Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


CAIET DE SARCINI Serviciul de alimentare cu apa - Aria administrativ teritoriala TAMASENI

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic


CAIET DE SARCINI

Serviciul de alimentare cu apa

Aria administrativ teritoriala TAMASENI

Capitolul I

Obiectul caietului de sarcini

Art.1 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

Art.2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art.3 Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatii ALIMENTARE CU APA si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

Art.4. (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglememtarile in vigoare, in legatura cu desfasurarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarilor obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizarii/prestarii serviciului/activitatii ALIMENTARE CU APA si care sunt in vigoare.

Art.5 Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa asigure furnizarea/prestarea serviciul in regim de continuitate, asigurand :

Q = 23.5 l/s,

Q =2030 m3/zi,

Q= 47400m3/an

H (presiunea de serviciu minima) = 10 mCA

pentru toti utilizatorii din aria de prestare .

Art.6. Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mentina urmatoarele tipuri de asigurari:

a)      asigurare impotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa si canalizare;

b)      asigurare de raspundere civila (inclusive obligatiile generale fata de terti in caz de deces, vatamari corporale sau pierderi ori daune ale proprietatii);

c)      asigurari entru acoperirea obligatiilor catre angajati si pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

Art. 7 Termenii, expresiile si abrevierele utilizate in caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

CAPITOLUL II

Cerintele organizatorice minimale

Art. 8 Operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare va asigura:

a)      respectarea legislatie, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

b)      exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatie si de specificul locului de munca;

c)      respectarea indicatorilor de performanta si de calitate stabilite prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administratia serviciului si precizati in regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

d)      furnizarea autoritatii administratie publice locale, respective A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de alimentare cu apa si canalizare, in conditiile legii;

e)      producerea, trasportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respective preluarea, epurarea si evacuarea apelor uzate;

f)        explotarea sistemelor de alimentare cu apa, respective a sistemelor de canalizare in conditii de siguranta si eficienta tehnico-economica, respectarea tehnologiilor si a sintructiunilor tehnice de exploatare;

g)      instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzatoare dispozitiilor legale, a zonelor de protectie sanitara, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila, de canalizare si de epurare a apelor uzate;

h)      monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

i)        capacitatea apei brute, respectiv descarcarea apelor uzate orasenesti in receptorii naturali, numai cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, azivele si autoritatile de mediu si de gospodarire a apelor;

j)        intretinerea si mentinerea in stare permanenta de functionare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;

k)      contorizarea cantitatilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite si, respective, facturate;

l)        cresterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilizarea si retehnologizarea acestora;

m)    limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin retelele publice, utilizata in procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia in cadrul statiilor de tratare si epurare;

n)      respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

o)      furnizarea/prestarea servicului de alimentare cu apa si de canalizare la toti utilizatorii din raza de operare pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p)      aplicarea de metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

q)      elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii capitale si modernizari, executate cu forte proprii si cu terti;

r)       realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operative a acestora;

s)       evidenta orelor de functionare a utilajelor;

t)        tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separate pentru fiecare tip de serviciu si/sau localitate de operare in parte;

u)      personalul necesar pentru prestarea actvitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare si condittile de externalizare a activitatii, daca este cazul;

v)      conducerea operative prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de interventie;

w)    o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrate;

Art.9. Obligatiile si raspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de serviciu .

CAPITOLUL III

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APAArt.12 Datele privind retelele electrice de forta si de iluminat ( inclusive cele de joasa tensiune aferente sistemului de alimentare cu apa) sunt prezentate in anexa nr.1

Se va detalia:

  1. amplasarea fiecarui obiectiv
  2. schemele monofilare defalcate pe obiective tipul conductoarelor, sectiune lungimea tipul circuitelor
  3. instalatiile de legare la pamant
  4. nr.contactoare
  5. nr. intrerupatoarelor
  6. celulelor
  7. punctelor de iluminat
  8. puterea deservita de fiecare obiectiv etc.

SECTIUNEA a 2 a

Tratarea apei brute

Art.11 Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de captare a apei in aria administrative teritoriala a comunei Tamaseni

Art. 12 Statia de tratare a apei este amplasata in comuna Tamaseni

Art.13 Planul de situatie cu amplasarea zonelor de protectie sanitara, a lucrarilor hidrotehnice aferente si a constructiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicatie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate in anexa nr.2 (amplasament comun pentru clorinare +rezervor)

Art. 14 Instalatiile electrice aferente statiei de tratare a apei cu schemele monofilare:

Bransamente

Instalatii electrice de iluminat si de forta

Instalatii de legare la pamant instalatii de automatizare, masura si control sunt prezentate in anexa nr. 1

Art. 15 Componenta obiectelor statiei de tratare este prezentata in anexa nr.3

Art. 16 Consumul propriu tehnologic de energie electrica si de reactivi, de proiect pentru asigurarea clorinarii apei la debitul nominal este : 0.011 kw/mc

Art. 17 Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate mai jos

Descrierea instalatiilor pentru Statie de clorinare tip ODIS FILTERING Ltd

Nr. Crt.

Denumire echipament

Caracteristice tehnice

Starea fizica

Grad de automatizare

 Constructia modulara

 Container metalic cu 2 compartimente

 An pif 2004

Sistem de alimentare cu clor

 Aparat de clorare ( regulator vid)

 An pif 2004

  da

 Pompe booster

 Grundfos CR1-4 0.37 kw

 An pif 2004

 da

 Sistem de ventilare

 Ventilatie fortata montaj pe perete

 An pif 2004

 da

 Sistem de incalzire

 Aeroterma 1000-2000 W

 An pif 2004

 da Sistem de control/monitorizare

 MPL bazat pe microprocesor

 An pif 2004

 da

Art. 18 Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa tratate in statia de clorinare si caracteristicile acestora este prezentata in anexa nr.4

Art. 19 Lista aparatelor de masura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din statia de clorinare este prezentata mai jos

Lista aparatelor de masura a e.e

Nr. Crt.

Denumire echipament1

Caracteristici tehnice

Obs.

 Contor ee ABB

 A R

Art. 20 Schema statiei de clorinare a apei, cu pozitionarea utilajelor, constructiilor si echipamentelor, planul de amplasare si pozitia armaturilor ( inchis sau deschis) in schema normala de functionare conform anexei nr. 5

Art. 21 Prestarea activitatilor de tratare a apei se va executa astefel incat sa se realizeze:

a)      verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor

b)      corectarea si adaptarea regimului de exploatarea a cerintelor utilizatorului

c)      controlul calitatii apei

d)      intretinerea instalatiilor din statia de tratare

e)      intocmirea sau reactualizarea dupa caz a documentatiei tehnice necesare realizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta

f)        respectarea instructiunilor furnizorului de echipamente

g)      respectarea instructiunilor/procedurilor interne

h)      respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

i)        gradul de utilizare a capacitatii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuitatii si calitatii apei potabile furnizate

j)        desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv reducerea costurilor;

k)      mentinerea capacitatilor de productie si exploatare eficienta prin urmarirea sistematica a comportarii echipamentelor si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor si reparatiilor curente;

l)        reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatarea si a incadrarii in normele nationale privind emisiile poluante si asigurarea calitatii apei brute si potabile

m)    executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, a lucrarilor de reparatii/revizzii/extinderi/modificari, la instalatii si echipamente;

n)      indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

o)      asigurarea pe toata durata de executare a serviciului de personal calificat si in numar sufucient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activitatii daca este cazul.

SECTIUNEA a 4 a

Inmagazinarea apei

Art.22 Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de inmagazinarea a apei in aria administrative teritoriala Raucesti

Art. 23 Rezervoarul de inmagazinare a apei potabile este amplasat in comuna Tamaseni

Art.24 Planul de situatie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare, zonelor de protectie sanitara, a lucrarilor hidrotehnice aferente si a constructiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicatie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate in anexa nr.2

Art. 25Instalatiile electrice aferente statiei de inmagazinare a apei cu schemele monofilare:

Art. 26 Componenta obiectelor statiei de inmagazinarea a apei sunt prezentate in anexa nr.10

Art. 27 Schema statiei de inmagazinare apei , cu pozitionarea rezervoarelor si pozitia armaturilor in schema normala de functionare.

Art. 28 Prestarea activitatilor de inmagazinare a apei potabile/brute se va executa astfel incat sa se realizeze:

a.       verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor

b.      corectarea si adaptarea regimului de exploatarea a cerintelor utilizatorului

c. controlul calitatii apei

d.      intretinerea conductelor de transport

e. intocmirea sau reactualizarea dupa caz a documentatiei tehnice necesare realizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta

f.  respectarea instructiunilor furnizorului de echipamente

g. respectarea instructiunilor/procedurilor interneh. respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

i.   asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;

j.  desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv reducerea costurilor;

k.      mentinerea capacitatilor de productie si exploatare eficienta prin urmarirea sistematica a comportarii echipamentelor si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor si reparatiilor curente;

l.   reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatarea si a incadrarii in normele nationale privind emisiile poluante si asigurarea calitatii apei brute si potabile

m.     executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, a lucrarilor de reparatii/revizzii/extinderi/modificari, la instalatii si echipamente;

n. indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

o.      asigurarea pe toata durata de executare a serviciului de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activitatii daca este cazul.

SECTIUNEA a 5 a

Distributia apei potabile

Art.29 Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de distribuire a apei potabile in conditiile legii, la tarifele reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul comunei Raucesti

Art. 30 (1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul srviciului de distributie a apei potabile sunt cele din anexa nr. 12

datele aferente contoarelor de apa pe baza carora se face facturarea cantitatii de apa furnizate sunt cele din anexa nr. 13

Art. 31 Inventarul hidrantilor si conductelor componente ale retelei de distributie a apei potabile este prezentat in anexa nr.14

Art. 32 Bransamentele si elementele componente ale acestora sunt prezentate in anexa nr.15

Art. 33 Planul reprezentand reteaua de distributie a apei este prezentat in anexa nr.1

Art. 34 Prestarea activitatilor de distributie a apei potabile se va efectua astfel incat sa se realizeze:

a)      intocmirea sau reactualizarea dupa caz a documentatiei tehnice necesare realizarii unui serviciu de calitate

b)      respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei

c)      respectarea contractelor de furnizare/prestare intocmite conform prevederilor legale

d)      respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii

e)      urmarirea permanenta a parametrilor de furnizare

f)        indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

g)      masurarea cantitatii de apa intrata/livrata in/din aria de deservire, precum si exploatarea si intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de apa in conformitate cu cerintele normelor si reglementarilor in vigoare;

h)      asigurarea pe toata durata de executare a serviciului de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor , inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic si in conditiile de externalizare a activitatii daca este cazul;

i)        furnizarea continua a apei catre urmatoarele institutii publice:

spitale

policlinici

camine de batrini

leagane de copii

gradinite

crese

camine pentru personae cu handicap

centre de resocializare a minorilor

scoli

Art. 35 In activitataea sa operatorul va asigura:

a)      urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta penru serviciul de distributie a apei potabile aprobati. Urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice , prin compartimente specializate.

b)      Instituirea unui system prin care sa poata primi informatii sau sa oferae consultanta si informatii privind orice problema sau incident care afecteaza sau poate afecta siguranta functionalitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciului;

c)      ca factura emisa utilizatorului de catre furnizor in vederea incasarii contravalorii cantitatii de apa furnizate, sa contina suficiente date pentru identificarea locului de consum si pentru justificarea valorii totale, respectand orice instructiune/cerinta aplicabila, emisa de autoritatile competente. Factura nu va contine contravaloarea altor servicii prestate terti, acestea facturandu-se separat;

d)      aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementarile noi ce privesc furnizarea apei si modificarile survenite la actele normative din domeniu;

e)      informarea utilizatorilor si a consumatorilor:

planificarea anuala a lucrarilor de reparatii capitale si modernizari ce se vor efectua la instalatiile de distributie a apei , care pot avea ca efect diminuarea cantitativa sau calitativa a distributiei apei potabile;

data ora intreruperii furnizarii apei potabile;

data ora reluarii furnizarii apei potabile;

f)        verificarea si certificarea de catre utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi si cantitativi stabiliti in contract, dupa:

reparatii planificate

reparatii accidentale;

g)      un sistem de inregistrare, investigare, solutionaresi raportare privind reclamatiile facute de utilizatori in legatura cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea consumului;

h)      realimentarea in cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectati de incidentele care au produs intreruperea alimentarii cu apa. In acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;

i)        bilantul de apa la intrarea si iesirea din sistemul de distributie.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1480
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site