Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


PROTECTIA CIVILA IN ROMANIA

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micPROTECTIA CIVILA IN ROMANIA

1. Definitie si principii generaleProtectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit legii, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.

Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat romane, precum si persoanelor fizice.

Conceptia, organizarea, desfasurarea si managementul activitatilor de protectie civila se stabilesc si se realizeaza la nivel local si national pe principiile autonomiei, subsidiaritatii, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii.

2. Atributiile protectiei civile sunt urmatoarele:

a) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe teritoriul Romaniei;

b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la protectia civila ;

c) informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;

d) organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu;

e) instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatiile de urgenta;

f) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;

g) asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei in situatii de urgenta sau de conflict armat;

h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta civila si pentru reabilitarea utilitatilor publice afectate;

i) limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;

j) asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;

k) participarea la misiuni internationale specifice;

l) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice in situatii de urgenta sau de conflict armat.

Aceste atributii se completeaza cu cele cuprinse in alte acte normative incidente sau conexe, precum si cu prevederile actelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.

Pentru indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila sunt constituite, potrivit legii, servicii de urgenta profesioniste si voluntare.

In conditiile legii se pot constitui si alte structuri de urgenta publice sau private.

In functie de tipurile de riscuri specifice, unitatile administrativ-teritoriale, localitatile componente, institutiile publice, agentii economici si obiectivele se clasifica, din punct de vedere al protectiei civile.

3. Organizarea protectiei civile

Organizarea protectiei civile la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, al institutiilor publice, al agentilor economici si al organizatiilor neguvernamentale se realizeaza in raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protectiei civile si consta in:

a) constituirea organismelor si structurilor pentru managementul situatiilor de urgenta;

b) constituirea serviciilor pentru situatii de urgenta;

c) incadrarea inspectorilor si/sau a personalului de specialitate in domeniul protectiei civile;

d) intocmirea planurilor de analiza si de acoperire a tipurilor de riscuri in teritoriul de competenta sau in domeniul de activitate;

e) planificarea si organizarea activitatilor de pregatire a populatiei si a salariatilor privind protectia civila ;

f) organizarea evacuarii in caz de urgenta civila;

g) organizarea cooperarii si a colaborarii privind protectia civila ;

h) planificarea resurselor pentru functionarea structurilor prevazute la lit. a)-c), precum si pentru realizarea masurilor stabilite in planurile prevazute la lit. d).

Schema cu organizarea protectiei civile in Romania este prezentata in capitolul "scheme".

Activitatea de protectie civila din Romania este coordonata de primul-ministru, care conduce aceasta activitate prin ministrul administratiei si internelor, in calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

La nivelul institutiilor publice centrale si locale, activitatea de protectie civila este condusa de catre presedintii comitetelor pentru situatii de urgenta, constituite potrivit legii, iar la nivelul agentilor economici, de catre conducatorii acestora.

La toate nivelurile de competenta, in structurile cu activitate permanenta sau temporara din Sistemul National de Management al Situatiilor de urgenta se constituie structuri specializate in domeniul protectiei civile.

La nivelul municipiilor, al oraselor, al comunelor, al institutiilor publice si al agentilor economici cuprinsi in clasificarea din punct de vedere al protectiei civile, se incadreaza personal de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile.

Personalul de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile se incadreaza la:

a) ministerele si institutiile publice centrale la care, potrivit legii, nu se constituie centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta;

b) serviciile publice deconcentrate la nivel judetean, la nivelul municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, din subordinea ministerelor care, potrivit legii, constituie centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta;

c) regiile autonome, companiile nationale si societatile comerciale care, prin specificul activitatii lor, pot crea stari potential generatoare de situatii de urgenta civila sau sunt expuse unor riscuri majore;

d) consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care, potrivit schemelor cu riscuri teritoriale intocmite conform legii de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta, exista pericolul potential de producere a dezastrelor naturale provocate de cutremure, inundatii si incendii de padure.

Personalul de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile, de la municipii, orase, comune, institutii publice si agenti economici, asigura permanent coordonarea planificarii si a realizarii activitatilor si masurilor de protectie civila, participa la pregatirea serviciilor de urgenta, a salariatilor si/sau a populatiei si asigura coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgenta, respectiv a celulelor de urgenta.

La instituirea masurilor exceptionale, precum si in situatii de conflict armat, structurile existente pe timp de pace, ca si cele care se completeaza sau se infiinteaza la mobilizare, indeplinesc functiile si Atributiile pe linia protectiei civile prevazute de lege, avand in vedere respectarea prevederilor protocoalelor aditionale la Conventiile de la Geneva din 12 august 1949, privind protectia civila.

Activitatea de prevenire in domeniul protectiei civile si/sau al interventiei operative se asigura de catre serviciile de urgenta, prin structuri specializate, in conformitate cu competentele si Atributiile stabilite potrivit legii. Serviciile de urgenta profesioniste sau voluntare si celelalte structuri specializate pentru interventie si actiune in situatii de urgenta(inclusiv serviciile de urgenta private), constituite de catre autoritatile abilitate in conditiile legii, cuprind personal si formatiuni instruite in specialitati necesare protectiei civile.

4.Atributii si obligatii privind protectia civila

Atributii ale autoritatilor administratiei publice

Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura stabilirea si integrarea masurilor de protectie civila in planurile si programele de dezvoltare economico-sociala ce se elaboreaza la nivel national, judetean si local si urmaresc realizarea acestora.

Guvernul exercita urmatoarele atributii principale:

a) aproba strategia nationala a protectiei civile si actele normative specifice, potrivit competentei;

b) analizeaza periodic si ori de cate ori situatia o impune activitatea de protectie civila;

c) aproba planul national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta;

d) propune, potrivit legii, Presedintelui Romaniei instituirea si incetarea starii de urgenta in zonele afectate;

e) incheie acorduri internationale in domeniul protectiei civile;

f) adopta hotarari prin care se acorda ajutoare de urgenta si despagubiri persoanelor fizice si juridice afectate;

g) aproba planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de protectie civila cu caracter international;

h) solicita, la nevoie, sprijin international;

i)       aproba acordarea de ajutor, in urma solicitarilor, statelor afectate de dezastre.

j) asigura gestionarea tipurilor de riscuri specifice si indeplinirea functiilor de sprijin prin structuri specifice domeniilor de competenta, potrivit legii. Organizarea si functionarea acestor structuri se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Ministerul Apararii Nationale planifica si executa masurile de protectie civila, potrivit organizarii si planurilor specifice proprii si planurilor comune cu alte ministere.

Ministerul Administratiei si Internelor exercita, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza si prezinta Guvernului, spre aprobare, proiectul de strategie nationala a protectiei civile;

b) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative specifice;

c) coordoneaza activitatile de evacuare, potrivit planurilor intocmite;

d) organizeaza si conduce activitatea de asanare a teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;

e) analizeaza periodic, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale, stadiul realizarii masurilor necesare a fi luate in situatii de protectie civila;

f) elaboreaza norme metodologice pentru intocmirea planurilor de urgenta interna si externa a agentilor economici;

g) organizeaza si conduce exercitii si aplicatii de specialitate;

h) coordoneaza actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta;

i) colaboreaza cu organisme internationale de specialitate.

Inspectoratul General pentru Situatii de urgenta este autoritate de reglementare in domeniul protectiei civile.

Controlul de stat in domeniul protectiei civile se realizeaza prin activitati de avizare, autorizare, atestare, recunoastere, verificare, control si se exercita prin Inspectia de Prevenire din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, respectiv prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor judetene si al municipiului Bucuresti, in scopul aplicarii unitare a prevederilor legale pe intreg teritoriul Romaniei.

Inspectoratul General pentru Situatii de urgenta indeplineste rolul de punct national de contact in relatiile cu organisme internationale de profil.

Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:

a) aproba organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori de cate ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru imbunatatirea acesteia;

b) aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;

c) participa, potrivit legii, la asigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila, precum si a serviciilor de urgenta si a structurilor care au atributii legale in acest domeniu;

d) stabilesc, in conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;

e) infiinteaza, in conditiile legii si cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;

f) gestioneaza, depoziteaza, intretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civila prin serviciile specializate din subordine;

g) asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare, paza si securitatea acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de interventie.Prefectul are urmatoarele atributii principale

a) aproba planurile operative si de pregatire pe linia protectiei civile si planificarea exercitiilor si a altor activitati desfasurate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;

b) urmareste indeplinirea masurilor de protectie civila la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;

c) dispune, potrivit legii, instituirea starii de alerta, activarea sau folosirea, dupa caz, a formatiunilor de interventie;

d) aproba schema cu riscurile teritoriale intocmita de inspectoratul pentru situatii de urgenta;

e) asigura conditii pentru buna desfasurare si integrarea activitatii fortelor de interventie din alte judete sau a echipelor internationale, dupa caz, sosite in unitatea administrativ-teritoriala in scopul limitarii si inlaturarii efectelor dezastrelor;

f) prezinta consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, propuneri de completare a sistemului de instiintare si alarmare a populatiei, a fondului de adapostire, a bazei materiale si alte masuri de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si a mediului;

g) exercita controlul aplicarii masurilor in situatiile de protectie civila.

Primarul are urmatoarele atributii principale:

a) propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila;

b) aduce la indeplinire hotararile consiliului local in domeniul protectiei civile;

c) aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;

d) propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;

e) conduce exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila ;

f) coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;

g) aproba planurile de cooperare cu localitatile invecinate si organismele neguvernamentale;

h) dispune masuri si controleaza modul de intretinere a spatiilor de adapostire colective de catre administratorul acestora;

i) urmareste realizarea, intretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii de protectie civila;

j) raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie civila;

k) solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;

l) exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local;

m) asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri in situatii de protectie civila, precum si distribuirea celor primite;

n) coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civila;

o) stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate;

p) dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata;

q) coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, in probleme de interes comun;

r) gestioneaza, depoziteaza, intretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protectie civila, prin serviciile de specialitate subordonate.

Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, au urmatoarele obligatii principale:

a) asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;

b) stabilesc si urmaresc indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila;

c) organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, servicii sau formatiuni proprii de urgenta si stabilesc regulamentul de organizare si functionare a acestora;

d) participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile proprii;

e) asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin in situatii de urgenta echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice;

f) organizeaza instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca privind protectia civila ;

g) asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii desfasurate;

h) prevad, anual, in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de protectie civila;

i) instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza, de indata, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de urgenta civila la nivelul institutiei sau agentului economic;

j) stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile si masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare;

k) incheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste sau voluntare;

l) mentin in stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adapostire si mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau interventiei, tin evidenta acestora si le verifica periodic;

m) indeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre organismele si organele abilitate.

Persoanele fizice sau juridice care detin imobile in indiviziune sau le utilizeaza in comun sunt obligate sa coopereze pentru indeplinirea masurilor de protectie civila pentru intregul imobil sau ansamblu de imobile.

Proiectantii, constructorii si beneficiarii de investitii au urmatoarele obligatii:

d)    sa prevada in documentatiile tehnice ale investitiilor masurile specifice, echipamentele si dotarile necesare, conform normativelor in vigoare, si sa asigure realizarea lor inainte de darea in exploatare a investitiei;

b) sa obtina toate avizele, autorizatiile si acordurile privind protectia civila , prevenirea si stingerea incendiilor si de mediu, conform legii, si sa urmareasca realizarea masurilor stabilite in cuprinsul acestora;

c) sa evalueze riscul seismic al zonei in care se executa lucrarile si sa intocmeasca proiectul, respectiv sa execute constructia sau instalatia conform gradului de risc seismic evaluat.

Persoanele care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, intretinerea, repararea, postutilizarea constructiilor, a echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si raspunderilor prevazute de lege, le vor examina sistematic si calificat pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, in conditiile prevazute de reglementarile specifice.

Salariatii au urmatoarele drepturi si obligatii:

d)    sa beneficieze, in mod gratuit, de echipament de protectie individuala, de tratament medical si antidoturi, daca sunt incadrati la agenti economici sau institutii cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;

b) sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute prin lege pentru perioadele de intrerupere a activitatii, impuse de situatiile de protectie civila;

c) sa respecte normele, regulile si masurile de protectie civila stabilite;

d) sa participe la instruiri, exercitii, aplicatii si la alte forme de pregatire specifica.

5. Pregatirea pentru protectia civila

Pregatirea pentru protectia civila cuprinde pregatirea populatiei si a salariatilor, pregatirea serviciilor de urgenta, pregatirea personalului cu functii de conducere pe linia protectiei civile, precum si a personalului de specialitate.

Pregatirea profesionala a serviciilor de urgenta si a altor forte cu care se coopereaza se realizeaza pe baza programelor anuale de pregatire, aprobate de sefii acestora.

Planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de cooperare privind protectia civila la care participa, potrivit specificului acestora, serviciile de urgenta, fortele de protectie si sprijin si populatia se aproba de prefect, primar sau de ministrul administratiei si internelor, dupa caz.

Exercitiile de cooperare interjudetene/regionale si cele cu caracter international se aproba de Guvern, la propunerea ministrului administratiei si internelor.

In documentele de planificare a pregatirii privind protectia civila se prevad si resursele materiale si financiare necesare, precum si cine le asigura.

Initierea, calificarea, perfectionarea sau specializarea conducatorilor structurilor specializate de protectie civila si a sefilor serviciilor de urgenta, a personalului de specialitate, precum si a altor persoane cu atributii in acest domeniu se realizeaza prin cursuri, convocari sau instructaje si se desfasoara in Centrul National de Pregatire pentru Managementul Situatiilor de urgenta si in centrele zonale ale acestuia, precum si in Institutul National de Administratie sau in alte institutii de invatamant de profil.

Pregatirea pentru protectia civila in institutiile de invatamant militar este obligatorie si se desfasoara pe baza tematicilor elaborate cu consultarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

Formarea, perfectionarea si specializarea personalului serviciilor de urgenta profesioniste si al structurilor componente ale Sistemului National de Management al Situatiilor de urgenta se realizeaza in institutiile de invatamant de profil din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, a Ministerului Apararii Nationale, precum si in alte unitati abilitate din tara si din strainatate.

Pregatirea populatiei si a salariatilor

Informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia civila sunt obligatorii si se asigura prin: institutiile de invatamant si educatie de toate gradele, mijloacele de informare in masa si serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta.

Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, stabileste, prin protocol, temele si activitatile practic-aplicative de educatie privind protectia civila , care se includ in programele de invatamant, precum si in planurile activitatilor extrascolare.

Societatile publice si private, nationale si locale, de radio si televiziune, precum si presa scrisa sunt obligate sa asigure prezentarea in emisiunile, respectiv in stirile si reportajele acestora, a riscurilor potentiale, masurilor preventive si a modului de actiune si comportare a populatiei pe timpul situatiilor de urgenta civila.

La informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia civila participa si organizatiile neguvernamentale de interes public, potrivit statutelor si specificului activitatilor acestora.

Instruirea salariatilor privind protectia civila se asigura sistematic, de regula impreuna cu instructajele de prevenire si stingere a incendiilor, in conditiile stabilite prin dispozitiile generale elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor. Participarea salariatilor la instruire constituie sarcina de serviciu.

6.Termeni si expresii folosite in Legea 481/2004, privind protectia civila

a) dezastru - evenimentul datorat declansarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificari ale mediului si care, prin amploare, intensitate si consecinte, atinge ori depaseste nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate si aprobate potrivit legii;

b) situatie de protectie civila - situatia generata de iminenta producerii sau de producerea dezastrelor, a conflictelor militare si/sau a altor situatii neconventionale care, prin nivelul de gravitate, pun in pericol sau afecteaza viata, mediul, bunurile si valorile culturale si de patrimoniu;

c) instiintare - activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii sau producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, in scopul evitarii surprinderii si al realizarii masurilor de protectie;

d) avertizare - aducerea la cunostinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre;

e) prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;

f) alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre iminenta producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;

g) adapostire - masura specifica de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si de patrimoniu, pe timpul ostilitatilor militare, impotriva efectelor atacurilor aeriene ale adversarului. Adaposturile de protectie civila sunt spatii special amenajate pentru protectia personalului in situatii de urgenta, proiectate, executate, dotate si echipate potrivit normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor;

h) asanare - ansamblul de lucrari si operatiuni executate pentru inlaturarea sau distrugerea munitiei neexplodate si dezafectarea terenurilor, altele decat poligoanele de trageri ale structurilor de aparare, ordine publica si securitate nationala.

(2) Termenii si expresiile referitoare la situatii de urgenta, factori si tipuri de riscuri, stare de alerta, interventie operativa si evacuare au intelesurile prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2273
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved