Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micDrepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilorSectiunea 1

Dispozitii comune

1. Despre regimul matrimonial in general

Regimurile matrimoniale

Art.327 - (1) Viitorii soti pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legala, separatia de bunuri sau comunitatea conventionala.

(2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la dispozitiile prezentei sectiuni, daca prin lege nu se prevede altfel.

Efectele regimului matrimonial

Art.328 - (1) Intre soti, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua incheierii casatoriei.

(2) Fata de terti, regimul matrimonial este opozabil de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate prevazute de lege, afara de cazul in care acestia l-au cunoscut pe alta cale.

(3) Neindeplinirea formalitatilor de publicitate face ca sotii sa fie considerati, in raport cu tertii de buna-credinta, ca fiind casatoriti sub regimul matrimonial al comunitatii legale.

Mandatul conventional

Art.329 - Un sot poate sa dea mandat celuilalt sot sa-l reprezinte pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial.

Mandatul judiciar

Art.330 In cazul in care unul dintre soti se afla in imposibilitate de a-si manifesta vointa, celalalt sot poate cere instantei tutelare incuviintarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Prin hotararea pronuntata se stabilesc conditiile, limitele si perioada de valabilitate a acestui mandat.

(2) In afara altor cazuri prevazute de lege, mandatul inceteaza atunci cand sotul reprezentat nu se mai afla in situatia prevazuta la alin.(1) sau cand este numit un tutore ori, dupa caz, un curator.

(3) Dispozitiile art.361 si 362 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei

Art.331 (1) In mod exceptional, daca unul dintre soti incheie acte juridice prin care pune in pericol grav interesele familiei, celalalt sot poate cere instantei tutelare ca, pentru o durata determinata, dreptul de a dispune de anumite bunuri sa poata fi exercitat numai cu consimtamantul sau expres. Durata acestei masuri poate fi prelungita, fara insa a se depasi in total doi ani. Hotararea de incuviintare a masurii se comunica in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate imobiliara sau mobiliara, dupa caz.

(2) Actele incheiate cu nerespectarea hotararii judecatoresti sunt lovite de nulitate relativa. Dreptul la actiune se prescrie in termen de un an, care incepe sa curga de la data cand sotul vatamat a luat cunostinta de existenta actului.

(3) Dispozitiile art.361 si 262 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Independenta patrimoniala a sotilor

Art.332 (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, fiecare sot poate sa incheie orice acte juridice cu celalalt sot sau cu terte persoane.

(2) Fiecare sot poate sa faca singur, fara consimtamantul celuilalt, depozite bancare, precum si orice alte operatiuni in legatura cu acestea.

(3) In raport cu societatea bancara, sotul titular al contului are, chiar si dupa desfacerea sau incetarea casatoriei, dreptul de a dispune de fondurile depuse, daca prin hotarare judecatoreasca executorie nu s-a decis altfel.

Dreptul la informare

Art.333 - (1) Fiecare sot poate sa ii ceara celuilalt sa il informeze cu privire la bunurile, veniturile si datoriile sale, iar in caz de refuz nejustificat se poate adresa instantei tutelare.

(2) Instanta poate sa il oblige pe sotul celui care a sesizat-o sau pe orice tert sa furnizeze informatiile cerute si sa depuna probele necesare in acest sens.

(3) Tertii pot sa refuze furnizarea informatiilor cerute atunci cand, potrivit legii, refuzul este justificat de pastrarea secretului profesional.

(4) Atunci cand informatiile solicitate de un sot pot fi obtinute, potrivit legii, numai la cererea celuilalt sot, refuzul acestuia de a le solicita naste prezumtia relativa ca sustinerile sotului reclamant sunt adevarate.

Incetarea regimului matrimonial

Art.334 - (1) Regimul matrimonial inceteaza prin constatarea nulitatii, anularea, desfacerea sau incetarea casatoriei.

(2) In timpul casatoriei, regimul matrimonial poate fi modificat, in conditiile legii.

Lichidarea regimului matrimonial

Art.335 - In caz de incetare sau de schimbare, regimul matrimonial se lichideaza potrivit legii.

2. Locuinta familiei

Notiune

Art.336 - (1) Locuinta familiei este locuinta comuna a sotilor sau, in lipsa, locuinta sotului la care se afla copiii.

(2) Oricare dintre soti poate cere notarea in cartea funciara a unui imobil ca locuinta a familiei, chiar daca nu este proprietarul imobilului.

Regimul unor acte juridice

Art.337 - (1) Nici unul dintre soti, chiar daca este proprietar exclusiv, nu poate dispune fara consimtamantul scris al celuilalt sot de drepturile asupra locuintei familiei.

(2) De asemenea, un sot nu poate deplasa din locuinta bunurile ce mobileaza sau decoreaza locuinta familiei si nu poate dispune de acestea fara consimtamantul scris al celuilalt sot.

(3) In cazul in care consimtamantul este refuzat fara un motiv legitim, celalalt sot poate sa sesizeze instanta tutelara, pentru ca aceasta sa autorizeze incheierea actului.

(4) Sotul care nu si-a dat consimtamantul la incheierea actului poate cere anularea lui in termen de un an de la data la care a luat cunostinta despre acesta, dar nu mai tarziu de un an de la data incetarii regimului matrimonial.

(5) In lipsa notarii locuintei familiei in cartea funciara, sotul care nu si-a dat consimtamantul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celalalt sot, cu exceptia cazului in care tertul dobanditor a cunoscut, pe alta cale, calitatea de locuinta a familiei .

(6) Dispozitiile alin.(5) se aplica in mod corespunzator actelor incheiate cu incalcarea prevederilor alin.(2).

Drepturile sotilor asupra locuintei inchiriate

Art.338 - (1) In cazul in care locuinta este detinuta in temeiul unui contract de inchiriere, fiecare sot are un drept locativ propriu, chiar daca numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este incheiat inainte de casatorie.

(2) Dispozitiile art.337 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere

Art.339 - (1) La desfacerea casatoriei, daca nu este posibila folosirea locuintei de catre ambii soti si acestia nu se inteleg, beneficiul contractului de inchiriere poate fi atribuit unuia dintre soti, tinand seama, in ordine, de interesul superior al copiilor minori si de culpa in desfacerea casatoriei.

(2) Sotul caruia i s-a atribuit beneficiul contractului de inchiriere este dator sa plateasca celuilalt sot o indemnizatie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare intr-o alta locuinta, cu exceptia cazului in care divortul a fost pronuntat din culpa exclusiva a acestuia din urma. Daca exista bunuri comune, indemnizatia se poate imputa, la partaj, asupra cotei cuvenite sotului caruia i s-a atribuit beneficiul contractului de inchiriere.

(3) Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere se face cu citarea locatorului si produce efecte fata de acesta de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas definitiva.

3. Cheltuielile casatoriei

Contributia sotilor

Art.340 (1) Sotii sunt obligati sa-si acorde sprijin material reciproc.

(2) Ei sunt obligati sa contribuie, in raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casatoriei, daca prin conventie matrimoniala nu s a prevazut altfel.

(3) Orice conventie care prevede ca suportarea cheltuielilor casatoriei revine doar unuia dintre soti este considerata nescrisa.

Munca in gospodarie

Art.341 - Munca oricaruia dintre soti in gospodarie si pentru cresterea copiilor reprezinta o contributie la cheltuielile casatoriei.

Veniturile din profesie

Art.342 Fiecare sot este liber sa exercite o profesie si sa dispuna, in conditiile legii, de veniturile incasate, cu respectarea obligatiilor ce-i revin privind cheltuielile casatoriei.

Dreptul la compensatie

Art.343 Sotul care a participat efectiv la activitatea profesionala a celuilalt sot poate obtine o compensatie, in masura imbogatirii acestuia din urma, daca participarea sa a depasit limitele obligatiei de sprijin material si ale obligatiei de a contribui la cheltuielile casatoriei.

4. Alegerea regimului matrimonial

Conventia matrimoniala

Art.344 - Alegerea unui alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale se face prin incheierea unei conventii matrimoniale.

Incheierea conventiei matrimoniale

Art.345 (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, conventia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand continut predeterminat.

(2) Conventia matrimoniala incheiata inainte de casatorie produce efecte numai de la data incheierii casatoriei.

(3) Conventia incheiata in timpul casatoriei produce efecte de la data prevazuta de parti sau, in lipsa, de la data incheierii ei.

Simulatia conventiei matrimoniale

Art.346 Actul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifica regimul matrimonial pentru care sunt indeplinite formalitatile de publicitate prevazute de lege, produce efecte numai intre soti si nu poate fi opus tertilor de buna-credinta.

Obiectul conventiei matrimoniale

Art.347 - (1) Prin conventia matrimoniala nu se poate deroga, sub sanctiunea nulitatii absolute, de la dispozitiile legale privind regimul matrimonial ales, decat in cazurile anume prevazute de lege.

(2) De asemenea, conventia matrimoniala nu poate aduce atingere egalitatii dintre soti, autoritatii parintesti sau devolutiunii succesorale legale.

Clauza de preciput

Art.348 - (1) Prin conventie matrimoniala se poate stipula ca sotul supravietuitor sa preia fara plata, inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe din bunurile comune, detinute in devalmasie sau in coproprietate.

(2) Clauza de preciput nu este supusa raportului donatiilor, ci numai reductiunii, in conditiile legii.

(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmari, chiar inainte de incetarea comunitatii, bunurile ce fac obiectul clauzei.

(4) Clauza de preciput devine caduca atunci cand comunitatea inceteaza in timpul vietii sotilor sau cand bunurile care au facut obiectul ei au fost vandute la cererea creditorilor comuni.

(5) Executarea clauzei de preciput se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent.

Publicitatea conventiei matrimoniale

Art.349 (1) Pentru a fi opozabile tertilor, conventiile matrimoniale se inscriu in Registrul national al regimurilor matrimoniale, tinut in format electronic de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, potrivit legii.

(2) Dupa autentificarea conventiei matrimoniale potrivit art.345, notarul public expediaza, din oficiu, un exemplar al conventiei la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.

(3) Dispozitiile alin.(2) nu exclud dreptul oricaruia dintre soti de a solicita indeplinirea formalitatilor de publicitate.

(4) La cererea oricaruia dintre soti si tinand seama de natura bunurilor, conventiile matrimoniale se vor nota in cartea funciara, se vor inscrie in registrul comertului, precum si in alte registre de publicitate prevazute de lege. In toate aceste cazuri, neindeplinirea formalitatilor de publicitate speciale nu poate fi acoperita prin inscrierea facuta in registrul national mentionat la alin.(1).

(5) Orice persoana, fara a fi tinuta sa justifice vreun interes, poate cerceta registrul special mentionat la alin.(1), precum si registrul conventiilor matrimoniale de la locul incheierii casatoriei, tinut potrivit art.307, si poate solicita, in conditiile legii, eliberarea de extrase certificate sau, dupa caz, de copii legalizate de pe conventiile matrimoniale.

Inopozabilitatea conventiei matrimoniale

Art.350 - (1) Conventia matrimoniala nu poate fi opusa tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu unul dintre soti, decat daca au fost indeplinite formalitatile de publicitate prevazute la art.349 sau daca tertii au cunoscut-o pe alta cale.

(2) De asemenea, conventia matrimoniala nu poate fi opusa tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu oricare dintre soti inainte de incheierea casatoriei.

Modificarea conventiei matrimoniale

Art.351 - (1) Conventia matrimoniala poate fi modificata inainte de incheierea casatoriei, cu respectarea conditiilor prevazute la art.345 si 347. Dispozitiile art.349 si 350 sunt aplicabile.

Incheierea conventiei matrimoniale de catre minor

Art.352 1) Minorul care a implinit varsta matrimoniala poate incheia sau modifica o conventie matrimoniala numai cu incuviintarea ocrotitorului sau legal si cu autorizarea instantei tutelare.

(2) In lipsa incuviintarii sau a autorizarii prevazute la alin. (1), conventia incheiata de minor poate fi anulata in conditiile art. 46, care se aplica in mod corespunzator.

(3) Actiunea in anulare nu poate fi formulata daca a trecut un an de la incheierea casatoriei.

Nulitatea conventiei matrimoniale

Art.353 In cazul in care conventia matrimoniala este lovita de nulitate, intre soti se aplica regimul comunitatii legale, fara a fi afectate drepturile dobandite de tertii de buna-credinta.

Sectiunea a 2-a

Regimul comunitatii legale

Bunurile comune

Art.354 - (1) Bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de oricare dintre soti sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune in devalmasie ale sotilor.

(2) Dispozitiile art.349 alin. (4) si ale art.350 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Bunuri proprii

Art.355 - Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecarui sot:

a) bunurile dobandite prin mostenire legala, legat sau donatie, cu exceptia cazului in care dispunatorul a prevazut, in mod expres, ca ele vor fi comune;

b) bunurile de uz personal;

c) bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri;

d) (fost c1) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a inregistrat;

e) (fost d) bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si alte asemenea bunuri;

f) (fost e) indemnizatia de asigurare si despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soti;

g) (fost f) bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu, precum si bunul dobandit in schimbul acestora.

h) (fost g) fructele bunurilor proprii.

Veniturile din munca si cele asimilate acestora

Art.356 Veniturile din munca, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie in cadrul asigurarilor sociale si altele asemenea, precum si veniturile cuvenite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala sunt bunuri comune, indiferent de data dobandirii lor, insa numai in cazul in care creanta privind incasarea lor devine scadenta in timpul comunitatii.

Regimul juridic al bunurilor proprii

Art.357 Fiecare sot poate folosi, administra si dispune liber de bunurile sale proprii.

Dovada bunurilor sotilor

Art.358 (1) Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita.

(2) Dovada ca un bun este propriu se poate face intre soti prin orice mijloc de proba. In cazul prevazut la art. 355 lit. a), dovada se face in conditiile legii.

(3) Pentru bunurile mobile dobandite anterior casatoriei se intocmeste un inventar inainte de incheierea acesteia. In lipsa inventarului, se prezuma, pana la proba contrara, ca bunurile sunt comune.

Formalitati de publicitate

Art.359 Oricare dintre soti poate cere sa se faca mentiune in cartea funciara ori, dupa caz, in alte registre de publicitate prevazute de lege despre apartenenta unui bun la comunitate.

Actele de conservare, de folosinta si de administrare

Art.360 - (1) Fiecare sot are dreptul de a folosi bunul comun fara consimtamantul expres al celuilalt sot. Cu toate acestea, schimbarea destinatiei bunului comun nu se poate face decat prin acordul sotilor.

(2) De asemenea, fiecare sot poate incheia singur acte de conservare, acte de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum si acte de dobandire a bunurilor comune.

(3) In masura in care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate printr-un act juridic, sotul care nu a participat la incheierea actului nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot, fara a fi afectate drepturile dobandite de terti.

Actele de instrainare si de grevare

Art.361 - (1) Actele de instrainare sau de grevare cu drepturi reale avand ca obiect bunurile comune nu pot fi incheiate decat cu acordul ambilor soti.

(2) Cu toate acestea, oricare dintre soti poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune a caror instrainare nu este supusa, potrivit legii, anumitor formalitati de publicitate. Dispozitiile art.360 alin.(3) raman aplicabile.

(3) Sunt, de asemenea, exceptate de la prevederile alin.(1) darurile obisnuite.

Nulitatea relativa

Art.362 - Actul incheiat fara consimtamantul expres al celuilalt sot, atunci cand el este necesar potrivit legii, este lovit de nulitate relativa.

(2) Tertul dobanditor care a depus diligenta necesara pentru a se informa cu privire la natura bunului este aparat de efectele nulitatii. Dispozitiile art. 360 alin.(3) raman aplicabile.

Aportul de bunuri comune

Art.363 - (1) Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societati, asociatii sau fundatii, in conditiile legii, dispozitiile art.361 alin.(1) si 362 aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) Pentru exercitarea drepturilor ce le revin ca asociati sotii trebuie sa desemneze un reprezentant comun, in conditiile legii.

Regimul aporturilor de bunuri comune

Art.364 - (1) Sub sanctiunea prevazuta de art.362, nici unul dintre soti nu poate singur, fara acordul celuilalt sot, sa dispuna de bunurile comune ca aport la o societate civila ori comerciala sau pentru dobandirea de parti sociale ori, dupa caz, de actiuni. In cazul societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata organizata, sotul care nu si-a dat acordul la intrebuintarea bunurilor comune nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot, fara a fi afectate drepturile dobandite de terti.

(2) In toate cazurile, partile sociale sau, dupa caz, actiunile sunt bunuri comune. Cu toate acestea, sotul care a devenit asociat exercita singur toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

Dispozitiile testamentare

Art.365 - Fiecare sot poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la incetarea casatoriei, din comunitatea de bunuri.

Datoriile comune ale sotilor

Art.366 - Sotii raspund cu bunurile comune pentru:

a) obligatiile nascute in legatura cu conservarea, administrarea sau dobandirea bunurilor comune;

b) obligatiile pe care le-au contractat impreuna;

c) obligatiile asumate de oricare dintre soti pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei.

d) repararea prejudiciului cauzat prin insusirea, de catre unul dintre soti, a bunurilor apartinand unui tert, in masura in care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale sotilor.

Raspunderea subsidiara pentru datoriile comune

Art.367 - (1) In masura in care obligatiile comune nu au fost acoperite prin urmarirea bunurilor comune, sotii raspund solidar, cu bunurile proprii. In acest caz, cel care a platit datoria comuna se subroga in drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate daca lichidarea s-ar face la data platii datoriei.

(2) Sotul care a platit datoria comuna in conditiile alin.(1) are un drept de retentie asupra bunurilor celuilalt sot pana la acoperirea integrala a creantelor pe care acesta i le datoreaza.

Urmarirea bunurilor comune

Art.368 - (1) Bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti.

(2) Cu toate acestea, dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor, creditorul sau personal poate cere partajul bunurilor comune, insa numai in masura necesara pentru acoperirea creantei sale.

(3) Bunurile astfel impartite devin bunuri proprii.

Urmarirea veniturilor din profesie

Art.369 Veniturile din munca ale unui sot, precum si cele asimilate acestora nu pot fi urmarite pentru datoriile comune asumate de catre celalalt sot, cu exceptia celor prevazute la art.366 lit.c).

Lichidarea regimului comunitatii

Art.370 - (1) La incetarea comunitatii, acesta se lichideaza.

(2) Pana la finalizarea lichidarii, comunitatea subzista atat in privinta bunurilor, cat si in privinta obligatiilor.

(3) Cand comunitatea inceteaza ca urmare a incetarii casatoriei, lichidarea se face intre sotul supravietuitor si mostenitorii sotului decedat. In acest caz, obligatiile sotului decedat se divid intre mostenitori proportional cu cotele ce le revin din mostenire.

Efectele incetarii regimului comunitatii

Art.371 - Daca regimul comunitatii de bunuri inceteaza prin desfacerea casatoriei, fostii soti raman coproprietari in devalmasie asupra bunurilor comune pana la stabilirea cotei-parti ce revine fiecaruia.

Lichidarea comunitatii. Partajul

Art.372 - (1) In cadrul lichidarii comunitatii, fiecare dintre soti preia bunurile sale proprii, dupa care se va proceda la partajul bunurilor comune.

(2) In acest scop, se determina mai intai cota-parte ce revine fiecarui sot, pe baza contributiei sale atat la dobandirea bunurilor comune, cat si la indeplinirea obligatiilor comune. Pana la proba contrara, se prezuma ca sotii au avut o contributie egala.

(3) Dispozitiile art.379 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

Partajul bunurilor comune in timpul regimului comunitatii

Art.373 - (1) In timpul regimului comunitatii, bunurile comune pot fi impartite, in tot sau in parte, prin buna invoiala ori pe cale judecatoreasca.

(2) Prevederile art.372 alin.(2) se aplica in mod corespunzator.

(3) Bunurile atribuite fiecarui sot prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neimpartite raman bunuri comune.

(4) Regimul comunitatii nu inceteaza decat in conditiile legii, chiar daca toate bunurile comune au fost impartite potrivit acestui articol.

Conventii contrare regimului comunitatii legale

Art.374 - Orice conventie contrara dispozitiilor prezentei sectiuni este lovita de nulitate absoluta, in masura in care nu este compatibila cu regimul comunitatii conventionale.

Sectiunea a 3-a

Regimul separatiei de bunuri

Regimul bunurilor

Art.375 - Fiecare dintre soti este proprietar exclusiv in privinta bunurilor dobandite inainte de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste in nume propriu dupa aceasta data.

Inventarul bunurilor mobile

Art.376 - (1) La adoptarea acestui regim, sotii trebuie sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile ce apartin fiecaruia dintre ei la data incheierii casatoriei.

(2) Se poate intocmi un inventar si pentru bunurile mobile dobandite in timpul separatiei de bunuri.

(3) In toate cazurile, inventarul se anexeaza la conventia matrimoniala supunandu-se, pentru opozabilitate fata de terti, la aceleasi formalitati de publicitate ca si aceasta.

(4) In lipsa inventarului se prezuma, pana la proba contrarie, ca dreptul de proprietate exclusiva apartine sotului posesor.

(5) Daca bunul a fost dobandit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei conditii de forma, de validitate ori de publicitate, dreptul de proprietate exclusiva nu se poate dovedi decat prin inscrisul care indeplineste formele cerute de lege. Dispozitiile privind inregistrarile in cartea funciara raman aplicabile.

Bunurile proprietate comuna pe cote-parti

Art.377 - (1) Bunurile dobandite impreuna de soti apartin acestora in proprietate comuna pe cote-parti, in conditiile legii.

(2) Dovada coproprietatii se face in conditiile art.376, care se aplica in mod corespunzator.

Folosinta bunurilor celuilalt sot

Art.378 - (1) Sotul care se foloseste de bunurile celuilalt sot fara impotrivirea acestuia din urma are obligatiile unui uzufructuar, cu exceptia celor prevazute de art. 740, 743 si 744. El este dator sa restituie numai fructele existente la data solicitarii lor de catre celalalt sot sau, dupa caz, la data incetarii ori schimbarii regimului matrimonial.

(2) Daca unul dintre soti incheie singur un act prin care dobandeste un bun folosindu-se, in tot sau in parte, de bunuri apartinand celuilalt sot, acesta din urma poate alege, in proportia bunurilor proprii folosite fara acordul sau, intre a reclama pentru sine proprietatea bunului achizitionat si a pretinde daune-interese de la sotul dobanditor; proprietatea nu poate fi insa reclamata decat inainte ca sotul dobanditor sa dispuna de bunul dobandit.

Raspunderea pentru obligatiile personale

Art.379 - (1) Nici unul dintre soti nu poate fi tinut de obligatiile nascute din acte savarsite de celalalt sot.

(2) Cu toate acestea, sotii raspund solidar pentru obligatiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei si a celor legate de cresterea si educarea copiilor.

Drept de retentie

Art.380 - La incetarea regimului separatiei de bunuri, fiecare dintre soti poate retine bunurile celuilalt pana la acoperirea integrala a datoriilor pe care le au unul fata de celalalt.

Sectiunea a 4-a

Regimul comunitatii conventionale

Domeniul de aplicare

Art.381 Regimul comunitatii conventionale se aplica atunci cand, in conditiile si limitele prevazute in prezenta sectiune, se deroga, prin conventie matrimoniala, de la dispozitiile privind regimul comunitatii legale.

Obiectul conventiei matrimoniale

Art.382 - In cazul in care se adopta comunitatea conventionala, conventia matrimoniala se poate referi la unul sau mai multe din urmatoarele aspecte:

a) includerea in comunitate a unor bunuri proprii dobandite inainte sau dupa incheierea casatoriei, cu exceptia celor prevazute de art.355 lit.b) si c);

b) restrangerea comunitatii la bunurile anume determinate in conventia matrimoniala, indiferent daca sunt dobandite inainte sau in timpul casatoriei;

c) obligativitatea acordului ambilor soti pentru incheierea anumitor acte de administrare; in acest caz, daca unul din soti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa sau se opune in mod abuziv, celalalt sot poate sa incheie singur actul, insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei;

d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunitatii.

Alte dispozitii aplicabile

Art.383 - In masura in care prin conventie matrimoniala nu se prevede altfel, regimul juridic al comunitatii conventionale se completeaza cu dispozitiile legale privind regimul comunitatii legale.

Sectiunii a 5-a

Modificarea regimului matrimonial

1 Modificarea conventionala

Conditii

Art.384 (1) Dupa cel putin un an de la incheierea casatoriei, sotii pot, ori de cate ori doresc, sa inlocuiasca regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori sa il modifice, cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru incheierea conventiilor matrimoniale.

(2) Dispozitiile art. 307, 349 si 350 sunt aplicabile in mod corespunzator.

(3) Creditorii prejudiciati prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula actiunea revocatorie in termen de un an de la data la care au fost indeplinite formalitatile de publicitate sau, dupa caz, de cand au luat cunostinta de aceste imprejurari pe alta cale.

(4) Creditorii prevazuti la alin.(3) pot invoca oricand, pe cale de exceptie, inopozabilitatea modificarii sau lichidarii regimului matrimonial facute in frauda intereselor lor.

2 Modificarea judiciara

Separatia judiciara de bunuri

Art.385 - (1) Daca regimul matrimonial al sotilor este cel al comunitatii legale sau conventionale, instanta, la cererea unuia dintre soti, poate pronunta separatia de bunuri, atunci cand celalalt sot incheie acte care pun in pericol interesele patrimoniale ale familiei.

(2) Totodata, instanta face aplicarea art. 372 .

(3) Dispozitiile art. 307, 349 si 350 se aplica in mod corespunzator.

Efecte intre soti

Art.386 (1) Separatia de bunuri pronuntata de catre instanta face ca regimul matrimonial anterior sa inceteze, iar sotilor li se aplica regimul matrimonial prevazut de art. 375 -380.

(2) Intre soti, efectele separatiei se produc de la data formularii cererii, cu exceptia cazului in care instanta, la cererea oricaruia dintre ei, dispune ca aceste efecte sa li se aplice de la data despartirii in fapt.

Efecte fata de terti

Art. 387 (1) Creditorii sotilor nu pot cere separatia de bunuri, dar pot interveni in cauza.

(2) Dispozitiile art. 384 alin. (3) si (4) se plica in mod corespunzator.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3017
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved