Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE IN INSTITUTIA PUBLICA
1.1.PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI

1.2.REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

1.2.1.Primaria Municipiului Botosani. Definirea institutiei. Functii principale.

1.2.2.STRUCTURA ORGANIZATORICA

1.3.ATRIBUTII, COMPETENTE, RESPONSABILITATI ALE COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA

1.3.1.SERVICIUL ADMINISTRATIE LOCALA JURIDIC- CONTENCIOS

1.3.2.COMPARTIMENT REGISTRATURA, ARHIVA

1.3.3.CENTRUL INFORMATII PENTRU CETATENI

Compartimentul intocmeste anual, in cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informatiile de interes public, care va cuprinde elementele prevazute de art. 27 din H.G. nr. 123/2002. Raportul va fi supus spre aprobare Primarului Municipiului Botosani si apoi va fi dat publicitatii.

1.3.4.COMPARTIMENT AUDIENTE

1.3.5.COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

1.3.6.DIRECTIA EDILITARE

1.3.7.DIRECTIA ECONOMICA

1.3.7.1.COMPARTIMENTUL BUGET, FINANTE

1.3.7.2.COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

1.3.7.3.COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE

1.3.8.COMPARTIMENTUL ASIGURAREA CALITATII, PROTECTIA MUNCII

1.3.9.COMPARTIMENTUl INFORMATIC

1.3.10.COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV- GOSPODARESC

1.3.11.DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE

1.3.11.1.COMPARTIMENTUL STABILIREA, CONSTATAREA, CONTROLUL, EVIDENTA SI URMARIREA INCASARII VENITURILOR DE LA PERSOANELE JURIDICE

1.3.12.COMPARTIMENT JURIDIC,RELATII CU PUBLICUL

1.3.13.COMPARTIMENTUL PERSOANE FIZICE

1.3.14.COMPARTIMENTUL URMARIRE SI INCASARE IMPOZITE SI TAXE

1.3.15.DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA,STRATEGII

In domeniul controlului

1.3.16.COMPARTIMENTUL PATRIMONIU -CADASTRU

1.3.17.COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR, CADASTRU,

1.3.18.COMPARTIMENTUL INVESTITII,ACHIZITII PUBLICE

1.3.19.COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

In domeniul achizitiilor publice

1.3.20.COMPARTIMENTUL URBANISM

1.3.21.CABINET PRIMAR

1.3.22.COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

1.3.23.INSPECTORATUL DE PROTECTIE CIVILA

1.4.REGULI SI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

2.FUNDAMENNTARE INDICATORILOR FINANCIARI

2.1.Continutul, interpretarea si caracteristicile bugetelor locale

2.2.Veniturile si cheltuielile bugetelor locale.

2.3.Elaborarea, aprobarea si executia bugetelor locale

2.4.CALCULE SI FUNDAMENTARI PRIVIND CHELTUIELILE LA PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

1.4. Clasificatia indicatorilor privind finantele publice

2.5.EXECUTIA BUGETULUI LOCAL

3.FINANTAREA INSTITUTIILOR PUBLICE

4.ORGANIZAREA EVIDENTEI LA INSTITUTIILE PUBLICE

4.1.Evidenta operativa

4.2.Evidenta statistica

4.3. Particularitati ale contabilitatii

1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE IN INSTITUTIA PUBLICA

1.1.PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI

Municipiul Botosani este resedinta administrativa a judetului Botosani si cel mai important centru economic al acestuia.

Numele actual al municipiului este mentionat pentru prima oara in “Letopisetul Tarii Moldovei” al lui Grigore Ureche si este pus in legatura cu evenimentele din 1439, cand “au venit tatarii si au pradat si arsu targul Botosanii”. Isi trage numele, potrivit unor cercetari, de la un boier pe nume Botas, care a trait pe aceste meleaguri. De altfel, cea mai veche pecete cunoscuta pana acum, a Botosaniului, care avea drept marca un paun cu coada rasfirata, poarta inscriptia “Pecetea targului Botas”.

Botosaniul este unul din putinele orase ale tarii care a aparut ca targ, cunoscand o evolutie extrem de rapida si devenind unul din cele mai importante ale Moldovei, cu viata culturala extrem de bogata, dand de-a lungul timpului mari personalitati ale stiintei si culturii care si-au inscris numele in patrimoniul romanesc si universal.

Aparitia Regulamentului Organic din 1832 a schimbat fundamental administratia comunala a orasului, conducerea intereselor fiind incredintata unei noi institutii: Eforia. Ea era alcatuita din trei membri, alesi la inceputul lui noiembrie, in fiecare an. Presedintele era numit de Guvern, iar unul din cei trei membri avea functia de casier.

Mostenitoare a Eforiei a devenit Primaria prin legea din 2/14 aprilie 1864, cand sub domnia lui Cuza a aparut o noua organizare administrativa a comunelor urbane si rurale, precum si a consiliilor judetene.

In 1851, Eforia a reusit sa-si cumpere un local propriu pentru cancelarie. De aici incepe istoria actualei cladiri a Primariei orasului.

Date de identificare

Sediul : Botosani, Piata Revolutiei, nr.1

Cod fiscal : 3372882

Telefon/Fax : 0231/511712 ; 0231/531595

Viata economico – financiara a institutiei se desfasoara in stransa legatura cu mediul in care functioneaza si evolueaza. Din acest mediu, isi procura resursele si tot in cadrul lui efectueaza plati, rambursari de fonduri. Primaria intra in relatie cu diversi agenti pe care ii intalneste pe diferite piete, respectiv piata bunurilor si serviciilor (furnizorii si clientii), piata muncii (salariatii si conducatorii), piata financiara (intermediarii financiari si imprumutatorii), cu diferite organe si institutii publice ( DGFPCFS, institutii de invatamant, culturale), societati de asigurare, organe de asigurari sociale si de sanatate, cu persoane fizice si alte persoane juridice. Acestia constituie mediul complex, in cadrul caruia isi desfasoara activitatea institutia.

1.2.REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

1.2.1.Primaria Municipiului Botosani. Definirea institutiei. Functii principale.

Primarul, viceprimarii, secretarul, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie Primaria Municipiului Botosani. Primaria Municipiului Botosani este o structura functionala cu activitate permanenta, care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile Primarului, solutionand, in conditiile legii, problemele curente ale colectivitatii locale.

Intreaga activitate a Primariei Municipiului Botosani se subordoneaza principiului legalitatii, gestionarii responsabile si eficiente a problemelor publice, in interesul colectivitatii locale.

Atributiile Primariei Municipiului Botosani se concretizeaza in activitati executive cu caracter de dispozitie si activitati cu caracter de prestatie.

Prin activitatile executive cu caracter de dispozitie se realizeaza procesul de organizare si executare a legilor, hotararilor Consiliului Local si altor acte normative, stabilindu-se conduita concreta pe care trebuie sa o urmeze diferite persoane fizice si juridice din municipiul Botosani.

Actele juridice emise in exercitarea acestor activitati sunt dispozitii, avize, acorduri si autorizatii .

Activitatile executive cu caracter de prestatie se realizeaza din oficiu sau la cererea cetatenilor si persoanelor juridice din municipiu, urmarind in principal:

a)      asigurarea calitatii vietii in cadrul colectivitatii locale (salubritate, ocrotirea mediului ambiant, asigurarea utilitatilor publice, intretinerea cailor publice).

b)      satisfacerea unor cerinte, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice sau juridice (eliberarea de certificate, nomenclatura stradala si recenzarea imobilelor, realizarea cadastrului imobiliar- edilitar, solutionarea petitiilor si sesizarilor, analiza si promovarea catre autoritatea deliberativa a propunerilor de solutionare a problemelor ce intra in competenta materiala de solutionare a acesteia, precum si asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, etc).

Dispozitiile prezentului Regulament se aplica functionarilor publici si personalului cu contract individual de munca, din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Botosani.

Functionarii publici si personalul angajat cu contract individual de munca, din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Botosani, fiecare in domeniul lor de activitate, sunt in serviciul colectivitatii locale si asigura satisfacerea cerintelor cetatenilor prin aplicarea corecta a legilor, altor acte normative, inclusiv a hotararilor Consiliului Local si dispozitiilor Primarului.

Functionarii publici din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local se bucura de stabilitate in functie si se supun reglementarilor Statutului Functionarilor Publici.

Personalul angajat cu contract individual de munca nu are calitate de functionar public si se supune reglementarilor prevazute de legislatia muncii.

1.2.2.STRUCTURA ORGANIZATORICA

Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Botosani este organizat pe compartimente. In sensul prezentului regulament, prin compartimente se intelege birouri, servicii, directii, conform organigramei si statului de functii aprobat.

Structura organizatorica si numarul de posturi se stabilesc prin hotarari ale Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale.

Conducerea directiilor, serviciilor, birourilor si legatura acestora cu autoritatile in subordinea carora lucreaza, se realizeaza prin directorii executivi, respectiv sefii de servicii si birouri.

Directorii, sefii de servici si birouri reprezinta institutia in raporturile cu tertii,numai pe baza imputernicirilor de reprezentare acordate de primar, sau stabilite prin fisa postului.

Directiile de specialitate din cadrul structurii organizatorice nu sunt investite cu atributii de decizie, care sa angajeze autoritatile administratiei publice locale.

In indeplinirea atributiilor ce le revin, compartimentele, sub indrumarea directorului executiv, intocmesc rapoarte, referate, informari, programe de activitate, studii pe care le supun aprobarii, conform competentelor legale.

Directorii executivi si sefii de compartimente asigura conducerea operativa si functionarea in conditii de eficienta, calitate si raspund de sarcinile, cat si de instructiunile pe care le transmit personalului din subordine.

1.3.ATRIBUTII, COMPETENTE, RESPONSABILITATI ALE COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA

1.3.1.SERVICIUL ADMINISTRATIE LOCALA JURIDIC- CONTENCIOS

Este compartimentul functional subordonat secretarului municipiului si are ca principale atributii:

- asigura consultanta juridica tuturor compartimentelor aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local, inclusiv pentru elaborarea proiectelor de hotarare si dispozitii ale Primarului;

- prezinta saptamanal spre informare tuturor compartimentelor sinteza actelor normative nou aparute specifice fiecarui compartiment;

avizeaza din punct de vedere al indeplinirii conditiilor legale, proiectele actelor administrative ce urmeaza a fi emise de autoritatile executive ale administratiei publice municipale;

- acorda consultanta in timpul negocierilor si avizeaza pentru legalitate contractele economice, conventiile, protocoalele, etc., atat cele avand caracter patrimonial, cat si cele nepatrimoniale, in care sunt parte autoritati ale administratiei publice ale Municipiului Botosani;

- participa la medierea oricaror divergente contractuale in care sunt

implicate autoritatile administratiei publice a Municipiului Botosani;

- redacteaza cereri de chemare in judecata si acte de procedura in cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti in care parte sunt autoritati ale administratiei publice ale Municipiului Botosani;

- tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor in care figureaza ca parti autoritatile administratiei publice ale Municipiului Botosani si propune operativ acte de procedura pentru sustinerea si apararea drepturilor si intereselor acestora, reprezinta Primaria in toate instantele de judecata;

- gestioneaza biblioteca juridica, raspunde de integritatea acesteia si se ingrijeste de completarea cu lucrari de specialitate;

- colaboreaza cu toate compartimentele functionale ale Primariei in elaborarea lucrarilor privind exercitarea competentelor legale ale autoritatilor administratiei publice a Municipiului Botosani;

- asigura asistenta juridica in litigiile care au obiect, taxele si impozitele ce sunt venit la bugetul local;

- raspunde de veridicitatea datelor consemnate in actele care angajeaza raspunderea Primariei ori Consiliului Local;

- asigura reprezentarea municipiului Botosani si autoritatilor administratiei publice locale ale municipiului Botosani,in cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata,

- urmareste si asigura transmiterea in timp util a raspunsurilor la relatiile solicitate de instantele judecatoresti, organelor cu activitate jurisdictionala, etc.

- raspunde de arhivarea, integrarea dosarelor constituite in activitatea proprie si predarea acestora spre pastrare la compartimentul de arhiva;

- inregistreaza in registrul unic de evidenta ,procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor ,tine evidenta plingerilor contraventionale formulate si asigura instrumentarea acestora.

- asigura darea in debit a contraventiilor care nu au formulat plangere contraventionala;

- ia masuri pentru realizarea creantelor, obtinerea titlurilor executorii si sprijina executarea acestora;

- vizeaza procesele verbale de contraventie incheiate de imputernicitii Primarului;

- indeplineste orice alte atributii reglementate prin actele normative ori dispuse de conducerea Primariei;

1.3.2.COMPARTIMENT REGISTRATURA, ARHIVA

- asigura stenografierea si redactarea lucrarilor sedintelor Consiliului local.

-efectueaza operatiile de primire, inregistrare si expediere a corespondentei prin intermediul compartimentului de registratura proprie a institutiei;

-efectueaza repartizarea corespondentei catre compartimentele functionale ale institutiei, conform rezolutiei membrilor Executivului, prin intermediul condicelor de evidenta;

-efectueaza expedierea corespondentei catre toti cei interesati, conform rezolutiilor, prin intermediul condicii de expeditie si a Postei;

-intocmeste proiectul nomenclatorului dosarelor create in activitatea Primariei,Consiliului Local ,in vederea aprobarii legale

-urmareste clasarea corespondentei, a celorlalte documente si asigura predarea lor, anual, la Arhiva Primariei, de catre toate serviciile publice;

-ia masuri cu privire la conservarea, selectionarea arhivei si predarea materialelor selectate la Filiala Arhivelor Statului, sau dupa caz, la agentii economici de colectare a deseurilor;

-sesizeaza, de indata, conducerea Primariei si Politiei, in caz de pierdere, alterare, distrugere sau sustragere a documentelor secrete de stat;

-este asigurata primirea si efectuarea legaturilor telefonice pe liniile directe si de interior, la Cabinetul Primarului, Secretarului Municipiului si Viceprimarilor; primirea si transmiterea prin fax a diferitelor materiale; primirea si inregistrarea notelor telefonice; primirea, inregistrarea si distribuirea corespondentei secrete si a celei efectuate prin posta speciala;

-urmarirea agendei de lucru a Primarului, Secretarului si a Viceprimarilor cu privire la asigurarea legaturilor telefonice pentru convocari, sedinte, consilii de administratie; efectuarea de servicii de protocol pentru sedintele de Consiliu Local, pentru Conferintele de Presa, s.a.).

1.3.3.CENTRUL INFORMATII PENTRU CETATENI

Furnizarea informatiilor de interes public

Centrul de informatii pentru cetateni din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Botosani este compartimentul specializat in furnizarea informatiilor si relatiilor de interes public, asigurand indeplinirea atributiilor specifice conferite de Legea nr. 544/2001 si H.G. nr. 123/2002.

In mod corelativ, prerogativele legale conferite autoritatii administratiei publice locale de cele doua acte normative mentionate la alin. 1, in ceea ce priveste relatia cu mijloacele mass – media, vor fi indeplinite tot prin intermediul serviciului relatii publice.

Principalele atributii in aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si H.G. nr. 123/2002 sunt:

-asigura, la solicitarea scrisa sau verbala, accesul populatiei la informatiile de interes public;

-comunica din oficiu, urmatoarele informatii de interes public:

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei, hotararile cu caracter normativ adoptate de Consiliul Local al Municipiului Botosani si dispozitiile emise de Primar;

Structura organizatorica, atributiile compartimentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei si consilierilor;

Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

Coordonatele de contact ale Primariei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e- mail si adresa paginii de Internet;

Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

Lista cuprinzand documentele de interes public;

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

Modalitatile de contestare a hotararilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Botosani si a Dispozitiilor emise de primar, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

-realizeaza accesul la informatiile mentionate mai sus, prin:

afisarea la sediul Primariei, prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;

consultarea informatiilor la sediul Primariei, in spatii special destinate acestui scop.

-are obligatia de a raspunde in scris la solicitarea informatiilor de interes public, in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt, in termen de 10 zile;

-motiveaza si comunica in termen de 5 zile de la primirea cererilor, refuzul comunicarii informatiior solicitate ;

-asigura accesul la informatii in format electronic, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, celor care solicita si vor sa obtina informatii de interes public;

-are obligatia sa precizeze, pentru informatiile solicitate verbal, conditiile tehnice necesare, celor care solicita si vor sa obtina informatiile solicitate;

-stabileste un program minim pentru comunicarea informatiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afisat la sediul institutiei publice si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare;

-comunica imediat sau in cel mult 24 de ore, informatiile de interes public solicitate verbal;

-pune gratuit la dispozitie, formularele tip de redactare a solicitarii si de reclamatie administrativa;

-transmite si prin e- mail sau inregistrate pe discheta, informatiile de interes public care sunt solicitate in scris sau in format electronic;

-tine evidenta raspunsurilor si a chitantelor remise de solicitanti, privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;

-asigura disponibilitatea in format scris (la fisier, sub forma de brosuri sau electronic – dischete, CD, pagina de internet) a informatiilor comunicate din oficiu;

-organizeaza in cadrul punctului de informare – documentare al institutiei, accesul publicului la informatiile furnizate din oficiu;

-comunica din oficiu, lista documentelor produse si/sau gestionate de autoritatile administratiei publice ale Municipiului Botosani, care constituie informatii de interes public, respectiv:

-hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Botosani

-dispozitiile cu caracter normativ ale Primarului Municipiului Botosani;

-componenta Consiliului Local al Municipiului Botosani – nominala, numerica si apartenenta politica;

-informari intocmite de Primarul municipiului Botosani, privind starea economica si sociala a municipiului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei locale;

-rapoartele anuale de activitate intocmite de consilieri municipali, precum si de viceprimari;

-actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei Primariei si Consiliului Local;

-instructiuni, norme, regulamente si circulare, cu caracter dispozitiv, primite de la organele centrale ale administratiei publice;

-ofertele de vanzare a terenurilor agricole, situate in extravilanul Municipiului Botosani, a caror publicitate este prevazuta de Legea nr. 54/1998;

-documentele ce stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice pentru inchirierea, concesionarea sau vanzarea bunurilor apartinand domeniului public si/sau privat al municipiului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotarari ale Consiliului Local care aproba organizarea si desfasurarea licitatiei, planuri de amplasare;

-ordine de repartizare a spatiilor cu destinatia de locuinta si a celor cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

-propuneri, sesizari si reclamatii de la cetateni;

-planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice de situatie si amplasament cu mobilier stradal sau constructii provizorii;

-actele normative care reglementeaza activitatea de stare civila, numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor, programul de functionare al Serviciului de Stare Civila;

-evidenta dosarelor si actele necesare in vederea instituirii de tutele, curatele, alte masuri de protectie, asistentei bolnavilor psihici, asistentei sociale a persoanei varstnice, in vederea incheierii unui act juridic de instrainare sau in scopul intretinerii si ingrijirii sale;

-activitatile si locurile in care se poate presta munca in folosul colectivitatii locale;

-modalitati de contestare, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate,

-informatii privind achizitiile de bunuri, servicii si lucrari, in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice;

-numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public;

-structura organizatorica, statul de functii, atributiile birourilor, serviciilor, directiilor, programul de functionare, programul de audienta;

-strategii, programe privind dezvoltarea social – economica a municipiului Botosani;

-relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate, infratirea cu orase de peste hotare;

-informatii generale pentru cetatenii straini;

-informatii despre agenda cultural – sportiva;

-relatii cu ONG- urile, programe ale acestora si colaborare, informatii despre programele de finantare externa;

-relatii cu IMM- urile, informatii despre programele de finantare externa.

Programul de lucru al Compartimentului , persoanele abilitate sa furnizeze informatii de interes public si numirea purtatorului de cuvant,vor fi stabilite prin dispozitie a Primarului.

Accesul la informatiile de interes public, comunicate din oficiu, se realizeaza prin:

-          afisare la sediul Primariei Municipiului Botosani;

-          publicare in publicatii proprii, in mass – media locale sau in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a II- a, dupa caz;

-          publicare in pagina de Internet proprie, realizata prin grija Serviciului Informatic;

-          consultarea informatiilor la sediul Primariei Municipiului Botosani, in spatii special destinate acestui scop.

Serviciul relatii publice este obligat sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal:

(1)    solicitarea in scris a informatiilor de interes public trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

- autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;

-          informatia solicitata, astfel formulata, incat sa permita identificarea informatiei publice;

-          numele, prenumele si semnatura solicitantului, adresa la care se solicita primirea raspunsului.

(2)    Pentru informatiile solicitate verbal, functionarii desemnati din cadrul Serviciului relatii publice au obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile publice si pot furniza pe loc informatiile solicitate. In cazul in care informatiile solcitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris informatia de interes public, urmand ca cererea sa fie rezolvata in termenele prevazute de lege.

(3)    Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa, vor fi comunicate, de regula, in cel mult 24 ore, de catre Cabinet Primar

(4)    Compartimentul pune gratuit la dispozitia personelor interesate, formulare tip pentru cereri privind informatii de interes public si reclamatii administrative, respectiv plangeri prealabile.

In cadrul compartimentului se formeaza baza de informare – documentare destinata accesului publicului la informatiile de interes public, difuzate din oficiu.

Compartimentul intocmeste anual, in cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informatiile de interes public, care va cuprinde elementele prevazute de art. 27 din H.G. nr. 123/2002. Raportul va fi supus spre aprobare Primarului Municipiului Botosani si apoi va fi dat publicitatii.

-          intocmeste semestrial rapoarte privind numarul, modul si stadiul de rezolvare a scrisorilor, cererilor cetatenilor, a modului de implicare a serviciilor locale si le prezinta Consiliului Local;

-          informeaza petitionarii asupra redistribuirii corespondentei care nu este de competenta Primariei.

-          intocmeste formele de publicitate la solicitarea instantelor de judecata, pentru indeplinirea procedurilor de citare, afisare, a unor hotarari judecatoresti, afisare a publicatiilor de vanzare in procedura executarii silite si comunicarile catre instanta;

-          instrumenteaza cererile privind valorificarea drepturilor prevazute de legislatia in vigoare privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;

In domeniul aplicarii prevederilor Legii 10/2001

Instrumenteaza notificarile depuse legal si supune atentiei comisiei de specialitate constituita conform legii,dosarele;

Intocmeste dispozitii privind:

-restituirea in natura;

-restituirea in natura si de acordare a masurilor reparatorii in echivalent;

-respingere a cererii de restituire in natura.

-preda efectiv imobilele atunci cand este cazul.

Asigura consultanta de specialitate pentru domeniul precizat.

Elaboreaza propuneri privind politici de cresterea eficientei utilizarii domeniului public pentru activitati comerciale.

Elaboreaza propuneri privind implementarea de politici locale privind utilizarea domeniului public pentru reclama.

Asigura intocmirea rapoartelor de specialitate pentru promovarea in Consiliul Local a propunerilor Directiei de Servicii Publice precum si a altor initiative privind administrarea patrimoniului public si privat al municipiului;

1.3.4.COMPARTIMENT AUDIENTE

elaboreaza si supune aprobarii primarului, programul de audiente pentru public;

-organizeaza primirea in aceste audiente a cetatenilor de catre primar, viceprimari, secretar, urmarind rezolvarea problemelor ridicate;

-inregistreaza si tine evidenta petitiilor, sesizarilor, reclamatiilor, propunerilor si scrisorilor cetatenilor asigurand transmiterea lor potrivit repartizarii facute si urmareste rezolvarea si comunicarea raspunsurilor in termenul legal.

-tine opisul petitiilor si opisul alfabetic al persoanelor inscrise in audiente;

1.3.5.COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

-intocmeste si tine la zi registrul agricol in conformitate cu legislatia in vigoare;

-organizeaza evidenta centralizata pe municipiu privind:

-numarul de gospodarii ale populatiei, de cladiri, de mijloace de transport cu tractiune mecanica sau animala, al tractoarelor si masinilor agricole;

-modul de folosinta a terenurilor, suprafata cultivata cu principalele culturi, numarul de pomi fructiferi pe specii;

-efectivele de animale pe specii, evolutia anuala a efectivelor de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine si familii de albine;

-ia masuri ca registrele agricole sa fie numerotate, parafate, sigilate si inregistrate in registrul de intrari – iesiri al Consililui local;

-ia masurile necesare impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii registrelor agricole;

-furnizeaza date din registru agricol cu respectarea prevederilor legale;

-confrunta datele inregistrate in registrul agricol cu cele din actele de proprietate sau folosinta ale solicitantului;

1.3.6.DIRECTIA EDILITARE

Salubrizare urbana

a) gestionarea deseurilor urbane ( precolectare,colectare,transport,depozitare)

b) intretinerea curateniei ( maturat,stropit ,spalatul strazilor)

c) preluare ape meteorice ,astfel:

- urmarirea respectarii contractului ce are ca obiect colectarea si transportul deseurilor menajere de la populatie;

- urmarirea respectarii contractului ce are ca obiect salubrizarea stradala a domeniului public din municipiul Botosani.

- urmarirea respectarii contractului incheiat pentru deszapezirea municipiului Botosani, prin verificari zilnice;

-urmarirea respectarii contractului ce are ca obiect salubrizarea stradala a domeniului public din municipiul Botosani.

- intocmeste si raspunde de realizarea planurilor de deszapezire si combatere a fenomenelor meteorologice pe teritoriul municipiului si ia masuri pentru asigurarea mijloacelor necesare interventiilor in caz de necesitate;

- verifica respectarea normelor de gospodarie comunala, stabilite prin hotarari ale Consiliului Local, pe teritoriul municipiului, intocmeste si transmite comunicari (notificari) pentru respectarea acestor prevederi, aplica amenzi, cand este cazul;

- verificarea si avizarea persoanelor juridice si persoanelor fizice, care solicita autorizarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile de la populatie, conform prevederile pct. 7 din OUG nr. 16/2001.

- verificarea si rezolvarea reclamatiilor privitoare la efectuarea activitatilor edilitar gospodaresti comunala precum si a reclamatiilor primite din municipiu, referitoare la gestionarea deseurilor, intretinerea curateniei, dezinsectia si deratizarea spatiilor apartinand domeniului public ;

- verificarea prezentei zilnice si a calitatii lucrarilor de salubrizare stradala efectuate de persoanele beneficiare ale venitului minim garantat si care presteaza munca in folosul comunitatii, conform Legii nr. 416 / 2001;

- urmarirea si tinerea evidentei contractelor angajate, verificarea si semnarea situatiilor de plata primite de la prestatorii activitatilor contractate urmarind incadrarea cheltuielilor in bugetul alocat fiecarei prestatii;

- propunerea de programe privind angajarea lucrarilor;

- intocmirea de rapoarte, informari, adrese, referate, raspunzand pentru exactitatea si corectitudinea datelor consemnate.

- impreuna cu Compartimentul Patrimoniu ,iau masuri pentru aplicare prevederilor legislatiei privind masinile abandonate

Spatii verzi publice publice

-intocmirea programelor anuale de plantare pe spatiile verzi si stabilirea necesarului de material dendrologic;

-propune infiintarea de noi zone cu spatii verzi amenajate,

-asigura asistenta tehnica pentru infiintarea si intretinerea tuturor spatiilor verzi din cadrul Asociatiilor de proprietari ,institutii,persoane fizice si juridice,

-ia masuri pentru executarea lucrarilor de fertilizare si combaterea daunatorilor la plantatiile existente,

-urmareste activitatea de toaletare arbori cu verificarea respectarii tehnologiilor adecvate;

-urmareste starea de sanatate a arborilor protejati si ia masuri de inscriptionare a acestora,

-verificarea si confirmarea cantitatilor de lucrari executate;

-verificarea si redactarea raspunsurilor la sesizarile populatiei ce privesc necesarul de material dendrologic, taierile si toaletarile de arbori si alte situatii privitoare la spatiile verzi din municipiul Botosani.

Reparatii si intretinere strazi

-urmareste executia lucrarilor finantate din Bugetul local si Fonduri speciale, privind:

modernizarea si reparatia strazilor, incadrarea in prevederile proiectelor tehnice si a prescriptiilor tehnice in vigoare;

-verifica, din punct de vedere cantitativ si calitativ, executarea lucrarilor, pe baza situatiilor de lucrari, pe care le confirma.

-urmarirea si avizarea intocmirii “Notelor de comanda suplimentare” si a “Dispozitiilor de santier” pentru schimbarile de solutii constructive.

-verificarea proceselor verbale de lucrari ascunse, a proceselor verbale de receptie preliminara si a proceselor verbale de receptie definitiva a lucrarilor executate in domeniul de activitate, impreuna cu toti factorii care au competenta in acest domeniu.

-participa la masuratori si intocmeste documentatia necesara pentru incasarea contravalorii de refacere a suprafetelor afectate in urma interventiilor la retele edilitare;

-asigura coordonarea executiei lucrarilor edilitare pentru toti detinatorii de utilitati care prin executarea de lucrari de racordare ,avarii sau alte lucrari pot afecta starea drumurilor;

-asigura avizarea lucrarilor tehnico – edilitare, inclusiv a lucrarilor de remediere a avariilor la retele edilitare;

-verifica pe teren, prin sondaj, lucrarile executate la prestatorii de servicii in vederea avizarii situatiilor de lucrari ce urmeaza a fi introduse in contabilitate.

-urmareste mentinerea unei stari de viabilitate corespunzatoare a cailor de circulatie auto si pietonale;

-in colaborare cu inspectorii Corpului de control rezolva sesizarile si reclamatiile cetatenilor.

Transport public de calatori; Circulatie rutiera si pietonala

-asigura intocmirea Programului de transport in comun si a Regulamentului de circulatie rutiera ,care vor avea in vedere asigurarea satisfacerii fluxurilor de calatori pe toata durata zilei,

-supravegheaza ,monitorizeaza si controleaza modul cum se executa transportul public de calatori ,avind in vedere :

-respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale incheiate cu operatorii de transport,

-derularea ritmica a serviciilor prestate ,respectarea traseelor stabilite si a orarelor de circulatie.

-promoveaza Comisiei pentru sistematizarea circulatiei; propuneri privind descongestionarea traficului rutier si dirijarea circulatiei.

-face propuneri privind amplasamente pentru locuri de asteptare clienti pentru transportul in regim de maxi taxi ;

-tinerea evidentei, personalizarea statiilor de taximetrie, infiintarea unor statii noi, functie de dinamica structurii urbanistice a municipiului, urmarirea modului in care sunt respectate conditiile impuse conducatorilor taximetrelor;

-la nivelul serviciului se va tine un registru special in care se vor evidentia toate mijloacele de transport inmatriculate sau inregistrate ,detinute de operatorii de transport ,inclusiv inspectiile tehnice periodice valabile ale acestora.
-colaboreaza cu societatea desemnata pentru activitatea de blocare a autovehiculelor parcate in locuri nepermise, cu reprezentantul Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipale;

-stabileste trasee de acces in zonele cu restrictii de tonaj,pentru autovehicule,in vederea eliberarii autorizatiei de libera trecere,

-verificarea intocmirii corecte a documentatiei inaintate de catre solicitanti pentru obtinerea autorizatiei de executie, precum si intocmirea si eliberarea permiselor de libera trecere si parcare, autorizatie de circulatie pe drumurile publice pentru autovehicule de transport in comun de persoane,

-acorda consultanta si informatii solicitantilor privind documentele si metodologia impusa pentru obtinerea autorizatiei de transport calatori, in regim de taxi si maxi - taxi;
-primirea si verificarea documentelor in vederea obtinerii licentei;
-asigura evidenta informatizata a autorizatiilor de executie eliberate;
-efectuarea controalelor de rigoare impreuna cu imputemicitii Primarului, in vederea respectarii conditiilor impuse prin hotarari ale Consiliului Local, care stau la baza acordarii si respectarii autorizatiilor de executie.

Iluminat public

-intocmeste programul pentru realizarea lucrarilor de intretinere a iluminatului public din municipiu precum si programul de functionare al acestuia;

raspunde de realizarea lucrarilor programate, a consumului de energie electrica si a materialelor consumabile pentru iluminat;

-urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare, intretinere si mentinere a Sistemului de iluminat public (SIP)

-intocmirea proceselor verbale de receptie pentru lucrarile executate;
-urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate, in perioada de garantie si post garantie,verificarea si semnarea situatiilor de plata, oferte de pret, etc intocmite de prestatori;
-participa la elaborarea de studii, proiecte, programe ce privesc folosirea eficienta a energiei electrice;

-participa la inlocuirea contoarelor defecte din posturile TRAFO si a materialelor consumabile ce se folosesc pentru buna functionare a iluminatului public. Se vor intocmi note de constatare ce vor fi atasate situatiilor de lucrari prezentate spre decontare;

-urmareste, verifica si raspunde de confirmarea consumurilor de energie electrica inregistrat de contoarele ce vizeaza iluminatul public;

-urmareste, verifica si raspunde daca la sistemul de iluminat public sunt cuplati si alti consumatori a caror consum este inregistrat pe contoarele pentru iluminat public. In acest caz raspunde de identificarea eventualilor consumatori si stabileste consumurile ce urmeaza a fi recuperate de la acestea;

-verifica     impreuna cu compartimentul patrimoniu si raspunde de respectarea prevederilor din contractele incheiate cu firmele de publicitate sau alte persoane fizice si juridice ce consuma energie electrica din sistemul de iluminat public (impreuna cu compartimentul Patrimoniu);

-raspunde pentru consumurile nejustificate de energie electrica in cadrul iluminatului public si este obligat sa informeze Executivul Primariei despre masurile ce se impun a fi luate pentru eliminarea tuturor neajunsurilor manifestate in acest domeniu de activitate;

-tine evidenta corpurilor de iluminat existente pe S.I.P.,intocmeste necesarul de materiale consumabile ,

-urmareste respectarea clauzelor contractuale prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice si contractului de service.

-urmareste modul de executie a iluminatului ornamental ( de sarbatori),propune perioada de functionare a acestuia cat si intervalul orar ,in asa fel incat consumul de energie electrica sa se incadreze in valorile programate.

-participarea la elaborarea documentatiei de licitatie specifice domeniului de activitate.

-tine evidenta intr-un registru special a reclamatiilor privind SIP si modul de rezolvare a acestora

Protectia mediului

 - supravegherea aplicarii, la nivel local, a prevederilor din legislatia de mediu.
- supravegherea agentilor economici din subordine in scopul prevenirii poluarii accidentale.

- coordonarea implementarii sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile ( PET-uri,hartie,carton,sticla si obiecte din sticla si introducerea in municipiu a sistemului de colectare selectiva a deseurilor

-elaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de gestionare a deseurilor in cadrul municipiului

- promovarea unei atitudini corespunzatoare a comunitatii in legatura cu importanta protectiei mediului in municipiu,

- primirea si rezolvarea sesizarilor specifice domeniului de activitate
- initierea si completarea formularelor standard privind accesarea programelor de finantare interne si Internationale pe teme ecologice, asigurand asistenta tehnica in derularea acestora,

- mentinerea legaturii cu mass-media privind corecta informare asupra problemelor de mediu ivite la nivelul municipiului.

Nomenclatura stradala

-tine la zi lucrarea de nomenclatura stradala;

verificarea si atribuirea numerelor postale;

-atribuirea de adresa pentru solicitanti ,proprietari de imobile situate in zone nou infiintate,pe baza PUZ-urilor aprobate de consiliul local.

-confirmarea de adresa ( numere postale si strada ) la cererea solicitantilor persoane fizice sau juridice.

-completarea bazei de date existente cu adresele nou atribuite sau confirmate    (denumire strazi si numere stradale)

-intretinerea si actualizarea bazei de date privind delimitarea sectiilor de votare

Relatiile cu asociatiile de proprietari

- indrumarea metodologica a asociatiilor de proprietari in realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

- participarea la adunarile generale convocate de asociatiile de proprietari;

- punerea in practica a normelor prevazute in H.C.L.privind normele de gospodarie comunala;

- repartizarea in asociatii a personalului ce beneficiaza de drepturile prevazute de Legea venitului minim garantat nr. 416/2001.

-acordarea de sprijin asociatiilor de proprietari in organizarea, functionarea si conducerea acestora;

-organizeaza atestarea persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobil, , prin intermediul comisiei de atestare numita de Consiliul Local al Municipiului Botosani;

-solutionarea reclamatiilor, petitiilor primite de la cetateni, in termenele si conditiile stabilite de lege, efectueaza verificari si controale tematice pentru indrumarea asociatiilor in luarea masurilor ce se impun, pentru eliminarea deficientelor constatate;
- confirmarea dovezii achitarii la zi a cheltuielilor proprietari lor ce-si instraineaza apartamentele (dovada eliberata de asociatia de proprietari);
- analizarea modului in care se indeplinesc obligatiile contractuale dintre unitatile furnizoare sau prestatoare de servicii si asociatiile de proprietari beneficiare;
- constatarea contraventiilor prevazute de art.20 din O.G. nr.85/2001 si aplicarea sanctiunilor

- implicarea in vederea derularii in bune conditiuni a programului de reabilitare a sistemului de incalzire in municipiul Botosani, prin medierea divergentelor ce apar intre asociatiile de proprietari si S.C.Termica S.A.;

- sesizarea RAJ-APA in legatura cu diferite probleme, ce depasesc competenta asociatiilor de proprietari, in ceea ce priveste serviciul de apa – canal;

- consiliaza asociatiile in legatura cu respectarea procedurilor in ceea ce priveste organizarea licitatiilor pentru executarea de reparatii la partile comune ale imobilelor;

-          reabilitarea termica a cladirilor, conform prevederile legale;

-          organizeaza intalniri periodice cu presedintii si administratorii contabili pentru prezentarea noutatilor legislative ,instruire ,etc.

Alte atributii

furnizeaza si fundamenteaza datele necesare pentru elaborarea proiectelor de buget pentru activitatile pe care le coordoneaza.

intocmeste note de fundamentare pentru elaborarea de studii, proiecte si programe anuale privind dezvoltarea edilitar gospodareasca, intretinerea si conservarea bunurilor din domeniul public si le supune aprobarii executivului primarie;.

intocmeste rapoarte de specialitate, ori de cate ori este nevoie, pentru proiectele de hotarari supuse aprobarii Consiliului Local;

raspunde de respectarea legilor, hotararilor Guvernului, hotararilor Consiliului Local si a dispozitiilor Primarului, care privesc activitatile din cadrul serviciului;

asigura, impreuna cu Serviciul Interventii Edilitare prestarea activitatii in folosul comunitatii, conform prevederilor legale in vigoare ;

emite comenzi pentru Serviciul Interventii Edilitare;

verifica si confirma cantitatea si calitatea situatiilor de lucrari si rapoartele lunare de productie pentru activitatile din cadrul compartimentului;

urmareste activitatea Corpului Gardienilor Publici, conform angajamentelor contractuale cu Primaria municipiului Botosani

verificarea sesizarilor, inclusiv documentarea in teren si rezolvarea acestora pentru fiecare activitate in parte.

asigura receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate,

Compartiment cu finantare externa

-Colectarea, actualizarea si utilizarea bazei de date pentru proiectarea de politici fiscale locale, politici investitionale, politici bugetare, intocmirea de materiale de sinteza privind starea economico – sociala a municipiului, informari catre Consiliul Local;

-Elaboreaza materiale de prezentare a municipiului pentru ziarul Primariei,

-Asigura colaborarea administratiei locale cu organizatiile societatii civile si ONG-uri pentru dezvoltarea unor proiecte comune.

-pastrarea evidentelor tuturor materialelor legate de activitati de derulare si implementare a programelor internationale de finantare.

-intocmirea rapoartelor intermediare si finale vizand derularea programelor de finantare cu fonduri nerambursabile ,semestrial,anual ori de cate ori este nevoie,

-acordarea de asistenta potentialilor beneficiari ai programelor de finantare externe,precum si selectarea partenerilor pentru proiecte cofinantate.

-initierea si dezvoltarea unor contracte directe cu principalii finantatori ai unor proiecte de dezvoltare locala,

-identificarea unor probleme economice si sociale ale municipiului care intra sub incidenta asistentei acordate de Uniunea Europeana.

-realizarea unei evidente a proiectelor derulate de catre Consiliul Local si Primaria municipiului Botosani in care partile au fost solicitante sau partenere .

- identifica programe de finantare aplicabile administratiei publice locale si le comunica compartimentelor ce pot accesa aceste programe;

- face propuneri pentru parteneriate cu ONG- uri in programe cu finantare externa;

-ori de cate ori este nevoie, transmite directorului executiv, lista programelor ce pot fi aplicate de Consiliul Local Municipal sau Primarie, a proiectelor, obiectivelor generale si alte informatii relevante;

-centralizarea ofertelor si studiilor de proiecte cu posibilitati de finantare de interes pentru comunitate.

-pastrarea evidentelor tuturor materialelor legate de activitati de derulare si implementare a programelor internationale de finantare.

-intocmirea rapoartelor intermediare si finale vizand derularea programelor de finantare cu fonduri nerambursabile ,semestrial,anual ori de cate ori este nevoie,

-acordarea de asistenta potentialilor beneficiari ai programelor de finantare externe,precum si selectarea partenerilor pentru proiecte cofinantate.

-initierea si dezvoltarea unor contracte directe cu principalii finantatori ai unor proiecte de dezvoltare locala,

-identificarea unor probleme economice si sociale ale municipiului care intra sub incidenta asistentei acordate de Uniunea Europeana.

-realizarea unei evidente a proiectelor derulate de catre Consiliul Local si Primaria municipiului Botosani in care partile au fost solicitante sau partenere .

Alte aspecte:

- in vederea intocmirii bazei de date, colaboreaza cu Directia Judeteana de Statistica, Camera de Comert si Industrie Botosani, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca, Directia Generala a Finantelor Publice Botosani.

- colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Primariei, pentru preluarea informatiilor trimestrial si actualizarea bazei de date.

1.3.7.DIRECTIA ECONOMICA

Asigura organizarea, coordonarea si urmarirea indeplinirii activitatilor din cadrul compartimentelor de specialitate si anume:

1.3.7.1.COMPARTIMENTUL BUGET, FINANTE

-          Intocmeste proiectul bugetului local, in toate fazele prevazute de Legea finantelor publice locale, si-l supune analizei conducerii executive;

-          Primeste de la ordonatorii de credite si serviciile de specialitate ale Primariei, propunerile pentru bugetul local, pe care le analizeaza, le centralizeaza si le sistematizeaza;

-          Colaboreaza cu toate unitatile subordonate sau finantate in stabilirea necesarului de fonduri pentru a fi incluse in proiectul bugetului local;

-          Colaboreaza cu institutiile autofinantate din subordine pentru intocmirea bugetelor proprii de venituri si cheltuieli;

-          Supune aprobarii Consiliului local, proiectul bugetului local si al bugetelor unitatilor autofinantate partial, precum si al bugetelor institutiilor finantate din bugetul local;

-          Defalca pe trimestre bugetul aprobat de Consiliul local si-l supune aprobarii primarului, in vederea inaintarii la organele prevazute de lege;

-          Comunica ordonatorilor tertiari de credite bugetele aprobate cu defalcarea pe trimestre;

-          Informeaza conducerea executiva asupra modului de realizare a prevederilor din bugetul aprobat;

-          Intocmeste Cererile de deschidere a creditelor bugetare pe care le depune la Trezorerie, lunar, sau la data rectificarilor de buget sau a aprobarii virarilor de credite;

-          Repartizeaza credite, ordonatorilor tertiari prin dispozitii bugetare de repartizare, conform prevederilor din bugetele aprobate;

-          Intocmeste note de justificare a necesarului de subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif pentru energia termica livrata populatiei si pentru justificarea necesarului de sume defalcate din impozitul pe venit sau din TVA, pentru echilibrarea bugetului local;

-          Impreuna cu compartimentul contabilitate prezinta Consiliului Local spre aprobare contul anual de executie a bugetului local, in termenul prevazut de lege;

-          Pe baza evolutiei veniturilor si cheltuielilor bugetului local, face propuneri de rectificare a acestuia sau ca urmare a unor propuneri fundamentale ale ordonatorului principal de credite, pe care le supune aprobarii Consiliului Local;

-          In urma rectificarilor de buget si a virarilor de credite aprobate, comunica institutiilor din subordine, prevederile modificate din bugetele proprii ale acestora;

-          Verifica lunar daca creditele bugetare deschise de Trezoreria municipala corespund prevederilor din bugetul local aprobat;

-          Colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei in urmarirea executiei bugetului;

-          Centralizeaza trimestrial si anual conturile de executie primite de la ordonatorii tertiari de credite si le introduce in contul de executie de executie a bugetului local, ce se depune la Directia Generala a Finantelor Publice;

-          Centralizeaza lunar conturile de executie ale ordonatorilor tertiari de credite si informeaza executivul Primariei, despre stadiul executiei bugetului local;

-          Efectueaza, studii, analize, prognoze ce vizeaza activitatea bugetului local;

-          Intocmeste rapoarte de specialitate ori de cate ori este nevoie, pentru proiectele de hotarari supuse aprobarii Consiliului Local;

-          Raspunde de respectarea legilor, hotararilor Guvernului, hotararilor Consiliului Local si a dispozitiilor Primarului, care privesc activitatile din cadrul serviciului,

-          Intocmeste rapoarte, situatii si centralizeaza dari de seama in termenele cerute;

-          Conlucreaza cu celelalte compartimente din cadrul primariei, pe linia elaborarii si executiei bugetului local;

-          Indeplineste si alte atributii dispuse de executivul Primariei si Directorul executiv economic;

1.3.7.2.COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

-          Intocmeste documentele de plata a materialelor, lucrarilor si serviciilor in limita creditelor bugetare deschise si cu incadrarea in capitolul, subcapitolul, articolul si aliniatul de cheltuieli;

-          Urmareste efectuarea platilor, la obiectivele de investitii realizate, potrivit listei obiectivelor de investitii aprobate, a cererilor de deschidere a finantarii si a prevederilor bugetare;

-          Impreuna cu Compartimentul Buget – finante, prezinta Consiliului Local spre aprobare, contul anual de executie a bugetului local, in termenul prevazut de lege;

-          Verifica lunar, daca creditele bugetare deschise de Trezoreria Municipala corespund prevederilor din bugetul local aprobat;

-          Urmareste inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor bugetului local potrivit clasificatiei bugetare;

-          Calculeaza amortizarea mijloacelor fixe corporale si necorporale aflate in Patrimoniul Primariei Municipiului Botosani si care se supun amortizarii conform dispozitiilor legale in vigoare.

-          Urmareste incasarea veniturilor cu destinatie speciala incasate cu respectarea prevederilor legale si a hotararilor Consiliului Local;

-          Organizeaza si tine evidenta contabila, conform normelor legale;

-          Organizeaza,asigura si raspunde de exercitarea ,conform prevederilor legii, a controlului financiar preventiv.

-          Depune la Trezorerie, documentele de incasari si plati initiate si asigura ridicarea extraselor de cont;

-          Efectueaza, lunar, punctajul stocurilor din evidenta contabila cu cele din evidenta tehnico-operativa de la magazie;

-          Asigura prelucrarea pe calculator a informatiilor contabile;

-          Participa la receptia obiectivelor de investitii si asigura inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe receptionate;

-          Intocmeste balanta de verificare, lunar, si darea de seama contabila, trimestrial si anual, cu anexele la bilant aferente;

-          Trimestrial si anual intocmeste darea de seama contabila, ce se depune la Directia Generala a Finantelor Publice, impreuna cu Serviciul Buget – finante care centralizeaza datele de la ordonatorii tertiari de credite si anexele la bilant;

-          Primeste de la compartimentele de resort toate actele in baza carora se solicita efectuarea platilor (facturi, situatii de lucrari), vizate de compartimente pentru realitate, necesitate si legalitate, aprobate de ordonatorul de credite si insotite de toate anexele necesare efectuarii controlului financiar preventiv;

-          Verifica preturile din toate situatiile de lucrari ,precum si documentele propuse spre decontare.

-          Urmareste intocmirea la Serviciul Resurse Umane, a statelor de plata, a salariilor, efectueaza controlul financiar preventiv asupra acestora si verifica efectuarea retinerilor legale si efectuarea viramentelor;

-          Efectueaza operatiunile de regularizari la veniturile bugetului local propuse de Directia de Impozite si Taxe Locale si aprobate de ordonatorul de credite;

-          Urmareste respectarea dispozitiilor legale, cu privire la organizarea gestiunilor, incadrarea gestionarilor si constituirea garantiilor materiale;

-          Organizeaza si urmareste efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia;

-          Indruma si coordoneaza activitatea financiar – contabila a unitatilor din subordine, in vederea respectarii disciplinei bugetare si financiar – contabile;

-          Intocmeste sau avizeaza rapoarte de specialitate ori de cate ori este nevoie, pentru proiectele de hotarari supuse aprobarii Consiliului Local;

-          Urmareste efectuarea la termen a platilor legale la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si sanatate;

-          Raspunde de respectarea legilor, hotararilor Guvernului, hotararilor Consiliului Local si a dispozitiilor Primarului care privesc activitatile din cadrul serviciului,

-          Intocmeste rapoarte, situatii si dari de seama in termenele cerute;

-          Conlucreaza cu celelalte compartimente din cadrul Primariei, pe linia incasarii impozitelor si taxelor, a evidentei patrimoniului, a efectuarii platilor pentru lucrarile si serviciile edilitare, administrative si pentru lucrarile de investitii;

-          Verifica indeplinirea criterilor de performanta pentru managerii societatilor comerciale din subordinea consiliului local,stabilite conform O G 79/200

-          Ofera informatii tuturor compartimentelor asupra situatiei, la un moment dat, a patrimoniului unitatii, a creantelor si obligatiilor;

-          Indeplineste si alte atributii dispuse de executivul Primariei si Directorul economic.

1.3.7.3.COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE

Este subordonat Directorului executiv economic si are atributiuni in urmatoarele domenii :

I. Gestionarea resurselor umane

- Intocmeste impreuna cu serviciile de specialitate ale Primariei, propunerile de organigrama si statul de functii pentru personalul din cadrul Primariei, pe care le supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Botosani.

- Urmareste utilizarea eficienta a personalului si impreuna cu sefii de compartimente, intocmeste propuneri pentru modificarea organigramei sau pentru treceri temporare intr-un alt serviciu.

- Asigura legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

- Intocmeste evidenta functiilor publice si asigura transmiterea tuturor informatiilor solicitate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, conform Legii nr. 188/1999,modificata si completata prin Legea nr. 161/2003 .

- Coordoneaza intocmirea de catre sefii de servicii si birouri a fisei postului pentru personalul de executie.

- Asigura organizarea, in conditiile legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

- Intocmeste si supune spre aprobare Consiliului local, Regulamentul de organizare si functionare a Primariei.

-Intocmeste si supune spre aprobare Primarului municipiului Botosani,Regulamentul de ordine interioara.

- Colaboreaza cu toate compartimentele pentru intocmirea si transmiterea in termen a lucrarilor specifice domeniului de activitate, solicitate de conducerea Primariei sau de alte institutii ale statului.

- Raspunde de aplicarea reglementarilor legale in vigoare privind incadrarea, avansarea si salarizarea si evaluarea anuala a personalului din cadrul Primariei.

- Solicita sefilor de compartimente necesarul de perfectionare si supune spre aprobare primarului, planul de perfectionare pe anul in curs.

- Intocmeste proiecte de dispozitie pentru incadrarea, detasarea, transferarea, promovarea, sanctionarea, pensionarea si definitivarea pe posturi a personalului

-Tine evidenta carnetelor de munca si a registrelor speciale de evidenta a salariatilor.

-In luna decembrie solicita compartimentelor functionale propuneri pentru programarea concediilor de odihna pe anul urmator si le supune spre aprobare Primarului;

- Stabileste durata concediilor de odihna, urmareste si tine evidenta efectuarii acestora.

- Urmareste prezenta la serviciu a salariatilor;

- Intocmeste notele de relatii solicitate, organizeaza evidente militare;

- Tine evidenta si elibereaza legitimatii de imputernicit al Primarului, personalului din administratia publica si din institutiile subordonate Consiliului Local.

- Elibereaza la cerere, adeverinte de salariat pentru personalul primariei.

II.Salarizarea

- Determina fondul de salarii anual necesar dimensionarii prevederilor bugetare la acest capitol.

- Intocmeste statele de plata.si asigura virarea sumelor cuvenite salariatilor ,pe carduri ;

- Intocmeste acte privind plata drepturilor de personal(ordine de plata, CEC, numerar).

- Intocmeste statele de plata cu pensiile de intretinere;

- Intocmeste statele de plata pentru colaboratori;

- Tine evidenta cardurilor emise pe tipuri de banci;

- Urmareste si raspunde de acordarea sporurilor de vechime,pentru munca in conditii nocive,pentru munca in timpul noptii, precum si a altor sporuri prevazute de lege.

- Supune spre aprobare, pe baza propunerilor primite de la sefii de compartimente, acordarea premiilor anuale si a celor trimestriale.

- Intocmeste rapoartele statistice lunare, trimestriale ,semestriale si anuale referitoare la numarul de personal, fondul de salarii, repartizarea salariatilor pe grupe de salarii .

- intocmeste fisele fiscale pentru functionarii publici,personalul contractual si colaboratori;

- intocmeste declaratiile lunare pentru obligatiile de plata la fondul de somaj,de asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari sociale ,virate de angajat si angajator ;

-intocmeste declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul de stat ;

  • In domeniul colaborarii cu institutiile subordonate Consiliului local al municipiului BOTOSANI

- Intocmeste rapoarte de specialitate si supune aprobarii Consiliului local, organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Serviciul public local de asistenta sociala, institutiile de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Local (Teatrul „Mihai Eminescu”, Filarmonica de Stat, Teatrul de Papusi „Vasilache”), Cantina de ajutor social, Directia de Servicii Publice.

- Intocmeste si supune spre aprobare Consiliului local, documentatiile privind organizarea concursurilor pentru conducatorii societatilor comerciale si institutiilor de cultura din subordinea acestuia.

Exercita si alte atributii stabilite de conducerea Primariei.

1.3.8.COMPARTIMENTUL ASIGURAREA CALITATII, PROTECTIA MUNCII

Atributiile Responsabilului Asigurarea Calitatii au ca scop mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Managementul Calitatii (SMC) implementat in Primaria municipiului Botosani conform standardului de referinta si sunt urmatoarele:

Coordoneaza si participa la elaborarea documentelor de sistem in cadrul institutiei

Elaboreaza, actualizeaza, difuzeaza, retrage controlat de la sefii de compartimente exemplarele perimate, pastreaza in conditii de siguranta si arhiveaza exemplarul nr. 1 – original al Manualului Calitatii (MC) si Procedurilor de Sistem (PS);

Arhiveaza in dosarul istoric filele anulate ale exemplarului nr. 1 – original al MC si PS;

Difuzeaza la toate compartimentele functionale ale Primariei municipiului Botosani si la celelalte compartimente functionale cuprinse in SMC Declaratia de Politica in domeniul Asigurarii Calitatii a Primarului municipiului Botosani;

Solicita, primeste de la sefii de compartimente si pastreaza exemplarul nr. 2 al Procedurilor de Lucru (PL) si Instructiunilor de Lucru (IL) in vigoare si returneaza controlat la cerere exemplarele perimate ale lor

Solicita, primeste de la sefii de compartimente, pastreaza si returneaza controlat la cerere exemplarele perimate ale Listei inregistrarilor in vigoare, Listei proceselor desfasurate in regim de asigurarea calitatii, Listei PL si IL in vigoare si ale Listei documentelor externe aplicabile;

Elaboreaza formularele si inregistrarile compartimentului propriu conform PS Controlul documentelor

Solicita sefilor compartimentelor cu atributii in aprovizionare si monitorizeaza editarea, aprobarea, mentinerea si reinnoirea cel putin anuala si ori de cate ori se impune a Listei furnizorilor acceptati conform cerintelor Procedurii de Sistem Aprovizionarea;

Solicita sefului compartimentului de Resurse umane si monitorizeaza editarea si reinnoirea trimestriala a Programului de instruire a personalului

Monitorizeaza permanent componenta cu documentele in vigoare ale SMC din locatia file serverac aflata in reteaua informatica a Primariei

2 – Acorda la cerere compartimentelor consultanta in domeniul Asigurarii Calitatii;

3 – Coordoneaza si participa la instruirea personalului pe linia Asigurarii Calitatii;

4 – Programeaza si efectueaza activitatile de audit intern conform Procedurii de Sistem Audituri interne;

5 – Initiaza Rapoarte de neconformitate si monitorizeaza rezolvarea neconformitatilor prin actiuni preventive si actiuni corective;

6 – Participa la sedintele de analiza a managementului privind stadiul SMC, la care prezinta Raportul privind stadiul SMC si intocmeste Procesul verbal al sedintei, pe care il difuzeaza compartimentelor interesate;

7 – Colaboreaza cu Reprezentantul Managementului in vederea solutionarii problemelor specifice privind Asigurarea Calitatii.

1.3.9.COMPARTIMENTUl INFORMATIC

Are urmatoarele sarcini si atributii:

-          intretinerea si administrarea aplicatiilor informatice aflate in exploatare:

-          verificarea integritatii datelor, aplicatiilor si bazelor de date aflate in administrarea sa, semnalarea oricaror defectiuni si luarea de masuri imediate;

-          desfasurarea activitatii de analiza si programare, conform metodologiilor recunoscute la nivel international;

-          executarea analizelor de sistem in cadrul temelor de proiect aflate in lucru.

-          administrarea retelei de date;

-          coordoneaza lucrul in retea si asigura buna functionare a retelei de calculatoare din cadrul Primariei, luand toate masurile care se impun pentru aceasta;

-          protejeaza reteaua de calculatoare, tehnica de calcul;

-          elaboreaza, testeaza, adapteaza si implementeaza programe specifice activitatilor din Primarie, le prezinta utilizatorilor spre folosinta si le actualizeaza permanent;

-          planificarea, crearea si mentinerea userilor si grupurilor de useri pentru ca fiecare utilizator sa se poata conecta la retea si sa acceseze resursele retelei, la care are dreptul.

-          setarea imprimantelor de retea.

-          planificarea, implementarea si propunerea politicii de protejare a datelor si de folosire in comun a resurselor, incluzand foldere, fisiere si imprimante.

-          monitorizarea evenimentelor de pe retea si a resurselor.

-          asigura asistenta de specialitate tuturor compartimentelor din Primarie atat pentru partea de hard cat si software;

-          intocmeste documentatia pentru achizitionarea hard si software, in conformitate cu legislatia in vigoare;

-          urmareste modul de functionare a tehnicii de calcul achizitionate, in perioada de garantie;

-          asigura instruirea personalului din Primarie, in utilizarea tehnicii de calcul si a diferitelor aplicatii si programe specifice obiectului de activitate;

-          propune spre aprobare structura si configuratia paginii WEB pentru prezentarea Primariei, o intretine si o actualizeaza permanent, precum si un CD de prezentare a municipiului;

-          realizeaza si implementeaza un plan de bacK-up si asigurarea existentei salvarilor documentelor importante.

- intretine echipamentele de calcul, echipamentele periferice si auxiliare;

-          participa la crearea sistemului informational integrat al Primariei si propune planul de dezvoltare in domeniul informaticii.

-          asigura legatura cu compartimentul de acelasi profil din cadrul Consiliului Judetean, Prefecturii, societatilor comerciale din subordinea Consiliului Local, si a altor institutii;

-          asigura intretinerea aplicatiei “Managementul documentelor”,impreuna cu autorii ei.

-          monitorizeaza si efectueaza actualizarile programului legislativ.

-          tot personalul din cadrul compartimentului raspunde de pastrarea si integritatea datelor din retea, asigura secretul de serviciu al informatiilor din banca de date si ia masuri pentru aceasta;

-          stabileste nivele de acces pentru utilizatorii din retea, in asa fel incat sa se evite transmiterea de informatii cu caracter secret;

-          colaboreaza cu sefii de compartimente la redactarea temelor de proiectare pentru elaborarea modelelor si proiectelor de sisteme informatice;   

1.3.10.COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV- GOSPODARESC

Este subordonat Directorului executiv economic si are urmatoarele atributii:

- intocmeste planul de aprovizionare cu materiale de intretinere, piese auto, piese de schimb, inventar gospodaresc si rechizite de birou, pentru aparatul primariei cat si pentru efectuarea reparatiilor curente si capitale;

-       asigura receptia bunurilor si controleaza daca acestea corespund cantitativ si calitativ cu datele din documentele insotitoare, intocmind proces verbal de receptie, la primirea acestora, avand obligatia de a inscrie eventualele neconcordante intre cantitatile inscrise in documente si cele primite;

-       urmareste aprovizionarea cu produsele cuprinse in planul de aprovizionare.

-       avizeaza procesele verbale de receptie pentru contractele de prestari servicii (intretinere,multiplicare xerox,service copiatoare,tipografie)controleaza activitatea compartimentului.

-       asigura pastrarea si integritatea bunurilor ce apartin Primariei municipiului Botosani.

- raspunde de depozitarea si conservarea materialelor, echipamentului si rechizitelor de birou, asigurand distribuirea acestora;

- asigura evidenta tehnico – operativa a bunurilor de inventar si a valorilor materiale;

- face propuneri pentru intocmirea unor contracte ce cuprind prestari servicii si utilitati necesare Primariei Municipiului Botosani .
- asigura intretinerea si functionarea in bune conditii a sediilor Primariei.
- supravegheaza lucrarile de reparatii efectuate in sediile apartinind Primariei Municipiului .
- administreaza toate automobilele apartinand Primariei Municipiului Botosani.
- rezolva problemele legate de asigurarea auto obligatorie.

- raspunde de incadrarea in limita lunara a consumului de combustibil normat, pentru autovehiculele din dotarea Primariei;

-raspunde de asigurarea evidentei convorbirilor telefonice si urmareste incadrarea in plafonul de cheltuieli privind telefoanele, asa cum sunt stabilite de legislatia in vigoare;

-       intocmeste “Planul de Paza” a imobilelor, cladirilor aflate in Patrimoniul Primariei, in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 18/1996, modificata si completata;

- intocmeste contractele pentru energie, apa si diverse prestari de servicii, impreuna cu Compartimentul de specialitate din cadrul Directiei economice;

-       avizeaza plata facturilor ce reprezinta bunuri si prestari servicii contractate : energie electrica, apa-canal, incalzire, chirie, salubrizare, deservire xerox, etc.
- colaboreaza cu compartimentelor functionale din Primarie, pentru solutionarea in comun a problemelor specifice activitatii compartimentului;

- urmareste, controleaza, verifica si raspunde de consumurile de hirtie si celelalte materiale consumabile la aparatele de xeroxat din cadrul Primariei, respectarea prevederilor O.G. nr. 80/2001;

- asigura gospodarirea rationala a energiei electrice, combustibililor, apei , hirtiei, etc.;

- incarca anual instinctoarele pentru stingerea incendiilor ;

- supravegheaza partial activitatea gardienilor ce fac paza la sediile Primariei municipiului Botosani.

- prezinta, ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate ale compartimentului.

1.3.11.DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE

1.3.11.1.COMPARTIMENTUL STABILIREA, CONSTATAREA, CONTROLUL, EVIDENTA SI URMARIREA INCASARII VENITURILOR DE LA PERSOANELE JURIDICE

- stabilirea, constatarea, controlul, evidenta si urmarirea incasarii veniturilor de la persoanele juridice ;

- verifica modul in care agentii economici persoane juridice au calculat si au determinat impozitele si taxele datorate bugetului local;

- stabilirea, constatarea, controlul, evidenta si urmarirea incasarii veniturilor din concesiuni si inchirieri si intocmirea facturilor fiscale

- analizeaza si prezinta organelor competente propuneri in legatura cu acordarea de esalonari la plata, amanari, reduceri sau scutiri de dobanzi aferente impozitelor si taxelor locale neachitate, precum si restituiri de impozite si taxe locale, agentilor economici ;

- solutioneaza obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control si de impunere ;

- transmiterea in termen a instiintarilor de plata privind debitul total pentru fiecare agent economic (inclusiv ramasita aferenta) ;

- elaboreaza propuneri anuale de buget pentru veniturile din impozite si taxe locale de la persoanele juridice ;

- verificarea zilnica a extrasului de cont privind incasarile pe categorii de impozite si taxe de la persoane juridice si propuneri de corectii in cazul virarii unei sume eronate dintr-un cont in altul ;

- operarea la calculator a ordinelor de plata pe platitori si categorii de impozite si taxe locale de la persoane juridice si a actelor de compensare dintre Primaria municipiul Botosani si agenti economici ;

- centralizeaza datele privind activitatile serviciului pe baza carora se intocmesc si transmit informatii si raportari, conducerii unitatii, la termenele stabilite ;

- cuprinderea in control, a tuturor agentilor economici, persoane juridice ;

- valorificarea constatarilor facute de inspectorii din cadrul serviciului, prin stabilirea sau modificarea impunerilor stabilite in sarcina agentilor economici ;

- intocmirea dispozitiilor de urmarire pentru diferentele de impozite si taxe locale, precum si penalitatile stabilite persoanelor juridice, transmiterea acestor compartimente pentru operare in evidentele locale si urmarire la incasare ;

- gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal unic ;

- asigura exploatarea sistemului informatic, avand sarcina de a implementa si exploata aplicatiile specifice fiecarei activitati ;

- asigura prelucrarea, in baza de date, a informatiilor din dosarele fiscale ;

- asigura administrarea retelei locale de calculatoare;

- asigura utilizarea corespunzatoare a echipamentelor de calcul din dotare, primeste sesizari, verifica problemele ivite si le remediaza acolo unde este de competenta sa, sau apeleza la serviciile de garantie sau post garantie, in raport cu contractele incheiate cu firmele furnizoare;

- analizeaza prin personalul de specialitate comportamentul echipamentelor de calcul, facand propuneri pentru modul de intretinere, pentru piesele de schimb si consumabile;

- asigura instalarea software-ului de baza si aplicatiilor specifice pe servere si statii, in concordanta cu cerintele specifice aplicatiilor;

- pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate in aplicatiile aflate in exploatare;

- colaboreaza cu specialistii din cadrul Primariei in vederea instalarii, punerii in functiune, exploatarii si intretinerii aplicatiilor in cele mai bune conditii;

- pregatirea profesionala de specialitate a personalului propriu si a intregului personal prin metode specifice: cursuri, instructaje, schimburi de experienta, etc., in scopul utilizarii corespunzatoare a instrumentelor informatice puse la dispozitie;

- asigurarea nemijlocita, prin segmentul de operatori la ghisee, a incasarii obligatiilor contribuabililor;

- prezentarea rapoartelor analitice sau sintetice legate de nivelul incasarilor si repartizarea acestora pe categorii de debite;

- asigura pastrarea confidentialitatii informatiilor puse la dispozitie de agentii economici ;

- efectueaza si alte atributii ce sunt stabilite de catre conducerea Primariei si de catre seful direct ;

- respectarea disciplinei de munca, a prevederilor Regulamentului de ordine interioara ;

-          respectarea legilor, H.G., H.C.L. si a dispozitiilor Primarului privind activitatea serviciului.

1.3.12.COMPARTIMENT JURIDIC,RELATII CU PUBLICUL

- constata contraventii si aplica sanctiunile prevazute in actele normative in cazul incalcarii legislatiei fiscale;

- centralizeaza date statistice privind activitatea serviciului pe baza carora intocmeste si transmite informari si raporturi periodice;

- organizeaza, coordoneaza, controleaza activitatea privind modul de primire, inregistrare, expediere si repartizare a corespondentei din cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale;

- distribuirea corespondentei si a celorlalte documente, conform rezolutiilor Directorului, la celelalte servicii din cadrul Directiei;

- pastreaza si raspunde de condica de prezenta, intocmeste fisa de pontaj a personalului din cadrul Directiei;

-          primeste si inregistreaza cererile de eliberare a certificatelor fiscale;

-          redacteaza si elibereaza certificatele fiscale;

participa in instanta la solutionarea litigiilor;

-          urmareste procedura de solutionare a cailor de atac conform legislatiei fiscale in vigoare;

- urmareste si informeaza personalul institutiei asupra oricaror activitati si sarcini ce decurg din modificarile legislatiei fiscale;

asigura executarea corecta si la timp a lucrarilor incredintate;

- solicita instantelor judecatoresti competente inceperea procedurii de reorganizare judiciara si faliment pentru creantele bugetare datorate de persoanele fizice si persoanele juridice;

- participa impreuna cu inspectorii din cadrul serviciului de urmarire impozite si taxe la infiintarea masurilor asiguratorii si in alte cauze care au ca obiect realizarea creantelor bugetare;

-          efectueaza si alte atributii ce sunt stabilite de catre conducerea primariei si de catre seful direct;

1.3.13.COMPARTIMENTUL PERSOANE FIZICE

- oganizeaza, coordoneaza, controleaza intreaga activitate de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor datorate de persoanele fizice conform legislatiei fiscale in vigoare;

- verifica modul de completare a declaratiilor de catre contribuabili, urmarind respectarea datelor din actele de proprietate, existenta tuturor informatiilor necesare determinarii corecte a impozitelor si taxelor;

- urmareste respectarea termenelor legale de depunere a declaratiilor de impunere, luand masuri de sanctionare in cazul nedeclararii in termen a bunurilor supuse impozitarii;

- verifica periodic realitatea si sinceritatea datelor din evidentele fiscale, propunand modificarea cuantumului initial al impozitului in cazuri justificate, pe baza de proces – verbal;

- asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozite si taxe locale;

- constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute in actele normative, in cazul incalcarii legislatiei fiscale de catre contribuabili si ia masuri pentru inlaturarea deficientelor aparute;

- centralizeaza date statistice privind activitatea serviciului pe baza carora intocmeste si transmite informari si raporturi periodice la termene stabilite de conducere si ori de cate ori sunt solicitate;

- efectueaza analize privind modul de constatare, stabilire, urmarire si incasare a debitelor, cat si modul de verificare si indrumare a actiunii de impunere si propune masuri de imbunatatire a activitatii si a legislatiei de competenta Consiliului Local;

tine evidenta cererilor de inlesnire la plata impozitelor si taxelor locale;

- tine evidenta separata a dosarelor privind scutirile si reducerile acordate conform prevederilor legale speciale;

- analizeaza solicitarile privind acordarea de amanari, esalonari, restituiri, reduceri si scutiri la plata a impozitelor si taxelor si a majorarilor pentru neplata la termen;intocmeste si verifica documentatia necesara pentru a fi supusa aprobarii conform legislatiei in vigoare;

-          efectueaza verificari in teren cu privire la realitatea datelor declarate, cat si asupra depunerii declaratiilor de impunere de catre toti contribuabilii;

-          asigura deservirea terminalelor instalate de bancile comerciale pentru efectuarea de catre persoanele fizice a platilor de impozite si taxe;

-          elaboreaza propuneri anuale de buget pentru veniturile din impozite si taxe locale de la persoane fizice;

-          verifica, zilnic, extrasele de cont si inregistreaza in evidenta pe platitori sumele incasate prin virament;

-          opereaza in evidenta pe platitori ordinele de plata decontate prin banca in baza proceselor verbale de compensare intocmite de inspectori;

-          intocmeste instiintari de plata pentru impozitele si taxele neachitate la termenele stabilite de lege si pentru dobanzile aferente;

-          raspunde in termen la sesizarile, cererile, plangerile referitoare la modul de impunere, acordarea de scutiri, reduceri la plata si alte probleme referitoare la impozite si taxe, adresate de contribuabili;

-          analizeaza si solutioneaza contestatiile pe linia impozitelor si a altor venituri la bugetul local;

-          asigura respectarea regulamentului operatiunilor de casa si a prevederilor Legii nr.22/1969, completata si modificata ulterior

-          efectueaza incasari pe baza chitantelor editate de calculator si asigura depunerea numerarului pe baza de borderou si foaie de varsamant;

-          asigura securitatea valorilor banesti si altor valori din gestiune;

-          asigura pastrarea secretului informatiilor din documentele primite sau intocmite;

-          indeplineste alte sarcini primite.

1.3.14.COMPARTIMENTUL URMARIRE SI INCASARE IMPOZITE SI TAXE

- organizeaza si exercita activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului local;

- intocmeste si prezinta periodic Consiliului Local, situatii statistice si rapoarte de analiza conform actelor normative, stabileste necesarul de formulare specifice domeniului de activitate;

- organizeaza si desfasoara activitatea de executare silita a persoanelor juridice si fizice si cea de stingere prin alte modalitati a creantelor bugetare;

- evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre urmarire;

- verifica respectarea conditiilor de infiintare a popririlor pe veniturile realizate de debitori, urmareste respectarea popririlor infiintate asupra tertilor popriti precum si societatilor bancare si stabileste, dupa caz, masurile legale pentru executarea acestora;

-          asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor;

-          asigura confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

- asigura incasarea creantelor bugetare in termenul de prescriptie;

- pe baza datelor obtinute analizeaza si hotaraste masurile de executare silita in asa fel, incat realizarea creantei sa se faca cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama de interesul imediat al Consiliului Local, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit;

- intocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita;

- asigura si organizeaza atunci cand este cazul, ridicarea si depozitarea bunurilor sechestrate;

- efectueaza sau solicita evaluarea bunurilor sechestrate;

- organizeaza si asigura, in conditiile legii, valorificarea bunurilor sechestrate;

- colaboreaza cu organele Ministerului de Interne, Oficiul registrului comertului, organele Ministerului Justitiei si alte organe ale administratiei publice locale, precum si cu organele bancare in vederea realizarii creantelor bugetare prin executare silita sau prin alte modalitati;

- solicita instantelor judecatoresti competente inceperea procedurii de reorganizare judiciara si faliment pentru creantele bugetare datorate de comerciantii persoane fizice si societati comerciale;

- participa impreuna cu juristii unitatii in cauze referitoare la contestatiile la executare, infiintarea masurilor asiguratorii si in alte cauze care au ca obiect realizarea creantelor bugetare;

- solutioneaza cererile platitorilor prin care se solicita relatii referitoare la aplicarea executarii silite si a modalitatilor de stingere a creantelor bugetare;

- elaboreaza pe baza datelor detinute, informari si situatii privind realizarea creantelor bugetare, solicitate de organele ierarhic superioare;

- elaboreaza informari referitoare la modul de solutionare a unor probleme deosebite intampinate in realizarea creantelor bugetare.

1.3.15.DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA,STRATEGII

Directia Dezvoltare locala.Patrimoniu,Strategii este subordonata Viceprimarului.Activitatile specifice directiei sunt repartizate pe compartimente functionale .fiind conduse de directorul executiv,care impreuna cu sefii serviciilor si birourilor ( compartimentelor) subordonate ,raspunde de ducerea la indeplinire eficient si in deplina concordanta cu legislatia in vigoare,a programelor de dezvoltare a municipiului si are in principal urmatoarele atributii:

-elaboreaza strategia de dezvoltare a municipiului avand la baza principiile dezvoltarii durabile ,

-asigura asistenta de specialitate la Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pentru proiectele de hotarare elaborate de compartimentele din cadrul directiei.

COMPARTIMENTUL AUTORIZARI ACTIVITATI ECONOMICE SI CONTROL

Este subordonat directorului executiv si are urmatoarele atributii:

In domeniul autorizarii activitatilor economice, conform Legii nr. 507/2002.

- Acorda consultanta asupra modalitatilor optime de autorizare, etapele ce urmeaza a fi parcurse, si documentatia prevazuta de lege pentru constituirea asociatiilor familiale si persoanelor fizice independente;

- Verifica documentatia initiatorului in functie de specificul activitatii solicitate si confirma daca corespunde cerintelor legale;

In situatia in care este depistata o neconformitate, se intocmeste raportul de neconformitate cu recomandarea legala pentru eliminarea neconformitatii, se supune aprobarii executivului primariei si se comunica solicitantului.

- Intocmeste autorizatiile, le supune spre semnare primarului, secretarului si le elibereaza catre solicitant.

-          Intocmeste baza de date privind autorizatiile eliberate si anulate;

-          Transmite periodic la Oficiul Registrului Comertului Botosani copiile autorizatiilor emise ,certificate de catre secretarul municipiului Botosani.

-          Transmite declaratiile pe proprie raspundere ale solicitantilor, Inspectoratului Teritorial de Protectie a muncii si primeste avizele emise.

- La cerere, elibereaza adeverinte privind statutul persoanelor autorizate, conform prevederilor legale ;

-          In procesul de emitere a autorizatiilor, colaboreaza cu inspectiile specializate ale statului.

-          Propune spre anulare autorizatiile solicitantilor care nu au obtinut Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data emiterii autorizatiilor ,pe baza comunicarilor de la Oficiul Registrului Comertului.

In domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, conform cu prevederile OG nr. 99/2000,aprobata si modificata prin Legea 650/2002

- Acorda consultanta privind cerintele legale necesare pentru exercitarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

- Intocmeste acorduri pentru solicitarile de exercitare a activitatilor de comercializare in zonele publice, confirma daca acestea corespund cerintelor legale, le supune spre semnare si le elibereaza solicitantului.

In situatia in care este depistata o neconformitate, se intocmeste raportul de neconformitate cu recomandarea legala pentru eliminarea neconformitatii, se supune aprobarii executivului primariei si se comunica initiatorului.

- Asigura evidenta notificarilor privind vanzarile de lichidare si soldare si comunica comerciantilor luarea in evidenta cu respectarea prevederilor legale.

- Intocmeste baza de date privind reteaua de distributie comerciala si a serviciilor de piata si o transmite ministerului cu atributii in domeniul comertului interior, conform cu normele stabilite de catre acesta.

- Exercita controlul privind respectarea prevederilor legale, potrivit nivelului de competenta, iar in caz de constatare a unor fapte ce constituie contraventii, aplica sanctiunile prevazute de lege.

- Intocmeste baza de date privind sanctiunile aplicate de imputernicitii primarului si de organele de control abilitate de lege, care le vor comunica primariei, in termen de 48 de ore de la aplicarea acestora.

- Propune spre aprobare, suspendarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata, in conditiile prevazute de lege.

- In procesul de emitere a acordurilor pentru comertul din zonele publice si in procesul de control, colaboreaza cu inspectiile specializate ale statului.

- Intocmeste rapoarte de specialitate la proiectele de hotarari promovate spre analiza si aprobarea Consiliului Local, referitoare la activitatea de comercializare a produselor si serviciilor de piata, in conditiile prevazute de lege.

- Rezolva petitiile cetatenilor referitoare la activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata de pe raza municipiului in colaborare cu Corpul de Control al Primarului, potrivit nivelului de competenta.

In domeniul controlului

- participa la controale complexe dispuse prin ordine si dispozitii, impreuna cu inspectiile specializate ale statului;

- prin dispozitia Primarului controleaza activitatea institutiilor subordonate C.L.M;

- verifica modul de utilizare eficienta a resurselor financiare alocate prin bugetul local la institutiile de invatamant;

- verifica modul de utilizare a subventiilor de catre societatile si serviciile care primesc astfel de finantari;

- gestioneaza carnetele cuprinzand formularele proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor ( formulare tipizate cu regim special)

- verifica prin sondaj, realitatea datelor de fundamentare a situatiilor de lucrari si prestari servicii la unitatile cu care Primaria are incheiate contracte de valori mari;

- sesizeaza organele de control specializate din aparatul propriu asupra unor aspecte ce urmeaza a fi cuprinse in planul de control al compartimentelor;

- sesizeaza inspectiilor specializate ale statului, constatarile proprii, care intra in sfera acestora de competenta;

- lunar, iau act de rapoartele de neconformitate intocmite de compartimentele cuprinse in sistemul de asigurare a calitatii;

- controalele efectuate se finalizeaza cu proces verbal de control, care va contine: aspectele constatate, actele normative incalcate, persoanele vinovate de abateri, masurile propuse si termenele de aducere la indeplinire ,pe care le inainteaza Primarului,

- exercita impreuna cu inspectorii de specialitate din compartimentele Primariei, controlul in domeniile:disciplina in constructii,cadastru, fond funciar, registrul agricol, comercial,transport local cu maxi taxi si taximetre

Impreuna cu inspectorii de specialitate din cadrul compartimentelor, verifica pe teren sesizarile, reclamatiile, precum si cazurile semnalate de consilieri in interpelarile din sedintele ordinare.

Informeaza lunar Consiliul Local, in sedinta ordinara, asupra controalelor efectuate si masurilor propuse.

-propune sesizarea instantei judecatoresti in cazul nerespectarii termenelor si masurilor prevazute in procesul verbal de contraventie, sens in care inainteaza Oficiului Juridic, copii dupa procesele verbale de contraventie;

-verifica in teren, prin sondaj, legalitatea solicitarilor pentru redobandirea drepturilor de proprietate;

-verifica modul cum este organizata evidenta si cum se utilizeaza terenurile aflate in proprietatea privata a municipiului;

-exercita controlul activitatilor comerciale privind respectarea prevederilor legale, iar in caz de constatare a unor fapte ce constituie contraventii, aplica sanctiunile prevazute de lege.

- propune spre aprobare, suspendarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata, in conditiile prevazute de lege.

- In procesul de emitere a acordurilor pentru comertul din zonele publice si in procesul de control, colaboreaza cu inspectiile specializate ale statului

-verifica legalitatea efectuarii de catre agentii economici, a actelor de comert, daca obiectivul de activitate inscris in autorizatia de functionare si actul de infiintare corespunde cu actele de comert efectuate;

-verifica daca locurile in care se desfasoara actele de comert, corespund cu cele stabilite si mentionate in autorizatii;

-verifica actele si documentele care atesta provenienta marfurilor comercializate;

-verifica desfasurarea actelor de comert in locurile autorizate de Primaria Municipiului Botosani;

-in cazul activitatii de comert stradal, verifica respectarea amplasamentului aprobat, conform Hotararii de Consiliu local si dovada achitarii la zi a taxei de folosire loc public;

-constata contraventiile si aplica sanctiunile, in conformitate cu legislatia in vigoare privind desfasurarea activitatii comerciale si de prestari servicii si propune daca este cazul, suspendarea sau retragerea autorizatiilor de functionare;

-in functie de competentele prevazute de lege si in colaborare cu inspectiile specializate ale statului, raspunde de rezolvarea in termen a sesizarilor si reclamatiilor cu privire la activitatile comerciale;

-In traficul rutier,controlul autovehiculelor se va efectua numai impreuna cu Politia rutiera si se vor respecta obiectivele de control prevazute de legislatia referitoare la transportul local cu microbuze si taximetre.

-verifica in teren toate problemele care se ridica in audiente, scrisori, reclamatii si intocmeste raspunsuri conform prevederilor legale.

1.3.16.COMPARTIMENTUL PATRIMONIU -CADASTRU

-Este subordonat Directorului executiv si are urmatoarele atributii:

-In domeniul administrarii domeniului public al municipiului

-Evidenta domeniu public si privat

-Asigura evidenta bunurilor apartinand domeniului public al municipiului.

-Asigura efectuarea modificarilor ce survin in structura domeniului public al municipiului, in urma aplicarii dispozitiilor emise la nivel central sau de consiliul local.

-Elaboreaza propuneri privind politici de administrare a domeniului public al municipiului, in colaborare cu alte compartimente, conform directivelor stabilite de executivul primariei sau consiliul local.

-Asigura inventarierea anuala a bunurilor din domeniul public.

-Tine evidenta bunurilor transmise in folosinta gratuita.

-Intocmeste si actualizeaza evidenta de schimburi imobile, exproprieri pentru cauza publica, in colaborare cu alte compartimente cu atributiuni in materie.

-Face propuneri pentru marirea patrimoniului imobiliar (terenuri si cladiri).

- Elaborarea politicilor si strategiilor cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat;

- Elaborarea programelor de dezvoltare si modernizare a infrastructurii edilitar-urbane a localitatilor;

Concesionare bunuri din domeniul public

Elaboreaza analize si asigura documentatia necesara fundamentarii deciziilor privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public al municipiului.

Elaboreaza documentatia necesara pentru organizarea licitatiilor si asigura indeplinirea tuturor procedurilor necesare desfasurarea in conditii legale a acestora.

Elaboreaza caiete de sarcini si contracte de concesiune pentru indeplinirea dispozitiilor din hotararile consiliului local privind concesionarea bunurilor din domeniul public.

Asigura evidenta contractelor de concesiune si urmareste indeplinirea prevederilor contractuale, in colaborare cu alte compartimente abilitate,prin verificari periodice.    

Face propuneri pentru modificarea clauzelor contractuale ,rezilierea acestora si alte propuneri referitoare la derularea contractelor ,ca urmare a verificarilor si constatarilor din teren.

Utilizare terenuri din domeniul public pentru activitati comerciale

Intocmeste permisiunile de folosire a locului public avand in vedere prevederrile legale in domeniu.

Asigura evidenta informatizata a amplasamentelor repartizate agentilor economici,verifica periodic modul de respectare a prevederilor contractuale si intocmeste propuneri de remediere a situatiilor de incalcare a acestora.

Intocmeste dispozitii de incasare a taxei de folosire a domeniului public.

Urmareste modul de incasare a taxei ,asigurandu-se ca aceasta este achitata la termen.

Utilizarea domeniului public pentru activitati de reclama ale operatorilor autorizati.

Asigura evidenta informatizata a contractelor incheiate cu operatorii de reclama,urmareste modul de indeplinire a prevederilor contractuale si elaboreaza propuneri pentru remedierea situatiilor de incalcare a acestora.

In domeniul administrarii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta utilizate ca sedii de partide politice sau ONG- uri:

Intocmeste propuneri privind repartizarea spatiilor catre partide politice si O.N.G., la solicitarea acestora si functie de disponibilul comunicat de Directia Servicii Publice.

Comunica partidelor si O.N.G. hotararile Consiliului Local in domeniu;

Verifica periodic daca spatiile atribuite spre folosinta gratuita sunt utilizate in scopul pentru care au fost solicitate.

Solicita rapoarte semestriale de la utilizatorii de spatii atribuite in folosinta gratuita si le prezinta executivului Primariei.

In domeniul parteneriatului public – privat pentru executia unor obiective de interes public local.

Elaboreaza, in colaborare cu alte compartimente abilitate, documentatia necesara promovarii proiectelor de parteneriat.

Elaboreaza, in colaborare cu alte compartimente abilitate, proiecte de contracte de parteneriat.

Asigura consultanta de specialitate pentru domeniul precizat.

In domeniul administrarii domeniului privat al municipiului

Evidenta domeniul privat

Face propuneri pentru marirea patrimoniului ( achizitii,parteneriate,donatii)avand la baza strategia Consiliului Local in acest domeniu.

Elaboreaza, in colaborare cu alte compartimente abilitate, documentatiile necesare fundamentarii proiectelor de tranzactii cu bunuri imobiliare din domeniul privat.

Asigura evidenta bunurilor transmise in folosinta gratuita.

Concesionare sau inchirierea bunurilor din domeniul privat pentru activitati economice

Asigura evidenta operatiunilor de inchiriere sau concesionare a bunurilor din proprietatea municipiului;

Elaboreaza propuneri pentru concesionarea terenurilor pentru cazurile in care utilizatorul nu poate face dovada unui titlu legal de posesie a terenului;

Intocmeste documentatia si asigura organizarea licitatiilor;

Intocmeste documentatia ,caietul de sarcini ,contractul si procesul verbal de predare -primire privind perfectarea concesiunilor sau inchirierilor si preda efectiv imobilul in prezenta beneficiarului si a proiectantului acestuia.

Verifica modul de respectare a clauzelor contractelor de concesiune incheiate, propune masuri legale in cazul nerespectarii acestora;

Propune spe aprobare nivelul redeventei minime in functie de zona de incadrare a terenului, diferentiat, dupa destinatia terenului;

Asigura confidentialitatea datelor si informatiilor din cadrul compartimentului privind datele si documentele din dosarul concesiunii;

1.3.17.COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR, CADASTRU,

Este compartimentul functional cu atributii in domeniul:

- fond funciar;

- cadastru imobiliar si edilitar.

In domeniul fondului funciar

-          inregistreaza si instrumenteaza documentatii adresate in vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor, in conformitate cu legislatia proprietatii funciare si raspunde de modul de solutionare;

-          intocmeste documentatii pentru retrocedarea si punerea in posesie a terenurilor redobandite;

-          tine evidenta titlurilor de proprietate emise, ordinelor prefectului si a dispozitiilor primarului prin care s-a restituit dreptul de proprietate asupra terenurilor si a celor eliberate catre proprietari; elibereaza acte de proprietate asupra terenurilor persoanelor indreptatite;

-          promoveaza catre Comisia Judeteana de aplicare a Legii fondului funciar si O.J.C.G.C. documentatii pentru validarea hotararilor Comisiei Municipale si a sentintelor judecatoresti cu obiect probleme de fond funciar;

-          inregistreaza, verifica si propune solutii la sesizarile si contestatiile cu privire la reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, comunica in scris petentului, solutia:

-          propune anual modul de folosinta a terenurilor agricole din intravilan si extravilan, din domeniul public si privat al municipiului;

-          gestioneaza pasunile municipale, coordoneaza activitatea de intretinere a acestora si incasarea taxelor de pasunat; fundamenteaza preturile de inchirieri, concesiuni sau taxe de pasunat;

-          gestioneaza terenurile agricole ale municipiului, incheie contracte de inchiriere a acestora, in scop agricol; fundamenteaza preturile de inchirieri, in scop agricol, al terenurilor din intravilan si extravilan;

-          asigura informatii din punct de vedere al dreptului de proprietate asupra terenurilor Oficiului juridic in vederea sustinerii dosarelor in actiuni judecatoresti; actioneaza, in colaborare cu Oficiul juridic, in vederea recuperarii terenurilor proprietatea privata a Consiliului local ocupate abuziv de persoane fizice sau juridice;

-          colaboreaza cu compartimentul Patrimoniu in vederea incheierii contractelor de concesiune pentru terenuri, furnizand informatii in acest scop;

-          instrumenteaza documentatii privind schimburi de terenuri intre Primaria municipiului Botosani si persoane fizice sau juridice, in scopul realizarii unor suprafete de teren pentru constructii sau pentru realizarea unor obiective de investitii de interes municipal;

-          elaboreaza impreuna cu compartimentul Patrimoniu si Urbanism, strategii de gestionare si valorificare a terenurilor proprietatea privata a Consiliului local si domeniului public, conform legislatiei in vigoare;

In domeniul cadastru imobiliar si edilitar.

-          tine la zi evidenta cadastrala a terenurilor din intravilanul si extravilanul municipiului;

-          masoara fiecare parcela de teren si stabileste regimul juridic si categoria de folosinta a acesteia;

-          tine evidenta terenurilor din domeniul public si privat al municipiului si a persoanelor fizice si juridice proprietare/detinatoare; asigura informatii Directiei de taxe si impozite, datele necesare pentru calculul masei impozabile;

-          verifica regimul juridic al terenurilor destinate pentru constructii si completeaza fisa tip anexa la certificatul de urbanism, raspunzand pentru informatiile furnizate;

-          intocmeste, la cerere si contracost, documentatii pentru inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara;

-          colaboreaza cu GEOSIT Suceava, INFOCAD Bucuresti alte institutii specializate in domeniul activitatii de realizare a cadastrului imobiliar al municipiului Botosani;

-          urmareste si receptioneaza lucrarea de introducere a Cadastrului imobiliar si edilitar, precum si intocmirea bancii de date urbane a municipiului;

-          elibereaza, la cerere si contracost, extrase din planul cadastral si fise ale bunurilor imobile, persoanelor sau institutiilor interesate;

-          asigura publicitatea imobiliara pentru lucrarea de cadastru imobiliar predata de catre GEOSIT Suceava si INFOCAD Bucuresti ;

-          avizeaza, pentru conformitate, documentatiile de carte funciara intocmite de persoane autorizate, pentru terenurile din intravilanul si extravilanul municipiului;

-          verifica si avizeaza cu privire la regimul juridic al terenului, documentele de urbanism:

-          efectueaza, la cerere si contracost, masuratori topo pentru terenurile propuse pentru concesiune sau emiterea autorizatiei de constructii.

1.3.18.COMPARTIMENTUL INVESTITII,ACHIZITII PUBLICE

Este subordonat Directorului executiv al Directiei Dezvoltare locala,strategii patrimoniu si are urmatoarele atributii:

In domeniul Investitiilor

- fundamentarea inscrierii in programul anual al achizitiilor publice a cheltuielilor de capital care intrunesc conditiile legale si care sunt aprobate de executivul Primariei, pe baza solicitarilor primite de la unitatile de invatamant, directiile si regiile subordonate Consiliului Local precum si din partea compartimentelor functionale ale primariei .

- intocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investitii, pe baza planurilor urbanistice aprobate precum si strategiei in domeniul investitiilor, supunerea acestora aprobarii ordonatorului de credite si transmiterea catre compartimentul de achizitii publice.

- analizarea documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor publice, intocmirea documentatiilor si obtinerea avizelor si acordurilor necesare.

- colaborarea cu ANL pentru realizarea lucrarilor de viabilizare a terenurilor aferente locuintelor pe care le realizeaza agentia.

- colaborarea cu societatile comerciale ,institutiile si serviciile din subordinea Consiliului local , pentru toate problemele ce privesc activitatile de investitii ,etc.

- inventariaza, in unitatile scolare, lucrarile de reparatii curente, capitale, necesarul de investitii si le supune spre avizare executivului primariei;

In domeniul pregatirii documentatiilor tehnico – economice

- intocmeste propuneri pentru elaborarea studiilor privind necesitatea si oportunitatea investitiilor, fundamenteaza Programul anual de investitii;

- intocmeste “Note de fundamentare” pentru studiile de fezabilitate si le inainteaza spre aprobare Consiliului Local;

- supune spre aprobare Consiliului Local, principalii indicatori tehnico – economici si caracteristicile principale, reiesite din studiile de fezabilitate si le inainteaza spre aprobare si avizare conform legislatiei in vigoare ( Consiliul Judetean, Ministerul de Finante, etc, )

-asigura derularea contractelor de proiectare, si executie,

- propune intocmirea de acte aditionale la contractele in derulare si urmareste respectarea conditiilor de contractare si termenele impuse prin contracte;

- asigura documentele necesare pentru deschiderea finantarii obiectivelor de investitii, in limitele sumelor alocate anual.

In domeniul executiei obiectivelor de investitii, in limitele sumelor alocate anual.

- urmareste prin inspectori de santier si raspunde de executia obiectivelor de investitii aprobate, incadrarea in prevederile Proiectului tehnic, a Caietelor de sarcini si a prescriptiilor tehnice in vigoare;

- verifica din punct de vedere cantitativ si calitativ situatiile de lucrari pe care le propune spre decontare la Compartimentul de specialitate din cadrul Directiei economice;

- urmareste si avizeaza intocmirea “notelor de comanda suplimentare” si a “Dispozitiilor de santier”, pentru orice cantitate suplimentara executata sau pentru orice schimbare de solutie;

- asigura si verifica intocmirea “Proceselor verbale de lucrari ascunse”, a “Proceselor verbale de receptie preliminara” si a “Fazelor determinate”, pentru lucrarile executate ;

- raspunde de incadrarea in devizele generale avizate si reactualizate;

- inainteaza spre aprobare Consiliului Local, devizele generale reactualizate;

- supune spre aprobare CCTE indicatorii tehnico-economici si orice schimbare majora de solutie sau orice schimbare de indicatori ;

- tine secretariatul CCTE si urmareste ducerea la indeplinire a deciziilor luate;

- urmareste stadiul fizic de executie a investitiilor si incadrarea in graficele de executie stabilite in contract;

-raspunde de receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente, la terminarea lucrarilor cat si de receptia finala la expirarea perioadei de garantie;

-inventariaza in unitatile scolare ,lucrarile de reparatii curente,capitale,necesarul de investitii si le supune spre avizare executivului primariei,

- raspunde de realizarea obiectivelor de investitii pana la receptionarea acestora, intocmirea cartii constructiei si predarea catre beneficiar;

- colaboreaza cu compartimentul de specialitate din cadrul Directiei economice pentru decontarea sumelor confirmate in situatiile de lucrari;

- intocmeste rapoarte statistice trimestriale si anuale privind investitiile;

- asigura raspunsul in termen la petitiile cetatenilor, agentilor economici sau unitatilor scolare, in probleme de investitii;

- indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea Primariei, in domeniul investitiilor, conform prevederilor legale.

- raspunde de respectarea legislatiei in vigoare privind derularea obiectivelor de investitii, de la administrarea contractului pina la receptia finala.

1.3.19.COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

Este subordonat Directorului executiv si are urmatoarele atributii:

In domeniul achizitiilor publice

- Intocmirea documentatiei necesare demararii si desfasurarii procedurilor de achizitii publice de produse servicii si lucrari avand in vedere etapele:

-              planificarea achizitiilor,

-              initiere si lansare procedura achizitii

-              derulare procedura achizitii

- finalizare procedura achizitii prin incheiere contract , impreuna cu compartimentele care solicita achizitia,

-Intocmirea programul anual al achizitiilor publice conform dispozitiilor legale in vigoare avand la baza referatele de necesitate si oportunitate intocmite de compartimentele de resort ,pentru obiectivele cuprinse in acestea.

-Studierea documentatiei tehnico-economice a obiectivelor de investitii in vederea achizitionarii proiectelor de investitii publice,

-Sustinerea proiectelor de investitii publice impreuna cu Serviciul Investitii, la institutiile si/sau organismele prevazute de lege.

-Verificarea/ avizarea documentatiei necesare organizarii achizitiei lucrarilor de investitii publice si desfasurarea acestora in conditiile reglementarilor in vigoare la data organizarii ;

-Pregatirea documentatiei necesare organizarii achizitiilor bunurilor de natura mijloacelor fixe cuprinse in lista de dotari dupa aprobarea bugetului municipiului ( cele referitoare la activitatea Primariei ) ,impreuna cu compartimentele care solicita achizitia

-Verificarea / avizarea documentatiilor pentru elaborarea si prezentarea ofertelor in vederea organizarii procedurilor de achizitii publice de produse, servicii, lucrari neprevazute in programul de investitii, cele care se refera la activitatea Primariei ( fara institutiile, directiile si serviciile din subordinea Consiliului Local ) ,impreuna cu compartimentele care solicita achizitia,

-Intocmeste referate si dispozitii pentru numirea comisiilor din care va face parte si un reprezentant din partea compartimentului care solicita achizitia,

-Pentru fiecare achizitie publica,intocmeste dosarul achizitiei publice asa cum prevede legislatia in vigoare.Un exemplar va fi predat compartimentului care va administra contractul

-Asigurarea ,impreuna cu serviciile care solicita achizitii publice, secretariatul comisiilor de licitatie ;

-Intocmirea de procese – verbale, rapoarte, hotarari prevazute de lege ale comisiei de evaluare;

-Transmiterea documentelor de adjudecare a achizitiilor publice factorilor mentionati in actele normative in baza carora s-au organizat achizitiile si / sau reglementarile interne ;

-Protejarea proprietatii intelectuale si / sau secretelor comerciale ale participantilor precum si protejarea intereselor institutiei si a confidentialitatii in limitele prevazute in cadrul legal si / sau cel intern existent, la organizarea licitatiilor si pe parcursul desfasurarii lor ;

-Monitorizarea contractelor de achizitii publice de produse, servicii si lucrari care se deruleaza la nivelul Primariei Municipiului Botosani.

1.3.20.COMPARTIMENTUL URBANISM

Este subordonat arhitectului sef al municipiului si are ca atributiuni principale:

-          asigura aplicarea si, dupa caz, propuneri pentru modificarea prevederilor Planului urbanistic General, Planului Amenajare Teritoriu Administrativ si Regulamentului Local de Urbanism;

-          intocmeste programe de organizare,dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Botosani si asigura urmarirea realizarea lor conform prevederilor legale.

-          Initiaza intocmirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului pe teritoriul administrativ al municipiului,ce se executa din bugetul local sau din fonduri atrase ,nerambursabile si avizeaza toate documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului intocmite de persoanele fizice si juridice,pe teritoriul localitatii.

-          organizeaza consultarea cetatenilor in vederea avizarii si aprobarii Planului de urbanism in conformitate cu prevederile legale.

-          asigura respectarea prevederilor legale privind protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si a tuturor zonelor protejate indiferent de natura acestora.

-          propune masuri pentru reabilitarea unor zone si puncte de municipiu ,in vederea ridicarii gradului de utilitate si estetica urbana ,in conformitate cu documentatiile de urbanism aprobate conform legii.

- verifica incadrarea planurilor de situatie prezentate de persoane fizice si juridice in planurile de urbanism aprobate si intocmeste propuneri, in vederea avizarii si aprobarii de catre autoritatea locala a amplasarii obiectivelor, cu destinatie compatibila cu functiunea zonei respective, si anume:

- verifica daca documentatia de urbanism (PUD sau PUZ) respecta Regulamentul Local de Urbanism si este intocmita conform prevederilor legislatiei si actelor normative in vigoare,cu modificarile si completarile ulterioare.

- intocmeste rapoarte de specialitate, in vederea promovarii spre analiza in Consiliul Local al Municipiului Botosani, a documentatiilor de urbanism;

-          colaboreaza cu serviciile Patrimoniu, Cadastru, Fond funciar, Juridic, Corp Control privind avizarea actelor si documentatiilor tehnice prezentate pentru autorizare.

Intocmeste documentatia pentru Comisia Tehnica de avizare a documentelor tehnico-economice pentru promovarea Hotararii Consiliului Local

In domeniul autorizarii constructiilor

- raspunde de preluarea, verificarea cererilor pentru eliberarea in termen a Certificatelor de Urbanism si Autorizatiilor de Constructie, asigura informatiile necesare, urmareste prezentarea de catre solicitanti a tuturor documentelor, acordurilor si avizelor prevazute de lege;

- colaboreaza cu Compartimentul Patrimoniu, Fond Funciar si Oficiul Juridic, in vederea stabilirii regimului juridic al imobilelor si verificarii legalitatii actelor depuse de solicitant;

-raspunde de intocmirea autorizatiilor de construire,certificatelor de urbanism si tine evidenta centralizata a acestora,

-intocmeste si transmite toate evidentele specifice activitatilor de construire,

-intocmeste evidenta certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire ,pina la declararea finalizarii lucrarilor de executie ,conform cu prevederile legislatiei in vigoare,

-          face propuneri si participa la elaborarea de studii, prognoze, proiecte de programe anuale privind dezvoltarea economico-sociala a Municipiului Botosani, de organizare si amenajare a teritoriului;

-          urmareste regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrarilor ,pe baza declaratiilor inregistrate.

- transmite , pana la data de 5 a fiecarei luni, situatia autorizatiilor de construire eliberate de Primaria Municipiului Botosani, in luna precedenta.

-          In domeniul eliberarii acordului unic,exercita urmatoarele atributii:

-coordoneaza si urmareste activitatea de obtinere a avizelor in vederea eliberarii autorizatiei de construire.

-colaboreaza cu reprezentantii desemnati de emitentii de avize in vederea respectarii clauzelor din protocol.

-verifica documentatia aferenta emiterii acordului unic.

Atributiuni ale compartimentului in domeniul controlului

Pentru lucrarile de construire incepute, are obligatia de a verifica conformitatile cu prevederile Autorizatiei de constructie, respectarea proiectului (anexa la Autorizatia de constructie ).

-              Pentru lucrari de construire sau amenajare depistate ca incepute fara autorizatie de construire intocmeste;

a) Somatie cu termen de intrare in legalitate

b) PV de constatare a contraventiei (la max. 10 zile de la expirarea termenului somatiei).

Rezolvarea reclamatiilor si sesizarilor cetatenilor in legatura cu problemele referitoare la urbanism si amenajarea teritoriului ,prin constatarea veridicitatii reclamatiei (prin nota de constatare intocmita si semnata de inspectorul de zona)

-         Intocmeste raspuns catre reclamant sau somatie catre reclamat.

Urmarirea realizarii obiectivelor autorizate

-              inregistrarea inceperii executiei;

-              constatarea stadiului fizic al executiei (periodic in %);

-              raspunde de atentionarea titularului Autorizatiei de construire privind obligatia de a declara finalizarea lucrarilor autorizate si de a regulariza taxa pentru Autorizatia de construire (scrisoare cu confirmare de primire)

-              verificarea corectitudinii declaratiei (data finalizarii, valoarea diferentei de taxa datorata).

Proiectare

-intocmeste schite si proiecte de urbanism pentru promovarea documentatiilor proprii,precum si pentru persoanele defavorizate care nu au posibilitatea de a apela la firme specializate in domeniu.

-  pentru alte categorii de solicitanti (persoane fizice si juridice) documentatiile vor fi puse la dispozitie contra cost la un pret stabilit conform Ordinului nr. 11/N/01.06.1994 al M.L.P.A.T.

-  asigura elaborarea si proiectarea documentatiilor de urbanism ( PUD sau PUZ) pentru obiective de interes local ,in vederea concesionarii terenului sau asigurarii investitiilor proprii.

-  Asigura consultanta tehnica de specialitate privind realizarea unor proiecte de investiti proprii cat si verificarea documentatiilor necesare.

-  Asigura obtinerea avizelor,acordurilor pentru planurile urbanistice finantate din bugetul local ,precum si documentatia tehnico-economica necesara obtinerii acestora.

In exercitarea atributiilor ce ii revin ,Serviciul Urbanism colaboreaza cu urmatoarele institutii: - Prefectura Judetului Botosani

-          Consiliul Judetean

-          Inspectia Judeteana in Constructii

-          Inspectoratul de protectie a mediului

-          Inspectoratul de sanatate publica

-          Sc Electrica Sa –sucursala Botosani

-          Romtelecom Sa

-          Distrigaz Nord Sa-sector Botosani

-          RAJ „APA

1.3.21.CABINET PRIMAR

Este subordonat Primarului si are atributii in domeniile:

-          organizeaza conferinte de presa la solicitarea executivului Primariei;

-          transmite presei pentru publicare anunturile promovate de compartimentele de specialitate.

- selecteaza stirile aparute in mass-media locala cu privire la activitatea Primariei si prezinta saptamanal executivului Primariei, sinteza acestora;

-          ia masuri pentru prezentarea activitatii Primariei si a Consiliului Local, in publicatia Monitorul Oficial

-          intocmeste calendarul activitatilor culturale desfasurate in municipiu, asigurandu-se legatura cu principalele institutii de spectacol din Botosani;

-          organizeaza manifestari cu caracter local si international, initiate de Consiliul Local si de Primarie, de la pregatirea programului si invitatiilor pana la coordonarea activitatilor propuse;

-          participa alaturi de celelalte compartimente la intocmirea si distribuirea materiale informative si de prezentare ale municipiului Botosani;

-          intocmeste documentatii in vederea acordarii titlului de “Cetatean de Onoare” al Municipiului Botosani si a Diplomelor „Sf. Gheorghe”, sau altor distinctii acordate de Consiliul Local si Primaria Municipiului;

-          asigura relatiile cu reprezentantii cultelor si cu organizatiile din care acestia fac parte;

-          asigura traducerile din limbi straine ale tuturor materialelor sosite pe adresa Primariei cat si redactarea si transmiterea raspunsurile oficiale catre toate organismele care se adreseaza Consiliului local si Primariei;

-          pregatirea, elaborarea si traducerea documentelor necesare pentru infratiri,conventii,congrese,simpozioane si alte actiuni internationale.

-          organizarea programelor pentru delegatiile straine, participarea la primirile protocolare, asigurarea traducerilor pe parcursul convorbirilor (engleza, franceza, italiana, etc).

-          propune proiecte de hotarari si intocmeste rapoarte de specialitate pentru activitatile desfasurate in cadrul Compartimentului.

1.3.22.COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

Compartimentul de audit public intern organizat in cadrul Primariei Municipiului Botosani functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern si Normele metodologice privind misiunea de audit public intern nr. I 1.109/14.01.2004, avizate de catre Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana Botosani cu adresa nr. I 355/19.01.2004.

Compartimentul de audit public intern, functioneaza in subordinea directa a primarului, exercitand o functie distincta si independenta de activitatile Primariei municipiului Botosani. Compartimentul audit public intern, nu trebuie sa se implice in elaborarea procedurilor de control intern.

Activitatea de audit public intern nu trebuie supusa nici unei ingerinte externe, incepand de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectiva a lucrarilor si pana la comunicarea rezultatelor.

Auditorii trebuie sa aiba atitudine impartiala, sa nu aiba prejudecati si sa evite conflictele de interese.

Auditorii interni, trebuie sa-si indeplineasca atributiile in mod obiectiv si independent, cu profesionalism si integritate, potrivit normelor si procedurilor specifice activitatii de audit public intern.

Unitatile la care se va desfasura actiunea de auditare:

1.      Ordonator principal - Primaria municipiului Botosani;

2.      Ordonatori tertiari:

a.      Directia Servicii Publice Botosani;

b.      Cantina de ajutor social Botosani – Cresa municipala Botosani;

c.       Serviciul public local de asistenta sociala Botosani;

d.      Teatrul „Mihai Eminescu” Botosani;

e.      Teatrul de Papusi „Vasilache” Botosani;

f.        Filarmonica Botosani;

g.      17 centre bugetare din invatamant (prescolar, primar si gimnazial, liceal si profesional) din municipiul Botosani,

Atributiile Compartimentului audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Botosani:

-elaboreaza normele metodologice specifice Primariei Municipiului Botosani.

Normele metodologice se elaboreaza cu avizul DGFPJ Botosani Biroul Auditul Intern.

Unitatile aflate in subordinea sau coordonarea , Primariei Municipiului Botosani nu elaboreaza Norme metodologice proprii.

-elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern.

Planul anual de audit intern are urmatoarea structura:

scopul actiunii de auditare;

obiectivele actiunii de auditare;

identificarea/descrierea activitatii/operatiunii supuse auditului public intern;

identificarea/descrierea entitatii/entitatilor sau a structurilor organizatorice la care se va desfasura actiunea de auditare;

durata actiunii de auditare;

perioada supusa auditarii;

numarul de auditori proprii antrenati in actiunea de auditare;

precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunostinte de specialitate, precum si a numarului de specialisti cu care urmeaza sa se incheie contracte externe de servicii de expertiza/consultanta (daca este cazul);

Actualizarea planului de audit public intern se face in functie de:

Modificarile legislative sau organizatorice, care schimba gradul de semnificatie a auditarii anumitor operatiuni, activitati sau actiuni ale sistemului;

Solicitarile DGFPJ Botosani/Primaria municipiului Botosani de a introduce/inlocui/elimina unele misiuni din planul de audit intern.

Actualizarea planului de audit public intern se realizeaza prin intocmirea unui Referat de modificare a planului de audit public intern, aprobat de conducatorul Primariei Municipiului Botosani.

efectueaza activitati de audit public intern, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Compartimentului audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Botosani auditeaza la unitatile care sunt cuprinse in plan, cel putin odata la trei ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din patrimoniul Primariei Municipiului Botosani, sau al unitatilor aflate in subordinea sau coordonarea Primariei Municipiului Botosani

constituirea veniturilor publice, a modului de autorizare a titlurilor de creanta;

modul in care se face fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli si cum se aloca creditele bugetare;

modul in care este organizat sistemul contabil si fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si al rezultatelor obtinute;

modul in care este organizat sistemul de luare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;

structura sistemelor de conducere si control precum si riscurile asociate;

sistemele informatice;

-informeaza DGFPJ Botosani, despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul Primariei Municipiului Botosani si conducatorii ordonatorilor tertiari, precum si despre consecintele acestora.

In acest sens, Compartimentului audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Botosani transmite DGFPJ Botosani, sinteze ale recomandarilor neinsusite de conducatorul Primariei Municipiului Botosani si conducatorii ordonatorilor tertiari auditati, precum si consecintele neimplementarii acestora, insotite de documentatia justificativa. Transmiterea sintezelor se va face pana la 10 ale lunii urmatoare pentru trimestrul trecut.

-raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit.

Compartimentului audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Botosani transmite DGFPJ Botosani, raportari privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatea de audit desfasurata.

-Compartimentului audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Botosani, elaboreaza rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern.

-Rapoartele anuale, vor cuprinde principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit public intern, stadiul implementarii recomandarilor, eventualele prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si informatii referitoare la pregatirea profesionala a auditorilor.

Raportarile anuale intocmite de Compartimentului audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Botosani, privind activitatea de audit public intern, se transmit la DGFPJ Botosani pana la 15 ianuarie.

-in cazul identificarii unor iregularitati, sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului Primariei Municipiului Botosani si structurii de control intern abilitate.

In situatia in care in timpul misiunilor de audit public intern se constata abateri de la regulile procedurale si metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii auditata, auditorii interni trebuie sa instiinteze conducatorul Primariei Municipiului Botosani si structura de inspectie, sau o alta structura de control intern stabilita de conducatorul Primariei Municipiului Botosani, in termen de 3 zile.

In cazul identificarii unor iregularitati majore, auditorul intern poate continua misiunea sau poate sa o suspende cu acordul conducatorului Primariei Municipiului Botosani daca din rezultatele preliminare ale verificarii se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite.

1.3.23.INSPECTORATUL DE PROTECTIE CIVILA

Este organ tehnic de specialitate in subordinea directa a Primarului.

Inspectoratul de Protectie Civila este organizat si functioneaza in baza Legii Protectiei Civile nr. 106/1996 si a Legii nr. 124/1994 – privind aprobarea O.G. nr. 47/1994 - privind apararea impotriva dezastrelor prin care Primarul asigura conducerea, indrumarea si Controlul activitatilor de Protectie Civila pe teritoriul Municipiului.

-              studiaza si prezinta propuneri cu privire la conceptia aplicarii masurilor de protectie civila pe teritoriul municipiului, in concordanta cu posibilitatile de actiune a mijloacelor de atac ale inamicului sau in cazul producerii unor dezastre;

-              intocmeste si prezinta spre aprobare primarului, documentele operative si de conducere privind: planul de protectie civila, planul de protectie si interventie in caz de dezastre, planificarea pregatirii de protectie civila, planul cu principalele activitati de protectie civila, cu organizarea controalelor la organele de protectie civila, planul de antrenamente si verificarea subunitatilor de serviciu;

-              indruma intocmirea si actualizarea documentelor operative de catre inspectoratele si comisiile de protectie civila de la institutiile publice si agenti economici; verifica aplicabilitatea acestora pe timpul controalelor, antrenamentelor si exercitiilor de protectie civila;

-              pregateste si asigura functionarea postului de instiintare si alarmare si punctelor de comanda ale municipiului, coordoneaza si indruma activitatile de pregatire, utilajele si functionarea punctelor de comanda de la agentii economici si institutiile publice;

-              stabileste si asigura realizarea masurilor referitoare la organizarea observarii cercetarii de protectie civila precum si intrebuintarii subunitatilor de cercetare in teritoriu;

-              indruma si raspunde de pegatirea pentru protectie civila a personalului din formatiunile sanitare voluntare ale Crucii Rosii, controleaza si indruma desfasurarea pregatirii in scoli, institutii de invatamant superior, indiferent de forma de proprietate;

-              analizeaza periodic rezultatele pregatirii formatiunilor de protectie civila ale salariatilor si populatiei; intocmeste rapoarte sinteza si tine evidenta pregatirii pentru protectie civila;

-              indruma, controleaza si avizeaza aplicarea masurilor prevazute in actele normative, privind proiectarea si executia adaposturilor de protectie civila, in subsolurile noilor constructii si amenajarea unor lucrari subterane, ca adaposturi de protectie civila;

-              tine evidenta si controleaza intretinerea, conservarea si modul de folosire in timp de pace a fondului de adapostire;

-              prezinta propuneri pentru completarea necesarului de adapostire, instiintare – alarmare, protectie nucleara, biologica si chimica (NBC) si dezvoltarea capacitatii de protectie civila in planul de mobilizare a economiei nationale;

-              studiaza si urmareste impreuna, cu organele de specialitate aplicarea masurilor de protectie impotriva urmarilor accidentelor nucleare si chimice;

-              executa studii privind folosirea in actiunile de interventie a tehnicii si utilajelor din economie, tine evidenta utilajelor ce pot fi folosite in cazul dezastrelor;

-              studiaza, impreuna cu organele de specialitate, masurile privind asigurarea functionarii retelelor de alimentare cu energie electrica, apa si gaze a localitatilor in caz de dezastre si razboi;

-              instiinteaza si alarmeaza populatia despre pericolul atacului inamicului, pregateste si prezinta proiecte de comunicare ce urmeaza a fi transmise in mass media;

-              urmareste permanent mentinerea in stare de operativitate a mijloacelor tehnice pentru alarmarea populatiei la dezastre;

-              organizeaza actiunile comisiilor si formatiunilor de protectie civila pentru localizarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor, organizeaza centralizarea si analiza datelor despre urmarile produse si prezinta propuneri pentru intrebuintarea fortelor si mijloacelor de protectie civila, in functie de situatie, informeaza operativ Inspectoratul Judetean de Protectie Civila despre situatia creata, urmarile produse si masurile intreprinse;

-              informeaza Inspectoratul Judetean de Protectie civila despre identificarea munitiilor ramase neexploatate pe teritoriul municipiului si realizeaza masurile imediate ce se impun;

-              studiaza si propune imbunatatirea organizarii protectiei civile in functie de modificarile intervenite in organizarea administrativa si dezvoltarea economico – sociala a municipiului;

-              prezinta propuneri pentru planificarea in bugetul local a fondurilor necesare pe linie de protectie civila;

-              intocmeste situatii centralizatoare privind organizarea si inzestrarea de protectie civila, punctele de comanda si adapostire, sistemele de transmisiuni alarmare; mijloacele de protectie NBC, stadiul pregatirii de protectie civila, precum si alte rapoarte informative pe care le inainteaza periodic Inspectoratului Judetean de protectie Civila.

In realizarea atributiilor ce-i revin, Inspectoratul de protectie civila conlucreaza nemijlocit cu serviciile primariei care sunt incluse in organizarea de protectie civila, cat si cu conducerile institutiilor publice si agentilor economici.

In activitatea sa, Inspectoratul de Protectie Civila poate exercita si alte atributii ce decurg din actele normative in vigoare sau precizate prin ordine si dispozitiuni ale esaloanelor superioare.

1.4.REGULI SI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea in care compartimente din aparatul propriu al Consiliului Local Municipal conlucreaza in vederea aducerii la indeplinire a unor anumite sarcini. De asemenea, prin procedurile de lucru generale se stabilesc reguli generale de functionare, care trebuiesc respectate intocmai de catre toti salariatii aparatului propriu al Consiliului Local Municipal, pentru a se asigura obiectivele stabilite.

Procedura privind implementarea Sistemului de management al calitatii

Compartimentele cuprinse in Sistemul de Management al Calitatii ,prin persoanele cu atributii in domeniul asigurarii calitatii colaboreaza cu reprezentantul Managementului si cu responsabilul Asigurarea Calitatii pentru ducerea la indeplinire a atributiilor specifice dispuse prin Manualul Calitatii,procedurile de sistem,procedurile de lucru,notele interne si alte documente privind asigurarea calitatii ,in vederea imbunatatirii continue a Sistemului de management al Calitatii ,conform standardului de referinta .

Procedura privind comunicarea modului de solutionare a sesizarilor telefonice primite de la populatie

Compartimentele din cadrul Primariei Botosani care au primit spre solutionare sesizari telefonice directe sau distribuite de Compartimentul Relatii Publice , au obligatia de a comunica in scris, executivului Primariei, modul de solutionare a acestora, in termen de 15 zile de la data inregistrarii acestora.Fiecare compartiment va proceda la inregistrarea acestor sesizari intr-un registru al compartimentului sau intr-un program informatic in Intranet,evidenta ce va fi verificata de directorul executiv al Directiei Dezvoltare,patrimoniu,edilitare.

Procedura privind organizarea constatarii contraventionale

Primarul,prin dispozitie,imputerniceste persoanele cu drept de constatare ,dupa caz de constatare si sanctionare a contraventiilor;

Persoanele imputernicite vor solicita compartimentului Autorizari activitati Economice,Control,carnetul cuprinzand formulare ale Proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor,compartiment care le va elibera pe baza de evidenta si semnatura.

Formularele de procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor valorificate potrivit legii ( constatarea in limitele imputernicirilor legale si consemnarea faptelor ce constituie contraventii in formular) se vor inregistra in Registrul Unic tinut de Oficiul Juridic.

In cazul in care contravenientul nu este de fata la intocmirea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor ,Oficiul Juridic asigura comunicarea cu confirmare de primire a unui exemplar din procesul verbal catre contravenient.

Oficiul Juridic ,prin functionarul desemnat,tine evidenta Proceselor Verbale de constatare a contraventiilor ,impotriva carora s-a formulat plingere contraventionala.

Oficiul Juridic asigura instrumentarea plingerilor contraventionale si inaintarea acestora catre instanta de judecata.

Oficiul Juridic asigura punerea in executare impreuna cu Directia de Taxe si Impozite a sanctiunii amenzii contraventionale ,prevazute in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor,impotriva carora nu s-a formulat plingere in termen legal ( ramasa definitiva).

Oficiul Juridic asigura punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale prevazute in Procesul Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor impotriva carora s-a formulat plingere ,dar aceasta a fost respinsa definitiv sau irevocabil de catre instanta de judecata.

Procedura privind publicarea anunturilor in mijloacele mass-media

Pentru orice anunt care trebuie publicat in mijloacele de comunicare in masa este necesar un referat al compartimentului emitent, aprobat de Primar, in care sa se specifice clar data aparitiei, publicatiile, numarul de aparitii si zilele aparitiei, precum si alte detalii referitoare la modul de mediatizare (dimensiunile, pentru machetarea paginii). In cazul anunturilor de televiziune si radio se va indica data aparitiei, numarul de aparitii si tronsonul de timp in care se doreste a fi emis, intrucat aceasta depinde de orele de audienta.

Referatul aprobat, impreuna cu textul in clar al anuntului, semnat de emitent, se va trimite Compartimentului Cabinet Primar, cu cel putin doua zile inainte de data primei aparitii, pentru a avea timpul minim necesar pentru pregatirea publicarii.

Reguli generale privind circulatia si operarea documentelor in cadrul Primariei Botosani

Toate documentele care circula in si intre diferitele compartimente ale Primariei Botosani vor primi un numar de inregistrare din cadrul aplicatiei electronice”Managementul documentelor”.

Salariatii Primariei Botosani care au sarcina de a opera in Programul “Managementul documentelor” au obligatia de a respecta intocmai instructiunile de utlizare a programului (inregistrare, circulatie, expediere), primite in scris.
Fiecare compartiment sau directie in parte va stabili care este circuitul normal al fiecarui tip de document, astfel incat sa se elimine pe cat posibil intarzierea nejustificata a rezolvarii unei probleme, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
Circuitul unui tip de document se poate modifica, in functie de necesitati, de catre fiecare compartiment sau directie in parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunostinta tuturor celor implicati in rezolvarea problemei respective.
Salariatii Primariei Botosani au obligatia de a rezolva problemele specifice si de a raspunde solicitarilor petentilor in termenele legale.

Manuirea si pastrarea sigiliilor (stampilelor) care se aplica pe documente, folosite de Consiliul Local al Municipiului, Directiile si compartimentele de specialitate si Primarul Municipiului Botosani, se va face numai de catre functionarii publici imputerniciti conform Dispozitiei Primarului.

Inregistrarea documentelor se va face numai de catre salariatii special desemnati si instruiti in acest scop.

Indicatorul

Valoarea

VENITURI TOTAL (rd.2+ rd.69+rd.77+rd.87+rd.91)

VENITURI PROPRII-TOTAL(rd.3+rd.51+56)

I.VENITURI CURENTE (rd.4+rd.31)

A. VENITURI FISCALE (rd.5+rd.24)

A1.IMPOZITE DIRECTE(rd.6+rd.7+rd.17+rd.18+rd.21)

IMPOZITUL PE PROFIT

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE ( rd. 8 la rd.16)

Impozitul pe ven. liber-profes. mes. si altor pers. fizice ind. si asociatii familiale*

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

Impozit pe venit. din inchirieri subinchirieri loc de gest. si arend.

Imp. pe ven. obtinute din drepturi de autor si cele cuvenite invent. si inovatorilor

Impozitul pe ven. obtinute din premii si castiguri in bani sau in natura

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariale

Impozit. pe teren de la pers. fizice

Alte impozite si taxe de la populatie

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPR. DE STAT

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERS. JURIDICE( rd.19+20))

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

ALTE IMPOZITE DIRECTE ( rd.22 +23 )

Tx asupra mijl de transp. detinute de pers. Juridice

Impozitul pe terenul agricol

Alte incasari din impozite directe

A2. IMPOZITE INDIRECTE (rd.25+26)

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

ALTE IMPOZITE INDIRECTE(rd.27 la rd.30)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Taxe judiciare de timbru

Tx de timbru pt. contest si plangeri asupra sum. constat. prin acte de ctrl.

Taxe de timbru pentru activitatea notariala

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte incasari din impozite indirecte

B. VENITURI NEFISCALE (rd.32+rd.33+rd.42)

VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REG. AUTONOME

VARSAMINTE DE LA INST. PUBLICE ( rd. 34 la rd.41)

Alte venit. privind circul. pe drumurile publice

Venituri din inc.cv lucr. de comb. a daunatorilor sI bolilor in sect veg.

Veniturile punctelor de insamantari artificiale

Veniturile circumscriptiilor sanitar - veterinare

Contibutia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt intretinerea copiilor in crese

Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitati autofinantate.

Contributii datorate de pers benef ale serviciilor cantinelor de ajutor social

Taxe din activitatI cadastrale sI agricultura

Alte venituri de la institutiile publice

DIVERSE VENITURI(rd.43 la rd.50)

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata imputatii si despagubiri

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor scomerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar precum si regiilor autonome

Venituri din concesiuni si inchirieri

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarzaiere a decl de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii

Venituri realizate din administr. sau valorif. bunurilor fostelor CAP

Incasari din alte surse

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd. 52)

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI ( rd.53 la55)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Venituri din vinzarea locuintelor constr. din fondurile statului

Venituri din privatizare

III.VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA (rd.57)

VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA (rd.58 la 68)

Taxe speciale

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

Venituir din fondul pentru drumurile publice

Venituri din fondul de interventie

Venituri din fondul pentru locuinte

Venituri din amortizarea mijloacelor fixe

Donatii si sposorizari

Sume acord. de pers jur. si fiz. in vederea part. la finat. unor act. de interes public

Ven. ptr. finant. progr. de pietruire a drumurilor com. si alim cu apa a satelor

Ven. pt. finant. act. pt reduc. risc. seism al constr. exist cu dest de locuinte

Ven. din inchirierea vanz. si conces unor bunuri din administr spitalelor publ.

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT (rd.70 la 72)

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII*

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VAL ADAUGATA PT BUGETELE LOC

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT ( rd.73 la 76)

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume defalcate din impoz. pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din impoz. Pe venit pentru subv en. Term. Livr. Populatiei

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

VI. SUBVENTII (rd. 78+84)

SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE DE STAT(rd.79 la 83)

Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

Subventii primite de bug. locale pentru investitii finantate partial din impr. externe

Subventii primite de bug. locale pentru sustinerea sist de protectie a pers cu handicap

Subventii primite de bug. locale pentru drumuri judetene comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de loc. noi

Subv. primite de bug. loc. ptr. fiant. elab plan urb. gen. si a regul.loc. de urb.

Subventii de la bugetul de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE ( rd.85+86)

Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca

Subv. primite de la alte bugete locale pt. sust. sist. de protect. a drepturilor copilului

VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPR. ACORDATE (rd.88)

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.89+90)

Incasari din ramb. impr. Temp. infiintarea unor inst si servi publde interes local sau a unor activ. finatate integral din venit extrabugetare

Incasari din ramb microcreditelor acord de agentiile guv si adm. prin agentii de credit

IX.IMPRUMUTURI (rd.92+95)

IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII (rd.93+94)

Imprumuturi interne pentru investitii

Imprumuturi externe pentru investitii

IMRUMUTURI TEMPORARE ( rd96)

Imprumuturi temporare din trezoreria statului

CHELT. TOTAL(rd.159+171+285+315+376+391+400+409+418+439+451+457)

A. CHELTUIELI CURENTE(rd.161+172+287+316+378+402+420+432+459)

CHELTUIELI DE PERSONAL(rd.162+173+288+317+379+460)

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII(rd.163+173+289+318+379+461)

SUBVENTII (rd.164+175+290+319+462)

Subventii (rd165+176+291+320+463)

Alocatii de la buget pt.institutii publice (rd.164+266+429)

Subventii pt. acoperirea diferentelor de pret si tarif(rd.267+293)

TRANSFERURI (rd.165+268+294+348+368+430)

Transferuri consolidabile(rd.369)

Transferuri din bug locale catre bug. fondului de asigurari sociale de sanatate (rd.370)

Transf. Din bug. Com oras munic sau sect munic Bucuresti catre consiliului judetean pentru sustinerea sist. de prot. a copilului ( rd. 371)

Transferuri neconsolidate (rd.166+269+295+349+431)

Burse ( rd. 167 )

Ajutoare sociale (rd.168)

Alte ajutoare alocatii si indemnizatii (rd.169)

Transferuri catre caminele pentru persoanele varstnice ( 181)

Contributii ale administratiei publice localela realizarea unor lucrari si servicii de interes public local in baza unor conventii sau contracte de asociere ( rd.293+321)

Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare ( rd. 296 )

Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala ( rd.350)

Asociatii si fundatii ( rd. 182+464)

Contributii la programe realizate cu finantare internationala ( rd. 170)

Sustinerea cultelor ( rd.184)

Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav ( rd. 171)

Contributii la salarizarea personalului neclerical ( rd. 186 )

Alte transferuri (rd.172+297+432)

Ajutoare banesti pentru incalzirea locuintei ( rd.188)

Programe cu finantare nerambusabila ( rd. 193 )

DOBANZI (rd.386+298)

Dobanzi aferente datoriei publice locale ( rd. 387)

Dobanzi aferente datoriei publice interne( rd. 388)

Dobanzi aferente datoriei publice externe ( rd.389)

Cheltuieli ocazionale de emisiune si plasare titlurilor de valoare in cod legii ( rd 390)

Diferente de curs aferente datoriei publice locale ( rd.391)

Plati de dobinzi (rd.399)Dobinzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur(rd.400)

Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare ( rd. 401)

B. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.154+173+271+298+351+433)

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.155+174+272+299+352+434)

Investitii ale institutiilor publice(rd156+175+273+300+353+435)

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale (rd.274+301+436)

C. OPERATIUNI FINANCIARE( rd.360+376+406)

IMPRUMUTURI ACORDATE ( rd377)

Imprumuturi ( rd.378)

Impr. Temp. pt. infiint. Unor inst. si serv publ.de int. loc. Finant. Din ven. Extrab (rd.379)

Imprumuturi acordate de agentiile guv si administrate prin agentii de credit ( rd. 379 )

RAMB. DE CREDITE PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE (rd.361)

Ramb. De cred. Externe pl de dob si comisioane af acestora din fond de garant.( rd.362)

Rambursari de credite externe(rd.363)

Plati de dobinzi si comisioane (rd.364)

Rambursari de credite externe contracte de stat ( rd. 402)

Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat ( rd. 403)

Rambursari de imprumuturi ( rd.407)

Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur (rd. 408)

Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului(rd.409)

Rambursarea imprumuturilor interne pt. Investitii ( rd.410)

Rambursarea imprumuturilor externe pt. Investitii ( rd.411)

D.REZERVE ( rd.418)

REZERVE ( rd.419)

Rezerve (rd.420)

I. SERVICII PUBLICE GENERALE – TOTAL (rd.150)

AUTORITATI PUBLICE (rd.157)

CHELTUIELI CURENTE (rd.152+153)

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

SUBVENTII (rd. 165 )

Subventii ( rd. 166 )

Alocatii de la buget pentru institutiile publice

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.168)

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.169)

Investitii ale institutiilor publice

Autoritati executive

III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE –TOTAL (rd. 194+217+226+253)

CHELTUIELI CURENTE (rd.195+218+227+254)

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.196+219+228+255)

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.197+220+229+256)

SUBVENTII (rd.199+230+257)

Subventii (rd.200+231+258)

Alocatii de la buget pt. institutii publice (rd.201+232+259)

TRANSFERURI (rd.202+233+260)

Transferuri neconsolidabile (rd.203+234+261)

Burse ( rd.204)

Ajutoare sociale (rd.262)

Alte ajutoare alocatii si indemnizatii (rd.263)

Transferuri catre caminele pentru persoane varstnice ( rd. 264)

Asociatii si fundatii ( rd.235)

Contributii la programe realizate cu finantare internationala ( rd. 265)

Sustinerea cultelor ( rd. 236)

Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav ( rd. 266)

Contributii la salarizarea personalului neclerical ( rd.

Alte transferuri (rd.215)

Ajutoare banesti pentru incalzirea locuintei ( rd. 266)

Programe cu finantare nerambursabila ( rd. 273 )

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187+201+216+243)

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.188+2022+217+244)

Investitii ale institutiilor publice (rd.189+203+218+245)

INVATAMNT (rd.190 la rd.196)

CHELTUIELI CURENTE (rd.178+179+181+184)

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII din care:

Manuale

SUBVENTII (rd.182)

Subventii (rd.183)

Alocatii de la buget pt. institutii publice

TRANSFERURI (rd.185)

Transferuri neconsolidabile (rd.186)

Burse

Asociatii si fundatii

Alte transferuri

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.188)

CHELTUIELI DE CAPITAL ( rd. 189)

Investitii ale institutiilor publice

Invatamant prescolar

Invatamant primar si gimnazial

Invatamant liceal

Invatamant profesional

Invatamant postliceal

Invatamant special

Internate camine si cantine pt. elevi

SANATATE (rd.204+205)

CHELTUIELI CURENTE (rd.199+200)

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.202)

CHELTUIELI DE CAPITAL ( rd. 203)

Investitii ale institutiilor publice

Crese

Alte institutii si actiuni sanitare

CULT. RELIGIE SI ACT. PRIV. ACTIV. SPORTIVA SI DE TINERET (rd.219la rd.229)

CHELTUIELI CURENTE(rd.208 la rd.210+213)

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

SUBVENTII (rd. 211)

Subventii (rd.212)

Alocatii de la buget pentru institutii publice

TRANSFERURI (rd.214)

Transferuri neconsolidabile ( rd.215)

Asociatii si fundatii

Sustinerea cultelor

Contributii la salarizarea personalului neclerical

Alte transferuri

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.217)

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.218)

Investitii ale institutiilor publice

Biblioteci publice comunale orasenesti municipale si judetene

Muzee

Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte

Scoli populare de arta

Case de cultura

Camine culturale

Centre de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Culte religioase

Activitatea sportiva

Activitatea de tineret

Alte institutii si actiuni privind cultura religia si activitatea sportiva si de tineret

ASIST SOCIALA ALOCATII PENSII. AJUT. SI INDEMNIZATII (rd.246 la rd.258)

CHELTUIELI CURENTE (rd.223 la rd 234+237)

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

SUBVENTII (rd. 235)

Subventii (rd.236)

Alocatii de la buget pentru institutii publice

TRANSFERURI (rd.238)

Transferuri neconsolidabile (rd.239 la rd.242)

Ajutoare sociale

Alte ajutoare alocatii si indemnizatii

Transferuri catre caminele pentru persoane varstnice

Asociatii si fundatii

Contributii la programe realizate cu finantare internationala

Drept. asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav

Alte transferuri

Ajutoare banesti pentru energia termica

Programe cu finantare nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL (244)

CHELTUIELI DE CAPITAL(rd.245)

Investitii ale institutiilor publice

Centre de ingrijire si asistenta

Centre pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap

Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap

Centre de integrare prin terapie ocupationala

Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

Cantine de ajutor social

Ajutor social

Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului

Serviciul public specializat pentru protectia copilului

Camine pentru persoane varstnice

Drept. asistentului personal pentru copii si adultI cu handicap grav

Alte actiuni privind asistenta sociala alocatii pensii ajutoare si indemnizatii

IV.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (rd.275 la rd.286)

CHELTUIELI CURENTE (rd.262 la rd.264+ 268)

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

SUBVENTII (rd.265)

Subventii (rd.266+267)

Alocatii de la buget pentru institutiile publice

Subventii pt.acoperirea diferentelor de pret si tarif

TRANSFERURI (rd.269)

Transferuri neconsolidabile (rd.270)

Contribuii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes

Alte transferuri

CHELTUIELI DE CAPITAL( rd.272)

CHELTUIELI DE CAPITAL(rd.273+rd.274)

Investitii ale institutiilor publice

Investitii ale regiilor autonome

Intretinerea si repararea strazilor

Iluminat

Salubritate

Intretinere grdini publice parcuri si zone verzi

Locuinte

Alimentari cu apa statii de epurare pt. ape uzate colectoare statii de pompare

Retele centrale si puncte termice

Canalizare

Amenajari hidrotehnice de interes local in intravilan

Introducere de gaze naturale in localitati

Electrificari rurale

Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte

V. ACTIUNI ECONOMICE (rd.302+313+331)

CHELTUIELI CURENTE (rd.303+314+332)

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.304+315)

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.305+316+333)

SUBVENTII (rd.317)

Subventii (rd.318)

Alocatii de la buget pentru institutiile publice (345 )

Subventii pt. acoperirea diferentelor de pret si tarif (rd.319)

TRANSFERURI (rd.320+334)

Transferuri neconsolidabile (rd.321+335)

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local in baza unor conventii sau contracte de asociere ( rd.)

Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare ( rd.336)

Alte transferuri (rd.322)

CHELTUIELI DE CAPITAL ( rd.306+323+337)

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.307+324+338)

Investitii ale institutiilor publice (rd.308+325+339)

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale (rd.326)

AGRICULTURA SI SILVICULTURA (rd.309 la rd.312)

CHELTUIELI CURENTE (rd.304+305)

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL ( rd.307)

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.308)

Investitii ale institutiilor publice

Combaterea daunatorilor si bolilor in sect. Veg- centre locale pt. Prot. Plantelor

Puncte de insamantari artificiale

Circumscriptii sanitar - veterinare ( exclusiv epizootii)

Centre locale de consultanta agricola

TRANSPORTURI SI COMUNICATII (rd.327 la rd.330)

CHELTUIELI CURENTE (rd.315 la rd.317+rd.320)

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

SUBVENTII (rd. 318)

Subventii (rd.319)

Alocatii de la buget pentru institutiile publice

Subventii pt. acoperirea diferentelor de pret si tarif

TRANSFERURI (rd.321)

Transferuri neconsolidabile (rd.322)

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de local in baza unor conventii sau contracte de asociere

Alte transferuri

CHELTUIELI DE CAPITAL ( rd.324)

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.325+326)

Investitii ale institutiilor publice

Investitii ale regiilor autonome

Aviatie civila

Drumuri si poduri

Transportul in comun

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor

ALTE ACTIUNI ECONOMICE (rd.340 la rd.342)

CHELTUIELI CURENTE (rd.333+334)

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

TRANSFERURI (rd.335)

Transferuri neconsolidabile (rd.336)

PlatI efectuate in cadrul programelor de dezvoltare

Alte transferuri

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.338)

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.339)

Investitii ale institutiilor publice

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

Sustinerea programelor de dezviltare regionala

Alte cheltuieli pentru actiuni economice

VI. ALTE ACTIUNI (rd.344)

ALTE ACTIUNI (rd.354 la rd.357)

CHELTUIELI CURENTE (rd.346 la 348)

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

TRANSFERURI ( rd.349)

Transferuri neconsolidabile( rd.350)

Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 352)

CHELTUIELI DE CAPITAL(rd.353)

Investitii ale institutiilor publice

Comandamente militare

Protectie civila

Programe de informare si prezentare a Romaniei

Alte cheltuieli

IX. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE (rd.359)

FOND PTR. GARANT. IMPR. EXTERNE DOB.SI COMIS. AFERENTE (RD.360)

OPERATIUNI FINANCIARE ( rd.361)

RAMB. DE CREDITE PLATI DE DOBNZI SI COMIS LA CREDITE (rd.362)

Rambursari de credite externe plati de dob si comis af acestora din fond de garant.( rd363+364)

Rambursari de credite externe

Plati de dobinzi si comisioane

Rambursari de credite externe contractate de stat

Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe dobanzilor si comis. aferente contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe dobanzilor si comis. aferente contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale

XI. TRANSFERURI(rd.366)

TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE (rd.372+373)

CHELTUIELI CURENTE( rd.368)

TRANSFERURI(rd.369)

Transferuri consolidabile(rd.370+371)

Trans. din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

Transf. Din bug. Com oras mun sau sect mun Bucuresti catre bug consiliului judetean pt sustinerea sist de prot a copilului

Transf. din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

Transf. Din bug. Com oras mun sau sect mun Bucuresti catre bug consiliului judetean pt sustinerea sist de prot a copilului

XII IMPRUMUTURI ACORDATE ( rd.375)

IMPRUMUTURI ( rd.381+382)

OPERATIUNI FINANCIARE(rd.377)

IMPRUMUTURI ACORDATE ( rd.378)

Imprumuturi ( rd.379+380)

Impr. Temp. pt. infiint. Unor inst. si serv publ.de int. loc. Finant. Din ven. Extrabug

Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de cred.

Impr. Temp. pt. infiint. Unor inst. si serv publ.de int. loc. Finant. Din ven. Extrabug

Imprumuturi acordate de agentiile guv. si administrate prin agentii de credit

XIII. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI (rd.384+396)

DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBL LOCALE SI ALTE CH. ( rd. 392 la rd. 395)

CHELTUIELI CURENTE (rd.386)

DOBANZI (rd.387)

Dobanzi aferente datoriei publice locale ( rd.388 la rd.391)

Dobanzi aferente datoriei publice interne

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Cheltuieli ocazionale de emisiune si plasare titlurilor de valoare in conditiile legii

Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe

Dobanzi aferente datoriei publice interne

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Cheltuieli ocazionale de emisiune si plasare titlurilor de valoare in conditiile legii

Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe

PLATI DE DOBNZI (rd.402+403)

CHELTUIELI CURENTE (rd.398)

DOBANZI (rd.399)

Plati de dobinzi (rd.400+401)

Dobinzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare

Dobinzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare

Dobanzi si comisioane la imprumuturile contractate de stat

XIV. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI (rd.405)

RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE (rd.412 la 415)

OPERATIUNI FINANCIARE ( rd.407)

Rambursari de imprumuturi (rd.408 la 411)

Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur

Rambursare imprumuturi acordate de la trezoreria statului

Rambursarea imprumuturilor interne pt. Investitii

Rambursarea imprumuturilor externe pt. Investitii

Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur

Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului

Rambursarea imprumuturilor interne pt. Investitii

Rambursarea imprumuturilor externe pt. Investitii

Rambursarea imprumuturilor externe contractate de stat

XV. FONDURI DE REZERVA (rd.417)

FONDURI DE REZERVA (rd.421)

REZERVE ( rd.419)

REZERVE ( rd.420)

Rezerve

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene

XVI. CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA (rd.423)

CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA (rd.437 la 447)

CHELTUIELI CURENTE (rd.425 la 427+430)

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

SUBVENTII (rd. 428)

Subventii (rd.429)

Alocatii de la buget pt. Institutiile publice

TRANSFERURI (rd.431)

Transferuri neconsolidabile (rd.432

Asociatii si fundatii

Alte transferuri

CHELTUIELI DE CAPITAL ( rd.434)

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.435+436)

Investitii ale institutiilor publice

Investitii ale regiilor autonome

Servicii publice finantate din taxe speciale

Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice

Cheltuieli din fondul de interventie

Cheltuieli din fondul pentru locuinte

Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe

Cheltuieli din donatii si sposorizari

Cheltuieli din sume acordate de persoane Juridice si fizice in vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public

Cheltuieli. ptr. finant. progr. de pietruire a drumurilor com. si alim cu apa a satelor

Cheltuieli. pt. finant. act. pt reduc. risc. seism al constr. exist cu dest de locuinte

Cheltuieli. ptr. achizitionarea de aparat. medicala pentru spitalele publ.

Ch. de investitii din venituri realizate din vanzarea unor bunuri din dom privat

XVII. EXCEDENT/DEFICIT (rd.449)

EXCEDENT/DEFICIT (rd.1- rd.97)

EXCEDENT.(rd 451)

Excedent

2.FUNDAMENNTARE INDICATORILOR FINANCIARI

Nevoia de fonduri publice pentru acoperirea de cheltuieli ale colectivitatilor apare cu caracter de permanenta in orice societate.

Recunoscute ca necesare, cheltuielile publice au dimensiuni diferite de la o tara la alta si chiar in cadrul aceleiasi tari, de la o etapa de dezvoltare la alta. Sustinerea lor se face prin apelul la doua surse importante: venituri de la intreprinderile si domeniile publice si respectiv, fiscalitate. Participarea celor doua surse la formarea fondurilor publice, bugetare si extrabugetare, se prezinta in dimensiuni diferite in timp si spatiu.

Motivatia principala a constituirii de mijloace banesti la dispozitia colectivitatilor si institutiilor publice prin bugete o reprezinta necesitatile social - economice prezente cu caracter de interes general ori local.

Desi dirijarea mijloacelor banesti bugetare cu deosebire catre administratia centrala este inca justificata de pozitia pe care o are statul fata de dezvoltarea economico – sociala in profil teritorial (diminuarea diferentelor majore existente intre localitati prin comparatie cu drepturile sociale ale cetatenilor acoperite din fondurile publice), in timp, odata cu autonomia financiara a localitatilor este posibil ca prin ponderea obligatiilor fiscale, sa fie aduse in prim plan bugetele locale.

Autonomia locala priveste organizarea si functionarea administratiei publice locale si reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a rezolva si de a gestiona, in nume propriu si sub responsabilitatea lor, o parte importanta a treburilor publice, in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta.

Unitatile administrativ – teritoriale sunt: comunele, orasele si judetele. Acestea sunt persoane juridice, au capacitate deplina, poseda un patrimoniu si au initiativa in tot ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitand, in conditiile legii, autoritatea in limitele administrativ – teritoriale stabilite.

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive.

In fiecare judet se alege un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice, care coordoneaza activitatea consiliilor locale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale administratiei publice, organizate in unitatile administrativ – teritoriale sunt conduse de prefect, acesta fiind numit de Guvern in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, reprezentandu-l pe plan local.

2.1.Continutul, interpretarea si caracteristicile bugetelor locale

Activitatea financiara a unei institutii publice este reflectata prin bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia.

Bugetele publice exprima relatii economice in forma baneasca, care apar in procesul repartitiei produsului intern brut si in special a venitului national, cu prilejul constituirii si repartizarii de fonduri centralizate la si de la dispozitia statului ori a colectivitatilor publice, in scopul satisfacerii unor interese generale sau locale.

Bugetele publice nu sunt doar cele cu exprimare la nivel macroeconomic, ci se regasesc in sensul descompunerii in toate fazele proceselor economice bugetare pana la nivelul agentilor economici si a institutiilor publice, ele avand exprimarea de bugete de venituri si cheltuieli proprii si centralizate.

Bugetele publice pot fi interpretate ca balante financiar – operative ce reflecta relatii economice specifice prin consemnarea de indicatori de venituri, respectiv de cheltuieli dupa diferite criterii de structurare.

Potrivit cu exprimarile de mai sus, bugetul de venituri si cheltuieli are semnificatia de balanta financiar-operativa, in cadrul careia are loc o asezare, prin comparare, pe de o parte, a veniturilor, pe de alta parte, a cheltuielilor, care sa raspunda unor cerinte, unor necesitati ale societatii pe o perioada de un an.

Prezenta mai multor categorii de bugete publice este impusa de multitudinea intereselor generale ori locale, de impartirea administrativ – teritoriala si de starea de complementaritate pentru relatiile economice exprimate. Astfel, bugetele publice au si elemente comune, de apropiere, dar si pronuntate deosebiri.

Prin bugete locale se intelege bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor administrativ – teritoriale. In cadrul acestora, apar atat venituri, cat si cheltuieli comune intr-o anumita masura cu cele din bugetul de stat, existand si situatii de complementaritate (invatamant, sanatate, cultura), dar si particularizari.

La bugetele locale, veniturile proprii dominante sunt impozitele si taxele locale, iar la veniturile de echilibrare apar transferurile din bugetul de stat. Prin bugetele locale sunt acoperite actiuni si activitati social – culturale si economice de interes local, dar si national. Altfel spus, bugetelor locale le sunt date competente mai mari in materie de efectuare a cheltuielilor decat in procurarea de venituri. De aici si redistribuirea unor mijloace banesti din bugetul de stat pentru completarea veniturilor la bugetele locale, privind rezolvarea problemelor de interes local.

2.2.Veniturile si cheltuielile bugetelor locale.Veniturile bugetelor locale sunt formate din impozite, taxe, alte venituri, din venituri cu destinatie speciala, din cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale si din transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat.

Impozitele si taxele locale se stabilesc de catre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in limitele si in conditiile legii.

Din impozitul pe venit, incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ – teritoriale, se aloca lunar o cota de la bugetele locale ale oraselor, comunelor si municipiilor, pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea platitorii de impozite, la bugetul propriu al judetului si la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului.

De asemenea, sumele incasate din vanzarea sau din valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dezmembrarii sau dezafectarii unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale apartinand institutiilor si serviciilor publice finantate integral din bugetele locale, dupa deducerea cheltuielilor pentru aceste operatiuni, sumele incasate din concesionarea sau din inchirierea unor bunuri apartinand domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, sumele incasate din valorificarea bunurilor confiscate, in functie de subordonarea institutiilor care au dispus confiscarea , dupa deducerea cheltuielilor aferente constituie venituri ale bugetelor locale si se varsa la acestea.

Sumele incasate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ – teritoriale constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetelor locale si se utilizeaza pentru realizarea de investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale.

Din bugetele locale se finanteaza actiuni social – culturale, sportive, de tineret, inclusiv ale cultelor, actiuni de interes local in beneficiul colectivitatii, cheltuieli de intretinere si functionare a administratiei publice locale, cheltuieli cu destinatie speciala, precum si alte cheltuieli prevazute prin dispozitii legale.

Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot participa cu capital social sau cu bunuri la societati comerciale, pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local sau judetean, dupa caz.

Sumele incasate din veniturile proprii, peste cele aprobate prin bugetele locale pot fi aprobate si utilizate in intregime, pentru suplimentarea cheltuielilor prevazute in aceste bugete, daca depasirea incasarilor e realizata pe total venituri proprii aprobate prin bugetul local si se mentine pana la sfarsitul anului si in conditiile in care nu exista imprumuturi restante, sau dobanzi si comisioane neachitate, aferente imprumuturilor contractate pentru bugetele respective.

In ceea ce priveste cheltuielile de investitii, ordonatorii principali de credite stabilesc prioritatile in repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv inscris in programul de investitii, in limita fondurilor cuprinse in proiectul de buget cu aceasta destinatie, asigurand utilizarea rationala si eficienta a acestor fonduri si realizarea obiectivelor de investitii in cadrul duratelor de executie aprobate.

In bugetele locale nu se pot inscrie si nu se pot aproba cheltuieli fara asigurarea resurselor financiare corespunzatoare.

Putem conchide ca resursele financiare ale unitatilor administrativ – teritoriale se constituie din impozite, taxe si alte venituri fiscale, venituri nefiscale, venituri din capital, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cotele aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale, transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat si venituri cu destinatie speciala.

Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice locale, pe destinatii si ordonatori de credite se efectueaza in concordanta cu atributiile care revin autoritatilor administratiei publice locale si cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul comunitatii respective .

2.3.Elaborarea, aprobarea si executia bugetelor locale

Procesul bugetar poate fi definit ca un ansamblu de masuri, metode, tehnici de lucru prin care institutiile specializate prefigureaza si realizeaza indicatorii finantelor publice, consemnati in balantele financiare cu denumirea de bugete publice.

Procesul bugetar poate fi interpretat ca o succesiune de faze prin care trec bugetele publice de la elaborare pana la realizare.

Institutiile publice sunt prezente in procesul bugetar, cu implicare directa ori indirecta, in diferite faze sau chiar in toate fazele acestuia.

Bugetele locale parcurg, ca toate bugetele publice de altfel, cele trei etape care caracterizeaza procesul bugetar, si anume:

Elaborarea proiectului de buget, cuprinzand : fundamentarea proiectului de buget, intocmirea lucrarilor pregatitoare privind elaborarea proiectului de buget, elaborarea propriu-zisa;

Adoptarea bugetului;

Executia bugetului.

Procesul bugetar la nivelul unitatilor administrativ - teritoriale este sustinut, in sens juridic, de legislatia privind finantele publice locale. Din punct de vedere metodologic, apar prezente norme si instructiuni elaborate de Ministerul Finantelor, ca institutie specializata a Guvernului, ce are responsabilitatea administrarii bugetelor publice.

Fluxul informational, generat de intocmirea lucrarilor pregatitoare privind proiectul de buget, pentru bugetele locale, are un aspect piramidal, ca si in cazul bugetului de stat. La baza apar prezente, de asemenea, institutii publice, unde conducatorii sunt ordonatori tertiari de credite bugetare.

La acest nivel, in plan informational, se intocmesc proiectele de bugete proprii de venituri si cheltuieli. In al doilea esalon, se procedeaza la colectarea, centralizarea si prelucrarea datelor din esalonul anterior.

Prin urmare, proiectele bugetelor locale se elaboreaza pe baza proiectelor de bugete proprii ale administratiei publice locale, ale institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale.

Conducatorii institutiilor sau serviciilor publice cu personalitate juridica din subordinea fiecarui consiliu local, judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sunt, dupa caz, ordonatori de credite secundari sau tertiari.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor initia actiuni de implementare a finantarii bugetare, pe baza de programe care vor fi intocmite de catre institutiile si serviciile publice de interes loca, in scopul finantarii unor actiuni, obiective, proiecte.

Programele analizate de catre ordonatorii principali de credite vor fi propuse spre aprobare ca anexe la bugetul local.

Procesul elaborarii proiectului bugetului local se desfasoara pe baza unui calendar precizat prin lege, care prevede termenele limita pentru desfasurarea acestuia.

Desfasurarea lucrarilor se bazeaza pe prevederile Legii finantelor publice locale, care stabilesc un adevarat scadentar al datelor pana la care trebuie sa se efectueze lucrarile ce revin organelor implicate in procesul de elaborare a proiectului bugetului local.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta proiectele bugetelor locale, echilibrate, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, pana la data de 15 mai a fiecarui an, urmand ca acestea sa depuna la Ministerul Finantelor proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, cel mai tarziu pana la data de 1 iunie a fiecarui an.

Ministerul Finantelor examineaza propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si de transferuri cu destinatie speciala, cuprinse in proiectele bugetelor locale, si, cu acordul Guvernului, comunica, pana la data de 1 iulie, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si ale transferurilor cu destinatie speciala, precum si criteriile de repartizare a acestora pe unitatile administrativ-teritoriale, in vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de catre ordonatorii principali de credite. Limitele sumelor se transmit, pentru informare, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite, elaboreaza si depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, pana la data de 20 iulie, noile propuneri pentru proiectul bugetului, urmand ca acestea sa transmita proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti la Ministerul Finantelor pana la data de 1 august a fiecarui an.

Proiectele bugetelor locale se prezinta spre aprobare consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat. Pe parcursul exercitiului bugetar, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba rectificarea bugetelor locale, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a rectificarii bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Proiectul bugetului local este insotit de raportul primarului, al presedintelui consiliului judetean sau al primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz.

Proiectul bugetului local se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul primariei, dupa care, in termen de 15 zile, este supus aprobarii consiliului local, judetean si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

Consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se pronunta asupra contestatiilor depuse de catre locuitori in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii proiectului si adopta proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, articole si anexe.

Are loc apoi repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetele locale. Se tine cont de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor. Competentele in aprobarea repartizarii pe trimestre revin:

Ministerului Finantelor, pentru sumele defalcate unele venituri ale bugetului de stat, pentru transferurile de la acest buget, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat;

Ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele proprii si ale institutiilor si serviciilor publice subordonate, in termen de 15 zile de la aprobarea sumelor defalcate.

Dupa aprobarea bugetelor locale de catre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat intocmesc si transmit Ministerului Finantelor bugetele pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, cu repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor, grupate in cadrul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si bugetul propriu, pe structura clasificatiei bugetare stabilita de Ministerul Finantelor.

Raportat la aspectul piramidal in sensul vizualizarii privind informatiile din domeniul bugetar, in executia indicatorilor finantelor publice, legatura cu bugetul o realizeaza ordonatorii principali de credite. Ceilalti ordonatori subordonati vor primi credite bugetare printr-o tehnica de repartizare din treapta in treapta.

Astfel, ordonatorii superiori de credite bugetare (principali si secundari) repartizeaza creditele bugetare, aprobate prin bugetele locale, pe unitatile ierarhic inferioare, in raport cu sarcinile acestora, cuprinse in bugetele respective, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.

Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate, numai pentru nevoile unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate.

Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget se aproba de ordonatorul de credite, avandu-se in vedere respectarea dispozitiilor legale. Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente justificative, care sa confirme angajamentele contractuale sau din conventii, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor si a altor drepturi banesti, plata obligatiilor bugetare, precum si a altor obligatii.

Transferurile catre bugetele locale, in cadrul limitelor prevazute in bugetul de stat, se efectueaza de catre Ministerul Finantelor, prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, la cererea ordonatorilor principali de credite, in functie de necesitatile executiei bugetare.

Finantarea cheltuielilor din bugetele locale se asigura prin deschideri de credite de catre ordonatorii principali ai acestora, in limita creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale si potrivit destinatiei stabilite in raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispozitie anterior si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.

Prin urmare, ordonatorii principali, secundari si tertiari de credite raspund de:

elaborarea proiectului de buget propriu;

urmarirea modului de incasare a veniturilor;

necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii creditelor bugetare in limita si cu destinatia aprobate prin bugetul propriu;

integritatea bunurilor aflate in administrare;

organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara.

Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare, consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale, dupa caz, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor locale, in structura urmatoare:

a) la venituri:

-prevederi bugetare aprobate initial;

-prevederi bugetare definitive;

-incasari realizate;

b) la cheltuieli:

-credite aprobate initial;

-credite definitive;

-plati efectuate.

Ordonatorii principali de credite intocmesc trimestrial dari de seama contabile asupra executiei bugetare. Acestea se depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, care, dupa verificarea si centralizarea lor, vor depune la Ministerul Finantelor darea de seama contabila centralizata asupra executiei bugetelor locale, pe ansamblu.

Executia de casa a bugetelor locale se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte:

1. veniturile bugetare pe structura clasificatiei bugetare;

2. cheltuielile in limita creditelor bugetare aprobate si a destinatiei stabilite;

3. alte operatiuni financiare ale ordonatorilor de credite bugetare dispuse de acestia;

4. veniturile extrabugetare si cheltuielile dispuse din acestea, pe institutii publice locale si categorii de resurse.

Cuprinderea de indicatori si apoi aprobarea, respectiv, executarea lor la o institutie publica, prin bugetul de venituri si cheltuieli, poate suporta corective, ca urmare a interventiei institutiei ierarhic superioare in toate etapele procesului bugetar.

Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor in limita transferurilor din bugetul de stat, se utilizeaza, in primul rand, pentru rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobanzilor si a comisioanelor aferente si pentru constituirea fondului de rulment. Acesta se pastreaza intr-un cont distinct deschis fiecarei unitati administrativ – teritoriale, la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, putand fi utilizat, pentru acoperirea unor goluri de casa, a unui eventual deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar sau pentru finantarea unor investitii ori dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitatii.

Formarea si utilizarea resurselor financiare publice locale si contul de executie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curtii de Conturi.

2.4.CALCULE SI FUNDAMENTARI PRIVIND CHELTUIELILE LA PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

Cheltuielile bugetare reprezinta un consum de mijloace materiale sau de munca in scopul desfasurarii activitatii si pentru satisfacerea trebuintelor unitatilor administrativ-teritoriale. Ca urmare, stabilirea valorilor cheltuielilor bugetare reprezinta rezultatul procesului de fundamentare a cheltuielilor.

Cheltuielile publice locale se grupeaza conform clasificatiei bugetare elaborate de Ministerul Finantelor. Potrivit clasificatiei economice, cheltuielile bugetelor locale cuprind: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, subventii, transferuri, dobanzi, cheltuieli de capital, rambursari de imprumuturi si rezerve.

Cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor Municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti se refera la: autoritati executive; invatamant; sanatate; cultura, religie si actiuni privind sanatatea sportiva si tineret; asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii; servicii de dezvoltare publica si locuinte; agricultura si silvicultura; transporturi si telecomunicatii; prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor; alte actiuni cum ar fi comandamente militare, protectie civila, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si Fondul pentru Dezvoltare Regionala; fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente; transferuri catre alte bugete; dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli; plati de dobanzi fie aferente imprumuturilor de tezaur, fie dobanzi datorate trezoreriei statului in cadrul planului de redresare; rambursari de imprumuturi acordate fie din fondul de tezaur, fie din trezoreria statului, fie imprumuturi interne pentru investitii sau imprumuturi externe pentru investitii; fondul de rezerva bugetara; cheltuieli cu destinatie speciala, adica: servicii publice finantate din taxe speciale, cheltuieli din fondul pentru drumurile publice, cheltuieli din fondul de interventie, cheltuieli din fondul pentru locuinte, cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe, cheltuieli din donatii si sponsorizari.

Cheltuielile de personal vizeaza plata drepturilor salariale ale personalului angajat, precum si drepturile de delegare, detasare si transfer in interesul serviciului. Cheltuielile de personal se stabilesc tinand seama de dimensionarea personalului de specialitate, administrativ si auxiliar finantat de la buget, in concordanta cu programele si atributiile pe care le are de realizat fiecare compartiment functional, prin aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul salarizarii.

Fundamentarea cheltuielilor de personal are la baza date de fundamentare a numarului de personal si a fondului de salarii pentru personalul salariat care desfasoara activitati pe baza de proiecte, programe sau obiective.

Statul de functii al personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Botosani sta la baza fundamentarii cheltuielilor de personal pentru autoritatile executive.

Cheltuielile de personal se fundamenteaza pornind de la cheltuielile cu salariile (art 10) la care se adauga:

contributiile pentru asigurarile sociale de stat (22%) - articolul 11

contributiile pentru asigurarile de somaj (3%) - articolul 12

contributiile pentru asigurarile sociale de sanatate (7%) - articolul 13

fondul de risc si accident (0,5%) - articolul 16

deplasari, detasari, transferari - articolul 14

Cheltuielile cu salariile sunt formate din: fondul aferent salariilor de baza, salariile de merit, indemnizatiile de conducere, sporurile de vechime, sporuri pentru conditii de munca, alte sporuri, ore suplimentare, fondul de premii, primele de vacanta, fondul pentru posturi ocupate prin cumul, fondul aferent platii cu ora, fondul pentru conventii civile, indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii si alte drepturi salariale.

Fondul aferent salariilor de baza se obtine prin insumarea salariilor de baza a personalului in functii de conducere, cu salariile de baza ale functionarilor publici, cu salarile personalului de la Directia de impozite si taxe si cu salariile functionarilor cu contract individual de munca.

Exemplu: 58.898.000 lei (salariile primarului si a celor doi viceprimari) + 534.061.000 lei (salariile functionarilor publici si a angajatilor de la Directia de impozite si taxe) + 94.867.000 lei (salariile functionarilor cu contract individual de munca) = 687.826.000 lei/luna

687.826.000 lei/luna x 12 luni = 8.253.912 mii lei/an

Salariile de merit reprezinta 15% din salariile de baza + indemnizatiile de conducere. Primarul si viceprimarii nu pot beneficia de salrii de merit. Doar 20% dintre functionarii publici pot beneficia de salariu de merit si doar 15% dintre persoanele cu contract individual de munca.

20.565.818 lei/luna x 12 luni = 246.789.816 lei/an

Indemnizatia de conducere reprezinta un procent din salariul de baza, cuprins intre 20 -50 %. Primarul si viceprimarii nu primesc indemnizatie de conducere.

45.807.814 lei/luna x 12 = 549.693.7568 lei/an

Sporul de vechime se raporteaza la salariul de baza + indemnizatia de conducere + salariul de merit. Sporul de vechime este cuprins intre 5 si 25%.

133.732.780 lei/luna x 12 luni = 1.604. 793.360 lei/an

Spor pentru conditii de munca si alte sporuri nu se acorda la Primaria Municipiului Botosani.

Orele suplimentare se calculeaza astfel: de luni pana vineri, primele doua ore peste program se platesc cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:

- 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;

- 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal.

La inceputul anului, se estimeaza ca se vor plati circa 40.000.000 lei/luna ore suplimentare.

40.000.000 lei/luna x 12 luni = 480.000.000 lei/an

De fondul de premii beneficiaza functionarii publici si personalul contractual. La functionarii publici, fondul de premii reprezinta 10% din fondul de salarii brut lunar, iar la personalul angajat, fondul de premii este de 2% din fondul de salarii brut lunar.

10% x 711.905.058 lei/luna = 71.190.505 lei/luna

71.190.505 lei/luna x 12 luni = 854.286.060 lei/an

2% x 117.129.355 lei/luna = 2.342.587 lei/luna

2.342.587 lei/luna x 12 luni = 28.111.045 lei/an

Tot din fondul de premii face parte si premiul anual, care se acorda pentru anul anterior si reprezinta un salariu de baza mediu, calculat la 12 luni. Acest premiu anual este de aproximativ 687.826.000 lei.

Total fond de premii = 84.286.060 lei + 28.111.045 lei + 687.826.000 lei = 1.570.223.105 lei

La Primaria Municipiului Botosani nu se acorda prima de vacanta in anul 2004. De asemenea nu exista un fond aferent platii cu ora, pentru anul 2004.

Fondul pentru conventii civile - incepand cu 1 martie 2003 nu se mai incheie conventii civile.

Indemnizatiile platite unor persoane din afara unitatii se refera la indemnizatiile care se acorda celor 25 de consilieri. Indemnizatia lunara este de 3.365.000 lei.

25 consilieri x 3.365.000 lei/luna x 12 luni = 1.009.500.000 lei/an

Alte drepturi salariale sunt estimate la suma de 200.000.000 lei. In aceasta categorie intra concediile medicale platite din fondul de salarii. Pana la a 17-a zi de concediu medical, se platesc drepturile din fondul de salarii, dupa a 17-a zi, drepturile salariale sunt suportate de asigurarile sociale de sanatate.

Total cheltuieli cu salariile = fondul aferent salariilor de baza + salariile de merit + indemnizatiile de conducere + spor de vechime + ore suplimentare + fondul de premii + fondul pentru conventii civile + indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii + alte drepturi salariale

Total cheltuieli salariale la Primaria Municipiului Botosani pentru anul 2004 = 8.253.912.000 lei + 246.789.816 lei + 549.693.768 lei + 1.604.793.360 lei + 480.000.000 lei + 1.570.223.105 lei + 200.000.000 lei + 1.009.500.000 lei + 200.000.000 lei = 13.914.912.049 lei

Contributia pentru asigurarile sociale de stat este de 22%, si se aplica la cheltuielile cu salariile din care se scad fondul de premii si prima de vacanta.

Contributia pentru asigurarile sociale de stat = (13.914.912.049 lei – 1.570.223.105 lei)x22%

= 12.344.688.944 lei x 22%

=2.715.831.568 lei

Contributia pentru asigurarile de somaj este de 3% si se aplica la cheltuielile cu salariile din care se scade fondul de premii.

Contributia pentru asigurarile de somaj = (13.914.912.049 lei – 1.570.223.105 lei) x 3%

= 12.344.688.944 lei x 3%

= 370.340.668 lei

Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate (CASS) se fundamenteaza aplicand cota de 7% la cheltuielile cu salariile.

CASS = 13.914.912.049 lei x 7% = 974.043.843 lei

Fondul de risc si accident 0,5% se aplica la fondul de salarii: 12.344.688.944 *0,5%=61.723.445 lei.

Suma aferenta deplasarilor, detasarilor si transferarilor este estimata la inceputul anului 2004 la valoarea de 380.000.000 lei.

Cheltuielile de personal = cheltuielile cu salariile + contributia pentru asigurarile sociale de stat + contributia pentru asigurarile de somaj + contributia pentru asigurarile sociale de sanatate + deplasari, detasari, transferari

Cheltuielile de personal = 13.914.912.049 lei + 3.086.172.236 lei + 432.064.113 lei + 974.043.843 lei + 380.000.000 lei

= 18.787.192.241 lei

Biroul personal intocmeste lunar statul de functii pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului Local.

Pe baza foilor de pontaje sau de prezenta, biroul personal calculeaza orele suplimentare, indemnizatiile de conducere si alte sporuri, aferente fiecarui salariat.

Compartimentul financiar calculeaza retinerile aferente fiecarui salariu (impozitul pe salarii, contributia la asigurarile sociale de stat, contributia la fondul de somaj, contributia la fondul de sanatate) si determina salariul net. Tot acest compartiment calculeaza obligatiile de plata ale unitatii. Aceste date se transmit compartimentului contabilitate.

Obligatiile de plata ale angajatilor, pe de o parte si ale angajatorilor pe de alta parte, se platesc in numerar sau prin ordin de plata la Trezoreria Finantelor Publice.Acest flux informational poate fi redat in figura urmatoare 

Oval: Consiliul LocalBiroul personal

 
stat de functii

ordin de plata

Oval: Trezorerie


In proiectul de buget pe anul 2004, la cheltuieli de personal, apare o valoare de 24.450.000 mii lei , o valoare mai mare decat cea fundamentata mai sus, dar aceasta inseamna ca se mai iau in calcul si o serie de indexari a salariilor care poate aparea pe parcursul anului.

Cheltuielile materiale si de servicii sunt in principal cheltuieli de intretinere si gospodarire a sediilor si spatiilor unde isi desfasoara activitatea Consiliul local sau Consiliul judetean, institutiile publice subordonate si alte institutii ale caror cheltuieli de acest tip se finanteaza din bugetul local. in aceasta categorie de cheltuieli se include urmatoarele cheltuieli: iluminat, incalzire, apa, canal, salubritate, posta, furnituri de birou, materiale de curatenie, diverse prestari de servicii, obiecte de inventar, reparatii curente, carti, publicatii etc.

In cadrul cheltuielilor cu incalzirea se cuprind fondurile banesti necesare achitarii furnizorilor de energie termica, gaze naturale si combustibil. Fundamentarea acestor cheltuieli la Primaria Municipiului Botosani se face prin metoda evaluarii directe astfel:

Incalzirea sediului Primariei se face printr-o centrala termica; consumul de gaze naturale este de 18.000.000 lei/luna x 6 luni = 108.000.000 lei.

Incalzirea sediului Directiei de Impozite si Taxe Locale se face cu sobe pe baza de lemne.

11 sobe x 25 kg lemne/zi = 275 kg lemne/zi

275 kg x 180 zile = 49.500 kg lemne/zi (circa 50 tone lemne/zi)

50 tone x 1.400.000 lei/tona = 70.000.000 lei

Incalzirea sediului Casei Casatoriilor se face cu energie termica, a carui furnizor este S.C. Termica S.A. Botosani.

2 gcal/luna x 1.541.500 lei/gcal x 6 luni x 19% = 22.012.620 lei

Total cheltuieli cu incalzirea pentru anul 2003 = 200.012.620 lei

In cadrul cheltuielilor cu iluminat si forta motrica se cuprind fondurile necesare pentru plata energiei electrice, precum si a becurilor, tuburilor florescente, straterelor, etc. Fundamentarea lor se realizeaza prin evaluare directa astfel:

La sediul Primariei se inregistreaza consumul de energie electrica necesar functionarii calculatoarelor, respectiv iluminatului sediului.

5.000 kw/luna x 2.372 lei/kw x 12 luni = 142.320.000 lei

500 kw/luna x 2.372 lei/kw x 12 luni = 14.232.000 lei

La sediul Casei Casatoriilor: 2.800 kw/luna x 12 luni x 2.372 lei/kw =79.699.200 lei

La sediul Directiei de Impozite si Taxe Locale: 3.500 kw/luna x 2.372 lei/kw x 12 luni = 99.624.000 lei

Consumabilele se presupune ca vor fi in valoare de 12.000.000 lei.

Total cheltuieli cu iluminatul si forta motrica in anul 2003 = 347.875.200 lei

Cheltuielile cu apa, canalul si salubritatea se fundamenteaza la fiecare sediu in parte, pornind de la cantitatea consumata in ultima luna.

La sediul Primariei:

90 mc apa/luna x 9.092 lei/mc x 12 luni = 9.819.360 lei

90 mc canalizare/luna x 4.186 lei/mc x 12 luni = 4.520.880 lei

La sediul Casei Casatoriilor:

40 mc apa /luna x 9.092 lei/mc x 12 luni = 4.364.160 lei

40 mc canalizare/luna x 4.186 lei/mc x 12 luni = 2.009.280 lei

La sediul Directiei de Impozite si Taxe Locale:

60 mc apa/luna x 9.092 lei/mc x 12 luni = 6.546.240 lei

60 mc canalizare/luna x 4.186 lei/mc x 12 luni = 3.013.920 lei

Total cheltuieli cu apa si canalul pentru anul 2004 = 30.273.840 lei

Fundamentarea cheltuielilor cu posta, telefonul, radio, televizorul, telefaxul se face pornind de la numarul de posturi telefonice sau de telefoane mobile existente si de la valoarea abonamentelor lor.

Cheltuieli cu abonamentele telefonice: 30x 12 luni x 150.000 lei/luna = 54.000.000 lei

Cheltuieli aferente impulsurilor telefonice: 35.000.000 lei

Cheltuieli cu abonamentele telefoanelor mobile: 10 x 4$/luna x 12 luni = 15.840.000 lei, (1$ = 33.000 lei)

Cheltuielile pentru abonamentele radio-tv sunt de 2.500.000 lei.

Cheltuieli cu timbrele postale: 5.000.000 lei/luna x 12 luni = 60.000.000 lei

Total cheltuieli cu posta, telefonul, televizorul, radio, telefaxul = 167.340.000 lei

Cheltuielile cu furnituri de birou sunt: 200.000.000 lei (hartie scris, hartie xerox, hartie imprimanta cu ace) + 150.000.000 lei (formulare tipizate) + 50.000.000 lei (plicuri, dosare, indigo) + 50.000.000 lei (formulare cu regim special) + 80.000.000 lei (toner, cerneala, tus) = 530.000.000 lei.

Cheltuielile cu mateialele pentru curatenie se fundamenteza pornind de la cantitatea consumata in anul precedent si de la valoarea actuala a produsului. Aceste cheltuieli ar fi:

100 kg detergent x 50.000 lei/kg = 5.000.000 lei

50 buc. sapun x 15.000 lei/buc. = 750.000 lei

20 l solutie de curatat geamuri x 30.000 lei/l = 600.000 lei

25 l solutie pentru curatat covorul x 45.000 lei/l = 1.125.000 lei

30 l clor x 30.000 lei/l = 900.000 lei

40 buc. maturi x 30.000 lei/buc. = 1.200.000 lei

20 buc. perii x 35.000 lei/buc. = 700.000 lei

50 m panza x 25.000 lei/m = 1.250.000 lei

Total cheltuieli cu materiale pentru curaenie in anul 2003 = 11.525.000 lei

Alte cheltuieli materiale si prestari servicii, care se fundamenteaza la inceputul anului 2003 sunt: consumabile xerox, intretinere (150.000.000 lei), consumabile calulatoare, reincarcare cartus, toner (300.000.000 lei), componente electronice (150.000.000 lei), benzi magnetice, dischete, CD-uri (100.000.000 lei), intretinere masini de scris, masini de calcul, sisteme de alarma (80.000.000 lei), intretinere si asigurare sistem PSI (25.000.000 lei).

Total cheltuieli materiale si prestari servicii = 805.000.000 lei

Alte cheltuieli materiale si prestari servicii cu caracter functional la Primaria Municipiului Botosani se fundamenteaza astfel:

Carburanti – 15.000 litri x 25.000 lei/litru = 375.000.000 lei

Ulei motor – 250 litri x 260.000 lei/litru = 40.000.000 lei

Piese schimb auto + service = 239.000.000 lei

Total cheltuieli materiale si prestari servicii cu caracter functional = 654.000.000 lei

Fundamentarea cheltuielilor cu obiectele de inventar, la inceputul anului 2003, la Primaria Botosani se realizeaza astfel:

Se va achizitiona mobilier la sediul Directiei de Impozite si Taxe in valoare 375.000.000 lei

30 scaune x 450.000 lei/buc. = 13.500.000 lei

30 birouri x 1.500.000 lei/buc. = 45.000.000 lei

Se va cumpara mocheta in birouri si pentru holul Primariei in valoare de 350.000.000 lei

Total cheltuieli cu obiectele de inventar = 783.500.000 lei

La inceputul anului se mai iau in calcul si cheltuielile cu reparatiile curente:

La sediul Primarei, cheltuielle cu reparatiile curente = cheltuieli ce reparatia acoprisului + cheltuieli cu refacerea iluminatului in sala de sedinte = 400.000.000 lei + 300.000.000 lei = 700.000.000 lei.

La sediul Directiei de Impozite si Taxe Locale se inregistreaza cheltuielile ce se vor efectua cu reamenajarea sediului si care sunt in valoare de aproximativ de 1.700.000.000 lei.

Total cheltuieli cu reparatiile curente = 2.400.000.000 lei

O alta cheltuiala ce trebuie luata in calcul la inceputul anului o reprezinta fondurile banesti necesare procurarii de reviste si publicatii de specialitate („Tribuna economica”, „Impozite si Taxe”, „Finante-Credit”, Monitorul Oficial, etc.).

Valoarea totala a cheltuielilor materiale si servicii la Primaria Municipiului Botosani, pe anul 2003, este de 5.700.000 mii lei. Cheltuielile realizate in anul 2002 sunt actualizate cu indicele inflatiei pe anul in curs si se obtin cheltuieli materiale si servicii, pe anul 2003, cu aproape 12% mai mari.

Alocatiile pentru institutiile publice ale caror cheltuieli materiale si de prestari servicii se asigura potrivit legii din veniturile extrabugetare sau din bugetele locale se vor fundamenta in functie de programul de activitate al acestora, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficienta fiecarei cheltuieli, asigurandu-se conditiile normale pentru fiecare institutie.

Cheltuielile de transfer nu reprezinta un veritabil consum de resurse, ci o serie de operatiuni de redistribuire in favoarea unor persoane fizice sau a unor organisme publice sau private. Intre cheltuielile de transfer se pot deosebi: cheltuieli publice pentru asistenta sociala, cheltuieli de transfer catre sectorul cultural – educativ pentru acordarea de burse sau subventionarea institutiilor din acest domeniu, subventii acordate regiilor autonome sau societatilor comerciale cu capital de stat, dobanzi platite pentru imprumuturi interne sau externe contractate de stat sau alte organisme publice etc.

Din anul 1999 cheltuielile privind subventiile si transferurile sunt acoperite din venituri proprii ale bugetului local, precum si din cote si sume defalcate din impozitul pe venit. Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, se repartizeaza de catre Consiliul judetean, in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei, la care pretul local depaseste nivelul de referinta.

Datele de fundamentare sunt influentate de urmatoarele elemente: cantitatea de Gcal produsa si/sau de distributie, pretul de productie si/sau de distributie, pretul suportat de populatie, diferenta de acoperit prin subventii. Subventiile de la bugetul de stat pentru unele produse si servicii, precum si subventiile pentru acoperirea de preturi si tarife au fost stabilite in concordanta cu prevederile actelor normative aflate in vigoare. La fundamentarea propunerilor privind subventiile pe activitati s-a avut in vedere restrangerea sferei de acordare a acestora, tinandu-se seama de masurile luate in cadrul actiunii de restructurare si modernizare a activitatilor economice.

Cheltuielile de capital sunt cele care permit achizitionarea sau construirea de bunuri publice de folosinta indelungata, contribuind la imbogatirea si modernizarea sectorului public, cum ar fi construirea de autostrazi, porturi si aeroporturi, baraje, sisteme de irigatii, scoli, spitale, cladiri administrative etc.

Cheltuielile de capital vor inregistra in acest an o crestere de 27,04% fata de anul precedent.

In programul de investitii se vor inscrie cheltuielile pe ani si etape de executie pentru investitiile care trebuie continuate si pentru cele noi. In liste se vor inscrie cu prioritate obiectivele de investitii incepute in anii precedenti si neterminate pentru care exista conditii de finantare. Sumele ce se prevad a fi alocate pentru aceasta destinatie se vor stabili dupa luarea in calcul a tuturor posibilitatilor de finantare din surse proprii sau din surse atrase. Sursele atrase se constituie din asocieri cu investitori romani sau straini interesati sa participe la realizarea obiectivelor de investitii, imprumuturi de la institutii financiar–bancare, co-finantari cu alte consilii locale sau Consiliul judetean.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care beneficiaza de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe au obligatia de a analiza lunar executia lucrarilor de investitii si, in situatia constatarii de fonduri disponibile, sa propuna Ministerului Finantelor reintregirea transferurilor de la bugetul de stat.

1.4. Clasificatia indicatorilor privind finantele publice

Veniturile si cheltuielile publice locale se grupeaza conform clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, elaborata de Ministerul Finantelor.

Procesul bugetar si, indeosebi executia bugetara, angajeaza responsabilitati ferme in legatura cu circulatia mijloacelor banesti pe seama relatiilor bugetare. Din motive diverse, se impune ca in actiunea de mobilizare si repartizare a fondurilor prin bugetele publice sa se foloseasca notiuni si elemente avand o anumita stabilitate, siguranta, dimensiuni precise cu efecte valorice sau de alta exprimare, care sa se regaseasca la toti cei implicati in procesul bugetar.

In acest context, se detaseaza ca instrument de actiune clasificatia indicatorilor finantelor publice, gandita si conceputa potrivit prevederilor Legii finantelor publice si care revine ca responsabilitate Ministerului Finantelor.

In fapt, sunt prezente doua clasificatii cu caracter complementar:

-una financiara, care exprima continutul, semnificatia indicatorilor de venituri si cheltuieli;

-una in profil departamental, exprimand, pe de o parte, participantii la formarea fondurilor bugetare, pe de alta parte, consumatorii acestor fonduri.

Potrivit criteriului financiar de structurare a veniturilor si cheltuielilor in materie de bugete publice, veniturile sunt cuprinse dupa provenienta, iar cheltuielile, dupa destinatie.

La venituri, capitolele si subcapitolele semnifica provenienta lor, la cheltuieli, partile, capitolele si subcapitolele semnifica destinatia lor. Acestea constituie cadrul general al veniturilor si cheltuielilor (clasificatia functionala).

In continuarea subdiviziunilor mentionate, cu caracter de complementaritate, potrivit criteriului administrativ sau de ramura apar ca subdiviziuni, atat la venituri, cat si la cheltuieli sectoarele si titularii.

In plus, cheltuielile sunt detaliate pe alte subdiviziuni : titluri, articole si alineate.

Pentru aceasta grupare a cheltuielilor, apar urmatoarele exprimari tehnice : cadrul comun al cheltuielilor, clasificatie economica.

2.5.EXECUTIA BUGETULUI LOCAL

Generalitati

Executia bugetara se constituie ca fiind cea mai importanta etapa a procesului bugetar in sensul implicatiilor pe care le are in viata economica si sociala prin fondurile vehiculate cu caracter de incasari de la contribuabili ori varsaminte la buget si de plati de la buget pentru consumatorii de fonduri indreptatiti in acest sens.

In timp, executia bugetara inseamna realizarea indicatorilor financiari prevazuti in buget, in intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie a anului calendaristic.

Putem defini executia bugetara ca fiind ansamblul de masuri, mijloace, metode si acte normative sustinatoare prin care se mobilizeaza efectiv, in sensul incasarii, mijloace banesti de la persoane fizice si juridice, pentru satisfacerea nevoilor publice prin plati.

Este etapa incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor aprobate prin buget.Acest proces realizat pe o perioada de un an antreneaza participarea unui numar foarte mare de operatori bugetari.

Competente

Executia de ansamblu a bugetelor publice apare in raspunderea Guvernului, dar aceasta este efectiv asezata pe institutii specializate indreptatite sa gestioneze un buget public sau altul. In cazul bugetelor locale, conducerea executiei este exercitata de catre primari si consiliile locale.

Primarul raspunde de elaborarea proiectului bugetului local, precum si de realizarea acestuia, dupa aprobarea de catre Consiliul Local.

Metodologia de executie a bugetului local este stabilita de Ministerul Finantelor. Asadar, putem spune ca Ministerul Finantelor asigura avizarea metodologica de specialitate.

Ordonatorii de credite sunt conducatorii institutiilor publice care primesc credite bugetare, atributiile lor fiind legate de repartizarea veniturilor si cheltuielilor prevazute in buget si/sau utilizarea creditelor bugetare primite.

Compartimentele financiar – contabile sunt insarcinate cu tinerea evidentei contabile privind constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor.

Executia partii de venituri.

Provenienta veniturilor in buget vizeaza pe de o parte economia, iar pe de alta parte, persoanele fizice. Economia apare ca suport principal de sustinere a bugetului prin diferite canale de prelevare a unei parti din valoarea nou creata, cele mai multe concretizate in impozite si taxe. Cu putine exceptii, cu marimi relative apropiate ca dimensiune, procurarea veniturilor are o dominanta pronuntat fiscala, in sensul ca odata cu diminuarea proprietatii de stat, contributia acestuia la realizarea veniturilor este mai redusa.

Asa cum se poate vedea din contul de executie a bugetului local la , anexat la sfarsitul lucrarii, in cadrul veniturilor realizate de Primaria Municipiului Botosani, cea mai mare pondere o au prelevarile din bugetul de stat (81,2%), urmate de veniturile proprii (16,6%), subventiile (1,7%) si imprumuturile (0,5%).


Prelevarile din bugetul de stat cuprind cotele defalcate din impozitul pe salarii , sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit.

In cadrul subventiilor, se cuprind sumele primite cu titlul de subventii din bugetul de stat pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap.

Imprumuturile vizeaza realizarea unor investitii.

Veniturile proprii cuprind veniturile curente, cele de capital si veniturile cu destinatie speciala.

Privite in structura lor, veniturile proprii sunt in mare parte realizate din venituri curente si in mai mica masura din veniturile cu destinatie speciala si cele de capital.

In cadrul veniturilor curente, apar prezente venituri fiscale si nefiscale. Dominanta este data, in procent de 64,8% de veniturile fiscale, care imbraca forma impozitelor directe si indirecte. In realizarea veniturilor nefiscale in procent de 35,2% din veniturile curente o contributie importanta au avut-o incasarile din concesiuni si inchirieri.

Mobilizarea in mai mare masura a veniturilor fiscale la dispozitia bugetului de stat este motivata si de calitatea acestuia de regularizator al raporturilor bugetare. Potrivit exprimarilor de mai sus, la bugetele locale apar veniturile primite pentru echilibrare pe motivatia competentelor mai mari in efectuarea de cheltuieli decat in mobilizarea de venituri.

Veniturile de echilibrare provenite din bugetul de stat au aceeasi nuanta fiscala, pe motivul ca prelevarile din bugetul de stat au ca sursa totalitatea veniturilor incasate prin bugetul de stat. Este clara nuanta de fiscalitate a cotelor defalcate din impozitul pe salarii, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit.

Asezarea si perceperea veniturilor bugetare au ca suport legal doua categorii de acte normative, unele care pot fi considerate institutoare de impozite si taxe si cele considerate completatoare.

Actele normative institutoare sunt cele care stabilesc instituirea si precizarea principiilor si regulilor cu privire la stabilirea, calcularea si plata impozitelor si taxelor. Actele normative institutoare sunt de regula legi adoptate de Parlament, iar in profil teritorial, Hotarari ale Consiliilor Locale. Totusi, chiar si impozitele si taxele locale nu pot fi dispuse fara existenta unei legi generale prin care se stabilesc principii, reguli, de la care sa se procedeze la instituirea unor noi impozite si taxe.

Avand in vedere ca studiul de caz priveste executia pe 2004, pentru acest an Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a cuantumului amenzilor la faptele ce constituie contraventii conform Legii Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal.

In stabilirea realizarii veniturilor bugetare, este necesara respectarea unor norme, si anume:

nici un impozit, taxa sau alte obligatii de natura acestora nu pot fi inscrise in buget si incasate, daca acestea nu au fost stabilite prin lege;

prin Hotararea de Consiliu Local se aproba pentru fiecare an lista impozitelor, taxelor si a cotelor acestora, precum si a celorlalte venituri care urmeaza sa se perceapa;

este interzisa perceperea sub orice titlu si sub orice denumire de contributii directe sau indirecte, in afara celor stabilite prin lege.

Executia bugetara se incadreaza strict in anul financiar, care are aceeasi durata ca si exercitiul bugetar. Orice venit neincasat pana la 31 decembrie a anului se va incasa in contul bugetului pe anul urmator.

Procedee tehnice de incasare a veniturilor la bugetul local:

calcularea si plata directa de catre subiectii impozitelor.

In acest caz, platitorii de impozite au obligatia stabilita prin legea institutoare a impozitului sa evalueze obiectul impozabil, sa calculeze impozitul si sa-l verse la organul fiscal, in contul bugetului local, la termenele legale, conform exigibilitatii platii.

calculul, retinerea si varsarea la buget a impozitului datorat de catre o terta persoana.

Metoda se numeste si stopaj la sursa. Este cazul impozitului pe venitul din salarii. Intreprinderea sau institutia calculeaza lunar, pe baza statelor de plata a drepturilor banesti, impozitele datorate de salariatii sai si vireaza sumele la organul fiscal, in contul bugetului.

impunerea si debitarea de catre organele fiscale

In acest caz, organele fiscale dispun de datele necesare evaluarii obiectului impozabil, pe care le detine in evidenta sa, calculeaza impozitele si obligatiile de plata in cadrul exigibilitatii, efectuand impunerea, prin deschiderea rolului si debitarea acestuia, pana in momentul incasarii, cand se stinge debitul platitorului. Aceasta metoda se foloseste pentru impozitele si taxele locale.

Astfel, impozitul pe cladiri este anual si se plateste trimestrial, in rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, ultima rata finnd scadenta la data de 15 noiembrie. La fel se intampla cu impozitul pe teren. Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste de catre organele fiscale teritoriale in raza carora contribuabilii isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, pe baza declaratiei de impunere depusa si se plateste, de asemenea, trimestrial. Spre deosebire de impozitele si taxele prevazute anterior care se percep anual, taxele pentru folosirea locurilor publice sunt zilnice. In ce priveste taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizatiilor, la eliberarea actelor respective, se va pretinde dovada platii taxelor. Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare.

Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual si trebuie sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si functionare a acestor servicii create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Taxele speciale constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetelor locale, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. Ele se vor incasa numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de aceste servicii publice locale.

Etapele executiei veniturilor:

asezarea veniturilor, in special a impozitelor, ca venituri bugetare principale, pentru care se cuantifica nivelul lor, deoarece ele alimenteaza in cea mai mare parte resursele financiare. In cadrul acestei operatii se urmareste identificarea materiei raportabile care constituie baza pentru perceperea de venituri la bugetul local si determinarea marimii acesteia.

lichidarea, care reprezinta stabilirea cuantumului impozitului aferent materiei impozabile, pe baza cotelor si a altor elemente prevazute de lege. In materie de impozite, se deschide pozitia in registrul de rol, pentru fiecare persoana fizica sau juridica, inscriindu-se suma datorata ca impozit in debitul acesteia.

emiterea titlului de percepere, care consta in inscrierea cuantumului venitului (impozitului) intr-un act pe baza caruia se autorizeaza organul fiscal pentru perceperea unui anumit venit in contul bugetului. Titlul de percepere imbraca diferite forme, in functie de modalitatea concreta de incasare : “titlu de incasare”, cand platitorul achita spontan (la termen) datoria la buget :”ordin de incasare”, pentru executarea silita.

perceperea sau incasarea efectiva a veniturilor.

In executia veniturilor, nerespectarea obligatiilor ce revin platitorilor poate imbraca forma:

-nerespectarii termenelor de plata;

-sustragerii de la plata impozitului cu o parte din obiectul impozabil sau prin calculul eronat al impozitului, prin fenomenul denumit evaziune fiscala.

Pentru nerespectarea termenelor de plata a sumelor datorate bugetului local, se aplica sanctiuni sub forma calcularii si incasarii dobanzilor si penalitatilor de intarziere prevazute de lege.

Incasarea veniturilor se efectueaza in conturile de venituri ale bugetului local, deschise la Trezoreria Municipiului Botosani.

Trezoreria evidentiaza veniturile care se incaseaza de la agenti economici, institutii publice si de la persoane fizice, in conturi distincte.

Executia partii de cheltuieli.

La partea de cheltuieli, executia bugetara presupune folosirea unor masuri in contextul unor metode, tehnici si proceduri in actiune cu privire la plati pentru cheltuieli din buget.

Angajarea de plati pe seama fondurilor bugetare este particularizata prin notiunea de credite bugetare. Acestea pot fi interpretate ca :

sume de bani cu titlu definitiv, din buget, folosite pentru acoperirea de cheltuieli aprobate;

limite valorice, reprezentand cheltuieli maxime ce pot fi acoperite acoperite pe seama bugetului;

drepturi banesti ale ordonatorilor de credite, potrivit cu cheltuielile aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli al acestora, aflate in concordanta cu bugetul local.

In fapt, dupa aprobarea bugetului, adoptarea lui ca lege, in repartizarea indicatorilor financiari la cheltuieli se au in vedere alte dimensiuni decat cele initiale, lucru care presupune o refacere a structurii planificate la inceput a cheltuielilor solicitate. Repartizarea indicatorilor de cheltuieli se face pe baza unui flux informational descendent din treapta in treapta, potrivit cu aceleasi momente care au stat la baza elaborarii proiectului de buget. Dupa rectificarea bugetului, se procedeaza la definitivarea creditelor aprobate initial si din acest moment, devin operative, adica angajeaza responsabilitati in ce priveste acoperirea cheltuielilor propuse si aprobate.

Creditele bugetare sunt nerambursabile si nepurtatoare de dobanda. Ele vizeaza finantarea bugetara definitiva si gratuita.

Asa cum este si cazul veniturilor, si in executia cheltuielilor, actioneaza o serie de principii si norme:

respectarea destinatiei pentru care s-au aprobat;

utilizarea lor doar pentru finantarea exercitiului bugetar pentru care s-au aprobat. Orice cheltuiala neefectuata pana la 31 decembrie a anului financiar in curs se va plati in contul bugetului anului urmator. Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt anulate de drept.

sunt interzise virarile de credite bugetare de la un ordonator principal la altul sau la nivelul unui ordonator, de la un capitol la altul. Virarile de credite bugetare intre celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare sunt de competenta fiecarui ordonator de credite, pentru bugetul propriu si bugetele unitatilor subordonate. In cazuri exceptionale, virarile de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare se pot efectua incepand cu trimestrul al III – lea, cu acordul Ministerului Finantelor.

Raspunderea pentru modul cum sunt cheltuite sumele aprobate in buget revine in primul rand ordonatorilor de credite.

Prima operatie care se efectueaza in procedura executiei cheltuielilor este deschiderea bugetara (de credite). Aceasta se efectueaza la cererea ordonatorilor de credite si consta in alimentarea cu fonduri a conturilor bancare deschise pe seama ordonatorilor de credite la trezoreriile publice. Acordarea fondurilor se efectueaza in limita creditelor bugetare aprobate, potrivit destinatiei, si in raport cu gradul de folosire a resurselor puse la dispozitie anterior, in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.

Deschiderea creditelor bugetare declanseaza practic procesul de folosire a acestora pentru realizarea obiectivelor aprobate.

Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare pe unitatile ierarhic inferioare, in raport cu sarcinile acestora si cu veniturile cuprinse in bugetele acestora. Pentru activitatea proprie, ordonatorii principali aproba efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu, conform dispozitiilor legale.

Astfel, in cazul la care facem referire, primarul, in calitatea sa de ordonator principal de credite bugetare, procedeaza la repartizarea creditelor bugetare, in baza “Dispozitiei bugetare pentru repartizarea creditelor” , atat pentru cheltuielile proprii, cat si pentru institutiile din subordine. Astfel, sumele de bani reprezentand creditele bugetare ajung in conturile institutiilor la Trezoreria municipiului Botosani.

Dupa deschiderea/ repartizarea creditelor bugetare si dupa alimentarea cu fonduri, se dispune efectuarea platilor necesare, exprimate prin dimensiuni ale cheltuielilor din bugetul aprobat. La acest nivel, se urmareste cu deosebire respectarea regulilor si conditiilor tehnicii bugetare cu privire la folosirea fondurilor aprobate, si anume:

-utilizarea conforma cu destinatia stabilita, in limita creditelor aprobate pe an, dar si pe trimestre;

-utilizarea creditelor bugetare are loc numai pentru cheltuielile legal aprobate, cunoscut fiind faptul ca fiecare cheltuiala trebuie sa aiba la baza o dispozitie legala, prin care se autorizeaza suportarea ei de la buget;

-aprobarea si efectuarea cheltuielilor se face numai cu avizarea conducerii compartimentului financiar – contabil, mai exact, a persoanelor insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv.

In executia cheltuielilor publice, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr.1792/2002, trebuiesc parcurse urmatoarele etape:

Angajarea este actul care genereaza obligatia unei institutii publice de a plati o suma de bani unui tert pe baza unui act juridic (lege, contract, decizie ministeriala, hotarare judecatoreasca). Angajarea este, deci, consecinta deciziei luate in mod deliberat de un organ al administratiei de stat: exista si cazuri in care angajarea se produce datorita unor decizii ale Parlamentului (sau ale Guvernului): majoritatea salariilor unor categorii de functionari publici sau indexarea periodica si acordarea compensatiilor banesti la salarii, pensii, si alte venituri banesti primite de populatie de la bugetul statului.

Competenta in angajarea cheltuielilor revine, de regula, conducatorilor institutiilor publice, in calitate de ordonatori de credite.

Angajarea este etapa cea mai importanta in executia cheltuielilor, de care depinde incadrarea lor in limitele creditelor bugetare aprobate.

Lichidarea este operatia prin care se constata serviciul facut in favoarea institutiei publice si se determina suma de plata. Aceasta operatie se bazeaza pe acte justificative si efectuarea reala a livrarilor de marfuri si prestarea de servicii pentru institutiile publice.

Ordonantarea inseamna emiterea ordinului de plata (a dispozitiei) a sumei de bani in favoarea unui tert.

Plata este operatia de achitare propriu-zisa a sumei de bani datorata de institutia publica.

Primele trei operatii – angajarea, lichidarea si ordonantarea – sunt efectuate de conducatorii institutiilor publice (ordonatorii de credite bugetare) sau de catre imputernicitii acestora.

A patra operatie – plata – se efectueaza de catre gestionarii de bani publici (casieri sau contabili platitori).

Etapele parcurse in executia cheltuielilor publice:

propunerea de cheltuieli se face de catre persoanele imputernicite si consta in solicitarea de fonduri pentru diferite scopuri: achitarea cheltuielilor salariale , procurarea de materiale, prestarea unor servicii;

angajarea cheltuielilor se face de catre ordonatorul de credite bugetare numai dupa analiza documentelor privind propunerile de cheltuieli, din punctul de vedere al legalitatii, oportunitatii si necesitatii, stabilindu-se totodata dispozitiile de credite bugetare la subdiviziunile unde se incadreaza cheltuiala respectiva. Este actul care genereaza obligatia institutiei de a plati o suma de bani unui tert pe baza unui act juridic (lege, contract, decizie ministeriala, hotarare judecatoreasca). Angajarea este deci, consecinta deciziei luate in mod deliberat de catre organul administratiei locale. Exista insa si cazuri in care angajarea se produce datorita unor decizii ale Parlamentului sau ale Guvernului : majorarea salariilor unor categorii de functionari publici sau indexarea periodica si acordarea compensatiilor banesti la salarii, pensii si alte venituri banesti primite de populatie de la buget. Competenta in angajarea cheltuielilor revine, dupa cum am mai specificat, conducatorilor institutiilor publice in calitate de ordonatori de credite. Angajarea este etapa cea mai importanta in executia cheltuielilor, de care depinde incadrarea lor in limitele creditelor bugetare aprobate;

aprobarea efectuarii de plati pentru cheltuieli;

lichidarea este operatia prin care se constata serviciul facut in favoarea institutiei si se determina suma de plata. Aceasta operatie se bazeaza pe acte justificative si efectuarea reala a livrarilor de marfuri si prestarea de servicii.

ordonantarea inseamna emiterea ordinului de plata ( a dispozitiei) a sumei de bani in favoarea unui tert;

plata este operatia de achitare propriu –zisa a sumei datorata.

Daca angajarea, aprobarea, lichidarea si ordonantarea sunt efectuate de conducatorul institutiei, sau de catre imputernicitii acestuia, prima si ultima operatie – propunerea, plata – se efectueaza de catre angajati, respectiv de catre gestionarii de bani publici (casierii).

Utilizarea propriu – zisa a creditelor bugetare se realizeaza prin plati in numerar sau fara numerar. In materie de tehnica bugetara platile in numerar constau in : salarii si alte drepturi stabilite personalului, avansuri in contul cheltuielilor de deplasare, diferite ajutoare banesti si indemnizatii, unele cheltuieli materiale.

Pentru aceste plati e necesar ca pe baza instrumentului adecvat ( cec cu numerar), sa fie ridicate sumele de la banca (in cazul de fata de la Trezoreria Municipiului Botosani), prilej cu care se exercita un control aprofundat cu privire la sumele de ridicat din cont. Platile prin conturile bancare (ordin de plata) apar in toate cazurile privind lichidarea de obligatii, in special, fata de agenti economici si institutii publice.

Eliberarea de sume din conturile bancare ale institutiei cu sau fara numerar reprezinta din punctul de vedere al executiei de casa a bugetului, plati de casa. Acestea mai pot fi definite in sens tehnic ca operatii de stingere a unor obligatii banesti prin achitare sau utilizarea creditelor aprobate pentru o anumita perioada de timp.

Pe parcursul executiei bugetare, in practica pot apare situatii de recuperare a unor sume din platile efectuate anterior ( efectuarea de regularizari prin aplicarea de noi preturi sau tarife, facturarea catre furnizori la preturi mai mari decat cele legale).

Daca sumele provin din finantarea anului curent se depun in cont, ocazie cu care se micsoreaza corespunzator platile de casa, deci se reintregesc creditele bugetare. Operatia se numeste reintregire a disponibilitatilor la banca.

In acest context, apare notiunea de plati nete de casa, ce exprima diferenta dintre platile de casa si sumele aparute in cont din operatiile mentionate, adica marimea exacta a finantarii.

Pe parcursul executiei bugetare pot apare, de asemenea, in sens tehnic, retrageri de credite deschise /repartizate ca urmare a renuntarii la anumite actiuni sau din alte motive, optiune care se realizeaza prin folosirea “Dispozitiei bugetare de retragere”. Cand initiativa revine ordonatorilor de credite subordonati, este vorba de “Dispozitie bugetara de restituire”.

Tot pe parcursul executiei bugetare, pot apare si sarcini suplimentare de indeplinire, ce nu au fost prevazute in etapa elaborarii bugetului. In aceasta situatie, acoperirea lor se poate realiza pe seama disponibilitatilor rezultate din buget sau prin alocarea de mijloace banesti suplimentare de la fondul de rezerva bugetara.

Acoperirea nevoilor suplimentare de finantat, majorand creditele bugetare la anumite subdiviziuni de cheltuieli se mai realizeaza in cursul executiei bugetare prin virarea de credite bugetare. Aceasta e operatiunea ce presupune diminuarea creditelor bugetare de la o subdiviziune a clasificatiei unde sunt disponibilitati banesti si majorarea corespunzatoare la o alta subdiviziune la care mijloacele financiare sunt insuficiente.

Virarea de credite bugetare e conditionata initial de prezenta mijloacelor banesti la alte subdiviziuni de cheltuieli si aceasta pentru a nu afecta negativ exercitarea actiunilor la subdiviziunile de unde se preiau mijloacele banesti necesare.

Potrivit normelor juridice in vigoare, virarea de credite bugetare se efectueaza in anumite conditii, astfel:

-aprobarea sa fie acordata incepand cu trimestrul al III-lea al fiecarui an;

-disponibilitatile utilizate sa nu provina de la credite bugetare prevazute pentru anumite subdiviziuni ale cheltuielilor (salarii, CAS);

-sa nu conduca la majorarea creditelor bugetare aprobate pentru institutie.

Competenta aprobarii pentru virarile de credite bugetare e data de Consiliul Local (daca avem in vedere cazul la care facem referire, al Primariei Municipiului Botosani), pentru virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare. Virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol, intre subcapitole de cheltuieli, precum si de la un articol la altul, in cadrul aceluiasi subcapitol sunt in competenta primarului in calitatea sa de ordonator principal de credite. Ordonatorii tertiari de credite pot aproba virari de credite bugetare numai de la un alineat la altul in cadrul aceluiasi articol de cheltuieli.

Virarile de credite bugetare presupun si niste interdictii in timp si spatiu : in cazul anumitor categorii de cheltuieli (salariale, de exemplu), in primul trimestru al anului, in perioada 15 –31 decembrie, cand au loc operatiunile de incheiere a exercitiului bugetar.

Pentru intarirea disciplinei financiare e stabilit prin acte normative ca disponibilitatile prezente la sfarsitul trimestrelor (cu exceptia trimestrului IV, cand are loc inchiderea exercitiului bugetar) sa fie blocate. In consecinta, blocarea de credite bugetare este operatia de sistare a creditelor bugetare ramase nefolosite in primele trei trimestre ale fiecarui exercitiu bugetar.

Asa cum se poate vedea din contul de executie a bugetului local la 31.12.2004, anexat la sfarsitul lucrarii, in cadrul cheltuielilor realizate de Primaria Municipiului Botosani, cea mai mare pondere o au cheltuielile pentru servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape(52,0%), urmate de cheltuielile social – culturale (39,3%), cheltuielile cu destinatie speciala (4,8%), cheltuielile pentru servicii publice generale (2,9%), cheltuielile pentru actiuni economice ( 0,6%), pentru alte actiuni (0,3%), si transferurile, platile de dobanzi si alte cheltuieli, care au o pondere foarte mica, ocupand impreuna 0,1% din totalul cheltuielilor.


Serviciile de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape care constituie dominanta in totalul platilor efectuate in anul 2004, cuprind in procent de 77,4% platile pentru retele, centrale si puncte termice , in procent de 9,4% platile pentru intretinerea si repararea strazilor, urmate de alte actiuni (7,5%), iluminat (1,4%), locuinte(1,3%) introducere de gaze naturale(1,0%), salubritate (0,9%), intretinere parcuri, zone verzi (0,8%), canalizare(0,3%).

Platile pentru cheltuielile social – culturale , privite in structura lor, au fost dirijate, dupa cum se poate vedea spre invatamant in cea mai mare masura (85,6%), spre activitatile de asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii in procent mai mic, de 7,4%, urmand cultura , religia si activitatea sportiva si de tineret (5,8%), si sanatatea(1,2%).

Apare necesara mentiunea ca platile pentru cheltuielile proprii ale institutiei, autoritatii publice deci ocupa o pondere redusa in totalul platilor efectuate.

La acest nivel, devin evidente competentele mai mari in efectuarea de cheltuieli, decat in mobilizarea de venituri in cadrul bugetului local.

Raportat la natura cheltuielii, cea mai mare pondere o ocupa cheltuielile de capital, de regula, iar in cadrul cheltuielilor curente, cheltuielile materiale sunt de mai mari dimensiuni.

Executia de casa a bugetului.

Executia bugetului cu momentele sale finale, care presupun incasarea propriu –zisa a veniturilor, deschiderea creditelor bugetare si efectuarea de plati din buget in contul cheltuielilor, mobilizarea resurselor financiare pentru finantarea deficitului bugetar necesita un sistem organizat pentru derularea fluxurilor bugetare in numerar sau fara numerar.

Aceasta activitate in care intervin o multitudine de operatiuni derulate prin sistemul de conturi deschise pentru bugetul local a platitorilor de venituri, a beneficiarilor de credite bugetare, a sistemului bancar antrenat in efectuarea operatiunilor poarta numele de executie de casa a bugetului.

Prin intermediul sistemului organizat al circuitului fluxurilor monetare specifice operatiilor privind executia bugetului, se pot urmari si alte obiective legate de executie, si anume:

supervizarea platilor si a incasarilor;

gestiunea disponibilitatilor bugetare;

asigurarea informatiei pentru inregistrarea in contabilitate a fluxurilor bugetare si intocmirea rapoartelor periodice asupra indeplinirii prevederilor bugetare.

Cele doua mari sisteme organizatorice (institutionale) care se contureaza prin distinctia dintre ele si care sunt aplicate in diferite tari sunt :

Executia de casa prin sistemul bancar consta in indeplinirea functiei de casier al unitatii administrativ – teritoriale de catre o banca. Aceasta efectueaza operatiunile de incasari, plati, finantarea deficitului in contul bugetului. Institutiile publice isi deschid conturile la diferite banci, iar fluxurile monetare cu bugetul sunt desfasurate prin intermediul bancii imputernicite cu executia de casa a bugetului. Avantajele acestui sistem consta in faptul ca in executia bugetului se foloseste direct reteaua de casierii si conturi ale bancilor. Dar in acest caz, analiza mersului executiei bugetare si cunoasterea pozitiei de casa a bugetului sunt dependente de operativitatea informatiilor primite de la sistemul bancar al executiei de casa a bugetului.

Executia de casa prin sistemul trezoreriei publice

Trezoreria publica este o institutie financiara organizata in cadrul aparatului Ministerului Finantelor. Ea indeplineste doua functii de baza: de casier public si de banca a statului.

In calitate de casier, trezoreria efectueaza, prin sistemul conturilor deschise pentru buget:

-toate operatiile de incasare a veniturilor si de plati de la buget;

-controlul asupra cheltuielilor, cu ocazia eliberarii de fonduri de la buget;

-asigurarea informatiei necesare privind executia de casa a bugetului in vederea intocmirii conturilor executiei bugetare si a rapoartelor periodice asupra acesteia;

-gestiunea echilibrului zilnic al bugetului, prin asigurarea lichiditatilor necesare prin cunoasterea fluxurilor de incasari si plati;

-sincronizarea platilor si incasarilor, mai ales a celor legate de finantarea deficitului si serviciului datoriei publice.

In calitate de bancher :

-organizeaza evidenta contabila a institutiilor publice, realizand astfel gestiunea disponibilitatilor banesti ale sectorului public si integrarea acestora in politica de lichiditati a bugetului;

-gestioneaza datoria publica privind primirea de imprumuturi de catre buget pentru finantarea deficitului bugetar, platile in contul serviciului datoriei publice, operatiunile de refinantare a datoriei publice.

Trezoreria dispune de un cont de corespondent in sistemul bancar. Astfel, disponibilitatile banesti ale sectorului public din conturile trezoreriei sunt integrate in circulatie monetara si in circuitul economic.

Procedura de finantare.

Ordonatorul principal de credite intocmeste o cerere de deschidere de credite bugetare pentru fiecare capitol de cheltuieli cu defalcarea pe cheltuieli curente ( de personal, materiale, subventii si transferuri) si cheltuieli de capital. Creditele, potrivit cu cele inscrise in cerere se solicita in legatura cu necesarul de cheltuieli pe un trimestru. Odata cu cererea de deschidere, se intocmeste si o nota justificativa, precum si dispozitia bugetara pentru repartizarea creditelor bugetare privind cheltuielile proprii si cheltuielile ordonatorilor din subordine. Cererile de deschidere de credite sunt verificate cu referire la urmatoarele:

-incadrarea sumelor solicitate in contul creditelor bugetare aprobate si neconsumate ;

-completarea corecta a elementelor din formular;

-codificarea conturilor corespunzator clasificatiei bugetare;

-verificarea notelor justificative pentru categoriile de cheltuieli mentionate in acestea in scopul stabilirii nivelului disponibilitatilor, a cheltuielilor preliminate si a determina marimea creditelor bugetare ce pot fi deschise;

-incadrarea valorii totale a dispozitiilor bugetare de repartizat in totalul creditelor bugetare.

Actiunea de control si verificare, raportat la documentele mentionate se realizeaza la nivelul Trezoreriei Municipiului Botosani, in cazul studiat. Tot la acest nivel sunt declansate fluxurile informationale ce tin de deschiderea propriu – zisa a creditelor bugetare si repartizarea acestora pe baza unora din exemplarele de documente mentionate anterior.

Din punct de vedere tehnic, intre Trezorerie si ordonatorii de credite au loc fluxuri informationale ce sustin initial deschiderea si repartizarea de credite bugetare si apoi realizarea de plati pentru cheltuieli in limitele creditelor bugetare aprobate. Astfel, executia partii de cheltuieli potrivit cu creditele bugetare aprobate implica: ordonatorul principal de credite, compartimentul de buget si finante, trezoreria.

Platile pot fi dispuse : in numerar, prin casierie, dupa ridicarea sumelor de la Trezorerie sau prin decontarea din cont in favoarea agentilor economici ce au livrat marfurile, materialele. Asemenea plati au la baza contracte sau comenzi incheiate cu furnizorii in conditiile legii. In vederea efectuarii platilor se folosesc ca instrumente cecul, pentru eliberarea numerarului din cont si ordinul de plata. In vederea ridicarii salariilor, pe langa cec si ordinul de plata pentru virarea din cont a impozitelor si contributiilor la fondul de sanatate si de somaj, a ratelor pentru popriri retinute din salarii, potrivit cu anumite termene de plata, se prezinta la compartimentul de control si evidenta cheltuielilor si dispozitia de plata – formular specific pentru virarea contributiei la asigurarile sociale si situatia recapitulativa lunara a salariilor. Pe cec se specifica pe verso distinct fiecare categorie de plata.

Incheierea si aprobarea contului de executie bugetara.

Contul de executie bugetara cuprinde toate operatiunile de incasare a veniturilor si efectuare a cheltuielilor, precum si determinarea soldului cu care se incheie anul bugetar: excedent sau deficit. El se intocmeste la finele anului bugetar, pe baza darilor de seama si a conturilor privind executia de casa a bugetului, elaborate de fiecare institutie publica subordonata.

Contul general de executie bugetara, impreuna cu proiectul de buget pentru anul urmator sunt prezentate, pentru dezbatere si aprobare Consiliului Local.

Pentru Primaria Municipiului Botosani, anul 2004, se incheie cu excedent, de 544.340 mii lei, care a fost virat in fondul de rulment propriu.

3.7. Controlul bugetar.

Curtea de Conturi efectueaza la fiecare institutie publica controlul ulterior, vizand legalitatea si realitatea datelor cuprinse in acest document, anume contul de executie. Totodata, Curtea de Conturi verifica eficienta, eficacitatea si economicitatea executiei bugetare, pronuntandu-se si asupra calitatii gestiunii banilor publici.

3.FINANTAREA INSTITUTIILOR PUBLICE

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor publice se asigura astfel:

a) integral din bugetul local;

b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul local;

c) integral din veniturile proprii.

Institutiile publice, finantate integral din bugetul local, varsa veniturile realizate la acest buget.

Veniturile proprii ale institutiilor publice.Veniturile proprii ale institutiilor publice,se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza de catre acestea, potrivit dispozitiilor legale.

Veniturile proprii ale bugetelor institutiilor publice, provin din prestari de servicii, chirii, manifestari culturale si sportive, concursuri artistice,publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe si altele.

Bunuri materiale si fonduri banesti primite de institutiile publice

Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice,in situatia institutiilor publice, finantate integral de la buget, sunt varsate direct la bugetul local din care se finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza veniturile si cheltuielile bugetului local, iar fondurile se vor utiliza cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.

Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice in situatia

institutiilor publice finantate, se vor majora bugetele

de venituri si cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligatia de a prezenta, in anexa la contul de

executie bugetara trimestriala si anuala, situatia privind sumele primite si utilizate in aceste conditii

si cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli.

Bunurile materiale primite de institutiile publice se inregistreaza in

contabilitatea acestora.

Excedentele bugetelor institutiilor publice

Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetele locale din care sunt finantate, in limita sumelor primite de la acestea, daca legea nu prevede altfel.

Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii, raman la dispozitia acestora, urmand a fi folosite in anul urmator cu aceeasi destinatie.

Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot hotari ca excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, sa se preia ca venit la bugetul local, dupa deducerea sumelor incasate anticipat si a obligatiilor de plata.

Regimul de finantare a unor activitati ale institutiilor publice

Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba infiintarea de activitati integral finantate din venituri proprii pe langa unele institutii publice,stabilind totodata domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare si functionare a acestor activitati.

Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii se aproba o data cu bugetul institutiei publice de care apartin.

In situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii, cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate.

Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit hotararii consiliului local, judetean si Consiliului General al Municipiului

Bucuresti, dupa caz.

Imprumuturi temporare pentru unele activitati sau institutii publice

In cazul in care la infiintarea, in subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institutii si servicii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, in baza documentatiilor temeinic fundamentate, consiliile locale,

judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba imprumuturi fara dobanda din bugetul local, pe baza de conventie.

Imprumuturile acordate in conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral in termen de un an de la data acordarii.

In situatia nerambursarii imprumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica dobanzile si penalitatile de intarziere la nivelul celor existente pentru creantele bugetare, potrivit legii.

Executia de casa a bugetelor institutiilor publice

Institutiile si serviciile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in a caror raza isi au sediul si unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati.

Institutiile publice au obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta la unitatea teritoriala a trezoreriei statului.

4.ORGANIZAREA EVIDENTEI LA INSTITUTIILE PUBLICE

Evidenta economica - notiune, clasificare

Evidenta economica asigura inregistrarea si urmarirea continua si

sistematica a obiectelor, fenomenelor si proceselor economice care exista si se

produc intr-un anumit loc si intr-un anumit moment (timp).

Evidenta economica reflecta si controleaza intreaga activitate economicofinanciara desfasurata de agentii economici, de exemplu, aprovizionarea cu materii prime, obtinerea produselor finite din procesul de productie, expedierea produselor si incasarea pretului de vanzare, determinarea rezultatelor financiare finale (profitul sau pierderea).

In raport cu sfera de cuprindere, volumul de informatii transmise si

modalitatile de inregistrare si prezentare a informatiilor, s-au conturat urmatoarele forme ale evidentei economice:

- evidenta operativa sau tehnico-operativa;

- evidenta statistica;

- evidenta contabila.

Cele trei forme ale evidentei economice, desi se deosebesc intre ele sub

aspectul obiectivelor si al instrumentelor, metodelor si tehnicilor de prelucrare a

datelor, sunt strans legate intre ele, se completeaza reciproc in cadrul sistemului

informational economic.

4.1.Evidenta operativa

Evidenta operativa se organizeaza la nivelul agentilor economici si

institutiilor publice precum si a subunitatilor acestora, adica sectii sau ateliere.

Evidenta operativa inregistreaza fenomenele si procesele economice in mod

operativ, adica in cel mai scurt timp de la producerea lor si la locul aparitiei

acestora.

Evidenta operativa este folosita indeosebi pentru a urmari consumul de

materiale, prezenta la lucru a salariatilor, folosirea timpului de lucru, derularea

Contabilitatea - componenta a sistemului informational economic

contractelor cu furnizorii si beneficiarii, circulatia numerarului, consumul de

energie etc.

Evidenta operativa foloseste un sistem propriu de instrumente care sunt

adaptate scopului urmarit:

- registre de comenzi si contracte;

- registre de corespondenta intrata si iesita;

- condici de prezenta la lucru a personalului;

- fise de magazie care ofera informatii in legatura cu existenta si miscarile

stocurilor in depozite;

- situatii, tabele, grafice;

- aparate si instalatii de masurare si inregistrare automata a proceselor

economice: contoare de apa, energie electrica, gaze naturale, ceasuri de pontaj etc.

Desi furnizeaza informatii diverse si utile necesare conducerii, evidenta

operativa are un caracter limitat, in sensul ca nu urmareste intreaga activitate a

unei organizatii, ci doar anumite aspecte selectate dupa criterii subiective.

Un alt neajuns al acestei forme de evidenta il reprezinta faptul ca nu dispune

de o metodologie unitara de inregistrare si prelucrare a informatiilor; evidenta

operativa are un caracter neunitar, in sensul ca fiecare agent economic infiinteaza evidenta operativa dupa cum crede de cuviinta, fara a exista reglementari unice si obligatorii, asumate si respectate. Aceasta inseamna ca la diferiti agenti economici, aceleasi fenomene si procese economice sunt inregistrate in evidenta operativa in mod specific, particular. In consecinta, nu este posibila gruparea si raportarea informatiilor furnizate de evidenta operativa.

In literatura economica, evidenta operativa este denumita si evidenta

tehnico-operativa intrucat utilizeaza mijloace tehnice de masurare si inregistrare

automata si urmareste procese si operatii cu caracter tehnic.

4.2.Evidenta statistica

Evidenta statistica are ca obiect studierea fenomenelor social-economice de

masa, in interdependenta lor, carora le determina marimea, structura, gradul de

raspandire, factorii de influenta, ritmul de dezvoltare. Comparativ cu celelalte

forme de evidenta economica, statistica studiaza fenomene diverse: economice,

naturale, demografice, culturale, sportive.

Sub aspectul datelor pe care le foloseste, statistica este dependenta de

celelalte doua forme ale evidentei economice, dar un anumit volum din datele

necesare statisticii sunt obtinute prin metode proprii: recensaminte, observari

selective, anchete, sondaje, chestionare si bugete de familie.

Informatiile prelucrate prin metode statistice sunt prezentate prin tabele,

grafice, scheme, situatii comparative.

Informatiile care se obtin prin intermediul statisticii sunt utile in procesul

conducerii dar, la nivel microeconomic, au un rol redus comparativ cu cele

furnizate de contabilitate. Statistica prezinta de asemenea, neajunsul cunoasterii

partiale a activitatilor desfasurate de un agent economic, respectiv cu ajutorul

statisticii pot fi urmarite doar anumite aspecte, deci si statistica are un caracter

limitat, informatiile furnizate fiind insuficiente pentru fundamentarea deciziilor.

Pentru coordonarea si normarea statisticii, la nivel national exista o

organizatie numita Comisia Nationala de Statistica care are reprezentante

teritoriale si are drept obiective elaborarea de norme statistice, metode de calcul

pentru diferiti indicatori, colaborarea cu alte organisme centrale de sinteza pentru perfectionarea evidentei economice, publicarea principalilor indicatori statistici, elaborarea anuarelor statistice.

Contabilitatea - componenta principala a evidentei economice

4.3. Particularitati ale contabilitatii

Evidenta contabila este o forma a evidentei economice careia, pe plan

teoretic, ii corespunde stiinta contabilitatii. Contabilitatea reprezinta componenta

cea mai importanta a evidentei economice si totodata a sistemului informational

economic. Locul evidentei contabile in cadrul sistemului informational economic

este determinat de volumul foarte mare de informatii pe care le furnizeaza,

aproximativ 2/3 din total, precum si de calitatea acestora.

Principalele caracteristici ale contabilitatii sunt:

• are un caracter global in sensul ca urmareste toate operatiunile,

fenomenele si procesele determinate de activitatea unui agent

economic sau unei institutii publice;

• are un caracter unitar in sensul ca se organizeaza dupa reguli unice

elaborate de Ministerul Finantelor, obligatorii pentru toti agentii

economici si institutiile publice;

• foloseste obligatoriu etalonul valoric sau banesc si numai in

completare foloseste etalonul natural sau cantitativ;

• in contabilitate se pot inregistra numai operatiunile economice

efectuate pentru care s-au intocmit documentele justificative

corespunzatoare;

• se bazeaza pe un principiu fundamental, si anume principiul dublei

reprezentari a patrimoniului, ceea ce determina specificul obiectului

si metodei contabilitatii.

Functiile contabilitatii

Pentru realizarea obiectivelor sale, contabilitatea indeplineste urmatoarele

functii:

a. Functia de inregistrare si prelucrare a datelor consta in consemnarea,

potrivit unor principii si reguli proprii, a proceselor si fenomenelor economice ce

apar in cadrul unitatilor patrimoniale si se pot exprima valoric.

Contabilitatea - componenta a sistemului informational economic

b. Functia de informare consta in furnizarea de informatii privind

structura si dinamica patrimoniului, a situatiei financiare si rezultatelor obtinute in

scopul fundamentarii deciziilor. Contabilitatea are o functie de informare interna

(pentru conducerea unitatii) si o functie de informare externa (a tertilor).

Contabilitatea furnizeaza informatii privitoare la gospodarirea resurselor

materiale, financiare si de munca, dinamica productiei obtinute, costurile de

productie, veniturile realizate, etc. Prin reflectarea tuturor activitatilor desfasurate,

datele contabilitatii permit stabilirea eficientei economice.

c. Functia de control gestionar consta in verificarea cu ajutorul

informatiilor contabile a modului de pastrare si utilizare a valorilor materiale si

banesti, de gospodarire a resurselor, controlul respectarii disciplinei financiare etc.

d. Functia juridica - datele furnizate de contabilitate si documentele de

evidenta servesc ca mijloc de proba in justitie, pentru a dovedi realitatea unor

operatii economice si a stabili raspunderea patrimoniala pentru pagubele produse.

e. Functia previzionala - informatiile furnizate de contabilitate sunt

utilizate la stabilirea tendintelor viitoare ale fenomenelor si proceselor economice,

la fundamentarea programelor, la elaborarea bugetelor unitatii patrimoniale.

Principiile contabilitatii

Pentru a da o imagine fidela patrimoniului si rezultatelor financiare,

reglementarile si legislatia contabila prevad ca organizarea contabilitatii sa se

realizeze pe baza urmatoarelor principii:

principiul continuitatii activitatii presupune ca unitatea patrimoniala

sa-si continue in mod normal functionarea intr-un mod previzibil, neexistand nici

un eveniment care ar impiedica activitatea in viitor, deci care ar impune

restrangerea substantiala a activitatii.

principiul permanentei metodelor impune continuitatea in tot cursul

exercitiului, precum si de la un exercitiu la altul, in aplicarea normelor si regulilor

utilizate la evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor

patrimoniale si a rezultatelor prin documentele de sinteza, in vederea asigurarii

comparabilitatii informatiilor. In cazuri justificate se admite schimbarea metodelor de evaluare, facandu-se mentiuni in notele explicative anexate bilantului privind

influenta asupra situatiei patrimoniale si financiare si a rezultatului exercitiului.

principiul prudentei este legat de evaluarea patrimoniului si urmareste

ca patrimoniul si rezultatele exercitiilor viitoare sa nu fie influentate de

deprecierile, riscurile sau pierderile probabile din activitatea exercitiului curent sau anterior. Ca urmare, nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a

veniturilor, respectiv subevaluarea cheltuielilor si a elementelor de pasiv.

Daca faptele se justifica, se inregistreaza in contabilitate cheltuieli si pierderi

previzibile, sub forma provizioanelor, considerate ca avand caracterul unor

rezerve, decontabile in viitorul mai mult sau mai putin indepartat.

principiul independentei exercitiului (perioadei de gestiune)

presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii

unitatii patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul

exercitiului la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a

efectuarii platilor.

principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv - in

vederea stabilirii sumei totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va

determina separat suma sau valoarea corespunzatoare fiecarui element individual de activ sau pasiv.

principiul intangibilitatii bilantului la deschiderea unui exercitiu

financiar impune ca bilantul de deschidere a unui exercitiu sa corespunda

bilantului de inchidere a exercitiului precedent, fiind interzisa modificarea

elementelor patrimoniale de la sfarsitul anului care trebuie reportate la inceputul

anului viitor.

principiul necompensarii potrivit caruia se impune inregistrarea

distincta in bilant a elementelor de activ si a celor de pasiv si in contul de profit si

pierdere a veniturilor si a cheltuielilor, nefiind admisa vreo compensare intre ele,

cu exceptia unor situatii prevazute prin lege.

principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile

prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a

evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare

semnificativa trebuie prezentat separat in cadrul situatiilor financiare. Elementele

cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau functii similare vor fi

insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata. Informatiile sunt semnificative daca omisiunea sau declararea lor eronata ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza situatiilor financiare. Pragul de semnificatie depinde de marimea elementului sau erorii, judecate in imprejurarile specifice ale omisiunii sau declararii gresite.

Felurile contabilitatii

Conform legii, fiecare unitate patrimoniala trebuie sa-si organizeze

contabilitatea. Numarul si complexitatea lucrarilor contabile depind de marimea

unitatii patrimoniale si de domeniul in care isi desfasoara activitatea. Lucrarile

contabile sunt efectuate in cadrul unor compartimente specializate numite servicii

sau birouri de contabilitate.

Din punct de vedere al momentului, locului si modului de realizare,

contabilitatea este de doua feluri:

a. Contabilitatea curenta inregistreaza zilnic operatiile economice, pe

baza documentelor justificative privind existenta si miscarea elementelor

patrimoniale.

Contabilitatea curenta se poate realiza in trei variante:

Contabilitatea - componenta a sistemului informational economic

centralizat - toate lucrarile contabilitatii se efectueaza intr-un singur

loc, mai precis intr-un compartiment central de contabilitate al unitatii

patrimoniale. Aceasta varianta permite coordonarea si controlul, insa

data fiind distanta fata de locul producerii fenomenelor economice, da

posibilitatea transmiterii unor informatii eronate;

descentralizat - lucrarile contabile sunt efectuate la nivelul

subunitatilor din structura de productie si anume sectii, sectoare,

ateliere. Aceasta varianta este operativa in sensul inregistrarii exacte

in contabilitate a operatiilor economice in cel mai scurt timp de la

producerea lor, dar prezinta dificultati in privinta coordonarii si

controlului;

mixt - unele lucrari de contabilitate curenta se executa la nivelul

subunitatilor (sectii sau ateliere), iar alte lucrari contabile sunt

efectuate de un compartiment specializat de contabilitate, la nivel

central.

b. Contabilitatea periodica se refera la lucrari contabile efectuate la

incheierea exercitiului financiar, moment in care se intocmesc lucrari de sinteza,

centralizatoare, cum sunt bilantul contabil, situatia patrimoniului, contul de profit

si pierdere. Lucrarile de sinteza se intocmesc la anumite termene, pe baza datelor din contabilitatea curenta care sunt prelucrate conform instructiunilor elaborate de olMinisterul Finantelor.

Lucrarile contabile periodice (de sinteza) satisfac nevoile de informare ale

agentului economic sau institutiei publice si reprezinta totodata raportari catre

Directiile Judetene ale Finantelor Publice sau conducerea departamentelor si

ministerelor. Pe baza lucrarilor contabile periodice, sunt efectuate analize

complexe si se elaboreaza decizii importante atat la nivel microeconomic cat si la

nivel macroeconomic.

Din punct de vedere al nivelului organismelor pentru care se infiinteaza,

contabilitatea poate fi de trei feluri:

a. Contabilitatea intreprinderii (firmei) se organizeaza la nivelul

intreprinderilor care produc bunuri, executa lucrari, presteaza servicii.

Contabilitatea firmei (intreprinderii) este organizata in Romania in dublu circuit, si

anume:

contabilitatea financiara are un caracter unitar pentru toti agentii

economici, se organizeaza pe baza unor norme elaborate de Ministerul

Finantelor. Contabilitatea financiara are drept obiect urmarirea,

controlul si prezentarea fidela a patrimoniului, in ansamblu si pe

structura, a situatiei financiare si rezultatului exercitiului, prin

intermediul documentelor de sinteza, in scopul furnizarii informatiilor

necesare elaborarii deciziilor economice. Contabilitatea financiara

furnizeaza informatii atat pentru managerii unitatii patrimoniale cat si

pentru asociati, actionari, furnizori, clienti, banci, bugetul statului,

salariati.

contabilitatea interna de gestiune are ca scop gestiunea interna a

unitatii, calcularea costurilor de productie, stabilirea rentabilitatii pe

produse, lucrari, servicii, intocmirea bugetelor pe feluri de activitati,

furnizarea de informatii necesare in procesul decizional.

b. Contabilitatea publica este organizata la nivelul institutiilor publice din

administratie, invatamant, sanatate, aparare, cultura si arta etc. si urmareste

executia de casa a bugetului statului, bugetelor locale, bugetului asigurarilor

sociale de stat, gestiunea datoriilor publice si alte operatii financiare specifice

sectorului neproductiv.

c. Contabilitatea nationala este organizata la nivelul economiei nationale

si prezinta sintetic activitatea economica a unei natiuni urmarind evolutia

Produsului Intern Brut, modificarile in structura de ramura si teritoriala a

economiei, marimea si structura avutiei nationale, relatiile financiare si fluxurile

monetare.

Din punct de vedere al conturilor utilizate, in raport de sfera de cuprindere a

acestora:

a. Contabilitatea sintetica - foloseste conturile sintetice de gradul I si II;

b. Contabilitatea analitica - foloseste conturi analitice.

In fiecare unitate patrimoniala functioneaza in paralel si in stransa legatura

contabilitatea sintetica si contabilitatea analitica. Orice operatie economica

inregistrata in contabilitatea analitica este necesar sa fie reflectata si in

contabilitatea sintetica.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3754
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site