Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CLASA 1 CONTURI DECAPITALURI

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCLASA 1 CONTURI DECAPITALURI

DEFINITII:

Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise potrivit legii. In cadrul acestora trebuie evidentiate distinct imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertibile.Datoriile privind concesiunile si alte datorii similare se refera la bunurile preluate cu acest titlu de catre societatea primitoare potrivit contractelor incheiate. La sfarsitul duratei contractul de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situatie in care are loc anularea datoriilor corespunzatoare privind concesiunea.

PROVIZIOANELE:

Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite nu va fi recunoscut un provizion. Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:

litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte

cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantii si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor

actiuni de restructurare

pensii si obligatii similare

impozite

alte provizioane

SUBVENTII:

In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor; acestea pot fi primite de la Guvernul propriu zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale. In cazul subventiilor se reflecta distinct:

subventiile guvernamentale

imprumuturile nerambursabile cu carater de subventie

alte sume primite cu caracter de subventii

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau achizitioneze active imobilizate. O subventie guvernamentala poate imbraca forma transferului unui activ nemonetar, caz in care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa. In conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentru investitii precum si plusurile de inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale.

CAPITALUL - capitalurile proprii cuprind:

aporturile la capital

primele de capital

rezervele

rezultatul reportat

rezultatul exercitiului financiar

Capitalul subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate pe baza actelor de constituire a persoanelor juridice si a documentelor justificative privind varsamintele de capital. Contabilitatea analitica a capitalului social se tine de actionari sau asociati. Principalele operatii care se inregistreaza in contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt:

o       subscrierea si emisiunea de noi actiuni

o       incorporarea rezervelor si alte operatii.

Operatiunile cu privire la micsorarea capitalului social sunt:

o       reducerea numarului de actiuni sau parti sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati;

o       acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

Primele de capital (de emisiune, de fuziune, de aport)

reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale.

Rezervele din reevaluare

reprezinta plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale.

Rezervele pot fi rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.

In contabilitate profitul sau pierderea se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar, rezultatul definitiv se stabileste la inchiderea exercitiului financiar si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.

Pierderea contabila reportata se aproba din profitul exercitiului financiar si cel reportat din rezerve si capitalul social potrivit hotararii Adunarii Generale a Actionarilor sau Asociatilor.

CONTUL 101 - CAPITAL

cont de P

in C - capitalul subscris de actionari sau asociati in natura sau in numerar,

o       capitalul majorat

o       rezervele destinate majorarii capitalului

o       primele de capital incorporate in acesta

in D - capitalul retras de actionari sau asociati ;

o       capitalul redus de pierderile din exercitiile precedente

Sc - capitalul social subscris varsat sau nevarsat

CONTUL 104 - PRIME DE CAPITAL

cont de P

in C - valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportuluiin D - descresterea fata de valoarea contabila precum si rezerva din reevaluare trecuta la rezerve

Sc - rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale

CONTUL 106 - REZERVE

cont de P

in C - profitul net realizat in exercitiile anterioare repartizat la rezerve

o       profitul net realizat la inchiderea exercitiului curent repartizat la rezerve

o       primele de capital trecute la rezerve

in D - rezervele destinate majorarii capitalului social,precum si rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente

S - rezervele existente si neutilizate

CONTUL 117 - REZULTATUL REPORTAT

cont bifunctional

in C - pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului curent;

o       pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite de rezerve

o       pierderile realizate in exercitiile precedente care reduc capitalul social

o       profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat

in D - pierderile contabile realizate in exercitiile precedente

o       profitul net realizat in exercitiile precedente repartizat pentru rezerve, dividende

Sd - pierderea neacoperita

Sc - profitul nerepartizat

CONTUL 121 - PROFIT SI PIERDERE

cont bifunctional

in C - se inregistreaza la sfarsitul perioadei (luna) soldul creditor al conturilor din clasa a 7 a

o       pierderea contabila reportata

in D - se inregistreaza la sfarsitul perioadei (luna) soldul debitor al conturilor de cheltuieli

o       profitul net realizat in exercitiul precedent nerepartizat

Sd - pierderea

Sc - profitul

CONT 129 - REPARTIZAREA PROFITULUI

cont de A

in D - rezervele constituite din profitul realizat in exercitiul curent precum si sumele repartizate pentru dividende sau surse proprii de finantare

in C - profitul net realizat in exercitiul precedent care a a fost repartizat pe destinatii legale

S - profitul repartizat aferent anului in curs

CONT 131 - SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII

CONT 132 - IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARATER DE SUBVENTII
SAU DUBVENTII PENTRU INVESTITII

CONT 133 - DONATII PENTRU INVESTITII

CONT 134 - PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR

CONT 138 - ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII
PENTRU INVESTITII

sunt conturi de P

in C - valoarea subventiilor primite

o       imobilizari primite cu titlu gratuit

o       plusurile de inventar la imobilizari

in D - partea din subventie restituita sau cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzatoare amortizarii calculate

- S - subventiile

CONT 151 - PROVIZIOANE

cont de P

in C - valoarea provizioanelor constituite

in C - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelorS - provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

CONT 161 - IMPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI

cont de P

in C - suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise

o       suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni

o       diferentele nefavorabile de curs valutar

in D - suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate

o       diferentele favorabile de curs valutar

S - imprumuturile din emisiuni de obligatiuni

CONT 162 - CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG

cont de P

in C - creditele pe termen lung primite

o       diferentele favorabile de curs valutar

in D - creditele rambursate si diferentele favorabile de curs valutar

S - creditele pe termen lung nerambursate

CONT 166 - DATORII CE PRIVESC IMOBILIZARILE FINANCIARE

cont de P

in C - sumele incasate de la societati comerciale care detin participatii

o       diferentele nefavorabile de curs valutar

in D - sumele restituite societatilor comerciale care detin participatii

o       diferentele favorabile de curs valutar

S - sumele primite nerestituite

CONTUL 167 - ALTE IMPRUMUTURI

cont de P

in C - sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate

o       valoarea concesiunilor preluate

o       valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar

o       diferentele nefavorabile de curs valutar

in D - sumele rambursate

o       valoarea bunurilor preluate in concesiune restituite

o       obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise in cazul leasingului financiar

o       diferentele favorabile de curs valutar

S - alte imprumuturi si datorii nerestituite

CONTUL 168 - DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI
DATORIILOR ASIMILATE

cont de P

in C - valoarea dobanzilor datorate aferente imprumuturilor

o       valoarea dobanzilor evidentiate in avans potrivit prevederilor contractuale

o       diferentele nefavorabile de curs valutar

in D - dobanzile platite

o       valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale in cazul leasingului financiar

o       diferentele favorabile de curs valutar

in S - dobanzile datorate si neplatite

CONT 169 - PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR

cont de A

in D - suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuniin C - valoarea primelor de rambursare amortizate

S - valoarea primelor de rambursare neamortizate

OPERATII CONTABILE

1. Inscrierea capitalului social

456 = 1011

2. Varsarea capitalului social

% = 456

205

208

211

212

213

231

cl.3

512

513

3. Trecerea de la capital social subscris nevarsat la capital social subscris varsat

1011 = 1012

4. Subscrierea de capital social suplimentata cu prima

456 = %

1011 - valoarea nominala

104 - prima

5. Majorarea capitalului social din profitul realizat in anul curent

129 = 1012

6. Majorarea capitalului social din rezerve

106 = 1012

7. Majorarea capitalului social cu primele legate de capital

104 = 1012

8. Reducerea capitalului social prin retragerea capitalului de catre actionari sau asociati

1012 = 456

9. Acoperirea pierderilor contabile din exercitiile precedente

1012 = 1017

10. Utilizarea primelor de capital pentru majorarea rezervelor

104 = 106

11. Inregistrarea rezervelor din profitul curent

129 = 106

12. Inregistrarea rezervelor din profitul nerepartizat aferent exercitiilor precedente

117 = 106

13. Acoperirea pierderilor contabile aferente exercitiilor anterioare din rezerve

106 = 117

14. Primirea de subventii

512 = 131

15. Imobilizari primite cu titlu gratuit (sau sub forma de donatie)

% = 133

203

205

208

211

212

213

214

16. Inregistrarea cotei parti din subventia virata la venituri concomitent cu amortizarea

133 = 758

17. Plusuri de inventar la imobilizari

% = 134

203

205

208

211

212

213

214

18. Inregistrarea subventiei restituite

131 = 512

19. Constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

681 = 151

20. Diminuarea sau anularea provizioanelor

151 = 781

21. Subscrierea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni

461 = 161

22. Dobanzi datorate

666 = 168

23. Plata dobanzilor

168 = 512

24. Inregistrarea primelor de emisiune

169 = 161

25. Trecerea pe cheltuieli a primelor de emisiune a obligatiunilor

686 = 169

26. Obtinerea de la banca de credite pe termen lung

512 = 1621

27. Rambursarea creditelor

1621 = 512

28. Primirea bunurilor in regim de leasing financiar

% = 167

212

213

29. Inregistrarea dobanzii conform contractului de leasing

471 = 168

30. Inregistrarea facturii primita de la societatea de leasing

% = 404

167 - cu valoarea ratei de capital

168 - valoarea dobanzii

31. Inchiderea conturilor de venituri

% = 121

cl.7

32. Inchiderea conturilor de cheltuieli

121 = %

cl.6

33. Inchiderea contului de profit si pierdere la 01.01 anul urmator in cazul
in care avem profit

121 = 129

34. Inchiderea contului de profit si pierdere la 01.01 anul urmator in cazul
in care avem pierdere

117 = 121

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 783
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved