Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

CONDITIILE DE MUNCA

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micCONDITIILE DE MUNCAArt.44.(1) Durata normala a timpului de lucru este de 40 ore pe saptamana, iar durata normala a zilei de munca este de 8 ore. Acestea pot fi mai mici in cazurile prevazute de reglementarile legale aplicabile la "CFR MARFA" S.A., conform Anexei nr. 9.

Durata lunara si anuala a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in regim de zi, exploatare c.f. si turnus, precum si pentru personalul care lucreaza in regim de tura se calculeaza si se difuzeaza tuturor subunitatilor de catre administratie

Regimul de munca este zilnic, zilnic pe baza de grafic de serviciu, in schimburi, in tura, turnus si exploatare cf

Regimul de munca in turnus este sistemul de lucru al personalului de drum (de locomotiva si de tren) din exploatarea cf, stabilit pe baza programului de circulatie a trenurilor intocmit la inceputul lunii pentru luna in curs, astfel incat sa se realizeze obligatoriu norma de ore pentru luna respectiva.

Regimul de munca de exploatare cf este impus de necesitatea prezentei la serviciu a salariatului in anumite perioade ale zilei, in functie de cerintele activitatii. El consta dintr-un program zilnic de 8 ore, in fractiuni stabilite de seful direct (maxim doua fractiuni), cu obligarea angajatorului de a asigura transportul la si de la locul de munca, numai in cazul fractionarii programului.

In activitatea de interventii (tren ajutor, tren macara, tren PSI etc.), unde sunt asigurate conditii de odihna, tura de serviciu poate fi de 24 ore.

Durata normala a timpului de lucru poate fi depasita pentru:

- preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor naturale sau a altor cazuri de forta majora, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane;

- inlaturarea efectelor unor situatii neprevazute care ar dauna continuarii sau bunei functionari a transporturilor feroviare;

- efectuarea reparatiilor la instalatii si dispozitive din dotare, daca defectiunea provoaca intreruperea sau impiedica desfasurarea normala a activitatii feroviare.

Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si in alte situatii deosebite impuse de necesitatile serviciului, la solicitarea scrisa a conducatorului unitatii sau subunitatii, cu consimtamantul salariatului. Consimtamantul scris devine obligatie de serviciu.

Programul de lucru reprezinta timpul in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale conform prevederilor contractului individual de munca (respectiv fisa postului), contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare in conformitate cu sarcinile stabilite de conducatorul unitatii indiferent de modul de organizare a serviciului in unitate (zilnic, tura, turnus, exploatare cf, etc.).

Orele in care salariatul presteaza munca peste durata normala a programului de lucru sunt ore suplimentare.

Pentru persoanele care lucreaza zilnic pe baza de grafic de serviciu, in tura, turnus sau program de exploatare cf, se considera munca suplimentara toate orele efectiv lucrate peste numarul de ore normate din luna respectiva.

Orele suplimentare se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile, egal ca durata cu timpul efectiv prestat suplimentar, fara a se perturba activitatea si tinandu-se o evidenta stricta a acestora. Daca aceasta compensare nu este posibila, orele in cauza se vor plati cu sporul prevazut in prezentul contract colectiv de munca, obligatoriu, in urmatoarele 30 de zile de la data expirarii termenului de compensare.

Salariatul se considera prezent la serviciu in toate situatiile in care beneficiaza de compensarea orelor suplimentare efectuate.

Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

Persoanele cu functii de conducere si alte persoane care, din motive imputabile lor, au dispus in mod nejustificat efectuarea de ore suplimentare, nu au asigurat compensarea cu timp liber corespunzator a orelor suplimentare efectuate sau au dispus depasirea plafonului de ore suplimentare, raspund material sau disciplinar conform reglementarilor in vigoare

Femeile gravide beneficiaza, la cerere, de adaptari ale programului de munca ce se vor stabili de conducatorul unitatii sau subunitatii.

Femeile care au in ingrijire copii de pana la 6 ani pot lucra cu ½ norma, daca nu beneficiaza de cresa sau camin, fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat.

(11) Salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.

Art.45. In cazuri deosebite se poate utiliza consemnul. Acesta consta in obligatia salariatului de a fi la dispozitia unitatii sau a subunitatii, in interesul serviciului, in afara programului sau normal de lucru.

Functiile si meseriile supuse consemnului, precum si conditiile sale de aplicare se stabilesc prin regulament, cu acordul sindicatelor.

Art.46.(1) Salariatii au dreptul la repaus saptamanal care se acorda in doua zile consecutive, de regula in zilele de sambata si duminica. Zilele nelucratoare in cursul anului sunt cele stabilite prin prezentul contract si alte reglementari legale.

Repausul saptamanal se va acorda in conformitate cu prevederile art. 132 si 133 din Codul Muncii.

Timpul liber intre doua ture de lucru este de cel putin 24 ore consecutive, cuprinse intre sfarsitul programului de lucru al unei ture si inceputul programului de lucru al turei urmatoare.

In regim de turnus, timpul minim de odihna la domiciliu este de 16 ore, iar la cap de sectie este egal cu jumatate din timpul in serviciu prestat anterior, dar nu mai mult de 10 ore si nici mai putin de 2 ore. In situatii deosebite, determinate de necesitatea bunei functionari a unitatii sau subunitatii, timpul minim de odihna la domiciliu poate fi de cel putin 12 ore

Orele efectuate pentru scoala personalului, analiza de siguranta circulatiei, recensamintele si scontrarile ordonate, incheierea situatiilor de casa, examinarea medicala si psihologica periodica si ordonata, examinarea profesionala, instruirea periodica conform prevederilor legale (sanatate si securitate in munca, A.I.I., etc.), cand depasesc durata normala a programului de lucru, nu sunt considerate ore suplimentare si se vor plati ca timp normal de lucru.

Similar se va proceda si in cazul orelor efectuate pentru revizia statiei si a instalatiilor, dar nu mai mult de o ora, conform prevederilor din instructii si PTE, de catre agentii M (IDM, agenti autorizati de pe sectiile cu conducere centralizata).

Durata afectata pentru efectuarea examinarii medicale (inclusiv medicina muncii), psihologice periodice si ordonate este de 8 ore pentru fiecare examinare.

Durata afectata pentru incheierea situatiilor zilnice de casa este de 1 ora, iar pentru incheierea situatiilor lunare de casa este de 8 ore.

Personalul care lucreaza in tura sau in turnus, conform programului intocmit sau suplimentar, va beneficia de 2 ore platite daca i s-a anulat trenul pentru care a fost comandat.

Salariatul chemat la ancheta din ordinul conducerii unitatii sau subunitatii va fi retribuit corespunzator timpului necesar anchetei.

Art.47.(1) Salariatii "CFR MARFA" S.A. au dreptul, in fiecare an calendaristic, in conditiile legii, la un concediu de odihna platit de minim 24 de zile lucratoare, indiferent de vechimea in munca.Durata efectiva a concediului de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic si se efectueaza in cursul acelui an.

In primul an de activitate la "CFR MARFA" S.A., durata concediului de odihna va fi proportionala cu timpul efectiv lucrat in cadrul societatii, acesta urmand a fi efectuat pana la sfarsitul anului respectiv.

Salariatii care presteaza munci grele feroviare, periculoase sau vatamatoare (nocive), ori lucreaza in locuri de munca in care exista astfel de conditii au dreptul, in fiecare an, la un concediu de odihna suplimentar.

Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite si speciale au dreptul in fiecare an la un concediu de odihna suplimentar, conform anexei nr. 10 din prezentul CCM

In cazul in care salariatii sunt in incapacitate temporara de munca, durata concediului de odihna nu este afectata.

Locurile de munca pentru care numarul zilelor de concediu de odihna este diferit de cel mentionat la alineatul (1) sunt prevazute in Anexa nr.10 care cuprinde, dupa caz, si concediul suplimentar.

Salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna suplimentar de 3 zile lucratoare.

Durata concediului de odihna pentru personalul care beneficiaza de concediu fara plata mai mare de 30 de zile calendaristice va fi proportionala cu timpul efectiv lucrat. Aceasta prevedere nu se aplica pentru perioadele de concedii de studii fara plata prevazute la art. 54 din prezentul contract.

Concediul de odihna cuvenit salariatilor detasati la alte unitati se acorda de unitatile sau subunitatile la care acestia isi desfasoara activitatea.

Salariatii detasati la o alta unitate sau subunitate avand sediul in alta localitate au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport dus-intors din localitatea unde sunt detasati in localitatea unde se afla unitatea sau subunitatea la care sunt angajati, pentru cazul in care concediul de odihna se efectueaza in timpul detasarii.

Salariatii care sunt incadrati cu fractiuni de norma au dreptul la concediu de odihna cu durata integrala in conditiile prezentului articol.

Concediul de odihna poate fi acordat si fractionat daca interesele serviciului o cer sau la solicitarea celui in cauza, atunci cand interesele serviciului permit, cu conditia ca una dintre fractiuni sa fie de cel putin 15 zile lucratoare. Administratia nu va abuza de fractionarea concediului de odihna. Se interzic abuzurile din partea conducatorilor locurilor de munca privind obligarea salariatilor de a solicita concediu de odihna pentru completarea normei de lucru lunare.

Art.48.(1) Programarea efectuarii concediilor de odihna se stabileste anual de conducerea unitatii sau subunitatii, impreuna cu reprezentantii sindicatelor, avand in vedere si optiunea salariatilor.

Programarea concediilor de odihna va fi modificata, la cererea salariatului, in urmatoarele cazuri:

a) salariatul se afla in concediu medical;

b) salariata cere concediu de odihna inainte sau in continuarea concediului de maternitate;

c) salariatul este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;

d) salariatul este chemat sa satisfaca obligatii militare;

e) salariatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau specializare;

f) salariatul are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneoclimaterica;

g) salariatul se afla in concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani

Programarea concediului de odihna poate fi modificata de conducerea unitatii sau a subunitatii, daca salariatul solicita acest lucru.

Daca, in timpul concediului de odihna, intervine una dintre situatiile mentionate la alineatul (2) lit. a, c, d si e, efectuarea acestuia se intrerupe.

Efectuarea concediului de odihna se intrerupe si in cazul in care salariata intra in concediu pentru maternitate, precum si in cazul in care salariatul este rechemat, prin dispozitia scrisa a conducerii unitatii sau a subunitatii, numai pentru nevoi de serviciu neprevazute, care fac necesara prezenta salariatului in unitate sau subunitate. In situatia rechemarii, cel in cauza are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport si a celor legate de efectuarea concediului in alta localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu a mai putut beneficia datorita rechemarii.

Pentru cazurile de intrerupere a concediului mentionate la alineatele anterioare, salariatii au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce situatiile respective au incetat sau, cand aceasta nu este posibila, la data stabilita printr-o noua programare in cursul aceluiasi an calendaristic.

Art.49. Pentru personalul care beneficiaza de bilete de tratament (minim 12 zile), se va acorda concediul de odihna pe perioada valabilitatii acestor bilete indiferent de programarea initiala.

Art.50. (1) Pe durata concediului de odihna, salariatii au dreptul la o indemnizatie formata din salariul de baza, ce include si indemnizatia de conducere, la data plecarii in concediu, corespunzator numarului de zile de concediu, majorata cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioada de 3 luni lucrate anterior plecarii in concediu.

La stabilirea acestor venituri salariale nu se iau in calcul urmatoarele:

venituri realizate din ajutoare materiale acordate cu ocazia sarbatorilor de Pasti, de Craciun si cel pentru recuperarea fortei de munca;

venituri realizate din premierea efectuata cu ocazia Zilei Feroviarilor;

venituri realizate din drepturile cuvenite pentru zilele de concediu de odihna;

venituri realizate din alte ajutoare materiale acordate conform CCM;

venituri realizate din acordarea sumelor individuale din fondul de participare a angajatilor la profit.Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporul de vechime si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzator numarului de zile de concediu.

Media zilnica a veniturilor prevazute la alineatul (1) se stabileste in raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare luna in care se efectueaza zilele de concediu

Salariatii vor beneficia si de un ajutor material pentru recuperarea fortei de munca egal cu un salariu de baza corespunzator clasei 20 de salarizare valabil la data inceperii concediului de odihna. In cazul in care concediul de odihna se acorda fractionat, ajutorul material respectiv se plateste pentru o fractiune de cel putin 15 zile, la solicitarea salariatului.

Dreptul de a beneficia de ajutor material pentru recuperarea fortei de munca se mentine si in cazul in care concediul de odihna sau fractiunea de concediu de cel putin 15 zile au fost intrerupte datorita situatiilor prevazute la art. 48(2) lit. a, b, c, d si e si (5), daca zilele ramase se efectueaza imediat dupa incetarea cauzei care a determinat intreruperea.

(4) Pentru cei incadrati cu fractiuni de norma, indemnizatia de concediu se calculeaza avandu-se in vedere veniturile prevazute la alineatul (1) cuvenite pentru fractiunea sau fractiunile de norma care se iau in calcul. In aceeasi proportie se acorda si ajutorul material pentru recuperarea fortei de munca

La solicitarea salariatului, indemnizatia de concediu de odihna se plateste cu cel mult 5 zile inaintea plecarii in concediu. In acelasi mod se va proceda si cu ajutorul material pentru recuperarea fortei de munca.

Art.51. (1) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

In astfel de cazuri se acorda si ajutorul material pentru recuperarea fortei de munca personalului care are dreptul la cel putin 15 zile de concediu de odihna, daca, in anul respectiv, nu a mai beneficiat de acesta.

In cazurile in care, dupa ce salariatul a efectuat concediul de odihna, contractul sau de munca a incetat din motivele prevazute la art. 55 lit.b, art. 61 lit. b. si d, art. 79 si art. 264 lit. f din Codul Muncii, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acest concediu, precum si contravaloarea ajutorului material pentru recuperarea fortei de munca in situatia in care nu are dreptul la cel putin 15 zile de concediu de odihna pentru perioada lucrata.

Prevederile alineatului (2) nu se aplica:

- salariatilor carora li s-a desfacut contractul de munca in baza art. 55 lit.b, art. 61 lit. c. din Codul muncii din cauza starii de sanatate, constatate prin certificat medical, iar unitatea nu i-a putut oferi o alta munca corespunzatoare starii sanatatii si calificarii profesionale;

- salariatelor care au contractul de munca desfacut in baza art. 55 lit.b din Codul muncii pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 7 ani;

- salariatilor pentru care, dupa desfacerea contractului de munca in temeiul art. 61 lit. b. din Codul muncii, au intervenit achitarea, suspendarea urmaririi penale sau incetarea procesului penal ori a urmaririi penale;

- salariatilor decedati care au uzat concediul de odihna integral;

- salariatilor care au contractul de munca desfacut in urma unor concedieri colective.

Salariatul care se pensioneaza dupa ce a efectuat concediul de odihna conform programarii nu este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de concediu de odihna corespunzatoare perioadei nelucrate.

Concediul de odihna neefectuat de salariatul caruia ii inceteaza activitatea ca urmare a pensionarii inainte de perioada programata pentru efectuarea acestuia se compenseaza in bani proportional cu timpul efectiv lucrat in anul respectiv.

Persoanele care nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul deoarece in ultimele doua luni, salariatul a fost in concediu medical, a fost chemat sa indeplineasca indatoriri publice sau sa satisfaca obligatii militare, a urmat sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau specializare, are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneoclimaterica, se afla in concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani sau a fost retinut la serviciu pentru interese deosebite ale societatii cu aprobarea scrisa a conducatorului sucursalei sau a conducatorului subunitatii exterioare respective, iar pentru structura centrala a  "CFR MARFA" S.A., cu aprobarea scrisa a directorului general vor putea efectua diferenta zilelor de concediu de odihna neefectuate pana la sfarsitul anului urmator.

In situatia in care durata concediului de odihna la care au dreptul salariatii ce au fost in incapacitate temporara de munca sau in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani este mai mare decat numarul de zile lucratoare ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, acestia vor beneficia de un concediu de odihna corespunzator zilelor lucratoare ramase, urmand ca diferenta zilelor de concediu de odihna neefectuate sa fie tratata conform alineatului

Art.52.(1) In afara concediului de odihna, salariatii au dreptul la zile libere platite, in conditiile art. 50(1), in cazurile urmatoarelor evenimente familiale deosebite, dovedite cu acte:

- casatoria salariatului ...... 5 zile;

- casatoria copilului .......... 5 zile;

- casatoria  fratilor/surorilor ............ 4 zile;

- decesul sotului, sotiei, copiilor, parintilor, socrilor, ginerilor, nurorilor, fratilor, surorilor,  cumnatilor.................................. ....5 zile;

- decesul bunicilor salariatului (sotului sau sotiei acestuia) ...........4 zile;

- nasterea unui copil (conform prevederilor legale)....5 zile;

- adoptiunea unui copil........................5 zile;

- mutarea in alta localitate in interes "CFR MARFA" S.A......5 zile.

Zilele libere platite pentru nasterea copilului se acorda tatalui salariat la "CFR MARFA" S.A.

Aceste zile se vor nota in pontaj cu codul ZLP (zile libere platite)

Zilele libere platite prevazute la alineatul (1) se acorda la cererea salariatului, de conducerea unitatii sau a subunitatii, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la producerea evenimentului.

Art.53.(1) Pentru rezolvarea unor probleme deosebite care nu pot fi amanate, daca interesele serviciului permit, salariatii pot beneficia de un concediu fara plata de pana la 5 zile calendaristice pe an, ce se aproba de conducerea unitatii sau subunitatii.

Daca interesele serviciului permit, concediul fara plata se poate acorda, pana la 60 de zile calendaristice, cu aprobarea directorilor sucursalelor pentru salariatii acestora, respectiv, de catre directorul general al "CFR Marfa" S.A. pentru salariatii din centralul societatii.In cazuri exceptionale, cu aprobarea directorului general al "CFR Marfa" S.A., se pot acorda mai mult de 60 de zile concediu fara plata, dar nu mai mult de un an.

Art.54.(1) Salariatii studenti au dreptul la concedii de studii fara plata de pana la 60 de zile calendaristice intr-un an pentru sesiuni de examene, proiecte si lucrari practice. Aceasta perioada va fi considerata vechime in munca, proportional cu numarul de ore pe care il prestau anterior cererii pentru concediul fara plata.

Cu aprobarea conducatorului care are competenta de angajare, salariatilor studenti li se poate stabili un program zilnic de lucru intre 4 si 8 ore de munca

Salariatii au dreptul intr-un an la 30 de zile calendaristice fara plata pentru sustinerea sesiunilor de examene in invatamantul liceal si de maistri si 30 de zile calendaristice concediu platit pentru sustinerea, o singura data, a examenului de diploma de maistri, daca au fost trimisi la scoala de "CFR MARFA" S.A..

Art.55.(1) CFR MARFA" S.A. va aplica in mod obligatoriu prevederile legale in legatura cu munca femeilor.

Conducerea "CFR MARFA" S.A. va adopta masuri pentru evitarea practicarii functiilor sau meseriilor in conditii nocive ori periculoase de catre femeile gravide prin schimbarea, la cerere, a locului de munca intr-un post corespunzator pregatirii, cu mentinerea aceluiasi salariu.

Femeile gravide vor beneficia zilnic de o pauza cu durata maxima de 30 de minute, ce poate fi divizata in doua  parti a cate 15 minute, fara diminuarea salariului.

Art.56. Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot fi folositi la munci in conditii vatamatoare (nocive), grele de munca feroviara sau periculoase, precum si in timpul noptii. Durata timpul de munca pentru acestia este de 6 ore/zi si 30 de ore/saptamana

Art.57.(1) Regulamentul intern se intocmeste de administratie impreuna cu delegatii alesi ai sindicatelor si va fi aprobat de catre Consiliul de administratie al CFR Marfa. Pentru subunitati, regulamentul intern se va adapta la specificul acestora de catre conducerea subunitatii respective, cu acordul sindicatelor din subunitate.

(2) Regulamentul intern cuprinde, in principal:

Obligatiile specifice societatii si subunitatilor componente cu privire la organizarea muncii;

Regulile privind protectia, igiena, securitatea si sanatatea in munca in cadrul unitatii si subunitatii;

Regulile privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;

Obligatiile specifice ale salariatilor in legatura cu disciplina muncii;

Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile pentru abaterile de la regulamentul intern;

Reguli referitoare la procedura disciplinara;

Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;

Organizarea timpului de lucru; Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Conducerea unitatii si subunitatii va analiza cererea si, in functie de posibilitati, o va aproba.

Modul de organizare a serviciului pe subunitate;

Modul in care se tine evidenta prezentei personalului (pontaj, condica de prezenta, sau altele asemenea), precum si evidenta orelor efectuate peste program;

Modul in care se tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor de boala, a invoirilor, a concediilor fara plata si a concediilor de studii;

Regulile privind accesul in unitate sau subunitate, circulatia personalului si a persoanelor straine in cadrul acesteia, determinarea locului de munca unde accesul sau circulatia sunt permise numai in conditii anume stabilite, asigurarea exercitarii controlului asupra respectarii acestor reguli;

Interzicerea faptelor sau manifestarilor care pot avea ca efecte accidente umane, defectari sau avarii ale instalatiilor, utilajelor, masinilor, etc

Regulamentul intern intra in vigoare in termen de 10 zile de la aprobare si poate fi modificat potrivit procedurii prevazute pentru intocmirea lui.

Dupa aprobarea regulamentului intern, conducerea societatii sau a subunitatii va lua masuri pentru a-l aduce la cunostinta tuturor salariatilor sub semnatura si il va afisa la loc vizibil.

Art.58. Personalul din activitatea de exploatare care lucreaza in formatii de lucru incomplete fata de normativele si instructiile in vigoare, si care, datorita acestui fapt va crea probleme in exploatare (intarzieri de trenuri, depasiri de procese tehnologice), nu poate fi considerat vinovat.

Art.59.Lista locurilor de munca in conditii deosebite si speciale se regaseste in anexa nr. 14.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2163
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved