Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Consiliul judetean

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micConsiliul judetean

1. Rolul si componenta consiliului judetean. Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
Consiliul judetean este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale nr.67/2004.

Numarul membrilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor judetului, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, si este intre 30 si 36. Consiliul judetean ales in conformitate cu prevederile legii se completeaza cu presedintele consiliului judetean, care are drept de vot si conduce sedintele acestuia.

OUG nr.66/2008 a modificat constituirea consiliilor judetane astfel: constituirea consiliilor judetene se face in termen de 3 zile de la data depunerii juramantului de catre presedintele consiliului judetean. Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire se face de catre presedintele consiliului judetean. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau un reprezentat al acestuia.

edinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor judeteni alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste doua zile, la convocarea presedintelui consiliului judetean. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre presedintele consiliului judetean, peste alte doua zile, in aceleasi conditii.

In situatia in care consiliul judetean nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, din cauza absentei fara motive temeinice a consilierilor, presedintele consiliului judetean va declara vacante, prin dispozitie, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, urmand sa fie completate cu supleanti conform procedurilor prevazute la alin. (2).

Daca locurile vacante nu pot fi completate cu supleanti inscrisi pe listele de candidati respective, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante in termen de 30 de zile, in conditiile Legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Dispozitia presedintelui consiliului judetean prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacata de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora.

Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de presedintele consiliului judetean. Pentru validarea mandatelor, consiliile judetene aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din 3—5 consilieri alesi. Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier judetean si propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.

Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judetean numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului judetean s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile Legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor judeteni prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.

Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 15 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila

2. Atributiile consiliului judetean. Consiliul judetean, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale constituita la nivel judetean, indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

A) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean: a) alege, din randul consilierilor judeteni, 2 vicepresedinti; b) hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice si societati comerciale de interes judetean, precum si reorganizarea regiilor autonome de interes judetean, in conditiile legii; c) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean; d) exercita, in numele judetului, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.

B) atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului: a) aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, bugetul propriu al judetului, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; b) aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele judetului, in conditiile legii; c) stabileste impozite si taxe judetene, in conditiile legii; d) adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala si de mediu a judetului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aproba si urmareste, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; e) stabileste, pe baza avizului consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica generala a acestuia si a unitatilor administrativ-teritoriale componente; urmareste modul de realizare a acestora, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale, orasenesti sau municipale implicate; f) aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean, in limitele si in conditiile legii.

C) atributii privind gestionarea patrimoniului judetului: a) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes judetean, in conditiile legii; b) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului, dupa caz, in conditiile legii; c) atribuie, in conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean.

D) atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine: a) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind: 1. educatia; 2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala; 3. sanatatea; 4. cultura; 5. tineretul; 6. sportul; 7. ordinea publica; 8. situatiile de urgenta; 9. protectia si refacerea mediului inconjurator; 10. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; 11. evidenta persoanelor; 12. podurile si drumurile publice; 13. serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean, precum si alimentarea cu gaz metan; 14. alte servicii publice stabilite prin lege; b) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;c) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege; d) acorda consultanta in domenii specifice, in conditiile legii, unitatilor administrativ-teritoriale din judet, la cererea acestora.E) atributii privind cooperarea interinstitutionala: a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori straine, inclusiv cu parteneri din societatea civila, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean; b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea judetului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari; c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara ori din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.

F) Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati comerciale, regii autonome de interes judetean, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului judetean, in conditiile legii, respectand configuratia politica rezultata dupa alegerile locale.

G) alte atributii prevazute de lege.

3. Functionarea consiliului judetean. Consiliul judetean se intruneste in sedinta ordinara in fiecare luna, la convocarea presedintelui consiliului judetean. Consiliul judetean se poate intruni si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresata presedintelui consiliului judetean, in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice.

Convocarea consiliului judetean se face in scris, prin intermediul secretarului general al judetului, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel mult 3 zile inaintea celor extraordinare. In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judetului convocarea consiliului judetean se face de indata. In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia. In situatia in care presedintele consiliului judetean se afla in imposibilitatea de a convoca consiliul in sedinta ordinara, aceasta se va face de catre vicepresedintele consiliului, desemnat in conditiile art.118 din Legea nr.215/2001. In toate cazurile convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

Ordinea de zi a sedintei consiliului judetean se aduce la cunostinta locuitorilor judetului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. In judetele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

Sedintele consiliului judetean se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor judeteni in functie. Prezenta consilierilor judeteni la sedinta este obligatorie. Cazurile in care se considera ca absenta este determinata de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean. In situatia in care un consilier judetean absenteaza de doua ori consecutiv fara motive temeinice, el poate fi sanctionat in conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului judetean.

Sedintele sunt conduse de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte. In cazul in care, din motive intemeiate, lipseste si vicepresedintele, sedinta va fi condusa de celalalt vicepresedinte sau de un consilier judetean, ales cu votul majoritatii consilierilor judeteni prezenti.

4. Actele consiliului judetean. In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul judetean adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.

Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri judeteni, de presedintele consiliului judetean, de vicepresedintii consiliului judetean sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face de catre cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitatii administrativ-teritoriale si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean. In ceea ce priveste initiativa cetateneasca, sunt aplicabile aceleasi prevederi de la consiliul local.

Hotararile se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului judetean care a condus sedinta si se contrasemneaza de secretarul judetului.

Dispozitiile privind actele si functionarea consiliilor locale art. 43-47, 49-54 si ale art. 56 se aplica in mod corespunzator.

5. Executivul consiliului judetean: presedintele si vicepresedintii.

In conformitate cu art. 77 din Legea 35/2008[1] presedintii consiliilor judetene se aleg pe circumscriptii electorale, prin scrutin uninominal.

Art. 89 al Legii 215/2001 in urma modificarii prin Ordonanta de urgenta nr. 66/2008[2] prevede ca validarea alegerii presedintelui consiliului judetean se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, in camera de consiliu a tribunalului, de catre presedintele tribunalului sau inlocuitorul acestuia, dupa indeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) si (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Invalidarea alegerii presedintelui consiliului judetean se poate pronunta in cazurile prevazute la art. 31 alin. (4).

Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii presedintelui consiliului judetean se aduce la cunostinta publica.

Hotararea de validare sau invalidare a presedintelui consiliului judetean poate fi atacata de cei interesati la curtea de apel in termen de doua zile de la aducerea la cunostinta publica.

Curtea de apel se pronunta in termen de doua zile de la sesizare, hotararea fiind definitiva si irevocabila. In termen de doua zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii de validare, presedintele consiliului judetean care a fost validat depune in fata presedintelui tribunalului si a prefectului, in sedinta publica, urmatorul juramant in limba romana: «Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor judetului _. . Asa sa-mi ajute Dumnezeu!»Presedintele consiliului judetean care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.

In caz de invalidare a alegerii presedintelui consiliului judetean sau demisie, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 59 alin. (2).

Consiliul judetean alege dintre membrii sai 2 vicepresedinti. Vicepresedintii se aleg cu votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie.

Eliberarea din functie a vicepresedintilor consiliului judetean se face cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie, la propunerea a cel putin unei treimi din numarul acestora. Eliberarea din functie a vicepresedintilor consiliului judetean nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judetean.

Vicepresedintii consiliului judetean isi pastreaza calitatea de consilier judetean.

Pe durata mandatului, presedintele si vicepresedintii consiliului judetean primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiilor de presedinte, respectiv de vicepresedinte al consiliului judetean, care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege. Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.

Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice romane si straine, precum si in justitie. Presedintele consiliului judetean raspunde in fata alegatorilor de buna functionare a administratiei publice judetene.

Aparatul de specialitate al consiliului judetean este subordonat presedintelui acestuia. Functionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii.

La nivelul judetelor, presedintele consiliului judetean poate propune consiliului judetean infiintarea functiei de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate.

Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se fac de presedintele consiliului judetean, pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobate de consiliul judetean. Numirea in functie se face pe baza de concurs.

Administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de management, incheiat in acest sens cu presedintele consiliului judetean, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judetean.

Presedintele consiliului judetean poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Presedintele consiliului judetean raspunde de buna functionare a aparatului de specialitate al consiliului judetean, pe care il conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegata, prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, vicepresedintilor sau altor persoane, in conditiile legii.

Presedintele consiliului judetean asigura respectarea prevederilor Constitutiei, punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului judetean, precum si a altor acte normative.

Atributiile presedintelui consiliului judetean. Presedintele consiliului judetean indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele categorii principale de atributii:

A) atributii privind functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, a institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si a societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean; a) intocmeste si supune spre aprobare consiliului judetean regulamentul de organizare si functionare a acestuia, organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean; b) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean.

B) atributii privind relatia cu consiliul judetean; a) conduce sedintele consiliului judetean si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora; b) prezinta consiliului judetean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de indeplinire a atributiilor sale si a hotararilor consiliului judetean; c) propune consiliului judetean numirea, sanctionarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.

C) atributii privind bugetul propriu al judetului; a) exercita functia de ordonator principal de credite; b) intocmeste proiectul bugetului judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului judetean, in conditiile si la termenele prevazute de lege; c) urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune consiliului judetean adoptarea masurilor necesare pentru incasarea acestora la termen; d) initiaza, cu aprobarea consiliului judetean, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emisiuni de titluri de valoare in numele judetului.

D) atributii privind relatia cu alte autoritati ale administratiei publice locale si serviciile publice; a) indruma metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judetean, activitatile de stare civila si autoritate tutelara desfasurate in comune si orase; b) poate acorda, fara plata, prin aparatul de specialitate al consiliului judetean, sprijin, asistenta tehnica, juridica si de orice alta natura consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresa a acestora.

E) atributii privind serviciile publice de interes judetean; a) coordoneaza realizarea serviciilor publice si de utilitate publica de interes judetean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judetean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean; b) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 104 alin. (5) lit. a)-d); c) ia masuri pentru evidenta, statistica, inspectia si controlul efectuarii serviciilor publice si de utilitate publica de interes judetean, prevazute la art. 104 alin. (5) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al judetului; d) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege sau prin hotarare a consiliului judetean; e) coordoneaza si controleaza organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean infiintate de consiliul judetean si subordonate acestuia; f) coordoneaza si controleaza realizarea activitatilor de investitii si reabilitare a infrastructurii judetene.

F) alte atributii prevazute de lege sau sarcini date de consiliul judetean.Presedintele consiliului judetean poate delega vicepresedintilor, prin dispozitie, atributiile prevazute la lit.E), respectiv atributiile privind serviciile publice de interes judetean.

Presedintele consiliului judetean poate infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul presedintelui, compartiment distinct format din maximum 5 persoane. Personalul din cadrul cabinetului presedintelui este numit si eliberat din functie de presedintele consiliului judetean. Personalul din cadrul cabinetului presedintelui consiliului judetean isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in conditiile legii, pe durata mandatului presedintelui consiliului judetean. Atributiile personalului din cadrul acestui compartiment se stabilesc prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean.(art. 116^1).

Actele presedintelui consiliului judetean, emise in exercitarea atributiilor sale sunt dispozitiile cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz. Prevederile art. 49 si ale art. 50 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

In cazul suspendarii presedintelui, atributiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliul judetean prin votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie. In celelalte cazuri de absenta a presedintelui atributiile sale vor fi exercitate, in numele acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte prin dispozitie (art. 118)

Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean isi pastreaza calitatea de consilier judetean. Prevederile art. 72 (referitor la durata mandatului si incetarea de drept a mandatului primarului) si 77 (referitor la suspendarea mandatului primarului) se aplica in mod corespunzator si presedintelui consiliului judetean.

6. Dizolvarea de drept a consiliului judetean si incetarea mandatului de consilier judetean. Consiliul judetean se dizolva de drept in conditiile in care se dizolva de drept consiliul local, sau prin referendum judetean.

a) Dizolvarea de drept. Secretarul judetului sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile de dizolvare. Instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea consiliului judetean. Hotararea instantei este definitiva si se comunica prefectului.

b) Dizolvarea prin referendum judetean Consiliul judetean poate fi dizolvat prin referendum judetean, organizat in conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 20% din numarul cetatenilor cu drept de vot, inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ-teritoriale. Cheltuielile pentru organizarea referendumului se suporta din bugetul judetean.

Referendumul judetean este organizat, in conditiile legii, de o comisie compus din prefect, un reprezentant al consiliului judetean desemnat prin hotarare a consiliului judetean si un judecator de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de institutia prefectului.

Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judetean inceteaza inainte de termen daca s-au pronuntat in acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate.

Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judetean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judetean sau, dupa caz, de la validarea rezultatului referendumului.

Pana la constituirea noului consiliu judetean, problemele curente ale administratiei judetului vor fi rezolvate de secretarul judetului, pe baza unei imputerniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administratiei si Internelor.

Mandatul de consilier judetean se suspenda in conditiile art. 59.

Chestionar de evaluare:

Care sunt relatiile dintre consiliul local si consiliul judetean?

  1. Identificati autoritatile locale autonome.
  2. In ce cazuri poate fi demis primarul?
  3. Cum se organizeaza referndumul pentru dizolvarea consiluilui local si a consiliului judetean?
  4. Care sunt atributii primarului ca reprezentatnt al statului?
  5. Care sunt atributiile primarului, consiliului local si ale consiliului judetean?
  6. Cum se numesc actele adptate sau emise de catre autoritatile administratiei publice locale?
Unitatea 2 - Administratia publica locala II

Obiective: prezentarea statutului alesilor locali, prezentarea incompatibilitatilor si interdictiilor pentru diferitele calitati (functii) ale aleslilor locali, explicarea importantei adoptarii statutului alesilor locali, prezentarea drepturilor si a obligatiilor alesilor locali, prezentare si explicarea rolului secretarului unitatilor administrativ teritoriale, explicarea modului de organizare si functionare a serviciilor publice locale si a aparatului propriu de specialitate al autoritatilor locale.

Concepte- cheie: statutul alesilor locali, drepturi, obligatii ale alesilor locali, incompatibilitati, registru de interese, protectia legala a alesilor locali, secretarul, serviciile publice locale, aparatul propriu de specialitate al autoritatilor locale
Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 973
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site