Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

APROBAREA CREDITELOR - Competentele de aprobare a creditelor

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
APROBAREA CREDITELOR

Competentele de aprobare a creditelor

1. Criterii de stabilire a creditelor

Competentele de aprobare a creditelor se stabiles si se aproba potrivit Statutului bancii, de catre Consiliul de Administratie, in functie de urmatoarele elemente:
gradul de risc pe care si-l poate asuma banca pe fiecare client ;

nivelul maxim de creditare admis de prevederile legale pentru un singur client ;

durata de creditare ;

volumul creditului solicitat ;

categorii de clienti, corespunzator formei de organizare si de proprietate ;

nivelele organizatorice ale bancii ;

pregatirea si experienta profesionala a personalului bancii si rezultatele activitatii de creditare.

Nivele de competente de aprobare

Corespunzator criteriilor de mai sus, nivelele de competenta sunt urmatoarele:

Consiliul de Administratie;

Comitetul de Directie;

Comitetul de credit din centrala bancii;

Directorul Directiei servicii bancare pentru populatie si specialisti din cadrul acesteia;

Comitetul de credit al sucursalei zonale;

Comitetele de credit din sucursalele si agentiile bancii;

Directorii, directorii adjuncti si sefii de serviciu din sucursalele bancii;

Directorii de agentii.

3. Delegari de competente

Consiliul de Administratie, aproba competentele pana la nivelul Comitetelor de Credit si directorilor sucursalelor inclusiv. La propunerea directiilor de credite, Directiei Operatiuni Valutare, Directiei Internationale si Directiei Sinteza, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea de creditare, trimestrial, sucursalele vor fi clasificate pe trei grade, conform anexei 1, in functie de care se vor stabilicompetente diferentiate, precum si directorii care vor avea competente individuale.

Directorul Directiei servicii bancare pentru populatie poate acorda, in mod similar, competente individuale specialistilor din subordine pana la 20% din competenta proprie.

Directorul general al sucursalei zonale impreuna cu directorul fiecarei sucursale, inclusiv pentru activitatea sucursalei de baza, dupa caz, pe propria raspundere, pot acorda competente de aprobare pentru creditele acordate persoanelor fizice si juridice si scrisori de garantie bancara pentru persoane juridice, directorilor adjuncti si sefilor de serviciu si directorilor de agentie.

Directorii sucursalelor si directorii de agentii, care au competente individuale, aproba credite fara a le mai supune confirmarii.

Principiul confirmarii sub semnatura sefului ierarhic nu inseama impartirea responsabilitatii, ci evitarea, pe cat posibil, a unor erori si se aplica numai in cazul competentelor personale.Intreaga raspundere revine persoanei care aproba creditul respectiv.

4. Competente de aprobare

Competentele de aprobare a creditelor in lei si valuta stabilite in functie de prevederile punctelor 1 si 2 sunt prezentate in anexa nr.

Pentru aplicarea competentelor prevazute in anexa nr.2 se dau urmatoarele precizari:

a) Creditele in lei solicitate de agenti economici, indiferent de valoarea acestora, se aproba pe o perioada de maximum 4 ani.

In cazul solicitarii unor credite pe durate mai mari de 4 ani, in conditiile in care, din analiza efectuata, rezulta ca agentii economici respectivi au posibilitati certe de rambursare si de plata a dobanzilor, unitatile bancii vor remite documentatiile necesare aprobarii creditelor, indiferent de valoarea acestora, la directiile de resort din centrla.

In cazul clientilor traditionali ai bancii care de regula inregistreaza “pierderi” dar au un serviciu al datoriei constant bun si rulaje mari prin Banca Ion Tiriac, creditele solicitate vor fi aprobate de Comitetul de Directie.

b) Pentru creditele pe termen scurt, madiu si lung, precum si pentru scrisorile de garantie din competenta de aprobare a sucursalelor bancii, solicitate de subunitati ale unor regii autonome sau societati comerciale, este necesara obtinerea acordului prealabil al Directiei credite.

c) La stabilirea nivelului competentei de aprobare a cererilor de credite pe fiecare client, se vor avea in vedere urmatoarele:

incadrarea in limitele stabilite prin anexa nr.2 pentru creditele pe termen scurt pentru productie si, respectiv, pentru creditele pe termen scurt, mediu si lung pentru investitii si alte angajamente;

incadrarea volumului total al creditelor acordate unui client, in suma competentelor prevazute in anexa nr.2;

credite pentru descoperire de cont se aproba de catre comitetul de credit al sucursalei sau agentiei indiferent de valoarea acestora, cu incadrarea in plafonul de credite aprobat pentru unitatea respectiva ;

Scrisorile de garantie bancara in valuta, indiferent de competenta de aprobare se emit numai de Directia Operatiuni Valutare din centrala bancii.

creditele si dobanzile aferente acestor credite garantate integral cu depozit colateral in lei sau valuta, scrisoare de garantie sau contragarantie emisa de o banca comerciala agreeata de Banca Ion Tiriac, inclusiv creditele pentru descoperire de cont, pentru vanzare de valuta, indiferent de valoare, se aproba de directorul sucursalei, agentiei. Dobanda negociata la creditele garantate cu depozite colateraleva fi superioara dobanzii acordate pentru depozite.

d)      Unitatile bancii la analiza fiecarei cereri de credit sau de scrisoare de garantie au obligatia sa urmareasca pe fiecare client, volumul total al angajamentelor acestuia fata de banca .

Urmarirea si raportarea creditelor aprobate

Analiza modului de aprobare si urmarirea utilizarii creditelor aprobate prin delegare de comnpetente se realizeaza pe baza:

fisele de analiza pentru aprobarea creditelor;

fisele de urmarirea rambursarii creditelor- anexa nr.4- intocmita lunar de administratorii de cont care le gestioneaza, indiferent de competenta de acordare a creditelor;

situatia urmaririi si raportarii creditelor aprobate- anexa nr.5- intocmita trimestrial, la nivelul sucursalei.Pe baza analizei se vor stabili masuri concrete pentru imbunatatirea activitatii de aprobare si urmarirea rambursarii creditelor la nivelul fiecarei sucursale.

Pe baza situatiilor primite , directiile de creditare vor analiza si informa Comitetul de Directie asupra urmatoarelor aspecte:

volumul creditelor aprobat pentru fiecare competenta in parte;

volumul creditelor aprobate fara confirmare ;

soldul creditelor utilizate ;

volumul creditelor restante si a dobanzilor neachitate pe fiecare competenta in parte ;

masuri necesare pentru imbunatatirea activitatii de aprobare a creditelor, inclusiv de modificare a competentelor;

anularea competentelor acordate.

DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

Principii generale

Dobanda este pretul creditului, pe care imprumutatul il plateste pe intreaga perioada de creditare. La stabilirea marimii dobanzilor practicate, Banca are in vedere urmatoarele:

marimea dobanzii stabilita pe piata financiara in functie de cerere si oferta;

dobanda de refinantare practicata de B.N.R.;

obtinerea de venituri care sa acopere cheltuielile bancii si realizarea profitului Bancii;

diversificarea operatiunilor bancare de creditare puse la dispozitia clientelei;

atragerea unor anumite categorii de clienti, persoane fizice si juridice;

sustinerea unor segmente ale economiei sau a anumitor activitati;

selectarea clientilor si consolidarea relatiilor cu cei care au o situatie economico-financiara buna;

protectia impotriva riscului asumat de Banca in activitatea de creditare;

asigurarea conditiilor necesare competitivitatii pe piata bancara;

practicarea unor dobanzi care sa tina seama de rata inflatiei si care sa conduca la protectia capitalului bancii.

1. Dobanzi si comisioane practicate de banca

La creditele utilizate, cu exceptia liniilor de credit, de la data punerii la dispozitie si pana la rambursarea integrala, compartimentul decontari-contabilitate calculeaza zilnic si percepe lunar, in ziua scadentei ratei din credit, dobanzi la nivelul negociat prin contractul de credit.

La creditele utilizate sub forma de linie de credit dobanda se calculeaza zilnic si se incaseaza lunar sau la fiecare rambursare de credit la soldul creditului din ziua precedenta.

Dobanda se incaseaza de banca inaintea oricaror altor plati, cu exceptia drepturilor de salarii, direct din contul de disponibilitati al imprumutatului, pe baza de nota contabila, prin creditarea contului “Venituri ale Bancii”.

Pentru neutilizarea creditului in sumele si la termenele stabilite, banca calculeaza si imprumutatul plateste un comision de neutilizare, negociat prin contractul de credite.

Dobanzile si comisioanele se stabilesc de Centrla Bancii, se aproba de Consiliul de Administrare si se prevad periodic, in functie de modificarile elementelor care au stat la baza determinarii lor.

INCHEIEREA CONTRACTELOR DE CREDITE

Conditii de incheiere a contractelor de credite

Dupa aprobarea creditelor potrivit competentelor, banca impreuna cu solicitantul, vor proceda la incheierea contractului de credit.

In fiecare unitate a bancii se va infiinta un registru unic de evidenta al contractelor de credite, care sa cuprinda:nr. crt. care va fi si nr. contract de credit, data incheierii contractului , denumirea agentului economic si forma de organizare, valoarea creditului aprobat, obiectul creditului, perioada de creditare, dobanda, comisionul de neutilizare.

Contractul de credite se intocmeste in patru exemplare, a caror destinatie este urmatoarea:

exemplarul 1 (originalul) se pastreaza la conducerea unitatii intr-un fiset special cu aceasta destinatie;

exemplarul 2 se preda imprumutatului;

exemplarul 3 se pastreaza in dosarul economic al clientului, impreuna cu documentatia care a stat la baza analizei si aprobarii creditului;

exemplarul 4 se preda odata cu “Fisa contului” sau “Caietul de actualizari”, dupa caz, la compartimentul decontari-contabilitate pentru punerea la dispozitie a credituluisi, respectiv, pentru urmarirea rambursarii.

La semnarea si prin semnarea contractului in baza hotaririi sau deciziei de aprobare a creditului, directorul economic (contabilul sef) verifica daca contractul cuprinde si raspunde pentru:

a.       valoarea creditului si rata dobanzii si daca acestea corespund prevederilor din actul de aprobare al creditului;

b.   comisioanele percepute de banca pentru categoria de credit respectiv si la nivelul aprobat la data semnarii contractului;

c.    periodicitatea in ce priveste calcularea si incasarea dobanzii precum si a comisioanelor, potrivit aprobarii creditului.

In contractele de credite nu se admit modificari, stersaturi, clauze contractuale care nu fac obiectul creditului respectiv, care pot conduce la interpretari eronate sau la pierderea drepturilor bancii ce decurg din contract.

Conditii pentru punerea la dispozitie a creditului

Dupa incheierea contractului, inspectorul de credite impreuna cu juristul unitatii bancii, anterior termenului prevazut pentru punerea la dispozitie a creditului aprobat, verifica:

inscrierea garantiilor la Notariatul de Stat sau la Primarie, dupa caz si inregistrarea la societatea de asigurare a cesiunii drepturilor de despagubire pentru bunurile ipotecate si gajate in favoarea bancii;

constituirea si utilizarea integrala a surselor proprii cu care imprumutatul participa la realizarea obiectului creditului;

alte prevederi din contract care conditioneaza punerea la dispozitie a creditului.

In cazul cand nu sunt indeplinite conditiile din contract pentru punerea la dispozitie a creditului, conducerea unitatii bancii va comunica, in scris, imprumutatului cauzele neacordarii efective a creditului.

Biletul la ordin

Biletul la ordin, potrivit prevederilor legale mentionate, este titlul de credit sub semnatura privata prin care emitentul, in calitate de debitor se obliga sa plateasca o suma de bani fixa, la un anumit termen sau la prezentare, unei alte persoane denumita beneficiar care are calitatea de creditor.

Biletul la ordin, are valoarea unui titlu executoriu pentru suma inscrisa, investirea cu formula executorie facandu-se direct de judecatorie la solicitarea posesorului.

Pentru utilizarea biletelor la ordin in activitatea de creditare se va respecta procedura urmatoare:

Conform graficului de rambursare, anexa la contractul de credit, clientii bancii vor emite BILETE LA ORDIN :

in numarul si valoarea ratelor prevazute in grafic, precum si pentru dobanzile lunare ce se prelimina a fi incasate de banca pentru creditele pe termen scurt , acordate pentru agricultura, combustibil, energie etc, precum si in cazul creditalor in lei sau devize convertibile pentru investitii sub forma de utilaje sau dotari;

in numarul si valoarea dobanzilor lunare aferente creditelor pe termen scurt pentru aprovizionare , productie si desfacere sub forma de linie de credit;

la valoarea creditului pentru aprovizionare, productie si desfacere sub forma de linie in cazul clientilor care garanteaza linia, total sau partial, cu cesionarea veniturilor in favoarea bancii cu scadenta stabilita de comun acord intre parti;

la valoarea scrisorilor de garantie bancara, in cazul S.G.B.care nu sunt garantate cu depozite colaterale sau cu scrisori de contragarantie bancara.In conditiile in care clientul deruleaza in cea mai mare parte activitatea prin cont curent deschis la alta banca comerciala si prin negociere acesta depune in banca Bilete la Ordin avalizate de acea banca, acestea onstitue garantie cambiala si, in aceste conditii, nu se mai solicita alte garantii pentru creditul acordat, biletele avalizate fiind o garantie suficienta.

URMARIREA SI CONTROLUL CREDITELOR ACORDATE DE BANCA

Urmarirea creditelor acordate clientilor bancii

Obiective

Folosirea creditului numai in scopul in care a fost aprobat;

Existenta permanenta si integrala a garantiilor materiale, integritatea fizica si functionala a acestora, pastrarea si conservarea lor in bune conditiuni;

Reinnoirea contractelor de asigurare pentru bunurile aduse in garantie, in cazul in care durata de rambursare este mai mare decat cea de asigurare;

Reflectarea corecta si la zi in evidenta contabila a operatiunilor legate de utilizarea si rambursarea creditului, a dobanzilor si comisioanelor aferente;

Pastrarea in contul deschis la banca a disponibilitatilor banesti rezultate din activitatea desfasurata;

Depunerea la banca a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, insotite de anexe impreuna cu raportul comisiei de cenzori sau certificate de un expert contabil autorizat independent, a situatiilor trimestriale privind rezultatele financiare si a obligatiilor fiscale, situatia patrimoniului, precum si a balantei de verificare lunara, intocmite conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor;

Aducerea la cunostinta bancii a modificarilor intervenite in structura organizatorica si activitatea desfasurata.

Periodicitatea controlului

La regiile autonome, societatile comerciale si societatile agricole

Ori de cate ori este nevoie si cel putin odata pe trimestru se efectueaza controlul faptic, la fata locului, incheind , dupa caz proces verbal sau nota de constatare, asupra respectarii destinatiei creditului, existentei integritatii si conditiilor de pastrare a bunurilor luate in garantie, precum si a respectarii obligatiilor de reinnoire a contractelor de asigurare a acestora.

Trimestrial, odata cu analiza portofoliului de credit se examineaza situatia economico-financiara a imprumutatului, urmarindu-se asigurarea conditiilor pentru rambursarea integrala si la termenele stahbilite prin contract a creditelor acordate si plata dobanzilor.

Annual se verifica prevederea de catre imprumutati in bugetul de venituri si cheltuieli al anului urmator al resurselor necesare pentru rambursarea ratelor de credit scadente in anul respectiv si a dobanzilor aferente.

Masuri ce pot fi luate in urma controlului

Pe baza rezultatelor controalelor efectuate, inspectorii de creditare fac propuneri de masuri, care se aproba de conducerea unitatii, si anume:

Trecerea la restanta a creditelor utilizate prin diminuarea corespunzatoare a limitei de creditare si recuperarea creditelor respective din disponibilitatile si incasarile clientilor inaintea altor plati, cu exceptia drepturilor de salarii care au prioritate.

Anularea sau reducerea creditului aprobat, in cazul in care se constata ca imprumutatul a prezentat bancii date nereale pentru determinarea cuantumului creditului. Aceasta masura se ia numai dupa expirarea unui termen de preaviz scris de minimum 5 zile.

Intreruperea imediata, fara preaviz, a punerii la dispozitia imprumutatului de noi transe din creditul aprobat in cazul in care s-a constatat ca creditul acordat s-a folosit in alte scopuri decat cele pentru care a fost solicitat si aprobat.Creditul utilizat in alte scopuri, cu dobanzile aferente, se retrage imediat din contul de disponibilitati al imprumutatului, iar atunci cand aceasta nu este posibil se trece la restanta.

Injtreruperea, fara preaviz, a creditarii in situatia in care situatia economica si financiara a imprumutatului inregistreaza nivele sub cele avute in vedere la aprobarea creditului si care nu mai asigura conditii de rambursare.

Retragerea imediata a creditului si dobanzilor datorate din contul de disponibilitati al imprumutatului, iar cand acest lucru nu este posibil se va trce la recuperarea creditului si dobanzilor prin executare silita.

Pentru creditele care au fost in competenta de aprobare a Bancii Centrale, se va informa Directia de Creditare asupra masurilor luate.

Dupa aprobarea lor, masurile stabilite se vor comunica in scris imprumutatului, in termen de 5 zile.

URMARIREA SI CONTROLUL CREDITELOR ACORDATE DE BANCA

Analiza si controlul portofoliului de credite detinut de banca

1. Clasificarea portofoliului

1. Pentru clientii-persoane juridice – analiza se va efectua pe baza datelor si indicatorilor prevazuti in Fisa privind analiza portofoliului de credite, care se va intocmi pentru fiecare client in parte.

Clasificarea portofoliului de credite pentru aceasta categorie de clienti se face in functie de performantele financiare si de capacitatea de onorare a datoriei fata de banca.

Categorii de credite

Corespunzator indicatorilor de performanta financiara, stabiliti pentru fiecare client pe baza criteriilor prevazute in anexa nr.2, intregul portofoliu se va grupa in urmatoarele categorii de credite:

CATEGORIA A – performantele financiare sunt foarte bune si permit achitarea la scadenta a dobanzii si a ratei.

CATEGORIA B – performantele financiare sunt bune sau foarte bune, dar nu pot mentine acest nivel in performanta mai indelungata.

CATEGORIA C – performantele financiare sunt satisfacatoare, dar nu au o evidenta tendinta de inrautatire.

CATEGORIA D – performantele financiare sunt scazute si cu o evidenta ciclicitate la intervale scurte de timp.

CATEGORIA E – performantele financiare arata pierderi si exista perspective clare ca nu pot fi platite nici ratele, nici dobanzile.

Performanta financiara

Pentru fiecare indicator de performanta financiara a clientului, in functie de incadrarea acestuia in limitele stabilite, se acorda urmatoarele punctaje:

10 puncte pentru indicatorii care se incadreaza la categoria A;

8 puncte la cei din categoria B;

5 puncte la cei din categoria C;

2 puncte la cei din categoria D;

0 puncte la cei din categoria E.

Serviciul datoriei

Capacitatea de onorare a datoriei se stabileste in functie de datele inscrise la punctul 7 din fisa, astfel:

capacitatea BUNA – in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite la scadenta sau cu o intarziere de pana la 7 zile fata de scadente:

capacitate SLABA – in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere de 8-30 de zile fata de scadente;

capacitate NECORESPUNZATOARE – in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere de peste 30 de zile fata de scadente;

Pentru asociatii familiale si persoanele fizice liber profesioniste autorizate prin lege, fermieri agricoli individuali si cei organizati in diferite forme de asociere simpla, persoane fizice inclusiv salariatii bancii, clasificarea portofoliului de credite se va efectua numai pe baza aprecierii capacitatii de onorare a datoriei, astfel:

CATEGORIA A – Credite standard: capacitate buna – in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite la scadenta sau cu o intarziere maxima de 5 zile;

CATEGORIA B – Credite in observatie: capacitate buna – in situatia in care ratele si dobanzile scadente sunt platite cu o intarziere de 6-7 zile.CATEGORIA C – Credite substandard: capacitate slaba – in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere de 8-30 de zile .

CATEGORIA D – Credite indoielnice: capacitate necorespunzatoare – in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere intre 31-60 de zile, existand riscul unei nerecuperari partiale.

CATEGORIA E – Credite pierdere:   capacitate necorespunzatoare – clientulare peste 2 rate si dobanzile aferente restante, fiind in imposibilitate de a face rambursarea.

Rezultatele analizelor

Rezultatele analizelor trimestriale vor fi examinate in comitetele de credit si risc al unitatilor bancii care vor stabili:

1. Nivelele de dobanzi care se vor aplica la fiecare agent economic in functie de modificarile intervenite in clasificarea creditelor, cu incepere din luna in care se efectueaza analiza.

Masuri concrete pentru asigurarea rambursarii creditelor si plata dobanzilor de catre clientii care inregistreaza reswtante pe perioade mai mari de 30 de zile.

3. Initierea procedurilor juridice pentru clientii care nu-si pot onora obligatiile de rambursare.

4. Periodicitatea controalelor si analizelor ce urmeaza a se efectua pe teren la clienti, avand in vedere marimea si calitatea creditului, volumul si complexitatea activitatii acestora, astfel:

Pentru clientii persoane juridice:

semestrial - pentru creditele din categoria A – standard;

trimestrial - pentru creditele din categoria B – in observatie;

lunar - pentru credite din categoria C – substandard – urmarind cu prioritate preintampinarea unei nerecuperari partiale a creditului.

permanent - pentru creditele din categoria D – indoielnic si E – in pierdere.

Pentru asociatii familiale, persoane autorizate, fermieri agricoli individuali si cei organizati in diferite forme de asociere simpla si persoane fizice :

trimestrial , prin sondaj, pentru creditele din categoriile A si B (cu exceptia celor pentru persoane fizice);

lunar, pentru creditele din categoriile C, D si E.

3. Stabilirea provizioanelor de risc

Semestrial, odata cu clasificarea portofoliului de credite la 30 iunie si 31 decembrie, Comitetele de credit si risc ale sucursalelor vor stabili si provizioanele necesare a fi constituite in functie de soldul creditelor si al dobanzilor aferente, categoriile de credite, natura garantiilor si ponderile de risc.

Obiectivele minime ce se examineaza cu ocazia analizei trimestriale a portofoliului de credite si la care se face referire in nota sunt:

evolutia calitatii portofoliului de credite;

evolutia volumului necesar de provizioane specifice de risc;

analiza situatiei clientilor incadrati in categoriile INDOIELNIC si PIERDERE, evolutia numarului si volumului creditelor si dobanzilor neperformante, cauzele care au determinat aceasta situatie;

expunerea sectoriala a portofoliului de credite si perspectiva sau propunerile pentru etapa urmatoare, functie de zona, evolutia mediului economic, posibilitatea de atragere de noi clienti cu activitate profitabila;

masuri luate la nivelul unitatii sau propuse a se lua in etapa urmatoare si eficienta acestora;

masuri ce se propun a fi luate la nivel central;

lista nominala a clientilor care pana la data raportarii si-au lichidat integral datoriile fata de banca si care au fost incadrati in categoria STANDARD;

se va compara volumul rezultat ca necesar de provizioane specifice de risc cu volumul provizioanelor constituite si inregistrate in evidenta contabila a sucursale, facand referire asupra influentei acestuia in activitatea de ansamblu a unitatii.

RAMBURSAREA CREDITELOR

Rambursarea curenta

Rambursarea creditelor se face la termenul si cuantumul din “contractul de credite” atunci cand aceasta este prevazuta sa se faca integral la I anumita data sau din “graficul de rambursare” anexa la contractul de credite cand rambursarea este prevazuta in rate .

Rambursarea creditelor se poate efectua si inainte de termenele scadente, cu acordul bancii si suportarea de catre client a unui comision de acoperire a influentelor nefavorabile generate de rambursarea in devans.

In cazul in care clientul dispune plata cu anticipatie fara consimtamantul bancii dobanda se va calcula si incasa pana la data scadentei stabilita prin contract.

Creditele sau ratele la credite, dupa caz, se ramburseaza din initiativa clientului, prin virament, mandat postal sau depuneri in numerar direct la casieria bancii.

Cu sumele rambursate efectiv se crediteaza in aceeasi zi contul de credite la care se refera rambursarea si se debiteaza contul prin care s-a efectuat plata.

Rambursarea cu intarziere

In cazul rambursarii la scadenta a creditelor sau ratelor la credite, dupa caz, in ziua urmatoare se trece la restanta suma nerambursata, prin creditarea contului de credite curente si respectiv debitarea contului de credite restante.

La creditele restante se calculeaza si incaseaza dobanzi majorate, potrivit contractelor de credite incheiate cu clientii, incepand din ziua trecerii la restanta pana la data rambursarii lor.

Ofiterul de cont urmareste la scadenta daca creditele au fost rambursate in cuantumul prevazut in contract sau in graficul de rambursare, precum si daca cele nerambursate la scadenta au fost corect trecute la restanta in ce priveste data si valoarea.

In termen de 5 zile calendaristice de la trecerea la restanta a unui credit sau rate, inspectorul de credite va comunica in scris clientului respectiv, suma trecuta la restanta, data si nivelul dobanzii majorate, precum si masurile pe care le va lua banca potrivit prevederilor contractului de credit daca clientul nu achita pana in ultima zi lucratoare din luna respectiva creditul restant, inclusiv dobanzile aferente.

In urmatoarele 20 de zile calendaristice de la comunicare inspectorul de credite se va deplasa la toti clientii care inregistreaza restanta in rambursarea creditelor, unde va controla si analiza situatia economico-financiara si a garantiei creditelor si va stabili cauzele nerambursarii la scadenta si posibilitatile de rambursare pana la finele lunii respective.

In cazul clientilor persoane juridice la care3 din analiza se constata ca nu mai au posibilitati de rambursare a creditelor sau ratelor la scadenta, inspectorul de credite face propunerea si directorul unitatii o aproba, pentru retragerea imediata a creditului si dobanzile datorate din contul de disponibilitati al imprumutatului.

Retragerea creditului si dobanzilor datorate se face de catre compartimentul decontari- contabilitate, pe baza notei contabile, din disponibilitatile si incasarile curente ale imprumutatului, inaintea altor plati, cu exceptia drepturilor de salarii care au prioritate.

.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1067
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site