Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Proiectul cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara ale barourilor

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micProiectul Hotararii Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului - cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara ale barourilorIn temeiul dispozitiilor art. 24 din Constitutia Romaniei, art. 5 si 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, art. 171 si 197 din Codul de Procedura Penala, art. 39, 68 si 69 din Legea nr. 51/1995 modificata si completata, art. 155-161 din Statutul profesiei de avocat si in temeiul dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr. 51/2008, Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, reunit in sedinta din ... 2008, adopta prezenta hotarare privind aprobarea Regulamentului - cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara ale barourilor:

Art.1. - Se adopta Regulamentul - cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara ale barourilor (in continuare Regulamentul SAJ), cuprins in anexa prezentei hotarari.

Art.2 -    Regulamentul SAJ intra in vigoare incepand cu data de ..... si va fi publicat pe site-ul www.unbr.ro

Anexa

REGULAMENTUL - CADRU PENTRU ORGANIZAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA JUDICIARA ALE BAROURILOR

Principiile asistentei judiciare

Asistenta judiciara urmareste sa asigure exercitarea deplina si calificata a tuturor atributelor dreptului la aparare al beneficiarilor sai.

Asistenta judiciara si/sau extrajudiciara este asigurata de avocatii baroului care formuleaza optiuni in acest sens si/sau atunci cand numarul acestora este insuficient prin avocatii desemnati in acest sens de decan sau delegatii acestuia.

Acordarea asistentei judiciare in cazurile prevazute de lege se face numai in baza desemnarii prin eliberarea delegatiei ca urmare a unei comunicari scrise din partea instantei, a organului de urmarire penala, de cercetare penala sau a organului administratiei publice locale, adresata Serviciului de Asistenta Judiciara din cadrul baroului.

Acordarea asistentei extrajudiciare in cazurile prevazute de lege se face numai in baza desemnarii in acest sens de decan sau delegatii acestuia.

Nici o imprejurare exceptionala nu poate fi invocata pentru acordarea de asistenta judiciara fara desemnarea din partea Serviciului de Asistenta Judiciara (solicitarea adresata in mod direct avocatului de catre instante sau organe de urmarire si de cercetare penala, expirarea mandatului de arestare, amenintare cu aplicarea unei amenzi avocatului, etc.).

Incalcarea de catre avocati a dispozitiilor de mai sus constituie abatere disciplinara grava si poate fi sanctionata cu excluderea din avocatura. Consiliul baroului va hotari asupra efectuarii cercetarii disciplinare si eventual va pune in miscare actiunea disciplinara, sesizand Comisia de disciplina competenta, solicitand excluderea din avocatura.

Incalcarea regulilor stabilite prin prezenta hotarare de catre salariatii Serviciului de Asistenta Judiciara constituie abatere disciplinara grava care poate determina desfacerea contractului de munca.

Organizarea SAJ

SAJ este coordonat de decanul baroului asistat de unul sau mai multi consilieri.

In cadrul SAJ sunt incadrati functionari, subordonati ierarhic functionarului coordonator, la randul sau subordonat ierarhic decanului si consilierilor coordonatori. Numarul si structura organizatorica a personalului se stabileste de catre decan, din oficiu sau in temeiul sesizarii formulate de consilieri.

Decanul are urmatoarele atributii:

a.  reprezinta Serviciul de Asistenta Juridica in relatia cu autoritatile, salariatii SAJ si orice alte persoane;

b. desemneaza consilierii care il asista in coordonarea activitatii serviciului si ii inlocuieste prin decizie motivata;

c.  aproba cererile de Asistenta judiciara si extrajudiciara in conditiile legii;

d. emite dispozitii obligatorii in ceea ce priveste organizarea SAJ;

e.  solutioneaza plangerile formulate impotriva rezolutiilor consilierilor care il asista;

f.  sesizeaza UNBR in vederea amendarii si completarii protocolului privind stabilirea onorariilor pentru avocatii care acorda asistenta juridica din oficiu sau asistenta juridica gratuita la cerere.

Decanul isi poate delega oricare dintre atributii cu exceptia celor prevazute la lit. a), b), si e) oricaruia dintre consilierii coordonatori.

In caz de interimat sau imposibilitate temporara de a-si exercita functia, prodecanul este inlocuitorul de drept al decanului.

Consilierii care asista decanul au urmatoarele atributii:

a.  reprezinta SAJ in relatia cu autoritatile judiciare atunci cand sunt delegati de decan sau in situatii de urgenta, atunci cand decanul este in imposibilitate de a isi exercita aceasta atributie;

b. coordoneaza activitatea de Asistenta judiciara;

c.  organizeaza serviciul de Asistenta judiciara;

d. conduc activitatea comisiei avocatilor referenti in cadrul serviciului, prezidand sedintele acestora;

e.  urmaresc implementarea regulamentului de organizare al serviciului si emit dispozitii obligatorii in aplicarea acestuia;

f.  intocmesc propuneri catre decan in vederea exercitarii atributiei prevazute de dispozitiile art. 6 lit. d) privind normele metodologice de aplicare a regulamentului de organizare si functionare a SAJ, continutul delegatiei, al optiunii si al referatelor intocmite de avocatii din oficiu sau de functionarii SAJ precum si in orice privinta vor aprecia necesar;

g. intocmesc si publica recomandari cu privire la conduita procesuala;

h. dispun aprobarea sau refacerea propunerii de repartizare a cauzelor intocmite de functionarul sef al SAJ;

i.   solicita functionarilor SAJ, avocatilor referenti precum si avocatilor care au formulat optiuni pentru asigurarea asistentei din oficiu intocmirea unor referate explicative;

j.   urmaresc activitatea avocatilor care asigura asistenta juridica din oficiu si aplica sanctiuni specifice pentru abaterile de la prevederile prezentului regulament;

k. controleaza activitatea departamentului cat si a avocatilor referenti;

l.   numesc si revoca membrii comisiei avocatilor referenti;

m.           sesizeaza in scris Consiliului Baroului abaterile savarsite de avocati [potrivit art. 70 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, modificata si completata]

Consilierii coordonatori sunt asistati de un numar de cinci pana la noua avocati referenti, carora isi pot delega in scris oricare dintre atributii cu exceptia celor prevazute de dispozitiile art. 9 lit. a), b), c), d), k) si l).

Avocatii referenti au urmatoarele atributii:

a.  colecteaza sesizari si proiecte de lege ferenda intocmite de avocati;

b. promoveaza toate sectoarele de activitate ale SAJ;

c.  monitorizeaza si cerceteaza sesizarile primite formal sau informal;

d. solicita si primesc referate din partea functionarilor SAJ sau precizari si completari ale plangerilor formulate de avocati sau de beneficiarii asistentei judiciare si/sau extrajudiciare;

e.  intocmesc referate si propuneri cu privire la problemele sesizate;

f.  verifica lista optiunilor completata de functionarul sef si solutioneaza contestatiile vizand omisiunile acesteia;

g. sesizeaza consilierii cu privire la chestiunile date de regulament in competenta acestora;

h. organizeaza si urmaresc desfasurarea conferintelor de pregatire profesionala continua si a sesiunilor de consultari.

Functionarii SAJ au urmatoarele atributii:

a.  primesc, inregistreaza si arhiveaza cererile de asigurare a asistentei judiciare si cererile de asigurare a asistentei din oficiu formulate de organele competente si sesizarile acestora cu privire la asistenta asigurata in cauza;

b. primesc, inregistreaza, arhiveaza si trimit spre competenta solutionare optiunile, cererile, sesizarile si propunerile beneficiarilor si ale avocatilor;

c.  asista si asigura beneficiarilor indrumari in redactarea cererilor de asistenta gratuita;

d. elibereaza avocatilor desemnati ori colaboratorilor acestora delegatii sau, in situatii de urgenta, le comunica in timp util organelor solicitante prin orice mijloace de comunicare la distanta (fax, e-mail, curierat rapid) apte sa asigure primirea lor in termenul solicitat, sub luare de dovada;

e.  notifica avocatii care au formulat optiuni cu privire la desemnarea lor in cauze, cu privire la programarea pentru plata onorariilor cuvenite, cu privire la obligatia de a depune referate explicative sau cu privire la solutiile date sesizarilor si propunerile acestora prin mijloace de comunicare care sa confirme primirea notificarii sau sub obligatia incheierii unui proces verbal in acest sens, insusit in cel mai scurt timp de avocatul in cauza;

f.  asigura afisarea regulamentului, normelor si instructiunilor obligatorii si a recomandarilor formulate de conducerea SAJ in conditii de maxima vizibilitate in incinta spatiilor SAJ si postarea acestora in mediu informatic;

g. pastreaza in suport fizic si informatic evidentele obligatorii pentru repartitii si pentru fiecare cauza in parte in temeiul prezentului regulament si a normelor si instructiunilor dispuse in aplicarea acestuia;

h. colecteaza si sintetizeaza datele de introdus in dosarul de evidenta al fiecarui avocat desemnat sa asigure asistenta juridica din oficiu sau gratuita;

i.   intocmesc si comunica in termenul dispus informarile si referatele explicative ce le-au fost solicitate de decan, consilieri, avocatii referenti si de functionarul sef;

j.   popularizeaza si asigura afisarea programului conferintelor de pregatire profesionala si a sesiunilor de consultari;

k. intocmesc jurnalul zilnic de activitate si propunerile semestriale de ameliorare a functionarii SAJ;

l.   notifica de indata decanul, consilierii coordonatori sau functionarul sef cu privire la incidentele procedurale grave semnalate de avocatii desemnati in cursul asigurarii asistentei juridice;

m.     asigura conservarea si buna intrebuintare a mijloacelor fixe si consumabilelor puse la dispozitia lor;

n. indeplinesc orice alte atributii date in sarcina lor prin prezentul regulament sau normele si instructiunile dispuse in aplicarea acestuia.

Functionarul sef al SAJ are urmatoarele atributii:

a.  coordoneaza activitatea functionarilor SAJ astfel incat sa asigure permanenta functionarii acestuia;

b. urmareste modul in care acestia isi indeplinesc atributiile de serviciu, raspunzand solidar cu acestia pentru actele ulterioare sesizarii lor scrise;

c.  asigura de indata suportul avocatului desemnat din oficiu in privinta incidentelor procesuale grave sesizate de acestia;

d. notifica de indata decanul si/sau consilierii coordonatori cu privire la incidentele procedurale grave semnalate de avocatii desemnati in cursul asigurarii asistentei juridice;

e.  solutioneaza contestatiile privind lista de optiuni afisata;

f.  intocmeste propunerea de repartizare a cauzelor dupa consultarea consilierilor coordonatori ori a avocatilor referenti;

g. centralizeaza si comunica consilierilor coordonatori cererile, propunerile si sesizarile avocatilor, beneficiarilor asistentei si organelor solicitante;

h. verifica zilnic modul de afisare a regulamentului, normelor, instructiunilor si recomandarilor emise in aplicarea acestuia, precum si a repartizarii cauzelor ori a programarii conferintelor de pregatire profesionala si a sesiunilor de consultari;

i.   solicita si primesc referate din partea functionarilor SAJ, sau precizari si completari ale plangerilor formulate de avocati sau de beneficiarii asistentei juridice;

j.   intocmeste periodic referate privind necesarul de achizitii, bugetul necesar bunei functionari a SAJ si propuneri privind eficientizarea functionarii serviciului;

k. intocmeste corespondenta SAJ cu organele solicitante, cu beneficiarii asistentei, cu avocatii desemnati si cu autorii sesizarilor potrivit indicatiilor consilierilor coordonatori ori ale avocatilor referenti delegati de acestia;

l.   intocmeste si comunica, in termenul dispus, informarile si referatele explicative ce le-au fost solicitate de decan, consilieri, avocatii referenti;

m.     indeplineste orice alte atributii date in sarcina lor prin prezentul regulament sau normele si instructiunile dispuse in aplicarea acestuia.

Functionarii SAJ, avocatii referenti, consilierii coordonatori si decanul sunt retribuiti pentru activitatile prestate.

Sectoarele activitatii de Asistenta judiciara

Asistenta obligatorie/ Asistenta din oficiu

Urmarirea penala

La cererea prealabila si motivata a organelor de urmarire penala, SAJ va desemna unul sau mai multi avocati in vederea asigurarii asistentei juridice din oficiu, in functie de existenta unor interese contrare ale partilor.

Asistenta judiciara se acorda in cazurile in care faptuitorul, invinuitul, inculpatul, partea vatamata sau partea civila, intr-un dosar penal, nu dispun de mijloace pentru plata onorariului cuvenit unui avocat, urmaresc sau trebuie sa fie asistate de un avocat si interesele actului de justitie impun acest lucru, iar organul judiciar, in conditiile legii, stabileste aceste imprejurari prin comunicarea motivata, adresata in scris, prin care solicita baroului desemnarea unui avocat pentru acordarea asistentei judiciare.

SAJ va desemna avocati din oficiu, contactand telefonic avocatii care au formulat optiuni in ordinea determinata de repartitia lunara, intocmind un proces verbal in acest sens.

Avocatii care au formulat optiuni pentru acest sector al asistentei judiciare din oficiu nu vor putea refuza nemotivat cauza.

Avocatul care isi manifesta disponibilitatea de a asigura Asistenta judiciara din oficiu se va prezenta in fata organelor de urmarire penala in timp util pentru a asigura asistenta juridica obligatorie a invinuitului sau inculpatului, numai atunci cand acesta nu este asistat de aparator ales sau in situatia prevazuta de dispozitiile art. 171 alin. 41) din Codului de Procedura Penala.

Avocatul din oficiu desemnat in cauza se va asigura ca invinuitului i se prezinta invinuirea care i se aduce si motivele pe care se intemeiaza aceasta si ca anterior audierii sale i-au fost aduse la cunostinta drepturile sale procesuale, consemnand aceste imprejurari intr-un referat contrasemnat de invinuit, pe care il va depune in dosarul de urmarire penala si in copie la dosarul intocmit de SAJ.

In ipoteza in care invinuitul sau inculpatul este asistat de aparator ales, referatul va cuprinde in mod obligatoriu mentiuni cu privire la existenta si motivarea ordonantei sau rezolutiei motivate prin care s-a dispus desemnarea unui aparator din oficiu si timpul afectat de aparatorul din oficiu studierii cauzei. In lipsa ordonantei sau rezolutiei motivate prin care s-a dispus desemnarea unui aparator din oficiu si/sau a dovezii ca aparatorul ales a fost incunostintat cu privire la efectuarea actului, avocatului desemnat ii este interzis sa asigure asistenta juridica din oficiu.

Avocatul este dator sa depuna toate diligentele ca persoanei pe care o asista sa nu ii fie incalcate drepturile de care beneficiaza in faza de urmarire penala si care sunt garantate atat de Constitutia Romaniei, de Codul de Procedura Penala si in special de Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Avocatul care asigura asistenta judiciara din oficiu va formula plangere impotriva actelor efectuate de organele de urmarire penala atunci cand considera ca sunt nelegale sau netemeinice, ori ca aduc atingere drepturilor procesuale ale invinuitului sau inculpatului pe care il asista.

Avocatul din oficiu va formula cereri, exceptii si va propune probe pentru a asigura o aparare calificata, in acord cu clientul pe care il asista, consemnand in referat solicitarile beneficiarului in privinta cererilor, exceptiilor si probatoriului.

In ipoteza in care in cauza mandatul avocatului din oficiu desemnat inceteaza prin asigurarea asistentei juridice prin avocat ales, acesta va mentiona in referat activitatile prestate, il va depune in dosarul de urmarire penala si in copie la dosarul intocmit de SAJ, urmand ca organul competent sa se pronunte asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului din oficiu pentru asistenta deja asigurata.

In ipoteza in care cauza in care a fost desemnat avocat din oficiu este conexata altei cauze in care invinuitul este asistat de avocat ales, mandatul aparatorului din oficiu inceteaza de drept, urmand ca organul competent sa se pronunte asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului din oficiu pentru asistenta deja asigurata in temeiul referatului depus de acesta.

In situatia in care fata de invinuit sau inculpat, se formuleaza propunere de arestare preventiva, avocatul din oficiu care a asigurat asistenta judiciara asigura asistenta si in fata instantelor competente cu solutionarea in fond si in recurs a propunerii de arestare, atunci cand a obtinut si atestat in referat acordul special al beneficiarului.

Atunci cand avocatul desemnat in faza de urmarire penala nu se poate prezenta la judecata privind propunerea de arestare preventiva provizorie ori atunci cand nu a obtinut acordul expres al beneficiarului, va anunta in cel mai scurt timp Serviciul de Asistenta Judiciara din cadrul baroului iar acesta din urma va desemna un avocat care ii va asigura asistenta juridica obligatorie in fata instantelor competente.

In cazul in care s-a dispus arestarea preventiva a invinuitului sau inculpatului, in temeiul art. 172 alin. (2) din Codul de Procedura Penala, avocatul desemnat din oficiu va formula cerere spre a fi incunostintat despre orice acte de urmarire penala vor fi efectuate in cauza si despre eventualele prelungiri ale arestarii preventive, depunand o copie a acesteia si in dosarul format de SAJ, in temeiul careia ii vor fi eliberate delegatiile aferente propunerilor de prelungire.

Serviciul de Asistenta Judiciara va desemna de asemenea un alt avocat din oficiu numai atunci cand avocatul din oficiu din faza de urmarire penala a notificat SAJ cu privire la imposibilitatea de a se prezenta la eventualele propuneri de prelungire a arestarii preventive formulate in privinta inculpatului pe care il asista sau atunci cand acesta nu isi mentine acordul special manifestat, revocandu-l in scris si comunicand aceasta imprejurare SAJ.

Avocatul din oficiu desemnat invinuitului sau inculpatului care a ramas arestat, va participa la prezentarea materialului de urmarire penala si va obtine viza organului de urmarire penala pe referatul final, moment in care va inceta activitatea de asistenta exercitata in cursul fazei de urmarire penala.

In ipoteza in care cauza in care a fost desemnat aparator din oficiu este conexata altei cauze in care invinuitul este asistat de alt avocat din oficiu, invinuitul va fi asistat de primul avocat desemnat in cauza, mai putin in situatia in care acesta notifica SAJ renuntarea sa la mandat.

In mod exceptional, in situatia in care invinuitul sau inculpatul a fost sau este arestat, asistenta din oficiu la verificarea legalitatii arestarii preventive va fi asigurata de avocatul care a asigurat asistenta juridica atat in cursul urmaririi penale cat si la arestarea sau prelungirea arestarii invinuitului/inculpatului.

In ipoteza in care cauza inregistreaza o disjungere, avocatul care a asigurat asistenta juridica din oficiu are prioritate la desemnarea in cauza disjunsa.

Cercetarea judecatoreasca

Urmare cererii motivate si prealabile a instantelor de judecata, SAJ va desemna inculpatului/inculpatilor si partii/partilor vatamate cate un avocat din oficiu, in masura in care partile care necesita asistenta juridica din oficiu nu vor avea interese contrare.

Avocatul care a asigurat asistenta judiciara din oficiu in cursul urmaririi penale va asigura asistenta si in fata instantelor competente cu solutionarea cauzei, atunci cand a obtinut si atestat in referat acordul special al beneficiarului.

Asistenta judiciara din oficiu inceteaza de drept in situatia in care partea este asistata de avocat ales.

In ipoteza in care in cauza mandatul avocatului din oficiu desemnat inceteaza prin asigurarea asistentei juridice prin avocat ales, acesta va mentiona in referat activitatile prestate, il va depune la dosarul cauzei si in copie la dosarul intocmit de SAJ, urmand ca organul competent sa se pronunte asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului din oficiu pentru asistenta deja asigurata.

Asistenta judiciara din oficiu inceteaza de drept odata cu epuizarea fiecarei faze a cercetarii judecatoresti in masura in care partea asistata nu isi mentine acordul special manifestat, cu consecinta desemnarii unui alt avocat din oficiu conform principiilor mai jos stabilite.

In masura in care in referatul depus odata cu epuizarea fiecarei faze a cercetarii judecatoresti este obtinut si atestat acordul expres al partii de a fi asistat de acelasi avocat, acesta va fi desemnat cu prioritate.

Avocatul din oficiu desemnat pentru o faza a cercetarii judecatoresti va fi desemnat sa asiste partea si in recursul impotriva incheierilor ce pot fi atacate separat, in masura in care a obtinut si atestat acordul special al partii.

Imposibilitatea de prezentare la termen sau la recursul la incheiere va fi notificata de indata SAJ si instantei de recurs, anterior termenului acordat in cauza sau termenului stabilit pentru solutionarea recursului, astfel incat sa poata fi desemnat un alt avocat care il va substitui pe avocatul initial desemnat pentru termenul respectiv sau in cauza respectiva.

Referatele cu privire la asistenta juridica asigurata in cauza vor fi depuse atat la instanta de judecata cat si la SAJ.

Executarea pedepselor

Cauzele avand ca obiect amanarea sau intreruperea executarii pedepsei si inlaturarea sau modificarea pedepsei vor fi repartizate conform principiilor mai jos enuntate.

Cauzele avand ca obiect contestatii la executare sau schimbari in executarea unor hotarari vor fi repartizate cu prioritate avocatului din oficiu care a asigurat asistenta juridica in ultima faza a cercetarii judecatoresti in masura in care a obtinut si atestat acordul special al partii.

Asistenta extrajudiciara in cadrul ajutorului public judiciar

Asistenta extrajudiciara se poate acorda prin avocat ales sau desemnat de Serviciul de Asistenta Judiciara si consta in acordarea de consultatii, formularea de cereri, petitii, sesizari, initierea altor asemenea demersuri legale, precum si in reprezentarea in fata unor autoritati sau institutii publice, altele decat cele judiciare sau cu atributii jurisdictionale, in vederea realizarii unor drepturi sau interese legitime.

Asistenta extrajudiciara subventionata in parte se asigura numai prin avocat ales.

In vederea asigurarii dreptului beneficiarului de a isi alege avocatul, SAJ va afisa in loc vizibil si va publica in mediu informatic tabloul/lista avocatilor care au optat pentru asigurarea asistentei judiciare ca forma a ajutorului judiciar si, in masura posibilului, certificarea specializarii acestora ori date din dosarele profesionale numai in baza cererii speciale si incuviintate de consiliul baroului, formulata de catre avocatii inscrisi in lista.

Functionarul sef al serviciului va certifica datele publicate, dupa verificarea acestora si a indeplinirii conditiilor cerute pentru afisare.

In ipoteza asigurarii asistentei judiciare prin avocat desemnat, functionarii SAJ vor verifica sumar admisibilitatea cererii si vor formula un referat scris cu propunerea de admitere/respingere a cererii pe care o vor inainta spre competenta solutionare decanului, consilierilor sau avocatilor referenti.

SAJ va desemna un avocat in considerarea compatibilitatii avocatului, a specializarii acestuia, a complexitatii cauzei, a veniturilor obtinute in urma asistentei judiciare lato sensu si a vechimii in profesie, repartizandu-le cu precadere tinerilor avocati, stagiari sau definitivi.

SAJ va colecta si centraliza toate plangerile, sesizarile si cererile beneficiarilor asistentei extrajudiciare si ale avocatilor care o asigura, iar functionarul sef al serviciului va intocmi referate cu propuneri de solutii pe care le va inainta organelor de conducere competente.

Asistenta extrajudiciara se acorda numai persoanelor fizice avand domiciliul sau resedinta obisnuita in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, care indeplinesc conditiile prevazute de OUG 51/2008 si de Legea 51/1995 modificata si completata in conditiile prevazute de prezenta Hotarare.

Asistenta extrajudiciara se acorda persoanelor fizice in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

c) se afla in situatia in care nu poate face fata cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implica obtinerea unor consultatii juridice in vederea apararii unui drept sau interes legitim in justitie, fara a pune in pericol intretinerea sa ori a familiei sale in conditiile determinate de normele legale;

d) nu este exclus sau, dupa caz, decazut din dreptul de a solicita acordarea de asistenta juridica in temeiul prezentei legi ori al unei legi speciale, dupa caz;

e) cererea de asistenta extrajudiciara i-a fost incuviintata de instanta competenta sau de catre decanul baroului, atunci cand drepturile sale materiale ar fi prejudiciate prin intarziere.

Cetatenii straini si apatrizii beneficiaza de asistenta extrajudiciara in conditiile OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar si/sau numai potrivit tratatelor si acordurilor iar, in lipsa acestora, numai pe baza de reciprocitate. In cazul cetatenilor apartinand statelor membre ale Uniunii Europene sunt aplicabile dispozitiile prevazute de legislatia aplicabila.

Asistenta extrajudiciara subventionata integral se acorda persoanelor fizice care fac dovada faptului ca venitul mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul prevazut de normele legale in vigoare.

Prin familie se intelege sotul, sotia, persoanele care domiciliaza si gospodaresc impreuna cu solicitantul si persoanele care se afla, potrivit, legii, in intretinerea lor.

La stabilirea venitului se iau in calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizatii, onorarii, rente, chirii, profit din activitati comerciale sau dintr-o activitate independenta si altele asemenea, precum si sumele datorate in mod periodic, cum ar fi chiriile si obligatiile de intretinere.

In vederea aprobarii asistentei extrajudiciare in situatii speciale se vor lua in considerare si urmatorii factori, enumerati exemplificativ:

a) situatia materiala, respectiv averea imobiliara si mobiliara, certificata prin declaratie pe propria raspundere;

b) situatia familiala;

c) starea sanatatii solicitantului si, dupa caz, a celorlalti membri ai familiei sale;

d) profesia si locul de munca;

e) varsta;

f) alte situatii sau imprejurari speciale care pot fi avute in vedere si care exercita o inraurire insemnata asupra situatiei patrimoniale a solicitantului si familiei sale (popriri ale venitului, despagubiri datorate, efectele calamitatilor sau altor situatii exceptionale s.a.).

Asistenta extrajudiciara consta in acordarea de consultatii, formularea de cereri, petitii, sesizari, initierea altor asemenea demersuri legale, precum si in reprezentarea in fata unor autoritati sau institutii publice, altele decat cele judiciare sau cu atributii jurisdictionale, in vederea realizarii unor drepturi sau interese legitime, inclusiv in cursul solutionarii pe cai alternative a disputelor ce pot face obiectul acestora.

Avocatul care a asigurat asistenta extrajudiciara devine incompatibil cu asigurarea asistentei judiciare.

Avocatul care asigura asistenta extrajudiciara va notifica motivat de indata SAJ atunci cand se va afla in imposibilitate de a isi continua mandatul si de a isi asigura substituirea, neindeplinirea acestei obligatii constituind abatere specifica grava sau, dupa caz, abatere disciplinara.

Serviciile de Asistenta judiciara vor indruma solicitantii catre instantele competente, punand la dispozitia acestora formularele de cerere in forma avizata de consiliile barourilor si, in mod exceptional, vor asigura asistenta in completarea acestora, avocatul desemnat pentru redactarea cererii avand prioritate la repartizarea cauzei.

Simpla redactare a cererii de acordare a ajutorului public judiciar nu atrage incompatibilitatea avocatului, neconstituind per se una dintre activitatile cuprinse in asistenta extrajudiciara.

Plata onorariilor cuvenite avocatilor care asigura asistenta extrajudiciara in temeiul aprobarii decanului se dispune de catre instanta competenta prin incheierea care incuviinteaza asistenta judiciara, pronuntata in temeiul dispozitiilor obligatorii ale protocolului incheiat intre UNBR si MJ.

Avocatul desemnat de decan sa asigure asistenta extrajudiciara partii ale carei drepturi pot fi prejudiciate de intarziere se va limita la actele care nu sufera amanare si care intrerup cursul prescriptiei ori stingerii drepturilor sau al decaderii, dupa care va sesiza de indata instanta in vederea incuviintarii asistentei extrajudiciare, inclusiv a activitatilor deja desfasurate in baza aprobarii decanului.

Asistenta judiciara stricto sensu

Asistenta judiciara se poate acorda prin avocat ales sau desemnat de Serviciul de Asistenta Judiciara si consta in asistarea juridica sau reprezentarea solicitantului in proceduri judiciare, formularea de cereri, petitii, sesizari, aparari in fata autoritatilor judiciare sau cu atributii jurisdictionale, in vederea realizarii unor drepturi sau interese legitime.

Asistenta judiciara subventionata in parte se asigura numai prin avocat ales.

In ipoteza asigurarii asistentei judiciare prin avocat desemnat, functionarii SAJ vor verifica sumar admisibilitatea cererii si vor formula un referat scris cu propunerea de admitere/respingere a cererii pe care o vor inainta spre competenta solutionare decanului, consilierilor sau avocatilor referenti.

SAJ va desemna un avocat in considerarea compatibilitatii avocatului, a specializarii acestuia, a complexitatii cauzei, a veniturilor obtinute in urma asistentei judiciare lato sensu si a vechimii in profesie, repartizandu-le cu precadere tinerilor avocati, stagiari sau definitivi.

SAJ va colecta si centraliza toate plangerile, sesizarile si cererile beneficiarilor asistentei judiciare si ale avocatilor care o asigura, iar functionarul sef al serviciului va intocmi referate cu propuneri de solutii pe care le va inainta organelor de conducere competente.

Avocatul care asigura asistenta judiciara va notifica motivat de indata SAJ atunci cand se va afla in imposibilitatea de a isi continua mandatul si de a isi asigura substituirea, neindeplinirea acestei obligatii constituind abatere specifica grava sau, dupa caz, abatere disciplinara.

Dispozitiile privind eligibilitatea solicitantului sau a avocatului pentru asigurarea asistentei extrajudiciare se aplica in masura in care nu contravin dispozitiilor speciale care guverneaza asistenta judiciara stricto sensu.

Plata onorariilor cuvenite avocatilor care asigura asistenta judiciara in temeiul aprobarii decanului se dispune de catre instanta competenta prin incheierea care incuviinteaza asistenta judiciara, pronuntata in temeiul contractului de asistenta incheiat cu partea.

Avocatul desemnat de decan sa asigure asistenta judiciara partii ale carei drepturi pot fi prejudiciate de intarziere se va limita la actele care nu sufera amanare si care intrerup cursul prescriptiei ori stingerii drepturilor sau al decaderii, dupa care va sesiza de indata instanta in vederea incuviintarii asistentei judiciare, inclusiv a activitatilor deja desfasurate in baza aprobarii decanului, in masura in care ulterior activitatii urgente a incheiat un contract de asistenta juridica.

Avocatul care a asigurat asistenta judiciara in urma desemnarii de catre decan nu se poate folosi de aceasta imprejurare in negocierea contractului cu beneficiarul, incalcarea acestei dispozitii constituind abatere specifica grava.

In masura in care nu se ajunge la acordul de vointa cu beneficiarul, avocatul ales de solicitantul asistentei caruia i-a fost incuviintata asistenta judiciara va retroceda o fractiune din onorariu, proportionala cu activitatea prestata, avocatului pe care l-a inlocuit, disputele privind intinderea acestuia fiind supuse arbitrajului de catre decan.

In cursul judecatii, SAJ va desemna un avocat care va asigura asistenta judiciara numai pentru durata unei faze procesuale, la cererea persoanei interesate, care insa o poate reinnoi, in conditiile legii, dupa parcurgerea fiecarei etape procesuale.

Asistenta judiciara in cauze civile include si asistenta juridica la executarea silita ulterioara a titlului executoriu.

Asistenta judiciara nu se acorda in urmatoarele situatii:

a) atunci cand acordarea asistentei judiciare nu este justificata din punct de vedere al beneficiului care l-ar aduce persoanei solicitante;

b) atunci cand pretentia este vadit nejustificata, neintemeiata sau, dupa caz, inadmisibila;

c) in cazul cetatenilor straini sau persoanelor juridice straine solicitante, atunci cand legislatia lor nationala nu prevede un tratament similar pentru cetatenii romani;

d) atunci cand solicitantul a fost decazut din dreptul de a beneficia de asistenta judiciara.

Cererea de acordare a asistentei se depune la Serviciul de Asistenta Judiciara al baroului si se solutioneaza de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii, prin decizie de admitere ori de respingere, dupa caz, de Decanul baroului sau de persoana desemnata potrivit art. 157 alin. (3) din Statutul profesiei.

In cazurile cand asistenta judiciara a fost incuviintata de instanta fara sa fie avut in vedere un contract de asistenta juridica, ci doar un buget alocat din fondul pentru ajutor public judiciar si incheierea a fost comunicata baroului, SAJ va afisa la loc vizibil si in mediu informatic copia incheierii pentru un termen de cel putin 3 zile, atunci cand conditiile cauzei permit acest lucru, si va desemna pe unul dintre avocatii interesati care au solicitat in scris acest lucru, ales potrivit criteriilor prevazute de prezentul regulament ori de instructiunile, dispozitiile si normele emise in temeiul acestuia. In lipsa oricarei cereri, SAJ va desemna un avocat care a formulat optiunea periodica in acest sens, care nu poate refuza decat motivat desemnarea.

Hotararea sau decizia prevazuta la alin. (1) sau (2) se comunica solicitantului in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data emiterii, dar cu cel putin sapte zile anterior termenului acordat in cauza.

Aprobarea decanului privind acordarea de asistenta judiciara se trimite imediat SAJ pentru desemnarea unui avocat inscris in lista de repartitii.

Dupa posibilitati, decanul baroului desemneaza avocatul indicat sau ales de persoana careia i se acorda asistenta judiciara dintre persoanele inscrise in Registrul baroului pentru acordarea asistentei judiciare.

SAJ aduce la cunostinta autoritatii care a solicitat in scris asistenta judiciara numele avocatului desemnat, sediul profesional al acestuia si datele de contact aflate in evidentele sale.

Avocatul desemnat poate sa fie substituit de un alt avocat inscris in Registrul baroului pentru acordarea asistentei judiciare.

In situatii exceptionale, daca asigurarea asistentei judiciare implica activitati desfasurate pe raza altui barou, avocatul desemnat este obligat sa anunte, in scris, conducerea SAJ, care, prin Decanul baroului, va anunta, in termen util Decanul baroului in raza teritoriala a caruia se asigura asistenta judiciara de un avocat care este membru al altui barou.

La cererea justificata a avocatului care asigura asistenta judiciara, avocatul desemnat poate fi inlocuit de conducerea SAJ, exclusiv in situatii temeinic motivate, onorariul incasat urmand a fi retrocedat avocatului substituent proportional cu activitatea prestata, disputele fiind supuse arbitrajului decanului.

Persoana careia i s-a acordat asistenta judiciara este obligata sa instiinteze organul care a incuviintat asistenta judiciara in forma apararii prin avocat sau decanul baroului, asupra modificarilor intervenite in conditiile pe care se bazeaza acordarea asistentei judiciare, daca situatia materiala a beneficiarului s-a imbunatatit simtitor si poate sa faca fata, in tot sau in parte, cheltuielilor pentru care s-a acordat asistenta.

Avocatul desemnat sa asigure asistenta judiciara este obligat , de indata ce a luat cunostinta de imbunatatirea situatiei materiale a beneficiarului asistentei, sa incunostinteze SAJ cu privire la modificarea intervenita.

In cazul in care persoana respectiva nu va instiinta la timp despre schimbarile intervenite in conditiile prevazute de articolul precedent, aceasta poate fi obligata de organul care a dispus suspendarea sau, dupa caz, revocarea, in tot sau in parte, a deciziei de acordare a asistentei judiciare, sa achite cheltuielile facute din momentul intervenirii schimbarii.

Tipul si volumul activitatii desfasurate de avocat se certifica printr-un referat scris al avocatului, conform formularului adoptat de conducerea SAJ.

Asistenta judiciara speciala

Dispozitiile prezentului capitol se aplica in toate cazurile in care asistenta judiciara lato sensu sau gratuita este prevazuta in prevederi speciale, derogatorii de la dreptul comun, in masura in care nu contravin acestora (exemplificativ enumerate in continuare: asistenta refugiatilor si azilantilor, asistenta la dobandirea cetateniei, asistenta speciala a copilului, asistenta speciala a victimei violentei in familie).

Desemnarea avocatilor care vor asigura asistenta juridica se face de SAJ la cererea organelor competente sau a persoanelor interesate, potrivit criteriilor compatibilitatii avocatului, a specializarii acestuia, a complexitatii cauzei, a veniturilor obtinute in urma asistentei judiciare lato sensu si a vechimii in profesie, repartizandu-le cu precadere tinerilor avocati, stagiari sau definitivi.

Plata onorariilor cuvenite pentru asistenta judiciara asigurata se face potrivit dispozitiilor cuprinse in legile speciale.

REPARTIZAREA CAUZELOR

Principii

Principiul fundamental al functionarii SAJ il constituie asigurarea asistentei judiciare lato sensu efective prin desemnarea prealabila a avocatului potrivit criteriilor compatibilitatii, specializarii si al aplicarii principiului confraternitatii, in lipsa alegerii exprese de catre solicitantul asistentei.

Fiecare componenta a asistentei judiciare este guvernata de principii proprii, determinate de specificul activitatilor, care guverneaza repartizarea cauzelor.

Prin normele si instructiunile emise in temeiul prezentului regulament se stabilesc criteriile de repartizare a cauzelor specifice fiecarui sector de activitate si subdomeniilor acestuia.

In cazul asistentei judiciare obligatorii, in vederea asigurarii unei asistente efective si de calitate, se stabileste un plafon total de cauze desemnate fiecarui avocat in vederea asigurarii asistentei juridice.

Depasirea plafonului permis determina de drept suspendarea dreptului de a formula optiuni pentru perioade limitate.

Asistenta judiciara obligatorie (din oficiu) va fi asigurata numai in urma desemnarii prealabile de catre SAJ, potrivit criteriilor compatibilitatii, specializarii si al aplicarii principiului confraternitatii.

Exceptia de la criteriul aplicarii principiului confraternitatii (fundamentata pe cresterea calitatii asistentei asigurate in conditiile cunoasterii amanuntite a dosarului si pe eficientizarea asistentei juridice sub aspectul timpului afectat studierii cauzei) o constituie desemnarea avocatului ca urmare a optiunii sale pentru continuitatea asistentei asigurate in cauza, in etapa sau fazele urmatoare ale procesului penal, conditionata de obtinerea si atestarea acordului expres al beneficiarului asistentei juridice stricto sensu si/sau din oficiu.

Pentru stimularea avocatilor care opteaza pentru continuitatea asistentei, acesta nu va fi socotita atunci cand se apreciaza asupra distribuirii cauzelor si nici atunci cand numai aceasta determina depasirea plafonului.

In situatia in care avocatul din oficiu desemnat nu opteaza sa asigure asistenta juridica in temeiul principiului continuitatii, cauzele vor fi redistribuite avocatilor desemnati potrivit criteriilor adoptate prin normele metodologice.

Pentru a stimula avocatii care opteaza pentru asigurarea asistentei obligatorii in cursul noptii, al sambetelor si al sarbatorilor legale, la stabilirea repartizarii cauzelor va fi avut in vedere numai numarul partilor asistate, fara a fi luati in considerare factorii de multiplicare specifici.

Asistenta juridica ce urmeaza a fi asigurata in penitenciare, locuri de detinere si in afara localitatii de resedinta a judecatoriei in raza careia asigura asistenta obligatorie va fi repartizata avocatilor care au formulat optiuni in acest sens, dupa criteriile mai sus stabilite.

In cazul egalitatii de parti asistate, prioritatea la repartizare a cauzelor se stabileste in functie de datele consemnate in dosarul profesional.

Repartizarea cauzelor de pe rolul judecatoriilor se face cu precadere catre stagiari.

Asistenta extrajudiciara sau asistenta judiciara este asigurata prin avocat ales de solicitant, direct ori din lista afisata sau prin avocat desemnat de SAJ in urma sesizarii formulate de instanta care a incuviintat-o.

Cauzele in care SAJ desemneaza un avocat in vederea asigurarii asistentei judiciare sau extrajudiciare vor fi repartizate potrivit criteriilor compatibilitatii, specializarii si al aplicarii principiului confraternitatii, atunci cand beneficiarul nu isi exercita dreptul de a isi alege avocatul.

Asistenta judiciara speciala va fi acordata potrivit dispozitiilor legale speciale care o guverneaza si, acolo unde legea speciala nu dispune, potrivit normelor adoptate de consiliile barourilor.

Cauzele repartizate potrivit articolelor 115 si 116 vor fi socotite in cuprinsul plafonului de repartizare, reglementat prin normele si instructiunile emise in temeiul prezentului regulament.

Avocatii pensionari CAAV sau ai oricarui alt sistem de pensii si avocatii care nu au facut dovada incheierii asigurarii de raspundere profesionala nu au vocatie pentru desemnarea in vederea asigurarii nici unei forme de asistenta judiciara.

Optiunea

Optiunea reprezinta manifestarea de vointa si angajamentul avocatului de a asigura asistenta juridica din oficiu, asistenta judiciara si extrajudiciara sau asistenta speciala in cauzele in care va fi desemnat.

Optiunea va cuprinde datele de identificare ale avocatului, coordonatele de contact, specificarea componentelor de asistenta judiciara pentru care opteaza, mentiunea ca a luat cunostinta de dispozitiile prezentului regulament si orice alte date stabilite pe cale de norme sau instructiuni.

In primele zece zile ale fiecarei luni, avocatii interesati sa asigure asistenta juridica gratuita sau din oficiu vor formula optiuni in acest sens, pe care le vor depune personal sau prin colaboratori ori pe care le vor expedia prin orice mijloace de comunicare la distanta (fax, e-mail, curierat rapid), apte sa asigure primirea optiunii in termen si sa asigure dovada in acest sens.

Functionarii SAJ vor centraliza optiunile formulate si vor intocmi liste pe care le vor afisa vizibil in incinta spatiilor SAJ si le vor publica in format electronic.

Lista tuturor optiunilor centralizate va fi afisata la sfarsitul celei de-a 11-a zi si va putea fi contestata de autorii optiunilor nementionate sau incomplet mentionate pana la sfarsitul celei de-a 12-a zi a lunii.

Contestatiile vor fi colectate de functionarii SAJ eliberandu-se dovada in acest sens si vor fi solutionate de functionarul sef iar lista astfel completata va fi publicata.

Contestatiile autorilor optiunilor omise sau incomplet formulate impotriva listei completate vor fi primite numai in cursul celei de-a 13-a zi a lunii si solutionate de avocatii referenti delegati in acest scop cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii.

Propunerea de repartizare formulata de functionarul sef va fi intocmita cel mai tarziu in 17-a zi a lunii, dupa consultarea avocatilor referenti si/sau a consilierilor coordonatori, va fi publicata prin afisare si publicare in format informatic si va fi inaintata consilierilor coordonatori spre aprobare.

Propunerea de repartizare poate fi contestata de toti avocatii care au formulat optiuni pana cel mai tarziu in cea de-a 19-a zi a lunii, iar repartizarea aprobata de consilierii coordonatori in urma contestatiilor va fi publicata cel tarziu in a 21-a zi a lunii si inaintata spre aprobare decanului, impreuna cu contestatiile solutionate.

In cea de-a 23-a zi lunii decanul va aproba sau amenda repartizarea intocmita de consilieri, o va publica si va dispune eliberarea delegatiilor, astfel incat avocatii desemnati pentru primele zile ale lunii sa poata studia dosarele repartizate.

Toate contestatiile vor fi inregistrate in mod similar optiunilor iar publicarea listelor, a propunerii de repartizare si a repartizarilor se va realiza atat prin afisare, cat si prin publicare in mediu informatic.

Evidenta

SAJ va tine evidenta tripla a repartizarilor cauzelor, structurata dupa numele sau denumirea partii asistate, dupa numarul de inregistrare al cauzei la organul competent si dupa numele avocatului desemnat in cauza.

Evidentele vor fi tinute atat pe suport material, consultarea acestora de catre orice avocat interesat fiind permisa in conditiile instructiunilor emise cat si afisate in mediu informatic.

Onorariile incasate ca urmare a asigurarii asistentei juridice din oficiu sau a desemnarii in vederea asigurarii asistentei judiciare, extrajudiciare sau speciale sunt informatii de interes public.

Formularea optiunii determina notarea acesteia, a sanctiunilor specifice si a participarilor la conferintele de pregatire si la sesiunile de consultari, a dovezii de incheiere a asigurarii de raspundere profesionala in dosarul profesional de catre functionarii SAJ.

Orice asemenea notari in dosarul profesional se comunica avocatului, periodic, cu ocazia formularii optiunii.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE AVOCATILOR CARE ASIGURA

ASISTENTA JURIDICA DIN OFICIU SAU GRATUITA

Functionarii SAJ vor intocmi un dosar de optiuni al fiecarui avocat interesat si un dosar cu cereri de continuitate si cu copii ale fiecarei delegatii corespunzator fiecarei cauze.

Pentru activitatea profesionala desfasurata in cauzele in care au fost desemnati din oficiu, avocatii au dreptul la onorariu conform plafoanelor stabilite prin Protocolul incheiat intre UNBR si Ministerul Justitiei.

Pentru activitatea profesionala desfasurata in cauzele in care au asigurat asistenta extrajudiciara, avocatii au dreptul la onorariu conform plafoanelor stabilite prin Protocolul incheiat intre UNBR si Ministerul Justitiei.

Pentru activitatea profesionala desfasurata in cauzele in care au asigurat asistenta judiciara, avocatii au dreptul la onorariul convenit cu solicitantul, ce urmeaza a fi achitat din fondul special, fondul pentru ajutor public judiciar, in limitele stabilite potrivit dispozitiilor legale si dispus prin incheierea de admitere a asistentei judiciare si eventuala diferenta, din resursele proprii ale solicitantului.

Contestatiile si cererile privind onorariile stabilite de functionarii SAJ se solutioneaza de decanul baroului sau de consilierii delegati in acest sens. Decizia decanului poate fi atacata la consiliul baroului.

Avocatii desemnati din oficiu au dreptul sa refuze contactul cu clientul in prezenta reprezentantului organului de urmarire penala sau de cercetare penala ori a oricarei autoritati publice, precum si in cazul in care exista ori au cunostinta de un sistem de control al contactului cu clientul.

Avocatii au dreptul si obligatia sa formuleze sesizari cu privire la abaterile savarsite de avocatii care asigura asistenta juridica din oficiu.

Avocatii au dreptul sa formuleze plangeri si contestatii impotriva actelor si dispozitiilor functionarilor SAJ, ale functionarului sef, ale avocatilor referenti, ale consilierilor si ale decanului.

Avocatii au dreptul sa propuna modificari si amendamente ale prezentului regulament, ale instructiunilor si normelor emise in temeiul acestuia, precum si recomandari de conduita, propunerile complete urmand a fi puse in discutie cu ocazia sesiunilor de consultari si/sau afisate atunci cand decanul sau consilierii dispun astfel.

Avocatii au dreptul sa participe la conferintele de pregatire profesionala si la sesiunile de consultari, atunci cand dreptul nu le-a fost suspendat pentru abateri specifice.

Avocatii au obligatia sa fie asigurati pentru raspundere profesionala si sa depuna periodic la dosarul profesional o copie a asigurarii incheiate sau a innoirii acesteia.

Avocatii care au formulat optiune pentru asistenta juridica intr-un sector de activitate nu pot refuza nemotivat desemnarea notificata prin orice mijloace de SAJ.

Avocatii care au formulat optiune pentru asistenta juridica intr-un sector de activitate au obligatia de a se asigura ca mijloacele de comunicare indicate in optiune sa fie in permanenta stare de functionare si in caz contrar sa notifice de indata aceasta imprejurare SAJ, indicand mijloace alternative de contactare.

Avocatii care au refuzat desemnarea sunt obligati ca in termen de trei zile de la manifestarea refuzului sa il justifice in scris.

Avocatii desemnati pentru asistenta juridica din oficiu, asistenta judiciara si extrajudiciara sau asistenta speciala sunt datori sa studieze temeinic cauzele care le-au fost incredintate, sa se prezinte la fiecare termen la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, conform mandatului incredintat, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecatori si de partile din proces, sa depuna concluzii scrise sau note de sedinta ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanta dispune in acest sens.

Avocatii nu pot asista sau reprezenta parti cu interese contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe.

In asemenea situatii, avocatii desemnati sunt obligati sa incunostinteze SAJ pentru a lua masurile ce se impun, in sensul inlocuirii acestora sau al desemnarii unor avocati suplimentari in cauza, care sa asigure apararea celor aflati in conflict de interese.

Avocatii nu pot fi ascultati ca martori si nu pot furniza relatii nici unei autoritati sau persoane cu privire la cauza care le-a fost incredintata, decat daca au dezlegarea prealabila, expresa si scrisa a clientilor.

Calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de avocat cu privire la faptele si imprejurarile pe care le-a cunoscut inainte de a fi devenit aparator. Daca a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfasura nici o activitate profesionala in acea cauza.

Avocatul care acorda asistenta judiciara, extrajudiciara, speciala sau din oficiu nu are dreptul sa primeasca de la cel asistat sau reprezentat o remuneratie sau alte mijloace pentru acoperirea cheltuielilor, cu exceptia situatiei cand s-a convenit incheierea unui contract de asistenta juridica, cu notificarea SAJ.

Avocatii care asigura asistenta judiciara lato sensu au obligatia de a formula cereri si exceptii si de a propune probe pentru clientii pe care ii asista, in functie de specificul cauzei si numai dupa consultarea prealabila si cu acordul acestora, mentionand aceste imprejurari in cuprinsul referatului.

Avocatii au obligatia sa retrocedeze fractiuni din onorariu, proportionale cu activitatea prestata, confratilor care ii substituie sau pe care ii substituie, disputele in acest sens fiind supuse arbitrajului decanului.

Referatul privind asistenta acordata in cauza se depune la organul competent la incetarea de drept a asistentei din oficiu sau a asistentei speciale.

Copia referatului, vizata de organul competent, se depune la SAJ in termen de 3 zile de la data eliberarii.

Avocatii desemnati din oficiu sunt datori sa formuleze si sa depuna referate explicative la solicitarea consilierilor coordonatori ori a functionarului sef al SAJ.

Solicitarea referatului se comunica de catre functionarii SAJ in scris, prin orice mijloace de comunicare la distanta (fax, e-mail, curierat rapid) apte sa asigure primirea referatului in termenul solicitat, la coordonatele indicate de avocatul desemnat prin formularul de optiune sau se comunica verbal, direct sau telefonic, imprejurare consemnata in scris de catre functionarul competent.

Termenul de depunere este de 48 de ore, daca nu s-a dispus altfel in cazul referatului solicitat de consilieri, respectiv de 72 de ore in cazul solicitarii functionarului sef.

In situatii urgente, impuse de asigurarea bunei desfasurari a actului de justitie, termenul obligatoriu poate fi redus pana la limita a doua ore, iar referatul poate fi inlocuit de lamuriri verbale, consemnate intr-o minuta intocmita de functionarii SAJ si insusita in cel mai scurt termen de avocatul desemnat.

Referatul poate fi depus personal sau prin colaboratori, prin orice mijloace de comunicare la distanta (fax, e-mail, curierat rapid), apte sa asigure primirea referatului in termenul solicitat.

RASPUNDERI SI SANCTIUNI

Fapta decanului, consilierului sau avocatului referent care cu rea credinta isi indeplineste necorespunzator sau cu rea credinta nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin in temeiul acestui regulament constituie abatere disciplinara grava.

Indeplinirea cu intarziere a obligatiei de a asigura asistenta judiciara din oficiu sau extrajudiciara sau judiciara sticto sensu savarsita cu rea credinta sau din neglijenta constituie abatere specifica.

Este aparat de raspundere avocatul care a intarziat din motive neimputabile sie si care a formulat in prealabil cerere in acest sens organului solicitant, comunicand si SAJ un exemplar al acesteia.

In masura in care intarzierea a produs consecinte grave asupra bunei desfasurari a cauzei sau a sedintei de judecata, aceasta constituie abatere specifica grava.

Neindeplinirea cu rea credinta ori din neglijenta a obligatiei de a notifica SAJ si instanta competenta cu privire la imposibilitatea de prezentare sau de a isi asigura substituirea acolo unde regulamentul permite aceasta constituie abatere specifica grava.

Neindeplinirea obligatiei de a asigura asistenta juridica din oficiu ori extrajudiciara sau judiciara stricto sensu, fara a solicita SAJ in prealabil substituirea si fara a comunica aceasta imprejurare organului competent constituie abatere specifica grava in concurs ideal cu abatere disciplinara grava.

Asigurarea asistentei judiciare extrajudiciara sau judiciara stricto sensu sau din oficiu fara desemnare prin eliberarea prealabila a delegatiei de catre SAJ constituie abatere specifica grava in concurs ideal cu abatere disciplinara grava. Nu exista cauze care inlatura caracterul de abatere al acestei fapte.

Este aparat de raspundere avocatul aflat in imposibilitate obiectiva de a isi indeplini aceasta obligatie.

Refuzul nemotivat de a asigura asistenta juridica din oficiu sau extrajudiciara sau judiciara stricto sensu in sectorul de activitate pentru care s-a formulat optiune constituie abatere specifica grava.

Omisiunea de a justifica in scris refuzul de a asigura asistenta juridica din oficiu sau gratuita constituie abatere specifica.

Omisiunea de a notifica SAJ schimbarea coordonatelor de contact ori functionarea defectuoasa a acestora constituie abatere specifica.

Refuzul repetat in cursul unei luni calendaristice de a asigura asistenta ca urmare a desemnarii, chiar motivat, constituie abatere specifica.

Omisiunea avocatului desemnat de a incunostinta in termen de cinci zile SAJ cu privire la schimbarea temeiurilor care au determinat admiterea sau aprobarea cererii de asistenta extrajudiciara sau judiciara constituie abatere specifica grava.

Nerespectarea termenului de depunere a referatului constituie abatere specifica.

Nerespectarea termenului de depunere a referatului care a produs consecinta de a influenta repartizarea cauzelor constituie abatere specifica grava.

Formularea tardiva, cu rea credinta, a unei sesizari, cu mai putin de 10 zile inaintea termenului acordat in cauza vizata de sesizare (atunci cand termenul dat in cauza permite acest lucru) constituie abatere specifica.

Formularea tardiva cu buna credinta a unei sesizari atrage in mod obiectiv decaderea autorului acesteia din dreptul pretins, insa nu apara de raspundere specifica persoana reclamata.

Neindeplinirea cu rea credinta a obligatiei de a intocmi referatul solicitat, constatata 10 zile dupa expirarea termenului, constituie abatere disciplinara grava.

Tulburarea grava sau repetata a bunei desfasurari a conferintelor de pregatire profesionala sau a sesiunilor de consultari constituie abatere specifica, iar recidiva acestor fapte constituie abatere specifica grava.

Abaterile specifice se sanctioneaza, in raport cu gravitatea acestora, cu suspendarea dreptului de a participa pe o perioada determinata la conferintele de pregatire profesionala sau sesiunile de consultari, cu pierderea prioritatii la repartizarea cauzelor pentru o perioada de una pana la trei luni si/sau cu suspendarea dreptului de a formula optiuni pentru asigurarea asistentei juridice gratuite si din oficiu pentru o perioada de o luna pana la sase luni de la data ramanerii definitive a solutiei de sanctionare.

Abaterile specifice grave se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de a formula optiuni pentru asigurarea asistentei juridice gratuite si din oficiu pentru o perioada de sase luni pana la doi ani de la data ramanerii definitive a solutiei de sanctionare.

Sanctiunile pot fi dispuse ca sanctiuni principale sau cumulat, ca sanctiuni complementare sanctiunii principale.

Sanctiunile specifice ramase definitive pot fi reduse sau inlocuite de consilierul coordonator atunci cand avocatul sesizat isi recunoaste vinovatia si isi manifesta in scris acordul ca solutia sa fie afisata sau folosita exemplificativ in recomandarile de conduita formulate de consilierii coordonatori sau de decan.

Functionarii SAJ si avocatii referenti vor inainta sesizarile privind abaterile specifice consilierului coordonator impreuna cu referatele lor in termen de cel mult trei zile de la data formularii sesizarii sau a completarii/precizarii acesteia, urmand ca aceasta sa fie solutionata cu celeritate, anterior termenului acordat in cauza vizata de sesizare, cu exceptia situatiei in care acesta este anterior unei perioade de zece zile de la formularea sesizarii.

Solutia data sesizarii este stabilita de consilierul coordonator in baza referatelor intocmite de functionarul sef si de avocatul referent. Solutia se comunica autorului sesizarii, avocatului reclamat si functionarului sef al SAJ, care o va avea in vedere la formularea propunerii de repartizare a cauzelor.

Avocatul reclamat si autorul sesizarii, numai atunci cand acesta are calitatea de avocat, pot contesta motivat, in scris, solutia dispusa de consilierul coordonator, in termen de cinci zile de la comunicare, plangerea urmand a fi solutionata de decan, pe cale de decizie.

Formularea contestatiei suspenda numai aplicarea sanctiunii specifice, iar decizia decanului este executorie.

Aplicarea unei sanctiuni pentru o abatere specifica grava nu este suspendata de formularea contestatiei, decat atunci cand in cursul procedurii de solutionare a acesteia se dispune astfel.

Sub sanctiunea decaderii, autorul sesizarii va sesiza decanul in termen de cinci zile atunci cand solutia nu i-a fost comunicata in termen de treizeci de zile de la data formularii sesizarii in forma completata ori precizata.

Sanctiunile specifice aplicate avocatilor care au formulat optiuni se noteaza in dosarul profesional.

Abaterile disciplinare si abaterile disciplinare grave vor fi solutionate potrivit dispozitiilor Legii 51/1995, modificata si completata si cu ale Statului profesiei de avocat.

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Consiliile barourilor sunt abilitate sa adapteze prezentul Regulament SAJ la conditiile concrete ale fiecarui barou.

SAJ informeaza lunar Consiliul baroului in legatura cu desfasurarea activitatii de asistenta judiciara si operatiunile financiar-bancare, inclusiv cu privire la cheltuielile reclamate de organizarea si functionarea serviciului, prevazute in buget distinct, conform art. 155 alin. (3)din Statutul profesiei de avocat.

Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 51/1995, modificata si completata, cu ale Statului profesiei de avocat si cu cele ale normelor procesuale.

In aplicarea prezentului Regulament consiliile barourilor pot emite norme si instructiuni metodologice obligatorii privind continutul optiunii, continutul referatelor, conditiile de forma si continut ale cererilor de asistenta juridica, ale proceselor verbale, sesizarilor si notificarilor intocmite de functionarii SAJ sau ale avocatilor desemnati sa asigure asistenta juridica din oficiu, precum si in orice alte probleme privind activitatea SAJ.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1572
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved