Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


HOTARARE privind reorganizarea Institutului National de Informare si Documentare

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micGUVERNUL ROMANIEI

HOTARAREprivind reorganizarea Institutului National de Informare si Documentare

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1 - Institutul National de Informare si Documentare, denumit in continuare INID, se reorganizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.

Art. 2 - Sediul INID este in Bucuresti, sector 1, strada Mendeleev nr. 21-25.

Art. 3 - INID are misiunea de a propune si implementa o politica coerenta si stimulativa in domeniul informarii, documentarii si comunicarii stiintifice, in acord cu Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare.

Art. 4 - INID are in principal, ca obiect de activitate:

a)     furnizarea de informatii stiintifice institutiilor de cercetare, de educatie, precum si altor persoane fizice si juridice interesate;

b)     asigurarea de servicii de depozitare a informatiilor cu privire la rezultatele cercetarii si la evaluarile stiintifice;

c)      intocmirea de baze de date specifice in scopul formarii unei retele de informare si documentare la nivel national;

d)     asigurarea de servicii bibliografice si bibliometrice si activitati de biblioteca;

e)     elaborarea de studii si rapoarte privind potentialul si necesarul national de informare, documentare si comunicare, in vederea cercetarii stiintifice si a dezvoltarii tehnologice;

f)       realizarea de programe si proiecte de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, inovare si transfer tehnologic, la nivel national si international;

g)     diseminarea si promovarea realizarilor stiintifice si a cunostintelor de specialitate, la nivel national si international;

h)     realizarea de activitati de pregatire si formare profesionala a specialistilor din domeniul informarii documentarii si comunicarii stiintifice;

i)        editarea de carti, reviste si alte materiale de informare si promotionale;

j)        oferirea de consultanta si asistenta de specialitate in domeniul informarii, documentarii si comunicarii stiintifice;

k)      organizarea de manifestari stiintifice si expozitionale, interne si internationale;

l)        asigurarea de servicii de traducere de specialitate;

m)   reprezentarea, pe baza de mandat, a Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica in organisme internationale de profil;

n)     realizarea de activitati de informatica si alte activitati conexe;

o)     exercitarea altor atributii si servicii specifice stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare, in sprijinul realizarii activitatilor sale.   

Art. 5 Finatarea cheltuielilor curente si de capital ale INID se asigura integral din venituri propriisi din alte surse atrase conform legii.

Art. 6 - (1) Patrimoniul INID se preia de catre unitatea care se reorganizeaza, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(2) Valoarea patrimoniului INID la 30 iunie 2008 este de 1.331.575 lei, din care imobilizari corporale in valoare de 228.146 lei.

Art. 7 - (1) Cele 20 de posturi finantate de la bugetul de stat pentru biblioteca si personalul INID incadrat pe aceste posturi, sunt preluate de Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" din Bucuresti aflata in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

(2) Restul personalului existent la data reorganizarii INID este mentinut pe functii.

(3) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica si statul de functii ale INID se aproba prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 8 - (1) Conducerea INID este asigurata de un consiliu de administratie format din 5 membri, numit prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. Presedintele consiliului de administratie este directorul general al INID.

(2) Activitatea curenta a INID este condusa de un director general care este si presedinte al consiliului de administratie. Numirea directorului general se face prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, pe baza rezultatelor concursului organizat in conditiile legii.

(3) Din componenta consiliului de administratie fac parte in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

(4) Activitatea consiliului de administratie se desfasoara in baza regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

(5) Pentru activitatea desfasurata in calitate de membri ai consiliului de administratie, acestia beneficiaza de o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de baza al directorului general al INID.

Art. 9 - (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1077 din 6 octombrie 1990 privind organizarea si functionarea Institutului National de Informare si Documentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.109 din 27mai 1992.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pozitia 2 din Anexa 2 din Hotararea Guvernului nr. 1449 din 30 noiembrie 2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

a) se abroga **)

b) la coloana "sursa de finantare" textul se reformuleaza astfel: "venituri proprii".

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

NOTA DE FUNDAMENTARE

I. Titlul proiectului de act normativ:

Hotarare de Guvern privind reorganizarea Institutului National de Informare si Documentare   

II. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale

a) descrierea domeniului de competenta al actului normativ si indicarea problemelor de rezolvat prin intermediul acestuia

Domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii (CDI) reprezinta o prioritate a strategiei nationale si a programului de guvernare. In cadrul sistemului national de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare din Romania, activitatea de sustinere cu informatii de ultima ora, complexe, relevante, exacte, complete, integrate, organizate, procesate, codificate conform clasificarii internationale (intreaga tipologie informationala : know-what, know-where, know-who si know-how) si transmise in timp real prin mijloace si canale de comunicatie informatice, prezinta o importanta deosebita datorita impactului acestui sector asupra competitivitatii stiintei, tehnologiei si industriei, domeniul necesitand un management specific, adecvat conditiilor actuale.

Institutul National de Informare si Documentare (INID), infiintat in 1949 si reorganizat in baza Hotararii Guvernului nr. 1077 din 6 octombrie 1990, este in prezent institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, dar cu un statut in neconcordanta cu activitatea desfasurata in prezent de Institutul National de Informare si Documentare (INID).

Obiectul de activitate al Institutului National de Informare si Documentare (INID) a suferit o serie de transformari de la infiintare si pana in prezent, atat prin preluarea unor competente de catre alte institutii cat si prin indeplinirea unor noi atributii. In acest sens,  mentionam atributiile asumate de Institutul National de Informare si Documentare (INID) incepand cu anul 1990.

- Prin Decretul-Lege nr. 141 din 11 mai 1990 privind organizarea activitatii de informare si documentare, Institutul National de Informare si Documentare (INID) a fost inclus in Sistemul National de Informare si Documentare (SNID), avand responsabilitatea organizarii si functionarii Consiliului Stiintific al SNID, din care mai fac parte reprezentanti ai ministerelor si organelor centrale, Academiei Romane si academiilor de stiinta, personalitati marcante din institutiile de invatamant superior, unitatile specializate de informare si documentare la nivel de ramura sau domeniu de activitate (centre si oficii de informare si documentare), unitatile de informare si documentare la nivel teritorial (biblioteci, arhive, muzee), unitatile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, cultura si unitatile economice.

- Institutul National de Informare si Documentare (INID) a fost auditat in cadrul Proiectul PHARE-9305 denumit "Restructurarea Sistemului de Stiinta si Tehnologie din Romania", Sectiunea "Restructurarea Sistemului National de Informare si Documentare in Stiinta si Tehnologie din Romania", in scopul reorganizarii si transformarii acestuia in organism central al Sistemului National de Informare si Documentare (SNID), avand rolul integrator si strategic in procesul de elaborare a politicii nationale de informare si documentare in Stiinta si tehnologie.

- Institutul National de Informare si Documentare (INID) a fost desemnat ca reprezentant national al Guvernului Romaniei in cadrul Centrului International de Informare Stiintifica si Tehnica (CIIST), participand la deciziile strategice ale Comitetului Reprezentantilor Imputerniciti (CRI) .

Prezentul proiect de act normativ are scopul de a reglementa din punct de vedere juridic organizarea si functionarea Institutului National de Informare si Documentare (INID) in concordanta cu noile atributii care sa-i permita exercitarea actualei misiuni: organ de specialitate care, prin activitatea desfasurata, contribuie la formularea si implementarea politicii nationale in domeniul informarii si documentarii (I-D) in Stiinta si tehnologie (S-T) si la dezvoltarea serviciilor si produselor complexe de suport informational, realizate in ciclu complet pentru activitatea de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in vederea asigurarii accesului, prin canale de comunicare informatice, a comunitatii stiintifice si tehnologice din cadrul Ariei Romanesti a Cercetarii (ARC), la informatii si materiale documentare, in scopul cresterii potentialului stiintific si tehnologic romanesc si a aportului adus de acesta la dezvoltarea socio-economica a tarii, a competitivitatii economiei romanesti si a parteneriatului international.

Prezentul proiect de act normativ este in acord cu Strategia nationala in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii pentru perioada 2007 - 2013, aprobata prin Hotararea Guvernului Nr. 217 din 28 februarie 2007.

b) prezentarea actelor normative in vigoare si a domeniilor nereglementate sau insuficient reglementate de acestea;

Actele normative in vigoare care reglementeaza organizarea si functionarea Institutului National de Informare si Documentare (INID) sunt Hotararea Guvernului nr. 1077 din 6 octombrie 1990 si Decretul-Lege nr. 141 din 11 mai 1990 privind organizarea activitatii de informare si documentare.

In prezent, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.1449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), cu modificarile si completarile ulterioare, Institutul National de Informare si Documentare (INID) functioneaza in subordinea acesteia, fiind inclus in Anexa nr. 2 -"Institutiile si unitatile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica", la nr. crt. 1.

2. Schimbari preconizate

a)     sub aspectul continutului

Principalele schimbari preconizate prin reorganizarea Institutului National de Informare si Documentare (INID) se reflecta in noile functii si atributii pe care acesta le va indeplini:

Activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, cod CAEN 7320 (Cercetare-Dezvoltare in stiinte sociale si umaniste):

- in cadrul Planului National pentru Cercetare National pentru Cercetare Stiintifica, Dezvoltare Tehnologica si Inovare (PNCDI): cercetari fundamentale, realizate in scopul cresterii bazei cognitive a comunitatii stiintifice si tehnologice romanesti in domeniile: stiinta informarii, biblioteconomie, metodologie, bibliometrie, scientometrie, politica stiintei, elaborarea tehnicilor si politicilor nationale in domeniul informarii si documentarii (I-D) in Stiinta si tehnologie (S-T), implementarea instrumentelor societatii informationale.

- alte activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica: crearea instrumentelor informationale si manageriale care sa sustina activitatea de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare in Romania si promovarea rezultatelor acestei activitati pe plan national si international.

- pentru realizarea planurilor sectoriale

- in cadrul programelor internationale de cercetare-dezvoltare si inovare prin participarea la apelurile lansate in cadrul Programelor Cadru de CDT ale Uniunii Europene, precum si la alte competitii de proiecte de CDI lansate pe plan international.

Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare, desfasurate in domeniul propriu de activitate:

- consultanta si asistenta de specialitate;

- jurnalism al CDI, editare si tiparire a publicatiilor de specialitate, precum si diseminarea si promovarea realizarilor stiintifice si a cunostintelor de specialitate la nivel national si international;

- crearea pentru comunitatea stiintifica si tehnologica din Romania, a instrumentelor de acces la inventarul colectiilor nationale si straine in Stiinta si tehnologie

- asigurarea asistentei terminologice in Stiinta si tehnologie, traduceri specializate si multilingvism

- organizarea si / sau participarea la congrese, conferinte, simpozioane si alte forme adecvate ale schimbului de experienta si de informatii stiintifice si tehnologice in tara si strainatate, din domeniul propriu de activitate

- sprijinirea institutelor de cercetare si centrelor de cercetare stiintifica din invatamantul de profil in realizarea si dezvoltarea activitatii si a parteneriatelor;

- participarea la dezvoltarea resurselor umane in domeniul informarii si documentarii (I-D) in Stiinta si tehnologie (S-T) prin activitati de pregatire si formare profesionala a elevilor, studentilor, doctoranzilor si altor specialisti.

Finantarea Institutului National de Informare si Documentare (INID) se va realiza din venituri proprii.

Cele 20 de posturi finantate de la bugetul de stat pentru biblioteca si personalul INID incadrat pe aceste posturi, sunt preluate de Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" din Bucuresti din subordinea Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului.

Restul personalului existent la data reorganizarii INID este mentinut pe functii.

Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica si statul de functii ale INID se aproba prin decizie a conducatorului Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Conducerea INID este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri, numiti prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. Presedintele consiliului de administratie este directorul general al INID. Numirea directorului general se face prin decizie a conducatorului Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, pe baza rezultatelor concursului organizat in conditiile legii. Din componenta consiliului de administratie fac parte in mod obligatoriu doi reprezentanti ai Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, dintre care unul al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. Activitatea consiliului de administratie se desfasoara in baza regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. Pentru activitatea desfasurata in calitate de membri ai consiliului de administratie, acestia beneficiaza de o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de baza al directorului general al INID.

b)     scopul noului act normativ

Reorganizarea si reglementarea functionarii Institutului National de Informare si Documentare (INID) sunt in acord cu Strategia Nationala de CDI si tendintele de dezvoltare a Ariei de Cercetare Europene si Tratatul de la Lisabona privind rolul stiintei si tehnologiei in cresterea competitivitatii mondiale a Uniunii Europene.

III. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macro-economic

Prezentul proiect de act normativ nu are impact direct macro-economic.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Prezentul proiect de act normativ nu are impact direct asupra mediului de afaceri.

3. Impactul social

Prezentul proiect de act normativ nu are impact direct din punct de vedere social.

4. Impactul asupra mediului inconjurator

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului inconjurator.

IV. Impactul asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

Prezentul act normativ nu aduce nici o modificare veniturilor si cheltuielilor bugetare.

V. Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare

a.      Acte normative care se modifica

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pozitia 2 din Anexa 2 din Hotararea Guvernului nr 1449 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

a) se abroga **)

b) la coloana "sursa de finantare" textul se reformuleaza astfel: "venituri proprii".

b. Acte normative care se abroga

Intrarea in vigoare a prezentului act normativ va determina abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1077 din 6 octombrie 1990, privind organizarea si functionarea Institutului National de Informare si Documentare (INID), publicata in Monitorul Oficial nr. 109 din 27 mai 1992.

c. Acte normative necesar a fi elaborate

In vederea implementarii eficiente a prezentului act normativ nu este necesara elaborarea altor acte normative.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in materie

Proiectul de act normativ nu transpune si nici nu implementeaza un act comunitar, ci doar urmeaza recomandarile la nivelul Uniunii Europene in ceea ce priveste derularea procesului legislativ.

3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie si alte documente comunitare relevante

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Evaluarea conformitatii cu legislatia comunitara

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte sau documente internationale din care decurg angajamente

Prezentul proiect de act normativ nu face referire la niciun document international din care sa decurga angajamente.

VI. Consultarile derulate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, proiectul de act normativ a fost afisat pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, in vederea acordarii posibilitatii reprezentantilor societatii civile si ai entitatilor de cercetare-dezvoltare de a formula propuneri si observatii.

Proiectul de act normativ a fost analizat si a obtinut avizul pozitiv din partea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum si a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ.

Deoarece prevederile acestui proiect de hotarare a Guvernului sunt de interes pentru comunitatea stiintifica in Romania, s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si dezbatere in Comisia de Dialog Social care are reprezentanti ai patronatului si sindicatelor din cercetare-dezvoltare.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

Proiectul de act normativ nu vizeaza activitati ale autoritatilor administratiei publice locale.

4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

Prevederile proiectului de act normativ nu se refera la domeniile de activitate aflate in coordonarea comisiilor interministeriale permanente.

5. Informatii privind avizarea de catre:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii

c) Consiliul Economic si Social

d) Consiliul Concurentei

e) Curtea de Conturi

Dupa obtinerea avizelor de la ministerele implicate, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va inainta acest proiect de hotarare a Guvernului spre avizare Consiliului Economic si Social si ulterior la Secretariatul General al Guvernului, pentru a fi inclus pe ordinea de zi a sedintei de Guvern in vederea adoptarii. Inainte de a fi avizat in sedinta de Guvern, acest proiect de hotarare a Guvernului va fi transmis de catre Secretariatul General al Guvernului la Consiliul Legislativ.

VII. Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ.

Societatea civila a fost informata prin afisarea acestui proiect de hotarare a Guvernului pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, in vederea acordarii posibilitatii reprezentantilor societatii civile de a formula propuneri si observatii.

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice.

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului inconjurator.

VIII. Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei publice centrale si/ sau locale - infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente.

Proiectul de act normativ va fi pus in aplicare fara a fi nevoie de infiintarea unor noi organisme sau de extinderea competentelor celor deja existente, prevederile acestuia urmand a fi implementate de catre Institutul National de Informare si Documentare (INID) si de catre directiile de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

2. Alte informatii

Nu este cazul.

Avand in vedere aspectele prezentate, supunem spre adoptare proiectul de hotarare a Guvernului privind reorganizarea INID.

Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului

Cristian Mihai ADOMNITEI

AVIZAM FAVORABIL

Ministrul muncii, familiei

si egalitatii de sanse

Paul PACURARU

Ministrul economiei si finantelor

Varujan VOSGANIAN

Ministrul justitiei

Catalin Marian PREDOIUPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2051
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved