Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Contractul de mandat comercial

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micContractul de mandat comercial

Potrivit art. 374 Cod comercial, mandatul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si socoteala mandatului.
Mandatul este contractul in temeiul caruia o persoana (mandant) imputerniceste alta persoana (mandatar) sa incheie anumite acte juridice in numele si pe seama mandantului.

Mandatul comercial prezinta urmatoarele caracteristici:

a) Mandatul comercial, spre deosebire de mandatul civil, are drept obiect afaceri comerciale si nu se presupune a fi gratuit. Prin afaceri comerciale trebuie sa se inteleaga actele enumerate in art. 3 din Codul comercial, care sunt fapte de comert pentru mandant. Mandantul va fi comercial numai daca actele incheiate sunt acte comerciale, pe cand mandatul civil are ca obiect incheierea de acte civile.

b) Mandatul comercial este un act cu titlu oneros, mandatarul fiind remunerat printr-o suma printr-o suma ferma sau forfetara ori sub forma unui procent calculat la cifra de afaceri. Chiar daca partile nu au prevazut in contract plata sau modalitatile de plata, mandantul datoreaza remuneratia[1]. In absenta unei stipulatii contractuale, remuneratia este stabilita de instanta de judecata.

c) Mandatul comercial poate fi cu reprezentare, dar si fara reprezentare; aceasta nu este de esenta mandatului ci numai de natura lui.

d) Mandatul comercial poate fi general, pentru toate afacerile mandatului, sau special, pentru o anumita afacere.

In cazul mandatului comercial se confera mandatarului o mai mare libertate de actiune si independenta, potrivit dinamicii activitatii comerciale.

Conditiile de validitate a contractului de mandat comercial

* Conditii de fond

Pentru a fi valabil incheiat, contractul de mandat comercial trebuie sa respecte conditiile cerute in art. 948 Cod civil: consimtamantul, capacitatea partilor, obiectul contractului si cauza.

• Consimtamantul partilor

Mandatul comercial, fiind un contract consensual, se considera perfect in momentul acordului de vointa al mandatarului si mandatului. Mandatul poate fi expres sau tacit, acceptarea mandatului putand fi tacita si sa rezulte executarea lui. Mandatarul care nu doreste a primi insarcinarea data de mandant trebuie sa-l instiinteze imediat pe acesta. Daca mandantul intarzie in luarea masurilor cu privire la bunurile incredintate, mandatarul poate cere punerea bunurilor sub sechestru judiciar.

• Capacitatea partilor

Mandantul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia el insusi actele juridice care urmeaza sa fie incheiate in numele sau de catre mandatar. Mandatarul trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu pentru a fi in masura sa incheie acte juridice personal, in numele si pe seama altuia, fara insa ca legea sa-i ceara si calitatea de comerciant.

Cat priveste calitatea vointei, buna sau reaua-credinta la incheierea actului juridic, modalitatea si locul incheierii actului juridic, se raporteaza la persoana reprezentantului mandatar si la tert.

• Obiectul contractului

In art. 374 din Codul Comercial se arata ca obiectul mandatului comercial este „tratarea de afaceri comerciale'.

Deci obiectul contractului de mandat il constituie faptele de comert. In afara conditiilor generale, comune tuturor contractelor - respectiv: sa fie determinat sau determinabil, sa fie posibil, licit, in circuitul civil etc. - cu privire la obiectul mandatului se impun urmatoarele precizari:

- mandatul are ca obiect incheierea de acte juridice de catre mandatar.

Daca acesta indeplineste si fapte materiale, actele sau faptele materiale vor avea caracter accesoriu[2].

- actele juridice au caracter strict personal[3] nu pot fi incheiate prin mandatar ori alte declaratii strict personale.

• Cauza (scopul) contractului

Cauza, ca element de validitate a contractului de mandat, trebuie sa indeplineasca conditiile generale, comune tuturor actelor juridice: sa fie reala, licita, morala, sa nu contravina regulilor de convietuire sociala.

* Forma contractului (conditi de forma)

Contractul de mandat se incheie prin simplul acord de vointa al partilor[4] avand, de regula, caracter consensual.

Legea, respectiv Codul civil, nu impune o anumita forma, deoarece, potrivit art. 1533 C.civ., mandatul poate fi acordat in forma scrisa, verbala sau poate fi chiar tacit. Deoarece Codul Comercial nu prevede reguli derogatorii de la dreptul comun inseamna ca in privinta formei mandatului sunt aplicabile dispozitiile Codului civil.In practica, mandatul este exteriorizat, de obicei, printr-un inscris numit procura. Cu aceeasi semnificatie, de reprezentare, a unei persoane fata de tertele persoane, se foloseste si termenul de „imputernicire' sau chiar de „delegatie[5]. Procura poate fi data sub forma inscrisului sub semnatura privata sau sub forma inscrisului autentic. Forma autentica a procurii este necesara ori de cate ori actul juridic pe care-l va incheia mandatarul cu terta persoana este intocmit in forma autentica.

* Felurile mandatului

In functie de intinderea puterilor conferite mandatarului, mandatul poate fi general sau special.

- Mandatarul este general in cazul in care mandatarul este imputernicit sa incheie orice acte juridice, cu exceptia acelora pentru care legea impune existenta unui mandat special[7].

- Mandatul este special daca mandatarul este imputernicit sa incheie un anumit act juridic[8] sau pentru anumite operatiuni determinate.

Efectele contractului de mandat comercial

Contractul de mandat face parte din categoria contractelor „intuitu personae', in care increderea partilor, in special a mandatului fata de mandatar, trebuie sa fie perfecta.

* Obligatiile mandatarului:

- mandatarul are obligatia sa execute insarcinarea primita cu diligenta unui bun comerciant, ca si cum afacerile ar fi ale sale;

- mandatarul trebuie sa arate tertilor imputernicirea;

- mandatarul este dator sa incunostiinteze fara intarziere pe mandant despre executarea mandatului;

- mandatarul este obligat sa pastreze destinatia sumelor primite pe socoteala mandantului. In cazul neexecutarii acestei obligatii mandatarul este dator la plata dobanzilor aferente sumei, din ziua primirii acesteia. In caz de doi sau frauda, mandatarul este posibil sa raspunda si penal;

mandatarul este tinut a plati dobanzi la sumele de bani cuvenite mandantului, din ziua in care era dator a le trimite sau a le consemna

* Obligatiile mandantului:

- mandantul este obligat sa puna la dispozitia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului (art. 385 C.com.);

- mandantul este tinut de obligatia de plata a remuneratiei convenite;

- mandantul are obligatia sa restituie cheltuielile facute de mandatar pentru executarea mandatului.

Mandantul are obligatii si fata de tertele persoane in baza actelor juridice incheiate de mandatar, evident in limitele imputernicirii sale.

* Privilegiul mandatarului

Mandatarul beneficiaza de un privilegiu special (drept de retentie) pentru tot ce i se datoreaza din executarea mandatului (art. 386 C.com.). Creantele mandatarului au prioritate fata de orice alte creante pe care le are fata de mandant. Pentru a exercita acest privilegiu (garantie), mandatarul trebuie sa notifice sumele datorate mandantului, cu somatia de a plati in 5 zile, cu precizarea ca in caz contrar va trece la vanzarea terenurilor. Mandantul poate face opozitie (art.388 C.com.).

Daca termenele de formulare a opozitiei expira, mandatarul poate trece la vanzarea bunurilor.

Incetarea contractului de mandat comercial

Contractul de mandat inceteaza prin:

indeplinirea functiei sale juridice.Exista si situatii de natura obiectiva sau subiectiva, care duc la stingerea mandatului. Cu toate acestea, contractul de mandat ramane si in dreptul comercial un contract care se bazeaza pe increderea pe care o are mandantul in persoana mandatarului, asa incat mandatul poate fi revocat in cazuri intemeiate. Revocarea poate fi expresa printr-o declaratie facuta in acest sens si care trebuie sa fie notificata (comunicata) tertelor persoane care, de buna-credinta ar putea incheia acte juridice cu primul mandatar. In lipsa notificarii tertii se pot apara invocand aparenta de drept in privinta primului mandatar.

Revocarea poate sa fie tacita, ceea ce inseamna ca poate fi dedusa din orice imprejurari care dovedesc vointa mandantului de a revoca mandatul incredintat unei persoane. De exemplu, desemnarea unui nou mandatar pentru indeplinirea aceleasi operatiuni inseamna, tacit, revocarea mandatarului precedent. In cazul in care mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate sa-i solicite mandantului despagubiri daca revocarea sa este intempesiva sau abuziva[10].

- Indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat contractul

Renuntarea mandatarului, este cauza de stingere a mandatului civil.

In cazul mandatului comercial, mandatarul este tinut sa-l despagubeasca pe mandant, in caz de renuntare la imputernicirea primita. Mandatarul poate sa renunte la mandat, anuntandu-1 pe mandant despre aceasta intentie. Daca prin renuntare mandantul este prejudiciat, mandatarul poate fi tras la raspundere pentru acoperirea prejudiciului, cu exceptia cazului cand se dovedeste ca el insusi ar fi suferit o paguba insemnata daca ar fi continuat executarea mandatului.

- Moartea mandatarului sau a mandantului

Daca mandatarul decedeaza, mostenitorii lui trebuie sa-l incunostiinteze pe mandant si sa continue executarea acestuia pentru a nu cauza paguba mandantului. Tot astfel, daca moare mandantul mostenitorii acestuia trebuie sa-i comunice mandatarului. Acesta va fi obligat sa incheie operatiunea pentru care a primit imputernicire, pentru a nu cauza pagube mostenitorilor mandantului.

- Incapacitatea, interdictia, falimentul uneia dintre parti au ca efect incetarea mandatului. Aceste clauze se intemeiaza tot pe caracterul „intuitu personae'al mandatului, pe „increderea' existenta intre parti dublata de faptul ca, mandatarul trebuie sa fie o persoana „capabila' sa incheie acte juridice in numele si pe seama mandantului.art.374 Cod comercial

de exemplu, preluarea bunului care urmeaza a fi vandut de catre mandatar, in numele si pe seama mandantului

de exemplu, testamentul

solo consensus

in raporturile de dreptul muncii

procuratorul

procuratio amnium bonorum

procuratio unicus rei

facandu-se aplicarea normei generale prevazute in art. 43 C.com.

Spre exemplu, adunarea generala a actionarilor este organul societatii care formeaza vointa sociala, ceea ce inseamna ca actul juridic de tip contractual pe care il reprezinta hotararea adunarii generale a actionarilor de a numi administratorul si care incorporeaza vointa sociala, unit cu acceptarea de catre administrator a functiei incredintate, se incadreaza in tiparul mandatului comercial. Continutul mandatului dat administratorului nu este exclusiv contractual, reglementarea acestui continut fiind completata de dispozitiile legale referitoare la obligatiile imperative stabilite in sarcina administratorului, precum si la limita mandatului acestuia (art. 72 din Legea nr. 31/1990, republicata). Revocabilitatea mandatului administratorului este de esenta acestuia. Si in cazul revocarii abuzive masura este definitiva, caracterul esentialmente revocabil al mandatului mentinandu-se, fiindca increderea care sta la baza mandatului nu poate fi impusa de vreme ce functia de administrator are un caracter 'intuitu personae'. Este inadmisibila acordarea daunelor morale administratorului revocat in conditiile in care acesta nu a dovedit ca a suferit un prejudiciu constand in imaginea negativa.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 852
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site