Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept

Contractul de societate

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Contractul de societate
Sectiunea 1

Dispozitii generale

Notiune. Natura juridica

Art.1890 (1) Prin contractul de societate doua sau mai multe persoane se obliga reciproc sa coopereze pentru desfasurarea unei activitati si sa contribuie la aceasta prin aporturi in bunuri, in cunostinte sau in munca, cu scopul de a imparti beneficiile ce ar putea rezulta.

(2) Fiecare asociat participa la pierderi proportional cu participarea la beneficii, daca prin contract nu s-a stabilit altfel.

(3) Societatea se poate constitui cu sau fara personalitate juridica.

Conditii de validitate

Art.1891 (1) Poate fi asociat orice persoana fizica sau persoana juridica, afara de cazul in care prin lege se dispune altfel. Un sot nu poate deveni asociat prin aportarea de bunuri comune decat cu consimtamantul celuilalt sot, dispozitiile art.364 aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) Orice societate trebuie sa aiba un obiect determinat si licit, in acord cu ordinea publica si bunele moravuri.

(3) Fiecare asociat trebuie sa contribuie cu aporturi proprii la formarea capitalului social.

Regimul aporturilor

Art.1892 (1) In cazul unei societati cu personalitate juridica, aporturile intra in patrimoniul societatii, iar in cazul unei societati fara personalitate juridica, aporturile devin coproprietatea asociatilor afara de cazul in care au convenit, in mod expres, ca vor trece in folosinta lor comuna.

(2) Transferul drepturilor asupra bunurilor aportate este supus formelor de publicitate prevazute de lege. Daca inscrierea dreptului in registrele de publicitate a fost facuta inainte de data inmatricularii societatii, transferul drepturilor este, in toate cazurile, afectat de conditia dobandirii personalitatii juridice.

Forma contractului

Art.1893 (1) Contractul de societate se incheie in forma scrisa. Daca prin lege nu se prevede altfel, forma scrisa este necesara numai pentru dovada contractului.

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul prin care se infiinteaza o societate cu personalitate juridica trebuie sa se incheie in forma scrisa si sa prevada asociatii, aporturile, forma juridica, obiectul, denumirea si sediul societatii.

Durata societatii

Art.1894 (1) Durata societatii este nedeterminata, daca prin contract nu se prevede altfel.

(2) Asociatii pot prelungi durata societatii, inainte de expirarea acesteia.

Raspunderea asociatilor fondatori si a primilor administratori

Art.1895 (1) Asociatii fondatori si primii administratori numiti prin contract raspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea unei conditii de forma a contractului de societate sau a unei formalitati necesare pentru constituirea societatii ori, daca este cazul, pentru dobandirea personalitatii juridice de catre aceasta.

(2) In cazul modificarii contractului, dispozitiile alin.(1) se aplica administratorilor cu drept de reprezentare a societatii aflati in functie la data modificarii, respectiv la data la care ar fi trebuit sa se indeplineasca formalitatile referitoare la aceasta modificare.

Domeniu de aplicare

Art.1896 (1) Prezentul capitol constituie dreptul comun in materia societatilor.

(2) Legea poate reglementa diferite tipuri de societati in considerarea formei, naturii sau obiectului de activitate.

Formele societare

Art.1897 Dupa forma lor, societatile pot fi:

a) simple;

b) in participatie;

c) in nume colectiv;

d) in comandita simpla;

e) cu raspundere limitata;

f) pe actiuni;

g) in comandita pe actiuni;

h) cooperative;

i) alt tip de societate anume reglementat de lege.

Dobandirea personalitatii juridice

Art.1898 (1) Prin contractul de societate sau printr-un act separat, asociatii pot conveni constituirea unei societati cu personalitate juridica, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. In acest caz, raspunderea lor pentru datoriile sociale este subsidiara, nelimitata si solidara, daca prin lege nu se dispune altfel.

(2) Societatea dobandeste personalitate juridica prin si de la data inmatricularii in registrul comertului, daca prin lege nu se dispune altfel.

(3) Pana la data dobandirii personalitatii juridice, raporturile dintre asociati sunt guvernate de regulile aplicabile societatii simple.

Respectarea formei societare

Art.1899 Daca, potrivit vointei asociatilor, societatea urmeaza sa aiba personalitate juridica, indiferent de obiectul de activitate, ea poate fi constituita numai in forma si conditiile prevazute de legea speciala care ii confera personalitate juridica.

Sectiunea a 2-a

Societatea simpla

1. Incheierea contractului de societate

Conditii de forma

Art.1900 Contractul de societate nu este supus unor formalitati speciale, cu exceptia celor prevazute de art.1893 alin.(1) si celor care rezulta din natura bunurilor ce constituie aport.

Modificarea contractului de societate

Art.1901 In lipsa de stipulatie contrara sau daca prin lege nu se dispune altfel, modificarea contractului de societate se face cu respectarea dispozitiilor prescrise de lege pentru incheierea sa valabila.

Personalitatea juridica

Art.1902 (1) Societatea simpla nu are personalitate juridica.

(2) Daca asociatii doresc dobandirea personalitatii juridice, prin actul de modificare a contractului de societate vor indica, in mod expres, forma juridica a acesteia si vor pune de acord toate clauzele sale cu dispozitiile legale aplicabile societatii nou infiintate.

(3) In cazul prevazut la alin.(2) dobandirea personalitatii juridice se face fara a se dispune dizolvarea societatii simple. Asociatii si societatea nou infiintata raspund solidar si indivizibil pentru toate datoriile societatii nascute inainte de dobandirea personalitatii juridice.

Societatile de fapt

Art.1903 Societatile supuse conditiei inmatricularii conform legii si ramase neinmatriculate, precum si societatile de fapt sunt asimilate societatilor simple.

2. Efectele contractului de societate

I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei

Formarea capitalului social

Art.1904 (1) Fiecare dintre asociati trebuie sa contribuie la formarea capitalului social al societatii, prin aporturi in bunuri, respectiv in natura sau numerar, sau in munca ori cunostinte specifice, dupa caz.

(2) Capitalul social subscris se divide in parti egale, numite parti sociale, care se distribuie asociatilor proportional cu aporturile fiecaruia, daca prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel.

Realizarea aporturilor

Art.1905 (1) Fiecare dintre asociati raspunde fata de societate si fata de ceilalti asociati pentru varsarea aporturilor la care s-a obligat.

(2) Drepturile conferite de partile sociale sau de industrie sunt suspendate pana la varsarea aporturilor.

Aportul in bunuri

Art.1906 (1) Aportul in bunuri, altele decat cele fungibile, se efectueaza prin transferul drepturilor asupra acestora si predarea efectiva a bunurilor in stare de functionare potrivit destinatiei sociale.

(2) Asociatul care aporteaza proprietatea sau un alt drept real asupra unui bun raspunde pentru efectuarea aportului intocmai unui vanzator fata de cumparator, iar asociatul care aporteaza folosinta raspunde pentru efectuarea aportului intocmai unui locator fata de locatar.

(3) Aporturile constand in bunuri fungibile sau consumptibile nu pot fi aduse cu titlu de aport in folosinta, ci devin, in toate cazurile, proprietatea asociatilor, chiar daca in contractul de societate nu s-a stipulat aceasta in mod expres.

Aportul in bunuri incorporale

Art.1907 (1) Asociatul care aporteaza o creanta raspunde pentru existenta creantei la momentul aportului si incasarea acesteia la scadenta, fiind obligat sa acopere cuantumul acesteia, dobanda legala de la scadenta si orice alte daune ar rezulta, daca creanta nu se incaseaza in tot sau in parte.

(2) Asociatul care aporteaza actiuni sau parti sociale emise de o alta societate raspunde pentru efectuarea aportului intocmai unui vanzator fata de cumparator.

(3) Asociatul care aporteaza cambii sau alte titluri de credit care circula in comert, raspunde potrivit alin.(1).

Aportul in numerarArt.1908 Asociatul care s-a obligat sa aporteze o suma de bani, datoreaza in caz de neexecutare suma la care s-a obligat, dobanda legala de la scadenta si orice alte daune care ar rezulta, fiind de drept pus in intarziere.

Aporturile in munca si cunostinte specifice

Art.1909 (1) Aportul in munca sau cunostinte specifice este datorat atat timp cat asociatul care s-a obligat la acesta este membru al societatii, iar asociatul este tinut fata de societate pentru toate castigurile realizate din activitatile care fac obiectul aportului.

(2) Aporturile in munca sau cunostinte specifice se efectueaza prin desfasurarea de catre asociatul care s-a obligat a unor activitati concrete si prin punerea la dispozitia societatii a unor informatii, pentru realizarea obiectului acesteia, in modalitatile si conditiile stabilite prin contractul de societate.

(3) Neexecutarea aportului in munca sau cunostinte specifice da loc numai la o actiune in excludere cu daune-interese, daca e cazul.

Regimul partilor sociale

Art.1910 (1) Partile sociale sunt indivizibile.

(2) Orice parte sociala platita sau varsata in intregime da dreptul la un vot in adunarea asociatilor, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.

(3) Prin contract se poate limita numarul voturilor apartinand asociatilor care poseda mai mult de o parte sociala.

(4) Cand o parte sociala devine proprietatea comuna a mai multor persoane, acestea sunt obligate sa desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor sociale aferente.

(5) Cat timp o parte sociala este proprietatea comuna a mai multor persoane, acestea raspund in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.

Transmiterea partilor sociale

Art.1911 (1) Transmiterea partilor sociale se face in limitele si conditiile prevazute de lege si de contractul de societate. Transmiterea partilor sociale catre persoane din afara societatii este permisa cu consimtamantului tuturor asociatilor. Partile sociale se pot transmite si prin mostenire, daca prin contract nu se dispune altfel.

(2) Orice asociat poate rascumpara, substituindu-se in drepturile dobanditorului, partile sociale dobandite cu titlu oneros de un tert fara consimtamantul tuturor asociatilor, in termen de 60 de zile de la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca cesiunea. Daca mai multi asociati exercita concomitent acest drept, partile sociale se aloca in cote egale.

(3) In cazul prevazut la alin.(2) si ori de cate ori legea impune obligatoriu cesiunea partilor sociale, valoarea acestora este stabilita de un expert agreat de partile cesiunii sau, in lipsa unui acord, de catre instanta.

(4) Cesiunea gratuita a partilor sociale este asimilata unei cesiuni cu titlu oneros si da loc la aplicarea dispozitiilor alin.(2) si (3).

(5) Partile sociale acordate in schimbul aportului in munca sau cunostinte specifice nu se pot transmite si se sting odata cu pierderea calitatii de asociat de catre titularul acestora, incetarea varsarii aportului sau intreruperea nejustificata a acestuia, daca in contract nu se prevede altfel.

Participarea la profit si pierderi

Art.1912 (1) Participarea la profitul societatii implica participarea la pierderile societatii, in conditiile prevazute de contractul de societate, ale prezentului capitol sau ale legii speciale aplicabile, dupa caz.

(2) Partea fiecarui asociat la profituri si pierderi este proportionala cu aportul sau la capitalul social, daca nu s-a convenit altfel. Partea la profituri si pierderi a asociatului al carui raport consta in munca este egala cu cea a asociatului care a contribuit cu aportul cel mai mic.

(3) Asociatii pot participa la castig in proportie diferita de participarea la pierderi, cu conditia ca astfel de diferente sa fie rezonabile potrivit cu imprejurarile si sa fie expres prevazute in contract.

(4) Cand contractul stabileste numai partea de castig, aceeasi proportie are loc si cat priveste pierderile.

(5) Orice clauza prin care un asociat este exclus de la impartirea beneficiilor sau de la participarea la pierderi este considerata nescrisa.

(6) Prin exceptie de la art.1890 alin.(2), asociatul al carui aport consta in munca sau cunostinte specifice este scutit, in masura corespunzatoare acestui aport, de a participa la pierderi, daca aceasta scutire a fost prevazuta in mod expres in contractul de societate.

Obligatia de neconcurenta

Art.1913 (1) Asociatul nu poate face concurenta societatii pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane si nici nu poate face pe socoteala sa ori pe socoteala altuia vreo operatiune care ar putea fi pagubitoare pentru societate.

(2) Asociatul nu poate lua parte pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane la o activitate care ar conduce la privarea societatii de bunurile, munca sau cunostintele specifice la care asociatul s-a obligat.

(3) Beneficiile rezultand din oricare dintre activitatile interzise potrivit alin.(1) si (2) se cuvin societatii, iar asociatul este tinut pentru orice daune ce ar putea rezulta.

Folosirea bunurilor sociale

Art.1914 (1) In lipsa de stipulatie contrara, fiecare asociat poate folosi bunurile sociale in interesul societatii, potrivit cu destinatia acestora si fara sa stanjeneasca drepturile celorlalti asociati.

(2) Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza bunurile sociale in folosul sau sau al unei alte persoane, este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa acopere daunele ce ar putea rezulta.

Folosirea fondurilor sociale

Art.1915 (1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile sociale mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa se faca in interesul societatii.

(2) Asociatul care incalca dispozitiile alin.(1) este raspunzator de sumele luate si de toate daunele-interese ce ar putea rezulta.

(3) Se va putea stipula, prin contractul de societate, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume de bani pentru cheltuielile lor particulare.

Imputatia platii creantelor contra debitorului comun

Art.1916 In cazul in care un debitor comun plateste o parte din datoriile sale avand aceeasi scadenta, asociatul in mainile caruia s-a facut plata va aloca suma primita stingerii creantei sale si creantei sociale, proportional cu raportul dintre acestea.

Cheltuielile facute pentru societate

Art.1917 (1) Asociatul are dreptul la rambursarea cheltuielilor pe care le-a facut pentru societate si indemnizat pentru obligatiile sau pierderile pe care le-a asumat sau suferit actionand de buna-credinta in interesul societatii.

(2) Asociatul nu poate compensa cheltuielile si pierderile prevazute la alin.(1) cu datoriile sale fata de societate si nici paguba cauzata societatii din culpa sa cu foloasele ce i-a adus prin diferite operatiuni.

(3) Este interzisa compensarea intre datoria unui tert fata de societate si creanta acestuia contra unui asociat.

Asocierea asupra drepturilor sociale si cedarea acestora

Art.1918 (1) Un asociat isi poate asocia o terta persoana la drepturile sale sociale fara consimtamantul celorlalti asociati, dar persoana respectiva nu va putea deveni asociat al societatii fara consimtamantul celorlalti asociati care trebuie dat in conditiile dispozitiilor art.1911.

(2) Asociatul nu poate ceda, fara consimtamantul tuturor celorlalti asociati, drepturile sale sociale, sub sanctiunea aplicarii prevederilor art.1911 alin.(2) si (3).

(3) Asociatul nu poate garanta in nici un fel obligatiile personale sau ale vreunui tert cu drepturile sociale, fara consimtamantul tuturor asociatilor, sub sanctiunea nulitatii absolute a garantiei.

(4) Asociatul unei societati cu durata nedeterminata nu poate cere, inainte de incetarea societatii, restituirea sau contravaloarea partii care i se cuvine din bunurile comune ale societatii, afara de cazul retragerii sau excluderii sale.

Promisiunea asupra drepturilor sociale

Art.1919 Orice promisiune facuta de un asociat de a ceda, vinde, garanta in orice fel sau renunta la drepturile sale sociale, in caz de neexecutare, confera beneficiarului acesteia numai dreptul la daunele ce ar rezulta din neexecutare.

Hotararile privind societatea

Art.1920 (1) Asociatii, chiar lipsiti de dreptul de administrare, au dreptul sa participe la luarea hotararilor colective ale adunarii asociatilor.

(2) Daca nu se stabileste prin contract o majoritate calificata superioara sau unanimitatea, hotararile cu privire la societate se iau cu majoritatea voturilor asociatilor, indiferent de partea lor in societate.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(2), hotararile privind modificarea contractului de societate sau numirea unui administrator unic se iau cu consimtamantul tuturor asociatilor.

(4) Obligatiile unui asociat nu pot fi marite fara consimtamantul acestuia.

(5) Orice clauza contrara dispozitiilor prezentului articol este considerata nescrisa.

Adoptarea hotararilor

Art.1921 (1) Hotararile sunt adoptate de asociatii reuniti in adunarea asociatilor. Contractul poate prevedea modul de convocare si desfasurare a acesteia, iar in lipsa, hotararea poate fi adoptata si prin consultarea scrisa a acestora.

(2) Hotararile pot de asemenea rezulta din consimtamantul tuturor asociatilor exprimat in actul incheiat de societate.

Contestarea hotararilor

Art.1922 (1) Asociatul nemultumit de o hotarare luata cu majoritate o poate contesta la instanta judecatoreasca, in termen de 15 zile de la data la care a fost luata, daca a fost prezent, si de la data comunicarii, daca a fost lipsa. Daca hotararea nu i-a fost comunicata, termenul curge de la data la care a luat la cunostinta de aceasta, dar nu mai tarziu de un an de la data la care a fost luata hotararea.

(2) Termenul de 15 zile prevazut la alin.(1) este termen de decadere.

II. Administrarea societatii

Numirea administratorilor

Art.1923 (1) Numirea administratorilor, modul de organizare a acestora, limitele mandatului, precum si orice alt aspect legat de administrarea societatii se stabilesc prin contract sau prin acte separate .

(2) Administratorii pot fi asociati sau neasociati, persoane fizice sau persoane juridice, romane sau straine.

(3) Daca prin contract nu se dispune altfel, societatea este administrata de asociati, care au mandat reciproc de a administra unul pentru altul in interesul societatii. Operatiunea facuta de oricare dintre ei este valabila si pentru partea celorlalti, chiar fara a le fi luat consimtamantul in prealabil.

(4) Oricare dintre ei se pot opune, in scris, operatiunii mai inainte ca ea sa fie incheiata.

(5) Opozitia nu produce, insa, efecte fata de tertii de buna-credinta.

Limitele si revocarea mandatului de administratorArt.1924 (1) Administratorul, in absenta opozitiei asociatilor, poate face orice act de administrare in interesul societatii.

(2) Administratorul poate fi revocat potrivit regulilor de la contractul de mandat, daca nu se prevede altfel in contractul de societate.

(3) Clauzele care limiteaza puterile de administrare conferite de lege sunt considerate nescrise fata de tertii de buna-credinta.

Raspunderea administratorilor

Art.1925 (1) Administratorii raspund personal fata de societate si terti, pentru prejudiciile aduse prin incalcarea legii, a mandatului primit sau prin culpa in administrarea societatii.

(2) Daca mai multi administratori au lucrat impreuna, raspunderea este solidara. Cu toate acestea, in privinta raporturilor dintre ei, instanta poate stabili o raspundere proportionala cu culpa individuala in producerea prejudiciului.

Pluralitatea de administratori

Art.1926 Cand sunt mai multi administratori, fara ca prin imputernicire sa se determine puterile fiecaruia sau sa fie obligati sa lucreze impreuna, fiecare poate administra singur in interesul societatii, cu buna-credinta. Daca imputernicirea stipuleaza sa lucreze impreuna, nici unul dintre ei nu poate face actele de administrare fara ceilalti, chiar daca acestia ar fi in imposibilitate.

Adoptarea deciziilor

Art.1927 Daca s-a stipulat ca administratorii decid cu unanimitate sau cu majoritate, dupa caz, acestia nu pot efectua acte de administrare decat impreuna, cu exceptia cazurilor de forta majora cand absenta unei decizii ar putea cauza o paguba grava societatii.

Drepturile asociatilor care nu sunt administratori

Art.1928 (1) Actele de administrare a societatii si cele de dispozitie asupra bunurilor acesteia sunt interzise asociatilor care nu au calitatea de administrator, sub sanctiunea acoperirii daunelor ce ar putea rezulta. Drepturile tertilor de buna-credinta raman neatinse.

(2) Daca legea nu prevede altfel, oricare dintre asociati are dreptul de a consulta registrele si situatiile financiare ale societatii, de a lua la cunostinta de operatiunile acesteia si de a consulta orice document al societatii, fara a stanjeni operatiunile societatii si afecta drepturile celorlalti asociati.

(3) Administratorii vor intocmi un raport anual cu privire la mersul societatii, care va fi comunicat asociatilor. Oricare dintre acestia poate solicita dezbaterea raportului de catre toti asociatii, caz in care administratorii sunt obligati sa convoace reunirea asociatilor la sediul social pentru acest scop.

(4) Orice clauza contractuala contrara dispozitiilor prezentului articol este considerata nescrisa.

Reprezentarea in justitie

Art.1929 (1) Societatea este reprezentata prin administratorii cu drept de reprezentare sau, in lipsa numirii, prin oricare dintre asociati, daca nu s-a stipulat prin contract dreptul de reprezentare numai pentru unii dintre acestia.

(2) Societatea sta in justitie sub denumirea prevazuta in contract sau cea inregistrata, in mod legal, dupa caz, daca prin lege nu se prevede altfel. Tertii de buna-credinta se pot prevala de oricare dintre acestea.

III. Obligatiile asociatilor fata de terti

Obligatiile fata de creditorii societatii

Art.1930 (1) In executarea obligatiilor fata de creditorii societatii, fiecare asociat raspunde cu propriile sale bunuri proportional cu aportul sau la patrimoniul social, numai in cazul in care creditorul comun nu a putut fi indestulat din bunurile comune ale asociatilor.

(2) Creditorul personal al unui asociat, in masura in care nu s-a putut indestula din bunurile proprii ale acestuia, va putea cere, dupa caz, sa se inapoieze sau sa se desparta si sa se atribuie debitorului sau partea ce se cuvine acestuia din bunurile comune ale asociatilor, dispozitiile art.1939 ramanand aplicabile.

Raspunderea asociatilor aparenti

Art.1931 (1) Orice persoana care pretinde ca este asociat sau creeaza tertilor deliberat o aparenta convingatoare in acest sens raspunde fata de tertii de buna-credinta intocmai ca un asociat.

(2) Societatea nu va raspunde fata de tertul astfel indus in eroare decat daca i-a dat motive suficiente pentru a fi considerat ca atare sau, cunoscand manoperele pretinsului asociat, nu ia masurile rezonabile pentru a impiedica inducerea tertului in eroare.

Raspunderea asociatilor oculti

Art.1932 Asociatii oculti raspund fata de tertii de buna-credinta ca si asociatii aparenti.

Interdictia emiterii de obligatiuni si alte titluri negociabile

Art.1933 (1) Societatea nu poate emite obligatiuni sau alte titluri negociabile, sub sanctiunea nulitatii absolute a actelor incheiate in acest scop, a obligatiunilor si titlurilor emise, in afara de cazul in care prin lege se dispune altfel.

(2) Asociatii, chiar neadministratori, raspund solidar pentru orice daune s-ar cauza tertilor de buna-credinta prejudiciati prin incalcarea interdictiei prevazute la alin.(1).

Obligatiile administratorilor fata de terti

Art.1934 Administratorii societatii vor informa tertii asupra puterilor lor inainte de incheierea actului cu acestia.

3. Pierderea calitatii de asociat

Cazuri generale

Art.1935 Pierderea calitatii de asociat are loc prin cesiunea partilor in societate, executarea silita a acestora, moartea, falimentul, interdictia, retragerea si excluderea din societate.

Retragerea din societatea cu durata nedeterminata

Art.1936 Asociatul unei societati cu durata nedeterminata sau al carei contract prevede dreptul de retragere, se poate retrage din societate notificand societatea cu un preaviz rezonabil, daca este de buna-credinta si retragerea sa in acel moment nu produce o paguba iminenta societatii.

Retragerea din societatea cu durata determinata

Art.1937 (1) Asociatul unei societati cu durata determinata sau avand un obiect care nu se poate infaptui decat intr-un anumit timp se poate retrage pentru motive temeinice, cu acordul majoritatii celorlalti asociati, daca prin contract nu se prevede altfel.

(2) Daca acordul nu este intrunit, asociatul se poate adresa justitiei, care, stabilind asupra retragerii, va aprecia legitimitatea si temeinicia motivelor, oportunitatea retragerii in raport cu imprejurarile si buna-credinta a partilor. In toate cazurile, asociatul este tinut sa acopere daunele ce ar putea rezulta din retragerea sa.

Excluderea din societate

Art.1938 La cererea unui asociat, instanta judecatoreasca, pentru motive temeinice, poate hotari excluderea din societate a oricaruia dintre asociati.

Drepturile asociatului exclus

Art.1939 (1) Un asociat care isi pierde calitatea, altfel decat prin cesiune sau executarea silita a partilor sale in societate, poate obtine valoarea partilor sale de la data incetarii calitatii de asociat, iar ceilalti asociati sunt tinuti sa-i plateasca imediat ce aceasta a fost stabilita, cu dobanda legala de la data incetarii calitatii de asociat.

(2) Valoarea partilor se stabileste in conditiile art.1911 alin.(3).

(3) In cazul in care in urma unei expertize partile nu convin asupra valorii, aceasta se va stabili de catre instanta.

4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii

Cazurile generale de incetare

Art.1940 (1) Sub rezerva unor dispozitii legale speciale, contractul inceteaza si societatea se dizolva prin:

a) realizarea obiectului societatii sau imposibilitatea realizarii acestuia, daca aceasta este neindoielnica;

b)      consimtamantul tuturor asociatilor;

c)      hotararea instantei, pentru motive legitime si temeinice;

d)      implinirea duratei societatii, daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art.1941;

e)      nulitatea societatii;

f)        alte cauze stipulate in contractul de societate.

(2) Societatea care intra in dizolvare se lichideaza.

Prelungirea tacita a contractului de societate

Art.1941 Societatea este tacit prorogata atunci cand, cu toate ca durata sa a expirat, societatea continua sa execute operatiunile sale, iar asociatii continua sa execute contractul si sa se comporte ca asociati. Prorogarea este facuta pe durata de un an si opereaza din an in an, de la data expirarii duratei.

Nulitatea societatii

Art.1942 (1) Nulitatea societatii poate rezulta exclusiv din incalcarea dispozitiilor imperative ale prezentului capitol, stipulate sub sanctiunea nulitatii, sau din nesocotirea conditiilor generale de validitate a contractelor, daca legea speciala nu prevede altfel.

(2) Este considerata nescrisa orice clauza contractuala contrara unei dispozitii imperative din prezentul capitol a carei incalcare nu este sanctionata cu nulitatea societatii.Regimul nulitatii

Art.1943 (1) Nulitatea se acopera si nu va fi declarata, in cazul in care cauza nulitatii a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond in fata instantei de judecata.

(2) Instanta, sesizata cu o cerere in nulitate, este obligata sa puna in discutia partilor posibilitatea de remediere a cauzelor de nulitate care afecteaza contractul de societate si sa fixeze un termen util pentru acoperirea nulitatii, chiar daca partile se impotrivesc.

(3) Dreptul la actiunea in nulitate, cu exceptia nulitatii pentru obiectul ilicit al societatii, se prescrie in termen de trei ani de la data incheierii contractului.

Regularizarea societatii

Art.1944 (1) In cazul nulitatii societatii pentru vicierea consimtamantului sau incapacitatea unui asociat, si atunci cand regularizarea este posibila, orice persoana interesata poate sa puna in intarziere pe acela care este indreptatit sa invoce nulitatea, fie pentru a se face regularizarea, fie pentru a exercita actiunea in nulitate in termen de sase luni de zile de cand a fost pus in intarziere, sub sanctiunea decaderii. Despre punerea in intarziere va fi instiintata si societatea.

(2) Societatea sau orice asociat poate, in termenul aratat la alin.(1), sa propuna instantei investite cu actiunea in anulare orice masuri de acoperire a nulitatii, in special prin rascumpararea drepturilor sociale care apartin reclamantului. In acest caz, instanta poate, fie sa pronunte nulitatea, fie sa declare obligatorii masurile propuse, daca acestea din urma au fost in prealabil adoptate de societate in conditiile cerute pentru modificarile aduse contractului de societate. La adoptarea acestor din urma masuri nu se tine seama de votul reclamantului.

(3) In caz de contestare a valorii drepturilor sociale care revin asociatului, valoarea acestora se determina cu respectarea dispozitiilor art.1911 alin.(3).

Efectele nulitatii

Art.1945 (1) Societatea inceteaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care a fost constatata sau, dupa caz, declarata nulitatea si intra in lichidarea patrimoniului social.

(2) Prin hotararea judecatoreasca de anulare a societatii se vor numi si lichidatorii.

(3) Nici societatea, nici asociatii nu se pot prevala de nulitate fata de tertii de buna-credinta.

Raspunderea pentru nulitatea societatii

Art.1946 (1) Dreptul la actiunea in repararea prejudiciului cauzat prin anularea societatii se prescrie in termen de trei ani care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de anulare.

(2) Disparitia cauzei de nulitate sau regularizarea societatii impiedica exercitarea dreptului la actiune in despagubiri pentru repararea prejudiciului suferit de existenta cauzei de nulitate. In aceste caz, dreptul la actiune se prescrie in termen de trei ani din ziua in care nulitatea a fost acoperita.

Pieirea bunurilor aduse ca aport

Art.1947 (1) Cand unul dintre asociati a promis sa puna in comun proprietatea sau folosinta unui bun care a pierit ori s-a pierdut inainte ca aportul sa fi fost facut, societatea inceteaza fata de toti asociatii, afara de cazul in care societatea poate continua si fara asociatul care a subscris bunul ce a pierit ori s-a pierdut.

(2) Societatea inceteaza, de asemenea, in toate cazurile, prin pieirea bunului, daca a fost pusa in comun numai folosinta acestuia, iar proprietatea a ramas asociatului, afara de cazul in care societatea poate continua si fara asociatul care a subscris bunul ce a pierit.

Alte cazuri de incetare

Art.1948 - In cazul in care contractul nu prevede altfel, societatea inceteaza si prin:

a)      moartea ori punerea sub interdictie a uneia dintre persoanele fizice asociate;

b)      incetarea calitatii de subiect de drept a uneia dintre persoanele juridice asociate;

c)      falimentul unui asociat.

Continuarea contractului in cazul mortii unui asociat

Art.1949 In contractul de societate se poate stipula ca la moartea unui asociat, societatea sa continue de drept cu mostenitorii acestuia.

Drepturile mostenitorilor in cadrul societatii

Art.1950 - Daca s-a stipulat ca, in cazurile prevazute de art.1948, societatea va continua intre ceilalti asociati, asociatul ori, dupa caz, mostenitorul sau nu are drept decat la partea sa ori a autorului sau, dupa starea societatii, la data cand evenimentul s-a produs. El nu participa la drepturile ulterioare decat in masura in care acestea sunt urmarea necesara a operatiilor facute inaintea acestui eveniment.

5. Lichidarea societatii

Numirea si revocarea lichidatorului

Art.1951 (1) Lichidarea se face, daca nu s-a prevazut altfel in contractul de societate sau prin conventie ulterioara, de toti asociatii sau de un lichidator numit de ei cu unanimitate. In caz de neintelegere, lichidatorul este numit de instanta judecatoreasca, la cererea oricaruia dintre asociati.

(2) Lichidatorul numit de asociati poate fi revocat de unanimitatea asociatilor. El poate fi, de asemenea, revocat pentru motive temeinice, la cererea oricarei persoane interesate, de instanta judecatoreasca.

(3) Lichidatorul numit de instanta judecatoreasca poate fi revocat numai de catre aceasta, la cererea oricarei persoane interesate.

(4) Pot fi numiti lichidatori atat persoane fizice cat si persoane juridice, daca acestea din urma au ca obiect de activitate operatiuni de lichidare.

(5) Cand sunt mai multi lichidatori, hotararile lor se iau cu majoritate absoluta.

Obligatiile si raspunderea lichidatorilor

Art.1952 Obligatiile si raspunderea lichidatorilor sunt reglementate de dispozitiile aplicabile administratorilor, in afara de cazul in care prin lege sau prin contractul de societate se dispune altfel.

Inventarul

Art.1953 (1) Administratorii trebuie sa predea lichidatorilor bunurile si documentele sociale si sa prezinte acestora bilantul ultimului an financiar.

(2) Lichidatorii trebuie sa intocmeasca inventarul bunurilor si fondurilor sociale si sa stabileasca activul si pasivul patrimoniului social. Inventarul trebuie sa fie semnat de administratori si lichidatori.

Puterile lichidatorilor

Art.1954 (1) Lichidatorii pot sa incheie toate actele necesare lichidarii si, daca asociatii nu au stipulat altfel, pot sa vanda, chiar in bloc, bunurile sociale, sa incheie compromisuri in vederea arbitrajului si sa faca tranzactii.

(2) Ei reprezinta societatea in justitie, in conditiile prevazute de lege.

(3) Lichidatorii nu pot insa sa faca noi operatiuni, sub sanctiunea de a raspunde personal si solidar pentru toate daunele ce ar putea rezulta.

Plata datoriilor sociale

Art.1955 (1) Asociatii sau, dupa caz, lichidatorul sunt tinuti a plati creditorii societatii, a consemna sumele necesare pentru plata creantelor exigibile la o data ulterioara, contestate sau care nu au fost infatisate de creditori si a inapoia cheltuielile ori avansurile facute in interesul social de unii asociati.

(2) Dupa efectuarea acestor operatiuni, se restituie asociatilor, in natura sau prin echivalent, toate aporturile ce au ramas, potrivit art.1956.

Restituirea aporturilor si impartirea excedentului ramas in urma lichidarii

Art.1956 (1) Bunurile aduse in uzufruct sau in folosinta se restituie in natura.

(2) In schimbul bunurilor aduse in proprietate, fiecare asociat are drept la o suma egala cu valoarea lor la data cand s-a facut aportul sau, daca astfel s-a convenit astfel, la data lichidarii.

(3) Pentru aportul bunurilor prevazute la alin.(1) sau pentru aportul in munca nu se datoreaza beneficiu, in afara de cazul in care s-a stipulat altfel.

(4) Daca ramane un excedent, el se imparte intre asociati, potrivit cu partea lor de castig.

(5) Daca in urma lichidarii excedentul ramas consta intr-un bun a carui atribuire catre asociati este interzisa de lege, lichidatorul va vinde bunul la licitatie publica, cu incuviintarea prealabila a instantei competente, iar suma se imparte asociatilor.

Suportarea pasivului

Art.1957 Daca activul net este neindestulator pentru inapoierea in intregime a aporturilor si pentru plata obligatiilor sociale, pierderea se suporta de asociati potrivit cu partea lor la paguba.

Imparteala bunurilor sociale

Art.1958 - Imparteala in natura a bunurilor societatii se face potrivit regulilor privitoare la imparteala bunurilor proprietate comuna.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 869
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site