Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Drept civil / Contracte speciale - subiecte

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDrept civil / Contracte speciale - subiecte

.Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vinzarea-cumparare?
drepturile personale nepatrimoniale

drepturile patrimoniale cu caractere strict personal…………………………    -drepturi prevazute de lege sau contractate intuitu personae

. Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemna ca o conditie de validitate?

terenurile situate in intravilan

terenurile situate in extravilan

autovehiculele

. Cine sunt titularii dreptului de preemtiune?

coproprietarii

proprietarii vecini

arendasii

. Care este obiectul dreptului de preemtiune?

terenurile agricole situate in extravilan

. Cine poate cumpara si vinde?

toti cei carora nu le este oprit prin lege (minorii si interzisii judecatoresti nu pot cumpara/vinde)

toti cei care au capacitate de exercitiu

minorii intre 14 si 18 ani (au capacitate de exercitiu restransa) cu incuviintarea ocrotitorilor legali si cu autorizatia autoritatii tutelare

. Pentru a fi valabila vanzarea, ce conditii trebuie sa indeplineasca lucrul vandut?

sa fie in comert (sa fie in circuitul civil)

sa existe in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare sau sa poata exista in viitor

sa fie determinat

sa fie determinabil

sa fie licit

sa fie posibil

sa fie proprietatea vanzatorului

. In cazul contractului de vanzare cumparare care sunt obligatiile vanzatorului?

sa predea lucrul vandut cumparatorului

sa garanteze cumparatorului contra evictiunii si contra viciilor

. Pentru ce fapte este angajata obligatia de garantie pentru evictiunea vanzatorului?

faptele personale

faptele unui tert

. Pentru a se antrena garantia vanzatorului pentru viciile lucrului vandut, care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca viciul?

viciul trebuie sa fie ascuns (necunoscut cumparatorului)

viciul sa fi existat in momentul vanzarii

viciul sa fie grav (lucrul sa fie impropriu intrebuintarii sau valoarea intrebuintarii acestuia sa fie micsorata)

. Care este termenul in care se prescrie dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-cumparare?

6 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie

in termenul general de prescriptie extinctive (3 ani) daca viciile au fost ascunse cu viclenie

. In caz de evictiune totala, ce drepturi are cumparatorul?

are dreptul la valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului evingator

sa ceara restituirea cheltuielile de judecata ale procesului din care a rezultat evictiunea

are dreptul la daune-interese (reprezinta contravaloarea prejudiciului provocat) –dreptul sa primeasca pretul datorat

. In caz de neplata a pretului de catre cumparator, ce actiuni are la dispozitie vanzatorul?

sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei

sa invoce exceptia de neexecutare (refuza sa predea lucrul vandut)

sa ceara rezolutiunea contractului pentru neplata pretului

. Care sunt caracterele juridice ale locatiunii?

contract sinalagmatic

contract cu titlu oneros

contract comutativ

contract consensual

contract cu executare succesiva in timp

. Care este sanctiunea in cazul in care chiria este neserioasa si nesincera?

nulitatea contractului de locatiune

. Care sunt obligatiile locatorului?

sa asigure locatarului folosinta lucrului in tot timpul locatiunii (obligatia de „a face”)

sa predea si sa mentina lucrul in stare de intrebuintare

sa-l garanteze pe locatar de tulburarile provenite din propria sa fapta si/sau de la terti si din viciile lucrului

. Pentru neefectuarea de catre locator a reparatiilor necesare in cursul locatiunii, ce poate cere locatarul?

obligarea locatorului la efectuarea reparatiilor sub sanctiunea platii unor daune cominatorii

autorizarea de a efectua reparatiile in contul locatorului cu retinerea cheltuielilor din chirie

rezilierea contractului

. Pentru ce il garanteaza locatorul pe locatar?

tulburarea folosintei provenind din propria fapta

tulburarea folosintei provenind din fapta unui tert

tulburarea folosintei provenind din viciile lucrului (daca se aduce o atingere serioasa folosintei)

obligatia

. Care sunt obligatiile locatarului?

obligatia de a intrebuinta lucrul potrivit destinatiei sale

obligatia de a intretine lucrul ca un bun proprietar

obligatia de plata a chiriei

de restituire a lucrului

apararea contra uzurparilor (orice incalcare provenita de la un tert asupra proprietatii sau posesiei lucrului dat in locatiune)

raspunderea pentru incendiu (exceptand cazurile in care incendiul a provenit din caz fortuit, din forta majora, dintr-un defect de constructie sau prin comunicarea focului, fara greseala locatarului, de la o casa vecina)

. Cand intervine incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala?

daca partile (locatorul si locatarul) sau legea nu au determinat durata locatiunii (denuntarea unilaterala se face respectandu-se dreptului de preaviz)

. Care este durata termenului de preaviz?

se poate stabili prin conventia partilor

se poate stabili in functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului (in cazul in care locatorul si locatarul nu au stabilit termenul de preaviz) in lipsa conventiei dintre parti

. Cand opereaza tacita relocatiune?

tacita relocatiune (reconductiune) opereaza in cazul in care raporturile de locatiune continua dupa expirarea termenului contractului de locatiune (locatarul foloseste in continuare lucrul inchiriat iar locatorul nu se opune)

. In ce situatii inceteaza de drept contractul de locatiune?

bunul se strica in totalitate, prin caz fortuit, in timpul locatiunii

la expirarea termenului locatiunii determinat prin conventia partilor sau de lege

. In ce conditii tertul dobanditor este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare?

tertul dobanditor – noul locator este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare cu conditia sa fi fost incheiata prin inscris autentic sau prin inscris sub semnatura privata cu data certa

. Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat?

contract numit

contract unilateral

contract cu titlu gratuit

contract sinalagmatic

contract consensual

contract „intuitu personae” (contractul se incheie in temeiul increderii mandantului in mandatar)

contract cu executare „uno icto” (executare imediata)

. Pentru a fi valabil, mandantul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia:

contractul de mandat, el insusi, in numele sau si pentru el si pentru mandatar

. In ce conditii actele de dispozitie pot fi incheiate de mandatar in numele si pe seama mandantului?

prin mandat special care sa indice natura operatiei juridice si obiectul ei

. In ce conditii mandatarul raspunde in fata mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a substituit-o?

daca mandatarul si-a substituit un tert si in contractul de mandat partile nu au prevazut, prin clauza expresa, dreptul de substituire al mandatarului

daca mandatarul si-a substituit un tert – o persoana notoriu incapabila sau insolvabila, cu toate ca in contractul de mandat partile au prevazut, prin clauza expresa, dreptul de substituire al mandatarului

. Care sunt efectele contractului de mandat fata de terti?

mandantul este indatorat a indeplini obligatiile contractate de catre mandatar in limitele imputernicirii primite de acesta prin contactul de mandat

mandantul (tert fata de actul incheiat de mandatar) nu poate fi indatorat la indeplinirea obligatiilor contractate de catre mandatar daca a indeplinit acte in afara imputernicirii primite prin contactul de mandat

. Cand inceteaza mandatul?

la expirarea termenului pentru care a fost acordat mandatul

la executarea contractului de mandat sau

la realizarea conditiei rezolutorii

la imposibilitatea de executare a contractului de mandat

cand mandantul revoca mandatarul

cand mandatarul renunta la mandatprin rezolutiunea titlului mandatului

prin punerea sub interdictie a uneia din parti (mandantul sau mandatarul)

prin insolvabilitatea uneia din parti

prin falimentul uneia din parti

prin decesul uneia din parti

. In caz de incetare a mandatului ce obligatii are mandatarul?

Sa predea orice act juridic

sa restituie mandantului procura primita

sa predea toate bunurile primite in cursul executarii mandatului

. De cine se suporta cheltuielile vanzarii?

cumparatorul

. Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie?

contract unilateral

contract cu titlu gratuit

contract cu titlu oneros in limita valorii sarcinii, in cazul donatiei cu sarcina

contract solemn

contract translativ de proprietate

. In cazul in care, donatia nu este incheiata in forma autentica, care este sanctiunea ce intervine?

nulitatea absoluta

. Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru ca donatia incheiata intre absenti sa fie valabila?

atat oferta de a dona cat si acceptarea ofertei trebuie sa fie facute in forma autentica

acceptarea ofertei trebuie sa fie facuta in timpul vietii donatorului (in caz contrar oferta devine caduca) si inainte de a deveni incapabil    donatarul sa fie in viata in momentul acceptarii actul de acceptare sa fie comunicat donatorului in timpul vietii acestuia

. Cine nu poate dispune prin donatie?

minorii

persoanele puse sub interdictie judecatoreasca

cei carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform legii

. Cine nu are capacitatea de a primi donatii?

Persoanele fizice neconcepute

organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica

cetatenii straini si apatrizii (in cazul in care donatia are ca obiect dreptul de proprietate asupra terenurilor)

medicii, farmacistii si persoanele care practica ilegal medicina (in cazul in care donatiile provine de la persoanele tratate pentru boli care au produs decesul acestora)cat si preotii care au asistat religios persoana pe parcursul ultimei boli

minorii si persoanele puse sub interdictie (au dreptul de a primi donatii dar nu au exercitiul acestui drept; donatia se accepta de catre reprezentantii lor legali sau cu incuvintarea prevazuta de lege)

surdo-mutii care nu stiu sa scrie (pot accepta donatia decat cu asistarea unui curator special numit de autoritatea tutelara)

persoanele juridice (pot accepta donatia doar daca dreptul care formeaza obiectul donatiei corespunde scopului stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut)

. In cazul in care donatia se incheie intre absenti, cand trebuie sa aiba capacitatea de a dispune donatorul?

in momentul formularii ofertei

in momentul acceptarii ofertei de catre donatar

in momentul primirii comunicarii actului de acceptare de la donatar

. In cazul in care donatia se incheie intre absenti, cand trebuie sa fie capabil donatarul?

in momentul acceptarii ofertei donatorului

. Cand este donatia revocabila?

exceptii de la principiul irevocabilitatii donatiilor:

donatiile intre soti

donatiile pentru bunuri viitoare

cauze legale de revocare a donatiilor:

neexecutarea sarcinii in donatiile cu sarcina

revocarea pentru ingratitudine

revocarea pentru survenienta de copil

. Prin ce se caracterizeaza donatia intre soti?

revocabilitate

. In cazul donatiilor indirecte ce conditii trebuie indeplinite pentru existenta ei valabila?

sunt supuse numai conditiilor de fond ale donatiei (exceptie de la principiul solemnitatii donatiilor):capacitatea,consimtamaintul,obiectul,cauza

. Pentru validitatea darului manual ce conditii se cer a fi intrunite?

acordul de vointa pentru a transfera si dobandi un drept cu titlu gratuit

traditiunea, predarea efectiva si reala a bunului daruit

. Ce obligatii are donatarul?

nu are nicio obligatie fata de de donator (cand contractul de donatie e pur gratuit) si doar una morala, de recunostinta, care, daca nu este respectata, este sanctionata cu revocarea donatiei pentru ingratitudine

are obligatia de a de a executa sarcina (cand contractul de donatie este cu sarcina - „sub modo”; in caz contrar donatia se poate revoca sau se poate executa contractul cu daune-interese)

. In ce situatii are loc revocarea donatiei?

donatiile intre soti

donatiile pentru bunuri viitoare

revocarea pentru neexecutarea sarcinii

revocarea pentru ingratitudine

revocarea pentru survenienta de copil

. Adoptarea unui copil dupa incheierea unui contract de donatie ce efecte are?

niciun efect, contractul de donatie nu poate fi revocat de drept in acest caz

. De cine poate fi invocata actiunea in revocare pentru ingratitudine?

donator

mostenitorii donatorului (donatorul decedeaza inainte expirarea termenului de 1 an in care actiunea putea fi intentata sau inainte de finalizarea procesului)

. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca obiectul contractului de mandat?

sa fie in circuitul civil (sa fie in comert)

sa fie determinat si determinabil

sa fie posibil, licit si sa existe sau sa poata exista in viitor

. In ce situatii trebuie respectat dreptul de preemtiune?

instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea dreptului de preemtiune al coproprietarilor, al vecinilor sau arendasilor,cu conditia ca actul juridic sa aiba ca obiect transmiterea dreptului de proprietate

. Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune?

contract sinalagmatic

contract cu titlu oneros

contract comutativ

contract consensual

contract de executare succesiva in timp

. In ce consta obiectul contractului de mandat?

incheierea de acte juridice (cu exceptia actelor cu caracter strict personal) de catre mandatar

. Care sunt conditiile de validitate ale contractului de vanzare-cumparare?

partile sa aiba capacitatea de a contracta

consimtamantul valabil al partilor care se obliga

obiectul contractului sa fie determinat, licit si posibil(lucrul vandut si pretul)

cauza contractului sa fie licita si morala

forma autentica (in cazul in care obiectul contractului este un teren)

. Ce este promisiunea de vanzare?

un antecontract care da nastere unui drept de creanta (una dintre parti are o obligatie de a face fata de cealalta parte – sa vanda in viitor un anumit bun – iar beneficiarul promisiunii are un drept de optiune – cumpara sau nu bunul)    ea poate fi unilaterala si bilaterala

. Ce se transmite prin promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare?

ambele parti se obliga sa incheie in viitor, la pretul stabilit, contractul de vanzare-cumparare (promisiune bilaterala: a vinde – a cumpara)

. Ce actiune are la dispozitie beneficiarul in cazul nerespectarii pactului de preferinta prin vanzarea bunului unui tert?

actiunea pentru daune-interese:

. Cand opereaza transferul dreptului de proprietate?

In momentul incheierii contractului ,,indata ce partile s-au invoit”,numai daca n-a fost amanat printr-o clauza speciala,pt un moment ulterior incheierii contractului(implinirea unui termen suspensiv)

. Ce optiuni are cumparatorul in situatia in care lucrul vandut este pierit in parte?

sa ceara executarea asupra partii ramase din lucru, cu o reducere proportionala din pret(=mentinerea ei cu despagubiri)

sa ceara rezolutiunea vanzarii (=sa renunte la contract)

. Care sunt conditiile in care este antrenata raspunderea vanzatorului pentru evictiunea rezultata din fapta unui tert?

existenta unei tulburari de drept

cauza evictiunii sa fie anterioara vanzarii

cumparatorul sa nu fi cunoscut cauza evictiunii

. Ce reprezinta evictiunea?

pierderea, in tot sau in parte, a proprietatii lucrului sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar

. Ce actiune are la dispozitie cumparatorul in cazul descoperirii unor vicii ascunse?are drept de optiune intre actiunea redhibitorie si actiunea estimatorie

. Ce este actiunea redhibitorie?

o actiune in garantie a cumparatorului care duce la rezolutiunea contractului

. Ce conditii trebuie sa indeplineasca pretul, ca obiect al prestatiei cumparatorului?

sa fie stabilit in bani

sa fie determinat sau determinabil

sa fie sincer si serios

. Ce actiune are la dispozitie cumparatorul in caz de neindeplinire de catre vanzator a obligatiei de predare a lucrului vandut?

invocarea exceptiei de neexecutare a contractului

rezolutiunea vanzarii cu daune-interese

executarea in natura a contractului (iar daca acest lucru nu este posibil sa ceara daune-interese) nefiind exclusa nici posibilitatea procurarii lucrurilor de gen de la terti pe seama vanzatorului

. Cand poate fi exonerat vanzatorul de garantia pentru evictiune?

in cazul in care cumparatorul a cunoscut de la inceput pericolul evictiunii sau a cumparat pe riscul sau

actiunea cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantia pentru evictiune se prescrie in termen general de prescriptie de 3 ani, care incepe sa curga de la data producerii evictiunii

. Ce actiune are la dispozitie vanzatorul in caz de neexecutare a obligatiei de plata a pretului de catre cumparator?

sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei, printr-o actiune avand ca obiect plata pretului (se prescrie in termenul general de prescriptie de 3 ani)

sa invoce exceptia de neexecutare refuzand sa predea lucrul vandut (daca cumparatorul nu plateste pretul si nu beneficiaza de un termen suspensiv)

sa ceara rezolutiunea contractului pentru neplata pretului

. Care persoane sunt incapabile absolut de a primi donatii?

persoanele neconcepute la momentul mortii donatorului

persoanele juridice care nu au dobandit personalitate juridica

. Care este calea legala de revocare a donatiilor?

actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii

actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine

revocarea pentru survenienta de copil

. Ce conditii de forma trebuie sa imbrace donatiile indirecte?

donatorul nu gratifica prin intermediul contractului de donatie incheiat in forma autentica ci prin alt act juridic

. Ce clauze sunt permise in contractul de donatie?

termenul (in cazul donatiei cu termen)

conditia cauzala sau mixta

plata datoriilor prezente

clauzele de inalienabilitate

donatia sub conditia uzufructului

. Cand avem donatie deghizata?

actul public, sub aparenta unui contract cu titlu oneros (vanzare-cumparare), este simulat si ascunde o donatie (este valabil daca nu fraudeaza legea si daca indeplineste conditiile de fond ale donatiei)

. Ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru a fi valabila oferta de donatie intre absenti?

Atat oferta cat si acceptare trebuie sa fie facute in forma autentica

acceptarea sa aiba loc in timpul vietii donatorului

actul de acceptare sa fie comunicat donatorului in timpul vietii lui si inainte de a deveni incapabil

donatarul sa fie in viata in momentul acceptarii

. De cine poate fi formulata actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine?

Donator(=persoana impotriva careia au fost savarsite faptele)

de mostenitorii sai daca donatorul decedeaza inainte de terminarea procesului sau inainte de expirarea termenului in care actiunea putea fi intentata)

. Care este conditia pe care trebuie sa o indeplineasca contractul de mandat pentru incheierea valabila a unui act de dispozitie?

sa fie mandat special care sa indice natura operatiei juridice si obiectul ei

. Care este sanctiunea care intervine in cazul incheierii unui act juridic prin reprezentare, dar cu depasirea puterilor conferite?

inopozabilitatea actului

. Care sunt obligatiile mandatarului?

obligatia de a executa mandatul ce i-a fost incredintat sub sanctiunea platii unor daune-interese in caz de neindeplinire (art.1539 alin.1 Cod civil)

obligatia de a da socoteala si de a-i remite mandantului tot ce a primit in puterea mandatului, chiar daca nu i s-ar cuveni mandantului (art.1541 Cod civil)

raspunderea pentru substituirea unui tert, avand in vedere caracterul „intuitu personae” al contractului de mandat (cu exceptia cazului in care, prin clauza expresa, partile au prevazut dreptul de substituire al mandatarului); mandatarul va raspunde daca nu a avut un asemenea drept prevazut prin contract precum si in cazul in care i-a fost acordat un asemenea drept, dar a ales o persoana notoriu incapabila sau insolvabila

. Cum poate fi contractul de mandat din punct de vedere al caracterului oneros?

contract sinalagmatic

remunerat???

. Care sunt cauzele speciale de incetare a contractului de mandat?

punerea sub interdictie

insolvabilitatea

falimentul uneia din partile contractului    -revocarea mandatului -renuntarea mandatarului - moartea unei parti

. Cand este obligat mandantul pentru actele mandatarului care depasesc limitele imputernicirii?

actele mandatarului care depasesc limitele imputernicirii nu il pot obliga pe mandant decat in conditiile gestiunii de afaceri

. Cand intervine garantia pentru evictiune a donatorului?

Daca a promis expres -daca evictiunea provine dintr-un fapt personal -daca donatia este cu sarcini

. Cand este datorata garantia pentru viciile lucrului de catre donator?

cand s-a obligat expres in acest sens
-cand viciile ascunse cunoscute de donator au provocat un viciu donatarului
-cand donatia este cu sarcini, in limitele valorii acesteia

. Cine poate solicita revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii?    -donatorul si succesorii sai :mostenitori legali sau testamentari

. Care este termenul de prescriptie a actiunii cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantia pentru evictiune?

Termenul general de prescriptie de 3 ani,care incepe sa curga de la dat producerii evictiunii

. De cine este suportat riscul contractului, in cazul bunurilor generic determinate?

vanzatorul

. Care sunt contractele cu titlu oneros?

contractele prin care, in schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte parti, se urmareste obtinerea altui folos patrimonial:

de vanzarea-cumparare

contractele aleatorii(asigurarea,renta viagera,intretinerea,joc,prinsoare)

de locatiune

de antrepriza

de schimb

de tranzactie,de inchiriere,de arendare,de societate civila,de depozit cu titl oneros

imprumutul cu dobanda

. Care sunt contracte reale?

contractele pentru a caror formare, pe langa acordul de vointa al partilor, este necesara si remiterea materiala a obiectului prestatiei uneia din parti:

comodatul

depozitul

imprumutul de consumatie

contractul de gaj si de amanet

. Care sunt contracte solemne?

contractele pentru a caror incheiere si valabilitate se cere nu numai acordul de vointa ci si respectarea unei anumite forme cerute de lege (forma autentica):

donatia    -ipoteca

vanzarea-cumpararea unui teren situat in intravilan sau extravilan

subrogatia in drepturile creditorului consimtita de debitor

contractul de arendare

. Ce actiune are la dispozitie cumparatorul in cazul in care bunul achizitionat printrun contract de vanzare-cumparare este afectat de un viciu ascuns, grav si existent anterior incheierii actului?

actiune redhibitorie de rezolutiune a contractului,daca nu se multumeste cu reducerea pretului

. Cine poate solicita rezolutiunea vanzarii imobiliare pentru neplata pretului?

vanzatorul

. Ce reprezinta inserarea unei clauze intr-un contract de vanzare-cumparare, in sensul ca neplata pretului in termen de 30 zile de la scadenta atrage rezolutiunea contractului?

pact comisoriu

. Cine suporta riscul pieirii fortuite a materialelor in materia contractului de antepriza?

proprietar

. Ce conditii trebuie sa indeplineasca sublocatiunea pentru a fi valabila?

transmiterea folosintei sa nu fie interzisa printr-o clauza expresa a contractului principal (contract de locatiune)

sublocatiunea sa nu fie convenita in conditii care sa contravina contractului principal

. Cand este admisibila exceptia de neexecutare a contractului?

a) numai daca debitorul a fost pus in intarziere; b) daca exista o neexecutare, chiar partiala, a obligatiilor din partea cocontractantului; c) chiar daca partile au convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce.

. Ce caracteristici intruneste donatia cu sarcina in favoarea celui gratificat?

poate sa contina o sarcina in favoarea donatorului, a unei terte persoane sau a donataruluicontractul de donatie devine contract cu titlu oneros in limita valorii sarcinii

. De cine sunt suportate cheltuielile vanzarii, in lipsa de stipulatie contrara?

cumparatorul

. De la ce data curg dobanzile pentru sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in folos propriu?

din ziua intrebuintarii sumelor de bani de catre mandatar (fara sa fie nevoie de vreo punere in intarziere)

. In sarcina cui cad cheltuielile de conservare in cazul imprumutului de consumatie?

in sarcina imprumutatorului, ca efect al suportarii riscului contractual

. Ce conditii sunt cerute pentru incheierea valabila a contractului de comodat?

comodat (imprumut de folosinta):

realizarea acordului de vointa al partilor

predarea (traditiunea) lucrului care formeaza obiectul contractului

comodantul (proprietar, uzufructuar sau locatar) si comodatarul trebuie sa aiba capacitatea necesara pentru a efectua acte de administrare

obiectul trebuie sa fie numai un bun nefungibil si neconsumtibil (bunuri mobile si bunuri imobile); trebuie sa fie determinat, licit, moral si sa se afle in circuitul civil; bunurile proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale (daca pot fi inchiriate sau concesionate)

. Care sunt caracterele juridice ale contractului de comodat?

Contract real

Contract esentialmente gratuit

Contract unilateral

Contract translativ de folosinta

. Ce obiect poate avea contractul de comodat?

bun nefungibil (individual determinate)

bun neconsumtibil

orice bun mobil si bun imobil (daca imprumutarea nu este interzisa prin norme speciale sau daca este permisa numai in anumite conditii)

bun determinat, licit, moral si sa se afle in circuitul civil

bunurile proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale (daca pot fi inchiriate sau concesionate)

. Ce dobandeste comodatarul prin incheierea contractului de comodat?

folosinta temporara a unui lucru determinat

. Care sunt obligatiile comodatarului?

conservarea lucrului primit

folosirea bunului conform destinatiei sau conform intelegerii

suportarea cheltuielilor de intretinere a bunului

restituirea in natura a bunului imprumutat

. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?

AICI POATE FI ORICE ENUNT ☻

. Cand poate cere comodantul restituirea lucrului?

la implinirea termenului pentru care a fost imprumutat lucrul sau daca nu s-a prevazut acest termen dupa indestularea trebuintei comodatarului

in cazul in care face dovada ca are mare trebuinta de lucru sau atunci cand comodatarul foloseste lucrul in mod abuziv (contrar destinatiei sale ori conventiei partilor), il poate obtine pe cale judecatoreasca

. De cine sunt suportate riscurile pieirii lucrului in cazul contractului de comodat?

Comodantul,in calitate de proprietar sau comodatar daca:……………………………………………. –intrebuinteaza lucrul contrar destinatiei prin conventie sau natura lui…………………………… –prelungeste folosinta dupa scadenta si nu dovedeste ca lucrul ar fi pierit si la comodant…….. –ar fi putut salva lucrul imprumutat inlocuindu-l cu un bun al sau……………………………………. –daca ambele lucrurio fiind in pericol,a scapat lucrul sau lasand sa piara cel imprumutat………. –lucrul a fost evaluat in momentul contractarii..

. Care sunt obligatiile comodantului in cazul contractului de comodat?

comodatul (contract unilateral) nu da nastere la obligatii in sarcina comodantului

obligatii extracontractuale:

sa restituie cheltuielile facute de comodatar pentru conservarea lucrului (daca acestea au avut un caracter extraordinar, necesar sau foarte urgent)

sa-l despagubeasca pe comodatar de pagubele provocate de un defect al lucrului (pe care l-a cunoscut dar nu l-a adus la cunostinta comodatarului)

. Care sunt modalitatile de incetare a contractul de comodat?

prin restituirea lucrului

prin reziliere

prin moartea comodatarului

. Ce bunuri pot forma obiectul contractului de consumatie?

numai bunuri mobile, de gen, fungibile si consumptibile potrivit naturii lor

. Ce drept se transmite prin incheierea imprumutului de consumatie?

dreptul de proprietate:

imprumutatorul transmite in proprietatea imprumutatului o catime de lucruri fungibile si consumptibile cu obligatia pentru imprumutat de a restitui la scadenta o cantitate egala de lucrari de acelasi gen si calitate

. Cine suporta riscurile in cazul imprumutului de consumatie?

imprumutatul

. Ce capacitate trebuie sa aiba imprumutatul pentru incheierea valabila a imprumutului de consumatie imprumutatul?

capacitatea prevazuta de lege de a incheia acte de dispozitie

. Prin ce se face dovada imprumutului de consumatie daca valoarea lucrului imprumutat este mai mare de 250 lei?

prin inscris autentic sau prin inscris sub semnatura privata

. Cand poate cere imprumutatorul restituirea catimii lucrurilor imprumutate?

la scadenta (la indeplinirea termenului)

. Ce obligatii are imprumutatorul?

imprumutul de consumatie (contract unilateral) nu da nastere la obligatii in sarcina imprumutatorului……………………………………………………………………………………………… .. –dar poate raspunde,in mod exceptional, pt daunele cauzate de viciile ascunse ale lucrului cunoscute de el si necomunicate imprumutatului

. Ce obiect poate avea depozitul propriu-zis?

numai bunuri mobile corporale sau incorporale asimilate (titlurile la purtator)

. Ce capacitate poate avea deponentul pentru incheierea valabila a contractului de depozit propriu-zis?

capacitatea prevazuta de lege de a incheia acte de administrare

. Care este capacitatea ceruta depozitarului pentru incheierea valabila a contractului de depozit propriu-zis depozitarul ?

capacitatea deplina de exercitiu (isi asuma raspunderea pazei bunului)

. Ce conditie imbraca forma scrisa a contractului de depozit?

contractul de depozit se poate face numai prin inscris (forma scrisa este ceruta numai pentru proba, nu si pentru valabilitate)

. In ce cazuri culpa depozitarului se aprecieaza cu mai multa rigoare?

daca depozitarul nu-si respecta obligatia de restituire a bunului

. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

AICI POATE FI ORICE ENUNT ☻

. Cui este obligat depozitarul sa restituie bunul depozitat in caz de moarte a deponentului?

numai urmasilor legali ai acestuia (mostenitorii)

. Cand poate cere deponentul restituirea bunului?

oricand, la cerere, in natura

. Cum se face dovada depozitului necesar?

prin proba cu martori si prin prezumtii legale (chiar daca valoarea bunurilor depaseste 250 lei)

. Care afirmatie este corecta?

AICI POATE FI ORICE ENUNT ☻

. Ce calitate trebuie sa aiba deponentul in cazul contractului de depozit neregulat?

capacitatea prevazuta de lege de a incheia acte de administrare

. Cand este nul contractul de antrepriza in cazul lucrarilor de mare amploare?

daca pretul nu este determinat sau cel putin determinabil in momentul incheierii contractului

. Care sunt caracteristicile contractului de antrepriza?

contract consensual

contract bilateral (sinalagmatic)

contract oneros

contract comutativ

contract cu executare succesiva

contract „intuitu personae”

. Care este capacitatea ceruta clientului pentru incheierea unui contract de antrepriza?

sa indeplineasca conditiile legale pentru a incheia acte de administrare sau acte de dispozitie

. Care este capacitatea ceruta antreprenorului pentru incheierea unui contract de antrepriza?

sa aiba capacitate deplina de exercitiu

. Cine suporta riscul pieirii fortuite a lucrului (materialelor) in cadrul contractului de antrepriza?

proprietarul (conform regulii „res perit domino”)

. Cine suporta riscul contractului in cazul contractului de antrepriza?

antreprenorul (in toate cazurile)

. Cand este angajata raspunderea antreprenorului?

neexecutarea culpabila a lucrarii

viciile aparente (in cazul in care exista obligatia sa de garantie pentru aceste vicii)

viciile ascunse (ale materialelor procurate sau ale lucrarii)

. Cand inceteaza contractul de antrepriza?

executarea lucrarii

rezolutiunea contractului pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor

moartea meseriasului, arhitectului sau antreprenorului

. Schimbul de terenuri intre persoane fizice se face?

prin acordul acestora exprimat in forma autentica (dispozitie aplicabila si in cazul in care un teren se instraineaza in schimbul unui alt lucru decat teren)


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1021
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site