Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AdministratieDrept

STATUTUL DEPARTAMENTULUI DE STUDII PENTRU INVATAMANT LA DISTANTA

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
STATUTUL DEPARTAMENTULUI DE STUDII PENTRU INVATAMANT LA DISTANTA
CAPITOLUL I 

DENUMIREA.  FORMA JURIDICA.  SEDIUL

Art. 1

Departamentul  de Studii pentru Invatamant la Distanta (D.I.D.) din Universitatea “Danubius” din Galati a fost infiintat prin Hotararea  Senatului Universitatii nr.318/7.11.2001.

Art. 2

D.I.D. are statut de departament al Universitatii “Danubius” din Galati avand toate competentele ce deriva din Carta Universitatii “Danubius” din Galati, functionand sub coordonarea Senatului Universitatii.

  Art. 3

Sediul D.I.D. se afla in cladirea Universitatii “Danubius” din Galati,  str. Lunca Siretului nr.3, tel./fax. 036-460038

CAPITOLUL II
DEFINIRE, SCOP SI OBIECTIVE
Art. 4

Invatamantul la Distanta (D.I.) este definit ca un cumul de forme de instruire in care cursantul nu se afla sub supravegherea continua sau imediata a cadrelor didactice, dar care beneficiaza de actiunile de planificare, orientare, indrumare si consiliere din partea unei institutii de invatamant superior.

I.D. are o componenta de instruire independenta si autonoma realizata prin mijloace moderne de comunicare: cursuri editate, e-mail, telefax, telefon,  CD-uri,  diskete.

D.I.D. este deschis accesului cursantilor pentru orice tematica de studiu; numarul de locuri la inscriere nu este limitat decat de posibilitatile organizatorice.

Pentru invatamantul de licentiere numarul locurilor este aprobat de Senatul Universitatii si avizat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Art. 5

Scopul I.D. este de a flexibiliza formele de instruire de tip universitar si de a liberaliza accesul in invatamantul superior pentru oricare persoana care doreste sa-si ridice calificarea profesionala la cerintele momentului, sau sa obtina o noua calificare profesionala fara sa fie necesara intreruperea activitatii sale sociale.

Art. 6

Obiectivele generale  ale D.I.D. sunt:

diversificarea ofertei educationale in vederea dezvoltarii cunostintelor si abilitatilor cursantilor;

educatia continua pe toata durata vietii;

formarea profesionala postuniversitara prin specializare si perfectionare;

egalizarea sanselor educationale.

Art. 7

Obiectivul specific  ale D.I.D este organizarea de cursuri universitare in vederea obtinerii unei diplome de licenta.

CAPITOLUL III
ORGANIZARE
Art. 8

Activitatile D.I.D. respecta principiile autonomiei universitare si autogestiunii financiare.

Art. 9

Pentru organizarea formarii profesionale universitare initiale  se respecta curricullum-ul invatamantului de zi din acelasi domeniu.

Art. 10

Absolventii cursurilor D.I. primesc diploma si supliment la diploma dupa promovarea examenelui de licenta.

Art. 11

Strategia de organizare si dezvoltare a D.I.D. este hotarata de Adunarea Generala si este coordonata de Consiliul de Administratie.

Art. 12

Adunarea Generala a D.I.D.  este compusa din toti membrii sai activi si din membrii onorifici.

Titlul de membru onorific poate fi decernat de catre Consiliul de Administratie persoanelor care au facut servicii departamentului.

Adunarea Generala se reuneste o data pe an sau cand este convocata de  Consiliul de Administratie, ori la cererea a cel putin o patrime din membrii sai. Modul de votare si reprezentare sunt stabilite prin regulamentul interior.

Art.13

Atributiile Adunarii Generale constau in:

analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie asupra activitatii D.I.D. si situatiei financiare;votarea bugetului si a programelor de activitate;

reinnoirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie;

ratificarea tuturor actiunilor Departamentului pentru care puterile statutare ale Consiliului de Administratie sunt insuficiente;

propunerea si votarea regulamentului interior.

Deciziile sunt luate cu majoritatea simpla a voturilor valabil exprimate.

Art. 14

Deciziile ordinare se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, in conditiile de satisfacere a cvorumului (1/2 din totalitatea membrilor).

Deciziile asupra modificarii regulamentului sau asupra dizolvarii D.I.D.  se iau cu o majoritate de 3/4 din totalul celor prezenti.

Art. 15

Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 15 zile inainte de desfasurare. Consiliul de Administratie aduce la cunostinta membrilor Adunarii Generale ordinea de zi si difuzeaza materialele supuse deliberarilor.

Art. 16

Organele de conducere si administrare ale D.I.D. sunt:

Consiliul de Administratie al Departamentului;

Biroul Consiliului.

Art. 17

Biroul Consiliului este format din:

Directorul Executiv al Departamentului;

Secretarul stiintific

Administratorul D.I.D.

Secretariatul sedintelor este asigurat de secretarul D.I.D.

Art. 18

Membrii Biroului Consiliului vor primi indemnizatii stabilite de Consiliul de Administratie al Universitatii.

Pentru unele misiuni specifice este posibila rambursarea cheltuielilor efectuate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 19

Consiliul Departamentului se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar la convocarea Directorului de Departament sau la solicitarea a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai. Deciziile sunt luate de majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Art. 20

Consiliul Departamentului este investit de Adunarea Generala cu toate drepturile pentru a lua decizii. In particular, el alege Directorul Executiv la propunerea Rectorului sau a altor membri, in functie de criteriile de competenta. Numirea Directorului Executiv este validata de Senatul Universitatii.

Art. 21

Presedentia Consiliului Departamentului este asigurata de Directorul executiv al acestuia.Presedintele are urmatoarele atributii:

reprezinta D.I.D.  in relatiile cu persoanele fizice si juridice;

convoaca si conduce Adunarea Generala si reuniunile Consiliului de Administratie;

reprezinta in justitie D.I.D.;

deleaga Directorii de specializare in vederea coordonarii activitatilor impuse de realizarea obiectivelor propuse;

aduce la cunostinta autoritatilor interesate, in intervalul de timp legal, orice schimbare survenita in administrarea sau conducerea D.I.D.

Art. 22

Programele D.I.D. pot fi dezvoltate prin Universitatea 'Danubius', prin alti furnizori de servicii educationale din Romania, Uniunea Europeana sau alte tari partenere din lume.

Art. 23

D.I.D.  coopereaza cu alte departamente pentru invatamant la distanta din tara si strainatate pentru extinderea programelor, recrutarea grupurilor tinta, instruirea cursantilor, distribuirea cursurilor si serviciilor suport acordate studentilor.

CAPITOLUL IV
ADMINISTRARE
Art. 24

Conducerea operativa a D.I.D. este asigurata de Directorul executiv al Departamentului.

Desfasurarea activitatilor D.I.D.  se face sub coordonarea directorilor de specializare, a directorilor extensiilor universitare, tutorilor si formatorilor.

Periodic, la solicitarea Senatului Universitatii sau ori de cate ori este necesar, conducerea D.I.D. va prezenta informari si situatii cu privire la activitatea Departamentului.

Art. 25

Personalul D.I.D. si cadrele didactice colaboratoare isi desfasoara activitatea in baza unui contract de munca sau a unei conventii civile incheiate cu Universitatea, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 26

Gestiunea economico-financiara a D.I.D.  se face prin personal specializat, in colaborare cu serviciul de contabilitate al Universitatii.

Art. 27

Activitatea D.I.D., inclusiv in domeniul economico-financiar, va fi audiata si verificata de catre organele abilitate prin lege.

CAPITOLUL V

STANDARDE DE CALITATE privind INVATAMANTUL LA DISTANTA

Art. 28

Senatul Universitatii Danubius”, sub egida caruia functioneaza D.I.D., prin comisiile de specialitate, valideaza cursurile sau pachetele de cursuri I.D. de pregatire initiala universitara.

Art. 29

Pentru garantarea calitativa a continutului cursului, principala raspundere o poarta autorii.

Cursurile pot fi elaborate de cadrele didactice de specialitate din Universitate sau de catre specialisti recunoscuti in diferite domenii.

Art. 30

Cursul I.D. este condus de titularul de disciplina ajutat de unul sau mai multi tutori.

Tutorul este specialistul cu diploma universitara in domeniul cursului, fiind singura persoana care intra in contact direct cu studentul (internet, discutii fata in fata, conferinte). Tutorul este in acelasi timp pentru student sfatuitor, manager, profesor, administrator, consilier, facilitator si chiar examinator.

Tutorul este element specific I.D.; el poate fi ales din randul cadrelor didactice sau al specialistilor.

Art. 31

Potrivit prevederilor H.G. nr. 88/2005, privind organizarea studiilor universitare de licenta, in urma absolvirii unui  unui program de formare universitara, se vor elibera diplome de licente si suplimente la diploma de licenta de catre Universitate.CAPITOLUL VI
FINANTARE SI PATRIMONIU
Art. 32

Invatamantul la Distanta se organizeaza pe baze contractuale si se autofinanteaza din actiunile proprii, taxe, donatii, asistenta financiara nerambursabila, imprumuturi externe, sponsorizari.

Taxa de studiu trebuie sa acopere in intregime costul serviciilor pe care institutia de invatamant superior le asigura studentului de la forma I.D., precum si cheltuielile de functionare, investitii si reparatii. Toate aceste fonduri vor fi cheltuite in conformitate cu obiectul de activitate.

Resursele financiare ale D.I.D. se folosesc in regim autonom, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la acesta.

Art. 33

Prin calitatea sa de persoana juridica, Universitatea “Danubius” asigura constituirea patrimoniului initial, utilizarea bazei materiale, facilitati de ordin tehnic, executiv si juridic.

D.I.D. are uzufructul echipamentelor  pe toata durata existentei lor, echipamente ce fac parte din patrimoniul Universitatii “Danubius” din Galati.

D.I.D.  pastreaza un inventar detaliat al echipamentelor, programelor de soft achizitionate, materialelor bibliotecii, mobilei si altor articole necesare functionarii centrului, care sunt parte integranta a patrimoniului Universitatii.

Art. 34

Resursele financiare cumulate trebuie sa asigure:

salarizarea personalului didactic, tehnic si administrativ din Universitate sau din exteriorul Universitatii, angajat prin contract sau cu conventie civila, implicat in activitatile I.D.;

cheltuieli de functionare: formarea si perfectionarea formatorilor, cercetare, organizarea de proiecte, elaborare de noi cursuri, activitati de promovare, deplasari, achizitionarea de cursuri din strainatate, burse de cercetare, instruire, informare si documentare in domeniu, taxe pentru participare ca membru in organizatii si institutii de profil, organizarea si participarea la manifestari interne si internationale pe teme de  I.D., editarea de carti, publicatii si materiale educationale, soft, multimedia;

finantarea investitiilor: spatii de invatamant, echipamente si materiale necesare functionarii, intretinerea si inlocuirea mijloacelor fixe;

constituirea unui fond de rezerva;

Art. 35

Fondurile alocate pentru echipamentele, retelele de comunicare si materialele D.I.D. vor fi administrate de catre conducerea Departamentului.

Art. 36

D.I.D.  poate avea cont bancar separat de contul principal al Universitatii.

Art. 37

Veniturile realizate si neutilizate la finele anului se reporteaza cu aceeasi destinatie pentru anul urmator.

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA STATUTULUI, DIZOLVAREA DEPARTAMENTULUI DE INVATAMANT LA DISTANTA

Art. 38

Modificarea statutului se poate face la propunerea Consiliului Departamentului sau a cel putin 1/3 din totalul membrilor Adunarii Generale.

Art. 39

D.I.D.  isi inceteaza activitatea in temeiul unor prevederi legale sau prin Ordin al Ministrului Educatiei si Cercetarii, la propunerea Senatului Universitatii.

CAPITOLUL VIII
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Art. 40

Fiind inclus in structura organizatorica a Universitatii “Danubius“, toate activitatile privind situatiile legate de activitatea studentilor, secretariat, gestionarea resurselor materiale si umane, asistenta juridica etc., se efectueaza de catre compartimentele de specialitate din Universitate, D.I.D. si facultati.

Art. 41

Statutul de organizare si functionare a D.I.D. este elaborat cu respectarea dispozitiilor Legii Invatamantului nr. 84/1995, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor,  H.G. nr.88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenta precum si ale celorlalte acte normative incidente in materie.

Art. 42

Prezentul statut a fost aprobat de catre Senatul UniversitatiiDanubius” din Galati in sedinta din 4.11 2001.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 783
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site