Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Legislatie silvica - sistemului informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micMETODOLOGIE

15 septembrie 2008privind organizarea si functionarea sistemului informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase (SUMAL) si obligatiile operatorilor economici legate de acesta

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 SUMAL este un sistem informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase asigurat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si pus la dispozitia utilizatorilor prevazuti la art. 20 alin. (2) din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 996/2008, de la locul de obtinere a materialelor lemnoase pana la utilizatorii finali inclusiv.

Art. 2 Principalele obiective ale SUMAL sunt

a)realizarea de cercetari statistice la nivel national privind volumul de lemn exploatat si al materialelor lemnoase rezultate;

b)practica unitara in evidenta gestionara a materialelor lemnoase prin punerea la dispozitia operatorilor economici specializati a unei aplicatii gratuite;

c)cresterea eficientei controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infractionalitatii in domeniul forestier, prin prevenirea si combaterea activitatilor ilegale.

Art. 3 SUMAL cuprinde doua componente:

a)aplicatii client utilizate de operatorii economici pentru:

- calculul actului de punere in valoare, denumit in continuare APV, autorizarea si reprimirea parchetelor, aplicatii grupate in softul SUMAL Ocol;

- operarea documentelor de transport al materialelor lemnoase, a receptiilor in depozitele finale si a situatiilor gestionate obligatorii, aplicatii grupate in softul SUMAL Agent;

b)unitatea centrala - hardware si software - de centralizare, prelucrare si analiza a informatiilor, gestionata de o structura silvica specializata aflata in subordinea conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 4 Suportul tehnic pentru implementarea SUMAL se va asigura prin intermediul structurilor teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si prin Programul de dezvoltare forestiera.

Art. 5 Aplicatiile SUMAL se personalizeaza pentru fiecare ocol silvic si operator economic si se distribuie gratuit, la solicitarea acestora, astfel:

a)softul SUMAL Ocol catre ocoalele silvice;

b)softul SUMAL Agent, la cerere, tuturor operatorilor economici si ocoalelor silvice care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase.

Distribuirea softurilor prevazute la alin. (1) se face concomitent cu emiterea acordului de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Craciun.

Distribuirea softurilor prevazute la alin. (1) se face catre:

a)persoana delegata de catre conducerea operatorului economic;

b)seful ocolului silvic sau imputernicitul acestuia.

CAPITOLUL II: Modul de utilizare a SUMAL

Art. 6 La initierea aplicatiei, ocoalele silvice introduc in SUMAL Ocol urmatoarele informatii:

a)fisele de proprietate pentru padurile pe care le administreaza sau pentru care furnizeaza servicii;

b)ciocanele silvice folosite;

c)persoanele fizice sau juridice partenere.

Art. 7 La initierea aplicatiei, operatorii economici introduc in SUMAL Agent urmatoarele informatii:

a)gestiunile referitoare la materialele lemnoase;

b)persoanele fizice si juridice partenere;

c)utilajele de prelucrare a materialelor lemnoase;

d)ciocanele silvice folosite.

SECTIUNEA 1: Utilizarea SUMAL pentru elaborarea APV, autorizarea partizilor si reprimirea acestora

Art. 8 Aplicatia SUMAL Ocol se acceseaza de catre ocoalele silvice, on-line, pe serverul central al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe baza identificarii ca utilizator prin parola, cu drepturi diferentiate pentru seful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier si responsabilul cu paza fondului forestier, conform atributiilor specifice.

Art. 9 Aplicatia SUMAL Ocol este obligatorie pentru:

a)calculul unitar certificat la nivel national al APV;b)emiterea / prelungirea autorizatiilor de exploatare;

c)operarea actului de reprimire a partizilor.

Art. 10 - Pentru fiecare APV, autorizatie de exploatare si act de reprimire, aplicatia SUMAL va genera odata cu aprobarea documentului un numar unic de inregistrare la nivel national, iar actul respectiv nu va mai putea fi modificat.

Procesele-verbale de confiscare a materialelor lemnoase ramase definitive vor fi introduse in SUMAL de catre ocolul silvic care a primit in custodie materialele lemnoase, actul de inregistrare furnizat de SUMAL constituind documentul de provenienta pentru materialele lemnoase respective.

Art. 11 Actele emise si aprobate in SUMAL vor fi tiparite, semnate in original si atasate la dosarul partizii, conform competentelor legale.

SECTIUNEA 2: Utilizarea SUMAL pentru activitatea de exploatare

Art. 12 Operarea datelor pentru activitatea de exploatare a padurilor se face in aplicatia SUMAL Agent de catre operatorul economic titular al autorizatiei de exploatare a partizii sau de catre cel care expediaza materialele lemnoase din platforma primara a partizii.

Art. 13 Operatorii economici prevazuti la art. 12 vor desemna o persoana angajata a operatorului economic care va opera datele pe masura exploatarii partizii, cu obligatia operarii si transmiterii raportarii datelor prevazute la art. 12 pana in data de 5 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

Prima raportare se va realiza in data de 5 decembrie 2008.

Art. 14 - Anterior datei aprobate pentru reprimirea parchetului de exploatare, operatorii economici sunt obligati sa opereze in sistemul SUMAL toate documentele de transport al materialelor lemnoase din partida respectiva si sa ruleze un raport centralizator al materialelor lemnoase transportate.

Raportul centralizator prevazut la alin. (1) va fi prezentat obligatoriu la reprimirea partizii si sta la baza calcului rezultatului exploatarii din partida respectiva.

Art. 15 Rezultatul exploatarii materialelor lemnoase se calculeaza pe fiecare specie, total lemn de lucru si total volum, precum si pe total APV, verificandu-se incadrarea in tolerantele admisibile de calcul al APV.

Art. 16 Dupa reprimirea partizii sunt interzise eliberarea si operarea de documente avand inscrisa la rubrica 'Provenienta' partida respectiva decat in limita stocului inregistrat in platforma primara la reprimire.

SECTIUNEA 3: Utilizarea SUMAL pentru depozite

Art. 17 Utilizarea SUMAL este obligatorie la nivelul depozitelor pentru:

a)operarea receptiilor de materiale lemnoase;

b)operarea livrarilor de materiale lemnoase;

c)operarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase;

d)operarea stocurilor gestionare la sfarsitul fiecarei luni, pe specii si sortimente;

e)operarea transferurilor intre gestiunile aceluiasi operator ale materialelor lemnoase prelucrate in cherestea, care se face automat prin procesul-verbal de gaterare.

(2)Utilizarea SUMAL este obligatorie la nivelul depozitelor de cherestea pentru:

a)receptiile de cherestea;

b)livrarile de cherestea.

Art. 18 Dupa operarea situatiilor primare prevazute la art. 17, operatorul economic va verifica existenta corelatiilor stoc initial + total intrari = stoc final + total iesiri pentru fiecare specie si sortiment, va face corectiile necesare, dupa care va salva datele pentru luna in curs.

Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri initiale pentru luna in curs.

Art. 19 In cazul in care operatorul economic realizeaza transbordarea materialelor lemnoase sau sortarea acestora in alte puncte decat depozitele permanente, acestea vor fi inregistrate ca gestiuni temporare in SUMAL, cu obligatia intocmirii situatiilor gestionare mentionate la art. 17 alin. (1).

Art. 20 Datele obtinute lunar prin aplicarea procedurilor precizate la art. 17-19 se cuprind intr-un raport si nu mai pot fi modificate.

Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna in curs se printeaza, se semneaza in original si se inregistreaza in contabilitatea operatorului economic.

SECTIUNEA 4: Utilizarea SUMAL la nivelul activitatii de prelucrare primara a lemnului

Art. 21 Utilizarea SUMAL la nivelul centrelor de prelucrare primara a lemnului este obligatorie pentru:
a)operarea receptiilor de materiale lemnoase;

b)operarea livrarilor materialelor lemnoase prelucrate sumar;

c)operarea proceselor-verbale de gaterare a materialelor lemnoase;

d)operarea stocurilor gestionare la sfarsitul fiecarei luni, pe specii si sortimente;

e)operarea consumurilor interne, daca operatorul economic prelucreaza in continuare materialele lemnoase in produse semifinite sau finite.

Art. 22 Dupa operarea situatiilor primare prevazute la art. 21, operatorul economic va verifica existenta corelatiilor stoc initial + total intrari = stoc final + total iesiri pentru fiecare specie si sortiment, va face corectiile necesare, dupa care va salva datele pentru luna in curs.

Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri initiale pentru luna in curs.

Art. 23 - Datele obtinute lunar prin aplicarea procedurilor precizate la art. 20 si 21 se cuprind intr-un raport si nu mai pot fi modificate.

Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna in curs se printeaza, se semneaza in original si se inregistreaza in contabilitatea operatorului economic.

SECTIUNEA 5: Utilizarea SUMAL la nivelul altor activitati de prelucrare a lemnului decat prelucrarea primara

Art. 24 In cazul activitatilor in care se receptioneaza materiale lemnoase si se prelucreaza integral in consum propriu, fara a se face expeditie, operatorii economici vor opera in SUMAL Agent doar receptiile de masa lemnoasa si consumul propriu.

Art. 25 In alte activitati de prelucrare a materialelor lemnoase in care materialele lemnoase receptionate se prelucreaza partial in capacitatile proprii si se reexpediaza in parte, se vor intocmi toate situatiile gestionare specifice gestiunilor de bustean sau gestiunilor de cherestea, dupa caz.

SECTIUNEA 6: Utilizarea SUMAL Server

Art. 26 Centralizarea, prelucrarea si analiza datelor furnizate de catre ocoalele silvice si operatorii economici care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase, pe serverul central instalat la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se utilizeaza in scopuri statistice si pentru controlul respectarii regimului silvic.

Art. 27 In scop statistic, SUMAL Server va genera, in principal, urmatoarele rapoarte:

a)statistica volumului de lemn pus in valoare / autorizat pe proprietar, administratie silvica, tip de lucrari si pe unitati amenajistice;

b)statistica materialelor lemnoase transportate din partizile in exploatare, pe specii si sortimente;

c)statistica modului de utilizare industriala a materialelor lemnoase.

Art. 28 - Pentru controlul regimului silvic si al provenientei legale a materialelor lemnoase, SUMAL Server va genera, in principal, urmatoarele rapoarte:

a)calculul rezultatului exploatarii si incadrarea in tolerantele admisibile de calcul al APV;

b)exploatarea lemnului in perioada autorizata a partizii;

c)justificarea tuturor documentelor cu regim special ridicate de catre operatorii economici;

d)identificarea documentelor de transport utilizate ilegal de alt operator economic decat cel autorizat;

e)compararea cantitatilor avizate cu cele efectiv receptionate de catre beneficiar;

f)corectitudinea situatiilor gestionare raportate de operatorii economici - existenta corelatiilor stocuri initiale + total intrari = stocuri finale + total iesiri;

g)alcatuirea cazierului tehnic de exploatare al operatorilor economici - respectarea perioadelor si termenelor autorizate, pagube produse in parchete, sanctiuni.

Pentru clarificarea aspectelor ridicate de actiunile de control al regimului silvic se pot realiza si alte analize.

SECTIUNEA 7: Alte functii ale SUMAL Agent

Art. 29 Aplicatia SUMAL Agent realizeaza gestionarea formularelor cu regim special ridicate de catre operatorii economici.

Art. 30 Operatorii economici care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase sunt obligati sa opereze in aplicatia SUMAL Agent seriile si numerele avizelor documentelor cu regim special de transport al materialelor lemnoase, ridicate de la Imprimeria Nationala - S.A., conform acordului eliberat de structurile teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Documentele de transport anulate se vor opera in SUMAL, cu obligatia existentei tuturor celor 3 exemplare ale documentului in blocul de avize.

Pe masura utilizarii documentelor cu regim special pentru transportul materialelor lemnoase si a operarii documentelor in SUMAL, operatorii economici vor urmari justificarea tuturor documentelor ridicate in ordinea blocurilor de documente.CAPITOLUL III: Competente si control

Art. 31 Accesul la aplicatia SUMAL Ocol se face pe baza de utilizator si parola, cu drepturi diferentiate pentru:

a)seful ocolului silvic;

b)responsabilul cu fondul forestier;

c)responsabilul cu paza fondului forestier.

Accesul se comunica de catre administratorul aplicatiei SUMAL Server, iar persoanele nominalizate pentru acces se comunica subunitatilor silvice teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, sub semnatura sefului ocolului silvic.

Art. 32 Accesul la aplicatia SUMAL Agent se face de catre o persoana desemnata de operatorul economic, angajata a acestuia.

Accesul se comunica de catre administratorul aplicatiei SUMAL Server, iar persoana nominalizata pentru acces se comunica structurilor silvice teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, sub semnatura administratorului operatorului economic.

Art. 33 Accesul la aplicatiile SUMAL se face pe baza de utilizator si parola, cu drepturi diferentiate pentru doua persoane. O persoana este inspectorul-sef al structurii silvice teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, iar cea de-a doua face parte din personalul silvic si este desemnata de catre acesta.

Art. 34 Accesul la aplicatiile SUMAL se face pe baza de utilizator si parola, cu drepturi diferentiate pentru persoanele din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura desemnate de conducatorul acesteia.

Art. 35 Accesul la aplicatiile SUMAL pentru personalul silvic imputernicit pentru controlul silvic se poate aproba numai pentru perioada in care se executa controlul la ocolul silvic sau la operatorul economic care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza ori comercializeaza materiale lemnoase.

Art. 36 Personalul silvic imputernicit cu atributii de control silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau al subunitatilor silvice teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura are posibilitatea verificarii APV si a avizelor de insotire a materialelor lemnoase generate de SUMAL.

Art. 37 Toate avertizarile rezultate in urma prelucrarii informatiilor in SUMAL se transmit imediat si direct structurii cu atributii de control al regimului silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau structurilor silvice teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

CAPITOLUL IV: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 38 Dreptul de proprietate intelectuala asupra SUMAL apartine Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Operatorii economici care utilizeaza softuri proprii de gestiune pot exporta date din softurile proprii in sistemul SUMAL, cu obligatia de a furniza datele minime solicitate in sistemul SUMAL. Transferul de date se va face in formatul solicitat de aplicatia SUMAL.

Art. 39 Persoanele prevazute la art. 31-35 raspund penal, contraventional, administrativ si material pentru divulgarea si utilizarea in alte scopuri a informatiilor din SUMAL.

Art. 40 Ocoalele silvice vor introduce in aplicatia SUMAL Ocol APV pentru partizile autorizate la exploatare si nereprimite pana in momentul intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 996/2008.

Numarul de ordine generat de SUMAL pentru APV precizate la alin. (1) va fi comunicat in scris de catre ocolul silvic operatorilor economici titulari ai autorizatiilor de exploatare si va fi folosit de catre operatorii economici la rubrica 'Provenienta' din documentele de transport.

Ocoalele silvice vor emite o noua autorizatie de exploatare pentru partizile precizate la alin. (1), pentru perioada de valabilitate ramasa din autorizatia anterioara.

Art. 41 - Operatorii economici care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase vor introduce in aplicatia SUMAL Agent, pentru gestiunile de bustean si cherestea, stocurile initiale de bustean si, respectiv, masa lemnoasa prelucrata.

Stocurile introduse sunt stocurile faptice inregistrate in contabilitate la data de 30 septembrie 2008.

Art. 42 Operarea datelor primare obligatorii pentru fiecare operator economic si transmiterea acestora se fac pana in data de 5 a fiecarei luni pentru luna precedenta.

Transmiterea datelor catre SUMAL Central se va putea face:

a)direct, prin intermediul internetului;

b)pe suport electronic.

Dupa transmiterea datelor lunare, SUMAL va transmite o confirmare de preluare a datelor transmise de catre operatorul economic. Confirmarea de primire se indosariaza si pastreaza de catre operatorul economic si este dovada indeplinirii obligatiilor legale de raportare in SUMAL.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 662 din data de 23 septembrie 2008

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1716
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved