Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


DOCUMENTE JUSTIFICATIVE IN CONTABILITATE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE JUSTIFICATIVE IN CONTABILITATE

OBIECTIVE:

In acest capitol se regasesc informatii referitoare la :definitia, continutul si structura documentelor economice(justificative);

clasificarea documentelor justificative;

tipizarea si verificarea documentelor;

reconstituirea, arhivarea si pastrarea documentelor economice.

Antenele prin care se ia cunostinta in contabilitate cu operatiile economice intreprinse sunt

documentele.

1. NOTIUNEA, IMPORTANTA, CONTINUTUL SI INTOCMIREA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE.

Intemeierea inregistrarilor in contabilitate pe baza unor acte scrise intocmite la locul si in

momentul in care se produc operatiile contabilizate fac din ele documente justificative ale acestor

reflectari. In acest sens documentul justificativ poate fi definit ca actul scris intocmit pentru

consemnarea la origine a operatiunilor contabilizabile servind ca dovada a infaptuirii acestora.

Fundamentarea inregistrarilor in contabilitate pe baza documentelor justificative asigura

contabilitatii forta probanta in raporturile cu tertii, documentele justificative fiind folosite, in caz de

litigiu, drept mijloc de proba in justitie. Documentele justificative au o influenta nemijlocita asupra

exactitatii datelor contabile, a gestiunii, a controlului si a acuratetei stabilirii raspunderii materiale a

persoanelor vinovate de risipa, lipsuri, sustrageri. Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in

contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza

toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare. Elementele principale pe care trebuie sa le

cuprinda un document justificativ sunt:

denumirea documentului;

denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste documentul;

numarul documentului si data intocmirii acestuia;

mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei economice si financiare

(cand este cazul);

continutul operatiei economice si financiare, iar atunci cand este necesar si temeiul

legal al efectuarii ei;

datele cantitative si valorice aferente operatiei economice si financiare efectuate;

numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, ale

persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa

aprobe operatiile respective, dupa caz;

alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiilor in documente

justificative.

Inscrierea datelor in documente se face cu cerneala, cu pasta de pix, cu masina de scris sau

cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz, nefiind admise stersaturi sau alte asemenea procedee si nici

lasarea de spatii libere intre operatiile inscrise in acestea. Pentru a reduce numarul inscrierilor in

conturi inregistrarile in contabilitatea sintetica si analitica se pot face si pe baza unor centralizatoare

(documente derivate) in care sunt inscrise mai multe documente justificative al caror continut se

refera la operatii de aceeasi natura si din aceeasi perioada.

In cazul operatiilor pentru care nu se intocmesc documente justificative, ca, de exemplu

stornarile ori transferurile dintr-un cont in altul cu prilejul calculatiei costurilor ori inchiderii

conturilor de venituri si cheltuieli etc. inregistrarile in contabilitate se fac pe baza de nota de

contabilitate.

RATIONALIZAREA, TIPIZAREA SI CLASIFICAREA DOCUMENTELOR CARE SERVESC CA BAZA

PENTRU INREGISTRAREA IN CONTABILITATE.

Volumul important de munca pe care il reclama documentarea si intocmirea documentelor

explica preocuparile permanente pentru rationalizarea documentarii si a documentelor, adica

pentru gasirea cailor de crestere a productivitatii muncii si de reducere a costurilor in acest

domeniu. Cai pentru realizarea acestui obiectiv sunt: unificarea si tipizarea documentelor, precum si

folosirea formularelor.

Documentele care servesc la cunoasterea operatiunilor contabilizate cunosc o mare varietate.

Ele pot fi clasificate: dupa destinatie, dupa continut si dupa locul intocmirii lor.

Dupa destinatie documentele pot fi clasificate in: documente de dispozitie; documente de

executie; documente combinate si documente contabile. Documentele contabile sunt acele

documente care se intocmesc in cadrul compartimentului contabilitatii pe baza documentelor

justificative, pentru a inlesni si accelera inregistrarea operatiilor contabilizabile in conturi.

Dupa continut documentele justificative pot fi impartite in documente primare si documente

centralizatoare.

Dupa locul intocmirii, documente justificative se impart in: documente externe si documente

interne. Primele sunt primite din afara de la corespondentii unitatii. Cele din a doua categorie se

intocmesc in cadrul intreprinderilor putand circula, nu numai in cadrul acesteia ci si in afara ei.

