Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

LEGE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE GEODEZ

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micPARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATULLEGE

PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA

PROFESIEI DE GEODEZ

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de geodez si constituirea Ordinului Geodezilor din Romania in conformitate cu art. 63 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, denumit in continuare Ordin, ca forma de organizare profesionala, independenta, nonprofit, autonoma, apolitica, si de interes public.

Art. 2. Profesia de geodez poate fi exercitata de specialisti cu diploma de studii superioare de lunga sau scurta durata din domeniul geodeziei, recunoscuta de statul roman, numiti in continuare geodezi.

Profesia de geodez poate fi exercitata si de absolventi cu studii postliceale de specialitate sau de cursuri de specializare profesionala in domeniul geodeziei, care au dobandit nivelul necesar de cunostinte, desi nu sunt respectate conditiile prevazute la alin. (1). Aceste persoane trebuie sa aiba o experienta profesionala de minimum 7 ani si sa promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenele de absolvire corespunzatoare studiilor prevazute la alin.(1).

Art. 3. Profesia de geodez poate fi  exercitata si de cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, de cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si de cetatenii Confederatiei Elvetiene, absolventi cu diploma de studii superioare sau alt document similar din domeniul geodeziei, recunoscute in unul dintre statele de mai sus.

(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene au dreptul la utilizarea titlului lor legal academic si, unde este cazul, la abrevierea folosita in statul de provenienta, in limba acelui stat.

Art. 4. Activitatea geodezului reprezinta un serviciu de interes public cu implicatii tehnice, economice, sociale, juridice si are statutul unei functii autonome exercitate in cadrul unei profesii liberale.

Art. 5. - Prin hotarare a Guvernului se stabilesc conditiile prin care se recunoaste titlul de geodez pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene, precum si procedura necesara in aceste cazuri.

Art. 6. - (1) Geodezul este un specialist pregatit in efectuarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru, cartografie si sisteme informationale geografice, potrivit reglementarilor legale in materie.

(2) In exercitiul profesiei sale liberale, geodezul realizeaza in nume propriu si sub raspundere personala, lucrari publice sau private precum si documentatiile corespunzatoare rezultate in cadrul specializarilor mentionate la alin. (1), care nu pot fi recunoscute legal decat daca sunt realizate de un geodez cu drept de semnatura.

) Practica geodeziei este o activitate complexa si de furnizare de servicii, care se realizeaza prin intocmirea de proiecte, studii, teme si programe de cercetare, proiectare documentatii, lucrari tehnice, relevee si alte asemenea activitati.

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de geodez

SECTIUNEA 1

Dobandirea si exercitarea dreptului de semnatura

Art. 7. - Exercitarea profesiei de geodez se face atat in sectorul privat, cat si in sectorul public, conform prevederilor legale.

Art. 8. 1) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care il exercita a intregii responsabilitati profesionale fata de beneficiar si de autoritatile publice cu privire la realizarea  proiectelor si lucrarilor de specialitate, cu respectarea legislatiei in domeniu.

(2) Dreptul de semnatura se exercita olograf, insotit de aplicarea stampilei care cuprinde numele, prenumele si numarul de inregistrare al geodezului in Registrul National al Geodezilor.

(3) Lucrarile colective vor fi insotite de lista geodezilor care au contribuit la elaborarea lor.

(4) Exercitarea dreptului de semnatura implica independenta in luarea deciziilor cu caracter profesional.

Art. 9. - (1) Geodezul dobandeste drept de semnatura, acordat de catre Ordin, daca indeplineste conditiile de onorabilitate si de stagiu profesional. Dobandirea dreptului de semnatura atrage obligatoriu inscrierea acestuia in Registrul National al Geodezilor.

(2) Conditia de onorabilitate prevazuta la alin. (1) se considera a fi indeplinita daca :

a) geodezului solicitant al dreptului de semnatura nu i-a fost interzisa, definitiv sau temporar, exercitarea profesiei prin hotarare judecatoreasca definitiva, ca pedeapsa complementara pentru savarsirea unei infractiuni in legatura cu exercitarea profesiei;

b) geodezul solicitant al dreptului de semnatura nu a savarsit abateri disciplinare care au fost sanctionate de Ordin cu retragerea definitiva a dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi;

c) geodezului solicitant al dreptului de semnatura nu i-a fost retras Certificatul de autorizare eliberat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, eliberat in conditiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata.

(3) Pentru dobandirea dreptului de semnatura solicitantul va depune un dosar cuprinzand cererea adresata Ordinului, insotita de copia diplomei la care se face referire la art. 2, respectiv la art. 3, cazierul judiciar si dovada efectuarii stagiului profesional, impreuna cu portofoliul cuprinzand lucrarile la care solicitantul a colaborat in perioada de stagiu.

(4) Procedura de acordare a dreptului de semnatura trebuie finalizata in termen de maximum 3 luni de la data depunerii dosarului complet de catre solicitant.

(5) Inscrierea in Registrul National al Geodezilor se face dupa avizarea listei cu persoanele care au dobandit drept de semnatura de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Art. 10. - (1) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene care solicita stabilirea in Romania si indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 sau art. 6 referitoare la detinerea titlului de geodez vor dobandi drept de semnatura in aceleasi conditii cu cetatenii romani, cu respectarea prevederilor art. 9.

(2) Ordinul va pune la dispozitia persoanelor interesate informatii privind legislatia nationala specifica si Codul deontologic al profesiei de geodez.

Art. 11. - Conditiile in care geodezii cetateni ai altor state in afara celor la care se face referire la art. 5 pot dobandi drept de semnatura in Romania si pot cere inscrierea in Registrul National al Geodezilor vor fi stabilite, in conditii de reciprocitate, prin conventii incheiate de statul roman cu statele respective.

Art. 12. - (1) In vederea dobandirii dreptului de semnatura geodezul absolvent, potrivit prevederilor art. 4, isi poate desfasura activitatea profesionala ca stagiar pe o perioada de 3 ani, in conditiile legii, sub indrumarea unui geodez cu drept de semnatura.

(2) Dupa implinirea perioadei de stagiu prevazute la alin. (1), geodezii stagiari pot primi drept de semnatura in conditiile art. 9.

(3) Pentru absolventii de geodezie cu diploma de master durata stagiului profesional se reduce cu un an.

(4) Geodezii cu diploma de doctor in specializarile de la art. 6 alin. (1), nu efectueaza stagiul profesional.

Art. 13 Exercitarea dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi, este incompatibila cu

situatiile in care geodezul indeplineste pentru acelasi proiect functia de executant, de verificator, de expert sau de consilier.

Art. 14. (1) Nerespectarea prevederilor art. 13 atrage ridicarea dreptului de semnatura.

(2) Constituie infractiune si se sanctioneaza, potrivit art. 365 din Codul penal, exercitarea dreptului de semnatura fara indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.

SECTIUNEA a 2-a

Modalitati de exercitare a profesiei de geodez

Art. 15. - (1) Dreptul de semnatura se poate exercita in cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societatilor comerciale sau altor forme de asociere constituite conform legii.

(2) In cadrul birourilor individuale isi exercita profesia un geodez cu drept de semnatura, singur sau impreuna cu alti geodezi cu drept de semnatura sau geodezi stagiari.

(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, geodezii cu drept de semnatura pot angaja salariati, conform prevederilor legale.

Art. 16. - (1) Forma de exercitare a profesiei se declara de catre geodez si se inregistreaza la Ordin.

(2) Birourile individuale se pot asocia prin contract.

(3) Raporturile contractuale se stabilesc intre biroul individual si beneficiar sau, in cazul birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc intre unul dintre birourile individuale implicate si beneficiar.

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile si obligatiile geodezilor cu drept de semnatura

Art. 17. - Geodezul cu drept de semnatura are urmatoarele drepturi:

a) sa elaboreze, sa semneze si sa stampileze documentele prevazute la art.6;

b) sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu beneficiarul, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta

c) sa introduca in contractul incheiat cu beneficiarul clauze privind protectia dreptului de autor.

Art. 18. - Geodezul cu drept de semnatura are urmatoarele obligatii:

a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de geodez;

b) sa respecte Codul deontologic al profesiei de geodez si Regulamentul Ordinului;

c) sa faca cunoscuta beneficiarului obligatia de a obtine si de a respecta avizele, acordurile si autorizatiile necesare, prevazute de lege;

d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;

e) sa isi asume, prin exercitarea dreptului de semnatura, intreaga responsabilitate profesionala fata de beneficiar si autoritati, pentru realizarea sau verificarea lucrarilor, manifestand constiinciozitate si probitate profesionala; 

f) sa serveasca interesele beneficiarului in acord cu interesul public si numai daca acestea nu incalca prevederile, procedurile si reglementarile legale.

SECTIUNEA a 4-a

Suspendarea si incetarea calitatii de membru al Ordinului

Radierea din Registrul National al Geodezilor

Art. 19. - (1) Calitatea de membru al Ordinului se suspenda:

a) temporar, la cererea persoanei inscrise;

b) pe perioada in care geodezul are calitatea de functionar public sau are competenta si atributii date de o autoritate publica pentru efectuarea, avizarea, receptia si controlul lucrarilor din domeniul geodeziei;

c) dupa 6 luni, in caz de neplata fara justificare a cotizatiei anuale catre Ordinul Geodezilor din Romania, pana la achitarea ei integrala;

d) pe perioada suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva;

e) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii.

(2) Suspendarea calitatii de membru al Ordinului atrage si suspendarea dreptului de semnatura, pe durata existentei cauzei de suspendare.

Art. 20. - (1) Calitatea de membru al Ordinului inceteaza:

a) prin renuntarea scrisa a persoanei inscrise;

b) daca persoana inscrisa a fost condamnata definitiv pentru o fapta prevazuta de lege, in legatura directa cu exercitarea dreptului de semnatura, sau daca i s-a aplicat pedeapsa complementara a interdictiei exercitarii profesiei, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

(2) Incetarea calitatii de membru atrage pierderea dreptului de semnatura si radierea din Registrul National al Geodezilor.

CAPITOLUL III

Ordinul Geodezilor din Romania

SECTIUNEA 1

Atributiile si organizarea Ordinului

Art. 21. - (1) Ordinul Geodezilor din Romania, denumit in continuare Ordinul, se infiinteaza in conditiile legii ca organizatie profesionala, nonprofit, cu personalitate juridica de drept privat, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma si independenta. Ordinul are rolul de a reprezenta si ocroti, la nivel national si international, interesele profesiei de geodez.

(2) Ordinul are sediul central in municipiul Bucuresti si este organizat cu filiale in teritoriu. Activitatea lui se finanteaza din taxe de inscriere, cotizatii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestari stiintifice, economice si drepturi editoriale specifice pe care le desfasoara, precum si din donatii legale, sponsorizari sau alte surse, in conditiile legii.

(3) Din Ordin fac parte geodezii cu drept de semnatura.

(4) Prezenta lege nu limiteaza dreptul de libera asociere a geodezilor la alte forme de asociere profesionala.

(5) Ordinul are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Regulamentul Ordinului Geodezilor din Romania, Codul deontologic al profesiei de geodez, lista onorariilor minime si orice modificare a acestora, si anual Registrul National al Geodezilor.

Art. 22. - (1) Ordinul are urmatoarele atributii:

a) protejeaza si promoveaza calitatea serviciilor efectuate;

b) urmareste exercitarea competenta si calificata a profesiei in respectul codului deontologic al acesteia;

c) propune Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara reglementari legislative si normative specifice, in vederea promovarii lor;

d) reprezinta interesele membrilor sai in fata beneficiarilor, autoritatilor publice si in fata organismelor patronale interne si internationale, precum si in organismele profesionale interne si internationale;

e) acorda geodezilor dreptul de semnatura si gestioneaza Registrul National al Geodezilor.

(2) Ordinul este singura asociatie profesionala care acorda dreptul de semnatura, in conditiile art. 9.

Art. 23. - Drepturile si obligatiile membrilor Ordinului se stabilesc prin Regulamentul acestuia.

Art. 24. - (1) Forurile de conducere ale Ordinului sunt:

a) Conferinta nationala;

b) Consiliul national;

c) Colegiul director;

d) Presedintele Ordinului.

(2) Persoanele alese in Consiliul national, in Colegiul director sau ca presedinte al Ordinului au un mandat de 4 ani. Ele nu pot exercita mai mult de doua mandate consecutiv in aceeasi functie.

Art. 25. - Conferinta nationala a Ordinului este constituita din membri delegati ai filialelor teritoriale, cu drept de reprezentare proportionala. Filiala teritoriala va asigura participarea la Conferinta nationala a Ordinului cel putin a unui reprezentant al fiecarui judet cuprins in filiala.

Art. 26. - (1) Conferinta nationala a Ordinului are urmatoarele atributii:

a) adopta si modifica Regulamentul Ordinului, codul deontologic al profesiei si regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale;

b) adopta organizarea aparatului administrativ al Ordinului;

c) alege si revoca presedintele Ordinului;

d) alege si revoca membrii Consiliului national al Ordinului;

e) alege membrii comisiei de cenzori si membrii comisiei de disciplina la nivel national;

f) adopta hotarari cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilita in convocare;

g) aproba valoarea cotizatiilor anuale unice pentru membrii Ordinului.

(2) Conferinta nationala a Ordinului este legal constituita la prima convocare in prezenta a cel putin doua treimi din numarul delegatilor, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este indeplinita, la a doua convocare, dupa cel putin doua saptamani, Conferinta nationala este legal constituita in prezenta majoritatii delegatilor si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti.

Art. 27. - (1) Intre reuniunile Conferintei nationale, activitatea Ordinului va fi coordonata de Consiliul national.

(2) Componenta Consiliului national va asigura reprezentativitatea proportionala a membrilor filialelor teritoriale.

3) Fiecare filiala teritoriala stabileste prin hotarare proprie candidatii propusi pentru Consiliul national.

Art. 28. - (1) Presedintele Ordinului, reprezinta Ordinul in relatiile sale cu alte persoane fizice si juridice sau cu autoritati din Romania si din strainatate, putand sa incheie, in numele Ordinului, conventii si contracte. De asemenea, presedintele conduce lucrarile Conferintei nationale si ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Ordinului.

(2) Vicepresedintii Ordinului sunt inlocuitori de drept ai presedintelui, in ordinea stabilita de Conferinta nationala.

Art. 29. - (1) Activitatea curenta a Ordinului este coordonata de Colegiul director.

(2) Colegiul director este ales cu votul majoritatii membrilor Consiliului national.

(3) Din Colegiul Director face parte si un reprezentant al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, numit prin ordin al directorului general al acesteia.

(4) Reprezentantul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara participa personal la sedintele Colegiului Director, avand drept de vot.

Art. 30. - Forurile de conducere, comisiile Ordinului si conducerea filialelor teritoriale sunt alese prin votul secret al majoritatii participantilor cu drept de vot.

Art. 31. - Organizarea si functionarea Ordinului vor fi stabilite prin Regulamentul Ordinului, aprobat de Conferinta Nationala.

SECTIUNEA a 2-a

Filialele teritoriale ale Ordinului Geodezilor din Romania

Art. 32. - (1) La nivelul judetelor cu cel putin 25 de membri ai Ordinului, precum si in municipiul Bucuresti, se vor infiinta filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului domiciliati in raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Daca intr-un judet exista un numar mai mic de 25 de membri ai Ordinului, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului cu domiciliile in judete limitrofe, pana cand numarul acestora va ajunge la minimum 25 de membri.

(3) In cadrul unui judet sau intr-o zona formata din doua sau mai multe judete limitrofe, precum si in municipiul Bucuresti se poate infiinta o singura filiala a Ordinului.

(4) Filialele teritoriale dobandesc personalitate juridica de drept privat de la data adunarii generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili:

a) orasul de resedinta a filialei teritoriale si sediul acesteia;

b) forurile de conducere ale filialei.

Art. 33. - La infiintarea lor filialele teritoriale vor respecta regulamentului-cadru la nivel national, aprobat de Conferinta nationala a Ordinului.

SECTIUNEA a 3-a

Registrul National al Geodezilor

Art. 34. - (1) Pentru centralizarea evidentei geodezilor membri ai Ordinului din intreaga tara se infiinteaza Registrul National al Geodezilor.

(2) Registrul National al Geodezilor va cuprinde toti geodezii cu drept de semnatura.

(3) Inregistrarea in Registrul National al Geodezilor asigura dreptul pentru exercitarea profesiei in intreaga tara, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 35. - (1) Ordinul si filialele sale teritoriale au obligatia sa furnizeze, la cerere, orice informatie legata de datele inregistrate in Registrul National al Geodezilor.

(2) Registrul National al Geodezilor va evidentia si modalitatea in care persoanele inscrise isi exercita profesia.

(3) Ordinul sau filialele acestuia vor elibera, la cererea celui inscris, un certificat, care va cuprinde toate datele care il privesc, inregistrate in Registrul National al Geodezilor.

SECTIUNEA a 4-a

Raspunderea disciplinara

Art. 36. - (1) Membrii Ordinului raspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a codului deontologic al profesiei, a hotararilor proprii adoptate de forurile de conducere abilitate ale Ordinului, precum si pentru orice abateri savarsite in legatura cu exercitarea profesiei sau in afara acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului.

(2) Sanctiunile disciplinare sunt

a) avertismentul;

b) votul de blam;

c) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a dreptului de semnatura, in functie de gravitatea faptelor comise;

d) suspendarea pe o perioada de 12 luni a calitatii de membru al Ordinului.

e) retragerea dreptului de semnatura.

(3) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se aplica de catre colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplina .

(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. c), d) si e) se aplica de Consiliul national al Ordinului, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplina, in baza hotararii comisiei de disciplina la nivel national.

(5) Sanctiunile prevazute la alin. (2) se pot aplica si la propunerea reprezentantului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in Colegiul director

(6) Impotriva hotararii comisiei teritoriale de disciplina, prin care s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. a) si b), se poate face contestatie la Comisia nationala de disciplina in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.

(7) Impotriva hotararii Comisiei nationale de disciplina, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinara prevazuta la alin. (2), se poate face contestatie la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.

(8) In conditiile neinceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de 2 ani de la savarsirea lor.

Art. 37. - (1) Comisiile de disciplina ale Ordinului sunt organe cu activitate jurisdictionala si se organizeaza la nivel national si teritorial pentru fiecare filiala.

Comisia nationala de disciplina este alcatuita din 5 geodezi cu minimum 15 ani vechime si se alege din 4 in 4 ani prin vot secret.

(3) Comisiile de disciplina isi aleg cate un presedinte din randul membrilor sai.

(4) Hotararile comisiilor de disciplina se valideaza cu majoritate simpla de voturi.

(5) Procedura judecarii abaterilor se stabileste prin Regulamentul Ordinului.

Art. 38. - Dupa un an de la aplicarea deciziei de retragere definitiva a dreptului de semnatura sau a calitatii de membru al Ordinului cel in cauza poate cere reexaminarea deciziei. In caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decat dupa un an.

Art. 39. - In cazul in care instantele judecatoresti pronunta hotarari definitive de condamnare a unui geodez cu drept de semnatura pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplica sanctiunea complementara a interdictiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotararii va fi comunicata Ordinului, pentru a opera radierea din Registrul National al Geodezilor.

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 40. - In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi orice geodez cu diploma sau asimilata conform art. 2 si 3 pot obtine, in conditiile prevazute la art. 9, inscrierea in Ordin si in Registrul National al Geodezilor.

Art. 41. - In vederea protejarii dreptului de autor membrii Ordinului Geodezilor din Romania pot cere inregistrarea studiilor, planurilor si proiectelor elaborate intr-o evidenta speciala la Ordin, primind astfel data certa.

Art. 42. In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial, Partea I, un comitet de initiativa, sub egida Uniunii Geodezilor din Romania, va asigura convocarea Conferintei Nationale de constituire a Ordinului.

(2) In termen de 90 de zile de la data constituirii Ordinului, Conferinta nationala va adopta, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului, Regulamentul de exercitare a profesiei de geodez si Codul deontologic al profesiei de geodez .

Art. 43. - Pentru constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului, Uniunea Geodezilor din Romania si alte asociatii profesionale recunoscute in domeniu vor pune la dispozitia Ordinului lista membrilor acestora, iar Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va pune la dispozitia Ordinului lista persoanelor fizice autorizate in baza Legii Cadastrului si Publicitatii Imobiliare nr. 7/1996, republicata.

Art. 44. - In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentei legi, la propunerea Ordinului, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru, si Publicitate Imobiliara, se vor adopta normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 45. - (1) Prevederile art. 4, 5 si 11, precum si cele care fac trimitere la acestea se aplica cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenilor Confederatiei Elvetiene de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

(2) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenilor Confederatiei Elvetiene li se vor recunoaste calificarile profesionale prin echivalarea studiilor, potrivit legii.

Art. 49. (1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIUPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2072
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved