Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE EXECUTIE

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTRACTELE ADMINISTRATIVE
EXECUTAREA SI MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI
PROCEDURA DE NEGOCIERE A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA
Rezolutiunea, rezilierea si riscul contractelor – efecte specifice ale contractelor sinalagmatice
CONTRACT DE EXECUTIE
INCHEIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA
CONTRACTUL DE GARANTIE REALA MOBILIARA
CONTRACT DE GAJ FARA DEPOSEDARE (produse agricole)
CONTRACT DE AMANET
CONTRACT DE COMODAT

CONTRACT DE EXECUTIE

NR…………………
Incheiat azi ………………. intre:

S.C.__________ ______ ____ _________, cu sediul in _______________, str. _________________ nr. _____, bl. ______, sc. _____, ap. ____, inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul _________________ sub nr. ________________, avand CUI ________________, reprezentata prin __________ ______ ____ ______, in calitate, numita in continuare Executant

si

S.C.__________ ______ ____ _________, cu sediul in _______________, str. _________________ nr. _____, bl. ______, sc. _____, ap. ____, inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul _________________ sub nr. ________________, avand CUI ________________, reprezentata prin __________ ______ ____ ______, in calitate, numita in continuare Beficiar

Prin urmare avand in vedere conditiile si angajamentele reciproc asumate prin prezentul, partile convin dupa cum urmeaza :

Obiectul lucrarii

Executantul va executa compartimentari cu ghips carton si inchideri cu usi si vitrine, conform proiect nr…….., plansele ………. si …………..

Executantul va pune la dispozitie utilajele, serviciile si materialele necesare lucrarilor Proiectului, va finaliza Proiectul, astfel cum prevede Graficul General din Anexa A si preturile unitare si totale si caracteristicile tehnice din Anexa B.

Termenul de executie

Lucrarile vor incepe in termen de maxim .. zile de la semnarea contractului si vor fi terminate cel tarziu in termen de ..zile lucratoare, de la data semnarii contractului.

Forta majora

Executantul nu va fi facut pasibil de daune pentru indeplinirea cu intarziere sau pentru neindeplinirea contractului din cauze independente de vointa Executantului si neatribuite vinei sau neglijentei acestuia. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, absolut imprevizibil si absolut insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Forta majora definita in acest articol, elibereaza partea care o invoca, numai daca aceasta anunta in scris, intinderea, motivele si durata aproximativa a intarzierii in trei zile de la data inceperii starii de forta majora.

Pretul si plata pretului

Pretul total pentru construirea si finalizarea proiectului inclusiv pentru furnizarea tuturor utilajelor, serviciilor si materialelor necesare va fi de EURO+TVA     pentru cantitatile cuprinse in oferta. Preturile unitare sunt FIXE. Platile se vor face in lei in termen de zile calendaristice de la data emiterii facturii, la cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei la data emiterii facturii.

Investitorul va face plata numai pe baza facturilor fiscale emise in mod valabil si corect de catre antreprenor.

Platile prevazute in acest articol 4 vor include toate taxele, impozitele, taxele vamale si alte asemenea plati.

Investitorul va plati un avans de 30% din valoarea contractului in termen de 7 zile de la semnarea acestuia.

Daune convenite prin contract

In cazul in care Executantul nu finalizeaza lucrarile la termenul prevazut in contract,     Executantul va plati sau Beneficiarul va retine din platile scadente penalitati in valoare de 0,2% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere. Plata sau retinerea penalitatilor nu il exonereaza pe Executant de raspunderea fata de orice alt fel de daune suferite de Beneficiar din cauza neideplinirii acestui Contract sau a nerespectarii lui.

Intarzierile la plata a facturilor emise de catre Executant conform art. 4.1. si 4.2. vor suporta penalitati de 0,2% din valoarea facturii neachitate pt. fiecare zi de intarziere.

Lucrarile executate in conditii de buna calitate si pentru care s-a intocmit situatie de lucrari pana la data rezilierii contractului vor fi achitate de catre Beneficiar.

Garantia de executare

Executantul autorizeaza pe Beneficiar sa retina din fiecare factura prezentata la plata o suma in cunatum de 10% din valoarea facturii, drept garantie pentru buna finalizare in termen a lucrarilor.

5% din aceste sume vor fi achitate de Beneficiar dupa receptia de la terminarea lucrarilor ce constituie obiectul prezentului contract.Restul de 5 % se va achita Executantului, tot dupa receptia de la terminarea lucrarilor,     contra unei Scrisori de Garantie Bancara de Buna Executie emisa de acesta si valabila pe toata perioada garantiei.

Desenele si proiectele

Beneficiarul va pune la dispozitie in timp util Executantului toate desenele si proiectele necesare pentru executia lucrarii, inclusiv orice modificare aparuta pe parcursul executiei.

Executantul nu va revendica nici un drept sau pretentie asupra desenelor si proiectelor in virtutea nici unei legi a drepturilor de autor sau de reproducere si nu va publica, reproduce sau divulga astfel de date, integral sau partial, in nici o forma sau prin nici o metoda.

Erori si omisiuni

Executantul va raspunde de punerea in practica a planurilor de executie, desenelor si specificatiilor din proiect, fie ca respectivele planuri desene sau specificatii au fost aprobate de Beneficiar sau nu. Executantul va corecta pe cheltuiala proprie respectivele erori sau omisiuni precum si orice fel de lucrare defectuosa rezultata din nerespectarea planurilor de executie si a specificatiilor din proiect, pe parcursul desfasurarii acestui Contract

Rezilierea pentru abateri de la prevederile contractului

Pact comisoriu expres de ultim grad : In cazul neexecutarii obligatiilor contractuale de catre Executant, Beneficiarul il va notifica pe acesta pentru remedierea situatiei. In caz de neexecutare a obligatiei de catre Executant in termen de 5 zile calendaristice de la notificare, Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata sau alta formalitate. In acest caz contractul inceteaza de drept la notificarea Executantului de catre Beneficiar cu privire la vointa de denuntare. Notificarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, fax, executor judecatoresc, comunicare sub luare de semnatura de primire etc.

. In aceste cazuri, Executantul va datora Beneficiarului daune interese care se vor aprecia in functie de beneficiul nerealizat al Beneficiarului.

Uzul si posesia anterior finalizarii

Beneficiarul va avea dreptul de a lua in posesie sau utilizare orice parte finalizata sau partial finalizata a Proiectului. Aceasta posesie sau uz nu va fi considerata ca acceptare din partea Beneficiarului a vreunei lucrari neterminte conform acestui contract. Beneficiarul se obliga sa nu deterioreze partile de lucrare luate in folosinta, sau in cazul producerii unor deteriorari sa suporte contravaloarea lucrarilor de remediere.

Masuri de protectie

Executantul va raspunde de protectia muncii in timpul desfasurarii Proiectului. Executantul se va asigura ca angajatii sai precum si angajatii subantreprenorului sa fie informati si instruiti cu privire la regulamentele si legislatia referitoare la protectia muncii. Inclusiv, dar fara sa se limiteze la aceasta, regulamentele emise de Beneficiar si orice modificari pe care acestia trebuie sa le respecte cu rigurozitate.

Aceste legi si regulamente vor constitui o cerinta minima pentru Executant. Executantul va lua orice masura de precautie necesara sau corespunzatoare pentru a preveni ranirea sau decesul unei persoane si sau distrugerea bunurilor in proprietate.

Executantul va raspunde de protectia mediului pe toata desfasurarea lucrarilor de amenajare.

Materiale si manopera

Executantul va prezenta certificate de calitate pentru materialele proprii aduse si folosite.

Toate activitatile prevazute in acest Contract se vor desfasura intr-o maniera profesionala si la un nivel calitativ superior.

Garantii, masuri pentru prevenirea daunelor materiale

Garantiile de fabricatie primite de catre Executant cu privire la materiale, echipamente, piese, bunuri si servicii furnizate vor fi valabile si dupa incheierea Proiectului. Ele vor fi transmise Beneficiarului pentru a fi incluse in cartea constructiei.

Executantul are obligatia de a proteja structurile existente, imbunatatirile efectuate si orice utilitati din cladirea Beneficiarului si are obligatia de a repara sau remedia orice defect cauzat de lipsa de conformare cu angajamentele asumate in Contract ori din neglijenta in efectuarea lucrarilor. Daca Executantul nu va repara imediat sau refuza sa repare portiunile defecte, Beneficiarul are dreptul de a efectua respectivele reparatii si de a obliga Executantul sa achite cheltuielile aferente acestora, ori sa retina sumele cheltuite din platile datorate Executantului.Inspectie

Inspectiile si lucrarile executate de Beneficiar prin Consultant asupra materialelor si manoperei necesare pentru rezilierea Proiectului se vor desfasura la ore rexonabile si la locul de munca cat si la sediile furnizorilor.

Executantul va inlocui orice material sau va corecta orice lucrare considerate de Investitor ca neconforma cu cerintele Proiectului fara sa pretinda sa i se restituie sumele cheltuite. Orice material sau manopera necorespunzatoare vor fi excluse de pe santierul Beneficiarului, iar costurile taxele si cheltuielile aferente vor fi suportate exclusiv de Executant.

Acceptul final

Beneficiarul isi va da acceptul final in momentul receptiei de la terminarea lucrarilor, de indata ce lucrarile si probele de punere in functiune sunt finalizate conform Contractului si normelor specifice. Acceptul Beneficiarului nu va avea in vedere viciile ascunse, situatiile de frauda ori drepturile Beneficiarului referitoare la Garantia Antreprenoriala si la Garantiile fabricantilor.

Daca in timpul receptiei de la incheierea lucrarilorse constata defectiuni minore care nu impiedica utilizarea conforma destinatiei Proiectului, care se vor remedia in termen de 15 zile lucratoare de la momentul receptiei.

Garantia executantului

Pe langa toate celelalte garantii prevazute in prezentul Contract, Executantul garanteaza ca lucrarile executate in cadrul Contractului sunt conforme cu obligatiile pe care si le-a asumat, cu Legea Romana si nu prezinta nici un defect in echipamentele, materialele, proiectarea sau manopera realizate de Executant sau subantreprenori.

Executantul garanteaza calitatea lucrarilor tump de 10 ani de la receptia de la terminarea lucrarilor.

Executantul va remedia, pe propria sa cheltuiala si raspundere orice defect sau eroare si va fi raspunzator pentru orice daune cauzate persoanelor si proprietatilor, ce rezulta din astfel de defecte sau din lipsa de conformitate. Executantul va reface orice parte din lucrare care este deteriorata in perioada de garantie in termen de cel mult 7 zile de la sesizare.

Curatenie

Antreprenorul va intretine curatenia spatiilor de lucru, eliberand periodic zonele incarcate cu materiale reziduale. Inainte de finalizarea proiectului Executantul va inlatura toate materialele reziduale din incinta, precum si toate uneltele, schelele, utilajele si toate materialele ce nu sunt detinute de Beneficiar. Executantul ii va preda Beneficiarului lucrarile si spatiile in care a executat aceste lucrari in perfecta stare de curatenie.Daca Beneficiarul constata in decursul lucrarilor ca starea de curatenie a santierului nu este propice furnizarii unei calitati superioare pentru lucrari, poate angaja un prestator de servicii de curatenie. Plata acestuia se va face din sumele datorate Executantului.

Modificari

Beneficiarul va putea sa opereze modificari la proiect ca parte a obiectivelor generale ale Contractului prin trimiterea catre Executant a unui ‘Ordin de Schimbare’ semnat de domnul ………………………

Cu exeptia celor prevazute in aceasta clauza nici un ordin verbal si nici o declaratie facuta de Beneficiar sau de angajatii acestuia nu vor fi considerate ca o modificare a prezentei clauze si nu vor indreptatii Executantul sa pretinda o schimbare.

Daca aceste modificari determina reducerea sau majorarea costului lucrarilor Executantului ori a perioadei de executare a Contractului, se vor opera modificari corespunzatoare in pretul lucrarilor precum si in durata lor.

Nu se vor permite soloicitari de plata suplimentara decat in baza acestui articol.

Jurisdictie/ Arbitraj

Prezentul contract este supus Legii Romane si va fi interpretat in conformitate cu aceasta

Partile se vor stradui sa solutioneze orice diferent pe cale amiabila. Daca aceasta nu este posibila se va adresa instantelor judecatoresti din mun. Timisoara.

Prezentul Contract contine 6 (sase) pagini si urmatoarele anexe:

Anexa A Grafic General

Anexa B Oferta cu preturi unitare si totale.

Drept urmare a celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract la data mentionata in preambul in 3 (trei) exemplare.

BENEFICIAR EXECUTANTloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2070
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site