3. VERIFICAREA DOCUMENTELOR. PROCEDEE DE RECTIFICARE A ERORILOR DIN DOCUMENTE.

Avand rolul de a mijloci introducerea datelor in fluxul de prelucrare si informare contabila,

in vederea obtinerii unor informatii veridice, documentele primare sunt supuse unor verificari sub

diverse aspecte si la diverse momente. Dupa momentul in care se efectueaza, verificarea

documentelor justificative poate fi: preventiva, adica inainte ca operatia dispusa sa aiba loc;

operativa adica in timpul efectuarii operatiilor economico-financiare si postoperativa, adica dupa

efectuarea operatiei contabilizate.

Dupa aspectele supuse controlului distingem: verificarea formei, verificarea calculelor si

verificarea fondului.

Din punct de vedere al formei se urmareste daca s-a folosit formularul corespunzator naturii

operatiei respective (in cazul documentelor tipizate) precum si daca documentul contine toate

elementele esentiale care trebuie sa se regaseasca in structura unui document netipizat; daca

formularul a fost completat cu toate datele variabile prevazute si (dupa caz) cu toate semnaturile de

intocmire, vizare, aprobare si de confirmare necesare.

In documentele care contin calcule se verifica exactitatea acestora.

Verificarea de fond a documentelor se refera la legalitatea, realitatea, oportunitatea,

necesitatea si economicitatea operatiei consemnate. Erorile constatate cu ocazia intocmirii si

verificarii documentelor justificative se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau cifrei gresite,

astfel incat acestea sa poata fi si dupa aceea citita, urmata de inscrierea deasupra a textului sau cifrei

corecte. Corectura se face pe fiecare din exemplarele documentului justificativ gresit si se confirma

prin semnatura persoanei sau persoanelor care au intocmit documentul respectiv, mentionandu-se si

data cand a avut loc aceasta. La corectarea documentelor care se refera la operatii de predareprimire

a unor valori materiale este necesara confirmarea prin semnatura a predatorului si

primitorului. In documentele in baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul

precum si in cele pentru care indicatiile de completare prevad asemenea restrictii, corecturile nu

sunt admise sub nici o forma. Asemenea documente se anuleaza si se pastreaza ca atare.

4. CIRCULATIA DOCUMENTELOR

Drumul pe care il parcurg documentele din momentul emiterii sau al intrarii lor in unitatea

patrimoniala si pana la clasarea lor in arhiva reprezinta circulatia documentelor Rationalizarea in

aceasta materie vizeaza: analiza judicioasa a operatiilor ce trebuie executate in legatura cu fiecare

document; fixarea unui traseu optim; normarea timpului necesar pentru emiterea, completarea,

semnarea, verificarea si inregistrarea lui; eliminarea retinerilor inutile in cadrul compartimentelor;

corelarea termenelor de transmitere a documentelor la unitatile de informatica cu programele de

lucru ale acestora, stabilirea raspunderilor concrete ce revin lucratorilor implicati in acest circuit. In

acest scop se recomanda ca directorul financiar-contabil, contabilul sef sau o alta persoana

imputernicita sa indeplineasca aceasta functie sa intocmeasca graficul de circulatie a documentelor

justificative care se aproba de administrator, ordonatorul de credite sau persoana care are obligatia

gestionarii patrimoniului.

Graficul de circulatie a documentelor justificative, la intocmirea caruia trebuie sa se tina

seama de normele de utilizare a formularelor, este necesar sa contina: denumirea documentelor,

persoanele care poarta raspunderea intocmirii lor, data intocmirii si termenul stabilit pentru predarea

documentelor, numarul de exemplare si destinatia acestora, precum si alte elemente care se

apreciaza ca necesare. Indiferent de modul de prezentare a circulatiei documentelor, sub forma de

text sau scheme, pe baza elementelor expuse mai inainte se pot intocmi: grafice individuale, grafice

de structura, grafice sintetice.

Graficele individuale cuprind documentele si lucrarile care se executa de catre o anumita

persoana; termenele de efectuare si compartimentele unde circula in continuare sau persoanele

carora li se transmit.

Graficele pe compartimente sau de structura cuprind documentele si lucrarile din cadrul

unui compartiment al entitatii economico-sociale, termenele, executantii si compartimentele carora

li se transmit.

Graficele generale sau sintetice (pe activitati) cuprind toate operatiile necesare unei anumite

lucrari cu un grad ridicat de complexitate, cum sunt de exemplu situatiile financiare anuale

(conturile anuale).

5. RECONSTITUIREA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

Orice persoana care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente

justificative sau contabile are - potrivit legislatiei romanesti - obligatia sa incunostiinteze, in scris,

in termen de 24 de ore de la constatare, conducatorul unitatii, administratorul acesteia, ordonatorul

de credite sau alta persoana care are sarcina gestionarii patrimoniului. In termen de cel putin 3 zile

de la primirea comunicarii conducatorul unitatii este obligat sa incheiem un proces-verbal semnat

de conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului financiar-contabil, salariatul responsabil si

seful ierarhic al acestuia din care sa rezultate datele de identificare a documentului disparut; numele

si prenumele salariatului responsabil cu pastrarea documentului, data si imprejurarile in care s-a

constatat lipsa documentului respectiv. Odata cu semnarea procesului verbal salariatul responsabil

este obligat sa dea o declaratie scrisa asupra imprejurarilor in care a disparut documentul. Cand

pierderea, sustragerea sau distrugerea documentului constituie o infractiune, se incunostiinteaza

imediat organele de urmarire penala.

Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire" intocmit separat

pentru fiecare caz, cuprinzand toate lucrarile efectuate in legatura cu constatarea si reconstituirea

documentului disparut. Cand documentul disparut emana de la alta unitate, reconstituirea se face de

catre aceasta la cererea scrisa a conducatorului unitatii solicitatoare in termen de cel mult 10 zile de

la primirea cererii. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea

"RECONSTITUIT" cu specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut

reconstituirea. Pentru pagubele generate de disparitia, sustragerea sau distrugerea documentelor se

stabilesc raspunderi materiale, care cuprind si eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea si

gasirea acestora. In cazul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaza pe

baza unui proces-verbal, impreuna cu care se ataseaza la dosarul de reconstituire.

6. ARHIVAREA SI PASTRAREA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

Unitatile patrimoniale au obligatia pastrarii in arhiva lor a documentelor justificative si

contabile timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost

intocmite, cu exceptia statelor de salarii si a situatiilor financiare anuale (conturilor anuale) pentru

care termenul de pastrare este de 50 de ani. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure

pastrarea si consultarea acestora in termenul prevazut de lege. In caz de incetare a activitatii unitatii

patrimoniale, documentele se predau la Arhivele Statului. In arhiva documentele se pastreaza in

dosare, numerotate, snuruite si parafate. Gruparea documentelor in dosare se face cronologic si

sistematic, in cadrul fiecarui exercitiu financiar. Evidenta dosarelor si documentelor contabile

intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului, se tine cu ajutorul Registrului de

evidenta curenta. Eliminarea din arhiva a documentelor cu termenul de pastrare expirat se face de

catre o comisie sub conducerea administratorului sau ordonatorului de credite, dupa caz, cu

consemnarea operatiunii de scadere intr-un proces-verbal si operarea scaderii in Registrul de

evidenta curenta al arhivei.

3. CONTURI DE GESTIONARE A ACTIVELOR SI CONTURI DE GESTIONARE A PASIVELOR (FONDURILOR)

Conturile pentru gestionarea activelor formeaza o grupa distincta de conturi in subclasa conturilor de active de inventar. Misiunea lor in sistemul de calcul contabil digrafic este de a reflecta existenta si miscarea bunurilor corporale, creantelor si consumatiunilor de pe urma carora se obtin efecte intr-o perioada mai mare decat durata unui exercitiu. Prin intermediul acestor conturi se asigura controlul integritatii, in gestiunile unitatii, a categoriei de mijloace reflectate. Facand parte din seria conturilor de activ, aceste conturi inscriu in debitul lor soldul initial si sporirile, iar in credit reducerile si soldul final.

Dintre conturile care sunt cuprinse in aceasta grupa, unele sunt destinate sa reflecte categorii de bunuri si valori care servesc o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale si care nu se consuma la prima utilizare, iar altele sunt destinate pentru a oglindi mijloacele care - cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar si a animalelor de productie si reproductie participa la un singur circuit economic.

In prima subgrupa cuprindem conturile de gestionare a imobilizarilor cu subdiviziunile:

conturi de gestionare a imobilizarilor necorporale:

201 "Cheltuieli de constituire",

203 "Cheltuielile de dezvoltare",

205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare",

207 "Fond comercial",

208 "Alte imobilizari necorporale",

233 "Imobilizari necorporale in curs",

234 "Avansuri acordate pentru imobilizarile necorporale"

conturi de gestionare a imobilizarilor corporale:

2111 "Terenuri",

2112 "Amenajari de terenuri",

212 "Constructii",

2131 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)",

2132 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare",

2133 "Mijloace de transport",

2134 "Animale si plantatii",

214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active

corporale",

231 "Imobilizari corporale in curs",

232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale";

conturi de gestionare a imobilizarilor financiare:

261 "Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului",

262 "Titluri de participare detinute la societati din afara grupului",

263 "Imobilizari financiare sub forma de interese de participare",

265 "Alte titluri imobilizate",

267 "Creante imobilizate".

In cea de a doua subgrupa se cuprind subdiviziunile

conturi de gestionare a mijloacelor circulante materiale:

301 "Materii prime",

302 "Materiale consumabile",

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar",

331 "Produse in curs de executie",

332 "Lucrari si servicii in curs de executie",

341 "Semifabricate",

345 "Produse finite",

346 "Produse reziduale",

351 "Materii si materiale aflate la terti",

354 "Produse aflate la terti",

356 "Animale aflate la terti",

357 "Marfuri aflate la terti",

"Ambalaje aflate la terti",

361 "Animale si pasari",

371 "Marfuri",

381 "Ambalaje";

conturi de gestionare a mijloacelor circulante in decontare (a creantelor)

"Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor", 4092 "Furnizoridebitori

pentru prestari de servicii si executari de lucrari", 4111 "Clienti", 4118 "Clienti

incerti sau in litigiu", 413 "Efecte de primit de la clienti", 418 "Clienti - facturi de

intocmit", 425 "Avansuri acordate personalului", 4282 "Alte creante in legatura cu

personalul", 4382 "Alte creante sociale", 4424 "TVA de recuperat", 4426 "TVA

deductibila", 4428 "TVA neexigibila" (de natura TVA deductibila), 445 "Subventii", 4482

"Alte creante privind bugetul statului", 4511 "Decontari in cadrul grupului" (creante),

4518 "Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului" (dobanzi cuvenite), 4521

"Decontari privind interesele de participare" (creante), 4528 "Dobanzi aferente

decontarilor privind interesele de participare" (dobanzi cuvenite), 456 "Decontari cu

actionarii (asociatii) privind capitalul" (creante), 4582 "Decontari din operatii in

participatie - activ", 461 "Debitori diversi", 473 "Decontari din operatii in curs de

clarificare" (creante), 481 "Decontari intre unitate si subunitati" (creante), 482 "Decontari

intre subunitati" (creante), 5088 "Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament", 5186 "Dobanzi de incasat";

conturi de gestionare a mijloacelor circulante de trezorerie:

501 "Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului",

502 "Actiuni proprii",

503 "Actiuni",

505 "Obligatiuni emise si rascumparate",

506 "Obligatiuni",

5081 "Alte titluri de plasament",

5112 "Cecuri de incasat",

5113 "Efecte de incasat",

5114 "Efecte remise spre acontare",

5121 "Conturi la banci in lei" (disponibil),

5124 "Conturi la banci in valuta" (disponibil),

5125 "Sume in curs de decontare" (disponibil),

5311 "Casa in lei",

5314 "Casa in valuta",

5321 "Timbre fiscale si postale",

5322 "Bilete de tratament si odihna",

5323 "Tichete si bilete de calatorie",

5328 "Alte valori", 5411 "Acreditive in lei",

5412 "Acreditive in valuta",

542 "Avansuri de trezorerie",

581 "Viramente interne" (cand

in contul respectiv sunt reflectate mijloace banesti).

Asupra imobilizarilor corporale si necorporale, a activelor circulante materiale si a activelor

de trezorerie unitatea patrimoniala are un drept real, dreptul de administrare directa. Asupra

activelor circulante in decontare dreptul creditorului (al titularului de patrimoniu) rezulta dintr-un

raport juridic prin care se pretinde debitorului (persoana juridica sau fizica) de a-i da, de regula, o

suma de bani, la scadenta stabilita. Acest drept este opozabil numai debitorului.

In organizarea functionarii conturilor de gestionare a activelor se vor avea in vedere

gestiunile create si posibilitatea ca prin mijlocirea lor sa se stabileasca raspunderea gestionara. In

acest context, evaluarea activeor gestionate se face la aceeasi categorie de pret atat in debit cat si in

creditul contului. Pentru evaluarea iesirilor se poate folosi una din metodele: identificarea specifica,

costul mediu ponderat (CMP), metoda "primul intrat - primul iesit" (FIFO), metoda "ultimul intrat

- primul iesit" (LIFO). In afara metodelor de mai sus, agreate in Romania, evaluarea se poate face

si dupa alte metode, ca de exemplu metoda "urmatorul intrat - primul iesit" (NIFO). Reflectarea in

contabilitate trebuie sa urmeze operativ miscarii reale a mijloacelor. Atunci cand evaluarea la

nivelul valorii de intrare in patrimoniu ar crea intarzieri in inregistrarile din conturile de gestionare

este recomandabil ca evaluarea sa se faca la preturi prestabilite (preturi standard). Asemenea solutii

se pot dovedi utile in cazul materiilor prime, produselor, marfurilor si altor bunuri de natura

stocurilor. Pretul standard este necesar sa fie actualizate periodic, de regula cel putin o data pe an, in

functie de evolutia preturilor si de alti factori. Cand se folosesc preturi standard pentru evaluarea

stocurilor, contabilitatea va reflecta in mod distinct diferentele intre preturile de inregistrare

(prestabilite) si valoarea de intrare in patrimoniu.

Functionarea conturilor de gestionare a mijloacelor circulante materiale depinde de

informatia care se doreste a fi obtinuta prin intermediul contului de gestionare: cunoasterea in orice

moment a stocurilor, atat cantitativ cat si valoric sau cunoasterea acestuia doar la finele perioadei.

In prima varianta se va folosi metoda inventarului permanent, in cea de a doua metoda inventarului

intermitent.

In conditiile inventarului permanent in conturile de gestionare se vor consemna toate

operatiile de intrare si iesire ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor,

atat cantitativ cat si valoric. Contabilitatea analitica a stocurilor se poate organiza, in functie de

specificul activitatii si necesitatile proprii ale unitatii patrimoniale dupa una din metodele: metoda

operativ-contabila (sau pe solduri), metoda cantitativ-valorica (pe fisa de cont analitic), metoda

global-valorica.

In conditiile inventarului intermitent stabilirea si inregistrarea soldului in conturile de

gestionare a stocurilor (clasa 3) se face doar la finele perioadei, pe baza inventarierii stocurilor prin

preluarea marimii acestora din conturile clasei 6, atunci cand sunt obtinute pe calea aprovizionarilor

din afara, sau prin reflectarea lor ca "Variatia stocurilor" atunci cand aceasta metoda se extinde si

asupra produselor. La inceputul perioadei urmatoare operatiunea de mai sus se storneaza (prin

debitarea contului care a fost creditat si creditarea contului care a fost debitat).

Conturile de gestionare a activelor circulante in decontare sunt destinate sa reflecte din

circuitul economic al activelor, stadiul acestora de creanta. Sub aspect economic, procesul de

formare a creantelor are, de regula, la baza o mutatie din grupa bunurilor de natura imobilizarilor,

activelor circulante materiale ori a activelor circulante de trezorerie - asupra carora titularul de

patrimoniu are toate atributele proprietatii (posesie, folosinta, dispozitie) - in bunuri care ii confera

titularului dreptul de creanta, adica dreptul ca la o data scadenta sa primeasca, contravaloarea lor in

bani sau in alte bunuri corporale ori servicii convenite. Din aceste particularitati decurg si legaturile

de corespondenta cu celelalte conturi din subdiviziunile clasificarii. Fluxurile principale in care sunt

antrenate titlurile de plasament, mijloacele banesti si alte valori determina legaturile cu conturile

cuprinse in celelalte subdiviziuni ale clasificarii analitice sau cu alte conturi din aceeasi categorie de

conturi.

Conturile de gestionare a pasivelor (fondurilor) formeaza si ele o grupa distincta de conturi

in subclasa conturilor de pasive (fonduri). Misiunea lor in sistemul de calcul contabil digrafic este

de a reflecta existenta, constituirea si utilizarea potrivit destinatiilor stabilite a valorilor care au

intrat in perimetrul de studiu ca aport la constituirea capitalului, autofinantare, subventii, creditare si

decontare. Prin intermediul acestor conturi se asigura cunoasterea situatiei financiare a entitatii

economico-sociale si se realizeaza controlul asupra respectarii disciplinei de finantare, creditare si

decontare. Fac parte din seria conturilor de pasiv si functioneaza dupa regula potrivit careia in credit

se inscriu soldul initial si sporirile, iar in debit reducerile si soldul final.

In cadrul acestei grupe distingem doua subgrupe: subgrupa conturilor de gestionare a

pasivelor (fondurilor) proprii si subgrupa conturilor de gestionare a pasivelor (fondurilor)

straine(datorii)

In subgrupa conturilor de gestionare a pasivelor(fondurilor) proprii distingem doua categorii de conturi:

conturi de gestionare a pasivelor(fondurilor) proprii ale activitatii curente

1011"Capital subscris nevarsat",

1012 "Capital subscris varsat",

1015 "Patrimoniul regiei",

1016 "Patrimoniul public",

1041 "Prime de emisiune",

1042 "Prime de fuziune",

1043 "Prime de aport",

1044 "Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni",

105 "Rezerve din reevaluare",

1061 "Rezerve legale",

1062 "Rezerve pentru actiuni proprii",

1063 "Rezerve statutare sau contractuale",

1068 "Alte rezerve";

conturi de gestionare a pasivelor(fondurilor) proprii cu destinatie speciala

117 "Rezultatul reportat" (profit).

In subgrupa conturilor de gestionare a resurselor (fondurilor) straine distingem de asemenea

doua categorii de conturi, si anume:

conturi de gestionare a pasivelor (fondurilor) straine in angajamente:

401 "Furnizori",

403 "Efecte de platit",

404 "Furnizori de imobilizari",

405 "Efecte de platit pentru imobilizari",

408 "Furnizori - facturi nesosite",

419 "Clienti - creditori",

421 "Personal - salarii datorate",

423 "Personal-ajutoare materiale datorate",

424 "Participarea personalului la profit",

426 "Drepturi de personal neridicate",

427 "Retineri din salarii datorate tertilor",

4281 "Alte datorii in legatura cu personalul",

4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale",

4312 "Contributia personalului la asigurarile sociale",

4313 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate",

4314 "Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate",

4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj",

4372 "Contributia personalului la fondul de somaj",

4381 "Alte datorii sociale",

441 "Impozitul pe profit/venit",

4423 "TVA de plata",

4427 "TVA colectata",

4428 "TVA neexigibila" (de natura TVA colectata), 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor",

446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", 447 "Fonduri speciale - taxe si

varsaminte asimilate", 4481 "Alte datorii fata de bugetul statului", 4511 "Decontari in

cadrul grupului" (datorii), 4518 "Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului"

(dobanzi datorate), 4521 "Decontari privind interesele de participare" (datorii), 4528

"Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare" (dobanzi datorate), 456

"Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul" (atunci cand reflecta capitalul social

ce urmeaza a fi retras de actionari sau asociati), 457 "Dividende de plata", 4582 "Decontari

din operatii in participatie - pasiv", 462 "Creditori diversi", 473 "Decontari din operatii in

curs de clarificare" (atunci cand reflecta datorii ale unitatii patrimoniale in curs de

clarificare), 481 "Decontari intre unitate si subunitati" (atunci cand reflecta datoriile

unitatii ori subunitatii de referinta), 482 "Decontari intre subunitati" (atunci cand reflecta

angajamente pecuniare ale subunitatii fata de o alta subunitate);

conturi de gestionare a pasivelor (fondurilor) straine in credite (resurse financiare): 161

"Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni", 162 "Credite bancare pe termen lung", 166

"Datorii ce privesc imobilizarile financiare", 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate",

168 "Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate", 451 "Decontari in cadrul

grupului", 452 "Decontari privind interesele de participare", 455 "Sume datorate

asociatilor", 519 "Credite bancare pe termen scurt".

In exprimarea resurselor se foloseste numai etalonul monetar. Reflectand provenienta

mijloacelor, conturile de gestionare a resurselor exprima, sub aspect juridic cine anume are drepturi

asupra averii reflectate in activ si cat de mari sunt aceste drepturi. De aceea resursele (fonduri) sunt

consemnate in conturile corespunzatoare de gestionare la valoarea nominala a acestora din

momentul constituirii. In cursul perioadei acest nivel poate suferi influente, fie ca urmare a

reevaluarii mijloacelor a caror provenienta o exprima, fie ca urmare a modificarii cursului valutar la

inchiderea exercitiului in cazul datoriilor in valuta. Pentru aducerea resurselor la nivelul real

intervin conturile de regularizare asupra reevaluarii resurselor.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3404
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved