de la care a provenit (de exemplu, perioada de la constituirea unei datorii si pana la stingerea ei).

Din punct de vedere al lichiditatii activelor si exigibilitatii pasivelor, acestea se impart in:

active si pasive pe termen lung (stabile, durabile, cu o perioada de realizare, respectiv decontare, mai mare de un an);

active si pasive curente (temporare, pe termen scurt, pana la un an);

Din punct de vedere al lichiditatii, activele se impart in

active circulante sau curente;

active imobilizate.

Activele curente se caracterizeaza prin faptul ca perioada de recuperare (realizare) a valorii lor se inscrie in durata normala a unui circuit economic (circuit de exploatare).

Pentru o intreprindere producatoare sau prestatoare de servicii, fluxul circuitului de exploatare este:

CUMPARARE

DE MATERII

PRIME SI

PRESTARI DE

SERVICII

CONSUM

OBTINERE DE

PRODUSE

FINITE SAU

PRESTARE DE

SERVICII

VANZAREA

PRODUSELOR

SI/SAU SERVICIILOR

CATRE CLIENTI

INCASARE

(REALIZARE)

Pentru un comerciant, acest ciclu este mult mai scurt si se prezinta astfel:

CUMPARARE DE

MARFURI

VANZAREA

MARFURILOR

INCASAREA

Perioada de recuperare (realizare sau transformare in bani) nu depaseste 12 luni de la data bilantului.

Toate activele care se recupereaza pe o perioada mai mare de un an sau depasesc durata normala a ciclului de exploatare sunt denumite active imobilizate (pe termen lung, mai mare de un an).

Si in cazul pasivelor, daca avem in vedere exigibilitatea lor, intalnim cele doua restrictii, privind perioada de decontare:

pasive curente, pe termen scurt decontabile intr-o perioada de pana la 12 luni de la data bilantului (includ si cota-parte curenta din datoriile pe termen lung);

pasive pe termen lung, decontabile intr-o perioada mai mare de un an.

In ceea ce priveste capitalul social, acesta este tratat ca un pasiv pe termen lung, nonexigibil, deoarece decontarea integrala a lui proprietarilor, conduce la lichidarea firmei.

Prin urmare, pasivele se subimpart in capitaluri permanente (capital social si datoriile pe termen lung) si temporare (toate celelalte).

d) destinatia / utilizarea activelor in activitatea firmei, le subimparte in:

- active sub forma investitiilor financiare pe termen lung, in capitalul altor societati;

- active sub forma plasamentelor (investitii financiare pe termen scurt);

- active utilizate in activitati proprii de exploatare;

e) sursa de procurare sau de constituire vizeaza pasivul si il subimparte in:

- pasive constituite prin aportul proprietarului si

pasive provenite de la terti.

2.1. Intrebari recapitulative

  1. Cum definim bilantul contabil dupa teoria juridica? Dar dupa teoria economica?
  1. Ce semnifica activul? Dar pasivul?
  1. Care este relatia de echilibru intre activ si pasiv? Dar intre active, datorii si capitalurile proprii?
  1. Ce intelegeti prin lichiditarea activelor? Dar prin exigibilitatea unei datorii?
  1. Cum schematizati circuitul activitatii de exploatare?
  1. Care este diferenta intre un activ curent si unul noncurent (imobilizat)?
  1. Exemplificati capitaluri permanente si temporare.
Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 904
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved