Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

REGULAMENT pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micCu privire la aprobarea Regulamentului pentru

furnizarea si utilizarea energiei electriceIn temeiul art. 12 alin. (1) al Legii nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetica (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51, art.366) si in scopul reglementarii eficiente a relatiilor dintre unitatile de distributie, furnizori si consumatorii de energie electrica privind racordarea la retelele electrice, contractarea, furnizarea si plata energiei electrice, eficientizarea mecanismului de protectie a intereselor consumatorilor, Guvernul HOTARASTE:

Se aproba Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice (se anexeaza).

Prim-ministru VASILE TARLEV

Contrasemneaza:

Ministrul economiei

si comertului  Valeriu Lazar

Ministrul industriei

si infrastructurii  Vladimir Antosii

Aprobat

prin Hotarirea Guvernului nr.

din nr. 1194 din 22.11. 2005

R E G U L A M E N T pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice

1. SCOPUL

Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice (in continuare - Regulament) este elaborat in conformitate cu prevederile Codului civil, nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), Legii nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrica (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 111-113, art. 681), Legii nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetica (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51, art. 366), Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protectia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), Legii privatizarii fondului de locuinte nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 5, art. 126), Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 13, art. 124), Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petitionare (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.23), Legii nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciara (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 144-145, art. 1056), cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu alte acte legislative, acte si documente normativ-tehnice si normativ-economice, regulamente si standarde ale Republicii Moldova, avind drept scop reglementarea relatiilor dintre furnizor sau unitatea de distributie si consumator privind racordarea la reteaua electrica, contractarea, furnizarea si plata energiei electrice, utilizarea ei de catre consumatori.

NOTIUNI DE BAZA

In sensul prezentului Regulament, notiunile si termenii de baza utilizati semnifica urmatoarele:

2.1. Agentie - autoritate permanenta a administratiei publice, cu statut de persoana juridica, ce reglementeaza activitatile economice si comerciale desfasurate in sectorul electroenergetic.

2.2. Aviz de deconectare - comunicare in scris, de modelul stabilit de Agentie, expediata consumatorului de catre furnizor prin care consumatorul este prevenit de posibila deconectare a instalatiei sale de utilizare de la reteaua electrica.

2.3. Aviz de racordare - aviz in scris, de modelul stabilit de Agentie, eliberat de catre unitatea de distributie solicitantului, in care se indica conditiile tehnice optime si lucrarile obligatorii pe care urmeaza sa le indeplineasca solicitantul, pentru racordarea instalatiei sale de utilizare la reteaua electrica a unitatii de distributie.

2.4. Consum fraudulos - sustragere de energie electrica din reteaua electrica prin:

a)         interventia in functionarea echipamentului de masurare, prin diferite metode, cu/sau fara deteriorarea acestuia si cu/sau fara violarea sigiliilor ce-i sint aplicate;

b)         conectarea neautorizata la reteaua electrica sau prin ocolirea echipamentului de masurare;

c)         modificarea neautorizata a schemei de conectare a echipamentului de masurare care are drept consecinta inregistrarea incompleta a cantitatii de energie electrica consumata.

2.5. Consumator - persoana fizica sau juridica care foloseste energia electrica prin conectarea instalatiei sale de utilizare la reteaua electrica in unul sau mai multe puncte de alimentare (delimitare).

2.6. Consumator agricol - consumator care utilizeaza energia electrica in scopul cultivarii plantelor si cresterii animalelor. De asemenea, se considera consumator agricol statiile de irigare, statiunile tehnologice de masini, intreprinderile de reparatie a tehnicii agricole, gospodariile silvice, piscicole, apicole, laboratoarele veterinare, statiile de protectie a plantelor si animalelor etc.

2.7. Consumator bugetar - consumator clasificat drept organizatie/institutie bugetara (scoala, gradinita de copii, unitate militara, institutie penitenciara etc.), finantata de la bugetul de stat sau bugetul local, care utilizeaza energia electrica pentru satisfacerea necesitatilor proprii.

2.8. Consumator casnic - consumator care dispune de casa proprie, apartament in blocul locativ sau incapere de locuit in camin si utilizeaza energia electrica in exclusivitate pentru necesitati casnice.

2.9. Consumator comercial - consumator care utilizeaza energia electrica in scopul comercializarii marfurilor, productiei agricole si industriale, precum si prestarii de servicii populatiei si agentilor economici.

2.10. Consumator industrial - consumator care utilizeaza energia electrica pentru fabricarea productiei industriale si agricole, extragerea si prelucrarea materiei prime, prelucrarea productiei, executarea altor lucrari si prestari de servicii de acest gen. De asemenea, se considera consumatori industriali santierele de constructie, intreprinderile de producere, transport si distributie a energiei de toate formele, statiile de pompare, unitatile de transport feroviar, rutier, naval, aerian etc.

2.11. Consumator eligibil - consumator de energie electrica care are dreptul sa-si aleaga furnizorul, inclusiv din strainatate, si sa contracteze direct cu acesta energia electrica necesara, avind acces la retelele de transport si/sau de distributie a energiei electrice.

2.12. Consumatori tertiari - consumatori de energie electrica care nu fac parte din categoriile consumatorilor casnici, industriali, agricoli, comerciali sau bugetari.

2.13. Deconectare - desfacerea legaturii dintre reteaua electrica si instalatia de utilizare a consumatorului prin intermediul aparatelor de comutatie sau prin decuplarea conductoarelor sau cablurilor de la retea.

2.14. Echipament de masurare - ansamblu al aparatelor sau sistemelor care servesc la masurarea puterii si evidenta cantitatii de energie electrica, furnizata consumatorului, in scopul facturarii.

2.15. Electrician autorizat - persoana fizica care a obtinut autorizarea de a dirija, a executa si a verifica lucrari asupra instalatiilor electrice si de a intocmi documentatia aferenta acestor lucrari.

2.16. Factura eronata - factura inminata consumatorului de catre furnizor in care ultimul a indicat valori incorecte ale tarifului sau ale cantitatii de energie electrica calculata in baza indicatiilor reale ale echipamentului (lor) de masurare.

2.17. Forta majora - evenimente imprevizibile si insurmontabile in interpretarea Camerei de Comert si Industrie.

2.18. Furnizor - persoana juridica detinatoare de licenta pentru furnizarea energiei electrice

2.19. Instalatie de alimentare - instalatie electrica prin care se face legatura dintre reteaua electrica si instalatia de utilizare ce apartine consumatorului.

2.20. Instalatie de utilizare - ansamblu de utilaje, aparate si retele ale consumatorului destinate utilizarii de energie electrica si situate in aval de punctul de delimitare.

2.21. Instalatie de compensare - ansamblu de utilaje, parte componenta a instalatiei de utilizare, destinate pentru compensarea puterii reactive.

2.22. Instalatie provizorie - instalatie temporara amenajata pentru utilizarea energiei electrice pe parcursul unei anumite perioade de timp, care, insa, nu depaseste un an.

2.23. Intrerupere a furnizarii energiei electrice - suspendare temporara a furnizarii energiei electrice consumatorilor fara deconectarea instalatiilor de utilizare de la reteaua electrica.

2.24. Intrerupere neprogramata a furnizarii energiei electrice - suspendare temporara a furnizarii energiei electrice consumatorilor, cauzata de accidente in reteaua electrica, fara deconectarea instalatiilor de utilizare ale consumatorului de la reteaua electrica.

2.25. Intrerupere programata a furnizarii energiei electrice - suspendare temporara a furnizarii energiei electrice fara deconectarea instalatiilor de utilizare ale consumatorului de la reteaua electrica, cauzata de necesitatea efectuarii unor lucrari de exploatare si/sau reparatii planificate de catre unitatea de distributie cu instiintarea prealabila a consumatorilor.

2.26. Loc de consum - amplasament al instalatiilor de utilizare ale consumatorului, inclusiv al instalatiilor subconsumatorilor sai, unde se consuma energia electrica receptionata prin unul sau mai multe puncte de alimentare (delimitare).

2.27. Metodologie de determinare, aprobare si revizuire a preturilor la serviciile auxiliare prestate de intreprinderile de distributie a energiei electrice - proceduri de calculare a cheltuielilor care nu au fost incluse in tariful pentru energia electrica, suportate de catre unitatea de distributie pentru prestarea unor servicii auxiliare.

2.28. Mic consumator - consumator cu putere contractata care nu depaseste 100 kW.

2.29. Mare consumator - consumator cu putere contractata care depaseste 100 kW.

2.30 Norme - acte legislative, acte si documente normativ-tehnice si normativ-economice, reguli, regulamente, instructiuni, standarde in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

2.31. Plata pentru racordare - cheltuieli pentru instalatii, dispozitive, conductoare etc., precum si pentru lucrarile necesare racordarii instalatiei electrice a solicitantului la reteaua electrica a unitatii de distributie.

2.32. Plata pentru reconectare - cheltuieli suportate de catre furnizor pentru reconectarea instalatiei de utilizare a consumatorului la reteaua electrica.

2.33. Punct de delimitare - locul in care instalatiile consumatorului se racordeaza la reteaua electrica si in care imobilul (instalatiile electrice) consumatorului si imobilul (instalatiile electrice) unitatii electroenergetice se delimiteaza conform dreptului de proprietate sau unui alt drept real.

2.34. Putere contractata - puterea electrica pe care consumatorul are dreptul sa o consume din reteaua electrica, convenita de parti la incheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Puterea contractata se determina ca: a) putere nominala a statiei electrice (transformator); b) produs dintre tensiune (U) si sarcina admisibila (Iadm) a conductorului, cablului sau produs dintre tensiune si curentul nominal al aparatului de comutatie, selectindu-se valoarea cea mai mica.

2.35. Puterea consumata in orele de virf ale curbei de sarcina - cea mai mare putere cu durata de inregistrare continua de cel putin 30 minute, pe care consumatorul este in drept sa o consume din reteaua electrica in orele de virf ale curbei de sarcina a retelei de distributie, convenita intre parti la incheierea contractului de furnizare a energiei electrice.

2.36. Putere minima de avarie - putere strict necesara consumatorului pentru mentinerea in functiune a mijloacelor tehnice care asigura securitatea utilajului si a personalului.

2.37. Putere minima tehnologica - cea mai mica putere necesara unui consumator pentru mentinerea in functiune a echipamentelor si instalatiilor a caror functionare este impusa de procesul tehnologic, in scopul evitarii unor pierderi de productie irecuperabile.

2.38. Racordare - realizare a legaturii electrice permanente dintre instalatia de utilizare a consumatorului si reteaua electrica.

2.39. Petitie - expunere in scris, adresata furnizorului de catre un consumator sau un grup de consumatori, in care se formuleaza o cerere, o plingere, o revendicare care vizeaza activitatea furnizorului, incalcarea de catre furnizor a conditiilor contractuale, violarea drepturilor consumatorului(lor) etc.

2.40. Regim de limitare sau restrictie - conditii in care este impusa reducerea fortata pina la anumite limite a puterii si energiei electrice consumate de consumatori, in scopul mentinerii parametrilor admisibili de functionare a sistemului electroenergetic.

2.41. Retea electrica a unitatii de distributie - sistem format din linii electrice de tensiune inalta, medie si joasa cu echipament si utilaj de transformare si de comutatie, precum si cu instalatii auxiliare care asigura in ansamblu distributia si furnizarea energiei electrice pina la punctul de delimitare.

2.42. Retea electrica - retea de transport sau de distributie a energiei electrice.

2.43. Retea interna - sistem format din conductoare, cabluri, aparate de comutatie si alte instalatii care asigura distributia energiei electrice in blocul de locuit de la bornele de intrare pina la aparatul de comutatie, instalat la fiecare apartament din blocul de locuit.

2.44. Reziliere a contractului - desfacerea contractului de furnizare a energiei electrice, la cererea consumatorului sau din initiativa furnizorului.

2.45. Servicii auxiliare - servicii aditionale furnizarii energiei electrice, acordate consumatorilor si unor terte parti de catre furnizor la tarife calculate in conformitate cu Metodologia de calculare a costurilor de determinare, aprobare si revizuire a preturilor la serviciile auxiliare prestate de intreprinderile de distributie a energiei electrice.

2.46. Sesizare - instiintarea verbala a unitatii de distributie sau a furnizorului facuta de catre consumator (prin telefon sau in persoana) despre intreruperea neprogramata a furnizarii energiei electrice sau alte deranjamente din reteaua electrica, care cauzeaza incalcarea parametrilor de calitate ai energiei electrice furnizate consumatorului si/sau pun in pericol functionarea normala a utilajului sistemului electroenergetic;

2.47. Sistare a furnizarii de energie electrica - incetarea furnizarii de energie electrica la locul de consum, pe parcursul perioadei indicate in cererea de suspendare a actiunii contractului, depusa de consumator.

2.48. Situatie de avarie in sistemul electroenergetic - perioada in care, din cauza avarierii unor instalatii si utilaje electroenergetice sau dezechilibrarii balantei de producere si consum al energiei si puterii electrice, nu pot fi mentinuti in limite admisibile, parametrii de functionare a sistemului electroenergetic.

2.49. Sistem pausal - metoda de determinare, prin calcul, a cantitatii de energie electrica consumata in functie de puterea receptoarelor electrice si numarul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice sau de puterea contractata si numarul orelor de utilizare a acesteia.

2.50. Spatiu comun - coridoarele, casa scarii, ascensorul, loggiile din blocul de locuit, holurile, subsolurile, etajele tehnice, bucatariile, spalatoriile si uscatoriile comune, salile de festivitati etc., unde energia electrica este consumata pentru satisfacerea necesitatilor comune ale tuturor locatarilor blocului locativ.

2.51. Solicitant - orice persoana fizica sau juridica care a depus cerere pentru obtinerea avizului de racordare si/sau de incheiere a contractului de furnizare a energiei electrice.

2.52. Subconsumator - persoana fizica sau persoana juridica ale carei instalatii electrice sint racordate la instalatiile electrice ale unui consumator cu care are incheiat un contract de alimentare cu energie electrica.

2.53. Suspendare a actiunii contractului - incetare temporara a actiunii contractului de furnizare a energiei electrice, la cererea consumatorului sau din initiativa furnizorului.

2.54. Unitate de distributie - persoana juridica detinatoare de licenta pentru distributia energiei electrice. Unitatea de distributie poate fi concomitent si furnizor de energie electrica.

2.55. Unitate electroenergetica - titular de licenta pentru transportul, distributia sau furnizarea energiei electrice.

2.56. Violare a sigiliului - falsificarea sigiliului; lipsa sigiliului; deteriorarea sau alta interventie asupra sigiliului autentic, ceea ce conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului.

3. DISPOZITII GENERALE

3.1. Sub incidenta prezentului Regulament cade incheierea de contracte privind furnizarea si utilizarea energiei electrice, proiectarea, montarea, receptionarea, racordarea la retea, exploatarea si intretinerea instalatiilor de utilizare ale consumatorilor.

3.2. Furnizorul este responsabil de furnizarea continua a energiei electrice consumatorilor in conformitate cu categoria receptorilor de energie electrica, potrivit gradului de fiabilitate a furnizarii energiei electrice stabilit in Normele ce vizeaza domeniul abordat. In acest scop, el este obligat sa intretina in stare buna de functionare atit retelele electrice ce-i apartin, cit si retelele electrice de intretinerea carora este responsabil prin prezentul Regulament, sa efectueze exploatarea si reparatia lor in corespundere cu cerintele Normelor si sa asigure securitatea cetatenilor si animalelor.

3.3. Furnizarea energiei electrice se efectueaza numai in baza contractului de furnizare a energiei electrice, incheiat intre consumator si furnizor.

3.4. Consumatorul poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra fiecarui loc de consum luat aparte, ce apartine consumatorului.

3.5. In cazul blocurilor de locuit sau al caminelor, fiecare apartament sau incapere de locuit din camin este considerata un loc de consum separat. Un bloc de locuit sau camin este considerat un loc de consum separat in cazul in care este proprietate a unei singure persoane fizice sau juridice, cu exceptia cooperativelor de constructie a locuintelor, asociatiilor de proprietari de locuinte privatizate si asociatiilor de coproprietari ai condominiului in fondul locativ.

3.6. Posesorii/proprietarii de apartamente, incaperi de locuit in camine sau de case individuale care nu au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu furnizorul, dar instalatiile lor de utilizare sint racordate la reteaua electrica a unitatii de distributie sau efectueaza plata energiei electrice in baza facturilor emise de furnizor, la momentul intrarii in vigoare a prezentului Regulament, sint considerati consumatori casnici.

3.7. Prevederile prezentului Regulament se aplica si in relatiile dintre consumator si subconsumatorii acestuia.

3.8. Consumatorul este in drept sa transmita energia electrica unui subconsumator, numai cu acordul prealabil in scris al furnizorului si in baza contractului incheiat cu subconsumatorul, cu respectarea stricta a prevederilor prezentului Regulament.

Raporturile juridice dintre consumator si subconsumator inceteaza concomitent cu rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, incheiat intre furnizor si consumator, precum si in cazul incalcarii obligatiilor contractuale de catre subconsumator.

3.9. Nu este considerata furnizare de energie electrica alimentarea cu energie electrica a unui subconsumator de catre un consumator in limitele locului de consum.

Furnizorul nu are dreptul sa se implice in raporturile dintre consumator si subconsumatorii acestuia dupa incheierea contractului intre ei.

3.10. In cazul in care consumatorul livreaza energie electrica subconsumatorului, puterea contractata a consumatorului include si puterea consumata de catre subconsumator.

3.11. Furnizorul este obligat, in termen de 5 zile (cinci) lucratoare de la adresarea consumatorului, sa dea acordul in scris cu privire la livrarea energiei electrice de catre consumator subconsumatorului, daca consumatorul nu are datorii pentru energia electrica consumata, daca instalatia electrica a subconsumatorului a fost admisa in exploatare si daca subconsumatorul nu este un fost consumator al furnizorului care are datorii fata de furnizor pentru energia electrica consumata.

3.12. In functie de puterea contractata, exista urmatoarele categorii de consumatorii:

a)       mici consumatori;

b)       mari consumatori.

3.13. In functie de apartenenta ramurala, exista urmatoarele categorii de consumatori:

a)       consumatori casnici;

b)       consumatori bugetari;

c)       consumatori comerciali;

d)       consumatori agricoli;

e)       consumatori industriali;

f)        consumatori tertiari.

3.14. Furnizorul este responsabil de furnizarea fiabila a energiei electrice consumatorului casnic pina la aparatul de comutatie instalat dupa contor sau pina la clemele de iesire ale contorului, daca acesta lipseste. In cazul schimbarii de catre furnizor a locului amplasarii echipamentelor de masurare din blocurile cu multe apartamente, furnizorul este responsabil de furnizarea fiabila a energiei electrice consumatorului casnic pina la aparatul de comutatie instalat conform proiectului initial. Cu referinta la celelalte categorii de consumatori, furnizorul este responsabil de fiabilitatea furnizarii energiei electrice pina la punctul de delimitare.

3.15. Unitatea de distributie este responsabila de exploatarea si intretinerea retelelor interne din blocul de locuit prin intermediul carora sint alimentati consumatorii detinatori de apartamente/odai din aceste blocuri. Cheltuielile pentru intretinerea si deservirea acestor retele sint incluse in tariful de furnizare a energiei electrice consumatorilor.

3.16. Furnizorul/unitatea de distributie este obligat(a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru prevenirea sau inlaturarea neintirziata a defectelor si a deranjamentelor din instalatiile proprii, precum si din instalatiile pe care le intretine si le deserveste.

3.17. Orice racordare sau reconectare la reteaua electrica care creeaza conditii pentru consumul energiei electrice din retea este efectuata in exclusivitate de catre furnizor, in prezenta consumatorului.

3.18. Lucrarile de proiectare, montare si receptionare a instalatiei de utilizare ce-i apartine consumatorului, precum si cele de extindere sau modificare a acesteia sint efectuate conform Normelor, cheltuielile fiind suportate integral de catre consumator.

3.19. Consumatorul este responsabil de exploatarea si intretinerea instalatiei de utilizare care ii apartine, precum si de respectarea regulilor tehnicii securitatii la exploatarea acestei instalatii. In acest scop, consumatorul este obligat sa posede cunostintele necesare privind normele de utilizare a energiei electrice si tehnica securitatii.

3.20. Prevederile prezentului Regulament se extind integral si asupra instalatiilor provizorii.

4. CONTRACTAREA ENERGIEI ELECTRICE

Orice persoana fizica sau juridica, a carei instalatie este racordata la reteaua electrica sau care a depus cerere de racordare la reteaua electrica si a indeplinit conditiile si lucrarile prevazute in avizul de racordare, are dreptul sa solicite furnizorului incheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Furnizorul este obligat sa incheie contract de furnizare a energiei electrice cu solicitantul, intocmind actul de dare in exploatare a echipamentului de masurare in doua exemplare (cite unul pentru fiecare parte contractanta), semnat de partile contractante, si neadmitind discriminarea solicitantului sub nici o forma.

Pentru a incheia un contract de furnizare a energiei electrice, solicitantul, potentialul consumator casnic, este obligat sa prezinte furnizorului urmatoarele documente:

a) cererea (formularul cererii este pus la dispozitie de catre furnizor);

b) actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul asupra spatiului locativ care face obiectul locului de consum respectiv sau actul ce atesta viza de resedinta la adresa locului de consum. In cazul in care solicitantul nu poseda astfel de documente, furnizorul poate incheia un contract de furnizare a energiei electrice pe o durata limitata de timp, cu conditia platii preventive a energiei electrice;

c) actul de identitate.

Pentru incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice solicitantul, potentialul consumator industrial, agricol, comercial, bugetar sau tertiar este obligat sa prezinte urmatoarele documente:

a) cererea de incheiere a contractului care contine denumirea, adresa, telefonul, faxul intreprinderii sau institutiei;

b) certificatul de inregistrare la Camera Inregistrarii de Stat, codul fiscal, contul de virament, denumirea bancii prin care solicitantul efectueaza platile;

c) actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta (arenda) a spatiului care face obiectul locului de consum.

Furnizorul este obligat sa incheie un contract de furnizare a energiei electrice si cu solicitantul care detine imobil in baza altui drept real decit cel de proprietate, cu consemnarea in contract a conditiei de plata preventiva a consumului lunar de energie electrica.

Contractul este intocmit in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte contractanta. Contractul poate avea clauze speciale pentru anumite categorii de consumatori.

Furnizorul incheie contracte cu consumatorii casnici numai in baza contractului-cadru de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici, conform modelului specificat in anexa nr. 1.

Cu celelalte categorii de consumatori furnizorul incheie contracte in baza contractului-cadru de furnizare a energiei electrice agentilor economici, conform modelului specificat in anexa nr.2.

La incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorii existenti sau pentru locurile de consum care nu sint deconectate de la reteaua electrica, furnizorul este obligat sa efectueze controlul echipamentului de masurare si al sigiliilor aplicate acestuia, precum si al schemei de conectare a echipamentului de masurare, intocmind actele respective conform prevederilor prezentului Regulament, iar in cazul echipamentelor de masurare monofazate - indicind suplimentar la care borna este conectat conductorul de faza.

Contractele de furnizare a energiei electrice, incheiate de catre furnizor cu consumatorii industriali, agricoli, comerciali, bugetari si tertiari, prevad urmatoarele:

a) puterea contractata;

c)       regimul de consum;

d)       cerintele de incadrare in limitele admisibile ale efectelor cauzate de functionarea receptoarelor consumatorului care pot produce perturbatii in functionarea retelei electrice;

e)       nivelul de fiabilitate al furnizarii energiei electrice solicitat de consumator, in functie de categoria receptoarelor electrice;

f) puterea consumata in orele de virf ale curbei de sarcina;

g)       puterea consumatorului care poate fi redusa in situatii de deficit de putere in sistem;

h)       valoarea factorului de putere si regimul de functionare a instalatiei de compensare;

i) parametrii normativi ai calitatii energiei electrice, conform standardului in vigoare;

j) drepturile, obligatiile si responsabilitatile partilor contractante in legatura cu furnizarea, facturarea si plata energiei electrice consumate;

k)       cauzele si mecanismul de deconectare si reconectare la reteaua electrica a instalatiei de utilizare;

l) termenul de valabilitate al contractului;

m)     conditiile si termenele de modificare, suspendare si reziliere a contractului etc.

Furnizorul incheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a energiei electrice pentru fiecare loc de consum luat aparte sau pentru mai multe locuri de consum, in cazul acordului in scris al consumatorului, cu conditia indicarii specificului fiecarui loc de consum intr-o anexa la contract. In cazul incheierii unui singur contract pentru mai multe locuri de consum, furnizorul indica in factura de plata, transmisa consumatorului, valoarea platii pentru fiecare loc de consum. La contract este anexat obligatoriu actul de dare in exploatare a echipamentului de masurare.

Furnizorul incheie cu consumatorul industrial, agricol, comercial, bugetar si tertiar un singur contract pentru mai multe locuri de consum cu conditia indicarii specificului fiecarui loc de consum intr-o anexa separata la contract. Furnizorul este obligat sa indice in factura de plata transmisa consumatorului valoarea platii pentru fiecare loc de consum.

Spatiile comune din blocul de locuit cu multe apartamente sint considerate drept un loc de consum separat. Pentru acest loc de consum furnizorul incheie contract de furnizare cu proprietarul sau gestionarul blocului de locuit (cooperativa de constructie a locuintelor, asociatia proprietarilor de locuinte privatizate, asociatia de coproprietari in condominiu etc.).

Clauzele contractului-cadru incheiat intre furnizor si consumator sint obligatorii pentru ambele parti si nu pot fi excluse sau modificate. Partile contractante sint in drept, de comun acord, sa includa in contract clauze suplimentare care corespund Normelor.

Termenul pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un solicitant, potential consumator casnic, este de cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la data primirii solicitarii, iar cu un solicitant, potential consumator agricol, industrial, comercial, bugetar si tertiar - de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare. Solicitarea va fi satisfacuta in termenele mentionate numai daca, la data depunerii acesteia, instalatia de utilizare ce-i apartine solicitantului este admisa in exploatare.

Termenul de incheiere a contractului de furnizare a energiei electrice cu un consumator, care are instalatia de utilizare racordata la reteaua electrica, este de 15 zile calendaristice.

Furnizorul este in drept sa refuze, conform Normelor, incheierea contractului cu solicitantul, refuzul fiind argumentat in scris. Furnizorul este obligat sa incheie contractul in cazul in care solicitantul a inlaturat cauzele ce au constituit drept motiv al refuzului din partea furnizorului.

Solicitantul are dreptul sa conteste la Agentie refuzul furnizorului de a incheia contractul de furnizare a energiei electrice. Decizia Agentiei este obligatorie pentru ambele parti, dar poate fi contestata in instanta de judecata.

Consumatorul, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice, este in drept sa ceara suspendarea actiunii contractului si sistarea temporara a furnizarii energiei electrice, prin deconectarea de la reteaua electrica, pentru o perioada de timp de cel putin o luna. Cererea respectiva este depusa la furnizor cu cel putin 7 (sapte) zile calendaristice pina la data suspendarii actiunii contractului, cu exceptia cazurilor in care contractul de furnizare a energiei electrice prevede altceva. Furnizorul este obligat sa accepte aceasta solicitare, iar consumatorul este obligat sa achite integral plata pentru energia electrica consumata pina la data sistarii.

Furnizorul este obligat sa restituie datoriile fata de consumator pina la data rezilierii contractului.

Consumatorul care intentioneaza sa instraineze un imobil este obligat sa confirme cumparatorului, prin certificatul eliberat de furnizor, existenta sau lipsa datoriilor pentru energia electrica consumata.

La solicitarea consumatorului, certificatul de confirmare a existentei sau lipsei datoriilor la plata energiei electrice este eliberat gratuit de catre furnizor in termen de 3 (trei) zile lucratoare din momentul adresarii consumatorului.

Consumatorul, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice, care a instrainat un imobil, este obligat sa achite integral plata pentru energia electrica consumata si sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv.

Persoana fizica sau juridica, care a obtinut in mod legal un imobil (spatiu locativ sau de alta menire), ce nu a fost deconectat de la reteaua electrica, este obligata sa solicite furnizorului incheierea contractului de furnizare a energiei electrice inainte de a se instala in imobilul obtinut, prezentind concomitent si certificatul de lipsa a datoriilor pentru energia electrica la locul de consum. In cazul in care persoana fizica sau juridica nu respecta aceasta prevedere, furnizorul este in drept sa deconecteze locul de consum, preintimpinind persoana in cauza prin aviz de deconectare. Furnizorul este, totodata, in drept, sa ceara persoanei fizice sau juridice achitarea platii pentru consumul de energie electrica si/sau pentru consumul fraudulos de energie electrica (daca acesta exista), din momentul dobindirii de catre persoana in cauza a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, daca contractul de instrainare a imobilului nu prevede altfel.

Furnizorul va deconecta locul de consum in ziua rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv, daca nimeni nu a solicitat incheierea unui nou contract pentru acest loc de consum.

In cazul decesului consumatorului casnic, pina la stabilirea mostenitorului (ilor) imobilului consumatorului decedat, pretendentul sau unul din pretendentii la mostenire sint obligati sa achite plata pentru consumul de energie electrica. Daca pretendentul(tii) la mostenire nu indeplineste (esc) aceasta cerinta, furnizorul este in drept sa deconecteze de la reteaua electrica instalatia de utilizare a consumatorului casnic decedat.

In cazul in care este stabilit un singur mostenitor al imobilului consumatorului casnic decedat, furnizorul solicita mostenitorului achitarea datoriilor existente pentru consumul de energie electrica si incheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice. Daca mostenitorul refuza sa achite datoriile respective sau sa incheie contractul de furnizare a energiei electrice, furnizorul este in drept sa deconecteze instalatia de utilizare de la reteaua electrica, conform pct. 9.1. lit. d) si e) din prezentul Regulament.

In situatia in care exista mai multi mostenitori ai imobilului consumatorului casnic decedat, acestia achita datoriile existente pentru consumul de energie electrica, iar unul dintre ei incheie contractul de furnizare a energiei electrice. Daca mostenitorii nu indeplinesc aceasta cerinta, furnizorul este in drept sa deconecteze de la reteaua electrica instalatia de utilizare ce a apartinut consumatorului casnic decedat.

In procesul incheierii contractului de furnizare a energiei electrice ce, in situatiile stipulate la punctele 4.19.; 4.21.; 4.22. si 4.23. din prezentul Regulament, furnizorul nu-i va elibera noului consumator avizul de racordare, insa consumatorul industrial, agricol, bugetar, comercial si tertiar este obligat sa efectueze verificarea metrologica a echipamentului de masurare.

In cazul schimbarii denumirii persoanei juridice, consumator de energie electrica, furnizorul (unitatea de distributie) nu elibereaza un nou aviz de racordare, insa este obligat sa prezinte furnizorului documentele de confirmare, necesare pentru operarea modificarilor in contractul de furnizare a energiei electrice.

In cazul schimbarii destinatiei spatiului locativ, detinatorul imobilului este obligat sa solicite furnizorului incheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice. In cazul utilizarii partiale a spatiului locativ in alte scopuri, consumatorul este obligat sa instaleze echipament de masurare separat pentru evidenta volumului de energie electrica consumat in aceasta parte a imobilului. In cazul nerespectarii de catre consumator a acestor obligatii, furnizorul este in drept sa deconecteze locul de consum respectiv dupa 10 (zece) zile calendaristice de la data preintimpinarii consumatorului prin aviz de deconectare.

Modificarea puterii contractate poate fi solicitata de consumator in scris, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de inceperea perioadei pentru care este solicitata modificarea. Furnizorul este obligat sa raspunda la solicitarea de modificare a puterii contractate in scris, in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la momentul primirii solicitarii respective.

Contractul de furnizare a energiei electrice, incheiat cu consumatorul pentru o perioada nedeterminata, este considerat valabil pina la solicitarea de reziliere a contractului, depusa in scris de consumator sau pina la rezilierea contractului de catre furnizor, in conformitate cu clauzele acestui contract de furnizare a energiei electrice. Furnizorul va preintimpina consumatorul despre rezilierea unilaterala a contractului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de efectuarea acestei actiuni.

La contractele de furnizare a energiei electrice, incheiate cu marii consumatori industriali, agricoli, comerciali, bugetari si tertiari, sint anexate in mod obligatoriu urmatoarele:

a) actul care stabileste punctul de delimitare;

b) schema electrica a instalatiei de utilizare ce-i apartine consumatorului, cu indicarea punctelor de delimitare si a echipamentelor de masurare a consumului de energie electrica;

c) procesul-verbal de corelare a marimilor de reglaj ale instalatiilor de protectie si de automatizare ale consumatorului cu cele din instalatiile unitatii de distributie;

d) datele privind estimarile consumului lunar de energie electrica, puterea contractata, puterea consumata in orele de virf ale curbei de sarcina, capacitatea de reducere a sarcinii in cazul deficitului de putere sau restrictiilor in furnizarea energiei electrice, numarul de schimburi de lucru si curba de sarcina.

In cazul deconectarii instalatiei de utilizare a consumatorului de la reteaua electrica, conform punctelor 9.1. si 9.9. din prezentul Regulament, furnizorul suspenda actiunea contractului de furnizare a energiei electrice pentru 30 zile calendaristice din ziua deconectarii. Daca, pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu inlatura motivele pentru care a fost deconectat si nu a solicitat reconectarea la reteaua electrica, furnizorul este in drept sa rezilieze in mod unilateral contractul de furnizare a energiei electrice.

Se interzice furnizorului sa ceara careva plati de la consumator (solicitant) pentru incheierea, prelungirea sau suspendarea actiunii contractului de furnizare a energiei electrice.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Drepturile consumatorului

Consumatorul are urmatoarele drepturi, de care beneficiaza indiferent de faptul daca sint sau nu prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice:

a)  la furnizarea continua a energiei electrice la parametrii de calitate stabiliti de standardul GOST 13109-97;

b)  la prezentarea de catre furnizor a informatiilor privind istoricul de consum, platile si penalitatile calculate si achitate;

c)  la repararea (conform legislatiei in vigoare) prejudiciilor cauzate de catre furnizor drept rezultat al furnizarii energiei electrice la parametri de calitate care nu corespund standardului si incalcarii prevederilor contractului;

d)  la inlaturarea de catre furnizor a deranjamentelor din retelele electrice si/sau retele interne ale blocurilor de locuit, conform solicitarii consumatorului;

e)  la suspendarea actiunii contractului si la sistarea furnizarii energiei electrice pentru o perioada de timp determinata, dar nu mai mica de o luna;

f)   la prelungirea sau rezilierea contractului pentru furnizarea energiei electrice;

g)  sa fie prezent la citirea, controlul, verificarea si expertiza echipamentului de masurare;

h)  sa verifice si sa constate respectarea de catre furnizor a prevederilor contractului pentru furnizarea energiei electrice;

i)   sa aiba acces liber la echipamentul de masurare, care este instalat pe proprietatea furnizorului (unitatii de distributie);

j) la eliberarea de catre unitatea de distributie a unui nou aviz de racordare, in cazul majorarii puterii contractate;

k) la despagubiri din partea furnizorului pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului de furnizare a energiei electrice.

5.2. Obligatiile consumatorului

Consumatorul are urmatoarele obligatii pe care trebuie sa le indeplineasca, indiferent de faptul daca sint sau nu prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice:

a)         sa utilizeze energia electrica in mod rational, inofensiv, eficient si fara fraude;

b)         sa consume energie electrica numai prin receptoarele care corespund Normelor;

c)         sa achite integral si in termenul indicat in factura (carnet) plata pentru consumul energiei electrice;

d)         sa sesizeze imediat furnizorul in cazul in care depisteaza defectiuni in functionarea echipamentului de masurare sau violarea sigiliilor;

e)         sa rezilieze contractul pentru furnizarea energiei electrice, daca nu necesita energie electrica, si sa achite integral furnizorului plata pentru energia electrica consumata;

f)          sa nu permita conectarea instalatiilor electrice ale altor persoane la instalatia de utilizare proprie fara acordul prealabil in scris al furnizorului;

g)         sa asigure, la prezentarea legitimatiei corespunzatoare, acces liber personalului furnizorului pentru controlul si citirea indicatiilor echipamentului de masurare, precum si pentru controlul, deservirea si reparatia instalatiilor ce apartin furnizorului, instalate pe proprietatea consumatorului;

h)    sa fie prezent la controlul echipamentului de masurare a energiei electrice consumate si al sigiliilor aplicate;

i)     sa pastreze intacte echipamentul de masurare si sigiliile aplicate, sa nu comita interventii asupra utilajului retelei electrice a unitatii de distributie instalat pe proprietatea consumatorului;

j)     sa nu permita altor persoane sa intervina la echipamentul de masurare sau la instalatii ale furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului;

k)    sa instaleze si sa utilizeze doar aparate, utilaj si materiale electrice care corespund normelor tehnice;

l)     sa solicite un nou aviz de racordare la reteaua electrica a unitatii de distributie in cazul majorarii puterii instalatiei sale electrice, precum si in cazul in care intentioneaza sa utilizeze energia electrica in alte scopuri decit cele indicate in contractul de furnizare a energiei electrice.

5.3. Obligatiile furnizorului

Furnizorul are urmatoarele obligatii pe care trebuie sa le indeplineasca indiferent de faptul daca acestea sint sau nu prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice:

a)    sa asigure fiabilitatea si continuitatea furnizarii energiei electrice pina la aparatul de comutatie instalat dupa echipamentul de masurare al consumatorului casnic (conform pct. 3.14. din prezentul Regulament) si pina la punctul de delimitare, in cazul celorlalte categorii de consumatori;

b)    sa respecte indicatorii de calitate pentru serviciile de furnizare a energiei electrice;

c)    sa restabileasca, in cel mai scurt timp posibil, furnizarea energiei electrice in caz de intreruperi neprogramate sau in cazul altor deranjamente din reteaua electrica ;

d)    sa anunte (prin telefon, mas-media etc.) micii consumatori despre data si durata intreruperii programate a furnizarii energiei electrice cu cel putin 3 (trei) zile calendaristice pina la intrerupere, mentionind motivele intreruperii;

e)    sa anunte, in scris, marii consumatori despre data si durata intreruperii programate a furnizarii energiei electrice cu cel putin 7 (sapte) zile calendaristice pina la intrerupere, mentionind motivele intreruperii;

f)     sa prezinte consumatorului, lunar, factura emisa in baza indicatiilor echipamentului de masurare pentru plata energiei electrice consumate la tariful in vigoare, aprobat de Agentie, cu cel putin 10 (zece) zile calendaristice inainte de expirarea termenului limita de plata a facturii, mentionat in aceasta;

g)    sa prezinte, la solicitarea consumatorului, calculele sumelor incluse in factura suplimentar celor bazate pe indicatiile echipamentului de masurare, inclusiv calculul cantitatii de energie electrica in urma consumului fraudulos;

h)    sa determine consumul de energie electrica, conform consumului mediu zilnic, in circumstantele stipulate la pct.8.21. din prezentul Regulament;

i)     sa reconecteze instalatia de utilizare ce apartine consumatorului, la reteaua electrica, conform pct.9.20. din prezentul Regulament, si sa reia furnizarea energiei electrice;

j)          sa prezinte, la cererea consumatorului, informatii despre consumul anterior de energie, platile si penalitatile calculate si achitate;

k)         sa raspunda operativ la sesizari orale si la petitiile consumatorului;

l)          sa repare, conform Normelor, prejudiciile cauzate consumatorului ;

m)       sa restituie datoriile fata de consumator, acumulate pina la data rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice;

n)         sa efectueze in termen verificarea metrologica reglementara a echipamentului de masurare al consumatorului casnic;

o)         sa monteze gratuit consumatorului casnic un alt echipament de masurare in locul celui supus verificarii sau defectat nu din vina consumatorului casnic.

5.4. Drepturile furnizorului

Furnizorul are urmatoarele drepturi de care beneficiaza indiferent de faptul daca sint sau nu prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice:

a)    sa verifice si sa constate respectarea de catre consumator a prevederilor contractului pentru furnizarea energiei electrice;

b)    sa recalculeze consumul de energie electrica, conform sistemului pausal, aplicind prevederile punctelor 8.14.; 8.15. si 8.16. din prezentul Regulament, in cazul constatarii consumului fraudulos;

c)    sa corecteze erorile de facturare, conform punctelor 8.12. si 8.13. din prezentul Regulament;

d)    sa aplice consumatorului penalitati in conformitate cu legislatia;

e)    sa deconecteze instalatia de utilizare ce apartine consumatorului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale contractului de furnizare a energiei electrice.

6. RACORDARE INSTALATIEI DE UTILIZARE CE APARTINE CONSUMATORULUI (SOLICITANTULUI) LA RETEAUA ELECTRICA

6.1. Orice persoana fizica sau juridica are dreptul sa solicite racordarea instalatiei de utilizare ce-i apartine la reteaua electrica a unitatii de distributie care activeaza in teritoriul autorizat prin licenta. Racordarea instalatiilor electrice ale solicitantilor din blocurile locative cu multe apartamente (camere de locuit) se efectueaza in baza unui proiect unic.

6.2. In scopul racordarii instalatiei de utilizare la reteaua electrica, solicitantul este obligat sa obtina de la unitatea de distributie avizul de racordare, conform modelului specificat in anexa nr.3.

6.3. In scopul obtinerii avizului de racordare, solicitantul va depune o cerere in scris, la oficiul unitatii de distributie.

6.4. Cererea solicitantului cuprinde obligatoriu urmatoarele:

a)  numele, prenumele solicitantului (denumirea intreprinderii) si adresa locului de consum;

b)  scopul utilizarii energiei electrice;

c)  puterea solicitata;

d)  categoria de fiabilitate a furnizarii;

e)  tensiunea nominala in punctul de racordare;

f)   titlul de proprietate asupra imobilului sau documentul care atesta obtinerea pe cale legala a imobilului/spatiului locativ sau permisiunea autoritatilor administratiei publice pentru desfasurarea activitatilor ce se impun;

g)  lipsa datoriilor pentru energia electrica la alte locuri de consum.

6.5. Unitatea de distributie este obligata sa prezinte solicitantului, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice, avizul de racordare care indica in mod obligatoriu conditiile tehnice optime de racordare ce nu contravin Normelor .

6.6. Avizul de racordare contine, dupa caz, urmatoarele date ce se refera la:

a)  punctul (le) de racordare la reteaua electrica (instalatie de distributie, linie electrica) a unitatii de distributie;

b)  tensiunea nominala in punctul de racordare;

c)  curentii de scurt-circuit;

d)  cerintele fata de protectia prin relee, fata de automatica, mijloacele de legatura, izolatie si protectia contra supratensiunii;

e)  cerintele fata de valoarea factorului de putere;

f)   cerintele fata de echipamentul de masurare;

g)  alte cerinte.

6.7. Solicitantul este obligat sa obtina de la unitatea de distributie sau de la unitatea de transport avizul de racordare inainte de a incepe proiectarea instalatiei electrice. Valabilitatea conditiilor tehnice din avizul de racordare este stabilita de unitatea de distributie/transport, fiind luat in considerare termenul de constructie a obiectului stabilit de Norme, dar nu mai mic de un an. Avizul de racordare se elibereaza gratuit.

6.8. Indeplinirea conditiilor tehnice stipulate in avizul de racordare, eliberat de unitatea de distributie/transport, este obligatorie pentru solicitant, proiectantii autorizati si institutiile de proiectare.

6.9. Pina la racordarea instalatiei de utilizare la reteaua electrica, solicitantul trebuie sa asigure executarea tuturor lucrarilor ce tin de montarea instalatiei de utilizare si indeplinirea conditiilor indicate in avizul de racordare.

6.10. Montarea instalatiei de utilizare si executarea altor lucrari necesare pentru indeplinirea conditiilor indicate in avizul de racordare sint efectuate de electricieni/agenti autorizati, la alegerea solicitantului. Electricianul/agentul autorizat care efectueaza montarea instalatiei de utilizare este obligat sa confirme calitatea si securitatea lucrarilor executate printr-o declaratie scrisa, conform Normelor.

6.11. Unitatea de distributie/transport este responsabila de racordarea la reteaua electrica a instalatiei de utilizare ce apartine solicitantului, punerea ei sub tensiune, precum si pentru executarea acestor lucrari, conform Normelor.

6.12. Racordarea la reteaua electrica a instalatiei electrice a solicitantului se face in prezenta solicitantului, dupa indeplinirea de catre el a conditiilor indicate in avizul de racordare, executarea incercarilor prevazute de Norme, prezentarea actului de admitere in exploatare a instalatiei de utilizare, eliberat de Inspectoratul Energetic de Stat, si incheierea contractului de furnizare a energiei electrice.

Se admit in exploatare instalatii de utilizare noi si reconstruite.

Admiterea in exploatare a instalatiei de utilizare cu racord monofazat al solicitantului casnic se efectueaza de unitatea de distributie.

6.13. Racordarea instalatiei electrice a solicitantului la reteaua electrica a unitatii de distributie se efectueaza in termen de 3 zile calendaristice din momentul semnarii de catre solicitant a contractului de furnizare a energiei electrice si efectuarii platii pentru racordare.

6.14. Unitatea de distributie este in drept sa ceara consumatorilor, care solicita extinderea retelei de distributie in scopul satisfacerii unor necesitati speciale, proiectarea si construirea retelelor electrice respective pe cont propriu sau acoperirea financiara a lucrarilor de extindere a retelei de distributie. Lucrarile de majorare a capacitatii retelei de distributie le exercita unitatea de distributie, iar cheltuielile justificate in acest sens le aproba Agentia, incluzindu-le in tarif, conform Metodologiei de calculare si aprobare a tarifelor la energia electrica.

6.15. Consumatorul casnic, care a finantat constructia instalatiei de alimentare, este in drept sa obtina rambursari daca la instalatia de alimentare sint racordate si instalatiile de utilizare ale altor consumatori.

6.16. Fiecare consumator nou, care solicita racordarea la instalatiа de alimentare construita de un consumator casnic, este obligat sa achite unitatii de distributie suma calculata, aplicind urmatoarea formula:

SUM = L Cmu in care:

L reprezinta lungimea portiunii instalatiei de alimentare finantata de consumatorul casnic, utilizata in comun, in metri;

Cmu - costul mediu aferent unui metru liniar de instalatie de alimentare, lei/m.

Unitatea de distributie este obligata sa ramburseze numita suma consumatorului casnic care a finantat constructia instalatiei respective de alimentare.

6.17. Consumatorul casnic, care a finantat constructia instalatiei de alimentare, este obligat sa semneze actul de transmitere a instalatiei de alimentare, cu titlul gratuit, unitatii de distributie pentru exploatare.

6.18. Instalatia de alimentare ce apartine unui solicitant, potential consumator industrial, agricol, bugetar, comercial sau tertiar, este montata din contul solicitantului, fiind respectate urmatoarele proceduri:

a)         instalatia de alimentare este montata conform proiectului coordonat cu unitatea de distributie;

b)         proiectul instalatiei de alimentare este executat de catre un agent autorizat, in conformitate cu standardele de proiectare in vigoare;

c)         pentru amplasarea unei instalatiei de alimentare unitatea de distributie/transport este in drept sa obtina, in caz de necesitate, dreptul de folosinta a terenurilor altor persoane;

d)         cheltuielile aferente dreptului de folosinta a terenurilor altor persoane sint suportate de solicitantul respectiv;

e)         montarea instalatiei de alimentare este efectuata de catre un agent economic ce poseda autorizatia respectiva, in conformitate cu actele normative din domeniul constructiilor;

f)          admiterea in exploatare a instalatiei de alimentare are loc in baza actelor normative.

6.19. In scopul montarii si darii in exploatare a instalatiei de alimentare, solicitantul (potential consumator industrial, agricol, bugetar, comercial sau tertiar) este in drept sa achizitioneze materialele de constructie necesare si sa angajeze, pentru efectuarea lucrarilor de montare, unitatea de distributie/transport sau un alt agent economic autorizat, respectind normele tehnice in vigoare.

6.20. Consumatorul industrial, agricol, bugetar, comercial sau tertiar, care a finantat montarea instalatiei de alimentare, este in drept sa obtina rambursari, daca la instalatia respectiva de alimentare vor fi conectate ulterior instalatiile de utilizare ale altor solicitanti. Fiecare solicitant, potential consumator, este obligat sa achite consumatorului, care a finantat montarea instalatiei de alimentare sau unitatii de distributie, daca aceasta exploateaza instalatia de alimentare, suma calculata, cu aplicarea urmatoarei formule:

SUM = (L Cmu +B) k, in care:

L reprezinta lungimea portiunii de instalatie de alimentare, utilizata in comun, in metri;

Cmu - costul mediu aferent unui metru de linie electrica din instalatia de alimentare, lei/m;

B - costul altui echipament de distributie din instalatia de alimentare, utilizat in comun, lei;

k - raportul dintre sarcina consumatorului, racordat ulterior, si capacitatea instalatiei de alimentare.

Unitatea de distributie este obligata sa ramburseze consumatorului, care a finantat constructia instalatiei respective de alimentare, suma calculata in modul descris mai sus si achitata de catre solicitant.

6.21. La momentul racordarii instalatiei de alimentare la retea consumatorul industrial, agricol, bugetar, comercial sau tertiar, care a finantat constructia instalatiei de alimentare, este in drept sa negocieze modalitatea de transfer a instalatiei de alimentare la balanta unitatii de distributie sau sa incheie un acord privind exploatarea, intretinerea si reparatia acesteia de catre unitatea de distributie, cheltuielile fiind suportate integral de catre consumator.

6.22. Instalatiile de alimentare, montarea carora a fost finantata de catre consumatorii casnici, vor fi exploatate de catre unitatea de distributie, cheltuielile fiind incluse in tariful pentru energia electrica.

6.23. In cazul in care la instalatia de alimentare a unui consumator sint conеctate instalatiile de utilizare ale mai multor consumatori, cheltuielile de exploatare si consumul tehnologic sint suportate de consumatorii in cauza proportional volumului de energie consumat. Ponderea cheltuielilor de exploatare si a consumului tehnologic revenita consumatorilor casnici conectati la instalatiile consumatorilor industriali, agricoli, bugetari, comerciali sau tertiari este atribuita unitatii de distributie.

6.24. In cazul in care instalatia de alimentare este transmisa, cu titlu gratuit, la balanta unitatii de distributie, Agentia nu considera costul instalatiei de alimentare drept investitie a unitatii de distributie necesara a fi recuperata prin tarif.

6.25. Unitatea de distributie nu este in drept sa ceara potentialului consumator recuperarea altor cheltuieli sau efectuarea altor lucrari in scopul majorarii capacitatii retelei de distributie, cu exceptia celor necesare de a fi efectuate de catre unitatea de distributie, in vederea racordarii instalatiei de alimentare a consumatorului respectiv la reteaua electrica existenta.

6.26. Este interzisa racordarea la reteaua electrica a unitatii de distributie a instalatiei de utilizare care nu corespunde proiectului si Normelor.

6.27. Unitatea de distributie este in drept sa refuze racordarea locului de consum care apartine unui consumator cu mai multe locuri de consum pentru care a acumulat datorii la plata energiei electrice, pina la lichidarea de catre consumator a datoriilor acumulate.

6.28. Racordarea si deconectarea instalatiilor provizorii la reteaua electrica a unitatii de distributie se efectueaza numai de catre unitatea de distributie. Instalatiile provizorii sint racordate la reteaua electrica numai in baza contractului si pe durata de timp stipulata in contract.

7. DELIMITAREA INSTALATIILOR ELECTRICE ALE UNITATII DE DISTRIBUTIE SI ALE CONSUMATORULUI

7.1. Punctul de delimitare se stabileste la un element fizic (aparate de comutatie, cleme, borne, izolatoare de trecere, cutii, terminale etc.) care permite separarea efectiva a instalatiilor, aflate in proprietatea unitatii electroenergetice, de instalatia de utilizare a consumatorului.

7.2. Punctul de delimitare se stabileste de comun acord intre consumator si unitatea electroenergetica si este consemnat intr-un act anexat la contractul de furnizare a energiei electrice.

7.3. Instalatiile electrice in amonte de punctul de delimitare apartin unitatii de distributie, iar cele in aval - consumatorului/proprietarului. Notiunile "in amonte" si "in aval" corespund sensului miscarii curentului electric dinspre reteaua electrica a unitatii de distributie spre instalatia de utilizare a consumatorului.

7.4. Responsabilitatea pentru starea tehnica a contactelor electrice in punctul de delimitare o poarta unitatea electroenergetica.

8. PLATA ENERGIEI ELECTRICE

Plata energiei electrice se efectueaza in baza facturii emise lunar de catre furnizor si inminata consumatorului sau expediata prin posta. In unele cazuri, plata poate fi efectuata prin alte metode si in alte termene, specificate in contractul de furnizare a energiei electrice.

Prin derogare de la prevederile pct.8.1. din prezentul Regulament, in cazul in care consumul lunar nu depaseste 20 kWh, furnizorul poate emite, cu acordul in scris al consumatorului casnic, o singura factura de plata pentru energia electrica consumata pe parcursul unei perioade convenite intre parti, dar care nu depaseste 3 luni.

Calcularea si plata consumului tehnologic de energie electrica, cauzat de factorul de putere din instalatiile de utilizare ale consumatorului, se efectueaza conform Instructiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrica in retelele de distributie in dependenta de valoarea factorului de putere in instalatiile de utilizare ale consumatorilor, aprobata de Agentie si publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Drept baza pentru emiterea facturii servesc indicatiile echipamentului de masurare, tarifele reglementate la energia electrica , precum si alte prevederi ale prezentului Regulament.

Energia electrica utilizata in spatiile comune din blocurile locative si camine este facturata la tariful stabilit pentru consumatorii casnici, in baza indicatiilor echipamentului de masurare.

Tarifele reglementate pentru energia electrica furnizata consumatorilor de catre furnizor sint aprobate de Agentie si publicate in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Furnizorul este obligat sa afiseze in fiecare oficiu comercial o copie a hotaririi Agentiei cu privire la aprobarea tarifelor.

Factura prezentata consumatorului de furnizor trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele date:

a)  numele si prenumele consumatorului sau denumirea intreprinderii;

b)  adresa locului de consum si numarul contractului;

c)  indicatiile actuale si cele precedente ale echipamentului de masurare si perioada pentru care este emisa factura;

d)  cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare, inclusiv, dupa caz, pierderile de energie electrica din instalatiile consumatorului aflate intre punctul de delimitare si echipamentul de masurare, consumul tehnologic de energie electrica cauzat de nerespectarea de catre consumator a factorului de putere normat;

e)  tariful aplicat;

f)   plata pentru energia electrica consumata;

g)  data expedierii facturii;

h)  data-limita de plata a facturii;

i)   soldul platilor anterioare;

j)   taxe si impozite;

k)  suma totala spre achitare;

l)   adresa si numarul de telefon la care poate fi contactat furnizorul de catre consumator sau pentru a inainta petitia in legatura cu factura in cauza;

m)adresa si numarul de telefon al celui mai apropiat centru de relatii cu consumatorii, unde consumatorul poate adresa petitii care nu tin de factura in cauza.

Factura trebuie sa includa si urmatoarele notatii:

"In cazul neachitarii facturii, pina la data-limita de plata, furnizorul va fi nevoit sa va deconecteze instalatia de utilizare de la reteaua electrica.";

"Activitatea furnizorului este reglementata de catre Agentie, adresa .., telefonul .".

Furnizorul nu este in drept sa includa in factura alte sume decit cele indicate la pct. 8.7. din prezentul Regulament.

Furnizorul este obligat sa prezinte factura consumatorului cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data-limita de plata a facturii.

In conformitate cu Normele si clauzele contractului, furnizorul este in drept sa aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de intirziere a platii pentru energia electrica consumata, incepind cu prima zi dupa data-limita de plata a facturii. Suma penalitatilor va fi prezentata consumatorului spre achitare intr-o factura separata.

Consumatorul livreaza energie electrica subconsumatorului la tarifele aprobate de Agentie. Consumatorul este in drept sa perceapa de la subconsumator o taxa pentru acoperirea partiala a cheltuielilor de exploatare a retelelor sale si a consumului tehnologic. Taxa respectiva este inclusa, cu acordul ambelor parti, in contractul incheiat intre consumator si subconsumator.

In cazul in care consumatorul depisteaza erori de facturare in defavoarea sa, furnizorul este obligat sa restituie suma incasata suplimentar, plus o dobinda zilnica, conform Normelor sau, la solicitarea consumatorului, sa o considere drept plata pentru urmatoarele decontari cu consumatorul respectiv. Dobinda este calculata de la data achitarii facturii eronate.

Furnizorul este in drept sa nu restituie sumele incasate suplimentar sau sa nu le considere drept plata pentru viitoarele decontari in cazul in care aceste incasari suplimentare au fost depistate dupa o perioada mai mare decit termenul de prescriptie stabilit de Norme sau daca consumatorul nu poate demonstra faptul in cauza si nu poate indica data comiterii erorii de facturare.

In cazul depistarii unei erori de facturare in defavoarea furnizorului, suma cauzata de eroare este inclusa in factura suplimentar, fiind reesalonata pe o perioada de cel putin trei luni, cu aplicarea tarifului stabilit de Agentie pentru perioada in care a fost comisa eroarea.

Furnizorul nu este in drept sa ceara achitarea unei plati cauzate de eroarea de facturare, daca aceasta a fost depistata dupa o perioada de timp ce depaseste termenul de prescriptie stabilit de Norme sau daca furnizorul nu poate demonstra faptul in cauza si nu poate indica data comiterii erorii de facturare.

In cazul in care consumatorul casnic a comis consum fraudulos de energie electrica, potrivit punctului 2.4. lit.c) din prezentul Regulament, furnizorul calculeaza cantitatea de energie electrica consumata fraudulos, conform sistemului pausal, perioada de calcul fiind luata de la data ultimului control al echipamentului de masurare, dar nu mai mare de o luna, aplicind tariful corespunzator perioadei de efectuare a recalcularii. In calcule se ia in considerare numarul orelor de utilizare pentru diferite tipuri de receptoare electrice, indicate in anexa nr.4 la prezentul Regulament. In cazul in care consumatorul casnic nu permite accesul pentru efectuarea inventarierii receptoarelor electrice din imobil, furnizorul calculeaza cantitatea de energie electrica consumata fraudulos in baza puterii intrerupatoarelor automate si a perioadei de utilizare egale cu 12 ore in zi. Daca, in calitate de aparat de protectie, este aplicata o siguranta fuzibila, in calcule va fi utilizata puterea electrica ce corespunde unui curent de 16 A, cu exceptia cazurilor in care furnizorul va demonstra o valoare mai mare a curentului.

In cazul in care un consumator industrial, agricol, bugetar, comercial sau tertiar a comis consum fraudulos de energie electrica, conform punctului 2.4. lit.c) din prezentul Regulament, furnizorul calculeaza volumul de energie electrica consumat fraudulos in baza puterii contractate (stabilita in contract) si utilizarea ei in decurs de 24 ore, aplicind tariful ce corespunde perioadei efectuarii recalcularii. Perioada de calcul al consumului fraudulos de energie electrica va fi luata de la data ultimului control al echipamentului de masurare si pina la data depistarii, dar nu mai mare de 3 (trei) luni.

In celelalte cazuri de consum fraudulos, calcularea cantitatii de energie electrica consumata de catre consumatori se efectueaza pe o perioada stabilita de furnizor, dar nu mai mare decit termenul de prescriptie (trei ani), utilizindu-se modalitatile de calculare a consumului de energie electrica stipulate la punctele 8.14. si 8.15. din prezentul Regulament.

8.17. In cazul in care, consumatorul nu este de acord cu actiunile furnizorului, intreprinse conform punctelor 8.14., 8.15. si 8.16. din prezentul Regulament, el este in drept sa se adreseze la Agentie sau in instanta de judecata pentru solutionarea neintelegerii sau litigiului aparut.

8.18. In cazul violarii sigiliilor (furnizorului sau verificatorului de stat), furnizorul prezinta consumatorului sau Agentiei (la solicitare) documente care demonstreaza ca sigiliile au fost aplicate si care indica numarul sigiliului, momentul aplicarii, momentul verificarii si instalarii contorului. In cazul lipsei acestor documente sau a probelor ce demonstreaza sustragerea energiei electrice, violarea sigiliilor nu va fi considerata drept consum fraudulos.

In cazul violarii sigiliului verificatorului de stat, furnizorul este in drept sa efectueze calculul cantitatii de energie electrica consumate fraudulos, conform punctelor 8.14, 8.15, 8.16, numai daca expertiza judiciara a echipamentului de masurare demonstreaza faptul interventiei in functionarea acestuia.

8.19. In caz de consum fraudulos, cantitatea energiei electrice pentru facturare va fi determinata ca diferenta dintre volumul calculat conform punctelor 8.14., 8.15. si 8.16. din prezentul Regulament si volumul energiei electrice deja facturat pentru perioada respectiva, cu exceptia cazurilor in care consumul fraudulos este efectuat prin ocolirea echipamentului de masurare si evitarea instalatiei de utilizare, iar cantitatea de energie electrica consumata fraudulos este calculata cu luarea in considerare doar a receptoarelor electrice conectate neautorizat.

8.20. In cazul in care eroarea echipamentului de masurare depaseste limitele admisibile, consumatorul (furnizorul) este in drept sa ceara (sa efectueze) recalcularea cantitatii de energie electrica consumata pe parcursul ultimelor 3 (trei) luni, luind ca baza eroarea indicata in raportul de verificare a echipamentului de masurare, eliberat de laboratorul metrologic autorizat.

8.21. In cazul in care echipamentul de masurare este defectat nu din vina consumatorului, determinarea cantitatii de energie electrica consumata pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicatiilor echipamentului de masurare pina la momentul restabilirii evidentei consumului de energie electrica se efectueaza conform consumului mediu zilnic inregistrat pe parcursul perioadei de 3 (trei) luni anterioare ultimei citiri a indicatiilor echipamentului de masurare sau a 3 (trei) luni ulterioare restabilirii evidentei consumului energiei electrice. Perioada pentru care se efectueaza calculul consumului de energie electrica in baza consumului mediu zilnic nu va depasi 3 (trei) luni.

In cazul unui regim neuniform de consum, consumul mediu zilnic de energie electrica poate fi determinat pentru perioada similara a anului precedent.

8.22. In cazul in care echipamentul de masurare este defectat din motivele stipulate in punctul 8.21. din prezentul Regulament, consumatorul (industrial, agricol, bugetar, comercial sau tertiar) restabileste evidenta consumului de energie electrica nu mai tirziu de o luna de la data demontarii pentru verificare a echipamentului de masurare. Depasirea acestui termen conduce la aplicarea prevederilor pct. 9.9. lit.h) din prezentul Regulament. Restabilirea evidentei consumului de energie electrica la consumatorii casnici se efectueaza de catre furnizor pe parcursul a 10 (zece) zile calendaristice de la data demontarii contorului.

8.23. In cazul in care echipamentul de masurare este sustras sau defectat prin actiunile consumatorului sau ale unor terte persoane, consumatorul este obligat sa anunte imediat furnizorul. In aceste situatii calcularea volumului de energie electrica consumata se efectueaza conform prevederilor pct. 8.21. din prezentul Regulament. Restabilirea evidentei consumului de energie electrica se face din contul consumatorului nu mai tirziu de o luna de la data inregistrarii documentate a sustragerii sau defectarii echipamentului de masurare. In cazul neconformarii consumatorului acestor prevederi, furnizorul este in drept sa aplice prevederile pct. 9.1. f) si 9.9. lit. h) din prezentul Regulament.

8.24. In cazul in care echipamentul de masurare a curentului trifazat al consumatorului nu inregistreaza energia electrica consumata prin una sau doua faze, iar motivul nu demonstreaza vina consumatorului, furnizorul determina cantitatea de energie electrica neinregistrata, din momentul producerii evenimentului respectiv, daca consumatorul are dovezi documentate sau echipamentul de masurare permite stabilirea momentului, prin inmultirea la 3 sau 3/2 a cantitatii energiei electrice inregistrate. In celelalte cazuri, cantitatea neinregistrata se determina pentru perioada de la ultima citire a indicatiilor echipamentului de masurare, dar nu mai mare de 3 (trei) luni.

8.25. Furnizorul este in drept sa ceara plata preventiva de la consumatorii reconectati, in cazul in care ei au fost deconectati de la reteaua electrica pentru:

a) consum fraudulos de energie electrica;

b) neachitarea facturii pentru consumul de energie electrica;

c) refuzul documentat de a permite accesul personalului furnizorului (unitatii de distributie) la echipamentul de masurare si la instalatiile furnizorului (unitatii de distributie) aflate pe proprietatea consumatorului.

8.26. Furnizorul, de asemenea, este in drept sa ceara plata preventiva de la consumatorii care au incheiate contracte pentru furnizarea energiei electrice in baza altui drept real, decit cel de proprietate, precum si de la agentii economici cu raspundere limitata si de la consumatorul fata de care a fost initiata procedura de insolvabilitate.

8.27. Plata preventiva se va face de catre consumatorul reconectat inainte de reinceperea furnizarii energiei electrice.

8.28. Suma platii preventive se stabileste de catre furnizor si nu trebuie sa depaseasca valoarea in bani a consumului mediu lunar de energie electrica. In cazul contractelor incheiate cu consumatorii - neproprietari ai imobilului, suma platii preventive nu va depasi contravaloarea consumului mediu de energie electrica pe parcursul a doua luni. Valoarea platii preventive este indicata obligatoriu in contractul de furnizare a energiei electrice.

8.29. Furnizorul il va elibera de plata preventiva pe consumatorul casnic care si-a onorat obligatiile pe parcursul unui an, cu exceptia consumatorilor casnici care au contracte pentru furnizarea energiei electrice la imobilele de care dispun in baza altui drept real, decit cel de proprietate.

8.30. In caz de reziliere a contractului cu consumatorul care efectueaza plata preventiva, furnizorul va proceda la calculul definitiv al consumului si platii pentru energia electrica furnizata si va restitui, dupa caz, consumatorului restul in termen de 7 (sapte) zile calendaristice.

8.31. Furnizorul tine evidenta platilor preventive primite de la consumatori. Datele privind platile preventive includ obligatoriu:

a)   numele, prenumele consumatorului si numarul contractului incheiat cu el;

b)  adresa consumatorului si a locului de consum, daca difera;

c)   suma platii preventive.

8.32. In cazul in care echipamentul de masurare al consumatorului agricol, industrial, comercial, bugetar, tertiar nu este instalat in punctul de delimitare, la cantitatea de energie electrica inregistrata de echipamentul de masurare se suplimenteaza pierderile de energie electrica activa si reactiva (calculate conform Normelor) in elementele de retea, cuprinse intre cele doua puncte.

9. DECONECTAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE SI INTRERUPEREA FURNIZARII ENERGIEI ELECTRICE

9.1. Furnizorul este in drept sa deconecteze de la reteaua electrica a unitatii de distributie instalatia de utilizare ce apartine consumatorului casnic in urmatoarele cazuri:

a)         la constatarea unui consum fraudulos;

b)         conform prescriptiei Inspectoratului Energetic de Stat.

c)         de refuz documentat de a permite accesul personalului furnizorului (unitatii de distributie) pentru montarea/demontarea, controlul, inlocuirea sau citirea indicatiilor echipamentului de masurare, repararea sau inlocuirea utilajului unitatii de distributie, instalat pe proprietatea consumatorului;

d)  de neachitare, in decurs de 10 (zece) zile calendaristice de la data-limita indicata in factura, a platilor pentru energia electrica consumata;

e)  daca contractul de furnizare a energiei electrice este incheiat pe numele unei persoane fizice, alta decit proprietarul legal al imobilului, si ultimul refuza sa incheie un contract de furnizare a energiei electrice;

f)   de consum fara evidenta al energiei electrice pe o perioada de timp ce depaseste o luna de la data inregistrarii documentate a lipsei echipamentului de masurare sau a deteriorarii lui din vina consumatorului;

g)  de utilizare de catre consumator a receptoarelor electrice intr-un mod ce afecteaza utilajul unitatii de distributie sau calitatea energiei electrice furnizata altor consumatori, iar consumatorul in cauza refuza sa deconecteze aceste receptoare, la cerinta furnizorului;

h)  de expirare a termenului contractului de furnizare a energiei electrice, daca consumatorul nu solicita prelungirea lui;

i) de racordare la instalatia proprie a consumatorului a instalatiei unui subconsumator, fara acordul prealabil al furnizorului;

j) de refuz din partea consumatorului de a incheia un nou contract de furnizare a energiei electrice la schimbarea destinatiei spatiului locativ;

k) de utilizare partiala a spatiului locativ in alte scopuri decit cele casnice, fara instalarea echipamentului de masurare pentru evidenta separata a cantitatii de energie electrica consumata in partea respectiva a imobilului.

9.2. In cazurile stipulate la punctul 9.1. lit. c), d), e), f), h), i), j si k din prezentul Regulament, furnizorul deconecteaza de la reteaua electrica a unitatii de distributie instalatia de utilizare ce apartine consumatorului casnic, preintimpinind consumatorul prin intermediul avizului de deconectare. Deconectarea se face doar in zilele lucratoare.

9.3. Deconectarea de la reteaua electrica a instalatiei de utilizare ce apartine consumatorului casnic, la cererea lui, se efectueaza de catre furnizor, in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data inregistrarii cererii in scris depuse de catre consumator.

9.4. In cazul in care furnizorul expediaza consumatorului factura de plata a cantitatii de energie electrica consumata fraudulos, deconectarea de catre furnizor a instalatiei de utilizare ce apartine consumatorului este permisa doar cu preintimpinarea consumatorului prin aviz de deconectare.

9.5. Este interzisa deconectarea instalatiei de utilizare ce apartine consumatorului casnic in alte cazuri, decit cele prevazute la punctele 9.1. si 9.3. din prezentul Regulament.

9.6. In cazurile de deconectare, stipulate la pct. 9.1. din prezentul Regulament, personalul furnizorului, in ziua preconizata pentru deconectare, prezinta consumatorului casnic, preintimpinat in prealabil prin avizul de deconectare, ordinul de deconectare semnat de persoana responsabila a furnizorului. Personalul furnizorului nu este in drept sa deconecteze instalatia de utilizare ce apartine consumatorului casnic in cazul in care consumatorul casnic demonstreaza faptul inlaturarii tuturor motivelor care au conditionat emiterea avizului de deconectare.

9.7. In cazul in care, in ziua preconizata pentru deconectare, consumatorul casnic, preintimpinat in prealabil prin avizul de deconectare, sau reprezentantul lui, nu este prezent la locul de consum, personalul furnizorului este in drept sa deconecteze instalatia de utilizare, lasind la locul de consum actul de deconectare care indica motivele deconectarii, adresa si telefonul de contact al furnizorului, numarul ordinului de lucru si data deconectarii. Furnizorul este obligat sa expedieze suplimentar consumatorului actul de deconectare prin posta cu aviz.

9.8. Furnizorul este in drept sa perceapa plata pentru reamplasarea echipamentului de masurare a consumatorilor casnici care au fost deconectati din cauza consumului fraudulos sau a refuzului documentat de a permite accesul personalului furnizorului (unitatii de distributie) in scopul citirii indicatiilor echipamentului de masurare. Aceasta plata se determina conform Metodologiei de determinare, aprobare si revizuire a preturilor la serviciile auxiliare prestate de intreprinderile de distributie a energiei electrice.

9.9. Furnizorul este in drept sa deconecteze instalatia de utilizare ce apartine consumatorului industrial, agricol, comercial, bugetar si tertiar in urmatoarele cazuri:

a)         de constatare a unui consum fraudulos;

b)         conform prescriptiilor eliberate de Inspectoratul Energetic de Stat;

c)         de neachitare a facturii in decurs de 10 (zece) zile calendaristice de la data limita, indicata in factura;

d)         de utilizare de catre consumator a utilajului intr-un mod care afecteaza functionarea normala a echipamentului unitatii de distributie sau influenteaza negativ calitatea energiei electrice, furnizate altor consumatori, iar consumatorul nu indeplineste cerintele furnizorului de a inlatura incalcarile;

e)    de refuz documentat de a asigura accesul personalului furnizorului (unitatii de distributie) la echipamentul de masurare, precum si accesul la echipamentul unitatii de distributie aflat pe proprietatea consumatorului;

f)     de modificare unilaterala de catre consumator a reglajelor instalatiilor de protectie si control automat, stabilite de comun acord cu furnizorul;

g)  de neindeplinire, in termen de 30 zile calendaristice, a prescriptiei argumentate a furnizorului (prezentata in forma scrisa) privind inlocuirea transformatoarelor de curent din circuitul echipamentului de masurare;

h)  de consum fara evidenta al energiei electrice pe o perioada mai mare de o luna de la data inregistrarii documentate a lipsei echipamentului de masurare sau ca fiind deteriorat din vina consumatorului;

i)   de racordare a instalatiei de utilizare a unui subconsumator la instalatia de utilizare a consumatorului, fara acordul prealabil al furnizorului;

j) de expirare a termenului buletinului de verificare metrologica a echipamentului de masurare;

k) de expirare a termenului contractului pentru furnizarea energiei electrice, daca consumatorul nu solicita prelungirea lui;

l) la cererea consumatorului.

9.10. Furnizorul deconecteaza de la reteaua electrica instalatia de utilizare ce apartine consumatorului industrial, agricol, comercial, bugetar si tertiar, cu preintimpinare prin avizul de deconectare, cu exceptia cazurilor indicate la punctul 9.9. lit.a), b), d), k) si l) din prezentul Regulament.

9.11. Este interzisa deconectarea de la reteaua electrica a unitatii de distributie a instalatiei de utilizare ce apartine consumatorului in urmatoarele cazuri :

a)    de neachitare de catre consumatorul casnic a platii pentru energia electrica utilizata in spatiile comune din blocurile de locuit cu multe apartamente;

b)  de asteptare de catre consumator a deciziei furnizorului privind petitia de contestare a facturii de plata a consumului de energie electrica;

c)  de asteptare de catre consumator a deciziei instantei de judecata privind petitia de contestare a platii pentru energia consumata. Consumatorul este obligat sa instiinteze furnizorul, in forma scrisa, imediat ce a depus o cerere de chemare in instanta de judecata si sa achite facturile pentru consumul curent ce i-au fost expediate de catre furnizor;

d)  de neachitare a facturii bazate pe calcule estimative, care indica un consum ce depaseste consumul real inregistrat anterior cu peste 25%.

9.12. Agentia este in drept sa adopte decizii de interzicere a deconectarii instalatiei de utilizare ce apartine consumatorului pe parcursul examinarii petitiei acestuia adresata Agentiei.

9.13. Adresarea consumatorului la Agentie sau in instanta de judecata in vederea solutionarii unor divergente, altele decit cele mentionate la pct. 9.11. lit.b), c) si d) din prezentul Regulament, nu scuteste consumatorul de obligatia de plata a facturii ce i-a fost expediata de furnizor.

9.14. Deconectarea de la reteaua electrica a instalatiilor de utilizare ale consumatorului industrial, agricol, comercial, bugetar si tertiar se efectueaza pe parcursul zilei de lucru a consumatorului respectiv, in conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice.

9.15. Furnizorul nu este in drept sa deconecteze instalatiile de utilizare ale consumatorului industrial, agricol, comercial, bugetar si tertiar in cazul neachitarii platii pentru bunurile procurate de la furnizor sau neachitarii serviciilor prestate de catre furnizor, care nu tin de furnizarea si distributia energiei electrice.

9.16. Deconectarea de la reteaua electrica a instalatiilor de utilizare ale consumatorului se va efectua, de regula, de la punctul de delimitare. In situatia in care, din diverse motive, aceasta nu este posibil, deconectarea se va efectua acolo unde exista posibilitate tehnica. Daca deconectarea urmeaza a fi efectuata de la utilajele-proprietate ale consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea utilajului respectiv, sa asigure deconectarea.

9.17. Deconectarea de la reteaua electrica a instalatiei de utilizare ce apartine consumatorului se face doar din ordinul persoanelor responsabile ale furnizorului.

9.18. Personalul furnizorului care a efectuat deconectarea sau reconectarea instalatiei de utilizare ce apartine consumatorului este obligat sa intocmeasca actul de deconectare/reconectare in 2 (doua) exemplare (cite unul pentru fiecare parte), indicind in act motivele deconectarii/reconectarii.

9.19. Furnizorul este obligat sa tina evidenta tuturor consumatorilor deconectati.

9.20. Consumatorul este in drept sa solicite furnizorului reconectarea la reteaua electrica dupa inlaturarea tuturor motivelor care au condus la deconectarea instalatiei lui de utilizare. Furnizorul reconecteaza la reteaua electrica instalatia de utilizare ce apartine consumatorului in termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai tirziu de 2 (doua) zile lucratoare de la data depunerii de catre consumator a cererii de reconectare si achitare a platii pentru reconectare.

9.21. Cheltuielile furnizorului pentru deconectarea/reconectarea instalatiei de utilizare ce apartine consumatorului, la solicitarea acestuia sint calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare si revizuire a preturilor la serviciile auxiliare prestate de intreprinderile de distribuire a energiei electrice suportate de catre consumator.

9.22. Consumatorul achita plata pentru reconectare numai in cazul in care deconectarea a avut loc conform punctelor 9.1. si 9.9. din prezentul Regulament. Furnizorului ii este interzis sa perceapa plata pentru reconectare in cazul in care deconectarea instalatiei de utilizare ce apartine consumatorului a avut loc din vina furnizorului.

9.23. Furnizorul este obligat sa planifice si sa efectueze lucrarile de intretinere, revizie si reparatie a instalatiilor proprii de alimentare cu energie electrica ale consumatorilor in modul care asigura cea mai mica durata a intreruperii furnizarii energiei electrice.

9.24. In cazul intreruperilor neprogramate, furnizorul este obligat sa restabileasca furnizarea energiei electrice catre consumatori in termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai tirziu decit este stabilit prin contract si Norme.

9.25. Unitatea de distributie va asigura activitatea non-stop a unor echipe de interventie operativa si a unor operatori de serviciu pentru inregistrarea prin telefon a sesizarilor consumatorilor.

9.26. In cazul unor intreruperi neprogramate de nivel local (strada, cartier), care afecteaza un numar mic de consumatori, furnizorul inregistreaza fiecare sesizare (inclusiv data si ora) si informeaza reclamantul despre numarul de inregistrare a sesizarii.

Furnizorul informeaza consumatorul despre durata probabila de restabilire a furnizarii energiei electrice, precum si despre mersul lucrarilor de remediere.

9.27. Unitatea de distributie anunta micii consumatori (prin mass-media, telefon etc.) despre data si durata intreruperii programate cu cel putin 3 (trei) zile calendaristice inainte, indicind motivele intreruperii. Marii consumatori vor vi anuntati in scris cu 7 (sapte) zile calendaristice inainte de intreruperea programata. Furnizorul este responsabil, conform Normelor, de pagubele cauzate consumatorilor in cazul in care nu respecta termenele stabilite.

9.28. Furnizorul intrerupe furnizarea energiei electrice marilor consumatori prin automatizari de sistem sau, in situatii-limita, in conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice.

9.29. Furnizorul negociaza cu marii consumatori conditiile de conectare a instalatiilor lor de utilizare la sistemele de descarcare automata a sarcinii prin frecventa (DASF) sau la sistemele de descarcare automata a sarcinii de sistem (DAS).

9.30. Se permite conectarea la sistemele DASF sau DAS doar a unor instalatii de utilizare ale marilor consumatori, echipate cu receptoare electrice de categoria II si III, in conformitate cu nivelul de fiabilitate al furnizarii energiei electrice, stipulat in Normele de amenajare a instalatiilor electrice. Se interzice conectarea la sistemele DASF sau DAS a unor instalatii de utilizare ale marilor consumatori, echipate cu receptoare electrice de categoria I, in conformitate cu Normele de amenajare a instalatiilor electrice.

9.31. In regimul de limitari si restrictii din sistemul electroenergetic furnizorul este in drept sa aplice marilor consumatori transele de limitare a puterii. Transele de limitare a puterii, puterea minima de avarie si tehnologica sint stipulate intr-o anexa la contract. Furnizorul informeaza marii consumatori vizati despre durata de aplicare a limitarilor de putere cu cel putin 4 ore inainte de aplicarea limitarilor in cauza prin intermediul mass-media, telefonului, faxului etc.

9.32. Unitatea de distributie este in drept sa aplice, la indicatia operatorului de sistem, masuri de deconectare manuala sau automata a consumatorilor in situatii de avarie in sistemul electroenergetic sau in scopul prevenirii unor posibile avarii in acest sistem.

9.33. Furnizorul nu poarta raspundere fata de consumator pentru intreruperile in furnizarea energiei electrice in cazurile de forta majora.

10. EVIDENTA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA

10.1. Evidenta consumului de energie electrica se tine cu echipamente de masurare legalizate pe teritoriul Republicii Moldova, adecvate si verificate metrologic.

10.2. Fiecare loc de consum este dotat, in mod obligatoriu, cu echipament de masurare pentru evidenta consumului de energie electrica, caracteristicile si locul de amplasare ale caruia sint specificate in contractul de furnizare a energiei electrice.

10.3. Echipamentul de masurare este instalat, de regula, in punctul de delimitare. Derogari de la aceasta prevedere sint posibile in cazuri argumentate, insa echipamentul de masurare trebuie amplasat doar in interiorul hotarelor proprietatii consumatorului.

10.4. Unitatea de distributie (furnizorul) este responsabila de instalarea, exploatarea, intretinerea si verificarea periodica a echipamentelor de masurare a cantitatii de energie electrica ale consumatorilor racordati la retelele ei.

10.5. Unitatea de distributie este obligata sa informeze solicitantul (consumatorul) despre parametrii tehnici si tipurile echipamentelor de masurare, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de catre Organismul National de Metrologie si care pot fi instalate la solicitantul respectiv.

10.6. Solicitantul (consumatorul) este in drept sa procure echipament de masurare de la vinzatorul, inclusiv furnizorul sau unitatea de distributie care poseda dreptul de comercializare a echipamentului de masurare a consumului de energie electrica.

10.7. Unitatea de distributie este obligata sa accepte pentru instalare doar echipamentul de masurare verificat metrologic si legalizat pe teritoriul Republicii Moldova. Unitatea de distributie este obligata sa refuze instalarea echipamentului de masurare procurat de catre solicitant (consumator), daca acest echipament nu corespunde Normelor si/sau este demonstrat faptul ca a fost sustras.

10.8. Pentru consumatorul casnic care locuieste la bloc cu multe apartamente echipamentul de masurare va fi instalat conform Normelor. Este obligatorie asigurarea protectiei echipamentului de masurare contra deteriorarii si vibratiilor, precum si excluderea accesului liber al persoanelor terte la echipamentul de masurare.

10.9. Dupa instalare, echipamentul de masurare se sigileaza si se pune sub tensiune de catre personalul unitatii de distribuire (furnizare) in prezenta obligatorie a consumatorului, cu intocmirea actului de dare in exploatare in doua exemplare (cite unul pentru fiecare parte contractanta) si semnarea lui de catre ambele parti contractante. In act se indica data instalarii, tipul si numarul echipamentului de masurare, locul instalarii lui, numele consumatorului, denumirea furnizorului, indicatiile initiale ale echipamentului de masurare, numarul sigiliilor etc. Actul de dare in exploatare este parte integranta a contractului de furnizare a energiei electrice.

10.10. Echipamentul de masurare urmeaza a fi instalat in asa mod incit consumatorul si furnizorul sa aiba acces liber pentru a citi indicatiile echipamentului de masurare in orice moment.

10.11. Consumatorul casnic care nu este deconectat de la reteaua electrica are drept de acces la intrerupatorul (siguranta fuzibila) instalat(a) in cutia de protectie dupa echipamentul de masurare.

10.12. Personalul furnizorului (unitatii de distributie) este obligat sa prezinte consumatorului legitimatia de serviciu si sa comunice scopul vizitei in situatia in care solicita acces pe proprietatea consumatorului, in scopul controlului echipamentului de masurare, controlului portiunii de linie electrica dintre punctul de delimitare si echipamentul de masurare, citirii indicatiilor echipamentului de masurare, efectuarii de lucrari la instalatiile din proprietatea furnizorului (unitatii de distributiei) situate pe proprietatea consumatorului; deconectarii de la reteaua electrica a instalatiei de utilizare ce apartine consumatorului, conform prezentului Regulament. In situatiile mentionate, consumatorul este obligat sa asigure imediat si neconditionat accesul personalului furnizorului (unitatii de distributie) la echipamentul si instalatiile respective, iar in caz de refuz, furnizorul (unitatea de distributie) este in drept sa aplice prevederile punctelor 9.1. si 9.9. din prezentul Regulament.

10.13. Personalul furnizorului (unitatii de distributie) este in drept sa convina cu consumatorul timpul efectuarii activitatilor stipulate la pct. 10.12. din prezentul Regulament.

10.15. Pentru consumatorul industrial, agricol, comercial, bugetar si tertiar controlul echipamentului de masurare si al sigiliilor aplicate este efectuat de catre furnizor (unitatea de distributie), in functie de necesitate si numai in prezenta consumatorului sau reprezentantului consumatorului, cu intocmirea actului de control in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

Pentru consumatorii mari, cu un consum lunar de 100 mii kWh si mai mult, controlul echipamentului de masurare se va efectua lunar, o data cu citirea datelor privind consumul de energie electrica.

10.16. Controlul echipamentului de masurare si al sigiliilor aplicate la consumatorul casnic este efectuat de catre furnizor (unitatea de distributie), conform necesitatii si numai in prezenta consumatorului sau reprezentantului acestuia (parinti, sot, sotie, copii care au atins virsta de 18 ani si au capacitate de exercitiu sau persoana imputernicita prin procura), cu intocmirea actului de control in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

10.17. Personalul furnizorului (unitatii de distributie) nu este in drept sa efectueze controlul echipamentului de masurare in lipsa consumatorului sau a reprezentantului acestuia. Personalul furnizorului este in drept sa intreprinda actiunea mentionata in caz de refuz documentat al consumatorului de a participa la control. Personalul furnizorului (unitatii de distributie) este obligat sa faca controlul fara a viola sigiliile si echipamentul de masurare, cu intocmirea actului de control in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte. In procesul controlului echipamentului de masurare si al sigiliilor aplicate, personalul furnizorului este obligat sa verifice schema de conectare a echipamentului de masurare si este in drept sa verifice integritatea liniei electrice pe segmentul dintre punctul de delimitare si echipamentul de masurare.

10.18. In cazul depistarii consumului fraudulos de energie electrica, personalul furnizorului este obligat sa demonstreze acest fapt consumatorului si sa intocmeasca un proces-verbal de constatare a consumului fraudulos in doua exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte. Personalul furnizorului (unitatii de distributie) indica obligatoriu in procesul-verbal modalitatea de consum fraudulos. Procesul-verbal este semnat de personalul furnizorului si de consumator sau reprezentantul acestuia. In cazul in care consumatorul sau reprezentantul acestuia refuza sa semneze procesul-verbal de constatare a consumului fraudulos, personalul furnizorului indica in procesul-verbal faptul refuzului, precum si motivele acestuia. Procesul-verbal semnat de catre persoana responsabila a furnizorului este expediat consumatorului prin posta cu scrisoare recomandata. In cazul consumului fraudulos, furnizorul recalculeaza consumul de energie electrica, in conformitate cu punctele 8.14., 8.15. si 8.16. din prezentul Regulament.

10.19. Consumatorul este in drept sa conteste procesul-verbal in conformitate cu Normele. Consumatorul este, de asemenea, in drept sa conteste factura pentru consum fraudulos, emisa de catre furnizor in baza procesului - verbal, in limitele termenului de prescriptie.

10.20 Personalul furnizorului este in drept sa demonteze, in prezenta consumatorului, echipamentul de masurare al consumatorului pentru a-l prezenta la expertiza judiciara in cazul in care presupune ca respectivul echipament de masurare nu este deteriorat sau sigiliile aplicate nu sint violate. Personalul furnizorului este obligat sa intocmeasca actul de demontare in doua exemplare (cite un exemplar pentru fiecare parte), in care sa fixeze numarul si indicatiile echipamentului de masurare, numarul sigiliilor aplicate, precum si cauzele demontarii. Personalul furnizorului ambaleaza si sigileaza echipamentul de masurare, iar consumatorul prezinta echipamentul sigilat la expertiza judiciara. Expertiza judiciara este aleasa de catre consumator.

10.21. Dupa efectuarea expertizei judiciare furnizorul si consumatorul sint obligati sa prezinte unul altuia, in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, echipamentul de masurare cu sigiliile aplicate de catre furnizor si raportul de expertiza a echipamentului de masurare sau raportul de expertiza a sigiliilor aplicate acestui echipament.

Partile au dreptul sa solicite expertize repetate.

10.22. In unele cazuri, furnizorul este in drept sa ceara efectuarea expertizei judiciare in ziua depistarii violarii sigiliilor sau a echipamentului de masurare, cu participarea nemijlocita a partilor. Daca consumatorul refuza sa participe la efectuarea expertizei, fapt consemnat in procesul-verbal, furnizorul va prezenta unilateral probele ambalate si sigilate la expertiza judiciara. Concluziile indicate in raportul de expertiza vor servi drept temei pentru adoptarea deciziilor respective de catre furnizor.

10.23. Furnizorul restituie consumatorului cheltuielile pentru expertiza judiciara in cazul in care echipamentul de masurare nu este deteriorat si/sau sigiliile nu sint violate. Furnizorul calculeaza consumul de energie electrica in conformitate cu prevederile punctelor 8.14., 8.15., 8.16. si 8.19. din prezentul Regulament, in cazul in care expertiza judiciara a constatat ca echipamentul de masurare este deteriorat si sigiliile aplicate sint violate sau in cazul in care consumatorul nu prezinta echipamentul de masurare si sigiliile aplicate de catre furnizor conform punctelor 10.20. si 10.22. din prezentul Regulament.

10.24. Concluziile raportului de expertiza a sigiliilor si a echipamentului de masurare, intocmit de catre expertul judiciar, constituie temei pentru adoptarea deciziei asupra cazului. In caz de dezacord cu decizia furnizorului, consumatorul este in drept sa se adreseze la Agentie sau sa conteste decizia furnizorului in instanta de judecata.

10.25. Se interzice consumatorului sa intervina sub orice forma asupra echipamentelor de masurare a energiei electrice si asupra sigiliilor aplicate lui sau la celelalte instalatii ale furnizorului, sau sa blocheze accesul personalului furnizorului la acestea.

10.26. Consumatorul este obligat sa sesizeze furnizorul imediat ce depisteaza deteriorarea echipamentului de masurare sau violarea sigiliilor aplicate.

10.27. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de masurare, la cererea consumatorului, sint suportate integral de catre consumator.

10.28. Consumatorul suporta cheltuielile de reparatie, demontare, verificare si remontare a echipamentului deteriorat, precum si consumul recalculat de energie electrica in cazul in care deteriorarea echipamentului de masurare are loc din vina consumatorului.

10.29. In cazul in care consumatorul sesizeaza furnizorul, in conformitate cu pct.10.26. din prezentul Regulament, despre deteriorarea echipamentului de masurare si/sau violarea sigiliilor, faptul nu este calificat drept consum fraudulos daca, in urma analizelor, nu se demonstreaza incalcarea respectiva.

10.30. Echipamentele de masurare montate la consumatori sau furnizor si utilizate la facturare trebuie verificate metrologic in termenele legale, stabilite in conformitate cu Normele si numai in laboratoarele metrologice autorizate. Verificarea metrologica de stat a echipamentului de masurare montat la consumatorul casnic se face o data la 8 (opt) ani.

10.31.Furnizorul si consumatorul sau reprezentantii acestora au dreptul sa fie prezenti la verificarea echipamentului de masurare. Actul cu rezultatele verificarii este pus la dispozitia furnizorului si consumatorului.

10.32. Partile contractante pot initia verificarea metrologica de expertiza (verificare neplanificata) a echipamentului de masurare in cazul in care una dintre parti are reclamatii. Plata pentru verificarea neplanificata va fi efectuata de partea care a initiat-o. Daca, in urma verificarii, reclamatia capata confirmare, furnizorul efectueaza recalculari in conformitate cu pct. 8.19. din prezentul Regulament. Consumatorul va suporta cheltuielile pentru verificare in cazul in care reclamatia lui nu capata confirmare.

10.33. Verificarea metrologica de expertiza a echipamentului de masurare, la solicitarea consumatorului sau a furnizorului, se efectueaza in decurs de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la data solicitarii la un laborator metrologic independent care dispune de autorizatia corespunzatoare. Furnizorul este obligat sa aduca la cunostinta consumatorului obligatia achitarii de catre consumator a cheltuielilor pentru verificarea metrologica de expertiza, daca, in urma verificarii metrologice de expertiza, solicitata de consumator, se demonstreaza ca echipamentul de masurare functioneaza normal.

10.34. La demontarea echipamentului de masurare pentru verificarea metrologica de expertiza personalul furnizorului intocmeste actul corespunzator in 2 (doua) exemplare (cite un exemplar pentru fiecare parte), indicind in el numarul echipamentului de masurare si al sigiliilor, indicatiile echipamentului de masurare, precum si cauzele demontarii. Echipamentul de masurare este impachetat si sigilat de catre furnizor pentru a fi transmis ulterior de catre consumator spre verificare metrologica de expertiza la un laborator metrologic independent care dispune de autorizatia corespunzatoare.

10.35. Furnizorul este obligat sa monteze consumatorului casnic un alt echipament de masurare in locul echipamentului de masurare demontat pentru verificarea metrologica reglementara.

10.36. In cazul imposibilitatii instalarii unui alt echipament de masurare in locul celui demontat pentru o verificare metrologica de expertiza pe aceasta durata, cantitatea de energie electrica utilizata de catre consumator se determina in baza consumului mediu zilnic de energie electrica inregistrat de echipamentul de masurare pe parcursul a 3 (trei) luni anterioare demontarii sau a 3 (trei) luni dupa remontarea echipamentului de masurare. In cazul unui regim neuniform de consum, consumul mediu zilnic de energie electrica poate fi determinat pentru perioada similara a anului precedent.

10.37. Unitatea de distributie sigileaza dispozitivele de actionare a separatoarelor transformatoarelor de tensiune, care alimenteaza echipamente de masurare. Conditiile de reparatie a acestora vor fi stipulate in contractul de furnizare a energiei electrice.

10.38. Reamplasarea si/sau inlocuirea, din initiativa consumatorului, a transformatoarelor de masura (care alimenteaza contoarele de energie electrica), aflate in proprietatea consumatorului, se efectueaza din contul consumatorului, cu acordul unitatii de distributie.

10.39. Inainte de a instala lacatul sau la panoul pe care sint montate echipamentele de masurare, furnizorul este obligat sa efectueze controlul echipamentelor de masurare, al sigiliilor aplicate si al schemei de conectare a echipamentelor de masurare, cu intocmirea actului de control, in modul stabilit.

10.40. Consumatorul este obligat sa obtina acordul unitatii de distributie inainte de demararea lucrarilor care conduc la modificarea schemei de conectare a echipamentului de masurare. Pe durata efectuarii acestor lucrari, evidenta consumului de energie electrica este tinuta conform procedurii convenite intre parti.

11. PREVEDERI SPECIALE

11.1. Consumatorului i se interzice orice interventie asupra utilajului retelei electrice a unitatii de distributie.

11.2. Prin depasirea consumului lunar contractat, dar fara depasirea puterii contractate, consumatorul are dreptul sa consume, cu acordul furnizorului, cantitatea de energie electrica pe care nu a consumat-o din cauza limitarilor.

11.3. Consumatorul suporta integral pagubele cauzate de accidentele produse la instalatia lui de utilizare datorita nerespectarii de catre consumator a normelor si instructiunilor de exploatare.

11.4. In cazuri exceptionale, cind apare necesitatea reamplasarii retelei electrice a unitatii de distributie sau a constructiei unui obiect, beneficiarul constructiei obtine acordul proprietarilor sau detinatorilor legali ai terenului pe care urmeaza a fi reamplasata reteaua electrica si suporta toate cheltuielile de modificare a traseului retelei electrice.

11.5. Unitatea de distributie este obligata sa respinga solutiile tehnice care nu corespund Normelor.

11.6. In situatii de forta majora si calamitati naturale zonale, unitatea de distributie intrerupe operativ furnizarea energiei electrice consumatorilor din zona afectata, in scopul evitarii unor efecte mai grave in sistemul electroenergetic. Unitatea de distributie este obligata sa informeze consumatorii despre intreruperea furnizarii energiei electrice prin intermediul mijloacelor de informare in masa.

12. PETITIILE CONSUMATORILOR SI PROCEDURILE DE SOLUTIONRE A DIFERENDELOR

12.1. Furnizorul este obligat sa dispuna de centre pentru relatii cu consumatorii, unde au acces liber toti consumatorii pe parcursul programului de lucru, si sa desemneze personal cu drept de decizie, responsabil de examinarea petitiilor si solutionarea problemelor consumatorilor legate de furnizarea energiei electrice.

12.2. Furnizorul trebuie sa aduca periodic la cunostinta consumatorilor si sa prezinte Agentiei urmatoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relatii cu consumatorii:

a)    adresele sediilor, numerele de telefon si adresele postei electronice (daca sint disponibile) unde consumatorii pot adresa petitiile;

b)    programul de lucru (de cel putin 5 (cinci) zile pe saptamana a cite 8 (opt) ore pe zi) pe durata caruia consumatorul poate adresa petitia.

12.3. Personalul responsabil de examinarea petitiilor consumatorilor trebuie sa dispuna de aptitudini si imputerniciri pentru:

a)  a examina petitiile si a solutiona diferendele direct, prin negocieri cu consumatorul;

b)  a transmite petitia catre persoana furnizorului, competenta sa examineze si sa solutioneze problema abordata in petitie;

c)         a informa consumatorul despre drepturile lui in procesul de solutionare a diferendelor etc.

12.4. Intreg personalul de conducere al furnizorului, unitatii de distributie este obligat sa acorde audienta consumatorilor care solicita aceasta, in scopul solutionarii operative a problemelor consumatorilor. Orele de audienta sint aprobate de Agentie si afisate in toate centrele pentru relatii cu consumatorii.

12.5. Furnizorul tine evidenta petitiilor. Informatia despre petitii insereaza cel putin:

a) data depunerii petitiei;

b) numele persoanei care a inregistrat petitia;

c) actiunile intreprinse de furnizor pentru solutionarea diferendului;

d) decizia furnizorului.

12.6. Furnizorul este obligat sa prezinte Agentiei orice informatie solicitata privind petitiile, copiile inregistrarilor si deciziilor sau alte documente necesare.

12.7. Furnizorul este obligat sa depuna toate eforturile pentru solutionarea rezonabila a diferendelor cu consumatorii, pe cale amiabila si in termene cit mai restrinse.

12.8. In cazul in care diferendul dintre consumator si furnizor nu este solutionat pe cale amiabila, furnizorul este obligat sa examineze situatia creata si sa raspunda in scris consumatorului, in termenele stabilite de Norme.

12.9. Consumatorul este in drept sa prezinte o petitie la Agentie, in cazul in care nu a primit nici un raspuns de la furnizor, in termenul stabilit de Norme, sau daca nu este satisfacut de masurile intreprinse de furnizor.

12.10. In cazul in care nu este de acord cu decizia Agentiei, consumatorul este in drept sa conteste, in conformitate cu legislatia, decizia in cauza in instanta de contencios administrativ.

12.11. In cazul in care consumatorul, dupa adresarea la Agentie sau in instanta de judecata reuseste sa solutioneze diferendul cu furnizorul pe cale amiabila, el renunta in scris la pretentii, fapt consemnat in decizia instantei respective.

13. CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE

13.1. Furnizorul este obligat sa asigure continuitatea furnizarii energiei electrice consumatorilor la parametrii de calitate prevazuti de Norme si clauzele contractuale.

13.2. In cazuri de supratensiuni sau goluri de tensiune repetate, furnizorul inregistreaza fiecare sesizare de acest gen a consumatorului (inclusiv data si ora), iar reclamantul este informat despre numarul de inregistrare a sesizarii si durata aproximativa de timp pentru inlaturarea defectiunii.

13.3. Inlaturarea defectiunilor in cazurile mentionate la pct. 13.2. din prezentul Regulament este precedata de masurarea tensiunii in punctul (le) indicat (e) de consumator, cu consemnarea rezultatelor masurarilor intr-un act intocmit in doua exemplare si semnat de personalul furnizorului si consumator. In cazul in care, ca urmare a supratensiunii, sint defectate receptoarele electrice ale consumatorului, el demonstreaza furnizorului faptul respectiv, iar lista receptoarelor defectate este inclusa in act.

13.4. Consumatorii depun la oficiul furnizorului petitiile privind parametrii de calitate ai energiei electrice furnizate (stabiliti de Norme si mentionati in clauzele contractuale) in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data depistarii incalcarii parametrilor de calitate ai energiei electrice sau restabilirii furnizarii energiei electrice dupa intreruperea neprogramata. Furnizorul analizeaza petitiile impreuna cu consumatorul pentru stabilirea responsabilitatilor care rezulta din circumstantele create.

13.5. Furnizorul este obligat sa inlature supratensiunile si golurile repetate de tensiune in termene cit mai restrinse, care sa nu depaseasca 24 ore de la inregistrarea sesizarilor sau petitiilor consumatorilor.

13.6. Furnizorul este obligat sa efectueze o analiza detaliata si sa raspunda consumatorului la petitia privind parametrii de calitate a energiei electrice (pct.13.4. din prezentul Regulament) in decurs de 10 (zece) zile calendaristice de la inregistrarea petitiei consumatorului.

13.7. Consumatorul va pune la dispozitia furnizorului toate datele legate de sustinerea petitiei si cererea de reparare a prejudiciului.

13.8. In cazul in care este dovedita nerespectarea de catre furnizor a parametrilor de calitate stipulati de Norme si in clauzele contractuale, despagubirea consumatorului se face in conformitate cu clauzele contractului si ale Normelor.

13.9. In cazul deteriorarii receptoarelor electrice ale consumatorului, repararea prejudiciului are loc cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) consumatorul a depus la furnizor o cerere in scris in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data aparitiei evenimentului care a produs deteriorarea receptoarelor electrice;

b) analiza efectuata in comun de catre consumator, furnizor (unitatea de distributie) si Inspectoratul Energetic de Stat, care este invitat de catre furnizor, constata faptul producerii socului sau golului de tensiune, invocat de consumator, care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrice ale consumatorului;

c) consumatorul casnic a prezentat furnizorului documente care confirma suma cheltuielilor pentru reparatia sau inlocuirea receptoarelor defectate.

Furnizorul este in drept sa organizeze reparatia receptoarelor defectate ale consumatorului.

13.10. Furnizorul nu poarta raspundere pentru devierea peste limitele admisibile a parametrilor de calitate ai energiei electrice in cazul in care aceste devieri sint cauzate de instalatia de utilizare ce apartine consumatorului.

13.11. Furnizorul este obligat sa dispuna de echipament pentru efectuarea controlului parametrilor de calitate ai energiei electrice.

14. CONDITII REFERITOARE LA FUNCTIONAREA INSTALATIILOR DE UTILIZARE ALE CONSUMATORILOR

14.1. Consumatorii care au montate instalatii de compensare a puterii reactive sint obligati sa le exploateze conform regimului prevazut in contractul de furnizare a energiei electrice.

14.2. Timpul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a instalatilor unitatii de distributie, situate pe proprietatea consumatorului, este stabilit de comun acord cu consumatorul.

14.3. Personalul unitatii de distributie care instaleaza noi echipamente, efectueaza reparatia sau modifica instalatiile existente este obligat sa readuca la starea initiala terenul, elementele de constructii si instalatiile consumatorului, afectate in procesul executarii acestor lucrari.

14.4. Consumatorilor le este interzis sa ridice pe traseele liniilor electrice constructii, sa depoziteze materiale, precum si sa execute lucrari subterane sau alte lucrari care pot crea obstacole, pune in pericol viata oamenilor sau impiedica unitatea de distributie sa efectueze operatiile de exploatare si intretinere a instalatiilor ce-i apartin, in conformitate cu Normele.

14.5. Consumatorii sint obligati sa instaleze si sa utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj si materiale electrice care corespund Normelor.

14.6. Consumatorul repara daunele justificate, produse in urma utilizarii receptoarelor electrice, care pericliteaza calitatea energiei electrice sau continuitatea furnizarii energiei electrice altor consumatori.

15. DISPOZITII FINALE

15.1. Consumatorul si furnizorul au dreptul sa propuna si sa negocieze clauze contractuale suplimentare, care sint incluse in contractul de furnizare a energiei electrice, cu acordul ambelor parti.

15.2. Toate contractele de furnizare a energiei electrice aflate in derulare, la data adoptarii prezentului Regulament, ramin valabile, pina cind una din parti nu va solicita rezilierea sau incheierea unui nou contract. Clauzele contractelor in derulare, care contravin prevederilor prezentului Regulament, sint considerate nule.

15.3. In cazul in care furnizorul utilizeaza instalatiile electrice ale unui consumator in scopul furnizarii energiei electrice altor consumatori, furnizorul incheie cu consumatorul proprietar al instalatiilor electrice respective un contract de arenda a instalatiilor sau un contract de tranzitare a energiei electrice.

15.4. Prezentul Regulament poate fi modificat in conformitate cu procedura stabilita de Norme.

15.5. Consumatorii, furnizorii si unitatile de distributie pot inainta Agentiei propuneri in scris de modificare a Regulamentului.

15.6. Circumstantele nereflectate in prezentul Regulament sint reglementate in conformitate cu Normele.

Anexa nr.1

la Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice

CONTRACT - CADRU

de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici

nr.___________ din _______ 200_

Prezentul Contract este incheiat intre _____ _______ ______ _________,

(denumirea furnizorului)

reprezentat(a) legal prin__________ ______ ____ _________, cu

(numele, prenumele, functia) 

sediul__________ ______ ____ ________
(localitatea, strada, nr.)

denumit(a) in continuare Furnizor,

si__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______________,

(numele, prenumele consumatorului)

buletinul de identitate (pasaportul) nr. ________________, cod personal ___________________,eliberat la ____________________ de catre oficiul _____ _______ ______ _________, domiciliat(a) in_____ _______ ______ ____________,

(localitatea)

str.___________________nr. ____ bl._____ ap._____ _______ ______ __________,

denumit(a) in continuare Consumator.

I. Date generale

1. Locul de consum __________ ______ ____ ____________

(municipiu, oras, sat, comuna, localitatea, strada,

numarul, blocul, apartamentul, numarul de telefon)

detinind titlul de proprietate nr.____________,contractul de inchiriere nr._____________din_______sau alte acte legale_____ _______ ______ __________

2. Avizul de racordare (pentru noii consumatori) nr._____ din__________________, emis de__________ ______ ____ _____.

3. Echipamentul de masurare (contorul): tipul _____ nr._________ , amperajul ________, data ultimei verificari de stat a contorului_____________ care este in proprietatea __________ ______ ____ _____, utilizat pentru evidenta consumului de energie electrica.

4. Sigiliile aplicate echipamentului de masurare si data aplicarii lor __________ ______ ____ _____ _______ ______ _________.

5. Puterea contractata _________________ kW.

6. Tensiunea de alimentare _______________.

II. Obiectul si durata Contractului

Art. 1. - Obiect al Contractului este furnizarea energiei electrice Consumatorului, la locul de consum specificat in datele generale.

Art. 2. - Contractul de furnizare a energiei electrice este incheiat pentru o durata de timp _______________ (nelimitata sau determinata la solicitarea Consumatorului), intocmit in doua exemplare (cite un exemplar pentru fiecare parte) si intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.

III. Obligatiile si drepturile Furnizorului

Art. 3. - Furnizorul are urmatoarele obligatii:

a)         sa furnizeze fiabil si continuu Consumatorului energie electrica pina la aparatul de comutatie, la parametrii de calitate stabiliti in conformitate cu standardul in vigoare si cu Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice;

b)         sa respecte parametrii de calitate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;

c)         sa restabileasca, in regim de urgenta, furnizarea energiei electrice, in caz de intrerupere neprogramata sau in cazul altor deteriorari din reteaua electrica;

d)         sa anunte Consumatorul (prin telefon, mas-media etc.) despre data si durata intreruperii programate cu cel putin 3 (trei) zile calendaristice pina la intrerupere;

e)         sa expedieze lunar Consumatorului factura emisa in baza indicatiilor echipamentului de masurare pentru plata energiei electrice consumate la tariful in vigoare, aprobat de Agentie, cu cel putin 10 (zece) zile calendaristice inainte de expirarea termenului-limita de plata a facturii, indicat in aceasta factura;

f)     sa determine cantitatea de energie electrica consumata pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicatiilor echipamentului de masurare si data restabilirii evidentei consumului de energie electrica, conform consumului mediu zilnic inregistrat in 3 (trei) luni anterioare ultimei citiri a indicatiilor echipamentului de masurare sau in 3 (trei) luni ulterioare restabilirii evidentei energiei electrice, in cazul in care echipamentul de masurare este defectat din motive care nu dovedesc implicarea consumatorului. Perioada pentru care este efectuat calculul consumului de energie electrica in baza consumului mediu zilnic nu va depasi 3 (trei) luni;

g)    sa prezinte, la solicitarea Consumatorului, calculele sumelor incluse in factura ce nu sint bazate pe indicatiile echipamentului de masurare, inclusiv calculul cantitatii de energie electrica in urma consumului fraudulos;

h)    sa reconecteze la reteaua electrica instalatia de utilizare ce apartine Consumatorului si sa reia furnizarea energiei electrice in decurs de 2 (doua) zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre Consumator, daca acesta a inlaturat toate motivele care au cauzat deconectarea instalatiei lui de utilizare de la reteaua electrica a unitatii de distributie si a achitat plata pentru reconectare;

i)     sa prezinte, la cererea Consumatorului, informatii despre istoricul de consum, platile si penalitatile calculate si achitate;

j) sa raspunda operativ la sesizari orale si la petitii ale Consumatorului;

k) sa recupereze prejudiciile materiale si morale cauzate Consumatorului;

l) sa restituie datoriile fata de Consumator, acumulate pina la data rezilierii contractului;

m) sa monteze gratuit consumatorului un alt echipament de masurare in locul celui supus verificarii sau defectat nu din vina Consumatorului;

n) sa efectueze in termen verificarea metrologica regulamentara a echipamentului de masurare ce apartine Consumatorului.

Art. 4. - Furnizorul are urmatoarele drepturi:

a) sa verifice si sa constate respectarea de catre Consumator a prevederilor prezentului Contract;

b) sa recalculeze consumul de energie electrica, conform sistemului pausal, in cazul constatarii consumului fraudulos;

c) sa includa suma, cauzata de erori de facturare in defavoarea Furnizorului, in plata pentru luna ulterioara depistarii erorii. Furnizorul nu este in drept sa perceapa plata datorata erorii care este depistata dupa o perioada ce depaseste durata de prescriptie stabilita de lege sau in cazul in care nu demonstreaza faptul si data comiterii erorii;

d) sa aplice Consumatorului penalitate, in conformitate cu legislatia, pentru fiecare zi de intirziere a platii pentru energia electrica consumata;

e) sa deconecteze, din propria initiativa, instalatia de utilizare ce apartine Consumatorului, conform articolului 11 al prezentului Contract.

IV. Drepturile si obligatiile Consumatorului

Art. 5. - Consumatorul are urmatoarele drepturi:

a)         la furnizarea continua a energiei electrice la parametrii de calitate, stabiliti de standardul GOST 13109-97;

b)         la prezentarea de catre Furnizor a informatiilor privind istoricul de consum, platile si penalitatile calculate si achitate;

c)         la repararea (conform prevederilor legislatiei) prejudiciilor cauzate de catre Furnizor, ca rezultat al furnizarii energiei electrice cu incalcarea prevederilor Contractului si cu devieri de la parametrii de calitate, stabiliti de standardul GOST 13109-97;

d)         sa verifice si sa constate respectarea de catre Furnizor a prevederilor prezentului Contract;

e)         la inlaturarea de catre Furnizor a deranjamentelor din retelele electrice si/sau retelele interne ale blocurilor de locuit, la solicitare;

f)          la suspendarea actiunii contractului si la sistarea furnizarii energiei electrice pentru o perioada de timp determinata, dar nu mai mica de o luna;

g)         la prelungirea sau rezilierea contractului pentru furnizarea energiei electrice;

h)         sa fie prezent la citirea indicatiilor, verificarea si controlul echipamentului de masurare a energiei electrice consumate;

i)          la eliberarea de catre unitatea de distributie a unui nou aviz de racordare, in cazul majorarii puterii contractate;

j) la despagubiri din partea Furnizorului pentru nerespectarea indicatorilor de calitate ai serviciului de furnizare a energiei electrice.

Art. 6. - Consumatorul are urmatoarele obligatii:

a)         sa consume energie electrica numai pentru necesitati casnice;

b)         sa utilizeze energia electrica in mod rational, eficient, inofensiv si fara incalcari;

c)         sa consume energie electrica numai prin receptoarele care corespund Normelor;

d)         sa achite integral si la termenul indicat in factura (carnetul) plata pentru consumul energiei electrice;

e)         sa sesizeze imediat Furnizorul in cazul in care depisteaza defectiuni in functionarea echipamentului de masurare sau violarea sigiliilor;

f)          sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, daca nu necesita energie electrica, si sa achite Furnizorului integral plata pentru energia electrica consumata;

g)         sa nu permita conectarea instalatiilor electrice ale altor persoane la instalatia electrica proprie fara acordul prealabil in scris al Furnizorului;

h)         sa asigure, la prezentarea legitimatiei corespunzatoare, accesul liber al personalului Furnizorului, in scopul controlului si citirii indicatiilor echipamentului de masurare, precum si in scopul controlului, deservirii si reparatia instalatiilor ce apartin Furnizorului, dar care sint instalate pe proprietatea Consumatorului;

i)     sa pastreze intacte echipamentul de masurare si sigiliile aplicate acestui echipament;

j) sa nu comita interventii asupra utilajului retelei electrice a unitatii de distributie;

k) sa nu permita altor persoane sa intervina la echipamentul de masurare sau la instalatiile Furnizorului aflate pe proprietatea Consumatorului;

l) sa utilizeze numai materiale electrice care corespund normelor tehnice;

m) sa solicite un nou aviz de racordare la reteaua electrica a unitatii de distributie, in caz de majorare a puterii contractate si in cazul in care intentioneaza sa utilizeze energia electrica pentru alte necesitati decit cele de menaj.

V. Raspunderea contractuala

Art. 7. - In conformitate cu legislatia in vigoare, Furnizorul restituie suma perceputa suplimentar de la Consumator si repara prejudiciile cauzate Consumatorului in procesul de furnizare a energiei electrice.

Art. 8. - Repararea prejudiciului, in cazul deteriorarii receptoarelor electrice, se efectueaza cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)         Consumatorul depune la Furnizor o cerere in scris, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data aparitiei evenimentului in urma caruia s-a produs deteriorarea receptoarelor electrice;

b)         analiza efectuata de Consumator, Furnizor (unitatea de distributie) si Inspectoratul Energetic de Stat confirma faptul producerii socului sau golului de tensiune invocat de consumator, care a cauzat defectarea receptoarelor electrice ale Consumatorului;

c)         Consumatorul prezinta furnizorului chitanta de confirmare a achitarii de catre Consumator a sumelor pentru reparatia receptoarelor defectate.

Furnizorul este in drept sa organizeze de sine statator reparatia receptoarelor electrice deteriorate ale Consumatorului.

Art. 9. - Furnizorul nu poarta raspundere pentru nerespectarea obligatiilor contractuale in situatii de forta majora.

Art. 10. - Consumatorul repara prejudiciul cauzat prin utilizarea unor receptoare electrice care diminueaza calitatea energiei electrice sau pun in pericol continuitatea furnizarii energiei electrice altor consumatori.

VI. Deconectarea si reconectarea la reteaua electrica a instalatiei de utilizare ce apartine Consumatorului

Art. 11. - Furnizorul este in drept sa deconecteze de la reteaua electrica a unitatii de distributie instalatia de utilizare ce apartine Consumatorului in urmatoarele cazuri:

a)         de constatare a unui consum fraudulos;

b)         conform prescriptiei Inspectoratului Energetic de Stat;

c)         de refuz documentat de a permite accesul personalului Furnizorului (unitatii de distributie) pentru demontarea, controlul, inlocuirea sau citirea indicatiilor echipamentului de masurare, precum si pentru repararea sau inlocuirea utilajului unitatii de distributie, aflat pe proprietatea Consumatorului;

d)         de neachitare, in decurs de 10 zile calendaristice de la data-limita, indicata in factura, a platilor pentru energia electrica consumata;

e)         daca contractul de furnizare a energiei electrice este pe numele unei persoane fizice, alta decit proprietarul legal al imobilului, care refuza sa incheie un contract de furnizare a energiei electrice;

f)          de consum fara evidenta a energiei electrice pe o perioada mai mare de o luna de la data inregistrarii documentate a lipsei echipamentului de masurare sau din cauza defectarii echipamentului de masurare din vina Consumatorului;

g)         de utilizare de catre Consumator a receptoarelor electrice intr-un mod ce afecteaza utilajul unitatii de distributie sau calitatea energiei electrice furnizata altor consumatori, iar Consumatorul refuza sa deconecteze aceste receptoare, la cerinta furnizorului;

h)         de expirare a termenului contractului de furnizare a energiei electrice, iar Consumatorul nu solicita prelungirea lui;

i)          de racordare de catre Consumator la instalatiile de utilizare proprii a instalatiilor unui subconsumator fara acordul prealabil al Furnizorului;

j) de refuz din partea Consumatorului de a incheia un nou contract de furnizare a energiei electrice la schimbarea destinatiei spatiului locativ;

k) de utilizare partiala a spatiului locativ in alte scopuri decit cele casnice, fara instalarea echipamentului de masurare pentru evidenta separata a cantitatii de energie electrica consumata in partea respectiva a imobilului.

Art. 12. - In scopul deconectarii de la reteaua electrica a unitatii de distributie a instalatiei de utilizare ce apartine Consumatorului, Furnizorul preintimpina Consumatorul, prin aviz de deconectare, in cazurile stipulate la art. 11. lit. c), d), e), f), h), i), j ) si k) din prezentul Contract.

Art. 13. - Furnizorul deconecteaza de la reteaua electrica a unitatii de distributie instalatia de utilizare ce apartine Consumatorului, la cererea Consumatorului, in cel mult 7 (sapte) zile calendaristice de la data inregistrarii cererii depuse in scris de catre Consumator.

Art. 14. - Deconectarea instalatiei de utilizare ce apartine Consumatorului se efectueaza din contul Furnizorului. Plata pentru reconectare este achitata de Consumator, in cazul deconectarii de la reteaua electrica a instalatiei de utilizare, in conformitate cu articolul 11 din prezentul Contract.

VII. Completarea Contractului

Art. 15. - Orice completare a prezentului Contract este valabila, daca se efectueaza in scris si este semnata de ambele parti, constituind anexa separata la Contract.

VIII. Suspendarea actiunii Contractului si rezilierea lui

Art. 16. - Se permite suspendarea actiunii Contractului de furnizare a energiei electrice pe o perioada de timp de cel putin o luna, la cererea in scris a Consumatorului, depusa la oficiul Furnizorului cu cel putin 7 (sapte) zile calendaristice inainte de data suspendarii. In acest caz, Consumatorul este obligat sa achite integral plata pentru cantitatea de energie electrica consumata. Se permite suspendarea actiunii prezentului Contract de furnizare a energiei electrice de catre Furnizor pe o perioada de 30 (treizeci) zile calendaristice in cazul deconectarii de la reteaua electrica a instalatiei de utilizare ce apartine Consumatorului conform articolului 11 din prezentul Contract.

Art. 17. - Prezentul Contract de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat:

a)         la cererea Consumatorului depusa in scris la oficiul Furnizorului cu cel putin 7 (sapte) zile calendaristice inainte de data rezilierii Contractului de furnizare a energiei electrice;
b)         la suspendarea actiunii Contractului de furnizare a energiei electrice pe o perioada de 30 (treizeci) zile calendaristice, ca urmare a deconectarii instalatiei Consumatorului de la reteaua electrica a unitatii de distributie si neinlaturarii de catre Consumator a cauzelor deconectarii.

In cazul depunerii cererii de reziliere a Contractului de furnizare a energiei electrice, Consumatorul este obligat sa achite integral plata pentru energia electrica consumata pina la data rezilierii.

IX. Solutionarea litigiilor

Art. 18. - Consumatorul si Furnizorul sint in drept sa apeleze la Agentie sau in instanta de judecata in cazul in care litigiile nu pot fi solutionate pe cale amiabila de catre parti.

X. Clauze speciale

Art. 19. - Se interzice Consumatorului sa ridice pe traseele liniilor electrice de transport si distributie constructii, sa depoziteze materiale, precum si sa execute lucrari subterane sau alte lucrari care pot crea obstacole, pune in pericol viata oamenilor sau impiedica unitatea de distributie sa efectueze operatiile de exploatare si intretinere a instalatiilor ce-i apartin, in conformitate cu Normele.

Art. 20. - Lucrarile de instalare, exploatare, verificare regulamentara, deservire, reparare si inlocuire a echipamentului de masurare sint efectuate din contul Furnizorului, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 21. - Furnizorul incheie, prelungeste sau suspenda actiunea Contractului de furnizare a energiei electrice fara a percepe plata de la Consumator.

Art. 22. - Situatiile neprevazute in prezentul Contract sint reglementate de prevederile Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice si legislatiei in vigoare.

Furnizorul ____________________ Consumatorul

Anexa nr.2

la Regulamentul pentru furnizarea

si utilizarea energiei electrice

CONTRACT-CADRU DE FURNIZARE A ENERGIEIE ELECTRICE AGENTILOR ECONOMICI

nr.________  din "_____" ___________200_

(denumirea intreprinderii)

cu sediul in__________ ______ ____ _____ _______ ______ _________,

(adresa postala)

cu numarul de identificare (IDNO) ___________, reprezentat(a) legal prin__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______________,

(numele, prenumele, functia)

denumita in continuare Furnizor, pe de o parte, si

(denumirea intreprinderii)

cu sediul in

(adresa postala)

cu numarul de identificare (IDNO)___________, reprezentat(a) legal prin __________ ______ ____ _____,

(numele, prenumele, functia)

denumita in continuare Consumator, pe de alta parte, au incheiat prezentul Contract de furnizare a energiei electrice, denumit in continuare Contract, cu privire la urmatoarele:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiect al prezentului Contract este furnizarea energiei electrice la locul (rile) de consum, specificate in anexa nr.1 la Contract, si reglementarea raporturilor dintre Furnizor si Consumator privind furnizarea, utilizarea, facturarea, plata, conditiile de consum al energiei electrice, precum si alte conditii si servicii legate de furnizarea acesteia.

Puterea contractata si cea instalata, categoria de fiabilitate a alimentarii cu energie electrica a Consumatorului, delimitarea instalatiilor electrice, precum si alti parametri sint stabiliti de parti in anexe separate, care reprezinta parti integrante ale prezentului Contract.

CONDITIILE DE FURNIZARE

Furnizorul va furniza Consumatorului energia electrica contractata, iar Consumatorul va utiliza energia electrica in conformitate cu prevederile prezentului Contract si cu respectarea stricta a normelor in vigoare privind furnizarea si utilizarea energiei electrice.

Evidenta consumului de energie electrica se tine prin intermediul echipamentului de masurare al Consumatorului care este responsabil de integritatea acestui echipament.

Lucrarile de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare reglementara si inlocuirea echipamentului de masurare al Consumatorului se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Controlul echipamentului de masurare si al sigiliilor aplicate acestuia se va efectua de catre Furnizor, in functie de necesitate, si numai in prezenta reprezentantului Consumatorului.

Citirea indicatiilor echipamentului de masurare al Consumatorului in scopul facturarii energiei electrice consumate de acesta, se va efectua de Furnizor lunar, in prezenta reprezentantului Consumatorului.

Consumatorul este in drept sa transmita energia electrica unui subconsumator numai cu acordul prealabil al Furnizorului.

Furnizorul, la indicatia operatorului de sistem, va intrerupe furnizarea energiei electrice in situatii de avarii sau in scopul prevenirii unor posibile avarii in sistemul electroenergetic.

Furnizorul este in drept sa deconecteze instalatiile de utilizare ale Consumatorului, intocmind un proces-verbal de deconectare, cu indicarea a cel putin a unuia din urmatoarele motive:

a)  depistarea consumului fraudulos;

b)  neachitarea, in decurs de 10 (zece) zile calendaristice de la data-limita indicata in factura, a platilor pentru energia electrica consumata;

c)  utilizarea de catre Consumator a utilajului intr-un mod ce afecteaza instalatiile Furnizorului sau calitatea energiei electrice furnizata altor consumatori;

d)  schimbarea unilaterala de catre Consumator a valorilor parametrilor de protectie si reglaj automat, stabilite de comun acord;

e)  refuzul documentat de a permite accesul reprezentantului Furnizorului la echipamentul de masurare, precum si la utilajul unitatii de distributie, aflate pe proprietatea Consumatorului;

f)   executarea prescriptiilor eliberate de Inspectoratul Energetic de Stat;

g)  neindeplinirea de catre Consumator a indicatiilor argumentate ale Furnizorului de inlocuire a transformatoarelor de curent din circuitul echipamentului de masurare si de restаbilire a sistemului de evidenta;

h)  incheierea contractului pe numele altei persoane juridice decit al celei care detine de drept locul de consum si aceasta din urma refuza sa incheie un nou Contract;

i)   suspendarea sau rezilierea prezentului Contract.

Furnizorul va deconecta instalatia de utilizare a Consumatorului cu un preaviz de deconectare de 5 (cinci) zile calendaristice, cu exceptia cazurilor indicate la pct.2.8. lit.a), c) si f) din prezentul Contract.

Reconectarea instalatiei de utilizare se va efectua de catre Furnizor dupa inlaturarea de catre Consumator a motivelor de deconectare, intr-un termen cit mai scurt posibil, dar nu mai mare de 2 (doua) zile de la data depunerii cererii de reconectare si achitarea platii pentru reconectare, calculata conform Metodologiei de determinare, aprobare si revizuire a preturilor la serviciile auxiliare prestate de unitatile de distributie a energiei electrice, aprobata de Agentie.

FACTURAREA SI PLATA ENERGIEI ELECTRICE

Contravaloarea energiei electrice furnizate este determinata de tariful in vigoare, aprobat de Agentie, si de cantitatea energiei consumate pe parcursul perioadei de facturare.

Cantitatea energiei electrice furnizate Consumatorului se determina in baza indicatiilor echipamentului de masurare, citite la fiecare loc de consum, sau, in cazuri de exceptie, se calculeaza prin estimare. Perioada de calcul a consumului de energie electrica prin estimare nu va depasi 2 (doua) luni.

In cazul deteriorarii echipamentului de masurare si depistarii unui consum fraudulos, contravaloarea energiei electrice consumate se va calcula in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice.

Contravaloarea pierderilor de energie electrica in transformatoarele de forta si in instalatiile de alimentare, aflate la balanta Consumatorului, se calculeaza in baza instructiunilor aprobate de Agentie.

Consumul energiei electrice reactive se factureaza numai in cazul in care factorul de putere Cos, calculat in punctul de delimitare, este mai mic de __________(0.92 pentru consumatorul racordat la tensiunea 0.4 kV si 0.87 la tensiunea 10 (6) kV). Cantitatea energiei electrice reactive consumate se calculeaza in baza instructiunii aprobate de Agentie.

Platile prevazute in prezentul Contract se vor efectua in baza facturii emise de catre Furnizor pentru fiecare loc de consum si inminate Consumatorului personal sau expediate prin posta.

La solicitarea Consumatorului, Furnizorul poate emite o singura factura pentru mai multe locuri de consum, la care se vor anexa calculele pentru fiecare loc de consum.

In cazul in care exista mai multe facturi neachitate, iar plata efectuata de Consumator nu este suficienta pentru a stinge intreaga datorie, plata respectiva se va considera achitata in contul facturii celei mai vechi, daca Consumatorul nu indica codul variabil al facturii.

Furnizorul va prezenta factura Consumatorului cu cel putin 10 (zece) zile calendaristice inainte de data-limita de plata a facturii.

Consumatorul este obligat sa achite facturile emise de catre Furnizor in termenele indicate in factura.

Plata oricarei sume facturate se va efectua in lei, prin transfer bancar pe contul Furnizorului. Se considera drept data de efectuare a platii, data la care suma platita apare pe contul bancar al Furnizorului

In cazul in care factura Furnizorului este contestata partial de catre Consumator, plata sumei necontestate se va efectua pina la data-limita de plata. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabila sau de catre instanta competenta ca fiind datorate de catre Consumator, acesta va plati o penalitate potrivit pct. 3.13. din prezentul Contract.

In cazul in care o factura emisa in baza prezentului Contract nu este achitata pina in ziua a treia de la data-limita de plata indicata in factura, Consumatorul va plati o penalitate de 0,1% din suma datorata pentru fiecare zi de intirziere a platii pentru energia electrica consumata, incepind cu prima zi dupa data-limita de achitare a facturii pina la data efectuarii platii.

Furnizorul este in drept sa ceara Consumatorului plata preventiva in urmatoarele cazuri:

a) la reconectarea Consumatorului, deconectat pentru unul dintre urmatoarele motive:

- consum fraudulos;

- refuz documentat de a permite accesul personalului Furnizorului la echipamentul de masurare si la instalatiile Furnizorului aflate pe proprietatea Consumatorului;

b)  daca Consumatorului i-a fost initiata procedura de insolvabilitate;

c)  consumatorul ocupa un edificiu in baza de arenda.

Suma platii preventive este stabilita de catre Furnizor, dar nu va depasi contravaloarea consumului mediu lunar de energie electrica.

Plata preventiva se va face de catre Consumator inainte de reinceperea furnizarii energiei electrice. Daca, pe parcursul unui an, Consumatorul si-a onorat obligatiile prevazute in prezentul Contract, Furnizorul il poate exonera de obligatia platii preventive.

Refuzul total sau partial, argumentat al Consumatorului de a achita factura se aduce la cunostinta Furnizorului in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data inminarii facturii.

Reclamatiile ulterioare achitarii facturilor se reglementeaza intre parti in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data formularii reclamatiilor de catre Consumator.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI

Furnizorul este in drept:

a)         sa nu restituie sau sa nu considere drept plata pentru viitoarele decontari sumele percepute supra, care au fost depistate dupa o perioada mai mare de 3 (trei) ani, sau pentru care Consumatorul nu poate demonstra exact data comiterii erorii;

b)         sa ceara de la Consumator plata preventiva pentru reluarea furnizarii energiei electrice, in cazurile prevazute la pct. 3.14 din prezentul Contract;

c)         sa aplice Consumatorului transe de limitare a puterii in regimul de limitari sau restrictii in sistemul electroenergetic, prestabilite de parti in anexa nr. 3 la prezentul Contract;

d)         sa efectueze controlul regimului de consum pentru a constata respectarea de catre Consumator a puterii contractate;

e)         sa aiba acces liber la echipamentul de masurare al Consumatorului in vederea citirii indicatiilor si efectuarii controlului;

f)          sa incheie cu Consumatorul acord pentru intretinerea instalatiilor de utilizare ale acestuia.

Furnizorul este obligat:

a)    sa respecte intocmai prevederile prezentului Contract;

b)    sa furnizeze energie electrica la parametrii de calitate (frecventa, tensiune, asigurarea fiabilitatii furnizarii etc.) conform Standardului in vigoare (GOST 13109-97) si potrivit clauzelor prezentului Contract pentru fiecare loc de consum;

c)    sa ia masurile necesare pentru inlaturarea neintirziata a defectelor si a deranjamentelor din instalatiile de distributie pentru restabilirea furnizarii energiei electrice;

d)    sa restabileasca, in cel mai scurt timp posibil, furnizarea energiei electrice Consumatorului, in cazul in care acesta din urma a fost afectat de intreruperi neprogramate;

e)    sa anunte (prin telefon, mass-media etc.) micii consumatori despre data si durata intreruperii programate cu cel putin 3 (trei) zile calendaristice pina la intrerupere, indicind motivele si intervalul intreruperii;

f)     sa anunte, in scris, marii consumatori despre data si durata intreruperii programate cu cel putin 7 (sapte) zile calendaristice pina la intrerupere, indicind motivele si intervalul intreruperii;

g)    sa intrerupa in situatii de forta majora furnizarea energiei electrice Consumatorilor din zona afectata, pentru a preveni efectele mai grave din sistemul electroenergetic;

h)    sa raspunda, in scris, in termen de 10 (zece) zile calendaristice, la solicitarea Consumatorului cu privire la modificarea puterii contractate;

i)     sa restituie Consumatorului suma incasata suplimentar, plus o dobinda zilnica de 0.1% din suma incasata suplimentar, calculata pentru perioada de la comiterea erorii sau, la solicitarea Consumatorului, sa considere suma incasata suplimentar drept plata pentru urmatoarele decontari cu Consumatorul;

j) sa restituie Consumatorului pagubele cauzate de abateri ale parametrilor de calitate ai energiei electrice de la valorile determinate de standard (GOST 13109-97);

k) sa prezinte, la solicitarea Consumatorului, informatia privind istoricul de consum, platile si penalitatile calculate si achitate;

l) sa restituie datoriile acumulate fata de Consumator pina la rezilierea Contractului;

m) sa efectueze, la solicitarea motivata a Consumatorului, estimarea parametrilor de calitate ai energiei electrice in punctul de delimitare.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSUMATORULUI

Consumatorul este in drept:

a)         sa consume energia electrica furnizata la mai multe locuri de consum;

b)         sa racordeze la instalatia sa instalatiile subconsumatorilor, in conditiile prevazute de pct. 2.6. din prezentul Contract;

c)         sa ceara rezilierea sau suspendarea actiunii Contractului, prin sistarea furnizarii energiei electrice pentru o perioada de timp de cel putin o luna, cu conditia achitarii integrale a sumelor restante si a instiintarii in scris a Furnizorului cu cel putin 7 (sapte) zile calendaristice pina la sistare;

d)         sa fie prezent la controlul, citirea indicatiilor si verificarea echipamentului de masurare a energiei electrice instalat;

e)         sa solicite in scris modificarile puterii contractate, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita modificarea;

f)          sa ceara recalcularea cantitatii de energie electrica consumata (inclusiv a pierderilor tehnologice in transformatoarele de forta si bransament) pe parcursul ultimelor 3 (trei) luni, in cazul in care se stabileste ca eroarea echipamentului de masurare nu se incadreaza in limitele admisibile;

g)         sa ceara de la Furnizor, in conformitate cu legislatia in vigoare, repararea prejudiciilor cauzate de abateri ale parametrilor de calitate ai energiei electrice de la valorile stabilite de standard (GOST 13109-97) si de intreruperi neprogramate din vina Furnizorului;

h)         sa solicite motivat Furnizorului estimarea parametrilor de calitate ai energiei electrice in punctul de delimitare.

Consumatorul este obligat:

a)         sa respecte intocmai prevederile prezentului Contract;

b)         sa achite integral plata pentru energia electrica consumata, precum si penalitatile facturate in conformitate cu prezentul Contract, in termenul indicat in factura;

c)         sa nu faca interventii asupra utilajului retelei electrice a Furnizorului;

d)         sa respecte regimul de utilizare a instalatiilor de compensare a puterii reactive, stabilit in anexa nr.2 la prezentul Contract;

e)         sa nu modifice unilateral parametrii de protectie si de reglaj automat, stabiliti de comun acord cu Furnizorul, printr-un proces-verbal, anexat la Contract;

f)          sa execute dispozitiile Centrului de dispecerat al Furnizorului privind regimul de lucru al retelelor electrice si comutatiile operative;

g)         sa depuna petitie in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data depistarii abaterilor parametrilor de calitate ai energiei electrice sau restabilirea furnizarii energiei electrice dupa intreruperea neprogramata;

h)         sa permita accesul personalului Furnizorului in vederea controlului si citirii indicatiilor echipamentului de masurare si la instalatii ce apartin Furnizorului, aflate pe proprietatea Consumatorului;

i)          sa sesizeze imediat Furnizorul in cazul depistarii deteriorarii echipamentului de masurare sau violarii sigiliului si sa informeze despre aceasta in scris Furnizorul;

j)          sa nu ridice pe traseele liniilor electrice constructii, sa nu depoziteze materiale, precum si sa nu execute lucrari subterane sau care pot crea obstacole, pune in pericol viata sau impiedica Furnizorului sa efectueze lucrari de exploatare si intretinere a instalatiilor ce-i apartin.

6. RESPONSABILITATEA PARTILOR

6.1. Pentru neexecutarea sau executarea neadecvata a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, precum si pentru daunele cauzate, partile raspund conform prevederilor prezentului Contract si ale legislatiei in vigoare.

6.2. Furnizorul nu poarta raspundere pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai energiei electrice, conditionata de instalatia de utilizare ce apartine Consumatorului.

6.3. Pagubele Consumatorului rezultate in urma accidentelor produse in instalatia lui de utilizare, ca urmare a nerespectarii de catre el a normelor si instructiunilor de exploatare in vigoare, sint suportate integral de catre acesta.

6.4. Partile sint exonerate de orice raspundere pentru neexecutarea sau executarea neadecvata, totala sau partiala, a obligatiilor ce decurg din prezentul Contract, daca aceasta constituie rezultatul actiunii de forta majora. Circumstantele de forta majora sint interpretate de catre Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova si sint considerate acelea care pot aparea pe parcursul executarii prezentului Contract, in urma producerii unor evenimente extraordinare in afara vointei si controlului partilor, precum si in cazurile in care se constata ca neexecutarea obligatiei nu-i este imputabila.

6.5. Litigiile care decurg din interpretarea si/sau executarea prezentului Contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila sau de catre autoritatea competenta (Agentie), vor fi inaintate spre solutionare instantei de judecata.

COMPLETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul Contract poate fi completat de parti numai in forma scrisa. Completarea urmeaza a fi semnata de parti si anexata la Contract.

7.2. Daca, ulterior incheierii Contractului, apar modificari ale circumstantelor conditionate de intrarea in vigoare a unor acte normative noi, precum si modificari ale celor existente, care stabilesc reguli noi de furnizare, utilizare si facturare a energiei electrice, aceasta va implica modificarea automata a prezentului Contract.

7.3. Prezentul Contract poate fi reziliat in urmatoarele cazuri:

a)         din initiativa Consumatorului, cu anuntarea in scris a Furnizorului, cu cel putin 7 (sapte) zile calendaristice pina la data la care se solicita rezilierea, cu conditia achitarii integrale a datoriilor acumulate fata de Furnizor pina la data rezilierii;

b)         din initiativa Furnizorului, daca, in termen de 30 (treizeci) zile din momentul deconectarii, Consumatorul nu a inlaturat cauzele pentru care a fost deconectat si nu a solicitat reconectarea.

8. PREVEDERI DIVERSE

8.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti, fiind valabil pina la solicitarea de reziliere, depusa de una din parti, in conformitate cu prevederile prezentului Contract.

8.2. Orice notificare adresata de catre una dintre parti celeilalte este valabila daca va fi intocmita in forma scrisa si transmisa la sediul cu adresa indicata in prezentului Contract. Sesizarile operative, in scris sau prin telefon, Furnizorul le va receptiona prin intermediul dispeceratului.

8.3. Toti termenii utilizati in prezentul Contract vor fi interpretati in sensul Regulamentului cu privire la furnizarea si utilizarea energiei electrice. In situatiile neprevazute de prezentul Contract, partile se calauzesc de prevederile legislatiei in vigoare si de hotaririle Agentiei.

8.4. Toate anexele si amendamentele la prezentul Contract reprezinta parte integranta a acestuia, daca sint intocmite in forma scrisa si semnate de parti.

9. RECHIZITELE BANCARE

Furnizorul Consumatorul

Cod fiscal___________________  Cod fiscal_____ _______ ______ ______

Cod TVA___________________ Cod TVA_____ _______ ______ ______

Cont de decontare_____________ Cont de decontare______________

Banca_____ _______ ______ ________  Banca_____ _______ ______ _________

Codul bancii__________________  Codul bancii___________________

10. ADRESELE JURIDICE

Furnizorul Consumatorul

_____ _______ ______ _________

11. SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul  Consumatorul

(semnatura, prenumele) (semnatura, prenumele)

LS LS

Anexa nr.1

la Contractul de furnizare a energiei

electrice agentilor economici

nr.__________din_______________200_

Caracteristicile de furnizare a energiei electrice

(numarul locului de consum (NLC), denumirea locului de consum, adresa postala)

(denumirea consumatorului, sediul, nr. de identificare IDNO)

Puterea contractata ___________ kW.

Tensiunea _________ V.

Valorile abaterii admisibile a tensiunii constituie 5%, abaterii admisibile limita a tensiuni - 10%, in conformitate cu GOST 13109-97. Durata abaterilor admisibile limita este stabilita prin GOST 13109-97 si constituie 5% din intervalul de timp de 24 ore. Durata abaterilor admisibile ale tensiunii este nelimitata.

Energia reactiva inductiva pentru care consumatorul nu va suporta plati aditionale corespunde factorului de putere cos j _______ (0,92 pentru consumatorul racordat la tensiunea 0.4 kV si 0,87 la tensiunea 10 (6) kV).

Energia reactiva capacitiva pentru care consumatorul nu va suporta plati aditionale se reglementeaza prin conditiile anexei nr.2 la Contract;

Categoria de fiabilitate a alimentarii cu energie electrica __________ .

Cota de participare la consum:

a) Consumatorul_______%

b) Subconsumatorul________%.

8. Parametrii liniei electrice in sectorul cuprins intre punctul de delimitare si locul instalarii echipamentului de masurare a energiei electrice:

a) lungimea (L)________m;

b) sectiunea transversala (S)__________mm2;

c) tip de metal al firului - rezistenta specifica (r

d) rezistenta activa R = ________ W calculata conform formulei

R r

9. Caracteristica echipamentului de masurare

Tabelul nr.1

Transformatorul de forta


Elementele echipamentului de masurare

Numarul transformatorului de forta

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Puterea nominala a transformatorului de forta sau puterea sarcinii aprobate pentru utilizare (kVA), (kW)

Contor de evidenta a consumului energiei electrice active: tipul

Nr. de fabricatie

Data verificarii metrologice de stat

Tensiunea nominala (V)

Intensitatea nominala (A)

Codul sigiliului

Indicatia initiala

Coeficientul de calcul (daca contorul este conectat prin transformatoare de masura)

Contor de evidenta a consumului energiei electrice reactive (inductiva): tipul

Nr. de fabricatie

Data verificarii metrologice de stat

Tensiunea nominala (V)

Intensitatea nominala (A)

Codul sigiliului

Indicatia initiala

Coeficientul de calcul (daca contorul este conectat prin transformatoare de masura)

Contor de evidenta a consumului energiei electrice reactive (de capacitate): tipul

Nr. de fabricatie

Data verificarii metrologice de stat

Tensiunea nominala (V)

Intensitatea nominala (A)

Codul sigiliului

Indicatia initiala

Coeficientul de calcul (daca contorul este conectat prin transformatoare de masura)

Transformatoare de curent: tipul

Nr. de fabricatie - faza A

faza B

faza C

Data verificarii metrologice de stat

Tensiunea nominala (kV)

Intensitatea primara nominala(A)

Intensitatea secundara nominala(A)

Coeficientul de transformare (Ktc)

Codul sigiliului

Transformator de tensiune: tipul

Nr. de fabricatie

Data verificarii metrologice de stat

Tensiunea primara nominala (V)

Tensiunea secundara nominala (V)

Coeficientul de transformare (Ktt)

Codul sigiliului

Elementele suplimentare pentru masurarea timpului, sarcinii, factorului de putere etc. necesare la determinarea pierderilor de energie electrica:

Nota: Consumatorul se angajeaza sa-l informeze imediat pe Furnizor in scris despre toate dereglarile in functionarea echipamentului de masurare a energiei electrice.

10. Parametrii transformatoarelor de forta aflate la balanta consumatorului

Tabelul nr. 2

Tipul

transformatorului

Snom

U1nom.

U2nom.

I1nom.

I2nom.

P0

Psc

IO

Usc

kVA

kV

kV

kA

A

kW

kW

%Inom

%Unom

Prezenta anexa a fost intocmita la _____ _______ ______ _________in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte contractanta.

Telefon pentru relatii: cu Furnizorul ________, cu Consumatorul_______

Furnizorul Cosumatorul____________/_____________/

LS  LS

Anexa nr. 2

la Contractul de furnizare a energiei

electrice agentilor economici

nr.___________ din______________200__

Regimul de utilizare a instalatiilor de compensare a puterii reactive

(numarul locului din consum (NLC), denumirea locului de consum, adresa postala)

(denumirea consumatorului, sediul, nr. de identificare (IDNO)

Consumatorul este obligat sa respecte regimul de utilizare a instalatiilor de compensare a puterii reactive, stabilit de catre Furnizor, care consta in urmatoarele:

Puterea totala a instalatiilor de compensare a puterii reactive ______kVAr

SE ADMITE supracompensarea cu generarea 'energiei reactive' in retelele Furnizorului:

de la ora___________pina la ora_______ - ______________kVAr.

de la ora___________pina la ora_______ - ______________kVAr.

NU SE ADMITE supracompensarea, cu generarea 'energiei reactive' in retelele Furnizorului:

de la ora____________pina la ora____________.

Furnizorul __________________  Consumatorul_________________

L.S. L.S.

Anexa nr. 3

la Contractul de furnizare a energiei electrice agentilor economici

nr.____________din_____________200

PUTERI  in regim de limitare sau restrictie in situatie de avarie in Sistemul electroenergetic

Locul de consum

Puterea redusa in regim de limitare sau restrictie anuntat beneficiarului

Transa

Puterea cu care se reduce (kW)

Puterea maxima de functionare dupa reducere (kW)

Furnizorul

Consumatorul

Anexa nr. 4

la Contractul de furnizare a energiei

electrice agentilor economici

nr.__________din_____________200___

Actul de delimitare

a instalatiilor electrice ale Furnizorului fata de instalatia de utilizare ce apartine Consumatorului in baza dreptului de proprietate si a responsabilitatii pentru exploatarea lor

nr. ____________din ______________

pentru locul de consum (NLC):

Prezentul act este intocmit de catre reprezentantul __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______________

in persoana __________ ______ ____ _________________

(numele, prenumele reprezentantului Furnizorului, functia)

denumit in continuare FURNIZOR, si reprezentantul:

(denumirea consumatorului: intreprinderii, organizatiei, asociatiei, persoana fizicǎ etc., numele, prenumele, functia)

denumit in continuare CONSUMATOR, in baza:

(denumirea documentului: conditii tehnice, proiect, act de verificare, schema electrica existenta etc.)

privind urmatoarele:

1. Obiectul

(caracteristica: oficiu, bloc locativ, sectie de producere, centru comercial, gheretǎ etc.)

situat pe adresa:__________ ______ ____ _______________

se alimenteaza cu energie electricǎ de

la:__________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________

(codul statiei de transformare, cutiei de cablu etc.)

2. Punctul de delimitare: Conform schemei (anexa la act), punctul de delimitare dintre instalatiile electrice ale FURNIZORULUI si instalatia de utilizare ce apartine CONSUMATORULUI, in baza dreptului de proprietate si a responsabilitatii pentru exploatarea lor, este stabilit

la:__________ ______ ____ __________ ______ ____

(denumirea bransamentului, numarul pilonului etc.)

Responsabilitatea pentru starea tehnica a contactelor electrice in punctul de delimitare o poarta Furnizorul.

3. Parametrii ce urmeaza a fi respectati:

Puterea maxima permisa_______________ kW.

Tensiunea in punctul de delimitare _________V.

Categoria de fiabilitate a alimentarii cu energie electrica a consumatorului _____________.

Prezentul Act a fost intocmit in trei exemplare, unul pentru CONSUMATOR si doua pentru FURNIZOR

FURNIZORUL CONSUMATORUL

___________________

(semnatura si stampilǎ) (semnatura si stampilǎ)

Nota: Fara schema electrica din anexa la Actul de delimitare, parte componenta a acestuia, Actul nu este valabil.

Anexa

la Actul de delimitare a instalatiilor electrice

ale Furnizorului fata de instalatia de utilizare

ce apartine Consumatorului in baza dreptului

de proprietate si a responsabilitatii pentru

exploatarea lor

Schema monofilara de alimentare cu energie electrica a Consumatorului

Note: 1. Pe schema se indica, in mod obligatoriu: lungimea, sectiunea transversala a conductorului liniei electrice aeriene sau prin cablu in sectorul de la punctul de delimitare pina la echipamentul de masurare a consumatorului, locul instalarii echipamentului de masurare, puterea racordata, sursa autonoma de alimentare, parametrii protectiei prin relee sau sigurante, punctul de delimitare.

2. In cazul in care Consumatorul intentioneaza sa modifice schema alimentarii cu energie electrica sau a punctului de delimitare, el va informa imediat Furnizorul, iar prezentul Act va fi reiintocmit in termene cit mai restrinse.

3. In cazul in care Consumatorul dispune de sursa autonoma pentru alimentare cu energie electrica, la prezentul Act se anexeaza Actul de existenta a sursei autonome pentru alimentare cu energie electrica si sistemul de racordare a lor la retelele electrice de distributie in functiune.

. Telefonul Furnizorului__________

5. Telefonul Consumatorului __________

Anexa nr.3

la Regulamentul pentru furnizarea

si utilizarea energiei electrice

(Denumirea intreprinderii) 

A V I Z D E R A C O R D A R E nr._____

Din___________200__  Valabil pina la___________200__

Solicitantul (abonatul):__________ ______ ____ ______________

Adresa :__________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________

Obiectul de racordare:__________ ______ ____ ________________

Categoria de fiabilitate:__________ ______ ____ ______________

Conditii referitor la sursa autonoma de alimentare cu energie electrica:_____ _______ ______ __________

Punctul de racordare:__________ ______ ____ _________________

Tensiunea nominala in punctul de racordare:_____ _______ ______ ______________ 

Puterea contractata__________ ______ ____ _________________

Indicatii referitor la proiectarea instalatiei de alimentare:__________ ______ ____ ___

Cerinte referitor la valoarea factorului de putere:_____ _______ ______ __________

Cerinte de protectie contra fulger:__________ ______ ____ ______

Valorile curentilor de scurt circuit:__________ ______ ____ ______

Cerinte de protectie prin relee: __________ ______ ____ ______

Cerinte fata de izolatie si protectia contra supratensiunii:___________________

Cerinte fata de automatizare:__________ ______ ____ ______

Cerinte fata de echipamentul de masurare:_____ _______ ______ _______________

Alte cerinte:__________ ______ ____ _____ _______ ______ ________

Racordarea instalatiei de utilizare la reteaua electrica este posibila numai dupa indeplinirea cerintelor indicate, executarea incercarilor prevazute de actele normative tehnice, prezentarea actului de admitere in exploatare a instalatiei de utilizare, eliberat de Inspectoratul Energetic de Stat, si efectuarea platii pentru racordare.

Racordarea la reteaua electrica si punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare se efectueaza de catre unitatea de distributie, responsabila de executarea lucrarilor in cauza.

Racordarea se efectueaza in termen de trei zile calendaristice de la data semnarii de catre solicitant a contractului de furnizare a energiei electrice.

Anexa nr.4

la Regulamentul pentru furnizarea

si utilizarea energiei electrice

DURATA DE UTILIZARE DE CATRE CONSUMATORII CASNICI A RECEPTOARELOR ELECTRICE PENTRU FACTURAREA IN PAUSAL A CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA

NNr. d/o

Receptoare electrice

Durata de utilizare lunara, ore

iarna

vara

Becuri electrice montate in incaperile de locuit, holuri, scari interioare ale apartamentelor si in bucatariile din apartamente

Becuri electrice montate in anexele apartamentelor (camari, bai, WC etc.)

Becuri pentru iluminatul interior in incaperi sau in locuri unde becurile functioneaza toata noaptea

Becuri pentru iluminatul scarilor din imobilele cu instalatii de limitare a functionarii

Becuri pentru iluminatul scarilor din imobilele fara instalatii de limitare a functionarii

Becuri pentru iluminatul interior permanent (zi si noapte)

Becuri pentru iluminatul exterior

Fiare de calcat

Resouri electrice

Masina electrica (plita de gatit instalata conform proiectului)

Aspirator de praf

Masina clasica de spalat rufe

Masina automat de spalat rufe

Radiator electric (calorifer, aeroterma)

Masina de spalat vase

Perna electrica

Prajitor de piine

Uscator de par

Ondulator de par

Masina de ras

Risnita pentru cafea

Filtru de cafea

Mixer

Ventilator pentru bucatarie

Ventilator pentru camera

Frigider fara termostat

Frigider cu termostat

Congelator

Boiler

Pompa electrica (indiferent de tip) pentru irigatii

Pompa electrica pentru apa potabila

Ciocan sau pistol de lipit

Aparat de sudat

Incalzitor instantaneu adaptat la robinet

Aparat de radio, indiferent de tip

Picup, indiferent de tip

Casetofon

Aparat TV

Masina de cusut electrica

Termoplonjor

Aparat de vibromasaj

Vibrator pentru acvariu

Incalzitor pentru acvariu

Storcator de fructe

Videocasetofon

Orga de lumini

Antena TV de camera cu amplitudine

Calculator personal

Aparat cu raze ultraviolete

Hota electrica

Aparat de marit imagini fotografice

Aparat de uscat fotografii

Gril electric

Diaproiector

Masina electrica de tocat carne

Masina electrica de scris

Burghiu electric

Cuptor electric

Ferestrau electric

Strung electric

Statie de emisiune si receptie

Ionizator de aer

Masina de tocat nutret

Traforaj electric

Climatizor

Pulverizator, instalatie electrica de pulverizat vopsea

Casca electrica pentru coafat

Aparat de lustruit parchetul

Lada frigorifica, tejghea

Derulator de casete (audio, video)

Motorul antenei parabolice

Cuptor cu microunde

Aparat electric de remaiat ciorapi

Robot electric

Alte receptoare electrice

Sint stabilite de catre furnizor, in comun cu consumatorul, in functie de regimul de lucru

Nota: Luni de iarna se considera lunile octombrie-martie inclusiv, iar restul lunilor - luni de vara.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3358
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved