Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


REGULAMENT Privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oradea

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

410100 Oradea, Telephone : 004 0259 437000

Piata Unirii, nr.1, Bihor Fax : 004 0259 437544 544 ROMANIA

Text Box: R E G U L A M E N T

Privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local

CUPRINS

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II:    Procedura de solicitare a finantarii

CAPITOLUL III: Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile

CAPITOLUL IV: Organizarea si functionarea comisiilor de evaluare si selectionare

CAPITOLUL V:    Procedura evaluarii si a selectionarii proiectelor

CAPITOLUL VI: Incheierea contractului de finantare

CAPITOLUL VII: Procedura privind derularea contractului de finantare

CAPITOLUL VIII: Procedura de control si raportare

CAPITOLUL IX: Sanctiuni

CAPITOLUL X:    Dispozitii finale

ANEXE

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Scop si definitii

Art.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Oradea.

Art.2. In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

b) autoritate finantatoare – Consiliul Local al Municipiului Oradea;

c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;

d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila, conform anexei 6 la regulament;

e) contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intre Consiliul Local al Municipiului Oradea, in calitate de autoritate finantatoare si beneficiar;

f) finantare nerambursabila - alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Oradea;

g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de catre Consiliul Local al Municipiului Oradea;

h) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

Art.3. Prezentul regulament stabileste procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila.

Art. Solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii ori fundatii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.

Art.5. Finantarile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public initiate si organizate de catre acestia, in completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donatii si sponsorizari.

Domeniu de aplicare

Art.6. Prevederile prezentului regulament se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Oradea.

Art.7. Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de interventie in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

Art.8. Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.

Art. Potrivit dispozitiilor prezentului regulament, nu se acorda finantari nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta reprezinta o componenta indispensabila proiectului, fapt constatat de catre comisia de evaluare si selectionare ulterior analizei documentatiei depuse de aplicant

Art.10. Domeniile pentru care se aplica prezentul regulament sunt:

v     activitati de tineret (programele/proiectele aferente sunt cuprinse in anexa 10);

v     protectia mediului (programele/proiectele aferente sunt cuprinse in anexa 11);

v     activitati sportive (programele/proiectele aferente sunt cuprinse in anexa 12);

v     culte religioase (programele/proiectele aferente sunt cuprinse in anexa 13);

v     programe culturale (programele/proiectele aferente sunt cuprinse in anexa 14);

v     invatamant (programele/proiectele aferente sunt cuprinse in anexa 15);

v     euroregiune (programele/proiectele aferente sunt cuprinse in anexa 16);

Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila

Art. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare;

g) cofinantarea, in sensul ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o contributie de minimum 10% din valoarea totala a proiectului din partea beneficiarului;

h) anualitatea, in sensul derularii intregii proceduri de finantare in cadrul anului calendaristic in care s-a acordat finantarea nerambursabila din bugetul local.

Art. Finantarea se acorda pentru acoperirea partiala a unui program ori proiect in baza unui contract incheiat intre parti.

Art.13. Pentru acelasi domeniu, un beneficiar nu poate contracta decat o singura finantare nerambursabila in decursul unui an

Art.14. In cazul aplicarii cu mai multe proiecte la acelasi domeniu trebuie precizata ordinea importantei lor pentru dumneavoastra, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel mult un proiect va fi finantat.

Art.15. In cazul in care un beneficiar contracteaza, in cursul aceluiasi an calendaristic, mai mult de o finantare nerambursabila pentru domenii diferite de la aceeasi autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finantatoare respective.

Prevederi bugetare

Art. Programele si proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitelor unui fond anual aprobat de catre Consiliul local al municipiului Oradea, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Informarea publica si transparenta decizionala

Art. Procedurile de planificare si executare a plafoanelor de cheltuieli privind finantarile nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selectionare, procedurile de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, contractele de finantare nerambursabila

semnate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetara privind finantarile nerambursabile, constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finantarii

Art. Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute la punctul 3 al primului capitol.

Art.19 Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selectie a proiectelor.

Art.20 Procedura de selectie de proiecte, organizata de Consiliul local Oradea va cuprinde urmatoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;

b) publicarea anuntului de participare;

c) inscrierea candidatilor;

d) transmiterea documentatiei;

e) prezentarea propunerilor de proiecte;

f) verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;

g) evaluarea propunerilor de proiecte;

h) comunicarea rezultatelor pe site-ul primariei;

i) incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila;

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabila

Art.21. Documentatia de solicitare a finantarii se va depune intr-un singur exemplar(original) in dosar de incopciat pe care va fi specificat numele aplicantului, numarul de file continut (fiecare pagina a dosarului va fi numerotata), precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Consiliului Local al municipiului Oradea, la sediul Primariei Oradea, situat in Piata Unirii nr. 1, camera 23.

Art.22 Documentatia va fi intocmita in limba romana.

Art.23 Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.

Art.24 Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.

Art.25. In vederea organizarii competitiei de selectionare, pentru a primi finantare, documentatiile prevazute la art. 26 si art.27 din prezentul capitol se vor depune in termenul stabilit de catre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.

Art.26 Documentatia solicitantilor persoane juridice va contine actele prevazute mai jos:

a)     formularul de solicitare a finantarii conform anexei 1;

b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei 3;

c) dovada existentei surselor de finantare proprii sau oferite de terti din care sa rezulte detinerea disponibilitatilor banesti reprezentand cota proprie de finantare a aplicantului:

- scrisori de intentie din partea tertilor;

contracte de sponsorizare;

bugetul de venituri si cheltuieli al organizatorului;

document financiar emis de catre o institutie bancara

- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terti;

d) declaratia consiliului director al organizatiei fara scop lucrativ solicitante, conform anexei 2

e) actul constitutiv, statutul, sentinta civila si certificatul de inregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului organizatiei solicitante si actele aditionale, dupa caz;

f) certificatul de identitate sportiva in cazul programelor sportive;

g) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la administratia finantelor publice a municipiului Oradea; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior;

h) extras de cont emis de catre o institutie bancara prin care sa se confirme numarul de cont al solicitantului, mentionat in cererea de finantare(Anexa 1);

i) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul;

j) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 8)

k) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre stat si bugetul local

l) declaratia de impartilitate, conform anexei 5

m) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuielil prevazute

n) alte documente considerate relevante de catre aplicant

Art.27. Documentatia solicitantilor persoane fizice va contine urmatoarele acte:

a)      formularul de solicitare a finantarii, conform anexei 1;

b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei 3;

c) dovada existentei surselor de finantare proprii sau oferite de terti din care sa rezulte detinerea disponibilitatilor banesti reprezentand cota proprie de finantare a aplicantului:

- scrisori de intentie din partea tertilor;

contracte de sponsorizare;

bugetul de venituri si cheltuieli al organizatorului;

document financiar emis de catre o institutie bancara

- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terti;

d) declaratia persoanei fizice, conform anexei nr.2,

e) extras de cont emis de catre o institutie bancara prin care sa se confirme numarul de cont al solicitantului, mentionat in cererea de finantare(Anexa 1);

f) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 8)

g) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre stat si bugetul local

h) declaratia de impartilitate conform anexei nr.5

i) copie legalizata dupa actul de identitate

j) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuielil prevazute

k) alte documente considerate relevante de catre aplicant

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile

Art.28. Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care intrunesc urmatoarele criterii de selectionare:

a) programele si proiectele sunt de interes public local;

b)este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin:

- experienta in domeniul administrarii altor programe si proiecte similare

- caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectului(cetatenii,comunitatea);

- capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul propus;

- experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz.

Art.29. Toate cererile selectionate in urma trierii sunt supuse evaluarii. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:

q       Relevanta proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului;

q       Relevanta proiectului propus, pentru nevoia identificata, la nivel local;

q       Gradul de implicare si conlucrare dintre organizatii;

q       Claritate si realism in alcatuirea planului de actiune;

q       Claritatea, relevanta si corelarea bugetului cu activitatile propuse;

q       Dimensiunea impactului prevazut;

Art.30. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la cap.V, art.44;

Art.31. Nu sunt selectionate programele ori proiectele aflate in una dintre urmatoarele situatii:

a) documentatia prezentata este incompleta si nu respecta prevederile art. 21, 26 si 27 din capitolul II;

b) au conturile bancare blocate;

c) solicitantii nu au respectat un contract de finantare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finantare pe o perioada de un an de zile) ;

d) solicitantii au prezentat declaratii inexacte la o participare anterioara.

e) solicitantii nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul stat, bugetul local, precum si bugetul asigurarilor sociale de stat

f) solicitantii nu au prevazut in statutul organizatiei, activitatea corespunzatoare domeniului la care doresc sa participe

g) solicitantii nu au sediul/domiciliul sau filiala in Municipiul Oradea

CAPITOLUL IV - Organizarea si functionarea comisiilor de evaluare si selectionare

Art.32. Evaluarea si selectionarea solicitarilor se va face de catre comisia de evaluare si selectionare stabilita.

Art.33. Pentru domeniile tineret, mediu, cultura, culte si sport comisia de evaluare si selectionare va fi formata din minimum 5 persoane, numita prin hotarare a consiliului local.

Pentru domeniul “invatamant”, comisia de evaluare si selectionare mentionata anterior se completeaza cu doi reprezentanti din partea Inspectoratul Scolar Judetean Bihor numiti prin hotarare a consiliului local.

Pentru domeniul „euroregiune” (programe/proiecte finantate in cadrul Euroregiunii Bihor – Hajdú-Bihar) va functiona o comisie distincta, formata din minimum 5 persoane, numita prin hotarare a consiliului local.

Art.34. Sedintele fiecarei comisii sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.

Art. Presedintele comisiei va asigura convocarea si prezenta membrilor comisiei, in termen de 5 zile de la data comunicarii de catre secretarul comisiei a problemelor a caror rezolvare este de competenta comisiei.

Art.36. Comunicarile secretarului comisiei vor fi inaintate in scris si pe mail la adresele stabilite de comun acord cu presedintele comisiei.

Art.37. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Serviciului Buget Analiza Financiara si Datorie Publica prin hotararea Consiliului Local. Secretarul nu are drept de vot.

Art.38. Fiecare membru al comisiei va semna o declaratie de impartialitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr.9

Art.39. Comisiile hotarasc prin votul majoritatii membrilor.

CAPITOLUL V - Procedura evaluarii si a selectionarii proiectelor

Art.40. Documentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate de urgenta, pe masura inregistrarii, secretariatului comisiei de evaluare si selectionare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentatiile inregistrate dupa termenul limita corespunzator sesiunii de finantare.

Art.41. Documentatia de solicitare a finantarii este analizata de catre membrii comisiei de evaluare si selectionare in termenul stabilit prin anuntul de participare si va fi notata potrivit criteriilor de evaluare.

Art.42 Comisia de evaluare si selectionare inainteaza procesul verbal de stabilire a proiectelor castigatoare a procedurii de selectie Directiei Economice, Serviciului Buget din cadrul consiliului local in vederea intocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.

Art.43. In termen de 10 zile de la data incheierii lucrarilor, secretarul comisiei comunica in scris aplicantilor, rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi alocate.

Art.44 Toate cererile selectionate in urma trierii sunt supuse evaluarii pe baza urmatoarei grile de evaluare:

criteriu

pondere (%)

- capacitate de realizare   

- consistenta tehnica   

- participarea partilor   

- soliditate financiara   

- rezultate asteptate   

- durabilitatea programului sau proiectuluiCAPITOLUL VI - Incheierea contractului de finantare

Art.45. Contractul se incheie intre Consiliul Local al municipiului Oradea si solicitantul selectionat, in termen de maxim 60 de zile de la data comunicarii rezultatului sesiunii de selectie a proiectelor in presa locala si pe site-ul Primariei Oradea.

Art.46. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finantarii, prevazut in anexa 1, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului intocmit conform anexei 3.

Art.47 Dispozitiile art. 66, 67, 68, 69, 70, 211, 212 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice.

CAPITOLUL VII - Procedura privind derularea contractului de finantare

Art.48. Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finantare nerambursabila numai in masura in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executarii contractului.

Art.49. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in anexa nr.6 la prezentul regulament.

Art.50. Autoritatea finantatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finantare nerambursabila ca platile catre beneficiar sa se faca in transe, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evolutia in timp a activitatii finantate ori de costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului.

In cazuri justificate, in functie de specificul proiectului finantat, suma alocata din bugetul local va fi virata integral, la solicitarea beneficiarului cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art.51 Finantarea pentru o transa aferenta unei etape urmatoare a programului sau proiectului se acorda numai dupa justificarea utilizarii transei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare si a documentelor justificative.

Art.52. Prima transa(avans) nu poate depasi 30% din finantarea acordata, iar ultima transa de 10% din valoarea finantarii nerambursabile, va fi virata beneficiarului in termen de 15 zile de la validarea raportului final.

Art.53 Suma avansata si nejustificata prin raportari intermediare nu poate depasi in nici un moment al derularii contractului 30% din valoarea finantarii.

Art.54. Atunci cand, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie este cea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII: Procedura de raportare si control

Art.55 Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia sa prezinte Consiliului local al municipiului Oradea urmatoarele raportari:

- raportari intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transe intermediare, in vederea justificarii transei anterioare

- raportare finala: depusa in termen de 15 zile de la incheierea activitatii si va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizand atat finantarea proprie cat si contributia PMO.

Raportarile vor fi intocmite in conformitate cu anexa 4 la regulament, vor fi depuse atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic in dosare de incopciat, pe care se specifica numele organizatiei precum si nr. de file continut (fiecare pagina a dosarului va fi numerotata). Raportarile vor fi insotite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la registratura Consiliului local Oradea cu adresa de inaintare intocmita conform anexei 7 la regulament.

Art.56 Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract nu vor obtine decontarea transei finale si vor urma procedurile specifice.

Art.57 Comisia de Evaluare si Selectie va stabili duratele contractelor de finantare astfel incat sa asigure derularea procedeului de finantare a contractului si de decontare a ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finantarea, nu mai tarziu de 30 noiembrie a anului in curs.

Art.58 Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmatoarele documente:

pentru decontarea cheltuielilor administrative si a cheltuielilor ocazionate de achizitionarea de bunuri si servicii: factura fiscala, insotita de chitanta/ordin de plata/bon fiscal

pentru decontarea cheltuielilor de inchiriere: contract de inchiriere, factura fiscala, chitanta/ordin de plata/dispozitie de plata

pentru decontarea cheltuielilor privind onorariile, consultanta de specialitate, fond premiere: document justificativ privind existenta obligatiei de plata, factura fiscala (unde e cazul), chitanta/ordin de plata/stat de plata semnat de reprezentantii legali ai beneficiarului;

pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislatiei aflate in vigoare.

pentru justificarea cheltuielilor de transport in cazul persoanelor juridice e necesara prezentarea foii de parcurs.

Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfasurarii actiunii.

Art.59. Autoritatea finantatoare isi rezerva dreptul de a face verificari, atat in perioada derularii contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii raportului final, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data validarii.

Art.60. Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.

Art.61 Regimul de gestionare a sumelor finantate si controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele de specialitate/auditorii independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet continand raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior

CAPITOLUL IX: Sanctiuni

Art.62 Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, fara a fi necesara interventia instantei de judecata, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care partii in culpa i s-a adus la cunostinta ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicata in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale.

Art.63. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantarii este obligat in termen de 15 zile sa returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finantarii altor programe si proiecte de interes public.

Art.64. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantarii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei privind colectarea creantelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

Art.65. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale precum si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor

CAPITOLUL X: Dispozitii finale

Art.66. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de selectie sau derularea contractelor de finantare se va transmite de catre solicitantii finantarii sub forma de document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul primirii la registratura Consiliului Local al municipiului Oradea, la sediul Primariei Oradea, situat in Piata Unirii nr. 1, camera 23. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.

Art.67. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.

Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finantarilor nerambursabile acordate din bugetul local incepand cu anul bugetar 2006 si primeaza oricaror prevederi ale altor regulamente aprobate anterior.

Art.68. Anexele urmatoare fac parte integranta din prezentul regulament.

a)      Anexa 1 – formular cerere de finantare

b)      Anexa 2 – declaratie persoane juridice/fizice

c)      Anexa 3 – bugetul de venit si cheltuieli

d)      Anexa 4 – formular pentru raportari intermediare si finale

e)      Anexa 5 – declaratie de impartialitate a beneficiarului

f)       Anexa 6 – cheltuieli eligibile si neeligibile

g)      Anexa 7 – adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

h)      Anexa 8 – curriculum vitae

i)        Anexa 9 – declaratie de impartialitate a membrilor Comisiei Evaluare si Selectie

j)       Anexa 10 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor de tineret

k)      Anexa 11 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor de protectie a mediului

l)        Anexa 12 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor sportive

m)    Anexa 13 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor cultelor religioase

n)      Anexa 14 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor culturale

o)      Anexa 15 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor din domeniul invatamantului

p)      Anexa 16 – categorii de proiecte/programe finantate in cadrul domeniul Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar

q)      Anexa 17 – ghid explicativ

Anexa 1

FORMULAR DE CERERE DE FINANTARE

(Orice modificare in textul original al formularului atrage dupa sine respingerea cereri.)

A) Aplicantul

1.Solicitant:

Numele complet:    Bodrenciu Anca

Acronimul(daca exista):

Adresa: Str cu Flori nr. 10

Cod fiscal/(CNP-persoana fizica): 2850912005100

Telefon:    0259 345276 Fax :

E-mail:    bambilici@hotmail.com

2.Date bancare:

Denumirea bancii: Banca Transilvania

Numarul de cont: 85890874468092020

Titular:     Bodrenciu Anca

3.Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (reprezentantul legal*):

Nume:   

Tel./Fax:    ………………………..……………..

E-mail:    . Semnatura

4.Responsabilul de proiect(daca este diferit de persoana de la punctul 3):

Nume:   

Tel./Fax:

E-mail:    . Semnatura

5.Descrierea activitatii, a resurselor si a obiectivelor solicitantului. Descrierea experientei in scrierea si managementul proiectelor

Ma numesc Bodrenciu Anca si sunt studenta in anul III la Facultatea de Istorie, Geografie si Relatii Internationale, sectia Relatii Internationale si Studii Europene. Sunt absolventa a Facultati de Muzica Oradea, sectia instrumental, specializarea vioara. Am participat la numeroase Festuvaluri-Concurs nationale si internationale, la cursuri de maestrie si serbari scolare. M-am implicat in activitati ale ARISE Oradea, dobandind astfel competente in organizarea evenimentelor artistice si culturale.

* Reprezentant legal – conducatorul institutiei, organizatiei, mentionat in statut sau persoana din cadrul organizatiei imputernicita legal printr-un document atasat la cererea de finantare
B. Proiectul

6.Titlul proiectului: Creativi prin muzica

7.Locul desfasurarii proiectului (localitate): Oradea si Suncuius

8.Durata proiectului: de la 01/04/09 pana la 31/06/09

9.Rezumatul proiectului , structurat astfel:

- titlul Creativi prin muzica

- scopul Crearea unui cadru in care tinerii sa isi exprime creativitatea prin muzica

- obiective

Promovarea proiectului in randul a 150 de tineri oradeni prin intermediul mass media locala pe o perioada de 2 saptamani.

Organizarea unui curs international de maiestrie pentrutinerii oradeni pe o perioada de o saptamana.

Organizarea a doua concursuri locale destinate tinerilor oradeni pe o perioada de 2 luni.

Organizarea unei scoli muzicale de vara pentru 20 de tineri din Oradea, desfasurata pe decursul a 10 zile.

- grupuri tinta, beneficiari

Grupul tinta si beneficiarii vor fi in special elevii din Liceul de Arta Oradea si cei din Liceul Pedagogic dar si alti tineri cu abilitati muzicale.

- activitatile principale

Elaborarea de materiale promotionale(afise, fluturasi) care vor fi distribuite in 3 licee oradene

Editarea a 3000 de fluturasi si a 500 de afise in care sa fie prezentate obiectivele proiectului, responsabilii echipei precum si posibilitatea tinerilor de a participa in cadrul acestui proiect

Distribuirea materialelor promotionale in 3 licee oradene prin intermediul membrilor echipei de implementare a proiectului

Identificarea locatiilor posibile de desfasurare a cursului si selectarea dupa o analiza a unei singure locatii

Identificarea posibililor invitati care vor sustine cursul de maiestrie

Selectarea si invitarea unui maestru care va sustine cursul

Desfasurarea efectiva a cursului

Identificarea locatiilor posibile de desfasurare a concursurilor si selectarea dupa o analiza a unei singure locatii

Identificarea si alegerea juriului care vor lua parte la concurs

Selectarea participantilor care vor concura

Desfasurarea efectiva a concursului

Identificarea locatiei posibile de desfasurarea a scolii de vara

Alegerea celor 20 de tineri care vor participa la scoala de vara

Selectarea profesorilor care vor sustine cursurile in cadrul scolii de vara

Desfasurarea zilnica a cursurilor de vara si a programelor de petrecere a timpului liber

- rezultatele estimate

150 de tineri informati cu privire la proiectul in desfasurare

3000 de fluturasi si 500 de afise editate

60 de tineri elevi ale caror competente s-au imbunatatit

6 tineri elevi ale caror competente le-au fost recunoscute

20 de tineri care au beneficiat atat de o vacanta cat si de o instruire muzicala

10. Suma solicitata: 19,850.00

Echipa Proiectului: X, Y, Z

12. Partenerul (-ii) proiectului(daca este cazul): Liceul de Arta Oradea

- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site)

- scopurile si obiectivele prevazute in statut

- scurta descriere a activitatilor derulate (max 10 randuri)

13. Ordinea de prioritate (in cazul in care ati aplicat mai multe proiecte la aceasta runda va rugam sa precizati ordinea importantei lor pentru dumneavoastra, luand in considerare procedura de aplicare):

14. Domeniul pentru care se aplica: Tineret - Muzica

Data:14/11/2008

Semnatura reprezentantului legal Semnatura coordonatorului de proiect

Stampila institutiei / organizatiei

Anexa 2

DECLARATIE

Subsemnatul Bodrenciu Anca , domiciliat in localitatea Oradea , str.cu Flori nr. 10 , bl -. , ap -, sectorul/judetul Bihor, codul postal 45374. , posesor al actului de identitate . seria XH nr. 675894 , codul numeric personal 2850912005100, in calitate de reprezentant al asociatiei/fundatiei/organizatiei ..… ,declar pe propria raspundere ca nu ma aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla in nici una dintre urmatoarele situatii:

a) in incapacitate de plata;

b) cu conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti definitive;

c) nu am incalcat/a incalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice;

d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situatia economica;

e) nu am/are restante catre bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

g) nu am beneficiat in cursul acestui an fiscal pentru activitatea mentionata in cererea de finantare (Anexa 1 din Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local) de o alta finantare de la bugetul local;

h) nu incalc prevederile Legii 350/2005 Art.12, alin 2) prin care - ``In cazul in care un beneficiar contracteaza, in cursul aceluiasi an calendaristic, mai mult de o finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finantatoare respective``.

Cunoscand pedeapsa prevazuta de art. 292 din Codul penal pentru infractiunea de fals in declaratii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este completa si corecta.

Semnatura

Data

Anexa 4

FORMULAR PENTRU RAPORTARI INTERMEDIARE SI FINALE

Contract nr. incheiat in data de ..

Organizatia..

- adresa .

- telefon/fax .

Denumirea Proiectului………………………………..

Data inaintarii raportului .

I.Raport de activitate

Descrierea pe scurt a activitatilor desfasurate pana la data intocmirii raportului:

(Descrierea nu va depasi o pagina si va cuprinde datele necesare unei evaluari de ansamblu a derularii programului/proiectului si verificarii realitatii prestatiilor: beneficiari, ecouri de presa, colaborarea cu alti parteneri etc.)

Realizarea activitatilor propuse:

(Au putut fi desfasurate aceste activitati in timpul planificat? DA/NU

Daca NU, propuneti masurile ce urmeaza a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor activitatilor prevazute in contract)

Rezultate obtinute si rezultate asteptate:

(Rezultatele obtinute si rezultatele asteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate desfasurata, in concepte masurabile, indicatori de eficienta. Anexati documente relevante, dupa caz.)

II.Raport financiar

Date despre finantare:

- valoarea totala a proiectului , conform contractului de finantare nr. din

- cheltuieli cumulate la data intocmirii raportului: , din care:

- finantate din contributia proprie a Beneficiarului:

- finantate din sume de la bugetul local in baza contractului de finantare:    

Se anexeaza in copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate:

facturi, chitante fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine si dispozitii de plata.

Situatia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupa modelul prezentat mai jos):

Reprezentantul asociatiei/fundatiei/organizatiei/cultului ..

(numele, prenumele si semnatura)

Coordonatorulprogramului/proiectului.

(numele, prenumele si semnatura)

Responsabilul financiar al asociatiei/fundatiei/organizatiei/cultului

(numele, prenumele si semnatura)

Data .

Stampila

Anexa 5

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele si prenumele:

Functia:

Semnatura si stampila:

Anexa 6

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

Administrative: chirie sediu, apa, canal, electricitate, comunicatii, gaze, costuri de incalzire

(se vor deconta cheltuieli administrative in limita a 30% din valoarea finantarii)

Inchirieri: echipamente, mijloace de transport, sali de activitati (seminarii, cursuri, expozitii, etc.);

Onorarii, fond premiere pentru personalul de specialitate direct implicat in proiect;

Transport: bilete si abonamente transport, transport echipamente si materiale, bonuri de benzina. Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua;

Cazare si masa: cazarea si masa aferenta persoanelor implicate in derularea proiectului

Consumabile: hartie, toner, cartus imprimanta, markere, etc.;

Achizitii echipamente

Achizitii servicii: orice activitate prestata de o persoana juridica sau fizica, care nu se incadreaza la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developari filme foto, comisioane bancare, montaje filme, reparatii, intretinerea aparaturii, etc.;

Tiparituri: brosuri, pliante, fluturasi, manuale, afise, etc.;

Publicitate: actiuni promotionale ale proiectului/programului

Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra in categoriile mai sus mentionate, dar care se justifica pentru activitatile proiectului.

Cheltuielile administrative: telefon- internet 60 RON/ luna ; regie 100 RON /luna ( pe o perioada de 3 luni)

Onorarii: plata maestrului 3000 RON- contract prestari sevicii

Fond premiere: 2 premii I a cate 500 RON, 2 premii II a cate 300 RON, si 2 premii III a cate 100 RON

Transport: 20 tineri (Oradea-Suncuius-Oradea) X 10 RON

Cazare: 20 tineri X 10 zile/9 nopti X 30 RON

Masa: 20 tineri X 10 zile X 20 RON

Consumabile: hartie alba 3 topuri A4 X 15 RON ; 50 pixuri X 1,5 RON

Echipamente 20 pupitre X 70 RON

Tiparituri: 3000 bucati fluturasi X 1,5 RON ; 500 bucati afise X 4,5 RON

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

  • Cheltuieli cu personalul
  • Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe (exceptie culte)
  • Achizitii de terenuri, cladiri

Anexa 7

Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

Antet aplicant !!

Catre,

Primaria Municipiului Oradea

Alaturat va inaintam raportul narativ si financiar privind proiectul inregistrat cu nr. _______________, avand titlul __________ ______ ____ ______ care a avut/are loc in ________________, in perioada _______________ in valoare de ____________________.

Nr. file la dosar _____

Data:_____________

Reprezentant legal Coordonator proiect

Numele si prenumele____________ Numele si prenumele____________

Semnatura ____________ Semnatura _____________

Stampila organizatiei

Anexa 8

CURRICULUM VITAE

Rolul propus in proiect: coordonator proiect

Nume: Bodrenciu

Prenume: Anca

Date nasterii: 09/12/1985

Cetatenie:    romana

Stare civila:    necasatorita

Domiciliu: Str. Cu Flori nr. 10, Bihor, Oradea

C.I./B.I.: seria..nr

CNP.:

Telefon:

Studii:   

Institutia

[ De la – pana la ]

Diploma obtinuta:

Limbi straine: Indicati competenta lingvistica pe o scala de la 1 la 5
(1 - excelent; 5 – de baza)

Limba

Citit

Vorbit

Scris

Membru in asociatii profesionale:

Alte abilitati:

Functia in prezent:   

Vechime in institutie:

Calificari cheie:

Experienta specifica:

Experienta profesionala

Date de la – pana la

Locatia

Institutia

Pozitia

Descriere

Alte informatii relevante

Anexa 9

DECLARATIE DE IMPARTIALITATE

Subsemnatul .…………… detin, ca membru al Comisiei de evaluare si selectionare a organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al municipiului Oradea, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei.

Declar prin prezenta ca nici eu si nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pana la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in legatura cu cererile de acordare a finantarii integrale sau partiala a proiectelor/programelor de interes public , inaintate Comisiei de evaluare si selectionare a organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al municipiului Oradea.

Confirm ca, in situatia in care as descoperi, in cursul actiunii de selectionare si evaluare, ca un astfel de interes exista, voi declara imediat acest lucru si ma voi retrage din comisie.

Data .

Semnatura

Anexa 10

ACTIVITATI DE TINERET

Preambul

„Tinerii din intreaga lume reprezinta atat o sursa enorma de resurse umane pentru dezvoltare cat si factorii cei mai importanti in schimbarea sociala, in dezvoltarea economica si in inovatiile tehnologice. Imaginatia, idealurile, capacitatile intelectuale considerabile si conceptiile lor sunt esentiale pentru dezvoltarea continua a societatii in care traiesc. Problemele ivite in viata tinerilor cat si conceptiile si aspiratiile lor reprezinta componentele esentiale ale provocarii si ale perspectivelor pe care societatea le are in prezent cat si cele ale viitoarelor generatii.“

Natiunile Unite, 1995

  1. Principii
  1. Definitia tineretului

A. Principii

Echitate – recunoasterea drepturilor si a responsabilitatilor asociate tuturor tinerilor spre oferirea de sanse egale si spre o distribuire echitabila a serviciilor si a resurselor.

Implicare – recunoasterea faptului ca tinerii se implica in societate iar acest lucru le ofera un rol si o responsabilitate in procesul de luare a deciziilor care le afecteaza viata.

Acces – acces la programe adecvate si corespunzatoare si la servicii pentru toti tinerii fara a face discriminari circumstantiale geografice, sociale, culturale sau economice sau din puct de vedere sexual.

B. Definitia tineretului

Conform Autoritatii Nationale pentru Tineret din Romania, varsta tineretului in Romania este considerata ca fiind intre 14 si 35 de ani.

Conform recensamantului populatiei din anul 2002, populatia municipiului Oradea este de 206.614 persoane din care 55.134 sunt tineri cu varsta cuprinsa intre 14 si 35 de ani.

I.           Dispozitii generale

A.    Primaria si Consiliul Local Oradea, in noul context al dezvoltarii socio-economice a municipiului, considera importanta si oportuna sprijinirea tinerilor si initiativelor adresate acestora pentru a deveni cetateni activi in procesul de dezvoltare a comunitatii locale. Pentru atingerea acestui scop, Primaria si Consiliul Local Oradea au identificat pentru acest program de sprijinire a activitatilor de tineret urmatoarele obiective:

Cultura

1. Teatru

Obiectiv 1:Cresterea gradului de implicare a tinerilor in viata teatrala.

2. Muzica

Obiectiv 1: Cresterea gradului de cunoastere in randul tinerilor a muzicii si dansului.

Obiectiv 2: Cresterea gradului de consum in randul tinerilor a muzicii.

3. Muzee

Obiectiv 1: Cresterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la traditie, istorie, stiinta, tehnica si arta.

4. Cultura scrisa

Obiectiv 1: Cresterea gradului de consum a culturii scrise de catre tineri si dezvoltarea posibilitatii de autoexprimare a tinerilor.

5. Arte vizuale si plastice

Obiectiv 1: Dezvoltarea creativitatii tinerilor si promovarea artelor vizuale si plastice in randul tinerilor.

Educatia formala

. Dezvoltarea personala

Obiectiv 1: Dezvoltarea capacitatilor tinerilor de documentare independenta.

Obiectiv 2: Imbunatatirea capacitatii de organizare a activitatii personale a tinerilor

2. Dezvoltare relationala

Obiectiv 1: Cresterea capacitatii de relationare a tinerilor in cadrul unitatilor de invatamant.

Obiectiv 2: Cresterea implicarii tinerilor in organizarea de proiecte si activitati scolare.

Obiectiv 3: Sensibilizarea tinerilor asupra discriminarii in scoala.

3. Dezvoltarea institutionala a unitatilor de invatamant

Obiectiv 1: Intensificarea relatiilor de parteneriat dintre scoala si alti actori sociali.

Obiectiv 2: Cresterea implicarii tinerilor in adaptarea curriculumului la conditiile locale si la tendintele europene.

Educatiei nonformala

1. Dezvoltare personala

Obiectiv 1: Cresterea gradului de autocunoastere al tinerilor

Obiectiv 2: Dezvoltarea de abilitati si deprinderi comportamentale pentru o mai buna relationare a tinerilor in societate

Obiectiv 3: Cresterea numarului de lucratori de tineret si a calitatii serviciilor oferite de catre acestia

Voluntariat si implicare civica

Obiectiv 1: Cresterea gradului de informare si sensibilizare asupra vietii comunitatii si dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor

Obiectiv 2: Promovarea ideii de voluntariat in randul tinerilor si cresterea numarului de voluntari

Munca

Dezvoltarea carierei

Obiectiv 1: Dezvoltarea serviciilor de orientare scolara si profesionala adresate tinerilor

Obiectiv 2: Imbunatatirea accesului tinerilor la stagii de pregatire practica

Obiectivul 3: Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanta in vederea dezvoltarii spiritului antreprenorial

Piata muncii

Obiectiv 1: Cresterea gradului de informare a tinerilor cu privire la piata muncii

Obiectiv 2: Cresterea gradului de corelare dintre oferta educationala a institutiilor de formare, planurile profesionale ale tinerilor si piata muncii.

Drepturile si obligatiile tinerilor angajati

Obiectiv 1: Cresterea gradului de constientizare a tinerilor si a angajatorilor in ceea ce priveste drepturile si obligatiile lor in relatiile de munca

Sanatate

1. Droguri licite si ilicite

Obiectiv 1: Prevenirea si reducerea consumului de droguri in randul tinerilor

Obiectiv 2: Dezvoltarea serviciilor de asistenta medicala si consiliere pentru tineri in ceea ce priveste consumul de droguri

2. Igiena

Obiectiv 1 : Imbunatatirea nivelului de informare si educatie a tinerilor asupra normelor si regulilor fundamentale de igiena (personala, alimentara si nutritionala, a mediului etc) precum si asupra imbolnavirilor datorate igienei deficitare

3. Sanatatea reproducerii

Obiectiv 1: Cresterea accesibilitatii tinerilor la serviciile de planificare familiala

Obiectiv 2: Cresterea gradului de informare si educare a tinerilor privind planificarea familiala

Obiectiv 3: Cresterea nivelului de constientizare de catre tineri a modalitatii de transmitere si a complicatiilor infectiilor cu transmitere sexuala cat si a riscului intreruperii sarcinii

4. Sanatate mintala

Obiectiv 1: Diminuarea stresului si a manifestarilor acestuia (anxietate, depresie, nevroze etc) in randul tinerilor

Obiectiv 2: Reducerea violentei si a abuzurilor asupra tinerilor sau savarsite de tineri.

Obiectiv 3: Imbunatatirea abilitatii tinerilor de a aborda situatiile conflictuale.

5. Accidente si prim ajutor

Obiectiv 1: Cresterea nivelului de constientizare de catre tineri a riscului expunerii la toate tipurile de accidente

Obiectiv 2: Formarea la tineri a deprinderilor de acordare a primului ajutor.

6. Asistenta medicala

Obiectiv 1: Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala primara acordata tinerilor.

Obiectiv 2: Cresterea accesibilitatii tinerilor la programe si servicii specifice de asistenta medicala primara.

Petrecere timp liber si sport

1. Servicii pentru tineri

Obiectiv 1. Dezvoltarea paletei de servici de petrecerea timpului liber pentru tineri din Oradea

Obiectiv 2. Cresterea accesului tinerilor din Oradea la tehnologiile de comunicare si IT

2. Activitati sportive de sala si in aer liber

Obiectiv 1. Imbunatatirea activitatilor de sport de sala si in aer liber pentru tineri in vederea imbunatatirii si mentinerii stari de sanatate

Obiectiv 2. Cresterea accesibilitatii tinerilor la activitatile sportive de sala si in aer liber

3. Activitati artistice

Obiectiv 1. Dezvoltarea ofertei de activitati pentru petrecerea timpului liber in domeniul artei si culturii pentru tineri din Oradea

4. Mobilitate

Obiectiv 1. Imbunatatirea accesului tinerilor la serviciile de mobilitate in tara in scopuri culturale si de petrecerea timpului liber

Viata asociativa

1. Relatii sociale

Obiectivul 1: Intensificarea interactiunii tinerilor apartinand diferitelor grupuri din comunitatea locala

Obiectivul 2: Reducerea gradului de discriminare pe baza de varsta, rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex sau orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu

2. Servicii pentru tineret

Obiectivul 1: Cresterea nivelului de informare a tinerilor asupra serviciilor de tineret de care pot beneficia la momentul actual

Obiectivul 2: Sporirea numarului de facilitati pentru tineret

Implicare in luarea deciziilor

Obiectiv 1: Constientizarea necesitatii de implicare in procesul de luare a deciziilor in randul tinerilor

Obiectiv 2: Cresterea gradului de implicare a tinerilor in luarea deciziilor la toate nivelurile

4. Implicare in structuri asociative

Obiectiv 1: Multiplicarea activitatilor de promovare a structurilor asociative

Obiectiv 2: Dezvoltarea diferitelor forme de cooperare intre structurile comunitatii locale

B.     Primaria si Consiliul Local Oradea stimuleaza initiativele de promovare a activitatilor de tineret si actiunile avand drept beneficiari tinerii din municipiul Oradea.

C.     Organizatiile de tineret, scolile, alte structuri de tineret, constituie un factor esential pentru dezvoltarea si educarea tinerilor pe plan local, ele indeplinind si o importanta functie reprezentativa pentru municipiul Oradea, in cadrul intalnirilor si proiectelor organizate la nivel local, national si international.

D.    Primaria si Consiliul Local Oradea acorda sprijin financiar pe baza de licitatie de proiecte pentru activitati de tineret sub forma de finantare, din fondurile destinate activitatilor de tineret in urmatoarele domenii care sunt considerate de interes pentru comunitatea locala:

Cultura

Cultura este o tema cu un rol extrem de important in viata tinerilor. Mijloacele de consum cultural ale tinerilor sunt diverse. Studiul asupra nevoilor tinerilor din Oradea evidentiaza gradul de consum cultural al tinerilor oradeni asupra catorva mijloace. Astfel 79 % dintre tineri urmaresc programele TV, 54 % dintre ei asculta emisiunile radio, 29 % dintre tineri citesc carti zilnic sau o data pe saptamana, 38,6 % dintre ei citesc ziare si reviste cel putin o data pe saptamana iar 35 % dintre tinerii oradeni cu varsta cuprinsa intre 14 si 29 de ani merg la cinema cel putin o data pe saptamana. In schimb doar 9% dintre tinerii oradeni merg la teatru cel putin o data pe luna in timp de 35 % dintre ei ar dori sa practice alte activitati cultural-recreative dar nu reusesc sau nu au timp.

Prezentul Regulament isi propune promovarea mijloacelor culturale care sunt mai putin consumate de catre tineri, propunand diverse metode care sa-i antreneze spre consumul cultural.

Domeniul 1 Teatru

Consideram teatrul ca fiind unul din principalele mijloace prin care tinerii isi pot exprima calitatile artistice si in acelasi timp isi pot imbunatati cunostintele culturale. In ultimul timp procentul tinerilor care merg la teatru este din ce in ce mai mic, fapt pentru care trebuie incurajata aceasta modalitate de exprimare culturala a tinerilor.

Domeniul 2 Muzica

Muzica reprezinta unul din principalele mijloace de consum cultural al tinerilor. De aceea prin prezentul Regulament se doreste incurajarea si sustinerea tinerilor in exprimarea creativitatii lor prin muzica si dans precum si facilitarea lor la consumul unor cat mai diverse stiluri muzicale.

Domeniul 3 Muzee

Muzeele reprezinta principalele entitati care pastreaza patrimoniul cultural al unei societati. Patrimoniul cultural cuprinde obiecte de interes artistic, istoric, stiintific si cultural. Acest Regulament doreste sa faciliteze cresterea nivelului de informare tinerilor privind diferitele mijloace culturale expune in cadrul muzeelor oradene. De asemenea doreste sa incurajeze tinerii sa participe in cadrul activitatilor desfasurate in cadrul muzeelor sau sa dezvolte activitati cu caracter cultural in cadrul muzeelor.

Domeniul 4 Cultura Scrisa

Tinerii consuma cultura scrisa intr-o masura mai mare decat alte forme de exprimare a culturii. 29 % dintre tinerii oradeni citesc carti zilnic sau o data pe saptamana si 38,6 % dintre ei citesc ziare si reviste cel putin o data pe saptamana. Regulamentul doreste sa sustina tinerii in consumul culturii scrise si sa le stimuleze, sprijine exprimarea lor prin intermediul scrisului.

Domeniul 5 Arte vizuale si plastice

Exprimarea artistica si culturala a unei comunitati se realizeaza si prin intermediul artelor vizuale si plastice, prin creerea un cadru in care tinerii sa isi dezvolte si exprime creativitatea prin artele vizuale. Creatiile artistice plastice si vizuale ale tinerilor vor fi promovate si incurajate in cadrul comuniatii locale.

Educatia Formala

Educatia formala reprezinta principalul cadru structurat, institutional, de dobandire de catre tineri a cunostintelor si abilitatilor necesare in vederea integrarii in viata sociala, constituind ea insasi un cadru social de referinta. Cercetarile efectuate au relevat faptul ca tinerii considera importanta continuarea studiilor, insa au identificat, totodata, si unele directii prin care unitatile de invatamant si-a putea imbunatati oferta educationala (profesori bine pregatiti, metode de predare mai bune, existenta unor surse pentru informare - internet, manuale, biblioteci, etc.).Prezentul Regulament porneste de la premisa ca principalul factor in educatia tanarului este chiar tanarul, si de aceea trebuie stabilite obiective si metode subsecvente acestora, de natura sa imbunatateasca abilitatile tinerilor de a-si coordona in mod autonom activitatile proprii. In paralel, trebuie urmarita si dezvoltarea abilitatilor institutiilor scolare de a putea dezvolta aceste abilitati ale tinerilor. Astfel, subimpartirea pe domeniile concentrice, de la individual si relational inspre institutional, apare in mod natural.

Domeniul 1 Dezvoltarea personala este procesul continuu de dobandire a unor noi cunostinte si abilitati, de crestere a posibilitatilor de exprimare a propriei personalitati si de adaptare la conditiile mediului in continua schimbare.

Domeniul 2 Dezvoltare relationala ca factor de interactie, inseamna inmultirea si imbunatatirea modalitatilor de comunicare interpersonala si de integrare in grupuri de persoane. Grupurile existente in context scolar au o mare insemnatate in ceea ce priveste implicarea sociala si comunitara ulterioara a tanarului.

Domeniul 3 Dezvoltarea institutionala a unitatilor de invatamant consta, de fapt, in iesirea din starea de izolare a acestora, in scopul oferirii unei game de servicii educationale mai largi, mai ridicate din punct de vedere calitativ si mai adaptate la nou .

Educatie nonformala

Educatia nonformala este orice activitate organizata in mod sistematic, creata in afara sistemului formal si care ofera tipuri selectate de invatare diferitelor subgrupe specifice ale populatiei (tineri, adulti, copii). Prin caracteristicile, natura si specificul ei (varietate mare de abordare, flexibilitate sporita, diferentierea continuturilor si a tehnicilor de lucru, caracterul optional sau facultativ, implicarea mai profunda in actul organizarii a insesi persoanelor educate), educatia nonformala reprezinta o completare imperios necesara sistemului educational formal.

Din acest motiv au fost identificate doua mari directii de dezvoltare de programe si servicii adresate nevoilor tineretului oradean: dezvoltare personala si crearea cadrului necesar dezvoltarii voluntariatului si implicarii civice.

Domeniul 1 Dezvoltare personala

In acest domeniu sunt incluse acele initiative care pot si trebuie sa ofere o sansa tineretului din Oradea de a-si imbunatati acele abilitati si deprinderi necesare unei dezvoltari complexe si corecte a caracterului si comportamentului. Un accent deosebit este necesar a fi pus pe acele programe si actiuni care raspund nevoii de autocunoastere a tinerilor (autocunoastere a ceea ce este cu adevarat important pentru o persoana - valori, idealuri, teluri -, constientizarea imaginii de sine, a posibilitatilor si a limitelor proprii), precum si pe acele actiuni care dezvolta un comportament potrivit in relatia cu semenii - relatiile interpersonale fiind sursa a dezvoltarii psihosociale a tanarului - (in familie, scoala, grup de prieteni, loc de munca, etc.)

Domeniul 2 Voluntariat si implicare civica

Voluntariatul reprezinta o cale prin care tanarul oradean poate sa capete experienta, sa se exprime, sa se implice in rezolvarea problemelor comunitatii. Totodata, voluntariatul este un factor important in autoreglarea societatii, o cale de implicarea tinerilor in luarea deciziilor si/sau dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor. Astfel, tinerii oradeni nu numai ca vor supravietui schimbarilor care au loc in societatea noastra, dar vor reusi sa contribuie semnificativ la dezvoltarea acesteia.

Munca

Este un mijloc de baza in integrarea sociala a tinerilor. Cercetarile releva faptul ca varsta medie de angajare este de 20 ani. Astfel, se pune problema unei bune alegeri a profesiei si a locului de munca, precum si o buna cunoastere a pietei muncii, ca si a aspectelor legale ale relatiilor de munca. Nu in ultimul rand, rezulta si faptul ca, dincolo de greutatile intampinate, peste jumatate din tineri ar dori sa demareze o afacere pe cont propriu.

Domeniul 1: Dezvoltarea carierei tanarului cuprinde activitatile de autocunoastere a abilitatilor personale si a intereselor profesionale, de cunoastere a profesiilor si a categoriilor de profesii si a ofertelor de formare profesionala, de autoinstruire in vederea dezvoltarii unor abilitati profesionale si de formulare/aplicare a unor decizii in ceea ce priveste viitorul profesional individual.

Domeniu 2: Piata muncii reprezinta mediul in care se intalnesc ofertele de munca ale angajatorilor cu abilitatile si aspiratiile profesionale ale tinerilor.

Domeniu 3: Drepturile si obligatiile tinerilor angajati reprezinta latura juridica a relatiilor de munca, de natura sa reglementeze procedurile de selectie profesionala, angajare si activitatea in munca, precum si incetarea relatiilor de munca. Din acest motiv este necesara o mai buna cunoastere a cadrului legislativ care reglementeaza relatiile de munca, atat de catre angajati, cat si de catre angajatori.

Sanatate

Capitolul sanatate trebuie sa reprezinte un capitol important pentru comunitatea locala oradeana deoarece creeaza parghiile necesare realizarii unei informari si educari a tinerilor in spiritul unui stil de viata sanatos.

Temele abordate (drogurile, igiena, sanatatea reproducerii, sanatate mintala, accidente si prim ajutor, asistenta medicala) reprezinta tot atatea probleme de sanatate ale societatii actuale, la care trebuie raspuns prin desfasurarea activitatilor concrete descrise la fiecare tema in parte.

De asemenea, trebuie sa intervenim prin educatie si informare pentru a preveni aparitia unor probleme mult mai grave, constatate si in alte comunitati.

Domeniul 1 Droguri licite si ilicite

Efectele antisociale produse de consumul de droguri, cresterea numarului de consumatori, raspandirea pe scara din ce in ce mai larga a diferitelor tipuri de droguri (atat licite cat si ilicite), efectul distrugator asupra personalitatii consumatorului reprezinta probleme reale reflectate si de procentele relativ crescute din Raportul de cercetare „Perspective asupra situatiei tinerilor din Oradea” (in functie de expunerea la consumul de: tigari(92,3%), alcool(90,3%), droguri(12,7%))

In acest sens, tema vine in sprijinul educarii si constientizarii efectelor nocive ale drogurilor de catre tineri.

Domeniul 2 Igiena

Igiena personala (corporala), alimentara si nutritionala, a mediului reprezinta punctul de plecare al unor boli (infecto-contagioase, boli metabolice si nu numai).

Tema isi propune tocmai educarea si informarea tinerilor in spiritul evitarii unor astfel de situatii.

Domeniul 3 Sanatatea reproducerii

Planificarea familiala reprezinta o metoda prin care populatia este instruita asupra avantajelor si necesitatii folosirii metodelor contraceptive si asupra posibilitatii planificarii nasterii unui copil in functie de posibilitatile familiei.

Pe de alta parte, constientizarea de catre populatie a riscurilor transmiterii infectiilor cu transmitere sexuala va reduce atat numarul de potentiale noi victime cat si identificarea si tratarea tuturor cazurilor existente.

Domeniul 4 Sanatate mintala

Stresul si situatiile conflictuale fac parte din viata noastra de zi cu zi si trebuie combatute cu mijloace specifice. Acest capitol vine in preintampinarea unor situatii critice create de existenta unor momente conflictuale ori de prezenta stresului.

Domeniul 5 Accidente si prim ajutor

Acordarea primului ajutor in situatiile critice trebuie sa fie la indemana oricarui cetatean, in special a tinerilor, care isi pot insusi foarte usor tehnici si manevre specifice. De asemenea, constientizarea riscurilor expunerii la orice tip de accidente, va duce la reducerea semnificativa a lor.

Domeniul 6 Asistenta medicala

Acest capitol isi propune sa previna lipsa de informare privind diferitele servicii de asistenta medicala disponibile pentru tineri.

Petrecere timp liber si sport

Intelegerea activitatilor de petrecere a timpului liber si sportive sunt deosebit de importante pentru tineri.

Folosirea inteleapta a timpului liber e un produs al culturii si educatiei. Astazi, cand munca devine tot mai putin fizica si tot mai mult intelectuala, timpul liber devine partea cea mai valoroasa de timp in afara muncii productive.

Atragerea tinerilor spre practicarea sportului de masa are beneficii deosebite pe termen lung si contribuie la cresterea si dezvoltarea unor generatii sanatoase din punct de vedere fizic si psihic capabile sa faca fata exigentelor sporite ale societatii.

Domeniu 1. Servicii pentru tineri

Serviciile pentru tineri sunt acel domeniu care doreste dezvoltarea unor activitati care sa se desfasoare in timpul liber al tinerilor , intr-un mediu in care se lucreaza cu metode educative non-formale si prin care trebuie oferita tuturor tinerilor din Oradea posibilitatea de a se implica in activitati care sa le ofere socializare, educatie si petrecerea timpului liber intr-un mod placut.

Domeniu 2. Activitati sportive de sala si in aer liber

Practicarea activitatilor sportive de sala si in aer liber contribuie la formarea deprinderilor motrice de baza si utilitar-aplicative, atat de necesare in viata. Aceste activitati asociate cu fatorii naturali duc la calirea organismului si cresterea rezistentei la imbolnaviri.

Domeniu 3. Activitati artistice

Activitatile artistice organizate si sprijinte de catre comunitate au rolul de a oferii tinerilor posibilitatea de acces la manifestarile artistice sub diferitele ei forme si de a isi dezvolta creativitatea. Activitatile artistice contribuie la dezvoltarea personala a tinerilor si la dezvoltarea culturii in Oradea.

Domeniu 4. Mobilitate

Mobilitatea este domeniul care vizeaza imbunatatirea accesului tinerilor din Oradea la evenimente si activitati in scopuri culturale si de petrecerea timpului liber realizate in afara orasului si care contribuie dezvoltarea de cunostinte si abilitati la tineri.

Viata asociativa

Viata sociala reprezinta un aspect foarte important al tinerilor, care astfel invata cum sa relationeze in comunitate, dovedindu-si totodata si capacitatea de a influenta si a decide ceea ce se intampla in jurul lor. O viata sociala activa presupune a cunoaste aspectele acesteia, la momentul actual si decizia de a te implica.

Domeniul 1. Relatii sociale

Cunoasterea presupune cercetarea si interactiunea cu concetatenii, spre o cunoastere aprofundata a varietatii societatii.

Domeniul 2. Servicii pentru tineret

Tinerii trebuie sa aiba acces facilitat la oportunitatile din jurul lor si sa fie informasi cu privire la acestea. In acest fel, ei pot profita si transforma oportunitatea in actiune, rezultand necesitatea sporirii si dezvoltarii acestor facilitati, ceea ce da tinerilor posibilitatea de a le cunoaste si a le folosi.

Domeniul 3. Implicare in luarea deciziilor

Pentru ca schimbarea sa fie posibila, tinerii trebuie sa stie cum isi pot manifesta si beneficia de drepturile lor in societate.

Domeniul 4. Implicare in structuri asociative

Pentru ca tinerii sa-si manifeste creativitatea, dar si pentru a dobandi abilitati si indemanari, ei au posibilitatea de a se implica, activa sau participa la diferite actiuni, proiecte organizate de structurile asociative. Este necesar ca aceasta oportunitate sa fie adusa aproape de ei, pentru a o putea fructifica

Anexa 11

PROTECTIA MEDIULUI

A. Scopul programului de finantare a proiectelor de mediu

Sustinerea initiativelor privind imbunatatirea calitatii mediului in municipiul Oradea, in contextul dezvoltarii durabile

B. Domenii de interes

Proiecte care stimuleaza actiuni directe si campanii de mediu, stimularea participarii publice la luarea deciziilor de mediu, educatia pentru mediu, dezvoltarea organizatiilor si a spiritului eco-civic.

C. Activitati eligibile spre finantare:

Organizarea de activitati directe / evenimente cu impact direct si masurabil la nivelul municipiului Oradea: igienizari, plantari, amenajari de spatii verzi, ecoturism, amenajari conexe problematicii de mediu (parcaje pentru biciclete, puncte de colectare, locuri de joaca, puncte de monitorizare, trasee turistice etc.), intalniri, expozitii, concursuri si alte activitati directe conexe protectiei mediului.

Organizarea de activitati educative cu tematica de mediu, pentru copii, tineri si adulti

Elaborarea unor materiale informative si de promovare (brosuri, pliante, afise, produse si materiale multimedia, cataloage etc.)

Organizarea unor seminarii, instruiri sau conferinte pentru specialistii de mediu

Activitatile trebuie sa aiba legatura cu tematica managementului eficient privind apa, aerul, solul, terenurile, energia, transporturile, habitatele, sau cu educatia pentru mediu.

Anexa 12

PROIECT/ACTIUNE SPORTIVA – ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR SPORTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Programe sportive de utilitate publica:

  1. Promovarea sportului de performanta

Scop: - valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire, competitie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, relizarea de recorduri sau obtinerea victoriei.

Obiective: - dezvoltarea activitatii sportive pe plan local, national sau international, dupa caz;

asigurarea reprezentarii pe plan local, national sau international, dupa caz;

  1. Sportul pentru toti

Scop: -practicarea sportului pentru sanatate, educatie, recreere, ca parte integranta a modului de viata, in vederea mentinerii sanatatii a individului si societatii.

Obiective: - atragerea populatiei de toate varstele in activitati de practicare a sportului pentru sanatate si recreere;

- mentinerea si valorificarea traditiilor in domeniul sportului.

Anexa 13

CATEGORII DE PROIECTE / PROGRAME PENTRU CULTELE RELIGIOASE

Se acorda sprijin financiar nerambursabil tuturor unitatilor de cult in vederea:

restaurarii lacasurilor de cult

construirii de noi lacasuri de cult

intretinerea lacasurilor de cult

punerea lacasurilor de cult in valoare

construirii si restaurarii altor constructii folosite exclusiv in desfasurarea activitatii cultelor religioase si aflate in proprietatea acestora (sediu, biblioteci, etc.)

Anexa 14

CATEGORII DE PROGRAME / PROIECTE PENTRU ACTIVITATILE CULTURALE

simpozioane,

concursuri,

recitaluri,

lansari de carte,

editari de carti si publicatii,

aniversari jubiliare comemorari,

intalniri cu personalitati stiintifice si culturale,

variate expozitii,

fotografii,

vernisaje de pictura,

festivalurii,

manifestari culturale in tara si in strainatate,

excursii educative,

achizitii de monumente istorice.

Anexa 15

ACTIVITATI PENTRU DOMENIUL INVATAMANT PREUNIVERSITAR

Programe educative scolare

Formarea cadrelor didactice

Sanse egale in educatie

Obiective:

Cresterea calitatii procesului instructiv –educativ

Optimizarea relatiei scoala-comunitate

Promovarea valorilor democratice

Formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice

Beneficiari:

gradinite

scoli cu clasele I - VIII

licee

colegii tehnice

colegii nationale

Inspectoratul Scolar Judetean Bihor

Casa Corpului didactic

Organizatii non - profit

ANEXA 16

CATEGORII DE PROIECTE/PROGRAME FINANTATE IN CADRUL

EUROREGIUNII BIHOR – HAJDÚ-BIHAR

1. Obiectivele urmarite prin finantarea de proiecte in cadrul domeniului Euroregiunii Bihor – Hajdú-Bihar

Promovarea reciproca a valorilor, traditiilor si a institutiilor din cadrul Euroregiunii Bihor- Hajdú-Bihar (denumita in continuare Euroregiunea); crearea, stimularea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat dintre acestea.

2. Domenii de interes

Proiecte ce stimuleaza colaborarea si relatiile multiple in domeniile economic, cultural, educatie si invatamant, protectia mediului, arta, sanatate, tineret, turism si sport dintre cele doua judete.

3. Solicitanti eligibili pentru finantare:

Institutii cu sediul in municipiul Oradea:

Organizatii non-profit (asociatii sau fundatii)

Institutii de invatamant primar, preuniversitar si universitar

Institutii publice

Conditii de eligibilitate specifice:

Obligatia de a avea partener din Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar, fapt dovedit cu contract de parteneriat

5. Activitati eligibile spre finantare:

Organizarea de evenimente cu impact transfrontalier: intalniri, expozitii, s.a. care se refera la pastrarea traditiilor si prezentarea specificului Euroregiunii, cu accent pe evenimente care stimuleaza si pastreaza relatiile dintre localitati infratite

Elaborarea unor materiale informative (brosuri, pliante, cataloage, carti s.a.) si de marketing care sa promoveze obiectivele economice, turistice, valorile culturale ale Euroregiunii sau ale judetului

Elaborarea unor produse multi-media (CD-uri, studii, lucrari stiintifice, publicatii, pagini Web, emisiuni, s.a.) care fundamenteaza, promoveaza obiectivele economice, turistice si valorile culturale ale Euroregiunii sau ale judetului

Organizarea unor seminarii, instruiri sau conferinte pentru specialisti din Euroregiune cu scopul de a elabora activitati si proiecte comune.

Anexa 17

GHID EXPLICATIV

I.           Cererea de finantare: va fi intocmita in conformitate cu formularul prevazut in anexa 1 la Regulament

Solicitant: se va preciza care este numele complet al aplicantului si acronimul acestuia (daca exista)

Date bancare: se va preciza numele complet al bancii, numar de cont si titularul

Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: se va preciza numele complet al persoanei care reprezinta solicitantul, telefon, e-mail, semnatura

Responsabilul de proiect daca este diferit de persoana de la punctul 3.

Descrierea activitatii:

Descrierea resurselor utilizate si a obiectivelor solicitantului. Descrierea experientei in scrierea si managementul proiectelor.

Titlul proiectului: clar, concis, descriptiv, maxim 10 cuvinte.

Locul de derulare a proiectului: se ve mentiona locul desfasurarii proiectului.

Durata proiectului:

Atentie, Beneficiarul finantarii are obligatia sa finalizeze proiectul pana la data de 30 noiembrie a anului bugetar in care s-a acordat finantarea.

Rezumatul proiectului, scopul si obiectivele proiectului se mentioneaza scopul proiectului, activitatile principale, locul de desfasurare, durata, grupul tinta.

Scopul este un element cheie care formuleaza o idee clara, concisa a problemei, el trebuie sa fie scurt, concis si unic. Scopul ii permite cititorului sa afle mai multe despre problema sau nevoia careia i se adreseaza proiectul.

Obiectivele se refera la activitatile specificate in cerere. E necesar sa se identifice toate obiectivele legate de scopul propus si metodele/activitatile folosite pentru a atinge scopul. Luati in considerare marimea unei probleme si referiti-va la rezultatul activitatilor propuse cind pregatiti un obiectiv. Cifrele folosite trebuie sa fie verificabile. Atentie, daca propunerea este finantata, obiectivele stabilite vor fi probabil folosite la evaluarea proiectului, asa ca fiti realisti.

Descrieti in ce masura scopul proiectului este in corelatie cu misiunea organizatiei

Pentru ca un obiectiv sa fie corect definit el trebuie sa fie SMART (S-specific, M-masurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit in timp).

10. Suma solicitata: de la PMO

11. Echipa proiectului: se mentioneaza numele persoanei si rolul in proiect.

12. Partenerul (-ii) proiectului:

Se vor completa coordonatele acestuia (adresa, telefon, etc.), scopurile si obiectivele prevazute in statut, scurta descriere a activitatilor derulate de catre acesta.

Sunt eligibili ca parteneri persoane juridice care pot oferi transfer de experienta, resurse umane, sprijin financiar sau material pentru realizarea proiectului. Partenerul trebuie sa fie implicat direct in realizarea si implementarea proiectului. Rolul si responsabilitatile partenerului (-ilor) in proiect trebuiesc mentionate.

13. Ordinea de prioritate:

In cazul in care ati aplicat mai multe proiecte la aceasta runda va rugam sa precizati ordinea importantei lor pentru dumneavoastra, luand in considerare procedura de aplicare.

14. DOMENIUL PENTRU CARE SE APLICA: vezi cap.I, art.10

II.        Bugetul proiectului: aplicantul va intocmi un buget financiar si un buget narativ

Bugetul financiar: se va intocmi conform anexei nr. 3 din Regulament.

Contributia Beneficiarului se poate realiza prin urmatoarele trei modalitati:

  1. Contributia financiara: numerar realizat din – cotizatii ale membrilor, de la donatori, de la finantatori, de la sponsori, din taxe, din venituri realizate din activitati economice, etc.
  2. Contributia materiala: folosirea echipamentelor care apartin organizatiei sau membrilor acesteia, in regim de inchiriere.

Contravaloarea acestei contributii nu poate sa depaseasca mai mult de 30% din valoarea echipamentului. Decontarea acestei categorii se va realiza pe baza unei declaratii din partea aplicantului. De asemenea tot in aceasta categorie intra serviciile si bunurile materiale primite de catre aplicant in favoarea proiectului de la persoane juridice si fizice. Decontarea se va realiza pe baza contractului de sponsorizare sau a contractului intre parti.

  1. Contributia umana: evaluata prin munca voluntarilor in cadrul proiectului.

Voluntarii pot fi folositi pentru orice activitate necesara in derularea proiectului, inclusiv pentru oferirea, in mod sporatic, de consultanta, asistenta, instruire profesionala.

Contravaloarea muncii voluntarilor permanenti va fi stabilita luand ca baza de calcul salariul minim pe economie, doar in limita a 4 ore pe zi, 5 zile pe saptamana.

Cuantificarea muncii specialistilor, consultantilor, etc. se va face in functie de onorariul pe care acesta l-ar fi solicitat in cazul in care ar fi fost platiti dar nici acesta nu poate depasi 3 salarii medii pe economie.

Bugetul narativ: se va explica necesitatea cheltuielor pe categorii, precum si premizele de la care s-a pornit in estimarea cheltuielilor.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1080
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site