Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

LEGEA privind liberul acces la informatiile de interes public

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic


LEGEA

privind liberul acces la informatiile de interes public

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Art. 2. – In sensul prezentei legi:

a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate sau institutie publica, precum si orice regie autonoma, care utilizeaza resurse financiare publice si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei;

b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei;

c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

CAPITOLUL II

Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public

Sectiunea 1

Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

Art. 3. – Asigurarea, de catre autoritatile si institutiile publice, a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.

Art. 4. – (1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu.

(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective.

Art. 5. – (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia de a comunica, din oficiu, urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau insitutiei publice si al functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, adresa, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista documentelor de interes public;

h) lista categoriilor de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a publica si actualiza, anual, un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).

(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea, din oficiu, publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin, anual, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a.

(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:

a) afisare la sediul autoritatii sau institutiei publice ori publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;

b) prin consultarea lor la sediul autoritatii sau institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.

Art. 6. – (1) Orice persoana are dreptul de a solicita si de obtine de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.

(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public, solicitate in scris sau verbal.

(3) Solicitarea, in scris, a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;

b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;

c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Art. 7. – (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a raspunde in scris la solicitarea de informatii de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia, in scris, despre acest fapt in termen de 10 zile.

(2) Refuzul de comunicare a informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.

Art. 8. – (1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice au obligatia de a preciza conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.

(2) In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris informatia publica, urmand ca cererea sa ii fie rezolvata in termenele prevazute la art. 7.

(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, afisat la sediul acesteia, si care se va desfasura, obligatoriu, in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare.

(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in acest program si se desfasoara separat.

(5) Informatiile de interes public solicitate, verbal, de mijloacele de informare in masa, vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore.

Art. 9. – (1) In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii ale documentelor detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii.

(2) Daca, urmare a informatiilor primite, petentul solicita informatii noi privind documentele aflate in posesia autoritatii publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis in termenele prevazute la art. 7 si 8.

Art. 10. – Nu este supusa prevederilor art. 7-9 din prezenta lege activitatea autoritatilor sau institutiilor publice de raspunsuri la petitii si de audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor respectivelor autoritati, daca aceasta priveste aprobari, autorizari, prestari servicii si orice alte solicitari decat informatii de interes public.

Art. 11. – (1) Persoanele care efectueaza studii si cercetari, in folos propriu sau in interes de serviciu, au acces la fondul documentaristic al autoritatii sau institutiei publice, pe baza solicitarii personale, in conditiile legii.(2) Copiile documentelor detinute de autoritatea sau institutia publica se realizeaza in conditiile art. 9.

Art. 12. – (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:

a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pune in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane, in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;

f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;

g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinand categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor statului abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

Art. 13. – Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau institutie publica nu pot fi incluse in categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.

Art. 14. - (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.

(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice, decat in temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2 din prezenta lege.

Sectiunea a 2-a

Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare

in masa la informatiile de interes public

Art. 15. – (1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat.

(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public desfasurata de mijloacele de informare in masa constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.

Art. 16. – Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a desemna un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.

Art. 17. – (1) Autoritatile publice au obligatia de a organiza periodic, de regula o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public.

(2) In cadrul conferintelor de presa, autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice informatii de interes public.

Art. 18. – (1) Autoritatile publice au obligatia de a acorda, fara discriminare, acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de informare in masa.

(2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de 2 zile de la inregistrarea acesteia.

(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si limitele legii.(4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.

Art. 19. – (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a informa mijloacele de informare in masa, in timp util, asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.

(2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice, in nici un fel, accesul mijloacelor de informare in masa la actiunile publice organizate de acestea.

(3) Autoritatile publice, care sunt obligate, prin legea proprie de organizare si functionare, sa desfasoare activitati specifice in prezenta publicului, sunt obligate sa permita accesul presei la acele activitati, difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmand sa tina seama doar de deontologia profesionala.

Art. 20. – Mijloacele de informare in masa nu au obligatia de a publica informatiile furnizate de autoritatile sau institutiile publice.

CAPITOLUL III

Sanctiuni

Art. 21. – (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati sau institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

(3) Daca, dupa cercetarea administrativa, reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

Art. 22. – (1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale prevazute in prezenta lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii sau institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 7.

(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.

(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

(5) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 23. – (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 24. – (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor si Ministerul Finantelor Publice vor inainta Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informatiile de interes public sa devina disponibile, in mod progresiv, prin intermediul unor baze de date informatizate, accesibile publicului la nivel national.

(2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi, inclusiv, dotarea autoritatilor si institutiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul adecvate.

Art. 25 – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1455
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site