Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizarii

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micLEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizariiParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Definitii si principii generale

Art. 1

Prezenta lege stabileste principiile, regulile si cadrul institutional care reglementeaza procesul de descentralizare administrativa si financiara.

Art. 2

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele acceptiuni:

a)arie geografica a beneficiarilor - aria geografica de domiciliu a majoritatii beneficiarilor unui serviciu public descentralizat intr-o perioada de timp data;

b)capacitate administrativa - ansamblul resurselor materiale, institutionale si umane de care dispune o unitate administrativ-teritoriala, precum si actiunile pe care le desfasoara aceasta pentru exercitarea competentelor stabilite prin lege. Capacitatea administrativa se evalueaza si se stabileste in conditiile legii;

c)competenta - ansamblul atributiilor stabilite de Constitutie si de legile care confera autoritatilor administrative drepturi si obligatii de a duce in nume propriu, in realizarea puterii publice si sub propria responsabilitate, o activitate de natura administrativa;

d)competente delegate - competentele atribuite prin lege autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu resursele financiare corespunzatoare, de catre autoritatile publice centrale, pentru a le exercita in numele si in limitele stabilite de catre acestea;

e)competente exclusive - competentele atribuite prin lege autoritatilor administratiei publice locale de realizarea carora acestea sunt responsabile. Autoritatile administratiei publice locale au dreptul de decizie si dispun de resursele si mijloacele necesare indeplinirii competentelor, cu respectarea normelor, criteriilor si standardelor stabilite de lege;

f)competente partajate - competentele exercitate de catre autoritatile administratiei publice locale, impreuna cu alte niveluri ale administratiei publice (judetean sau central), cu o separare clara a finantarii si a puterii de decizie pentru fiecare responsabil in parte;

g)cota defalcata din unele venituri ale bugetului de stat - procentul stabilit din unele venituri ale bugetului de stat care se aloca bugetelor locale;

h)criteriu al ariei geografice a beneficiarilor in descentralizarea competentelor - criteriul potrivit caruia descentralizarea competentelor privind furnizarea unui serviciu public se face catre acel nivel al administratiei publice locale care corespunde cel mai bine ariei geografice a beneficiarilor;

i)criteriu al economiilor de scara in descentralizarea competentelor - criteriul potrivit caruia transferul competentelor privind furnizarea unui serviciu public se face catre acel nivel al administratiei publice locale care poate obtine economii de scara;

j)deconcentrare - redistribuirea de competente administrative si financiare de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale catre propriile structuri de specialitate din teritoriu;

k)delegare - exercitarea de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre alte institutii publice a unor competente in numele unei autoritati a administratiei publice centrale, in limitele stabilite de catre aceasta;

l)descentralizare - transferul de competenta administrativa si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale sau catre sectorul privat;

m)echilibrare orizontala a bugetelor locale - transferul de resurse financiare din unele venituri ale bugetului de stat catre bugetele locale pentru acoperirea diferentelor de capacitate financiara dintre unitatile administrativ-teritoriale;

n)echilibrare verticala a bugetelor locale - transferul de resurse financiare din unele venituri ale bugetului de stat catre bugetele locale pentru completarea sau asigurarea in totalitate, dupa caz, a necesarului de finantare pentru furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica descentralizate;

o)economie de scara - reducerea costului unitar al unui serviciu public pe masura cresterii volumului productiei acestuia si, implicit, al numarului de beneficiari;

p)standarde de calitate - indicatorii de calitate care trebuie realizati de autoritatile administratiei publice locale in furnizarea unui serviciu public si de utilitate publica;

q)standarde de cost - costurile normative utilizate pentru determinarea cuantumului resurselor alocate bugetelor locale in vederea furnizarii unui serviciu public si de utilitate publica la un anumit nivel de calitate;

r)sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sumele alocate unitatilor administrativ-teritoriale din unele venituri ale bugetului de stat. In functie de autonomia exercitata de autoritatile administratiei publice locale in utilizarea lor, acestea se impart in sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv sume defalcate cu destinatie speciala;

s)transparenta a actului decizional - asigurarea accesului deplin al cetatenilor si al altor factori interesati la informatiile privind procesul de elaborare si implementare a deciziilor autoritatilor administratiei publice, inclusiv in ceea ce priveste procesul de colectare a veniturilor si executia conturilor autoritatilor administratiei publice locale la toate nivelurile.

Art. 3

Principiile pe baza carora se desfasoara procesul de descentralizare sunt urmatoarele:

a)principiul subsidiaritatii, care consta in exercitarea competentelor de catre autoritatea administratiei publice locale situata la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean si care dispune de capacitate administrativa necesara;

b)principiul asigurarii resurselor corespunzatoare competentelor transferate;

c)principiul responsabilitatii autoritatilor administratiei publice locale in raport cu competentele ce le revin, care impune obligativitatea realizarii standardelor de calitate in furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica;

d)principiul asigurarii unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii si reguli obiective, care sa nu constranga activitatea autoritatilor administratiei publice locale sau sa limiteze autonomia locala financiara;

e)principiul echitatii, care implica asigurarea accesului tuturor cetatenilor la serviciile publice si de utilitate publica;

f)principiul constrangerii bugetare, care interzice utilizarea de catre autoritatile administratiei publice centrale a transferurilor speciale sau a subventiilor pentru acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale.

CAPITOLUL II: Regulile procesului de descentralizare

SECTIUNEA 1: Reguli generale

Art. 4

Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale transfera competente pe care le exercita in prezent autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul judetelor, comunelor sau oraselor, dupa caz, respectand principiul subsidiaritatii si urmatoarele criterii:

a)economiile de scara;

b)aria geografica a beneficiarilor.

Art. 5

Transferul competentelor este fundamentat pe analize de impact si realizat pe baza unor metodologii specifice si a unor sisteme de indicatori de monitorizare, elaborate de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor si structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.

Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor si structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, organizeaza faze-pilot in vederea testarii si evaluarii impactului solutiilor propuse pentru descentralizarea competentelor pe care le exercita in prezent.

Art. 6

Transferul de competente se face concomitent cu asigurarea resurselor necesare exercitarii acestora. Exercitarea competentelor se face numai dupa transmiterea resurselor financiare necesare.

Finantarea competentelor delegate este asigurata in totalitate de catre administratia publica centrala.

Art. 7

In furnizarea serviciilor publice descentralizate, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa indeplineasca standardele de calitate, in conditiile legii.

Art. 8

Etapele transferului de competente sunt urmatoarele:

a)Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale elaboreaza strategiile privind transferul competentelor catre autoritatile administratiei publice locale si proiectele de acte normative pentru punerea in aplicare a acestora;

b)Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale identifica resursele necesare si costurile integrale aferente competentelor care sunt transferate, precum si sursele bugetare pe baza carora sunt finantate. Resursele astfel identificate sunt transferate autoritatilor administratiei publice locale, in conditiile legii;

c)Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale asigura, in colaborare cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, corelarea pe termen lung intre responsabilitatile transferate si resursele aferente, astfel incat sa acopere variatiile de cost in furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica descentralizate.

SECTIUNEA 2: Standardele de cost si de calitate in furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica descentralizate

Art. 9

Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale stabilesc standarde de cost pentru finantarea unor servicii publice si de utilitate publica descentralizate si standarde de calitate aferente asigurarii furnizarii acestora de catre autoritatile administratiei publice locale.

Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale au obligatia sa actualizeze periodic standardele de cost si de calitate pentru serviciile publice si de utilitate publica descentralizate, prevazute la alin. (1). Actualizarea standardelor de cost si de calitate se face in colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor si structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.

Standardele de cost si de calitate se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor sau a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor. Hotararile Guvernului privind actualizarea periodica a standardelor de cost si de calitate stau la baza determinarii si alocarii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile pentru indeplinirea standardelor de calitate si de cost in furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica descentralizate.

SECTIUNEA 3: Capacitatea administrativa

Art. 10

In cadrul proceselor de transfer al competentelor catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor, ministerele sau organele de specialitate ale administratiei publice centrale pot clasifica unitatile administrativ-teritoriale in doua categorii, in functie de capacitatea administrativa a acestora:

a)categoria I, din care fac parte unitatile administrativ-teritoriale care au capacitatea administrativa necesara realizarii competentelor transferate. Autoritatile administratiei publice locale din cadrul acestor unitati administrativ-teritoriale pot exercita pe deplin si imediat competentele transferate, in conditii de eficienta;

b)categoria a II-a, din care fac parte unitatile administrativ-teritoriale care nu au capacitatea administrativa necesara realizarii competentelor transferate. Autoritatile administratiei publice locale din cadrul acestor unitati administrativ-teritoriale nu pot exercita competentele transferate in conditii de eficienta.

Autoritatile administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale care fac parte din categoria a II-a sunt excluse de la transferul competentelor pana in momentul realizarii capacitatii administrative necesare exercitarii lor, in conditiile legii.

Evaluarea capacitatii administrative a unitatii administrativ-teritoriale se face conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 11

In conditiile prevazute la art. 10 alin. (1), ministerele, respectiv celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa caz, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor si structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, stabilesc, in cadrul legislatiei sectoriale aferente, criteriile de evaluare a capacitatii administrative, incadrarea unitatilor administrativ-teritoriale in cele doua categorii, precum si conditiile in care se realizeaza transferul de competente.

Art. 12

In situatiile in care ministerele, respectiv organele de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa caz, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, constata lipsa capacitatii administrative a unei unitati administrativ-teritoriale pentru exercitarea in conditii de eficienta a competentelor transferate, competentele respective se transfera autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul judetului pe a carui raza se afla unitatea administrativ-teritoriala in cauza, in conditiile art. 8.

Transferul competentelor prevazute la alin. (1) catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul judetului se realizeaza pe perioada determinata, pana in momentul realizarii capacitatii administrative necesare a unitatii administrativ-teritoriale in cauza.

Constatarea realizarii capacitatii administrative a unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la alin. (2) se face de catre ministerele, respectiv organele de specialitate ale administratiei publice centrale, dupa caz, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 13

In vederea exercitarii competentelor in conditii de eficienta, unitatile administrativ-teritoriale se pot organiza in asociatii de dezvoltare intercomunitara, in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III: Cadrul institutional al procesului de descentralizare

Art. 14

Ministerul Administratiei si Internelor avizeaza, potrivit legii, initiativele si proiectele de acte normative privind descentralizarea administrativa si financiara, elaborate de ministere, respectiv de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

Art. 15

Ministerul Administratiei si Internelor sprijina fundamentarea si implementarea politicii de descentralizare a Guvernului prin:

a)elaborarea strategiei si a politicilor generale de descentralizare;

b)coordonarea tehnica si monitorizarea procesului de descentralizare;

c)elaborarea politicii de descentralizare financiara si fiscala, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;

d)furnizarea de expertiza si asistenta tehnica de specialitate ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in vederea elaborarii si implementarii strategiilor de descentralizare sectoriala;

e)colectarea si gestionarea, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu alte autoritati si institutii publice, a datelor statistice necesare fundamentarii si estimarii impactului politicilor de descentralizare;

f)elaborarea, analizarea si actualizarea, in colaborare cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, a standardelor de cost si de calitate corespunzatoare anumitor servicii publice si de utilitate publica descentralizate;

g)monitorizarea indeplinirii de catre autoritatile administratiei publice locale a standardelor de calitate in furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica descentralizate.

Art. 16

Ministerul Administratiei si Internelor gestioneaza programe nationale de dezvoltare adresate unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea stimularii asocierii acestora, in conditiile Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a cresterii capacitatii administrative a acestora.

Programele nationale de dezvoltare sunt finantate anual din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 17

Comitetul pentru finante publice locale, constituit in conditiile legii finantelor publice locale, structura de tip partenerial, fara personalitate juridica, are rol consultativ in elaborarea si implementarea politicilor de descentralizare financiara si fiscala.

Art. 18

Pentru coordonarea generala a procesului de descentralizare se infiinteaza Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare, condus de ministrul administratiei si internelor, in calitate de coordonator al reformei administratiei publice.

La nivelul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se constituie grupuri de lucru pentru descentralizarea competentelor.

Modul de organizare, functionare si atributiile structurilor tehnice prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice, prin structurile de specialitate, asigura impreuna secretariatul tehnic al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare si al Comitetului pentru finante publice locale.

CAPITOLUL IV: Competentele autoritatilor administratiei publice locale

Art. 19

In vederea asigurarii serviciilor publice de interes local, autoritatile administratiei publice locale exercita, in conditiile legii, competente exclusive, competente partajate si competente delegate.

SECTIUNEA 1: Competente exclusive

Art. 20

Autoritatile administratiei publice locale, in exercitarea competentelor exclusive, au dreptul de decizie si dispun de resursele si mijloacele necesare realizarii acestora, cu respectarea normelor legale in vigoare.

Art. 21

Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor exercita competente exclusive privind:

a)administrarea domeniului public si privat al comunei sau orasului;

b)administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local;

c)administrarea institutiilor de cultura de interes local;

d)administrarea unitatilor sanitare publice de interes local;

e)amenajarea teritoriului si urbanism;

f)alimentarea cu apa;

g)canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;

h)iluminatul public;

i)salubrizarea;

j)serviciile de asistenta sociala cu caracter primar pentru protectia copilului si pentru persoane varstnice;

k)serviciile de asistenta sociala cu caracter primar si specializate pentru victimele violentei in familie;

l)transportul public local de calatori;

m)alte competente stabilite potrivit legii.

Art. 22

Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul judetului exercita competente exclusive privind:

a)administrarea aeroporturilor de interes local;

b)administrarea domeniului public si privat al judetului;

c)administrarea institutiilor de cultura de interes judetean;

d)administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean;

e)serviciile de asistenta sociala cu caracter primar si specializate pentru victimele violentei in familie;

f)serviciile de asistenta sociala specializate pentru persoanele varstnice;

g)alte competente stabilite potrivit legii.

SECTIUNEA 2: Competente partajate

Art. 23

In exercitarea competentelor partajate, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor colaboreaza cu autoritatile administratiei publice de la nivel central sau judetean, dupa caz, in conditiile stabilite prin lege.

In exercitarea competentelor partajate, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul judetului colaboreaza cu autoritatile administratiei publice de la nivel central, in conditiile stabilite prin lege.

Art. 24

Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor exercita competente partajate cu autoritatile administratiei publice centrale privind:

a)alimentarea cu energie termica produsa in sistem centralizat;

b)construirea de locuinte sociale si pentru tineret;

c)invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia invatamantului special;

d)ordinea si siguranta publica;

e)acordarea unor ajutoare sociale persoanelor aflate in dificultate;

f)prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta la nivel local;

g)serviciile de asistenta medico-sociala adresate persoanelor cu probleme sociale;

h)serviciile de asistenta sociala cu caracter primar pentru persoane cu dizabilitati;

i)serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor;

j)administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local la nivelul comunelor;

k)alte competente stabilite potrivit legii.

Art. 25

Autoritatile administratiei publice de la nivelul comunelor si oraselor exercita competente partajate cu autoritatile administratiei publice de la nivelul judetelor, in cazul furnizarii unor servicii de utilitati publice prin intermediul operatorilor regionali.

Art. 26

Autoritatile administratiei publice de la nivelul judetelor exercita competente partajate cu autoritatile de la nivelul administratiei publice centrale privind:

a)administrarea infrastructurii de transport rutier de interes judetean;

b)invatamantul special;

c)serviciile de asistenta medico-sociala adresate persoanelor cu probleme sociale;

d)serviciile de asistenta sociala cu caracter primar si specializate pentru protectia copilului;

e)serviciile de asistenta sociala specializate pentru persoane cu dizabilitati;

f)serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor;

g)alte competente stabilite potrivit legii.

SECTIUNEA 3: Competente delegate

Art. 27

Autoritatile administratiei publice locale exercita competente delegate de catre autoritatile administratiei publice centrale privind plata unor alocatii si a unor indemnizatii pentru copii si adulti cu dizabilitati.

Art. 28

Autoritatile administratiei publice locale exercita si alte competente, potrivit legii.

CAPITOLUL V: Finantarea autoritatilor administratiei publice locale

Art. 29

Bugetele locale ale autoritatilor administratiei publice locale au in componenta o sectiune de functionare si una de dezvoltare, in conditiile legii.

Art. 30

In vederea asigurarii echilibrarii verticale si orizontale a bugetelor locale, unitatilor administrativ-teritoriale, din unele venituri ale bugetului de stat, le sunt alocate sume defalcate cu destinatie speciala, respectiv cote si sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale.

Structura si criteriile de alocare a cotelor si sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale se stabilesc prin legea finantelor publice locale.

Cuantumul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale este stabilit prin legea bugetului de stat.

Cuantumul, structura si criteriile de alocare a sumelor defalcate cu destinatie speciala sunt stabilite in conditiile legii bugetului de stat.

Art. 31

Ministerul Finantelor Publice si serviciile publice deconcentrate ale acestuia asigura accesul neconditionat al autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si al altor factori interesati la informatiile privind procesele de alocare a resurselor bugetare prevazute la art. 30 alin. (2).

CAPITOLUL VI: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 32

In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor, impreuna cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, propune Guvernului termene limita pentru elaborarea strategiei generale de descentralizare, a strategiilor sectoriale de descentralizare si a standardelor de cost si calitate in furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica descentralizate.

Art. 33

Ministerul Administratiei si Internelor prezinta anual Guvernului spre informare un raport privind stadiul derularii procesului de descentralizare.

Art. 34

In termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 35

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 668 din 26 iulie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 453 din data de 25 mai 2006Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2917
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved