Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micConcurs de admitere la Institutul National al Magistraturii

 1. In cazul in care succesibilul ascunde bunuri ale mostenirii: a) este decazut din dreptul de a veni la mostenire; b) este indreptatit sa solicite instantei pastrarea bunurilor ascunse numai daca actiunea este exercitata in termen de 6 luni de la data ascunderii; c) datoriile sau creantele sale fata de defunct se sting prin confuziune.
 2. Testamentul: a) este revocabil numai in mod exceptional; b) este revocabil prin esenta sa; c) nu poate fi incheiat prin reprezentare.
 3. Clauza penala: a) este o conventie accesorie ce se incheie dupa producerea prejudiciului si prin care partile stabilesc cuantumul despagubirilor ce urmeaza a fi platite de catre debitor; b) nu confera debitorului dreptul de a se libera valabil de obligatia asumata prin executarea altei prestatii; c) nu este datorata daca nu sunt intrunite conditiile necesare acordarii de despagubiri.
 4. Dreptul de uz: a) nu poate fi instrainat; b) nu poate fi inchiriat; c) are ca obiect o locuinta.
 5. Cauza falsa: a) reprezinta o eroare asupra scopului mediat; b) atrage nulitatea absoluta a actului juridic, care poate fi invocata de orice persoana interesata sau de instanta din oficiu; c) constituie motiv de nulitate relativa, care poate fi invocata numai de vanzatorul de buna-credinta.
 6. Forta majora constituie o cauza de: a) suspendare a cursului prescriptiei extinctive in cazul actiunii in granituire; b) suspendare a cursului prescriptiei extinctive in cazul actiunii confesorii intemeiate pe dreptul de servitute; c) implinire a prescriptiei extinctive.
 7. Nulitatea absoluta: a) nu poate fi invocata de partea careia ii este imputabil motivul de nulitate; b) opereaza de drept in cazul imprumutului fara dobanda si al contractului de intretinere daca este invocata de creditorul obligatiei de intretinere; c) intervine, intre altele, in cazul nerespectarii principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice.
 8. Este imprescriptibila extinctiv actiunea: a) in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 10 pana la 20 ani exercitata impotriva adevaratului proprietar care a locuit in raza teritoriala a instantei unde se afla situat imobilul; b) redhibitorie; c) de iesire din indiviziunea succesorala.
 9. In privinta dobandirii fructelor de catre posesorul de buna-credinta: a) este suficient ca buna-credinta sa existe la data dobandirii lucrului; b) titlul posesorului trebuie sa aiba o existenta reala, nefiind suficient un titlu putativ; c) toate fructele sunt dobandite numai daca au fost percepute.

Conversiunea actului juridic: a) este un caz particular de novatie; b) este posibila si in cazul nulitatii c) este o conditie necesara exercitarii actiunii in simulatie prin deghizare totala. 1. Daca fapta ilicita si prejudiciabila a fost savarsita de prepusii unor comitenti diferiti: a) solidaritatea prepusilor atrage solidaritatea comitentilor; b) actiunea in regres a prepusului platitor se va diviza corespunzator vinovatiei celorlalti prepusi; c) victima este indreptatita sa pretinda de la fiecare comitent numai partea de despagubire aferenta vinovatiei propriului prepus.
 2. In materia simulatiei: a) daca exista un conflict intre terti, vor avea castig de cauza acei terti care invoca actul secret; b) tertii de buna-credinta sunt indreptatiti sa invoce, in beneficiul lor si impotriva partilor, efectele actului secret; c) admiterea actiunii in simulatie nu valideaza contractul secret daca, la incheierea acestuia, nu au fost respectate toate conditiile de validitate.
 3. Sotul supravietuitor: a) nu este mostenitor sezinar; b) poate veni la mostenire prin reprezentare daca a divortat anterior deschiderii succesiunii; c) are un drept de abitatie recunoscut numai in concurs cu clasele III-IV de mostenitori legali.
 4. Partea contractanta victima a unui dol este indreptatita sa solicite: a) constatarea nulitatii absolute a contractului respectiv; b) declararea nulitatii relative a contractului respectiv; c) executarea obligatiei asumate de cealalta parte.
 5. Sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in propriul folos: a) produc dobanzi de la data cand mandantul a cerut acele sume; b) produc dobanzi de la data intrebuintarii acelor sume de catre mandatar; c) pot fi solicitate oricand de catre mandant sau succesorii acestuia.
 6. In lipsa de stipulatie contrara, cheltuielile vanzarii sunt suportate de: a) cumparator; b) vanzator; c) ambele parti, in mod egal.
 7. Descendentii fratilor si surorilor defunctului: a) impart, in toate cazurile, mostenirea sau partea din mostenire ce li se cuvine in mod egal; b) au vocatie succesorala generala indiferent de gradul de rudenie cu defunctul; c) nu sunt mostenitori rezervatari.
 8. Partajul succesoral: a) poate avea ca obiect fructele naturale produse de bunurile succesorale dupa deschiderea succesiunii; b) nu este posibil daca unul dintre mostenitori nu are capacitate deplina de exercitiu; c) are efect constitutiv de drepturi reale.
 9. In cazul proprietatii comune pe cote-parti: a) posesia exercitata de unul dintre coproprietari este, in principiu, echivoca; b) actele juridice de conservare pot fi efectuate numai cu consimtamantul expres al tuturor coproprietarilor; c) fructele civile se cuvin coproprietarului care le-a perceput.
 10. Remiterea de datorie: a) facuta fidejusorului nu libereaza pe debitorul principal; b) trebuie sa imbrace forma solemna a inscrisului autentic; c) este un act juridic unilateral, deoarece nu presupune consimtamantul debitorului.
 11. In cazul imprumutului de consumatie: a) cheltuielile de conservare sunt in sarcina imprumutatorului, ca efect al suportarii riscului contractual; b) imprumutatorul raspunde pe temei contractual de daunele cauzate prin viciile ascunse ale lucrului, chiar daca nu le-a cunoscut la data incheierii contractului; c) imprumutatul are obligatia de a restitui la scadenta lucruri de acelasi gen, in aceeasi cantitate si de aceeasi calitate, chiar daca obligatia nu a fost prevazuta in contract.
 12. Actiunea oblica: a) nu confera creditorului care a exercitat-o vreun drept de preferinta fata de ceilalti creditori ai debitorului; b) poate fi admisa atunci cand creditorul solicita obligarea debitorului sa isi inchirieze locuinta proprietatea sa exclusiva pe care nu o foloseste; c) prin care se solicita revocarea donatiei pentru ingratitudine se va admite daca a fost exercitata in cel mult 20 de zile de la data intervenirii cauzei de ingratitudine.
 13. In materia uzucapiunii: a) nu poate fi invocata pe cale de exceptie, ci doar pe cale de actiune; b) posesorul este considerat proprietar de la data implinirii termenului uzucapiunii; c) justul titlu, in cazul uzucapiunii prescurtate, trebuie dovedit separat de buna-credinta.
 14. In materia contractului de locatiune: a) tacita relocatiune nu poate fi exclusa printr-o clauza contractuala expresa; b) expirarea termenului prevazut in contract atrage incetarea de drept a locatiunii; c) pieirea bunului atrage incetarea contractului numai daca a intervenit anterior incheierii contractului si este totala.
 15. Imobilul ipotecat: a) este afectat in intregime de garantie pana la executarea in totalitate a obligatiilor garantate; b) poate fi instrainat fara acordul creditorului ipotecar, afara de cazurile in care legea prevede in mod expres contrariul; c) poate fi expropriat numai daca se plateste datoria garantata.
 16. In cazul in care cererea reconventionala nu este formulata in termenul prevazut de lege, instanta: a) o respinge ca tardiv formulata; b) o incuviinteaza in principiu numai daca partile consimt; c) dispune judecarea separata a cererii reconventionale, de cererea principala, daca partile nu convin judecarea impreuna.
 17. Cererea de chemare in garantie trebuie: a) depusa de reclamant pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului; b) solutionata in functie de solutia data cererii principale; c) incuviintata in principiu de instanta.
 18. Schimbarea domiciliului paratului in cursul judecatii: a) trebuie adusa la cunostinta instantei si a partii potrivnice, sub pedeapsa neluarii ei in seama; b) are ca efect, in cazul actiunilor personale, declinarea competentei in favoarea instantei de la noul domiciliu al paratului; c) nu trebuie adusa si la cunostinta reclamantului, daca intervine dupa prima zi de infatisare.
 19. Repunerea in termenul in care partea trebuia sa efectueze actul de procedura: a) poate fi dispusa daca nu s-a respectat un termen prohibitiv; b) produce aceleasi efecte ca si decaderea; c) nu poate fi dispusa din oficiu.
 20. Cererea de indreptare a unei erori materiale: a) se judeca in camera de consiliu, spre deosebire de cererea de completare a hotararii; b) se solutioneaza, in toate cazurile, prin incheiere irevocabila; c) nu poate fi formulata de catre parat.
 21. In cazul inscrierii in fals: a) este obligatorie suspendarea judecarii cauzei si trimiterea dosarului procurorului, daca partea indica pe autorul falsului; b) incheierea de trimitere a dosarului catre procuror trebuie semnata de parti; c) dupa depunerea inscrisului pentru verificare, partile pot fi reprezentate si prin mandatari cu procura speciala, daca dovedesc o impiedicare bine intemeiata.
 22. Nu constituie o forma de participare a procurorului la procesul civil: a) semnarea minutei; b) exercitarea cailor de atac; c) semnarea hotararii redactate ulterior.
 23. Interogatoriul: a) administrat oricarei persoane juridice implica citarea reprezentantului legal, cu mentiunea prezentarii personale pentru a raspunde; b) trebuie incuviintat de presedintele instantei, daca s-a solicitat prin cerere; c) incuviintat de instanta poate fi administrat chiar daca partea care va fi audiata nu stie sa scrie.
 24. Unirea exceptiei procesuale cu fondul este: a) obligatorie daca exceptia se refera la puterea de lucru judecat; b) posibila daca pentru rezolvarea exceptiei este necesara administrarea unor dovezi in legatura cu dezlegarea in fond a pricinii; c) obligatorie daca nici una dintre parti nu se opune la administrarea dovezilor necesare rezolvarii exceptiei.
 25. Cererea de interventie voluntara principala: a) se incuviinteaza in principiu printr-o incheiere preparatorie; b) trebuie formulata cel mai tarziu la prima zi de infatisare; c) se va solutiona chiar daca cererea de chemare in judecata se respinge ca prematur introdusa.
 26. Contestatia in anulare: a) se introduce, in toate cazurile, la instanta la care hotararea atacata a ramas irevocabila; b) este inadmisibila daca se exercita impotriva unei hotarari de divort; c) poate fi admisa daca partea nu a fost legal citata la instanta de recurs.
 27. In cazul transmisiunii calitatii procesuale active, dobanditorul: a) preia procesul in starea in care se gaseste in momentul in care a avut loc transmisiunea; b) este indreptatit sa solicite refacerea doar a actelor de procedura defavorabile indeplinite anterior de autorul sau; c) este indreptatit sa invoce exceptiile relative neinvocate in termen de autorul sau.
 28. Litispendenta se poate invoca: a) numai daca ambele procese se afla in prima instanta; b) daca ambele procese se afla in fata instantelor de fond; c) dupa prima zi de infatisare doar de parat.
 29. Conexarea: a) poate fi dispusa chiar daca una din parti se opune; b) poate avea loc si atunci cand o pricina se afla la judecata in prima instanta, iar cealalta in apel; c) este obligatorie in cazul existentei identitatii de parti, obiect si cauza;
 30. Instanta poate incuviinta masura sechestrului judiciar: a) prin sentinta, in cazul bunurilor care formeaza obiectul procesului; b) prin incheiere, numai in cazul in care nu exista proces; c) cu citarea partilor.
 31. In cazul in care, la primire, cererea de chemare in judecata trebuie completata sau modificata, iar acest lucru nu se poate face pe loc: a) se inregistreaza si se suspenda judecata; b) se restituie reclamantului; c) se inregistreaza si se acorda un termen scurt.
 32. Mandatarul neavocat poate pune concluzii fara a fi nevoie sa fie asistat de catre avocat daca: a) are o procura generala; b) este reprezentantul unei rude pana la gradul trei si procesul se judeca de catre curtea de apel; c) este doctor in drept si il reprezinta pe copilul fratelui sau in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
 33. Daca nulitatea este expres prevazuta de lege, atunci: a) poate fi invocata de instanta din oficiu, in toate cazurile; b) este vorba de o nulitate care opereaza de drept; c) vatamarea se presupune.
 34. In materia ordonantei presedintiale: a) conform mentiunii din lege, intampinarea nu este obligatorie; b) hotararea nu este supusa apelului; c) in caz de admitere, executarea hotararii se face fara somatie, in toate cazurile si indiferent de consimtamantul paratului.
 35. Renuntarea la dreptul pretins: a) nu poate fi partiala; b) implica pronuntarea unei hotarari executorii de drept; c) nu necesita consimtamantul celeilalte parti.
 36. Este incompatibil judecatorul care: a) este sesizat cu o revizuire indreptata impotriva hotararii pe care a pronuntat-o; b) este sotul avocatului uneia dintre parti; c) a fost martor in aceeasi pricina.
 37. Comunicarea citatiei unei persoane juridice se poate realiza prin afisare: a) numai in cazul paratului; b) numai la judecata in fata primei instante; c) daca se refuza primirea citatiei.
 38. Hotararea de declinare a competentei este corecta daca: a) paratul a invocat exceptia de necompetenta teritoriala dupa prima zi de infatisare, dar pana la inchiderea dezbaterilor, in cazul unei actiuni in revendicare imobiliare, instanta sesizata nefiind cea de la locul situarii imobilului; b) instanta sesizata cu o cerere de incredintare a minorului este cea de la domiciliul reclamantului; c) actiunea mostenitorului vanzatorului prin care se solicita rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare a unui imobil pentru neplata pretului este introdusa la instanta locului situarii imobilului.
 39. Prorogarea legala a competentei: a) constituie un caz de litispendenta; b) opereaza si in cazul in care cererea reconventionala este disjunsa de cererea principala, iar aceasta din urma a fost respinsa ca nefondata; c) nu isi va mai produce efectele in caz de disjungere.
 40. Cererea de chemare in judecata: a) care nu cuprinde semnatura se respinge ca nesemnata, daca reclamantul nu a complinit aceasta lipsa in termenul acordat; b) se depune in doua exemplare daca sunt chemati in judecata doi parati, iar unul dintre acestia il reprezinta pe celalalt; c) se socoteste de lege ca modificata daca reclamantul solicita valoarea obiectului pierdut.
 41. Infractiunea continuata este o forma a: a) unitatii naturale de infractiune; b) pluralitatii de infractiuni; c) unitatii legale de infractiune.
 42. Recidiva exista atunci cand: a) la un an de la executarea unei pedepse de doi ani inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni de ucidere din culpa, cel condamnat savarseste din nou o infractiune de vatamare corporala grava, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de la doi la sapte ani; b) a doua zi de la respingerea recursului declarat impotriva hotararii judecatoresti de condamnare la pedeapsa inchisorii de un an pentru savarsirea unei infractiuni de talharie, cel condamnat savarseste din nou o infractiune de vatamare corporala grava, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de la doi la sapte ani; c) in timpul intreruperii executarii pedepsei de cinci ani inchisoare, aplicata pentru o infractiune de vatamare corporala grava, cel condamnat savarseste din nou o infractiune de vatamare corporala grava, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de la doi la sapte ani.
 43. Este cauza care inlatura raspunderea penala: a) gratierea; b) lipsa plangerii prealabile in cazul infractiunii de abuz de incredere; c) amnistia.
 44. Sunt pedepse: a) detentiunea pe viata si inchisoarea; b) amenda si degradarea militara; c) confiscarea speciala si interzicerea de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata.
 45. Infractiunea de lipsire de libertate: a) nu poate avea obiect material; b) se poate realiza printr-o inactiune; c) poate fi absorbita de infractiunea de viol.
 46. Infractiunea de trafic de influenta: a) are un subiect activ necircumstantiat; b) se poate comite si printr-o inactiune, respectiv prin nerespingerea unei promisiuni; c) are ca urmare imediata o stare de pericol pentru normala evolutie a relatiilor de serviciu.
 47. Infractiunea de inselaciune: a) poate avea ca obiect material si un bun imobil; b) are ca urmare imediata crearea unei pagube; c) se retine in varianta agravata daca se comite prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase.
 48. Exista infractiunea de talharie in cazul in care: a) furtul este urmat de intrebuintarea de amenintari pentru pastrarea bunului furat; b) furtul este savarsit prin intrebuintarea unor mijloace frauduloase; c) furtul este savarsit asupra unei persoane care se afla in stare de inconstienta.
 49. Tentativa nu este posibila la infractiunea de: a) omor; b) vatamare corporala din culpa; c) ucidere din culpa.
 50. Infractiunea de incest: a) are ca element material actul sexual de orice natura; b) se poate realiza intre frati si surori; c) poate fi comisa de tata asupra fiului avand in vedere ca acestia sunt rude in linie directa.
 51. Sunt aplicabile dispozitiile art. 210 C.P. (pedepsirea unor furturi la plangerea prealabila) in cazul in care subiectul activ este: a) militarul in termen care sustrage bunuri din dormitorul comun; b) gazduitorul care savarseste furtul in paguba celui pe care il gazduieste; c) gazduitul care sustrage bunuri de la persoana care il gazduieste.
 52. Se poate retine infractiunea de omor calificat, in varianta omorului savarsit din interes material atunci cand faptuitorul urmareste: a) dobandirea unei succesiuni in raport cu victima; b) stingerea unei datorii fata de victima; c) sustragerea unei sume de bani din posesia victimei.
 53. La infractiunea de marturie mincinoasa subiectul activ poate fi: a) orice persoana care face afirmatii mincinoase in public; b) martorul ascultat intr-o cauza penala; c) expertul chemat sa realizeze o expertiza intr-o cauza civila.
 54. Daca la comiterea furtului autorul a fost ajutat nemijlocit de alte persoane, care insa nu au stiut ca se comite o infractiune, incadrarea juridica va fi: a) furt "simplu"; b) furt calificat (savarsit de doua sau mai multe persoane impreuna); c) furt calificat si instigare la furt (in forma participatiei improprii).
 55. Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savarsita: a) pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust indreptat impotriva unui interes obstesc si care pune in pericol grav interesul obstesc; b) pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta intr-o locuinta; c) de acela care in momentul cand a savarsit fapta si-a dat seama ca pricinuieste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat.
 56. Constituie circumstanta agravanta: a) savarsirea faptei de doua persoane impreuna; b) savarsirea infractiunii din motive josnice; c) savarsirea infractiunii prin acte de cruzime.
 57. Fapta celui care falsifica un inscris sub semnatura privata, inscris pe care ulterior il foloseste in vederea producerii unor consecinte juridice reprezinta: a) doar infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata; b) infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in concurs cu infractiunea de uz de fals; c) doar infractiunea de uz de fals.
 58. Minorul care la 15 ani savarseste o infractiune de furt: a) nu raspunde penal; b) raspunde penal daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant; c) raspunde penal fiind prezumat a avea discernamant.
 59. Reabilitarea de drept are loc, daca in decurs de trei ani condamnatul nu a savarsit nici o alta infractiune, in cazul condamnarii la: a) pedeapsa amenzii; b) pedeapsa inchisorii de doi ani; c) pedeapsa inchisorii de cinci ani
 60. Infractiunea de pruncucidere: a) reprezinta uciderea noului nascut de catre oricare dintre parinti, daca acesta se afla intr-o stare de tulburare pricinuita de nastere; b) are ca subiect pasiv copilul nou nascut cu conditia ca acesta sa fie viabil; c) poate avea ca subiect activ doar mama copilului nou nascut, aflata intr-o stare de tulburare pricinuita de nastere .
 61. Fapta inculpatului care primeste de la partea vatamata un obiect spre pastrare si la implinirea termenului convenit refuza restituirea bunului afirmand in mod mincinos ca nu l-a primit reprezinta: a) infractiunea de inselaciune; b) infractiunea de furt; c) infractiunea de abuz de incredere.
 62. Aruncarea cu putere, de la mica distanta, a unei pietre de pavaj stradal spre capul unei persoane si ranire acesteia, la cap, cu urmarea unor leziuni ce necesita 25 de zile de ingrijiri medicale reprezinta: a) tentativa la infractiunea de omor; b) vatamare corporala; c) vatamare corporala grava.
 63. Daca functionarul corupt, in scopul de a satisface solicitarea mituitorului nu indeplineste un act privitor la indatoririle lui de serviciu, iar aceasta neindeplinire constituie prin ea insasi o infractiune: a) luarea de mita va intra in concurs cu respectiva infractiune; b) luarea de mita absoarbe respectiva infractiune; c) luarea de mita se retine in varianta agravata.
 64. Fapta de a produce probe mincinoase in sprijinul unei invinuiri nedrepte reprezinta: a) infractiunea de denuntare calomnioasa; b) infractiunea de marturie mincinoasa; c) infractiunea de represiune nedreapta.
 65. Sunt masuri de siguranta: a) obligarea la tratament medical; b) internarea medicala; c) libertatea supravegheata.
 66. Fapta inculpatului, care a ucis din culpa o persoana, va fi judecata in prima instanta de: a) judecatorie; b) tribunal; c) curte de apel.
 67. Presedintele completului de judecata inainte de a incheia dezbaterile da ultimul cuvant: a) inculpatului personal; b) procurorului; c) partii civile.
 68. Amanarea executarii pedepsei, atunci cand, din cauza unor imprejurari speciale executarea imediata a acesteia ar avea consecinte grave pentru condamnat, se dispune: a) pe o durata nedeterminata; b) pe o durata de cel mult un an; c) pe o durata de cel mult trei luni si numai o singura data.
 69. In cursul judecatii asistenta juridica este obligatorie, daca legea prevede pentru infractiunea savarsita: a) pedeapsa detentiunii pe viata; b) pedeapsa inchisorii de cinci ani sau mai mare; c) pedeapsa inchisorii de cel mult un an.
 70. Este caz de conexitate atunci cand: a) s-au savarsit in acelasi timp si in acelasi loc, prin acte diferite, cu intentie, o infractiune de omor si o infractiune de viol, de catre aceeasi persoana; b) s-a savarsit, de catre mai multe persoane, o infractiune de omor, prin lovituri cu cutitul aplicate in zone vitale, aceleiasi victime, dupa o prealabila intelegere intre infractori; c) o infractiune de omor este savarsita pentru a ascunde comiterea unei infractiuni de delapidare.
 71. Este flagranta infractiunea: a) descoperita in momentul savarsirii; b) a carei pedeapsa prevazuta de lege este mai mare de 15 ani; c) al carei faptuitor este surprins aproape de locul comiterii infractiunii cu obiecte de natura a-l presupune participant la acea infractiune.
 72. In caz de incetare a procesului penal in fata instantei de judecata, prin retragerea plangerii prealabile de catre partea vatamata, cheltuielile de judecata sunt suportate de: a) partea vatamata; b) inculpat; c) inculpat si partea vatamata.
 73. In cazul savarsirii unei infractiuni de santaj, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de la 6 luni la cinci ani, masura arestarii preventive a inculpatului inceteaza de drept in cursul judecatii atunci cand, inainte de pronuntarea unei hotarari de condamnare in prima instanta, durata arestarii a atins: a) sase luni ; b) doi ani si sase luni; c) cinci ani.
 74. Revizuirea poate fi ceruta cand: a) s-au descoperit fapte si imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei; b) procedura de citare a partii la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a fost indeplinita conform legii; c) impotriva aceleiasi persoane s-au pronuntat doua hotarari definitive pentru aceeasi fapta.
 75. In caz de retragere a plangerii prealabile in cursul urmaririi penale, de catre persoana vatamata, fata de inculpatul care a solicitat continuarea procesului penal, procurorul va dispune: a) suspendarea urmaririi penale; b) scoaterea de sub urmarire penala, daca faptei ii lipseste unul dintre elementele constitutive; c) clasarea cauzei.
 76. Persoana fata de care se efectueaza urmarirea penala se numeste, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa: a) faptuitor; b) invinuit; c) inculpat.
 77. In cursul urmaririi penale, arestarea inculpatului minor in varsta de 15 ani nu poate depasi: a) un termen rezonabil si nu mai mult de 180 de zile, pentru savarsirea unei infractiuni de omor deosebit de grav, pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata alternativ cu pedeapsa inchisorii de la 15 la 25 de ani, fiecare prelungire neputand depasi 15 zile; b) un termen rezonabil si nu mai mult de 60 de zile, pentru savarsirea unei infractiuni de talharie, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii intre 3 si 18 ani, fiecare prelungire neputand depasi 15 zile; c) maximul pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita.
 78. Hotararea judecatoriei de condamnare a inculpatului pentru savarsirea unei infractiuni de tainuire devine executorie: a) la data pronuntarii; b) la data expirarii termenului de apel, cand apelul declarat a fost retras inauntrul termenului; c) la data pronuntarii hotararii prin care s-a respins recursul declarat impotriva deciziei din apel.
 79. Sarcina administrarii probelor in procesul penal revine: a) avocatului inculpatului; b) procurorului; c) instantei de judecata.
 80. Efectuarea unei expertize psihiatrice a inculpatului este obligatorie in cazul unei infractiuni de: a) omor deosebit de grav; b) loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, daca instanta are indoieli asupra starii psihice a inculpatului; c) ucidere din culpa.
 81. Impotriva ordonantei procurorului prin care se dispune luarea masurii obligarii de a nu parasi localitatea, inculpatul poate face plangere: a) la prim procurorul parchetului, in termen de trei zile de la luarea masurii; b) la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta, in termen de trei zile de la luarea masurii; c) la instanta superioara aceleia careia i-ar reveni competenta de a judeca cauza in prima instanta, in termen de cinci zile de la luarea masurii.
 82. Plangerea prealabila se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului in cazul infractiunilor de: a) amenintare; b) vatamare corporala; c) abandon de familie.
 83. Procurorul este obligat sa participe la sedintele de judecata ale judecatoriilor: a) in cauzele in care instanta a fost sesizata prin plangerea prealabila a persoanei vatamate, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de la 15 zile la un an; b) in cauzele in care instanta a fost sesizata prin rechizitoriu; c) in cauzele in care unul dintre inculpati se afla in stare de detinere.
 84. Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit: a) infractiuni; b) fapte prevazute de legea penala; c) contraventii.
 85. Interceptarile si inregistrarile pe banda magnetica ale unor convorbiri se efectueaza cu autorizarea motivata a instantei, la cererea procurorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, daca inregistrarea se impune pentru aflarea adevarului si sunt date privind savarsirea unei infractiuni de: a) talharie; b) abuz de incredere; c) inselaciune.
 86. Ascultarea inculpatului: a) poate incepe cu citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior in cauza; b) poate incepe cu reamintirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior in cauza; c) nu poate incepe cu citirea sau reamintirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior in cauza.
 87. Plangerea impotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate in baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de: a) procurorul care a luat masura; b) prim procurorul parchetului; c) procurorul ierarhic superior, daca masurile si actele sunt ale prim procurorului sau au fost efectuate in baza dispozitiilor date de acesta.
 88. Plangerea este incunostiintarea facuta de: a) o persoana fizica, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin savarsirea infractiunii; b) o persoana despre savarsirea unei infractiuni; c) o persoana juridica, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin savarsirea infractiunii.
 89. Instanta se desesizeaza si restituie cauza procurorului: a) cand se constata, inainte de terminarea cercetarii judecatoresti, ca in cauza supusa judecatii s-a efectuat cercetare penala de un alt organ decat cel competent; b) cand se constata, dupa inceperea dezbaterilor, ca in cauza supusa judecatii s-a efectuat cercetarea penala de un alt organ decat cel competent; c) cand instanta, in urma cercetarii judecatoresti, schimba incadrarea juridica a faptei intr-o alta infractiune pentru care cercetarea penala ar fi revenit altui organ de cercetare.
 90. Persoana vatamata, avand capacitate de exercitiu deplina, se poate constitui parte civila contra inculpatului care nu este de acord cu acoperirea prejudiciului: a) in cursul urmaririi penale; b) in fata instantei de judecata, pana la citirea actului de sesizare; c) in fata instantei de judecata, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1242
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved