Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

INMATRICULAREA NAVEI - Autoritatea Navala Romana

Transporturi+ Font mai mare | - Font mai micINMATRICULAREA NAVEI

Autoritatea Navala Romana este organ tehnic de specialitate din subordinea ministerului, care are urmatoarele atributii in ceea ce priveste inmatricularea navelor:1. acorda dreptul de arborare a pavilionului roman, dispune suspendarea sau retragerea acestui drept si elibereaza actele de nationalitate navelor care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman;

2. efectueaza inmatricularea si tine evidenta navelor care arboreaza pavilion roman, a navelor aflate in constructie in Romania;

3. sanctioneaza contraventional persoanele care incalca prevederile legale privind navigatia civila

4. transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arboreaza pavilionul roman, precum si asupra navelor aflate in constructie;

5. alte atributii stabilite prin actul normativ de organizare si functionare a Autoritatii Navale Romane. Toate navele care arboreaza pavilionul roman pe timpul cat navigheaza sau stationeaza in apele nationale navigabile ale Romaniei, sunt supuse prevederilor legislatiei nationale si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.Ministerul, prin Autoritatea Navala Romana, isi exercita autoritatea si asupra navelor care arboreaza pavilion roman si navigheaza in marea libera si in apele teritoriale navigabile ale altor state.Autoritatea Navala Romana prin capitaniile zonale, capitaniile de port si oficiile de capitanie din subordinea acestora in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.42/28.08.1997 privind transportul naval, republicata, isi exercita atributiile cu privire la:

a) eliberarea autorizatiei de constructie;

b) evidenta navelor in constructie;

c) eliberarea permisului provizoriu de arborare a pavilionului roman, navelor nou construite in perioada probelor de mars;

d) transcrierea in registrul de evidenta a contractelor de constructie;

e) transcrierea in registrul de evidenta a transmiterii dreptului de proprietate asupra navelor in constructie;

f) transcrierea in registrul de evidenta a constituirii / transmiterii / stingerii de drepturi reale asupra navelor in constructie;

g) transcrierea/radierea transcrierii in/din registrul de evidenta a contractelor de garantie reala mobiliara;

h) transcrierea in registrul de evidenta a contractului de armare;

i) scoaterea din evidenta a navelor nou construite;

j) acordarea dreptului de arborare a pavilionului roman si inmatricularea in registrul matricol a

- navelor maritime si fluviale proprietate a persoanelor juridice sau fizice romane

- navelor maritime proprietate a persoanelor juridice sau fizice straine care au sediul unei filiale sau domiciliul in Romania;

- navelor maritime sau fluviale proprietate a persoanelor juridice sau fizice straine inchiriate in bare-boat ori leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice romane;

k) transcrierea in registrele matricole a constituirii / transmiterii / stingerii drepturilor reale asupra navelor;

l) transcrierea/radierea transcrierii in/din registrele matricole a garantiilor reale mobiliare constituite asupra navelor;

m) transcrierea/radierea transcrierii in/din registrele matricole a sarcinilor (contracte de inchiriere/contracte de bare-boat/contracte de leasing);

n) transcrierea in registrele matricole a contractelor de management;

o) eliberarea autorizatiei de modificare a navei;

p) inscrierea in registrele matricole a proceselor verbale de aplicare a sechestrului ;

q) radierea mentiunii privind sechestrul din registrele matricole;

r) eliberarea/reconfirmarea/prelungirea valabilitatii actului de nationalitate;

s) inscrierea in registrul matricol a oricaror modificari privind numele navei, caracteristicile tehnice principale sau alte asemenea;

t) transcrierea(mentionarea) in registrele matricole a oricaror modificari ale datelor reglementate de legislatia in vigoare;

u) aprobarea:

- atribuirii / schimbarii numelor navelor cu propulsie proprie;

- schimbarii portului de inmatriculare;

v) suspendarea dreptului de arborare a pavilionului roman;

w) eliberarea actului de nationalitate la cererea proprietarului/operatorului transcris in foaia matricola a navei ca urmare a:

- schimbarii numelui navei;

- schimbarii portului de inmatriculare;

- modificarii caracteristicilor tehnice principale ale navei;

- alte asemenea modificari;

- deteriorarii imprimatului sau epuizarii rubricilor acestuia;

- pierderii actului de nationalitate;

x) eliberarea autorizatiei de reconstructie / modificare / transformare a navei la cererea proprietarului transcris in foaia matricola a navei;

y) retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman si radierea navei din registrul matricol:

z) mentionarea in actul de nationalitate a

- constituirii, transmiterii sau stingerii drepturilor reale asupra navelor;

- constituirii transmiterii sau stingerii garantiilor reale imobiliare si/sau a sarcinilor;

- contractului de management;

- modificarilor privind numele navei, portul de inmatriculare, caracteristicile tehnice principale sau alte asemenea;

aa) eliberarea certificatului privind mentiunile din registrul matricol / evidenta al navelor;

bb) eliberarea Registrului Sinoptic Permanent (Continuous Synopsis Record).

Cereri-tip/Formulare de avize de garantie/Modele de acte emise de A.N.R. prin C.Z ANEXE Cereri-formulare tip si Modele

DOCUMENTATIE NECESARA PENTRU EFECTUAREA URMATOARELOR OPERATIUNI PRIVIND NAVELE DE CATEGORIA I SI NAVELE DE CATEGORIA A II-A:

1. ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE

2. SCOATEREA DIN EVIDENTE A NAVELOR NOU-CONSTRUITE

3. ELIBERAREA PERMISULUI PROVIZORIU DE ARBORARE A PAVILIONULUI ROMAN

4. ACORDAREA DREPTULUI DE ARBORARE A PAVILIONULUI ROMAN

5. ACORDAREA DREPTULUI PROVIZORIU DE ARBORARE A PAVILIONULUI ROMAN

6. TRANSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

7. ELIBERAREA UNUI DUPLICAT DE PE ACTUL DE NATIONALITATE

8. SUSPENDAREA DREPTULUI DE ARBORARE A PAVILIONULUI ROMAN

9. RETRAGEREA DREPTULUI DE ARBORARE A PAVILIONULUI ROMAN

10. SCHIMBAREA NUMELUI NAVEI

11. SCHIMBAREA PORTULUI DE INMATRICULARE

12. ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE MODIFICARE CONSTRUCTIVA A NAVEI

MODUL DE PREZENTARE AL ACTELOR

a) Cererile-tip completate de solicitant, cu majuscule, fara stersaturi sau adaugari, in doua exemplare vor fi lizibile.

b) Solicitantii vor certifica prin semnatura si stampila orice stersaturi, adaugari ori modificari ce apar pe cereri/formulare de aviz de garantie.

c) Solicitantii au obligatia de a completa toate rubricile cererii/formularului de aviz de garantie, iar cele care nu sunt aplicabile in speta, precum si spatiile goale vor fi barate cu linii. In cazul in care unele rubrici ale cererii/formularului de aviz de garantie nu sunt suficiente ca numar pentru inscrierea tuturor informatiilor, rubricile existente in cadrul cererii/formularului se vor multiplica.

d) Cererea privind efectuarea oricarei operatiuni va fi facuta de proprietarul/operatorul navei sau dupa caz, de partile interesate. Documentele aferente, in limba romana, se vor depune intr-un singur exemplar, originale sau copii legalizate cu exceptia documentelor navelor maritime de categoria I care intra sub incidenta prevederilor conventiilor internationale si care efectueaza voiaje internationale, depuse in vederea acordarii, suspendarii sau retragerii dreptului de arborare a pavilionului roman care vor fi prezentate in doua exemplare.

e) Actele juridice incheiate in strainatate nu sunt opozabile fata de terti daca nu sunt transcrise in registrele misiunii diplomatice a Romaniei, conform prevederilor art.493 din Codul Comercial.

f) Documentele intocmite in Romania intr-o alta limba decat limba romana vor fi traduse de un traducator autorizat a carui semnatura se va legaliza notarial.

In situatia in care se solicita efectuarea de operatiuni pentru o nava aflata in voiaj international, mentionarea in actul de nationalitate se va putea face pe cale diplomatica prin oficiul consular al statului pe al carui teritoriu se afla nava.

MODELE ACTE DE NATIONALITATE

ACTE NORMATIVE DE REFERINTA

1. Ordonanta Guvernului nr.42/28.08.1997 privind transportul naval republicata (M.Of. nr.210/10.03.2004);

2. H.G. nr.245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr.42/1997 privind transportul naval (M.Of. nr.185/25.03.2003);

3. O.M.T.C.T. nr. 583 din 25 martie 2004 privind evidenta navelor care arboreaza pavilionul roman si evidenta navelor in constructie in santierele navale aflate pe teritoriul Romaniei, aprobarea formei si continutului registrelor matricole si ale registrelor de evidenta a navelor, a procedurilor privind evidenta navelor in constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman, inmatricularea, scoaterea din evidenta a navelor, transcrierea drepturilor reale mobiliare si/sau a sarcinilor asupra navelor, precum si forma si continutul cererilor-tip (Publicat in M.Of. nr. 314/09.04.2004);

4. O.M.L.P.T.L. nr.1754/22.11.2001 privind aprobarea modelului si continutului certificatelor de nationalitate si atestatelor de bord pentru navele de nationalitate romana. (M.Of. nr.824/20.12.2001);

5. O.M.L.P.T.L. nr.923/01.07.2002 pentru aprobarea modelului si continutului certificatului de ambarcatiune de agrement (M.Of. nr.591/09.08.2002);

6. Codul Comercial promulgat prin decret la 10 mai 1887, intrat in vigoare la 1 septembrie 1887, cu modificarile ulterioare - Despre comertul maritim si despre navigatie;

7. Legea nr.99/26 mai 1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice - Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare (Publicata in M.Of. Partea I, Nr.236/27 mai 1999) cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat (M. Of. nr. 245/01.10.1992);

9. Legea nr.43/1937 - Conventia internationala privind modificarea anumitor reguli privitoare la privilegiile si ipotecile maritime, Bruxelles, 10.04.1926 (M. Of. nr. 60/13.03.1937);

10. O.M.L.P.T.L. nr. 169/31.01.2003 pentru aprobarea: Sistemului privind certificarea conformitatii navelor care arboreaza pavilionul roman cu regulile si reglementarile tehnice aplicabile; Criteriilor minime pe care trebuie sa le indeplineasca o societate de clasificare in vederea delegarii de catre M.L.P.T.L. a competentelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arboreaza pavilionul roman; Listei societatilor de clasificare care indeplinesc criteriile minime stabilite de uniunea europeana si ale caror reguli de clasificare sunt recunoscute de M.L.P.T.L. (M. Of. 122/26.02.2003);

11. O.M.T.C.T. nr. 2/06.01.2004 privind instituirea unor masuri de crestere a sigurantei navigatiei pentru navele maritime de categoria I mai vechi de 20 de ani (M.Of. nr. 26/13.01.2004);

12. H.G. nr.2195/30.11.2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement M.Of. nr.16/06.01.2005)

13. O.G. nr.33/30.01.2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale (M.Of. nr.88/02.02.2002);

14. Legea nr.233/23 aprilie 2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (M.Of. nr.296/30.04.2002);

15. O.U.G. nr. 27/18.04.2003 privind procedura aprobarii tacite (M. Of. nr. 291/25.04.2003);

16. Legea nr. 16/1996 arhivelor nationale (M. Of. nr. 71/09.04.1996) modificata si completata prin Legea nr. 358/06.06.2002 (M. Of. nr. 476/03.07.2002);

17. Legea nr. 544/12.10.2001 privind accesul liber la informatiile de interes public (M.Of. nr. 167/08.03.2002);

18. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei (M. Of. nr. 99/09.08.1990) modificata si completata prin legea nr. 36/16.01.2002 (M. Of. nr. 77/31.01.2002);

19. Ordinul nr.712/13.04.2004 privind organizarea si functionarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit si marcarea navelor si ambarcatiunilor de pescuit. (M.Of. nr. 403/06.05.2004)

20. O.M.T.C.T. nr.2239/06.12.2004 privind instituirea unor masuri de crestere a sigurantei navigatiei in apele nationale navigabile si in porturile romanesti prin introducerea accelerate, pentru navele petroliere, a obligativitatii corpului dublu sau a unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu (M.Of. nr.49/14.01.2005).

21. O.U.G. nr.80/11.09.2003 pentru acceptarea de catre Romania a amendamentelor la anexa Conventiei Internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, amendata, si a Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare , adoptate la Conferinta Organizatiei Maritime Internationale, la Londra, in perioada 9-13 decembrie 2002 (M.Of. nr.684/29.09.2003) aprobata prin Legea nr.484/18.11.2003 (M. Of. nr. 833 / 24.11.2003)

22. O.M.T.C.T. nr.217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile effectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana (M.Of. nr.226/13.03.2006).

INFRACTIUNI/CONTRAVENTII

24. Legea nr.191/13.05.2003 privind infractiunile la regimul transportului naval (Publicat in M.Of. nr.332/16.05.2003);

25. Legea nr.180/2002 (Publicat in M.Of. nr.268/22 aprilie 2002) pentru aprobarea O.G. nr.2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor (Publicat in M.Of. nr.410/25 iulie 2001);

26. H.G. nr.441/21 iunie 1995 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile si in porturi (Publicata in M.Of. nr.139/6 iulie 1995);

Navele de categoria I, navele de categoria a II-a si navele de agrement se inscriu in registrele de evidenta si in registrele matricole tinute de urmatoarele capitanii de port/oficii de capitanii de port:

Nr. crt CAPITANIILE ZONALE

Navele de agrement in constructie se inscriu la oricare dintre capitaniile de port/oficiile de capitanie din subordinea C.Z.

Indicativ - indicativul capitaniilor de port si al oficiilor de capitanie (toate navele de agrement vor purta un numar de identificare, atribuit de capitanie, urmat de initialele portului de inmatriculare stabilite de ANR cu exceptia velierelor si iahturilor construite si echipate pentru calatorii de lunga durata. Pentru acestea din urma numele navei sau numarul prin care navele se individualizeaza se inscrie pe corpul navei, in mod vizibil, pe ambele borduri si in pupa navei si, dupa caz, si pe suprastructura acesteia. In pupa se inscrie si numele portului de inmatriculare).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2716
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved