Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Controlul fiscal

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Controlul fiscal

1.1Definirea controlului fiscal
Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii,legalitatii si sinceritatii declaratiilor,verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii,conform legii,a obligatiilor fiscale de catre contribuabili precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale.

Sunt supusi controlului fiscal ,contribuabili persone fizice sau juridice ,romane si straine, precum siasociatii fara personalitate juridica ,carora le revin, potrivit reglementarilor legate in vigoare, obligatii fiscale.

Obligatiile fiscale cuprind:

a.      obligatia de declarare a bunurilor, a venuturilor impozabile sau dupa caz ,aimpozitelor datorate, taxele ,contributiile la fondurile speciale;

b.     obligatia de calculare ,de inregistrare in evidentele contabile si de plata la termenele legale,a impozitelor, taxelor, contributiilor la fondurile speciale;

c.     obligatia de calculare, retinere si de inregistrare in registrele contabilesi de plata,la termenele legale , a impozitelor care se realizeaza prin stopaj la sursa;

d.     orice alte obligati care revin contribuabililor, persoanelor fizice sau juridice,in aplicarea si executarea legilor fiscale.

Prin impozite sunt definite sumele datorate,potrivit legii,bugetului de stat si bugetelor locale,precum si orice alte sume care constituie venituri de natura fiscala,a caror administrare revine Ministerului Finantelor Publice.

Controlul fiscal se exercita de catre Ministerul Finantelor Publice si unitatilor sale teritoriale,prin aparatul fiscal si organelle de control financiar abilitate prin lege,denumite in continuare organe de control fiscal.

Organul fiscal autorizat sa exercite nemiljocit si neingradit controlul fiscal este Agentia Nationala de Administrare Fiscala-institutie publica cu personalitate juridical si buget propriu-ce fuctioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice.

Organele de control fiscal indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.

Agentia Nationala de Administrere Fiscala exercita controlul fiscal prin aparatul propriu si structurile de administaratie din cadrul directilor generale ale finantelor publice judetene si a Municipiului Bucuresti.

Organizarea,competenta teritoriala si atributile aparatului fiscal se aproba de catre ministrul finantelor.

Drepturile si obligatile organelor fiscale si ale contribuabililor

1.2.1Drepurile si obligatiile organelor fiscale

In exercitarea atributiilor ce le revin,organele fiscale au dreptul:

a)     sa verifice in totalitate sau prin sondaj orice documente,inscrisuri,registre sau evidente contabile ale contribuabililor verificati,referitoare la obiectul controlului,sa primeasca copii de pe orice inscris,document sau inregistrare contabila;

b)    sa solitice contribuabililor controlati, verbal sau inscris , toate informatiile si justificarile referitoare la abaterile constatate .In cazul in care se solicita raspunsul in scris,contribuabilii sunt obligati sa furnizeze obligatiile respective in termen de 5 zile de la primirea solcitarii;

c)     sa retina documentele in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii,in conditiile legii,acte,inscrisuri,register si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii,inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabili,pe o perioadade maximum 30 de zile. In cazuri exceptionale,cu aprobarea conducerilor organului de control fiscal,perioada de retinere a documentelor poate fi prelungita cu maximum 90 de zile;

d)    sa solicite prezena contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acetora la sediul organului de control fiscal.Solicitarea se face in scris si cuprinde,in mod obligatoriu data,ora si locul intalnirii,precum si scopul acestora.Solicitarea se comunica contribuabilului cu cel putin 5 zile inaintea datei fixate pentru intalnire;

e)     sa faca constatari faptice cu priviore la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor si surselor impozabile;

f)      sa confiste,in conditiile legii,obiectele sau produsele reprezentand bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor, precum si sumele in lei si in valuta dobandite illicit;

g)     sa stabileasca obliile fiscale prin asimilare sau estimare,in situatia in care in evidenta contabila nu exista documente justificative sau contribuabilu refuza reprezentarea acestora, demostrate pe baza de inscrisuri,cu exceptia cazurilor de forta majora,in conditiile legii.Metodele si proceduriile de stabilire a obligatiilor prin asimilare sau estimare vor fi aprobate prin ordin al ministerului finantelor publice.Sarcina de a dovedi ca metoda indirecta utilizata pentru stabilirea obligatilor fiscale este incorecta revine contribuabilui;

h)     sa stabileasca in sarcina contribuabilului diferente de impozite sit axe,sa calculeze majorari de intarziere , penalitati si penalitati de intarziere pentru neplata in termenelor legale a impozitelor si/sau taxelor datorate conform prevederilor legale fiscale;

i)       sa raspunda pentru rezultatatele controlului, in limita documentelor supuse contolului si constatarilor efectuate si constatate in actul de control;

j)       sa constate contraventiilor si sa aplice sanctiunile prevazutu de legile fiscale si contabile;

k)     sa dispuna corectarea in contabilitate a eventualelor erori constatate dupa aprobarea si dispunerea situatiilor finaciare anuale,in anul in care au fost constatate;l)       sa anuleze aplicarea masurilor care contravin reglementarilor contabile si fiscale si sa dispuna masurile necesare indeplinirii corecte de catre contribuabili a obligatiilor fiscale ce le revin;

m)  sa intre in prezenta contribuabiluluisau al reprezentantului legal al acestuia ori in prezenta altei personae desemnate de contribuabil ,in orice incinta a sediului in care isi desfsoara activitatea contribuabilul sau in locul in care exista bunuri impozabile ori in care se desfsora activitati producatoare de venituri. Accesul este permis in cursul programului normal de lucru al contribuabilului,iar in afara acestuia, numai cu autorizarea scrisa a conduceri organului de control fiscal sau ,dupa caz ,a conducerii serviciilor de specialitate a autoritatilor de specialitate publice locale si cu acordul contribuabilului;

n)     sa verifice modul de aducere la indeplinire a masurilor dispuse de contolul de organ fiscal;

o)    sa beneficieze de protectie din partea organelor abilitate ale statului,la solicitarea acestora.

In scopul determinarii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si a stabilirii a impozitelor datorate , organele de control fiscal, sau, dupa caz, conducerilor de specialitate ale autoritatilor adminisratiei publice locale sau in drept sa solicite informatii de la:

a)     persoane fizice sau juridice care detin in pastrare sau in administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor , care au relatii de afaceri cu acestia sau care pot da relatii in legatura cu operatiile verificate;

b)    organe ale administratiei publice centrale si locale , institutii publice sau de interes public;

c)     institutii publice sau private care inregistreza , sub orice forma ,incheierile de contracte , circulatia marfurilor pe caile de comunicatie de orice fel, evidenta populatiei sau a bunurilor , explotarea proprietatilor si altele asemenea.

Persoanele, organele si institutiile mentionate la alineatul 1sunt obligate ca in termenul specificat in solicitare sa furnizeze informatiile si sa puna la dispozitie organelle de control fiscal sau , dupa caz, serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale actele,evidentele si datele respective, in conditiile legii.

Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control fiscal ,dupa caz, de serviciile de specialitate ale autoritatilor adminisratiei publice locale actele, evidentele si datele respective, in conditiile legi.

Toate actele, detele si informatiile obtinute de organele de control fiscal, dupa caz,de serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in modalitatea prevazuta in prezentul articol,vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului si vor putea fi luate in considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta. In cazuri temeinic justificate, organele de control fiscal sau, dupa caz,serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pot solicita si altor personae fizice decat cele angajate la contribuabili ,potivit competentelor teritoriale, note explicative sau declaratii, considerate necesare pentru a stabili daca persoana in cauza are sau nu calitatea de contribuabil ori in legatura cu obiectivele controlului fiscal.

Organele de control fiscal au urmatorele obligatii:

sa aplice unitr prevederile legislatiei fiscale pe teritorul Romaniei,urmarind stabilirea corecta aobligatiilor fiscale.Acesta este indreptatit sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin ,relevanta strilor de fapt fiscale sis a adopte solutia admisa de lege,intemiata de constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza .

sa examineze in mod obiectiv starea de fapt, precum si sa indrume contribuabilii pentru depunerea declaratiilor si a altor documente, pentru corectarea fiecarui caz in parte si de limitele prevazute de lege, organul fiscal decide asupra felului si volumuli examinarilor.

Pentru determinarea stari de fapt fiscale, organul fiscal,in conditiile legii, administreza miljoace de proba procedand la:

a)     solicitarea informatiilor, de orice fel, din partea contribuabililor si a altor personae. Obligatia de a furiza informatii organului fiscal revine si bancilor. Bancile sunt obligate sa comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridical ce deschid ori inched conturi, forma juridica pe care acestia o au si domicilul sau sediu acestora.Comunicarea informatiilor se face in prima jumatate a fiecarei luni, cu referire la conturile deschise sau inchise in luna anterioara. Informatiile se comunica Ministerului Finantelor Publice, iar ministerul va trasmite aceste informatii la cererea autoritatilor publice locale;

b)    solicitarea de expertize.Organul fiscal are dreptul sa apeleze la serviciile unui expert pentru intocmirea unei expertise ori de cate ori considera necesar. E xpertiza se intocmeste in scris, iar onorariile stabilite pentru expertise sunt platite de la bugetele organelor fiscale care au apelat la srevciile expertului.Daca organul fiscal nu este lamurit prin expertiza efectuata, poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza. Contribuabilul pote sa numeasca un expert, dar pe chealtuiala proprie . Expertii au obligatia sa pastreze secretul fical asupra datelor si informatiilor pe care le dobandesc;

c)     folosirea inscrisurilor;

d)    efectuarea de cercetari la fata locului.

Ca urmare a exerctari atributiilor de serviciu,functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusive persoanele care nu mai detin aceasta calitate,au obligatia sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin.

Nerespectarea obligatiei de p atrage raspunderea,pot astrare a secretului fiscal potrivit legii.

Informatiile cu character fiscal pot fi transmise numai:

autoritatile publice, in scopul indepliniri obligatiilor legale;

autoritatilor fiscale ale altor tari,in conditii de reciprocitare , pe baza unor conventii;autoritatilor judiciare competente ,potrivit legi;

in alte cazuri prevazute de lege

In alte situatii decat cele precizate mai sus, este permisa trasmiterea de informatii cu caracter fiscal, in conditiile in care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoana fizice sau juridice.

Sa asigure contribuabilului posibilitatea de asi exprima,inaintea luari deciziilor: punctual de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in lurea deciziilor. Organul fiscal nu are aceasta obligatie atunci cand:

a)     intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatie fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilui sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege;

b)    situatia de fapt prezentata urmaeza sa se modifice nesmnificatic cu privire la cuantumul creantelor fiscale ;

c)     se accepta informatiile prezentate de contribuabili pe care acesta le-a dat intr-o declaratie sau intr-o cerere;

d)    urmeaza sa se ia masuri de executare silita .

Sa nu pretinda sis a nu primeasca nici un fel de bunuri in natura sau in bani,san u isi creeze avantaje in legatura cu serviciul sau cu exercitarea functiei;

Sa consecmeneze ,conform legii, in registrul unic de control existent la contribuabil datele privind inceperea controlului,obiectivele si rezultatele sintetice ale acestuia.

1.2.2. Drepturile si obligatiile contribuabilui

Inaintea desfasurari unei actiuni de control fiscal la sediu,domicilul sau resedinta contribuabilului , acesta are dreptul:

a)     sa fie informat in legatura cu actiunea de control prin trasmiterea unui aviz de verificare;

b)    sa fie instintat in legatura cu drepurile si obligatiile sale. A vizul de verificare va cuprinde:

1 baza legala a trasmiterii lui si a desfasurari controlului fiscal;

2 perioada in care este programata sa se desfsosre actiunea de control fiscal;

3impozitele si perioadele impozabile care vor fi cuprinse in verificare.

Avizul de inspectie fiscala se trasmite contribuabilului cucel putin 30 de zile pentru mari contribuabili si respective cu 15 zile pentru ceilati contribuabili inainte de data inceperii efective a actiuni de control fiscal.

Pentru motive intemeiate contribuabili pot solicita modificarea datei de incepere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucratoare ,solicitarea care se comunica in scris conduceri organului de control fiscal la 5 zile de la primirea avizului de verificare.

O noua solicitare de amanare acontrolului respective nu se admite.

Pe toata durata exercitarii controlului fiscal, contribuabili supusi acestuia au urmatoarele drepturii:

a)     sa fie informati asupra desfasurarii controlului si eventualelor nesituati neclare ;

b)    sa fie primi solicitati in cazul in care sunt disponibili, pentru afurniza informatii,date, documente si elemente pt clarificarea si justificarea operatiunilor effectuate;

c)     sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juritica pe toata durata controlului;

d)    sa beneficieze din partea organului de control de un tratament just, confidential si echitabil ;

e)     sa solicite din propia intiativa sa fie controlati ;

f)      sa conteste, potrivit legi, constatarile inscrise in actele de control incheiate;

g)     sa fie protejati asupra secretului fiscal .

Contribuabili supusi contolului fiscal au urmatoarele obligatii:

a)     sa se prezinte ,la exercitarea organului de control , la data si locul stabilite pt efectuarea controlului;

b)    sa puna la dispozitia organului fiscal register,evidente,documente de afaceri si orice alte inscrisuri;

Daca starea de fapt fiscala nu a fost clarificata pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre contribuabil,organul fiscal are dreptul de a solicita si altor persoane inscrisuri.Sotia/sotul si rudele contribuabilui pana la gradul al treilea inclusive au dreptul de a refuza furnizarea de informatii,efectuarea de expertize si prezentarea unor inscrisuri.In scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii,organul fiscal are dreptul sa retina,pe o perioada de maxim 30 de zile,documente,acte,inscrisuri,registe si documente financiar contabile sau orice element material care face dovada stabilirii,inregistrarii si achitari obligatiilor fiscale de catre contribuabil.In cazul exceptionale,cu aprobarea conducatorului organului fiscal,perioada de retinere poateb fi prelungita cu maximum 90 de zile .

Organul fiscal poate solicita punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul sau/ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate sa le prezinte.Pentru a da informatii si lamuliri necesare stabilirii situatiei sale fiscale reale,organul fiscal poate solicita prezenta contribuabilului la sediul sa iar atunci cand este cazul,o data cu aceasta solicitare, va indica si documentele pe care contribuabilul este obligat sa le prezinte.

c)     sa puna la dispozitie,la solicitarea organului de control, in conditiile legii,actele originale sau copii certificate,dupa caz referitoare la obiectul controlului;

d)    sa permita functionarilor imputerniciti de organul fiscal,pentru a efectua o cercetare la fata locului precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune,intrarea acestora pe terenuri, in incapere si in orice alte incinte,in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal.In cazul in care organul fiscal efectueaza cercetarea la fata locului,acesta va intocmi un process-verbal.

Detinatorul terenurilor sau incintelor respective trebuie instiintati in timp util despre cercetare cu exceptia cazurilor in care se realizeaza control inopinant.Controlul inopinant consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal,ca urmare a unor sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale,fara anuntarea in prealabil a contribuabilui.

Persoanele fizice au dreptul de a refuza intrerea in domiciliu sau resedinta lor,iar,in caz de refuz,intrarea se face numai cu autorizarea instantei judecatoresti competente la cererea organului fiscal.Organele de politie,jandarmerie ori alti agenti ai fortelor de ordine publice au obligatia sa ii acorde sprijinul in vederea accesului in incintele respective.

e)     de a furniza organului fiscal informatiile necesare.Organul fiscal poate solicita informatii contribuabilului sau altei personae imputernicite de acesta,dar si altor personae numai atunci cand starea de fapt nu a fost clarificata de contribuabil.Informatiile furnizate sunt luate in considerare numai in masura in care sun confirmate si de alte mijloace de proba.Cererea de furnizare a informatiilor se formuleaza in scris si va specifica natura informatiilor solicitate pentru determinarea stari de fapt fiscale si documentele care sustin informatiile furnizate.

Rudele contribuabilului au dreptul de refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertise ,precum si prezentarea unor inscrisuri.

De asemenea , pot refuza sa furnizeze informatii , efectuarea de expertise , precum si prezentarea unor inscrisuri .

De asemenea , pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatii lor preotii,avocatii,notary publici,consultantii fiscali, executori auditori,experti contabili,medicii si psihoterapeutii,precum si celelalte personae care participa la activitatae profesionala acestiia.Furnizarea informatii de catre persoanele respective se poate face numai cu acordul persoanei despre care au fost solicitatate informatiile.

Declaratia persoanelor obligate sa furnizeze informatii va fi,dupa caz, prezentata sau consemnata in scris.In situatia in care persoana obligate sa furnizeze informatia in scris este, din motive independente de vointa sa, in imposibilitatea de a scrie ,organul fiscal intocmeste un proces verbal.

f)      sa manifesta respect fata de autoritatea controlului,aducand la indeplinire intocmai masurile din actul de control ramase definitive ,si sa informeze organul de control despre acesta ;

g)     sa colaboreze cu organul de control penru buna desfasurare a actiunii de control ;

h)     sa notifice toate modificarile intervenite in datele intiale de identificare, inclusive incetarea activitatii in termenele prevazute de lege ;

i)       sa intocmeasca documentele pentru oricare operatiune impozabila si sa raspunda pentru realitatea si exactitatea datelor furnizate , precum si pt autencitatea documentelor in cauza furnizate organului de control;

j)       se refaca evidentele tehnico-operative si contabile prin care se justifica operatiunile efectuate, in situatia in care acestea au fost pierdute ori distruse, in termen de maximum 60 de zile de la data produceri evenimentului;

k)     sa intocmeasca si sa puna la dispozitia organului de contol registrul unic de control ;

l)       sad ea o declaratie pe propria raspundere la finalizarea controlului , in care sa specifice ca au fost prezentate toate documentele ce privesc obiectul controlului;

m)  sa creeze conditi corespunzatoare pentru desfasurarea controlului fiscal;

n)     sa se prezinte la sediul organului de control fiscal, la solicitarea scrisa a acestuia.

Documentele neprezentate cu rea -credinta ,dovedita cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul,domicilul sau resedinta contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal,nu vor fi luate in considerare ulterior la solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin acte de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice.

Contribuabilii care, potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea proprie sunt obligate sa pastreze evidentele contabile ,precum si documentele justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile contabile,la sdiul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal,pana la indeplinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale sau, dupa caz, a dreptului serviciilor de specialitate a autoritatilor administratiei publice locale de a stabili diferente de impozite .

Evidenteke contabile si documentele jutificative se pastreaza si se arhiveaza intr-un mod adecvat, care sa permita desfasurarea normala a controlului fiscal .

Contribuabilii sunt obligati sa pastreze la puctele de lucru un exemplar din documentele justificative aferente desfasurarii activitatii acestora .


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1116
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site