Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Teste grila - contract de donatie

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micTeste grila - contract de donatie


1. Pot fi donatori:a) persoanele puse sub interdictie judecatoreasca, dar numai prin reprezentantii legali;

b) minorii, cu încuviintarea instantei de tutela;

c) minorul poate dispune prin donatie în favoarea tutorelui ce a ajuns la majorat, chiar daca instanta de tutela nu a dat descarcare de gestiune tutorelui, cu exceptia cazului când tutore este ascendentul minorului.


2. Nu au capacitatea de a primi donatii în mod direct:

a) persoanele neconcepute;

b) organizatiile care n-au dobândit personalitate juridica, cu exceptia cazului când donatia este facuta în cursul constituirii, dar numai întrucât aceasta este ceruta pentru ca persoana juridica sa ia fiinta;

c) cetatenii straini si apatrizii nu pot primi donatii având ca obiect dreptul de proprietate asupra unui teren sau asupra unei constructii.


3. Nu au capacitatea de a primi donatii:

a) medicul sau preotul nu pot primi nici un fel de donatii de la la persoana careia i-au acordat asistenta cu caracter repetat în timpul bolii din cauza careia a decedat;

b) minorii si interzisii au dreptul de a primi donatii, dar nu au exercitiul acestui drept;   

c) surdomutul care nu stie sa scrie nu poate accepta o donatie decât cu asistarea unui curator special.


4. Donatiile facute unor minori sau interzisi pot fi acceptate:

a) de tutore;

b) de parinti;

c) de ceilalti ascendenti ai minorului sau interzisului, chiar daca parintii ar fi în viata si ar refuza sa accepte donatia.

5. Constituie donatie:

a) executarea unei obligatii civile imperfecte;

b) premiile sau recompensele oferite în scopuri publicitare de un comerciant clientilor;

c) repararea pagubei cauzate, desi nu sunt îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale.  


6. Daca donatia are ca obiect bunul altuia:

a) contractul este nul în toate cazurile;

b) contractul este valabil daca donatarul este de buna-credinta;

c) contractul este nul, numai daca donatorul este de rea-credinta.


7. Nu pot constitui obiectul darului manual:  

a) succesiunile nedeschise;

b) bunurile viitoare;  

c) bunurile mobile proprietate publica.   


8. Trebuie sa fie prevazute în forma solemna:

a) oferta de donatie;

b) acceptarea ofertei de donatie;

c) sarcinile sau conditiile donatiei.


9. Dovada donatiei unei case:

a) poate fi facuta numai cu act autentic;

b) nu poate fi facuta cu martori;

c) poate fi facuta cu martori, numai când exista început de dovada scrisa.


10. Donatia nula pentru vicii de forma:  

a) poate fi confirmata prin executarea de bunavoie de catre donator;

b) poate fi confirmata confirmarea de catre mostenitorii donatorului, daca confirmarea este benevola si facuta în deplina cunostinta de cauza;  

c) nu poate fi confirmata nici de mostenitori.

11. Între absenti, donatia este valabila daca:

a) oferta de a darui este facuta în forma autentica;

b) acceptarea este facuta în forma autentica;

c) acceptarea, prin înscris separat, are loc în timpul vietii donatorului;

d) mostenitorii donatarului pot accepta ei donatia;

e) creditorii pot accepta donatia, dar numai în timpul vietii donatarului;

f) actul de acceptare este comunicat donatorului în timpul vietii acestuia. 


12. Donatia între absenti produce efecte din momentul:

a) acceptarii ei de catre donatar;

b) facerii ofertei;

c) primirii actului de acceptare.


13. Când donatia se încheie între absenti, donatorul trebuie fie capabil în momentul:

a) facerii ofertei;

b) acceptarii de catre donatar;

c) primirii actului de acceptare.


14. Când donatia se încheie între absenti, donatarul trebuie fie capabil în momentul:

a) facerii ofertei;

b) acceptarii ofertei;

c) primirii actului de acceptare de catre donator.


15. Donatorul poate revoca donatia:

a) pâna în momentul primirii comunicarii de acceptare;

b) nu numai expres, ci si tacit;

c) fara a notifica donatarului revocarea.


16. În cazul donatiilor, actul estimativ:

a) poate fi întocmit si printr-un înscris separat sub semnatura privata, semnat însa de ambele parti;

b) atrage sanctiunea nulitatii relative, a donatiei daca nu este întocmit;

c) reprezinta o descriere si evaluare, cel putin globala, a bunurilor mobile daruite;

d) este cerut ad probationem;

e) nu este necesar la darul manual si la donatia indirecta.


17. Atrag sanctiunea nulitatii relative:

a) nerespectarea dispozitiilor de a face si de a primi donatii, când donatarul este un incapabil, în toate cazurile;

b) donatia unui teren, când donatarul este cetatean strain;

c) donatiile substantiale, neremuneratorii, facute medicului sau preotului, daca l-au îngrijit în ultima boala pe donator, din care acesta a murit.


18. Constituie clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor:

a) dreptul de denuntare unilaterala a contractului;

b) conditiile potestative din partea donatorului;

c) plata datoriilor viitoare nedeterminate ale donatorului care ar trebui facuta de catre donatar;

d) dreptul de a dispune de bunul donat, rezervat donatorului.


19. Constituie clauze permise în contractul de donatie:

a) substitutia fideicomisara simpla;

b) termenul, conditia cazuala sau mixta;

c)  inserarea în libretul CEC a numelui donatorului la clauza de împuternicire.


20. Sotul donator poate revoca donatia facuta celuilalt sot:

a) si dupa încetarea casatoriei;

b) chiar dupa decesul sotului donatar, împotriva mostenitorilor lui;

c) numai în timpul casatoriei;

d) numai pâna la momentul mortii sale (a sotului donator).


21. Donatia între soti:

a) poate fi revocata pentru neexecutarea sarcinii sau pentru ingratitudine de catre mostenitorul donatorului;

b) se revoca de drept;

c) poate fi revocata de creditorii sau mostenitorii sotului donator.


22. Sunt interzise, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) donatiile deghizate între soti;

b) donatiile mutuale reciproce între soti facute în cuprinsul aceluiasi act;

c) donatiile facute prin interpunere de persoana între soti, dar numai daca aduc atingere rezervei succesorale.


23. Donatia între vii pentru bunurile viitoare:

a) este irevocabila;   

b) este nula;

c) este revocabila.


24. Constituie donatii simulate:

a) donatiile indirecte;

b) donatiile prin interpunere de persoana;

c) donatiile deghizate.


25. Înstrainarea cu titlu oneros a unui bun facuta unui mostenitor constituie o prezumtie de donatie deghizata:

b) în toate cazurile, când este vorba despre un mostenitor în linie directa;

c) daca înstrainarea s-a facut cu rezerva uzufructului în favoarea unui nepot de frate;

a) daca înstrainarea s-a facut cu sarcina unei rente viagere în favoarea adoptatorului.


26. Constituie forme de realizare a unor donatii indirecte:

a) stipulatia în folosul altei persoane; 

b) remiterea de datorie;   

c) renuntarea la un drept;

d) toate facute cu intentia de a gratifica.


27. Donatiile indirecte:

a) nu trebuie sa respecte conditiile de forma pentru donatii;

b) trebuie sa respecte conditiile de fond pentru donatii;

c) trebuie acceptate printr-un act separat;

d) trebuie sa respecte conditiile de forma ale actului prin intermediul caruia se realizeaza indirect liberalitatea.


28. Constituie conditii ale darului manual:

a) existenta acordului de vointa pentru a transfera si, respectiv, dobândi un drept cu titlu gratuit; 

b) predarea efectiva si reala (materiala) a bunului daruit;

c) darul manual sa aiba ca obiect numai bunuri mobile corporale sau incorporale ori titluri la purtator.


29. În materia donatiei, regula o reprezinta:

a) raspunderea donatorului pentru vicii;

b) neraspunderea donatorului pentru evictiune sau vicii;

c) raspunderea donatorului pentru evictiune.


30. Donatorul raspunde în urmatoarele cazuri:

a) în cazul donatiei cu sarcina, donatorul raspunde pentru evictiune în limita valorii sarcinilor;

b) daca evictiunea provine din faptul sau personal;

c) daca a promis expres garantie pentru evictiune sau vicii;

d) în caz de dol, donatorul raspunde de pagubele rezultând din viciile ascunse, chiar necunoscute de el si care au cauzat un prejudiciu donatarului.


31. Actiunea în executarea sarcinii sau în revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii poate fi intentata de:

a) donator;

b) mostenitorii legali sau testamentari ai donatorului;

c) creditorii chirografari ai donatorului, pe calea actiunii oblice.


32. Revocarea donatiei se face obligatoriu pe cale judiciara:

a) în cazul neexecutarii sarcinii;

b) în cazul ingratitudinii.


33. Constituie cauze de revocare a donatiei pentru ingratitudine:

a) daca donatarul a atentat la viata donatorului;

b) daca donatarul este culpabil fata de donator, de delicte, cruzimi sau injurii grave;

c) refuzul de alimente;

d) daca donatarul a atentat la viata donatorului, numai însa daca exista o condamnare penala.


34. Actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitudine:

a) poate fi introdusa de mostenitorii donatorului, daca acesta a decedat înainte de expirarea termenului în care actiunea putea fi introdusa;

b) se poate introduce numai împotriva autorului faptului de ingratitudine;

c) în cazul în care este admisa, produce efecte retroactive si fata de terti;

d) poate fi introdusa împotriva mostenitorilor donatarului.


35. Actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitudine:

a) este o actiune strict personala;

b) trebuie introdusa în termen de un an din ziua faptei sau din ziua când donatorul a cunoscut fapta de ingratitudine;

c) poate fi continuata de mostenitori, daca donatorul a decedat înainte de terminarea procesului.


36. Este valida: 

a) dispozitia prin care donatarul este însarcinat sa conserve si sa remita bunul donat catre o a treia persoana;

b) dispozitia prin care o a treia persoana ar fi chemata sa accepte donatia în cazul în care donatarul nu ar primi sau nu ar putea primi;

c) dispozitia prin care proprietarul doneaza uzufructul unei persoane, iar nuda proprietate, altei persoane.


37. Donatorul poate face o donatie valabila în favoarea:

a) medicului care l-a tratat în boala de care moare, daca donatia este remuneratorie si este potrivita cu starea materiala a donatorului si cu serviciile prestate de donatar;

b) preotului care l-a asistat pe donator, din punct de vedere religios, în cursul ultimei boli de care a murit; 

c) fiului preotului care l-a asistat pe donator, din punct de vedere religios, în cursul ultimei boli de care a murit.


38. Dispozitiile în favoarea unui incapabil de a primi sunt nule, fie ele deghizate sub forma unui contract oneros, fie facute în numele unor persoane interpuse. Sunt prezumate ca persoane interpuse:

a) tatal si mama incapabilului; 

b) copiii si descendentii incapabilului;

c) bunicii incapabilului;

d) sotul incapabilului.


39. Donatia între vii pentru bunurile viitoare:

a) este nula;

b) este revocabila;

c) este anulabila.


40. Minorii si interzisii:

a) pot cere obiectele daruite lor, chiar daca donatia nu a fost acceptata de reprezentantul lor;

b) au recurs în contra tutorilor lor pentru faptul ca acestia nu au acceptat donatia facuta lor (minorilor);

c) pot fi afectati de lipsa înscrierii în cartea funciara a dreptului lor, atunci când aceasta lipsa este invocata de donator.


41. Este nula:

a) donatia facuta sub conditia de a se plati datoriile donatorului care nu existau la momentul donatiei; 

b) donatia facuta în conditii a caror îndeplinire atârna exclusiv de vointa donatorului;

c) donatia care are ca obiect bunuri viitoare.


42. Într-un contract de donatie, donatorul poate stipula:

a) sa fie restituite bunurile daruite, unei alte persoane (fiului sau), daca donatarul ar muri înaintea sa;

b) sa îi fie restituite bunurile daruite, daca donatarul ar muri înaintea sa, în acest caz clauza fiind valabila numai daca donatarul nu are descendenti;

c) sa îi fie restituite bunurile daruite, daca donatarul si descendentii lui ar muri înaintea sa.


43. În cazul revocarii donatiei pentru ingratitudine:

a) drepturile dobândite de terti, chiar cu titlu gratuit, înainte de intentarea actiunii sau, în cazul imobilelor, înainte de efectuarea publicitatii cererii de revocare, ramân neatinse;

b)  fructele se restituie de la data cererii de revocare;

c) fructele se restituie de la data comiterii faptului de ingratitudine;

d) bunul donat se restituie, daca e posibil, cu toate accesoriile sale si liber de orice sarcini;

e) în cazul în care bunul nu se poate restitui, donatorul are dreptul la valoarea bunului donat, apreciata în momentul pronuntarii hotarârii de revocare.


44. Când donatorul si-a rezervat dreptul de a dispune de un obiect cuprins în donatie sau de o suma determinata din bunurile daruite, daca moare, fara sa fi dispus de dânsele:

a) un asemenea obiect sau suma ramâne mostenitorilor legali ai donatorului;

b) un asemenea obiect sau suma ramâne donatarului;

c) donatia se desfiinteaza.


45. Procedura judiciara este obligatorie pentru:

a) revocarea donatiei între soti;

b) revocarea donatiei pentru ingratitudine;

c) revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii.

46. Sunt lovite de nulitate:

a) donatiile reciproce;

b) donatiile între soti realizate prin interpunere de persoane;

c) donatiile având ca obiect bunuri viitoare.


47. Actiunea în reductiunea liberalitatii excesive:

a) poate fi invocata numai în cazul donatiilor facute de catre defunct cu depasirea cotitatii disponibile;

b) se prescrie în termen de trei ani de la data deschiderii  succesiunii;

c) trebuie introdusa de catre toti mostenitorii rezervatari, pentru a beneficia toti de reducerea liberalitatilor;

d) este divizibila.


48. Daca cel care lasa mostenirea a facut mai multe liberalitati ce depasesc cotitatea disponibila, în cazul în care instanta dispune reductiunea acestora, atunci:

a) donatiile se reduc înaintea legatelor;

b) legatele se reduc înaintea donatiilor;

c) donatiile se reduc succesiv, în ordinea inversa a datei lor, începând cu cea mai veche;

d) legatele se reduc toate deodata si proportional, chiar daca cel care lasa mostenirea a stabilit o anumita ordine în reductiunea legatelor.


49. Ca efect al reductiunii liberalitatilor excesive, întregirea rezervei se face numai prin echivalent:

a) când bunul era consumptibil sau a pierit din culpa donatarului;

b) când bunul a fost înstrainat sau grevat de catre donatar dupa deschiderea succesiunii;  

c) când bunul a fost înstrainat sau grevat de catre donatar anterior deschiderii succesiunii.


50. Actiunea privind raportul donatiilor:

a) se prescrie în termen de trei ani, socotiti de la data deschiderii succesiunii ori de la data când a cunoscut donatia daca aceasta data este ulterioara deschiderii succesiunii;   

b) nu poate fi introdusa separat de actiunea de partaj succesoral;

c) poate fi introdusa concomitent cu actiunea de partaj succesoral.


51. Donatiile facute fiului sau sotului celui care are calitatea de mostenitor:

a) sunt prezumate ca au fost facute cu scutire de raport;

b) sunt prezumate ca au fost facute fara scutire de raport;

c) sunt scutite de raport.


52. Daca prin donatia scutita de raport s-a depasit cotitatea disponibila si s-a încalcat rezerva succesorala: 

a) donatia va fi supusa raportului;

b) donatia va fi supusa reductiunii;

c) donatia nu poate fi supusa raportului.


53. Sunt supuse raportului donatiilor:

a) numai donatiile;

b) darurile manuale;

c) donatiile simulate;

d) donatiile indirecte;

e) cheltuielile de înzestrare, de procurare a unei cariere sau plata datoriilor celui obligat la raport.


54. Sunt exceptate de la raportul donatiilor:

a) cheltuielile de hrana, întretinere, educatie si de învatare a unui mestesug;

b) cheltuielile de nunta si darurile obisnuite;

c) fructele sau veniturile bunurilor supuse raporturilor, dobândite anterior sau ulterior deschiderii succesiunii.


55. Raportul donatiilor se poate face:

a) numai în natura;

b) numai prin echivalent;

c) de regula în natura, si în anumite cazuri expres prevazute de lege prin echivalent.


56. Actiunea privind raportul donatiilor este:

a) prescriptibila în trei ani; 

b) imprescriptibila;

c) imprescriptibila când se cere în cadrul unei actiuni de iesire din indiviziune.   

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 306
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved