Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

METODOLOGIA DE FINANTARE DIN FONDURI PUBLICE NERAMBURSABILE PENTRU DE ACTIVITATE SPORTIVA

finante+ Font mai mare | - Font mai micMETODOLOGIA DE FINANTARE DIN FONDURI PUBLICE NERAMBURSABILE PENTRU PROIECTE DE ACTIVITATE SPORTIVA

I. PREAMBULDirectia pentru Sport a Judetului  Constanta (D.S.J.) este organizata si functioneaza in conformitate cu Legea privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport. Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor subordonate Agentiei se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare.

DSJ sunt servicii publice deconcentrate ale Agentiei cu personalitate juridica, infiintate in conditiile legii, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

DSJ aplica la nivel judetean prevederile Strategiei Generale de Dezvoltare a Activitatii de Educatie Fizica si Sport elaborata de Agentia Nationala pentru Sport.

Atributiile, obiectul de activitate, patrimoniul, structura organizatorica, finantarea, numarul maxim de posturi si statele de functii  se aproba de catre  presedintele Agentiei in conditiile legii.

In subordinea DSJ pot functiona 'Unitati pentru  administrare a bazelor sportive', structuri fara personalitate juridica  activitatea acestora fiind finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat. Unitatile de administrare a bazelor sportive au ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive si prestarea unor servicii structurilor sportive care le solicita.

In cadrul Directiei pentru  Sport a Judetului Constanta functioneaza Serviciul Public Deconcentrat si in subordine Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive fara personalitate juridica proprie.

Principalele atributii ale directiilor pentru sport judetene  in domeniul activitatii sportive sunt:

1.   Tin evidenta structurilor sportive din judet, prin inscrierea acestora in Registrul Sportiv;

2.  Sustin finantarea pe baza de contract a programelor initiate de structurile sportive de drept privat aflate in raza lor administrativ teritoriala;

3.  Colaboreaza cu consiliile locale in scopul utilizarii eficiente a alocatiilor acordate din bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta si sustinerea activitatilor din cadrul programului 'Sportul pentru toti';

4.    In colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, elaboreaza programe de dezvoltare si modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii activitatii sportive si a sportului de performanta in teritoriu; incurajeaza si sprijina sportul profesionist;

5.   Initiaza, colaboreaza si deruleaza impreuna cu inspectoratele scolare judetene, unitatile de invatamant si  institutiile de invatamant superior programe privind organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, de formare si perfectionare a instructorilor sportivi;

6. Organizeaza impreuna cu inspectoratele scolare judetene, competitii sportive scolare cuprinse in calendarul local, judetean si/sau national;

7.   Initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate in raza  lor teritoriala, precum si a dopajului in sport;

8.   Indruma si controleaza sub toate aspectele cluburile sportive din subordinea Agentiei Nationale pentru Sport;

9. Sprijina cu mijloace materiale si financiare derularea in teritoriu a programului national 'Sportul pentru Toti', promovandu-l prin actiuni specifice in randul populatiei din judet;

10. Intocmesc tematica, graficul de desfasurare si rapoartele semestriale cu privire la activitatea de indrumare ti control a structurilor sportive din raza lor teritoriala;

11. Pentru indeplinirea strategiei judetene initiaza si deruleaza programe sportive proprii, sesizeaza operativ conducerea Agentiei in legatura cu eventualele incalcari ale prevederilor legale in domeniu;

12. Urmaresc si sprijina in limita competentei conferita de lege realizarea planului de investitii si reparatii capitale, care privesc baza materiala sportiva din judet;

13. Indeplinesc si alte obligatii stabilite prin reglementari ale Agentiei Nationale pentru Sport.

Incepand cu anul 2006, Agentia Nationala pentru Sport va aplica modelul sistemului de finantare bugetara pe baza de programe. In acest sens, in vederea imbunatatirii procesului de executie bugetara, Agentia Nationala pentru Sport va pune un accent deosebit pe o serie de date din care sa rezulte eficienta utilizarii fondurilor bugetare.

Prezenta "Metodologie de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva" va asigura o mai mare transparenta a procesului de acordare a finantarii prin evidentierea scopurilor, obiectivelor si performantelor ce urmeaza a fi obtinute prin utilizarea fondurilor publice alocate, si in acelasi timp va fi un ghid util pentru cluburile sportive de drept privat si ale asociatiile judetene pe ramura de sport.

Procedura de acordare a finantarii este cea reglementata de:

- Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

- Ordinul nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor judetene pe ramura de sport si ale municipiului Bucuresti.

- Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, legea educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea de Guvern nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

- Hotararea de Guvern nr. 759 din 3 iulie 2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport.

- Ordin nr. 1159 din 30 iulie 2004, pentru aprobarea Instructiunilor privind continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni.

Hotararea de Guvern nr. 484 din 18 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva.

Ordonanta nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordin nr. 236 din 18 mai 2006 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti.

II. SCOPUL SI OBIECTIVELE PROGRAMELOR SPORTIVE DE UTILITATE PUBLICA

ART.1. Programele sportive de utilitate publica in cadrul carora se pot finanta proiecte din fonduri publice sunt: programul 'Promovarea sportului de performanta', programul 'Sportul pentru toti' si programul 'Intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive'.

ART.2. Scopul si obiectivele programelor mentionate sunt prevazute in Ordinul nr. 130/ 2006, dupa cum urmeaza:

I. Programul 'Promovarea sportului de performanta'

1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie care sa asigure autodepasirea continua, realizarea de recorduri nationale si internationale, precum si obtinerea victoriei.

2. Obiective:

a) evidentierea contributiei semnificative si constante a sportului de performanta la reprezentarea si sporirea prestigiului Romaniei pe plan international;

b) sustinerea disciplinelor si a probelor sportive, in functie de traditia si de gradul de dezvoltare a fiecareia la nivel national si international;

c) sustinerea activitatii de performanta la nivelul copiilor si juniorilor;

d) perfectionarea sistemelor de selectie, pregatire si competitionale pentru fiecare ramura de sport;

e) sustinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, in functie de valoarea, traditia si gradul de dezvoltare a fiecaruia la nivel national si international;

f) sustinerea sporturilor de iarna in vederea amplificarii la nivel national si international.

II. Programul 'Sportul pentru toti'

1. Scop: mentinerea unei bune stari de sanatate si consolidarea socializarii cetatenilor prin crearea unui cadru social si organizatoric favorizant.

2. Obiective:

a) incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive, in mod continuu, de cat mai multi cetateni;

b) atragerea si stimularea tuturor categoriilor de cetateni, fara nici o discriminare, in mod liber si voluntar, independent sau in cadru organizat, pentru practicarea activitatilor fizice si sportive.

III. Programul 'Intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive'

1. Scop: asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor de pregatire si competitionale ale sportivilor si ale altor categorii de populatie in bazele sportive aflate in domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

2. Obiective:

a) intretinerea si functionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea conditiilor necesare practicarii activitatilor fizice si sportive;

b) dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei existente si crearea de noi baze sportive pentru largirea ariei de practicare a activitatilor fizice si sportive.

III. CONDITII SI CRITERII DE ACCES LA FONDURILE PUBLICE IN VEDEREA FINANTARII

ART.1. Criteriile si conditiile de acces la fondurile publice pentru finantarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor judetene pe ramura de sport si ale municipiului Bucuresti, denumite in continuare structuri sportive, sunt prevazute in Ordinul nr. 130/ 2006.

ART.2. Criteriile si conditiile care trebuie indeplinite cumulativ de catre cluburile sportive de drept privat, respectiv de asociatiile judetene pe ramura de sport si ale municipiului Bucuresti, sunt urmatoarele:

a) sa fie o structura sportiva recunoscuta in conditiile legii;

b) sa faca dovada afilierii la federatia sportiva nationala de specialitate si/sau la asociatia pe ramura de sport judeteana/a municipiului Bucuresti, dupa caz;

c) sa faca dovada depunerii situatiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

d) sa nu aiba obligatii de plata exigibile din anul anterior la institutia publica careia ii solicita atribuirea unui contract de finantare;

e) sa nu aiba obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre stat, precum si contributiile catre asigurarile sociale de stat;

f) sa nu se afle in litigiu cu institutia publica careia ii solicita atribuirea unui contract de finantare;

g) sa nu furnizeze informatii false in documentele care insotesc cererea de finantare;

h) sa nu se afle in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum si a legii;

i) sa participe cu o contributie financiara de minimum 10% din valoarea totala a finantarii;

j) sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa nu se afle deja in stare de dizolvare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

k) sa depuna cererea de finantare completa in termenul stabilit de autoritatea finantatoare.

ART.3. Sunt eligibile Structurile Sportive care:

a) respecta prevederile art. 2;

b) au depus urmatoarele documente:

b.1) copie dupa certificatul de identitate sportiva si avizul de constituire

b.2) copie dupa hotararea judecatoreasca de infiintare, definitiva si irevocabila;

b.3) copii dupa statut si actul constitutiv, precum si modificarile aduse acestora;

b.4) copii dupa hotararile judecatoresti ramase definitive si irevocabile prin care s-au admis modificari ale statutului si actului constitutiv;

b.5) copie dupa situatia financiara pe anul anterior inregistrata la organul fiscal competent, cu exceptia Structurile Sportive infiintate in anul in curs;

b.6) copie dupa certificatul de inregistrare fiscala;

b.7) copie dupa dovada de sediu;

b.8) copie dupa certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

ART.4. Sunt eligibile proiectele Structurilor Sportive care:

a) se inscriu in obiectivele Strategiei Directiei pentru Sport a Judetului Constanta pe anul in curs;

b) sunt depuse de Structuri Sportive eligibile, conform art. 3;

c) asigura contributia financiara de minimum 10% din valoarea totala a finantarii;

d) respecta prevederile legale in vigoare cu privire la normele de cheltuieli in domeniul activitatii de sport;

e) sunt depuse de Structuri Sportive care au respectat contractele anterioare cu Directia pentru Sport a Judetului Constanta sau Agentia Nationala pentru Sport, dupa caz.

IV. ORGANIZAREA SESIUNEA DE FINANTARE PENTRU APLICAREA PROCEDURII DE SELECTIE DE PROIECTE DE ACTIVITATE SPORTIVA FINANTATE NERAMBURSABIL DIN FONDURI PUBLICE

ART.1. (1) Anuntarea publica a sesiunilor de finantare se face obligatoriu prin:

a) anunt intr-un ziar local de mare tiraj;

b) afisare la sediul DSJ si pe site-ul www.dsjconstanta.ro;

(2) Data aparitiei anuntului in ziar si afisarea la sediul DSJ trebuie sa fie cu minimum 10 de zile calendaristice inainte de data organizarii sesiunii de finantare.

(3) Anuntul va cuprinde data si locul desfasurarii sesiunii de finantare, termenul limita de depunere a proiectelor de sport, locul de unde se pot obtine informatii cu privire la metodologia de finantare precum si suma alocata.

(4) Metodologia de finantare proiectelor de activitate sportiva finantate nerambursabil din fonduri publice se poate obtine de la sediul DSJ si pe site-ul www.dsjconstanta.ro.

ART.2. Depunerea proiectelor de sport:

(1) Proiectul de sport se completeaza in doua exemplare, pe cererea de finantare, se depune si inregistreaza la secretariatul DSJ, in plic sigilat pana la data limita de depunere a proiectelor specificata in anunt.

(2) Plicul, pe langa cele doua exemplare din cererea de finantare, trebuie sa mai contina:

a) documentele prevazute la capitolul III, art. 3;

b) imputernicirea de catre presedintele Structurii Sportive a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia;

c) curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport;

d) raport de activitate, cuprinzand datele relevante pentru sustinerea cererii de finantare;

e) declaratia de impartialitate, in conformitate cu Ordinul nr. 350/ 2005;

f) declaratie pe propria raspundere, in conformitate cu Ordinul nr. 130/ 2006;

g) anexele 1,2,3 la contractul-cadru, in conformitate cu Ordinul nr. 130/ 2006.

ART.3. Selectia proiectelor de sport:

(1) Selectia proiectelor de sport se realizeaza de catre comisia de selectie, cu urmatoarea componenta:

a) Presedinte: Directorul Executiv DSJ;

b) Membri:

b.1) Salariatul/salariatii DSJ cu atributii in domeniul programelor de sport. In situatia in care, in cadrul unei directii, acesta/acestia se afla in imposibilitatea participarii (concedii medicale, concedii pentru ingrijirea copilului etc) sau postul este vacant, directorul executiv al directiei va nominaliza un salariat din cadrul institutiei care se va ocupa de organizarea sesiunii de finantare si va face parte din comisie;

b.2) Responsabilul buget-financiar, contabilitate/Contabilul responsabil cu activitatea sportiva al DSJ;

ART.4. (1) In urma sesiunii de finantare se va intocmi un raport cu rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de catre membrii comisiei.

(2) Afisarea rezultatelor se face in maximum 3 zile lucratoare de la data desfasurarii sesiunii de finantare, la sediul DSJ si pe site-ul www.dsjconstanta.ro.

ART.5. Contestatii:

(1) Rezultatele sesiunii de finantare pot fi contestate in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii;

(2) Contestatiile se depun la sediul Directiei pentru Sport a Judetului Constanta sau se transmit prin fax;

(3) Raspunsul la contestatii se transmite pe fax si ulterior prin posta contestatarilor in termen de 2 zile lucratoare, de la data depunerii;

(4) Analiza contestatiilor se efectueaza de catre comisia de contestatii, constituita in acest scop la nivelul Directiei pentru Sport a Judetului Constanta.

ART.6 (1) In termen de o zi lucratoare de la solutionarea contestatiilor, va fi intocmit raportul final al sesiunii de finantare;

(2) Structurile Sportive cu proiecte de sport selectate in vederea finantarii au obligatia de a confirma in scris realizarea proiectului de sport, in conditiile aprobate. In caz contrar suma va fi realocata;

(3) Orice modificare intervenita, in conformitate cu prevederile art.6 alin.(1), la raportul final al sesiunii de finantare, va fi comunicata in scris catre Directia pentru Sport a Judetului Constanta, in termen de o zi lucratoare.

V. FINANTAREA SI DERULAREA PROGRAMELOR SPORTIVE DE UTILITATE PUBLICA

ART.1. Proiectele de sport selectate in urma sesiunii de finantare vor face obiectul contractelor care se vor incheia intre DSJ si Structurile Sportive, in conformitate cu Anexa nr. D.

ART.2. In vederea finantarii proiectelor de sport, dosarul cuprinde:

(1) Cererea de finantare, conform Anexei A;

(2) Documentele prevazute la Capitolul III, art. 3;

(3) Raport de activitate, cuprinzand datele relevante pentru sustinerea cererii de finantare;

(4) Declaratia de impartialitate, conform modelului din Anexa B;

(5) Declaratie, conform modelului din Anexa C;

(6) Anexele 1,2,3 la contractul-cadru, conform modelului din Anexa D;

(7) Imputernicirea de catre presedintele Structurii Sportive a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia;

(8) Curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport;

(9) Documente privind achizitiile publice, daca este cazul.

ART.3. DSJ isi rezerva dreptul de a verifica modul de derulare al actiunii asa cum a fost ea aprobata si finantata.

VI. DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PROGRAMELE SPORTIVE DE UTILITATE PUBLICA

ART.1. Categoriile de cheltuieli ce se pot finanta din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 484/2003.

ART.2. Decontarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor de sport aprobate la sesiunile de finantare se face in conformitate cu prevederile Capitolului VI din Metodologia de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva.

ART.3. Pentru justificarea cheltuielilor, Structurile Sportive trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

(1) Pentru Structurile Sportive adresa de inaintare a decontului de cheltuieli, care se completeaza conform Anexei nr. 1;

(2) Factura Structurii Sportive, in original, in care sunt detaliate categoriile de cheltuieli efectuate, conform contractului incheiat cu DSJ;

(3) Documentele justificative, in copie si original (facturi si/sau bonuri fiscale), care au stat la baza emiterii facturii catre DSJ. Documentele justificative in original se restituie Structurii Sportive. Copiile care raman la decont trebuie sa fie stampilate si certificate de catre Structura Sportiva cu mentiunea "copie conform cu originalul";

(4) Pentru Structurile Sportive declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei nr. 2;

(5) Lista de participanti, se intocmeste conform Anexei nr. 3;

(6) Imputernicirea responsabilului de proiect de sport al Structurii Sportive pentru decontarea cheltuielilor, in situatia in care acesta nu este presedintele Structurii Sportive;

(7) Raportul de evaluare, semnat de catre responsabilul de proiect al Structurii Sportive, conform Anexei nr. 4.

ART.4. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocatia de masa sunt:

a) factura fiscala detaliata, semnata si stampilata de unitatea prestatoare care cuprinde informatii privind: denumirea actiunii, perioada, numar de persoane, numar zile, valoare/zi/pers., valoarea totala;

b) pontaj de masa, intocmit conform modelului din Anexa nr. 5;

c)facturi si bonuri fiscale, in cazul in care s-a aprobat finantarea de alimente. Pontajul de masa se intocmeste si in cazul in care s-a aprobat finantarea de alimente.

ART.5. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participantilor:

a) factura fiscala detaliata, semnata si stampilata de unitatea prestatoare, care cuprinde informatii privind: denumirea actiunii, perioada, numar de persoane, numar zile, valoare/zi/pers.,valoarea totala.

b) diagrama de cazare, semnata si stampilata de unitatea prestatoare, care cuprinde informatii privind numele/prenumele, numarul camerei, numar zile, cost/zi/pers, valoare totala.

ART.6. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul:

a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferata, in conditiile prevazute de dispozitiile legale, fara a putea depasi drepturile de aceasta natura care se pot acorda salariatilor institutiilor publice si tabel cu participantii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat si stampilat, intocmit conform Anexei nr. 6

b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto in comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace si tabel cu participantii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat si stampilat, intocmit conform Anexei nr. 6;

c) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personala, efectuat cu aprobarea prealabila a ordonatorului de credite, in conditiile prevazute de dispozitiile legale pentru salariatii institutiilor publice;

d) bilete pentru transportul cu avionul si pentru transportul pe caile de navigatie fluviala, efectuat cu aprobarea prealabila a ordonatorului de credite, potrivit dispozitiilor legale si tabel cu participantii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat si stampilat, intocmit conform Anexei nr. 6;

e) factura fiscala si foaia de parcurs in copie (cu mentiunea, "copie conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto inchiriate, potrivit dispozitiilor legale.

ART.7. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind inchirierea de bunuri si servicii sunt:

a) factura fiscala;

b) contract de inchiriere sau nota de comanda ferma.

ART.8. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achizitii de materiale consumabile, pavoazare, panouri publicitare, rechizite, aranjamente florale la preturile de piata, asistenta medicala si salvare, ordine publica, servicii de paza contra incendiilor sunt:

a) factura fiscala, sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

b) avizul de insotire a marfii, dupa caz;

c) nota de receptie si constatare de diferente, a bunurilor intrate in gestiunea Structurii Sportive, dupa caz

d) bonul de consum, dupa caz.

ART.9. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari si altele asemenea sunt:

a) factura fiscala sau bon fiscal;

b) avizul de insotire a marfii dupa caz;

c) nota de receptie si constatare de diferente, a bunurilor intrate in gestiunea Structurii Sportive;

d) bonul de consum;

e) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat.

ART.10. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activitati social - culturale sunt: factura fiscala, factura sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

ART.11. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achizitii de materiale sportive, echipament sportiv si tinuta de prezentare sunt:

a) factura fiscala de achizitie;

b) nota de receptie si constatare de diferente a bunurilor intrate in gestiunea Structurii Sportive;

c) bonul de consum;

d) tabel nominal cu semnatura celor care au primit echipamentul, sau proces verbal al comisiei de organizare, intocmit conform Anexei nr. 7.

ART.12. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru mese oficiale, sedinte tehnice, racoritoare, efectuate conform alocatiilor stabilite de lege, sunt:

a) factura fiscala;

b) tabel nominal cu semnatura participantilor.

ART.13. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru alimentatia de efort, medicamente, vitamine si sustinatoare de efort sunt:

a) nota de fundamentare privind necesitatea acordarii acestor drepturi, aprobata de Presedintele Structurii Sportive si avizata de medicul sportiv (in cazul medicamentatiei de efort si refacere);

b) factura fiscala sau stat de plata;

c) tabel nominal cu persoanele desemnate si cu semnatura acestora ca dovada ca au primit aceste drepturi sau pontaj de masa, intocmit conform modelului din Anexa nr. 5.

ART.14. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor de premiere a sportivilor, impozite barem arbitraj sunt:

a) nota de fundamentare aprobata de conducatorul unitatii;

b) stat de plata care trebuie sa contina: nume/prenume, codul numeric personal, functia, suma, impozitul retinut (pentru cele ce se impoziteaza conform codului fiscal), semnatura beneficiarului, aprobarea statului de Presedintele Structurii Sportive.

c) copie dupa ordinul de plata cu care s-a virat impozitul.

ART.15. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor activitatilor de documentare, sinteza si prognoza din domeniul sportului, precum si pentru perfectionarea personalului de specialitate, autoritatile/institutiile publice - structurile sportive, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli pentru studii de cercetare si documentare in domeniul educatiei fizice si sportului;

- cheltuieli pentru procurarea de carti si alte publicatii cu profil sportiv;

- cheltuieli pentru traduceri, tiparituri, multiplicari si alte materiale de specialitate din domeniu;

- cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video metodice si de promovare a activitatii sportive;

- cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul sportului;

- achizitii de licente pentru software de baza si upgrade, servicii de programare si de intretinere pentru aplicatii software, inclusiv lucru on-line, in domeniul sportului,

sunt:

a) factura fiscala, factura sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

ART.16. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru incheierea de asigurari de risc si accidente pentru componentii loturilor sportive, sunt:

a) factura fiscala;

b) polita de asigurare;

ART.17. Documentele justificative pentru decontarea altor cheltuieli conform H.G. 484/2003 si a altor prevederi legale in vigoare.

ART. 18. (1) Achizitiile publice se efectueaza in conditiile legii.

(2) Documentele in copie, se transmit finantatorului DSJ, inainte de incheierea contractului.

ART.19. (1) Contractul de finantare se semneaza cu minim 5 zile inainte de inceperea proiectului de sport;

(2) Orice modificare trebuie adusa la cunostinta finantatorului in scris inainte de producerea acesteia si in cazul aprobarii se consemneaza intr-un act aditional

ART.20. Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit finantatorului in termen de 10 zile lucratoare de la terminarea proiectului de sport.

ART.21. Se vor accepta spre decontare numai cheltuielile efectuate in perioada stabilita prin contract.

ART.22. Documentele justificative de cheltuieli se certifica de Presedintele Structurii Sportive, privind realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor consemnate si sunt vizate de persoana imputernicita sa exercite controlul financiar.

ART.23. DSJ poate dispune neacordarea finantarii pentru proiectele de sport ale Structurilor Sportive care nu respecta prevederile contractului.

ANEXA A

Structura sportiva:

Nr. ... din ...

CERERE DE FINANTARE

A. Date privind structura sportiva

1. Denumirea structurii sportive:

2. Adresa:

3. Certificat de identitate sportiva

4. Cont nr.: ............, deschis la ............

5. Cod fiscal:

6. Alte date de identificare: Telefon: ...... Fax: .........;

E-mail: ................, Web: ..........

7. Echipa responsabila de derularea proiectului (numele si prenumele, functia in cadrul structurii sportive, telefon):

7.1. Coordonator: .........................

7.2. Responsabil financiar: .......................

7.3. Responsabil cu probleme tehnice: .................

7.4. Alti membri, dupa caz: ......................

B. Date privind proiectul

1. Denumirea proiectului:

2. Scopul:

3. Obiective specifice:

4. Activitati/actiuni din cadrul proiectului:

5. Perioada de derulare/actiune/activitate:

6. Locul de desfasurare/actiune/activitate:

7. Participanti (numarul si structura)/actiune/activitate:

8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe actiuni/activitati, categorii de cheltuieli si surse de finantare), conform tabelului de mai jos:

- lei (RON) -

Nr. crt.

Programul, proiectul, actiunea/activitatea,  categoriile de cheltuieli*)

Valoarea totala

din care

suma solicitata din fonduri publice

venituri proprii ale structurii sportive

I.

Programul

Total:

Proiectul

Actiunea/activitatea ...

total:

din care:

Actiunea/activitatea ...

total:

din care:

Actiunea/activitatea ...

total:

din care:

Actiunea/activitatea ...

total:

din care:

Actiunea/activitatea ...

total:

din care:

C. Resurse umane si financiare ale structurii sportive, angrenate in realizarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului

1. Resurse umane

1.1. Numar de personal salariat - total: ., din care antrenori (pentru cluburile sportive): ..

1.2. Numar de sectii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive): ..

1.3. Numar de sportivi legitimati pe sectii: ...

1.4. Numar de cluburi sportive afiliate la asociatia pe ramura de sport judeteana/a municipiului Bucuresti: ..

1.5. Numar de asociatii fara personalitate juridica afiliate la asociatia pe ramura de sport judeteana/a municipiului Bucuresti: ..

2. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii realizate in anul precedent - total: . lei (RON), din care:

- donatii, sponsorizari: ..... lei (RON)

- venituri din activitati economice (inchirieri, prestari de servicii, reclama, publicitate etc.): ..... lei (RON)

- cotizatii, taxe, penalitati etc.: .... lei (RON)

- alte venituri: .. lei (RON)

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza in anul curent - total: . lei (RON), din care:

- donatii, sponsorizari: .... lei (RON)

- venituri din activitati economice (prestari de servicii, inchirieri, reclama, publicitate etc.): ...... lei (RON)

- cotizatii, taxe, penalitati etc.: ..... lei (RON)

- alte venituri: ....... lei (RON)

Numele si prenumele:

Functia:

Semnatura si stampila:

ANEXA B

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.

Subsemnatul, ....... in calitatea de ...... al ............., ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele si prenumele:

Functia:

Semnatura si stampila:

ANEXA C

DECLARATIE

Subsemnatul .............., reprezentant legal a structurii sportive ..................., declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca structura sportiva pe care o reprezentam indeplineste conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, respectiv:

a) este structura sportiva recunoscuta in conditiile legii;

b) a publicat in extras, in termenul prevazut de lege, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. , precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial sub nr. (in cazul structurilor sportive de utilitate publica) sau, dupa caz, a depus situatia financiara la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, inregistrata sub nr. din .'

c) nu are obligatii de plata exigibile si nu este in litigiu cu institutia finantatoare;

d) nu are obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre stat, precum si contributiile catre asigurarile sociale de stat;

e) informatiile furnizate institutiei finantatoare in vederea obtinerii finantarii sunt veridice;

f) nu se afla in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive si a regulamentelor proprii;

g) se obliga sa participe cu o contributie financiara de minimum 10% din valoarea totala a finantarii;

h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare si nu se afla in stare de dizolvare ori de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

i) nu beneficiaza de un alt contract de finantare din fonduri publice pentru acelasi proiect de la aceeasi autoritate finantatoare in cursul anului fiscal curent;

j) nu a beneficiat/a beneficiat in anul fiscal in curs de finantare nerambursabila de la de la institutia Directia pentru Sport a Judetului Constanta, in suma de .. lei (RON).

Data Reprezentant legal:

(numele, prenumele, functia,

semnatura si stampila structurii sportive)

ANEXA D

C O N T R A C T

pentru finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul

programului "..............."

CAP. 1 PARTILE

1. DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI CONSTANTA, cu sediul in Constanta, str. Ion Banescu nr. 2, judetul Constanta, telefon 0241/614.012, fax 0241/617.021, cod fiscal 2755952, cont nr. RO76TREZ231500XXX005073 deschis la Trezoreria Constanta, reprezentata prin ELENA FRINCU - Director Executiv, si LUMINITA VASILE - Responsabil Buget, Financiar-Contabilitate, denumita in prezentul contract institutia finantatoare, si

cu sediul in localitatea ......., Str. ......., nr. ..., judetul ......, telefon , fax , certificat de identitate sportiva nr. ........, Registrul special nr. .., cod fiscal , cont nr. deschis la reprezentata prin - Presedinte/Director si .......... - Trezorier/Contabil, denumita in continuare structura sportiva

In baza dispozitiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti,

au convenit incheierea prezentului contract.

CAP. 2 OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

ART. 1

Obiectul prezentului contract il constituie finantarea proiectului, respectiv a actiunilor/activitatilor din cadrul programului sportiv prevazute in anexa nr. 1.

ART. 2

Institutia finantatoare repartizeaza structurii sportive suma de .... lei (RON) pentru finantarea actiunilor/activitatilor prevazute la art. 1.

CAP. 3 DURATA CONTRACTULUI

ART. 3

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la data de .........

CAP. 4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

ART. 4

Structura sportiva are urmatoarele drepturi si obligatii:

a) sa utilizeze suma prevazuta la art. 2 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente actiunilor/activitatilor prevazute in anexa nr. 1, potrivit destinatiei stabilite prin contract in anexa nr. 2 si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

b) sa realizeze actiunile/activitatile prevazute la art. 1, obiectivele si indicatorii prevazuti in anexa nr. 3;

c)sa promoveze denumirea institutiei finantatoare in cadrul actiunilor/activitatilor finantate prin modalitatile convenite intre parti;

d) sa permita persoanelor delegate de institutia finantatoare sa efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevazute la art. 2;

e) sa contribuie cu minimum 10% din valoarea totala de finantare a programului;

f) sa intocmeasca si sa transmita institutiei finantatoare, in termen de 10 zile calendaristice de la data incheierii actiunilor/activitatilor, urmatoarele documente:

- raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, dupa caz, si a indicatorilor prevazuti in contract;

- raport financiar insotit de documentele justificative de cheltuieli;

g) sa restituie, in situatia nerespectarii dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului contract, in termen de 15 zile de la data comunicarii somatiei de plata din partea organului de control, sumele primite, precum si penalitatile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

h) sa respecte prevederile actului constitutiv si ale statutului propriu, precum si statutul si regulamentele federatiei sportive nationale la care este afiliata;

i) sa promoveze spiritul de fair-play, sa intreprinda masurile necesare pentru prevenirea si combaterea violentei si dopajului in cadrul actiunilor finantate potrivit prezentului contract.

ART. 5

Institutia finantatoare are urmatoarele drepturi si obligatii:

a) sa supravegheze si sa controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum si modul de respectare a dispozitiilor legale;

b) sa plateasca suma prevazuta la art. 2, astfel:

- in avans, ., din valoarea contractului/actiunii/activitatii, dupa caz;

- in termen de .. zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevazute la art. 4 lit. f);

c) in cazul in care structura sportiva nu respecta prevederile prezentului contract, institutia finantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum si sistarea virarii sau diminuarea sumei repartizate, dupa caz.

CAP. 5 RASPUNDEREA CONTRACTUALA

ART. 6

(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa raspunde in conditiile prezentului contract si ale dispozitiilor legale in vigoare.

(2) Pentru nedepunerea in termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevazute la art. 4 lit. f), institutiile finantatoare au dreptul sa perceapa penalitati de intarziere de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorata, dupa caz.

ART. 7

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

CAP. 6 LITIGII

ART. 8

Divergentele care pot aparea intre parti pe parcursul derularii prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabila. In situatia in care aceasta nu s-a realizat, partea nemultumita se poate adresa instantei de judecata competente, in conditiile legii.

CAP. 7 DISPOZITII FINALE

ART. 9

Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institutia finantatoare si controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate de structura sportiva in baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finantele publice.

ART. 10

Prevederile prezentului contract au putere deplina pentru parti si se constituie in norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.

ART. 11

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul partilor numai pentru actiuni viitoare si se consemneaza intr-un act aditional.

ART. 12

Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul contract.

ART. 13

Prezentul contract se incheie in 3 exemplare, dintre care doua exemplare pentru institutia finantatoare si un exemplar pentru structura sportiva.

Inregistrat la nr. ...... din data de ......

INSTITUTIA FINANTATOARE STRUCTURA SPORTIVA

Directia pentru Sport

a Judetului Constanta

Director Executiv, Presedinte/Director,

ELENA FRINCU

Responsabil Buget, Trezorier/Contabil,

Financiar-Contabilitate, 

LUMINITA VASILE

Consilier Sport,

Consilier Juridic,

IONITA CLEON

Anexa 1

Structura sportiva ..................

Actiunile/activitatile din cadrul

proiectului

programul

Nr. crt.

Denumirea actiunii/ activitatii

Locul de desfasurare

Perioada actiunii

Nr. de participanti

Costul actiunii

- lei (RON)-

Alte mentiuni

Reprezentanti legali ai structurii sportive:

...............

Presedinte/Director,

.........

Trezorier/Contabil,

..........

Anexa 2

Structura sportiva ...................

Bugetul actiunii/activitatii din cadrul

proiectului

programul

-lei (RON)-

Nr. crt.

Actiunea/activitatea/categoriile de cheltuieli

Valoarea totala

din care

din fonduri publice

din veniturile proprii ale structurii sportive

I.

Programul

Proiect "..."

Total:

Actiunea/activitatea ...

total:

din care:

Actiunea/activitatea ...

total:

din care:

Actiunea/activitatea ...

total:

din care:

Actiunea/activitatea ...

total:

din care:

Actiunea/activitatea ...

total:

din care:

Total

Reprezentanti legali ai structurii sportive:

.................

Presedinte/Director,

.........

Trezorier/Contabil,

.........

Anexa 3

Structura sportiva .................

Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare

ai proiectului

din cadrul programului

A. Scopul:

B. Obiective:

B.1. Obiectivul general: .......................

B.2. Obiective specifice: ......................

C. Indicatori:

C.1. Indicatori de eficienta (denumire, unitate de masura):

a) ...............

b) ..............

C.2. Indicatori fizici (denumire, unitate de masura):

a) ............

b) ............

c) ...........

C.3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de masura):

a) .............

b) .............

Reprezentanti legali ai structurii sportive:

Presedinte/Director,

.........

Trezorier/Contabil,

.........

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PROGRAMELE SPORTIVE DE UTILITATE PUBLICA

ANEXE

Anexa nr. 1

Structura sportiva .................

Nr. ... din ......

ADRESA DE INAINTARE

Catre:

Va inaintam alaturat decontul de cheltuieli al proiectului ....... care a avut loc in localitatea ....., in perioada ......., in valoare de lei (RON), finantata in baza contractului nr. ..... din ......, conform documentelor justificative anexate:

Nr.

Crt.

Felul, nr./data documentului

Emitent

Denumire cheltuieli

Valoare

Decontul mai cuprinde:

Nota intrare-receptie - daca e cazul;

Bon/uri de consum- daca e cazul;

Bilete(transport, intrare muzee etc) - daca e cazul;

Exemplar tiparituri, materiale promotionale realizate - daca e cazul;

Lista de participanti - obligatorie;

Raport de evaluare - obligatoriu;

Imagini foto sau video relevante din cadrul proiectului - obligatoriu;

Declaratie pe proprie raspundere.

Reprezentanti legali ai structurii sportive:

Presedinte/Director,

.........

Trezorier/Contabil,

.........

Semnatura si stampila

Anexa nr. 2

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul ................, domiciliat in localitatea ........., judetul/sectorul ........, str. ......., nr. .., bloc ....., scara ..., etaj .., ap. ..., identificat prin CI/ BI seria, nr. ........., CNP ............ in calitate de reprezentant al .........., in proiectul ............ declar sub raspundere penala ca datele si actele furnizate DSJ sunt autentice, astfel:

1. Procedurile pentru cumpararea directa si sau atribuirea contractului de achizitie publica s-au desfasurat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

2. Planul de activitati, bugetul stabilit si contributia partenerilor la realizarea proiectului au fost in conformitate cu documentele incheiate.

3. Participantii care se regasesc in lista prezentata la decont au beneficiat de serviciile prevazute in contractul de finantare.

4. Nu exista alte elemente referitoare la proiect pe care finantatorul ar fi trebuit sa le cunoasca si nu au fost comunicate de catre organizator/solicitantul finantarii.

Reprezentanti legali ai structurii sportive:

Presedinte/Director,

.........

Trezorier/Contabil,

.........

Semnatura si stampila

Anexa nr. 3

Structura sportiva .................

LISTA DE PARTICIPANTI

Actiunile/activitatile din cadrul

proiectului

programul

care au avut loc in localitatea .........., perioada ........

Nr. crt.

Numele si Prenumele

Structura Sportiva

B.I./C.I.

Serie, nr.

Semnatura

Reprezentanti legali ai structurii sportive:

Presedinte/Director,

.........

Trezorier/Contabil,

.........

Semnatura si stampila

Anexa nr. 4

Structura sportiva .................

RAPORTUL DE EVALUARE

1. Denumire proiect:

2. Organizator (Coordonator):

3. Parteneri:

Denumire partener

Observatii

Partener 1

Partener 2

Partener 3

Partener .

4. Perioada (data de inceput, data de sfarsit):

Data de inceput

Data de sfarsit

5. Loc de desfasurare (localitate, judet):

Localitate

Judet

6. Scopul proiectului:

7. Obiectivele proiectului:

a. Obiective generale:

Obiectiv 1

Obiectiv 2

b. Obiective specifice:

Obiectiv 1

Obiectiv 2

8. Programul proiectului:

Nr. crt.

Denumirea actiunii/activitatii

Data/Ora

Locatie


9. Rezumatul proiectului, descrierea actiunilor/activitatilor:

10. Indicatori:

a. De eficienta

b. Fizici/cantitativi 

c. De rezultat

Indicatori

Obiective

Denumire indicator

Masura atinsa

Indicatori de eficienta

(cost mediu/proiect, cost mediu/actiune, cost mediu/participant, etc.)

Obiectiv 1

Obiectiv 2

Obiectiv 3

Indicatori fizici

(nr. de actiuni, nr. de competitii, nr. de sportivi, nr. de cupe/diplome/medalii, etc.)

Obiectiv 1

Obiectiv 2

Obiectiv 3

Indicatori de rezultat (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de persoane, etc.)

Obiectiv 1

Obiectiv 2

Obiectiv 3

11. Participanti:

Prescolari

Elevi

Tineri 18 si 29 de ani, inclusiv

Alti participanti

Total

Ciclul primar

Ciclul gimnazial

Liceu

Nr. de Persoane

12. Beneficiari:

a. Directi

b. Indirecti

Directi

Indirecti

Beneficiari

13. Resurse:

a. Resurse umane (din care voluntari):

Total

Din care voluntari

Resurse umane

b. Resurse financiare:

o           Sursa de finantare (bugetul de stat/ venituri extrabugetare/parteneri)

o           Alte contributii

Resurse financiare

Bugetul de stat

Venituri extrabugetare

Total

Resurse financiare proprii

Contributii parteneri

Alte contributii

Alte contributii

TOTAL

c. Resurse materiale si echipamente:

Nr.crt.

Denumire material/ echipament

Nr. Bucati (alta UM)

14. Impactul proiectului:

15. Continuitatea proiectului:

16. Mediatizarea proiectului:

Responsabil de proiect : .........

Numele si prenumele: ........

Functia: ..........

Semnatura: .........

Data: .....

AVIZAT DSJ,

Numele si prenumele: ..........

Functia: CONSILIER SPORT

Semnatura: .........

Data: .....


Anexa nr. 5

Structura sportiva .................

PONTAJ DE MASA

Actiunile/activitatile din cadrul

proiectului

programul

care au avut loc in localitatea .........., perioada ........

Nr. crt.

Numele Prenumele

Ziua

Ziua

Ziua

Ziua

Ziua

Ziua

Structura Sportiva

Semnatura

MD

D

C

MD

D

C

MD

D

C

MD

D

C

MD

D

C

MD

D

C

MD - mic dejun, D - dejun, C - cina

Semnatura si stampila unitatii prestatoare:

Reprezentanti legali ai structurii sportive:

Presedinte/Director,

.........

Trezorier/Contabil,

.........

Semnatura si stampila

Anexa nr. 6

Structura sportiva .................

TABEL

cu participantii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport

Actiunile/activitatile din cadrul

proiectului

programul

care au avut loc in localitatea .........., perioada ........

Nr.

Crt.

Numele/ Prenumele

Ruta

Seria bilet

Suma

Semnatura

Reprezentanti legali ai structurii sportive:

Presedinte/Director,

Trezorier/Contabil,

Semnatura si stampila

Anexa nr. 7

Structura sportiva .................

PROCES VERBAL

Incheiat la Constanta, astazi ...........

Subsemnatii:

avand in vedere actiunile/activitatile din cadrul proiectului

programul finantata in baza contractului nr. ..... din ......, care au avut loc in localitatea ......., in perioada ........, s-a procedat la premierea, dupa cum urmeaza:

Premierea s-a facut de catre comisia mai sus mentionata, care a semnat atat prezentul proces verbal.

Premiile prevazute mai sus au fost facturate de catre .........

cu factura fiscala nr. ........ din data de ......., in valoare de .......... lei (RON).

Semnaturile membrilor comisiei: VERIFICAT,

Structura sportiva

.............

Presedinte/Director,

.........

Trezorier/Contabil,

Semnatura si stampilaPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2205
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved