Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE FOLOSINTA A FATADELOR IMOBILULUI CONTRA INTRETINERE A INSTALATIILOR TERMICE SI SANITARE COMUNE

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTRACTUL DE CONSIGNATIE
CONTRACT DE AMANET
BILETUL LA ORDIN
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE COMERCIALA
Contractul de garantie reala mobiliara
Contractul de inchiriere
Contractul de comision
Contractul
Contract de leasing imobiliar
CONTRACTUL DE CONT CURENT


CONTRACT

DE FOLOSINTA A FATADELOR IMOBILULUI CONTRA INTRETINERE A INSTALATIILOR TERMICE SI SANITARE COMUNE

Nr. dinCap. I PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1 Prezentul contract se incheie intre:

S.C. M& S.R.L., cu sediul in , judetul Iasi, cod unic de inregistrare nr., reprezentata prin administrator, denumita, in continuare, SOCIETATE

si

ASOCIATIA DE PROPRIETARI , cu sediul in Iasi, str. nr. , bl. , judetul Iasi, C.I.F. , reprezentata de presedinte, .. denumita, in continuare, ASOCIATIE.

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract este un contract bilateral prin care ASOCIATIA se obliga sa asigure SOCIETATII folosinta linistita si netulburata a tuturor fatadelor ale imobilului descris la art. 3 in schimbul asigurarii de catre SOCIETATE a intretinerii instalatiilor termice si sanitare comune ale aceluiasi imobil.

Art. 3 Imobilul

Prezentul contract se refera la imobilul situat in Iasi, Soseaua Nationala nr. 58, bl. B 9, judetul Iasi, care se afla in administrarea ASOCIATIEI.

Se au in vedere doar instalatiile termice si sanitare comune din imobil si nu si cele care privesc proprietatile individuale.

Art. 4 Folosirea fatadelor imobilului

Toate fatadele imobilului se pun la dispozitia SOCIETATII in vederea folosirii acesteia pentru amplasarea oricaror materiale publicitare, de reclama, de informare etc. asupra carora doar SOCIETATEA decide.

Costurile amplasarii acestor materiale pe fatadele imobilului cad doar in sarcina SOCIETATII.

Fatadele imobilului care fac obiectul prezentului contract vor fi doar in folosinta SOCIETATII care va fi singura ce va decide asupra continutului materialelor ce vor fi amplasate si a tertelor persoane cu care va colabora pentru folosirea efectiva a fatadelor.

Art. 5 Intretinerea instalatiilor termice si sanitare comune

Intretinerea instalatiilor termice si sanitare comune ale imobilului presupune interventii de reparare a defectiunilor aparute la aceste instalatii.

SOCIETATEA este obligata la realizarea interventiilor de reparare doar la solicitarea expresa a ASOCIATIEI.

Contravaloarea materialelor folosite de catre SOCIETATE pentru realizarea oricarei interventii de reparare cad in sarcina ASOCIATIEI. Neachitarea contravalorii materialelor de catre ASOCIATIE exonereaza de raspundere SOCIETATEA pentru neindeplinirea obligatiilor ce ii revin.

Cap. III TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 6 Prezentul contract este incheiat pe o perioada de 5 (cinci) ani, incepand de la data semnarii sale.

Cap. IV OBLIGATIILE SOCIETATII

Art. 7 Obligatia de intretinere a instalatiilor termice si sanitare comune

Pe intreaga perioada de valabilitate a prezentului contract, SOCIETATEA se obliga ca la solicitarea ASOCIATIEI, sa asigure serviciile la care se angajeaza conform art. 5 si in conditiile stabilite prin    prezentul contract.

SOCIETATEA raspunde doar pentru lucrarile efectuate de acesta, cu urmatoarele conditii :

a)      pe toata durata de valabilitate a prezentului contract, nici o alta persoana sa nu intervina asupra instalatiilor la care se refera prezentul contract ;

b)      instalatiile sa fie utilizate in mod obisnuit, conform caracteristicilor sale de functionare.SOCIETATEA nu este responsabila, in nici un fel, de pagubele produse de defectiunile aparute la instalatiile la care se refera prezentul contract.

Art. 8 Alte obligatii ale SOCIETATII

SOCIETATEA are si urmatoarele obligatii :

a)      sa asigure personalul de specialitate necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale prevazute la art. 5 ;

b)      sa asigure amplasarea pe fatada imobilului doar a acelor materiale care nu contravin ordinii publice si bunelor moravuri ;

c)      sa foloseasca cu grija fatada blocului fara a pune in pericol rezistenta imobilului.

Cap. V - OBLIGATIILE ASOCIATIEI

Art. 9 Obligatia de predare a fatadelor blocului in vederea folosirii

ASOCIATIA se obliga:

a)      sa predea fatadele imobilului cu destinatia prevazuta de prezentul contract;

b)      sa asigure SOCIETATII folosinta linistita si utila a fatadelor imobilului.

Art. 10 Obligatia de cooperare cu SOCIETATEA

ASOCIATIA se obliga sa furnizeze toate informatiile si sa puna la dispozitia SOCIETATII toate documentele necesare pentru indeplinirea de catre SOCIETATE a tuturor obligatiilor ce ii revin potrivit prezentului contract.

In cazul in care ASOCIATIA nu furnizeaza SOCIETATII informatiile si documentele prevazute la alin. 1 odata cu solicitarea expresa prevazuta la art. 5 alin. 2, precum si ulterior acestui moment, la solicitarea expresa a SOCIETATII, eventuala intarziere a indeplinirii obligatiilor asumate de catre SOCIETATE nu ii poate fi imputata acesteia.

Cap. VI CLAUZE SPECIALE

Art. 11 Clauza de confidentialitate

Partile contractante se obliga sa respecte confidentialitatea tuturor prevederilor prezentului contract si a tuturor informatiilor pe care le dobandesc in cadrul raporturilor reglementate prin prezentul contract atat pe intreaga durata de valabilitate a prezentului contract, cat si dupa incetarea acestuia.

Cap. VII FORTA MAJORA

Art. 12 In cazul producerii unui eveniment extern sau al aparitiei unei imprejurari externe, cu caracter exceptional, absolut imprevizibile si absolut invincibile, partile contractante sunt exonerate de raspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, in tot sau in parte, a oricareia din obligatiile care le incumba in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective se datoreaza tocmai unui astfel de eveniment sau unei astfel de imprejurari.

Art. 13 Partea contractanta care invoca un caz de forta majora (razboi, calamitati naturale, greve etc.) este obligata sa informeze cealalta parte, in scris, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de cel mult 48 de ore, despre aparitia unui astfel de caz si sa ia masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor acestuia.

Art. 14 Forta majora se constata numai de o autoritate competenta.

Art. 15 Imediat ce cauza de forta majora a incetat, partile contractante trec la continuarea obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Cap. VIII INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 16 Rezilierea contractului

Rezilierea    prezentului contract intervine doar in cazul nerespectarii obligatiilor stabilite de parti conform conditiilor si termenelor prevazute de prezentul contract.Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

Art. 17 Denuntarea unilaterala a contractului

Denuntarea unilaterala a prezentului contract inainte de implinirea termenului prevazut la art. 6 din contract este interzisa.

Art. 18 Alte cauze de incetare a contractului

Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara interventia instantei judecatoresti, si in urmatoarele situatii :

a)      expirarea termenului prevazut pentru derularea contractului ;

b)      pe baza acordului partilor contractante ;

c)      aparitia unui caz de forta majora care impiedica total continuarea derularii contractului ;

d)      incetarea existentei ca persoane juridice a partilor contractante.

Art. 19 Prevederile acestui capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea prezentului contract.

Cap. IX - RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 20 Partile contractante se obliga sa execute prezentul contract intocmai si cu buna credinta.

Art. 21 Clauza penala

In cazul nerespectarii obligatiilor de catre parti in termenele prevazute de prezentul contract, partea vinovata datoreaza celeilalte parti contractante daune-interese.

Art. 22 Punerea in intarziere a debitorului

In baza prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 2 C.civ., debitorul oricarei obligatiei contractuale de executat este de drept in intarziere la implinirea termenelor prevazute in contract, fara a fi necesara o notificare speciala in acest sens.

Cap. X SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 23 (1) Eventualele litigii cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila sau, dupa caz, de instantele judecatoresti de pe raza teritoriala a judetului Iasi.

(2) Solutia amiabila acceptata expres si in scris de catre partile contractante va fi consemnata intr-un act aditional care va fi parte integranta din contract.

Cap. XI DISPOZITII FINALE

Art. 24 Orice mentiuni, corecturi, modificari sau adaugiri vor fi facute numai in scris, fiind certificate de partile contractante care vor semna si stampila fiecare pagina a contractului.

Art. 25 (1) Prezentul contract si anexele sale reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegeri anterioare sau ulterioare incheierii lui.

Partile recunosc forta obligatorie si executorie a contractului.

Prezentul contract isi produce efectele de la data semnarii.

Art. 26 Contractul a fost incheiat in 2(doua) exemplare, din care unul pentru SOCIETATE si unul pentru ASOCIATIE, ambele exemplare avand caracter de original.

Iasi

SC MT SRL     ASOCIATIA DE PROPRIETARI

...

prin    prin

administrator presedinte


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1011
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site