Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ANALIZA INDICATORILOR STABILITI PE BAZA BILANTULUI CONTABIL

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micANALIZA INDICATORILOR STABILITI PE BAZA BILANTULUI CONTABILNOTIUNI GENERALE PRIVIND BILANTUL CONTABIL

Bilantul contabil este documentul care prezinta patrimoniul societatii comerciale la sfarsitul exercitiului financiar ca un tot unitar. El se compune din: bilant propriu-zis, cont de profit si pierderi si anexe, toate cunoscute sub denumirea de "Conturi anuale".

Primele forme de bilant dateaza din secolul al XIV-lea, in Italia, sub forma registrelor comerciale in care negustorii isi consemnau: cifra de afaceri, creditele si incasarile de la clienti (datoriile si creantele).

In secolul al XV-lea, cand se impune contabilitatea in partida dubla, bilantul contabil nu se intocmea cu regularitate, deoarece el nu servea determinarii castigului sau pierderii, ci numai pentru a determina marimea averii. Prin urmare, in aceasta perioada in care reglementarile fiscale se axau pe avere si nu pe consum, intalnim intocmirea bilantului numai la incheierea afacerilor, cu ocazia fuziunii sau divizarii societatilor comerciale.

Ulterior, in secolul XVII-lea, cand un numar mare de societati comerciale incep sa dea faliment in Europa de Vest (indeosebi in Franta), se impune intocmirea inventarierilor periodice pentru a cunoaste situatia reala a bunurilor, creantelor si datoriilor la data falimentului. In paralel, sistemul de impozite si taxe se deplaseaza catre consumatie. Aceste conditii au impus intocmirea cu regularitate a bilanturilor contabile.

Inventarierea anuala si intocmirea bilantului in caz de faliment sunt dezvoltate ca prevederi legale in Codul Comercial al lui Napoleon. Ele sunt preluate ulterior, in Codul Comercial German din secolul al XIX-lea, iar in zilele noastre, periodicitateaintocmirii bilantului are un caracter generalizat.

In Romania, periodicitatea intocmirii bilantului in caz de faliment aste prevazuta in lucrari datand din secolul al XIX-lea.

Daca in perioada supercentralizarii economice (1950-1990) rolul documentelor de sinteza si raportare contabila a fost minimalizat, in prezent, prin aplicarea unui sistem contabil adecvat economiei de piata, importanta conturilor anuale a crescut.

Un aspect in acest sens il constituie transparenta informatiei contabile prin publicarea bilantului, care in prealabil trebuie verificat de persoane autorizate (cenzori, experti contabili, contabili autorizati sau firme specializate). De asemenea, datorita dualismului contabil practicat (existenta celor doua circuite paralele :contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune), se separa informatia contabila cu caracter public,continuta in bilant, de informatia cu caracter confidential

Prezentarea bilantului contabil se face pe formulare-tip, in concordanta cu standardele U.E. privind forma si continutul informatiei contabile din urmatoarele motive :

Ø     inregistrarile contabile trebuie sa aiba la baza documente justificative ;

Ø     inregistrarile trebuie sa fie consemnate periodic in registrele contabile obligatorii, in mod complet, corect si la timp ;

Ø     inregistrarea incasarilor si platiilor cu si fara numerar (caserie si cont curent) trebuie sa se faca zilnic

Ø     informatiile trebuie sa poata fi intelese si de catre terte persoane, care sa-si formeze o imagine privind starea patrimoniului, rezultatul economico-financiar si raportul existent intre creante si datorii.

Prin bilant, activele si pasivele patrimoniale, precum si procesele economice (venituri si cheltuieli) se prezinta deci siatematizat, in structura impusa de reglementarile contabile in vigoare.

Bilantul contabil reprezinta un model de sintetizare valorica la un moment dat, a relatiilor de echilibru dintre activele si pasivele patrimoniale. Egalitatea fundamentala reflectata prin bilantul contabil ca expresie a tinerii contabilitatii in partida dubla este :

ACTIV BILANTIER = PASIV BILANTIER

Modul de fundamentare a egalitatii bilantiere de mai sus a dat nastere in timp la diverse conceptii, astfel :

a) Conceptia economico-juridico-patrimoniala, conform careia egalitatea bilantiera porneste de la relatia :

Valori economice = Capital + Obligatii

(obiecte de drept) (drepturi + angajamente)

b) Conceptia economico-juridica, conform careia egalitatea bilantiera porneste de la relatia :

Realitati = Resurse

(elemente concrete +activ formal) (abstractii juridice)

c) Conceptia economica, conform careia egalitatea bilantiera porneste de la relatia :

Avere = Capital

(activ) (pasiv)

Cu alte cuvinte, notiunea de capital desemneaza valoarea totala a averii societatii comerciale, exprimata intr-o singura suma.

Indiferent de conceptia adoptata, bilantul contabil reprezinta cel mai important instrument de inregistrare si control folosit in contabilitate, care furnizeaza date pentru analiza situatiei economico-financiare a societatii comerciale si care reflecta politica financiara a acesteia.

Avand in vedere aceste elemente, rolul bilantului este de a asigura urmatoarele informatii :

a) determinarea situatiei nete a patrimoniului, sau capitalurilor proprii, conform relatiei :

Situatie neta = Activ - Datorii

(Capitaluri proprii)

b) determinarea rezultatului economico-financiar net, care se poate face cu date din doua surse :

din bilantul propriu-zis, conform relatiei :

Rezultatul = Capitaluri proprii - Capitaluri proprii +/- Modificari de

net la sfarsitul la inceputul in cursul

(bilantier) exercitiului exercitiului exercitiului

din Contul de profit si pierderi, conform relatiei :

Rezultatul net = Venituri - Cheltuieli

c)furnizarea unor date de detaliu privind :

situatia activelor imobilizate

situatia stocurilor si productiei in curs de executie

situatia creantelor si datoriilor

situatia provizioanelor

determinarea rezultatului fiscal (profit impozabil)

repartizarea rezultatului exercitiului (profit net)

alteinformatii : metode de amortizare, metode de evaluare si contabilitate a stocurilor etc.

Aceste date sunt furnizate de Anexele la bilant si de Raportul de gestiune intocmit de administratori (ce insoteste bilantul contabil).

Datorita standardizarii bilantului, toate aceste date nu sunt influentate de particularitatile obiectului de activitate si ramurii in care se incadreaza societatea comerciala.

Bilantul contabil (in sensul de Conturi anuale) indeplineste trei functii importante, ce decurg din insusi continutul sau si anume :

functia de generalizare

functia de informare

functia de analiza

ANALIZA INDICATORILOR STABILITI PE

BAZA BILANTULUI CONTABIL

Analiza economico-financiara efectuata pe baza bilantului contabil ajuta la conturarea diagnosticului financiar intern al societatii comerciale si furnizeaza informatii utile urmatoarelor grupe de utilizatori :

Ø     conducerii societatii, care le foloseste ca baza a politicii sale financiare, pentru buna gospodarire a patrimoniuluiin functie de echilibrul financiar, de rentabilitate, solvabilitate si risc financiar ;

Ø     salariatilor, care pot aprecia perspectiva financiara a societatii in care lucreaza si eventualele modificari organizatorice generate de aceasta (reduceri de personal, sau noi angajari etc.) ;

Ø     partenerilor societatii comerciale : furnizori, clienti, banci, care pot aprecia daca societatea isi poate onora la timp obligatiile contractuale, sau daca isi poate rambursa ratele si dobanzile la credite ;

Ø     detinatorilor de titluri imobilizate in capitalul societatii (actiuni / parti sociale pe termen lung), care pot aprecia nivelul dividendelor pe care le vor incasa ;

Ø     organelor fiscale, care pot aprecia situatia societatii comerciale privind: lichidarea, solvabilitatea, gradul de indatorare, perioada de recuperare a creantelor sau de rambursare a datoriilor, rotatia stocurilor etc.

Analiza pe baza de bilant poate fi :

analiza pe baza bilantului propriu-zis ;

analiza pe baza Contului de profit si pierderi ;

analiza combinata.

Analiza pe baza Bilantului propriu-zis

In baza datelor furnizate de Bilantul propriu-zis, respectiv situatia elementelor patrimoniale de activ si de pasiv, se poate efectua o analiza statica si o analiza dinamica.

A)    Analiza statica -priveste bilantul contabil din doua puncte de vedere : functional si financiar.

a)Bilantul functional -grupeaza patrimoniul societatii comerciale in utilizari si resurse, in functie de destinatia lor. Astfel, activele societatii constituie utilizarile -durabile si de exploatare, iar pasivele societatii constituie resursele -durabile si de exploatare.

In Activul Bilantului functional vom avea :

Active imobilizate (la valoare bruta) numite Utilizari stabile ;

Stocurile si Creantele numite Utilizari de exploatare ;

Elementele de trezorerie numite Trezorerie activa.

In Pasivul Bilantului functional vom avea :

Capitalurile proprii, amortizarile, provizioanele pentru riscuri si chieltuieli si imprumuturile pe termen mediu si lung -numite Resurse stabile ;

Datoriile pe termen scurt (comerciale, salariale, sociale, fiscale etc.) -numite Resurse de exploatare 

Datoriile financiare pe termen scurt (credite bancare sub un an) -numite Trezorerie pasiva .

Bilantul functional conduce la calculul urmatorilor indicatori :

Fond de rulment (FR), calculat conform relatiei :

FR=Resurse stabile -Utilizari stabile

El ilustreaza ,,functia de investitii'' a Bilantului contabil propriu-zis, indicand resursele societatii comerciale disponibile pentru investitii.

Poate fi :

pozitiv, cand resurse stabile > utilizari stabile, deci capitaluri proprii si imprumuturile pe termen mediu si lung acopera integral imobilizarile, oferind in plus posibilitatea acoperirii unei parti din nevoia de exploatare

negativ, cand resurse stabile < utilizari stabile, deci societatea trebuie sa apeleze la credite bancare pe termen scurt pentru a-si finanta complet imobilizarile.

Nevoia de fond de rulment (NFR), calculata conform relatiei :

NFR =Utilizari de exploatare -Resurse de exploatare

Ilustreaza ,,functia de exploatare '' a Bilantului contabil propriu-zis, indicand marimea surselor de finantare a activelor circulante necesare pentru desfasurarea activitatii de exploatare.

Semnificatia formulei este urmatoarea :

Utilizarile de exploatare (stocurile si creantele), care se vor materializa in incasari, trebuie acoperite momentan din alte resurse.

Resursele de exploatare (datoriile pe termen scurt), care se vor materializa in plati, constituie momentan niste surse atrase temporar, care acopera utilizarile de exploatare cu caracter, de asemenea, temporar.

Poate fi :

pozitiva, cand utilizari de exploatare > resurse de exploatare, deci nevoia de exploatare este acoperita din fondul de rulment ;

negativa, cand utilizari de exploatare < resurse de exploatare, deci avem un excedent de fond de rulment ;

Trezoreria neta (T), calculata conform relatiei :

T= Fond de rulment -Nevoia de fond de rulment

FR NFR

sau

Trezorerie activa - Trezorerie pasiva

(disponibilitati, titluri de (credite bancare pe

plasament etc.) termen scurt)

Ilustreaza functia de ,,ajustare financiara'' a Bilantului Contabil propriu-zis, indicand stabilitatea sau instabilitatea situatiei societatii comerciale.

Poate fi :

pozitiva, cand FR > NFR sau Disponibilitati > Credite bancare pe termen scurt -dovedind o situatie financiara stabila ;

negativa, cand FR < NFR sau Disponibilitati < Credite bancare pe termen scurt -dovedind o situatie financiara dezechilibrata (disponibilitatile fiind suficiente, societatea este nevoita sa recurga la credite bancare pe termen scurt).

Rolul bilantului functional in analiza echilibrului financiar este de a permite aprecierea structurii financiare a societatii comerciale si de a contribui la evaluarea nacesitatilor financiare in functie de categoriile de resurse de care dispune societatea.

b) Bilantul financiar -grupeaza patrimoniul societatii comerciale in utilizari si resurse astfel :

posturile de activ (utilizarile) in ordinea crescatoare a lichiditatii ;

posturile de pasiv (resursele) in ordinea crescatoare a exigibilitatii.

In Activul Bilantului financiar vom avea :

o       active imobilizate (la valoare bruta) -numite utilizari > 1an

o       active circulante -numite utilizari < 1an

In Pasivul Bilantului financiar vom avea :

capitaluri proprii, amortizari, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, imprumuturi pe termen mediu si lung -numite resurse > 1an, din care, evidentiate separat : datorii > 1an

datorii pe termen scurt (comerciale, salariale, sociale, fiscale, financiare si provizioane de depreciere) -numite resurse < 1an

Bilantul financiar conduce la calculul urmatorilor indicatori :

solvabilitatea = capacitatea societatii de a-si onora datoriile, apreciata prin intermediul activului net contabil (ANC), care se calculeaza :

ANC = Total utilizari -Total resurse imprumutate

(Total activ) (Datorii)

ANC = Total Capitaluri proprii

El constituie o garantie pentru creditorii societatii, dovedind ca societatea are prin activele sale, capacitatea de a-si plati datoriile.

Putem calcula solvabilitatea si sub forma de indici (sub forma relativa), astfel :

Evident ca, pentru a reflecta o situatie favorabila (resurse > utilizari) cei doi indici trebuie sa fie subunitari.

lichiditatea = capacitatea societatii de a-si transforma activele in bani, pentru a face fata pasivelor exigibile (datoriilor), este apreciata prin intermediul Fondului de rulment financiar (FRf), care se calculeaza :

FRf = Resurse >1an -Utilizari >1an = Utilizari <1an -Resurse <1an

Situatia este favorabila (echilibrul financiar este asigurat) atunci cand:

capitalurile proprii si imprumuturile pe termen mediu si lung asigura cel putin finantarea imobilizarilor (prima egalitate) ;

active circulante (stocuri, creante, disponibilitati) depasesc datoriile pe termen scurt (a doua egalitate)

In acest caz avem FRf pozitiv, dovedind capacitatea de plata a societatii comerciale.

Situatia este nefavorabila (dezechilibru financiar), atunci cand capitalurile nu asigura finantarea imobilizarilor, iar lichiditatea activelorcirculante este nesigura, in timp ce exigibilitatea datoriilor sub un an este sigura.

In acest caz avem FRf negativ, dovedind riscul de plata al datoriilor de orice natura.

Rolul bilantului financiar in analiza echilibrului financiar este de a permite aprecierea relatiei lichiditate -solvabilitate .

B)   Analiza dinamica

Urmareste fluxurile pe parcursul unui exercitiu financiar, care pot fi :

-fluxuri de fonduri ;

-fluxuri de tezorerie, ambele prezentate sub forma de tablou.

a) Tabloul fluxurilor de fonduri (TFF), se mai numeste si ,,Tabloul de finantare''. El cuprinde fluxurile de resurse si fluxurile de utilizari, pe baza solurilor a doua bilanturi contabile consecutive, transformate in bilanturi functionale. Permite astfel, cunoasterea echilibrului financiar partial si global prin intermediul a 3 indicatori de variatie absoluta :

Variatia Fondului de Rulment Net global (ΔFNRG)

Variatia Nevoii de Fond de Rulment (ΔNFR)

Variatia trezoreriei (ΔT)

Ele pot fi pozitive sau negative, existand corelatia :

ΔFNRG= ΔNFR+ ΔT

Deci,prima parte a tabloului de finantare reflecta variatia fondului de rulment net global prin compararea resurselor stabile cu utilizari stabile, iar cea de-a doua parte reflecta acelasi lucru prin insumarea variatiei nevoii de fond de rulment cu variatia trezoreriei.Datele se obtin scazand din soldurile anului curent (N), soldurile anului precedent (N-1).

Tabloul de finantare porneste de la variatia in timp a activelor si a pasivelor, integrand rezultatul financiar ca o componenta a situatiei patrimoniale.

El reflecta un indicator important al echilibrului financiar-Capacitatea de autofinantare (CAF)-ce reprezinta ansamblulresurselor financiare obtinute din activitatea de exploatare, pe care unitatea le-ar putea folosi sa-si acopere nevoile financiare daca ar distribui dividende.

b)Tabloul fluxurilor de trezorerie (TFT), exprima variatia in timp a trezoreriei. El porneste de la rezultatul financiar, integrand variatia activelor si pasivelor (invers decat Tabloul de finantare).

Ne arata efectele realizarii echilibrului financiar si cuprinde urmatoarele fluxuri :

fluxul de numerar din activitatea de exploatare

fluxul de numerar din activitatea de investitii

fluxul de numerar din activitatea financiara

fluxul de numerar din alte activitati

disponibilitatile la inceputul perioadei

disponibilitatile la sfarsitul perioadei

2Analiza pe baza Contului de Profit si Pierderi

Cuprinde doua parti :

Tabloul soldurilor imediate de gestiune

Calculul unor indicatori compusi

A)    Tabloul soldurilor intermediare de gestiune

Este format din urmatorii indicatori :

1) Marja comerciala (MC) = Venituri din vanzari de marfuri (contul 707) -Cheltuieli cu marfuri (contul 607)

2) Productia exercitiului (PE) = Venituri din productia vanduta (conturile 701, 702, 703, 704, 705, 706, 708) = Venituri din productia stocata (contul 711) + Venituri din productia de imobilizari (conturile 721, 722)

3) Valoarea adaugata (VA) = Productia globala a exercitiului (MC + PE) -Consumuri de bunuri si servicii furnizate de terti (conturile 605, 611, 613, 626, 622, 623 etc.)

4) Excedentul brut de exploatare (EBE) = VA + Venituri din subventii de exploatare (cont 741) + Cheltuieli cu personalul (conturile 641, 6451, 6452) -Cheltuieli cu impozite si taxe (contul 635) -exprima ce mai ramane societatii dupa ce s-a scazut costul fortei de munca.

5) Rezultatul exploatarii (RE) = EBE + Venituri din amortizari si provizioane + Alte venituri din exploatare -Cheltuieli cu amortizari si provizioane -Alte cheltuieli de exploatare. Exprima profitul societatii tinand cont doar de amortizari.

6) Rezultatul curent inainte de impozitare (RC) = RE + Venituri financiare -Cheltuieli financiare

7) Rezultatul exceptional (Re) = Venituri exceptionale -Cheltuieli exceptionale

B) Indicatori compusi

Cuprind doua categorii :

a)      Indicatori ai performantei economice :

1) Profitabilitate economica -bruta : EBE  si EBE

CA VA

-neta : RE si RE

CA VA

unde CA = cifra de afaceri ;

2) Rentabilitate economica -bruta : EBE .

Capitaluri investite in exploatare

-neta : RE .

Capitaluri investite in exploatare

b)     Indicatori ai performantei financiare :

Profitabilitate financiara : Rezultatul curent

CA

Rentabilitate financiara : Rezultatul curent

Capitaluri proprii

Analiza combinata

Se realizeaza pe baza datelor din Bilantul propriu-zis si din Contul de Profit si Pierderi.

Consta in calculul urmatorilor indicatori sintetici :

1)Prag de rentabilitate =

2)Lichiditate generala =

3)Lichiditate intermediara (redusa) =

4)Lichiditate imediata =

5)Securitate financiara =

6)Solvabilitate patrimoniala =

7)Rata autonomiei financiare =

8)Grad de indatorare =

9)Rata profitului =

10)Potential de dezvoltare =

11)Perioada de recuperare a creantelor =

12)Perioada de rambursare a datoriilor =

13)Rotatia stocurilor =

14)Productivitatea muncii =

15)Ponderea salariilor in costuri =Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2082
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved