Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE PRESTARI SERVICII

privind tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare

In temeiul prevederilor Legii contabilitatii si ale OUG 64/ 1994, republicata, a intervenit prezentul contract intre:CLIENTUL ............ cod fiscal ...... cu sediul in ..........str. ......... nr... reprezentat de ........... avand functia de .......... avand ca principal obiect de activitate ........... realizand in anul precedent, data incheierii prezentului contract, un volum de:

......... facturi clienti, cu o cifra de afaceri de ..... mii lei

......... facturi furnizori

......... fisa fiscal (FF1 si FF2)

EXECUTANTUL - PRESTATOR: dl/ dna........... expert contabil/ contabil autorizat, cu domiciliul in ....... str......... nr.... cod fiscal ........... carnet membru CECCAR nr....... din anul ......vizat pe anul in curs, sau Societatea de expertiza contabila.... cu sediul in ......... str....... nr. cod fiscal ....... reprezentata de dl/ dna ......... expert contabil/ contabil autorizat, carnet membru CECCAR nr..... din anul ...... vizat pe anul in curs.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Executantul-prestator se obliga sa tina contabilitatea clientului, sa intocmeasca situatiile financiare prevazute de reglementarile in vigoare (sau standardele de contabilitate) si sa le prezinte clientului, la termenul prevazut la punctual 2.4.2 al prezentului contract.

Aceasta misiune ii premite executantului sa se asigure ca a pus in lucru toate diligentele prevazute de lege sau de standardele profesionale si ca in final a constatat (nu a constatat) elemente care sa puna sub semnul indoielii sau care sa afecteze semnificativ regularitatea si sinceritatea contabilitatii, tinand seama de documentele justificative si informatiile furnizate de client.

Aceasta misiune nu este un audit sau o certificare si nici o examinare a situatiilor financiare, si nu are ca obiect cercetarea sistematica a fraudelor si a deturnarilor.

Aceasta misiune este reglementata profesional de Normele privind tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (Standardul profesional nr.21).

In afara obligatiilor indeplinirii misiunii conform normelor profesionale, executantul poate de asemenea asigura, suplimentar, la cererea clientului:

a)     asistenta pentru elaborarea procedurilor, privind:

organizarea si conducerea gestiunilor de imobilizari, stocuri si disponibilitati banesti;

stabilirea circuitului documentelor justificative, pe baza unor scheme sau grafice de circulatie, in concordanta cu activitatile clientului;

organizarea contabilitatii de gestiune;

controlul operatiilor patrimoniale efectuate, al procedurilor de prelucrari utilizate si al executarii datelor contabile furnizate (controlul ethnic-operativ, controlul financiar-preventiv, controlul intern de gestiune).

b)    Intocmirea declaratiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, accizele, impozitul pe salarii, contributiile la asigurarile sociale, precum si celelalte impozite, taxe si varsaminte la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale si la fondurile speciale;

c)     tinerea jurnalului pentru vanzari si a jurnalului pentru cumparari;

d)   

e)    

f)     

g)    

OBLIGATIILE PARTILOR

Clientul se obliga sa predea, la sediul executantului, prin delegatul sau dl/dna............... la termenele prevazute mai jos, documentele justificative, actele si informatiile necesare executantului pentru tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, dupa cum urmeaza:

in prima zi a saptamanii, pentru saptamana precedenta, borderoul de predare a documentelor justificative, inclusiv exemplarul nr.2 al Registrului de casa si extrasele de cont bancare, insotite de documentele aferente; borderoul de predare a documentelor justificative va fi intocmit in ordinea cronologica a documentelor;

- in ziua a cincea a lunii urmatoare celei de referinta :

statul de salarii;

in cazul cand sunt tinute de client:

jurnalul pentru vanzari;

jurnalul pentru cumparari;

- in ziua de .... a lunii urmatoare celei de referinta, in cazul cand documentele respective sunt intocmite si se depun de client:

a)     Declaratia lunara privind obligatiile de plata la bugetul de stat;

b)    Declaratia lunara privind taxa pe valoarea adaugata;

- in ziua de ..... februarie a anului urmator celui de referinta dosarul inventarierii anuale a patrimoniului, care va cuprinde:

a)     deciziile de numire a comisiei si subcomisiei de inventariere;

b)    listele de inventariere - intocmite de subcomisii pe locurile de depozitare a bunurilor;

c)     extrasele de cont confirmate sau procesele verbale de punctaj pentru inventarierea creantelor, a datoriilor si a trezoreriei;

d)    listele de inventariere separate si motivarea scrisa a comisiei de inventariere pentru bunurile depreciate, neutilizabile sau deteriorate, fara miscare sau greu vandabile, comenzi in curs abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte sau in litigiu;

e)     procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinzand continutul si aprobarea;

f)      registrul inventor pentru a fi inregistrate rezultatele inventarierii;

- in ziua de .....martie a anului urmator celui de referinta - in cazul cand documentele respective se intocmesc si se depun de client:

a)     Declaratia anuala privind impozitul pe profit;

b)    Decontul anual privind accizele.

Clientul se mai angajeaza:

a)     sa realizaze lucrarile ce-i revin conform prevederilor prezentului contract;

b)    sa aduca la cunostinta executantului-prestator evenimentele importante sau exceptionale din activitatea sa, inclusiv angajamentele susceptibile de a afecta rezultatele sau situatia patrimoniala a clientului;

c)     sa confirme in scris, daca executantul-prestator i-o cere, ca documentele justificative, informatiile si explicatiile acestuia sunt complete;

d)    sa ia toate masurile necesare, potrivit legii contabilitatii, pentru pastrarea documentelor justificative si a tuturor registrelor contabilitatii.

Clientului ii sunt interzise orice actiuni putand aduce atingere independentei liber-profesionistului contabil, executantului-prestator in cadrul prezentului contract, sau colaboratorilor acestora. In mod deosebit, aceasta interdictie opereaza in cadrul ofertelor facute colaboratorilor executantului-prestator de a executa lucrari pentru client, sau de a devein salariatii acestuia.

Executantul-prestator se obliga:

- sa predea, pana la data de ..... a lunii urmatoare celei de referinta, la sediul sau, delegatului clientului, pe baza imputernicirii date:

a)     documentele justificative care au stat la baza inregistrarilor in contabilitate;

b)    registrele contabile (jurnal si cartea-mare) cu inregistrarile contabile ale lunii de referinta, facute pe baza documentelor justificative primite;

c)     balanta de verificare;

- sa predea, pana la data de ...... martie a anului urmator celui de referinta, la sediul sau, delegatului clientului:

un raport de atestare, care nu constituie un audit, prin care executantul prestator, exceptand unele dificultati speciale, declara ca nu a constatat elemente care sa puna la indoiala:

regularitatea si sinceritatea contabilitatii;

coerenta situatiilor financiare;

credibilitatea datelor situatiilor financiare.

Executantul-prestatorin calitatea sa de liber-profesionist contabil, contracteaza cu clientul, in cadrul prezentului contract, o obligatie de mijloace (adica obligatia de a-si folosi toate capacitatile sale pentru indeplinirea obiectului prezentului contract) si nu o obligatie de rezultat (adica obligatia primirii onorariului in functie de realizarea unei anumite cifre de afaceri sau profit).

Executantul-prestator, poate fi asistat de colaboratorii alesi de el, pentru realizarea misiunii prevazute de prezentul contract.

Executantul-prestator, in calitatea sa de liber-profesionist contabil, este tinut raspunzator pentru pastrarea secretului professional, in conditiile prevazute de Normele generale de baza.

Onorariile executantului-prestator:

Executantul-prestator primeste de la client, pentru misiunea si lucrarile suplimentare convenite, onorariile cuvenite si stabilite astfel:

............................., care se vor actualize periodic, in functie de evolutia conjuncturala interna.

Onorariile sunt exclusive si incompatibile cu orice alta remunerare, chiar indirect, cu exceptia cheltuielilor de deplasare (transport, diurna, cazare) effectuate, cu consimtamantul clientului, in interesul executarii lucrarilor contractate.

Onorariile nu pot nici sa ia forma unui abonament, nici sa fie legate de rezultatele financiare ale clientului.

Avansuri asupra onorariilor pot fi cerute periodic.

Onorariile si cheltuielile de deplasare cuvenite se deconteaza clientului periodic, prin eliberarea de catre executantul-prestator a facturii legal intocmite.

Responsabilitatea executantului-prestator:

Executantul-prestator, in calitatea sa de liber-profesionist contabil, isi asuma in toate cazurile responsabilitatea lucrarilor sale.

Responsabilitatea civila a executantului-prestator, care poate rezulta din exercitarea misiunii sale contabile, face obiectul unei asigurari obligatorii, potrivit legii.

Orice cerere de daune-interese nu va putea fi facuta decat in timpul perioadei de prescriptie legala. Cererea va trebui introdusa in cele trei luni urmatoare datei de la care clientul a luat la cunostinta ca a fost pagubit.

Executantul-prestator nu poate fi considerat raspunzator nici de consecintele pagubitoare ale greselilor comise de terti in raporturile lor cu clientul sau, nici de intarzierile executarii lucrarilor atunci cand acestea rezulta dintr-o comunicare tardiva a documentelor de catre client.

DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract s-a incheiat pentru o perioada de un an, adica de la ...... la ........ si intra in vigoare la data semnarii sale.

El este reinoibil in fiecare an urmator , printr-o scrisoare din partea clientului, in acest sens, transmisa cu cel putin 15 zile inaintea incheierii exercitiului financiar.

Partile convin ca orice modificare important sa faca obiectul unui act aditional prezentului contract.

LITIGIILE

Litigiile, care eventual pot aparea intre executantul prestator si clientul sau, inaintea oricaror actiuni judiciare, vor trebui prezentate Comisiei de Arbitraj a filialei de care apartine executantul-prestator al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, competent pentru conciliere, conform prevederilor Codului de procedura civila.

In caz de actiune in anularea hotararii arbitrale, competenta jurisdictionala depinde de instanta de care apartine sediul executantului-prestator.

DIVERSE

In afara unor greseli grave comise de executatul-prestator, clientul nu poate intrerupe executarea prezentului contract decat dupa incunostiintarea executantului-prestator, cu cel putin o luna inaintea intreruperii, printr-o scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si sub rezerva     de a plati onorariile datorate pentru lucrarile deja effectuate si, in plus o indemizatie de 25% din onorariile cuvenite pentru exercitiul in curs.

Atunci cand executarea prezentului contract este suspendata din cauze de forta majora, termenele de remitere a lucrarilor vor fi prelungite cu o durata egala cu cea a suspendarii. Daca forta majora se prelungeste cu mai mult de 60 zile, oricare dintre parti se poate retrage din contract fara despagubiri.

In cazul in care clientul este supus procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, contractul se reziliaza de deplin drept, cu anuntarea de catre client a executantului-prestator, cu cel mult 5 zile de la inceperea procedurii.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Incheiat la ......

Data......

CLIENT,    EXECUTANT-PRESTATOR,Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2331
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved