Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AdministratieDrept

Ordin nr. 84 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Regulile administrarii
Logodna
Liberalitatile - Dispozitii comune
Lege nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Contractul de imprumut
Transmisiunea si partajul mostenirii - Transmisiunea mostenirii
Contractul de furnizare
Efectele posesiei
Amintirile de familie
RASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI JURIDICE

ORD nr. 84 publicat in M.Of. nr. 570 din data: 09/12/2001

O84/2001

Ordin nr. 84 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc

Ministerul de Interne
Ordin nr. 84

din 14 iunie 2001

pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 12 septembrie 2001Ministrul de interne
avand in vedere prevederile art. 24 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare
emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Metodologia privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Ministru de interne
Ioan Rus


Bucuresti, 14 iunie 2001.
Nr. 84.

ANEXA

Metodologie

din 14 iunie 2001

privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 12 septembrie 2001

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Prezenta metodologie stabileste principii, criterii si niveluri de performanta, precum si conditii tehnice necesare elaborarii scenariilor de siguranta la foc.
Prevederile prezentei metodologii se aplica pentru analizarea si evaluarea interdependentei nivelurilor de performanta, inclusiv a timpilor de siguranta la foc si, dupa caz, a timpilor operativi de interventie, cu masurile tehnico-organizatorice, conditiile de asigurare a interventiei si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, necesare indeplinirii exigentei de siguranta la foc a utilizatorilor.
Prezenta metodologie constituie cadrul orientativ pentru intocmirea scenariilor de siguranta la foc, necesar factorilor implicati in proiectarea, executarea, exploatarea, verificarea si expertizarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari, precum si pentru stabilirea masurilor compensatorii la lucrarile de amenajari ale constructiilor existente, in cazul in care in mod justificat nu pot fi indeplinite prevederile reglementarilor tehnice in vigoare privind cerinta de calitate a sigurantei la foc.
Scenariul de siguranta la foc estimeaza, in principal, conditiile tehnice asigurate conform reglementarilor si actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu, fiind structurat potrivit Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998.

CAPITOLUL II
Structura scenariului de siguranta la foc

Sectiunea 1
Caracteristicile constructiei sau ale instalatiei tehnologiceDatele de identificare
Se inscriu datele necesare identificarii constructiei (instalatiei tehnologice), respectiv denumire, beneficiar, adresa, telefon, fax etc.
Dupa caz, se vor face referiri privind profilul de activitate si programul de lucru ale obiectivului, in functie de situatia in care se elaboreaza scenariul de siguranta la foc.
Destinatia
Se mentioneaza functiile principale, secundare si conexe ale constructiei (instalatiei tehnologice), potrivit situatiei pentru care s-a intocmit scenariul de siguranta la foc.
Categoria si clasa de importanta
Se precizeaza categoria de importanta a constructiei stabilita de proiectant, potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 si in conformitate cu metodologia specifica.
Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice (corelata cu categoria de importanta stabilita de proiectant).
Particularitati specifice constructiei (instalatiei tehnologice)
Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei (instalatiei) privind:
a) tipul cladirii (civila, inalta, foarte inalta, cu sali aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindata, cu functiuni mixte etc.), precum si regimul de inaltime si volumul constructiei;
b) aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor;
c) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;
d) precizari referitoare la numarul maxim de persoane sau animale;
e) prezenta permanenta, capacitatea de autoevacuare a persoanelor;
f) capacitati de depozitare sau adapostire;
g) caracteristici ale proceselor tehnologice si cantitati de substante periculoase (potrivit clasificarii din Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 96/82/CE);
h) numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor.Sectiunea a 2-a
Nivelurile criteriilor de performanta si timpii de siguranta la foc
asigurati conform reglementarilor tehnice


Riscul de incendiu
Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc sau a categoriilor de pericol de incendiu se fac conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, luandu-se in considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de combustibilitate si periculozitate ale materialelor si substantelor utilizate;
c) sursele potentiale de aprindere si imprejurarile preliminate care pot favoriza aprinderea si, dupa caz, timpul de aprindere si de dezvoltare libera a incendiului.
Nivelurile riscului (categoriile de pericol) de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment, potrivit reglementarilor tehnice (in functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, incaperilor, respectiv de natura activitatilor desfasurate, comportarea la foc a elementelor de constructii si caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate), si se precizeaza in scenariul de siguranta la foc intocmit doar pentru cladirea in ansamblu, instalatia tehnologica ori compartimentul de incendiu.
Se analizeaza, dupa caz, posibilitatea reducerii riscului de incendiu, potrivit reglementarilor tehnice si conditiilor functionale.
Rezistenta la foc
Pentru cuantificarea nivelurilor de performanta privind rezistenta la foc se precizeaza:
a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (in special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilita potrivit criteriilor din reglementarile tehnice;
b) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu;
c) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor din peretii si planseele antifoc;
d) masurile suplimentare de protectie la foc stabilite, dupa caz, si justificate tehnic.
Preintampinarea propagarii incendiilor
Pentru asigurarea preintampinarii propagarii incendiilor la vecinatati si in interiorul constructiei (compartimentului de incendiu) se vor preciza:
a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile compensatorii realizate, atunci cand aceste distante nu pot fi respectate;
b) masurile constructive (peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii) pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu, pe fatade si pe acoperis;
c) timpul de propagare a incendiilor la constructiile vecine;
d) sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti.
Comportarea la foc
In functie de contributia la foc a zonelor cu potentiale calorice mari (niveluri de risc mare, foarte mare sau cu pericol de explozie) se precizeaza rezistenta la foc a elementelor de compartimentare necesare pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor pe timpul evacuarii si interventiei in caz de incendiu.
Se inscriu eventuale masuri recomandate pe timpul interventiei in caz de incendiu, pentru a nu afecta comportarea la foc a constructiei.
Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale, in functie de:
a) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu;
b) comportarea la foc si rezistenta la foc a principalelor elemente de rezistenta ale constructiei sau ale instalatiei tehnologice;
c) timpii operativi de interventie, dupa caz;
d) timpul de incendiere totala.
Cai de acces, evacuare si interventie
Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform cerintelor reglementarilor tehnice si regulamentului general de urbanism, referitor la:
a) dimensiuni (gabarite);
b) trasee;
c) realizare si marcare.
Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza:
a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare si protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza;
b) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.);
c) geometria cailor de evacuare (gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.);
d) timpii (lungimile) de evacuare;
e) numarul fluxurilor de evacuare;
f) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;
g) marcarea cailor de evacuare.
Pentru scarile de salvare si ascensoarele de interventie in caz de incendiu se inscriu:
a) tipul, numarul si caracteristicile acestora;
b) modul de amplasare si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;
c) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor si ascensoarelor de interventie;
d) timpul de supravietuire.
Dupa caz, se fac recomandari (precizari) privind salvarea persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.
Sectiunea a 3-a
Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor


Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, propus in proiect sau existent, se analizeaza prin prisma normelor si dispozitiilor generale de p.s.i., precum si a reglementarilor specifice, astfel:
A. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se specifica:
a) tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective;
b) timpii de alarmare si de alertare asigurati;
c) zonele protejate.
B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica:
a) tipul si parametrii functionali (stingere cu apa, gaze, spuma, pulberi, actionare automata, manuala, precum si debite, presiuni, rezerve, surse de alimentare etc.);
b) timpul teoretic (normat) de functionare;
c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace.
C. Referitor la stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace initiale de interventie se specifica:
a) tipul si caracteristicile produselor de stingere asigurate;
b) numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici (suprafata, destinatie, clase de incendiu etc.), dupa caz;
c) modul de functionare: manual sau automat.

Sectiunea a 4-a
Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu


In functie de categoria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu (categorii de pericol de incendiu), amplasarea constructiei, instalatiei tehnologice sau a amenajarii se specifica:
a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele aferente;
b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si, dupa caz, alte utilitati;
c) asigurarea serviciului propriu de pompieri civili (atunci cand este obligatoriu), specificandu-se categoria serviciului, dotarea cu mijloace de interventie si salvare (autospeciale, nave si trenuri p.s.i., motopompe, ambulante, autosanitare etc.);
d) timpii operativi de interventie asigurati pentru alarmare (T1) si alertare (T2);
e) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc materiale periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se vor preciza inclusiv cantitatile respective si starea in care se afla), precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.

Sectiunea a 5-a
Concluzii si masuri tehnico-organizatorice


Se stabilesc conditii si masuri necesare a fi luate potrivit reglementarilor tehnice in functie de situatia analizata.
Se apreciaza modul de incadrare a constructiei, instalatiei tehnologice sau amenajarii in nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se propune imbunatatirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru siguranta la foc, dupa caz.
Se evidentiaza unele conditii sau recomandari care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei sau instalatiei tehnologice respective.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Scenariile de siguranta la foc se elaboreaza de catre proiectanti sau persoane calificate si atestate in acest sens, pe baza standardelor ocupationale. Persoanele juridice care au in obiectul de activitate si elaborarea scenariilor de siguranta la foc trebuie sa faca dovada ca dispun de angajati avand calificarea prevazuta la alineatul precedent. Scenariile de siguranta la foc se pot elabora si de catre personalul anume desemnat din unitatile Corpului Pompierilor Militari. Scenariile de siguranta la foc se includ in documentatiile tehnice si se pastreaza de catre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toata durata de existenta a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajari, actualizandu-se periodic in functie de modificarile intervenite. Scenariile de siguranta la foc isi pierd valabilitatea atunci cand nu mai corespund situatiei pentru care au fost intocmite. In baza cadrului orientativ prezentat in metodologie si cu respectarea legislatiei in vigoare organele administratiei publice centrale si alte institutii abilitate potrivit legii pot emite dispozitii si metode specifice, precum si proceduri privind scenariile de siguranta la foc pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajari aflate in domeniul lor de competenta, in functie de tipul, destinatia si categoria de importanta a acestora.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 912
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site