Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Referat la Contabilitatea Firmelor Agroturistice - Societatea pe actiuni (S.A)

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic

Referat la Contabilitatea Firmelor Agroturistice

TEMA REFERATULUI:

Societatea pe actiuni (S.A)

Introducere

Termenul de 'firma' semnifica o organizatie care transforma intrarile in bunuri si servicii.

Trasatura comuna a tuturor firmelor consta in faptul ca ele cumpara toate elementele de intrare (materiale, informatii, forta de munca, scule, energie, servicii), le transforma folosind tehnologiile disponibile in produse si servicii si le ofera la vanzare beneficiarilor.

Aceasta trasatura justifica denumirea oficiala de 'societati comerciale' a firmelor din Romania, denumire instituita prin Legea 15/1990 cu privire la transformarea intreprinderilor de stat in societati comerciale si regii autonome.

Existenta unei societatii comerciale presupune indeplinirea de catre o firma a unor caracteristici obligatorii:

1. Sa aiba o denumire care s-o faca distincta de alte firme, respectiv sa-i asigure iden­titatea;

2. Sa aiba un sediu si o adresa bine precizata pentru scopuri comunicationale;

3. Sa aiba patrimoniu propriu si un profil de activitate adecvat pe care si-l alege liber si pe care-l pastreaza in timp, pana la eventualele schimbari oficiale;

4. Sa aiba personalitate juridica ce-i confera calitatea de subiect cu drepturi si obligatii in cadrul societatii civile.

Cap.1 Infiintarea unei societati comerciale

Principalii pasi care trebuie urmariti la infiintarea unei societati comerciale:

Alegerea formei juridice a societatii este o decizie foarte importanta a intreprinzatorului, cu efecte pe termen mediu si lung asupra evolutiei societatii.

-Se alege forma juridica de societate (SRL, SA etc.);
-Se alege denumirea societatii: se aleg cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor;
-Se alege obiectul de activitate al firmei, potrivit clasificarii Codului CAEN; acest lucru

inseamna stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate;
-Se alegerea sediul social;
-Se stabileste capitalului social al firmei - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL;
-Se stabileste administratorului societatii;

Se stabileste tipul de societate pentru a fixa baza de impozitare: intreprindere mica - microintreprindere (3% impozit) sau intreprindere mare - macrointreprindere (16% impozit);
-Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu.

Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori:
-Rezervarea denumirii societatii;
-Întocmirea actului constitutiv;
-Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc -conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori;

-Încheierea contractului de comodat sau de inchiriere, indiferent daca spatiul unde se desfasoara activitatea este proprietate sau nu;

-Deschiderea contului la banca si depunerea capitalului social (de catre un administrator, asociati sau un imputernicit al acestora) ;
-Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau in fata notarului public;
-Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentele necesare pentru depunerea dosarului la Registrul Comertului:
-Cerere inregistrare societate;
-Declaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea unei activitati sau fara activitate: -
Dupa finalizarea intregii documentatii se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului. În termen de aproximativ 4 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica:

• incheierea judecatoreasca de autorizare a functionarii societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului).

Începand din acest moment firma poate functiona legal. Costurile aproximative pentru constituirea unei firme sunt urmatoarele:

-Taxa cazier fiscal 20 lei (cu urgenta);
-Rezervare nume firma 44 lei;
-Taxa la Registrul Comertului, taxa de publicare in monitorul oficial, taxa de timbru judiciar, timbrul judiciar in valoare de 0,30 lei (de fapt doua timbre judiciare in valoare de 0,15 lei) reprezinta toate taxele care se platesc la Registrul Comertului si insumeaza aproximativ 300 lei;

-Taxa notariala pentru autentificare act constitutiv, specimen de semnatura, declaratii pe propria raspundere ale viitorilor asociati privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile legale prevazute de lege pentru a detine calitatea de asociati si administratori, se cifreaza la aproximativ 400 lei (in functie de notar);
-Capitalul social (in functie de optiunea asociatilor).

Extras din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata cu privire la inmatricularea societatilor comerciale:

ART. 36

(1) În termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.

(2) Cererea va fi insotita de:

a) actul constitutiv al societatii;
b) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
c) dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;
d) actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
e) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;
f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.(3) Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice in functie de obiectul de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre oficiul registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizarile tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii.


Cap.2 Functionarea firmei

Societatea pe actiuni se constituie prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfaasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor.

Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.

Societatea pe actiuni se constituie dintr-un numar minim de 2 ( doi ) asociati, denumiti actionari.

Functionarea societatii pe actiuni

Actiuni emise de societate:

A.    Notiunea si caracterele actiunilor

Actiunea este un titlu reprezentativ al contributiei asociatului, constituind o fractiune a capitalului social, care confera posesorului calitatea de actionar.

Caracterele actiunilor:

a)     actiunile sunt fractiuni ale capitalului social care au o anumita valoare nominala.

b)     actiunile sunt fractiuni egale ale capitalului social.

c)     actiunile sunt indivizibile

d)     actiunile sunt negociabile

B.    Natura juridica a actiunilor

Caracterizare generala:

Natura juridica a actiunilor este definita diferit de doctrina dreptului commercial.

În general, se admite ca actiunile fac parte din categoria titlurilor de credit. Dar datorita faptului ca nu au toate caracterele titlurilor de credit, se considera ca ele nu sunt titluri de credit perfecte, ci titluri speciale, denumite corporative, societare sau de participatiune.C.    Felurile actiunilor

Precizari prealabile. Actiunile emise de societatea pe actiuni sunt de mai multe feluri.

În functie de drepturile conferite – egale sau diferite actiunile se impart in doua categorii: actiuni ordinare si actiuni preferentiale.

1. Actiunile ordinare.

Dupa modul lor de transmitere, actiunile ordinare sunt de doua feluri: actiuni nominative si la purtator.

2.Actiunile nominative. Caracteristic unei actiuni nominative este aceea ca identifica titularul actiunii.

3. Actiunile la purtator.

În cazul actiunii la purtator, elementele de identificare a titularului actiunii nu se mentioneaza in titlu.Titularul actiunii este posesorul ei.

4.Actiunile preferentiale

Aceste actiuni confera titularilor drepturi diferite de cele ale titularilor actiunilor ordinare.

Stabilirea felului actiunilor care vor fi emise de societate:

'Potrivit art.91 alin.(2) din Legea nr.31/1990, felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutive, care trebuie sa prevada numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator, si numarul pe categorii.'

D.    Cuprinsul actiunii

Elementele cuprinse in titlul.

Actiunea ca inscris (titlu) care incorporeaza anumite drepturi, trebuie sa cuprinda elementele care privesc societatea emitenta, precum si drepturile posesorului actiunii.

În toate cazurile, actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator.

Conditii pentru emiterea actiunilor

Evocarea conditiilor:

Legea nr. 31/1990 stabileste anumite conditii pentru emiterea actiunilor

a)     Actiunile pot fi emise numai dupa inmatricularea societatii in registrul comertului

b)    Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala

c)     Emiterea de actiuni noi, pentru majorarea capitalului social, este interzisa pana nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta

E.    Drepturile si obligatiile actionarilor

Precizari prealabile:

Calitatea de actionar confera drepturile si obligatile prevazute de Legea nr.31/1990.

Drepturile actionarilor:

a)     Dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor.

b)     Dreptul de vot

c)     Dreptul de informare

d)     Dreptul de dividende

e)     Dreptul asupra partii cuvenite din lichidarea societatii

Obligatiile actionarilor:

Actionarii au anumite obligatii. Principala obligatie a actionarilor este de a efectua plata varsamintelor datorate.

În cazul neachitarii la scadenta a varsamintelor datorate din valoarea actiunilor subscrise, va fi folsita procedura reglementata de art. 100 din Legea nr.31/1990.

F.     Transmiterea actiunilor

Actiunile se transmit in mod diferit, dupa cum sunt, actiuni nominative sau actiuni la purtator.

1.Transmiterea actiunilor nominative

Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite printr-o declaratie facuta in registrul actionarilor al societatii emitente, semnata de cedent si de cesionar si mandatarii lor si prin mettinunea facuta pe titlu. (art. 98 din Legea nr. 31/1990).

Prin actul constitutiv al societatii se pot prevedea si alte modalitati de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative.

2.Transmitrea actiunilor la purtator

Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transmite prin simpla traditiune a acestora (art. 99 din Legea nr. 31/1990).

Vanzarea actiunilor de catre actionari prin oferta publica

Actionarii pot sa instraineze actiunile lor prin oferta publica. Art. 108 din Legea nr. 31/1990 prevede ca actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor trebui sa intocmeasca un prospect de oferta, in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr.28/2002.

Restrictiile privind transmiterea actiunilor.

Prin lege sau prin actele constitutive ale societatii se pot stabili anumite restrictii referitoare la transmiterea actiunilor societatii.

a) Restrictii legale:

Portivit art.103 din Legea nr. 31/1990, societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni, decat in cazurile si in conditiile stabilite de lege.

b) Restrictiile conventionale:

Pentru protejarea intereselor actionarilor si ale societatii, in actul constitutiv al societatii pot fi stipulate cauze speciale privind transmiterea actiunilor.

Administrarea societatii

A.    Consideratii generale:

-Administrarea societatii pe actiuni este reglementata prin mai multe dispozitii ale Legii nr. 31/1990.

-Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori.

-Daca sunt desemntti mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie.

-Consiliu de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie, presedintele de administratie este si director general sau director al societatii.

-Executarea operatiilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi.

B.    Consiliu de administratie

Structura consiliului de administratie:

-Potrivit art. 134 alin. (2) din    Legea nr. 31/1990, cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie.

-Consiliu de administratie este condus de un presedinte.

-Presedintele consiliului de administratie este si director general sau director al societatii, in care calitate conduce si comitetul de directie.

-Pe langa conducerea consiliului de administratie si a comitetului de directie, presedintele consiliului de administratie are si conducerea adunarii generale a actionarilor.

Atributiile consiliului de administrtie:

Consiliul de administratie poate face toate operatiile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii, afara de restrictiile prevazute de lege sau actele constitutive.

Functionarea consiliului de administratie

Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna.

a)     Data si locul intrunirii

b)     Convocarea consiliului

c)     Conditiile de cvorum si majoritate ceruta pentru luarea deciziilor.

d)     Desfasurarea sedintei consiliului de administratiee)     Anularea deciziilor consiliului de adminstratie

C. Comitetul de directie

Comitetul de directie este un organ colegial de administrare a societati. El se constituie de catre consiliul de administratie, iar membrii sai sunt alesi din randul administratorilor.

Comitetul de directie este condus, potrivit legii, de catre directorul general sau directorul societatii.

Atributiile comitetului de directie:

-atributiile care revin comitetului de directie sunt cele delegate de catre consiliul de administratie.

Functionarea comitetului de directie.

Comitetul de directie este un organ operativ. De aceea legea prevede ca el se intruneste cel putin o data pe saptamana.

D. Directorii Executivi, Rolul directorilor executivi:

Consiliu de administratie si comitetul de directie realizeaza activitatea de conducere operativaa a societatii.

Fiind organe colegiale, ele se intrunesc periodic, de regula lunar, respectiv saptamanal. Legea prevede ca executarea operatiilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi.

Numirea directorilor executivi.

Fiind functionar al societatii, directorii executivi sunt numiti de catre consiliul de administrtie, daca in actul constitutive nu se prevede altfel.

Directorii executivi nu vor putea fi membri in consiliul de administratie si nici in comitetul de directie.

Puterile si raspunderea directorilor executivi.

Potrivit art. 147 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate si de terti, ca si administratorii, pentru neindeplinirea indatoririlor lor, conform dispozitiilor art. 144 din lege.

Cenzorii societatii

1.Rolul cenzorilor societatii.

În societatea pe actiuni, controlul asupra actelor si operatiunilor administratorilor se exercita de catre cenzori. Potrivit legii societatea pe actiuni va avea trei cenzori si tot atatia supleanti.

2.Desemnarea cenzorilor

Cenzorii sunt stabiliti prin actele constitutive, care trebuie sa prevada numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor persoane juridice.

Drepturile si obligatiile cenzorilor

a)Drepturile cenzorilor

Cenzorii au dreptul sa participe la sedintele consiliului de administratie, fara sa aiba drept de vot, au dreptul de a obtine de la administratori o situatie privind mersul activitatii societatii.

b)Obligatiile cenzorilor

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiune societatii, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi.

Ei mai sunt obligati sa faca lunar inspectii casei, sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara, sa i-a parte la adunarile generale ordinare si extrordinare, sa constate regulat depunerea garantiei de catre administratori, sa vegheze ca dispozitiile legii, contractului de societate sau statutului sa fie indeplinite de administratori si lichidatori. Sunt obligati sa aduca la cunostinta administratorilor si in anumite cazuri adunarii generale, neregularitatile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si a prevederilor actelor constitutive ale societatii.

3.Modul de lucru al cenzorilor

Potrivt legii, cenzorii trebuie sa exercite personal mandatul lor.

4.Raspunderea cenzorilor

În conceptia legii raspunderea cenzorilor pentru neindeplinirea obligtiilor prevazute de art. 73 din Legea nr. 31/1990.

Notiunea de obligatiune

Obligatiunile sunt titlui de valoare(de credit) emise de societate in schimbul sumelor de bani imprumutate, care incorporeaza indatorirea societatii de a rambursa aceste sume si de a plati dobanzile aferente.

1.Natura juridica a obligatiunilor:

Obligttiunile sunt fractiuni ale imprumutului cu o anumita valoare nominala, ele sunt egale si indivizibile.

2.Felurile obligatiunilor:

- obligatiune nominativa

obligatiune la purtator

3.Conditiile emiterii obligatiunilor

a) Conditiile de fond:

Pentru emiterea obligatiunilor se cer a fi indeplinite anumite conditii.

Emiterea de obligatiuni este hotarata numai de adunarea generala extraordinara a societatii,

Suma pentru care se poate emite obligatiuni nu poate depasi trei patrimi din capitalul varsat si existent, conform ultimului bilant contabil aprobat, limita legala este obligatorie.

Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 25.000 lei.

b). Conditiile subscriptiei publice a obligatiunilor:

a)     prospectul de emisiune

b)     Subscrierea obligatiunilor

c)     Titlurile obligatiunilor

c). Transmiterea obligatiunilor

Obligatiunile emise prin oferta publica se transmit in conditiile O.U.G. nr. 28/2002 (art. 164 din Legea nr.31/1990).

d).Rambursarea obligatiunilor

Obligatiunile se ramburseaza la scadenta sau anticipat.

1.Rambursarea la scadenta -Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta

2.Rambursarea anticipata Rambursarea anticipata se face la o suma superioara valorii nominale a obligatiunilor.

Registrele societatii

Aceste registre privesc capitalul social, activitatea organelor de gestiune si a celor de control al gestiunii societatii.

Evocarea registrelor societatii

a)     Registrul actionarilor societatii

b)     Registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale

c)     Registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie

d)     Registrul sedintelor si deliberarilor comitetului de directie

e)     Registrul deliberarilor si constatarilor cenzorilor societatii

f)      Registrul obligatiunilor emise de societate

Obligatia tinerii registrelor societatii

Avand in vederea importanta acestor registre pentru societate, tinerea lor este obligatorie. Legea prevede ca registrele se tin prin grija consiliului de administratie, cu exceptia registrului sedintelor deliberarilor comitetului de directie, care se tine prin grija acestui comitet.

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

În momentul constituirii unei societati comerciale exista obligatia legala ca asociatii sa subscrie si sa verse aportul lor la capitalul social, care poate consta in numerar sau in diverse bunuri in natura ( evaluarea acestora este obligatorie ).

Capitalul social are o valoarea minima prevazuta de Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata si modificata si anume:

- 200 lei - pentru societatile comerciale cu raspundere limitata;

- 90. 000 lei - pentru societatile comerciale pe actiuni si in comandita pe actiuni.

În orice moment ulterior inregistrarii in Registrul Comertului asociatii pot opta pentru majorarea capitalului social, decizie ce se va realiza printr-un nou aport al unuia sau al tutor asociatilor. În cazul unei subscrierii integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatorii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.

Diferenta de capital subscris va fi varsata :

•  pentru actiunile emise pentru un aport in numerar, in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii;

•  pentru actiunile emise pentru un aport in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii.

Bilantul Contabil. Beneficiile si dividendele. Fondul de rezerva

În calitate de comerciant, societatea pe actiuni are obligatia sa tina registre comerciale (de contabilitate), in care sa consemneze operatiunile patrimoniale efectuate in cursul exercitiului financiar si sa faca recapitularea lor periodica, prin intocmirea inventarului si a bilantului contabil

Bilantul contabil este documentul oficial de gestiune a activitatii societatii. El se intocmeste cu respectarea dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Beneficiile si dividendeleSocietatea pe actiuni, ca orice societate comerciala, se constituie in scopul de a obtine beneficii si a le impartii intre actionari sub forma de dividende.

Repartizarea beneficiilor si stabilirea dividendului se face de catre adunarea generala a actionarilor.

Fondul de rezerva al societatii

Beneficiile societatii sunt destinate impartirii lor intre actionari. Dar, pentru a asigura conditiile necesare evitarii dificultatilor in care s-ar afla societatea, datorita pierderilor din capitalul social, legea prevede obligatia de a repartiza o cota din beneficiile realizate pentru constituirea unui fond de rezerva.

Destinatia fondului de rezerva este de a acoperi pierderile din capitalul social, in perioadele de activitate deficitara.

Cap.3-Dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea S.A

Dizolvarea si lichidarea societatii pe actiuni

Societatea pe actiuni se dizolva si se lichideaza potrivit regulilor generale referitoare la dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale si regulilor speciale prevazute de lege pentru aceasta forma de societate.

Dizolvarea societatii

Cauzele de dizolvare a societatii pe actiuni sunt cele comune prevazute de lege pentru orice societate comerciala (art. 222 si art. 232 din Legea nr. 31/1990).

Pe langa aceste cauze comune, Legea nr. 31/1990 consacra si anumite cauze de dizolvare specifice societatii pe actiuni.

a)     Reducerea capitalului social

b)     Reducerea numarului actionarilor sub limita prevazuta de lege.

Lichidarea societatii

Societatea pe actiuni se lichideaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si prevederilor actelor constitutive, an masura in care acestea din urma nu sunt incompatibile cu lichidarea societatilor comerciale.

Pentru a face fata concurentei si, mai ales, pentru a nu plati mai multe impozite, firmele din Romania fuzioneaza.

Fuziunea – este operatiunea prin care doua societati se unesc pentru a forma una singura.

Fuziunea poate imbraca doua forme:

a) Contopirea – crearea unei societati noi prin reunirea mai multor societati deja existente. Nici una dintre societatile fuzionate nu-si mentine fiinta, deoarece se creaza o noua societate, distincta de toate cele care o formeaza.

b) Absorbtia – se realizeaza prin inglobarea unei societati de o alta societate existenta, aceasta din urma incetand a mai fiinta. Termenul utilizat este de “fuziune-absortie” si este procedeul cel mai des utilizat, deoarece societatile care fuzioneaza sunt adesea de importanta diferita, iar cea mai puternica le absoarbe pe celelalte.

Elemente caracteristice fuziunii si divizarii

1. Transmiterea universala a patrimoniului

Transmiterea tuturor elementelor de activ si de pasiv este o caracteristica ce apartine atat operatiunilor de fuziune, cat si celor de divizare. Foarte important este faptul ca, in special, pasivul societatii absorbite sau divizate este luat in sarcina societatilor absorbante sau noi.

2. Dizolvarea societatii absorbite sau divizate

Prin aceasta caracteristica, fuziunea si divizarea se disting de “aportul partial de active”, prin care o societate face aport la o alta societate deja creata. Nu are loc o procedura de lichidare a societatii absorbite sau divizate, asa cum se intampla in alte cazuri de dizolvare.

3. Schimbul (compensarea) drepturilor sociale

Societatile participante pot fi societati comerciale de forme juridice diferite (pot apare astfel de legaturi intre societatile de capitaluri si cele de persoane). O societate dizolvata sau in curs de lichidare poate sa participe la o fuziune sau sa se divizeze cu conditia ca, dupa deschiderea lichidarii, sa nu fi procedat la nici o repartizare de activ intre actionari.

Daca fuziunea sau divizarea a fost facuta pentru frauda, creditorii lezati prin absorbirea sau divizarea societatii, pot cere ca forma de reorganizare sa fie inopozabila.

Exista foarte multe metode de evaluare a societatilor, printre care:

a) valoarea intrinseca (matematica) – valoarea patrimoniului.

b) valoarea lichidativa – valoarea intrinseca diminuata cu cheltuielile si impozitele antrenate de lichidarea societatii.

Proiectul de fuziune sau divizare

Este intocmit de catre consiliul de administratie al societatilor interesate si semnat de reprezentantul fiecareia dintre societatile participante la operatiune.

Este necesar pentru fuziune - acordul societatii absorbante si a celor absorbite, sau al fiecarei dintre societatile ce fuzioneaza - daca se creaza o societate noua.

Continutul planului de fuziune sau divizare :

Proiectul planului de fuziune sau divizare trebuie sa aiba incluse cel putin urmatoarele indicatii:

• forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune ;

• fundamentarea - scopurile (cauzele, obiectivele) si conditiile fuziunii sau divizarii ;

• stabilirea si evaluarea activului si pasivului care trebuie transmis la societatile absorbante sau noi ;

• modalitatile de predare a actiunilor sau partilor sociale si data la cere acestea au dreptul la dividende;

• paritatea (raportul de schimb) a actiunilor sau partilor sociale ;

• cuantumul primei de fuziune sau al primei de divizare ;

• drepturile ce se acorda obligatarilor – detinatorilor de obligatiuni si orice ;

avantaje speciale (actiuni preferentiale, drepturi de fondator) ;

• data la care trebuie sa fie incheiate bilanturile contabile de fuziune sau bilantul de divizare (data care trebuie sa fie aceeasi pentru toate societatile participante la operatiune ).

*putand fi incluse orice alte date care sunt necesare pentru fuziune.

Daca se creaza o noua societate pentru a primi aporturile–fuziune a doua sau mai multe societati, aceasta trebuie sa fie constituita conform regulilor proprii formei de societate adoptata. Astfel, se poate forma:

a) o societate cu raspundere limitata

b) o societate pe actiuni

Efectele fuziunii

Fuziunea poate avea efect doar dupa trei luni de la publicarea in Monitorul Oficial a inscrisului care a operat transformarea si a hotararii judecatoresti de autorizare.

Cuprins

Cap1.Înfiintarea societatii comerciale pe actiuni.(S.A)

Cap 2.Functionarea societatii:

-Notiunea si caracterele actiunilor

-Conditii pentru emiterea actiunilor

-Obligatiile actionarilor

-Administrarea societatii

- Cenzorii societatii

-Obligatiunile

-Registrele societatii

-Majorarea capitalului social

- Bilantul Contabil. Beneficiile si dividendele. Fondul de rezerva

Cap.3-Dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea S.A

BIBLIOGRAFIE

www.ghidafaceri.ro

www.actefirme.ro

www.anre.ro

www.animmc.ro

www.dailybusiness.ro

www.rat-contabilitate.ro

www.smart.financial.ro

www.infosrl.ro

Contabilitatea in comert si turism-de Prof.univ.dr.Mihaela Dumitrana si Magdalena Negrutiu,ed.Maxim,Bucuresti,1996

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1155
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site