Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


GESTIONAREA DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

Drept+ Font mai mare | - Font mai micGESTIONAREA DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

1. CONSIDERATII INTRODUCTIVEGestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor a fost reglementata pentru prima data in dreptul nostru, prin Legea nr.8/1996, dar asociatii profesionale avand ca obiect de activitate apararea intereselor unor categorii de creatori au existat si inainte de adoptarea acestei legi.

Reglementarea prin lege a gestiunii colective a drepturilor de autor tine seama, in primul rand de dezvoltarea mijloacelor din ce in ce mai sofisticate si mai performante de reproducere si difuzare a operelor, de proliferarea fenomenului pirateriei, extrem de daunator pentru interesele patrimoniale ale autorilor, de imposibilitatea controlarii individuale a exploatarii operei.

Gestiunea colectiva drepturilor este o facultate, autorii si alti titulari de drepturi protejate in cadrul legii dreptului de autor si a drepturilor conexe avand a alege intre a-si exercita drepturile recunoscute de lege in mod personal sau prin organismele de gestiune colectiva, in temeiul art. 123 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare . Gestiunea colectiva a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la cunostinta publica, iar gestiunea colectiva a drepturilor conexe se poate face numai pentru interpretari sau executii fixate ori radiodifuzate anterior, precum si pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cunostinta publica.

Sunt, in conceptia legii noastre, susceptibile in mod special de a fi gestionate colectiv, acele drepturi de autor si drepturi conexe care, prin natura lor, corespund unui mod de exploatare a operelor sau a prestatiilor ce face impo sibila autorizarea individuala. Gestiunea colectiva este obligatorie pentru exercitarea urmatoarelor drepturi:

a) dreptul la remuneratie compensatorie pentru copia privata;

b) dreptul la remuneratie echitabila pentru imprumutul public prevazut la art. 144 alin. (2);

c) dreptul de suita;

d) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale;

e) dreptul de comunicare publica a operelor muzicale, cu exceptia proiectiei publice a operelor cinematografice;

f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora;

g) dreptul de retransmitere prin cablu.

Pentru aceste categorii de drepturi, organismele de gestiune colectiva ii reprezinta si pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.

In ceea ce priveste alte categorii de drepturi, recurgerea la organismele de gestiune colectiva este facultativa. In aceasta categorie intra:

a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme;

b) dreptul de comunicare publica a operelor;

c) dreptul de imprumut, cu exceptia cazului prevazut la art. 1231 alin. (1) lit. b);

d) dreptul de radiodifuzare a operelor;

e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de inchiriere prevazut la art. 1111 alin. (1).

Pentru categoriile de drepturi prevazute mai sus, organismele de gestiune colectiva ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si pot elabora metodologii, in limita repertoriului gestionat. Organismele de gestiune colectiva vor pune la dispozitia utilizatorilor, la cererea acestora, repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, in forma prevazuta la art. 126 alin. (2) , precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, romani si straini, pe care ii reprezinta. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in calitate de garant al aplicarii legii. Organismele de gestiune colectiva autorizeaza, la cerere, utilizarea operelor de creatie intelectuala, numai in baza documentelor care certifica existenta mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe, cu exceptia cazurilor de gestiune colectiva obligatorie.

Drepturile recunoscute titularilor drepturilor de autor si ai drepturilor conexe, cu exceptia celor prevazute la art. 1231 si 1232, pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, numai in limita mandatului special acordat de titularii de drepturi.

In negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin lege, existenta organismelor de gestiune colectiva nu ii impiedica pe titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe sa se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentati.

2. ORGANISMELE DE GESTIUNE COLECTIVA A DREPTURILOR DE AUTOR SI A DREPTURILOR CONEXE

Organismele de gestiune colectiva sunt persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in principal, colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari.

Aceste organisme de gestiune colectiva sunt, potrivit legii noastre (art.125 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare) supuse reglementarilor privind asociatiile fara scop patrimonial, care dobandesc personalitate juridica, in conditiile legii, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor . Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, si actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege. Organismele de gestiune colectiva pot fi create in mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzand unor domenii diferite de creatie, precum si pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii distincte de titulari.

Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa comunice publicului, prin mijloace de informare in masa, urmatoarele date:

a) categoriile de titulari de drepturi pe care ii reprezinta;

b) drepturile patrimoniale pe care le gestioneaza;

c) categoriile de utilizatori care au obligatii de plata catre titularii de drepturi;

d) actele normative in temeiul carora functioneaza si colecteaza remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi;

e) modalitatile de colectare si persoanele responsabile de aceasta activitate, pe plan local si central;

f) programul de lucru.

Avizul ORDA se acorda organismelor de gestiune colectiva cu sediul in Romania, care:

a) urmeaza sa se constituie sau functioneaza potrivit reglementarilor legale la data intrarii in vigoare a Legii nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

b) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretari si executii artistice, fonograme si videograme, apartinand propriilor membri si pe care il gestioneaza, precum si contractele incheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme straine;

c) au adoptat un statut care indeplineste conditiile prevazute de lege;

d) au capacitate economica de gestionare colectiva si dispun de mijloacele umane si materiale necesare gestionarii repertoriului pe intregul teritoriu al tarii;

e) permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oricaror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza si care doresc sa le incredinteze un mandat.

Avizul de constituire si functionare pentru organismul de gestiune colectiva se acorda prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva.

Statutul organismului de gestiune colectiva trebuie sa cuprinda dispozitii cu privire la:

a) denumirea, domeniul si obiectul de activitate si drepturile pe care le gestioneaza pe baza repertoriului constituit in acest scop;

b) conditiile in care se realizeaza gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalitatii de tratament;

c) drepturile si obligatiile membrilor in raporturile cu organismul de gestiune colectiva;

d) modalitatea de desemnare si atributiile administratorului general responsabil de functionarea organismului de gestiune colectiva, precum si ale organelor de administrare si de reprezentare;

e) patrimoniul initial si resursele economice prevazute;

f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi, precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;

g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmeaza a fi negociate cu utilizatorii si reguli privind reprezentarea in cadrul negocierilor;
h) modalitatile de verificare a gestiunii economice si financiare de catre membri;
i) modalitatile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii;
j) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislatiei in vigoare.

Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, este acordat direct, prin contract scris de catre titularii de drepturi.
Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectiva are dreptul la un vot in cadrul adunarii generale. Artistii interpreti sau executanti care au participat la o executie sau o interpretare colectiva a unei opere au dreptul la un singur vot in cadrul adunarii generale, prin reprezentantul desemnat conform procedurii prevazute la art. 99 alin. (2).

Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, poate fi acordat si indirect de catre titulari, prin contracte scrise, incheiate intre organisme de gestiune colectiva din Romania si organisme straine care gestioneaza drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora .

Mandatul indirect nu confera drept de vot titularilor de drepturi.

Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate incredinta prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectiva. Organismul respectiv este obligat sa accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective in limita obiectului sau de activitate.

Organismele de gestiune colectiva nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva.
In cazul gestiunii colective obligatorii, daca un titular nu este asociat la nici un organism, competenta revine organismului din domeniu, cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de trei ani de la colectarea lor. Dupa acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale.

3. FUNCTIONAREA ORGANISMELOR DE

GESTIUNE COLECTIVA

Legea stabileste pentru organismele de gestiune colectiva unele reguli de functionare si principalele obligatii ale acestora in raport cu autorii si utilizatorii de opere si cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, oficiul caruia trebuie sa ii transmita informatii legate de exercitarea propriilor atributii si o dare de seama anuala. Neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege de catre un organism de gestiune colectiva da dreptul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sa ceara intrarea in legalitate, iar in caz de neconformare, de a cere instantei de judecata desfiintarea acelui organism.

Organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligatii:

a) sa acorde autorizatii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat, in schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, in forma scrisa;

b) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi ;
c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;
d) sa protejeze interesele membrilor lor, in ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, in afara teritoriului Romaniei, prin incheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din strainatate;

e) sa colecteze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut;

f) sa asigure accesul propriilor membri la informatiile privind orice aspect al activitatii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora;
g) sa acorde asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale, in limita obiectului lor de activitate;
h) sa ceara utilizatorilor comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare, in format scris si electronic, pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, in vederea repartizarii; informatiile si documentele transmise vor fi insotite de adresa de inaintare, purtand numele reprezentantului legal, semnatura si stampila;

i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control si, prin acestea, cu utilizatorii;
j) sa indeplineasca orice alta activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, in limitele obiectului lor de activitate.

Contractele de reprezentare incheiate de organismele similare din strainatate, se incheie in forma scrisa, cu mentionarea modului de realizare a schimbului de informatii privind repertoriul partilor, a drepturilor gestionate, a duratei si a modalitatilor de plata.

Metodologiile se negociaza de catre organismele de gestiune colectiva cu reprezentantii prevazuti de lege, tinandu-se seama de urmatoarele criterii principale:

a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, si domeniul pentru care se poarta negocierea;

b) categoria de utilizatori pe care ii reprezinta la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnati sa negocieze;

c) repertoriul, confirmat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectiva, pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor organisme straine similare, in baza contractelor de reprezentare;
d) proportia utilizarii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiva;
e) proportia utilizarilor pentru care utilizatorul a indeplinit obligatiile de plata prin contracte directe cu titularii de drepturi;

f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul ce face obiectul negocierii;

g) cheltuielile ocazionate de utilizare, in cazul in care nu exista venituri.

In situatia in care, in urma negocierilor, comisia nu a convenit o forma unica a metodologiilor, oricare dintre parti poate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de mediere efectuata de catre arbitri, la care Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor participa cu rol consultativ.

Colectarea sumelor datorate de utilizatori se face de catre un singur organism de gestiune colectiva, pentru aceeasi categorie de utilizatori, cu exceptia sumelor datorate pentru utilizarile prin radiodifuzare si prin proiectie publica in cinematografe, care se colecteaza de catre organismele de gestiune colectiva, pentru fiecare categorie de titulari de drepturi. Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor:

a) proportia repartizarii remuneratiei intre categoriile de beneficiari;
b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza a fi numit, dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector unic;

c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector unic.
Exercitarea gestiunii colective incredintate prin contractul de mandat nu poate restrange in nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor.Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli:
a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi, cat si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, in cadrul adunarii generale, potrivit statutului;
b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia, cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual;

c) in lipsa unei hotarari exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in scopuri comune, altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite; adunarea generala poate decide ca maximum 30% din sumele colectate sa poata fi utilizate in scopuri comune si numai in limita obiectului de activitate;
d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, in termen de maximum sase luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a caror repartizare nu presupune o documentare speciala, in termen de 30 de zile de la data colectarii;
e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora, din sumele cuvenite fiecaruia, dupa calcularea repartitiei individuale, iar suma rezultata se impoziteaza potrivit legii;

f) veniturile rezultate din plasamentele sumelor nerevendicate si nerepartizate, aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a incalcarii drepturilor de autor sau conexe, se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva.

Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa publice, in format electronic, pe pagina proprie de Internet, urmatoarele informatii actualizate:

a) statutul;

b) lista membrilor organelor de conducere centrale si locale, componenta comisiilor interne si lista responsabililor locali;

c) situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari;

d) darea de seama anuala;

e) informatiile privind adunarea generala, cum ar fi: data si locul convocarii, ordinea de zi, proiectele de hotarare si hotararile adoptate;
f) alte date necesare informarii membrilor.

Intr-un interval de timp de 30 de zile inainte de adunarea generala, orice membru are dreptul sa consulte, la sediul organismului de gestiune colectiva:
a) darea de seama anuala;

b) bilantul contabil;

c) raportul organelor de conducere si al comisiei de cenzori;
d) textul si expunerea de motive a hotararilor ce urmeaza a fi supuse aprobarii adunarii generale;

e) salariile individuale ale angajatilor;

f) situatia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor si a dobanzilor obtinute la inchiderea ultimului exercitiu financiar;

g) situatia privind categoriile de utilizatori, numarul platitorilor din fiecare categorie si suma globala colectata de la fiecare categorie;

h) situatia litigiilor cu utilizatorii.

Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in primul trimestru al fiecarui an, dupa desfasurarea adunarii generale:

a) darea de seama anuala, aprobata de adunarea generala;

b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adunarii generale;
c) hotararile judecatoresti privind inregistrarea modificarilor la statut, avizate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor;

d) repertoriul actualizat;

e) contractele de reprezentare cu organismele similare din strainatate.

4. OFICIUL ROMAN PENTRU

DREPTURILE DE AUTOR

Conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 758 din 3 iulie 2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de autor si a corpului de arbitri, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este un organ de specialitate in subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicarii legislatiei in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe. Cheltuielile de functionare si de investitii sunt finantate integral de la bugetul de stat. Oficiul a luat fiinta prin reorganizarea, in temeiul art.137 din Legea nr.8/1996, a Agentiei Romane pentru Protejarea Drepturilor de Autor, organ de specialitate in domeniu, care se afla in subordinea Ministerului Culturii.

ORDA este condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator.

Atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele:
a) reglementeaza activitatea din domeniu, prin decizii ale directorului general;
b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate;
c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva;
d) organizeaza si administreaza, contra cost, inregistrarea, in registrele nationale si in alte evidente nationale specifice, prevazute de lege;
e) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune colectiva;

f) avizeaza, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, potrivit legii, inscrierea in Registrul aflat la grefa judecatoriei, a asociatiilor si fundatiilor constituite in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv in ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei;
g) controleaza din oficiu, pe cheltuiala proprie, respectarea legislatiei din domeniu si aplica sanctiuni contraventionale potrivit legii;

h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste masurile de intrare in legalitate sau aplica sanctiuni, dupa caz;

i) controleaza la cerere, pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, activitatile care constituie incalcari ale legislatiei in domeniu, si aplica sanctiuni contraventionale, potrivit legii;

j) incheie acte de constatare a infractiunilor din domeniu, ridica mijloace materiale de proba si le inainteaza organelor de urmarire penala;
k) administreaza baza de date, la nivel national, privind contraventiile sanctionate in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe;
l) asigura secretariatul procedurilor de mediere desfasurate potrivit legii;
m) efectueaza, contra cost, constatari tehnico-stiintifice si expertize, prin specialisti proprii, la solicitarea organelor de cercetare penala sau a instantelor judecatoresti;
n) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activitati de instruire, pe cheltuiala celor interesati;
o) desfasoara activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul roman este parte;

p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidatii cu pregatire juridica si cu minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil, propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzand informatii privind modalitatile de convocare.

Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la medierea metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de catre organismele de gestiune colectiva in conditiile prevazute de.

Pana la aceasta data ORDA a avizat infiintarea urmatoarelor organisme de gestiune colectiva:

Societatea pentru Drepturi de Autor in Cinematografie si Audiovizual a Autorilor si Realizatorilor (DACIN-SARA), prin Decizia nr.1 /1997 (M. Of. nr.109/1997);

Societatea de Administrare a Drepturilor Conexe (SADCO), prin Decizia nr.2/1997 (M. Of. nr.334/1997);

Asociatia "Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatie pentru Drepturi de Autor" (UCMR-ADA), ca organism de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor in domeniul muzical, prin Decizia nr.3/1997 publicata in M. Of. nr.58 din 8 aprilie 1997;

Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) ca organism de gestiune a drepturilor conexe prin Decizia nr.4/1997, publicata in M. Of. nr57/1997;

Fondul Literar, ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor in domeniul operelor scrise prin Decizia nr. 8/1997 art.1, publicata in M. Of. nr.138/197;

Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) ca organism de gestiune colectiva a drepturilor conexe in domeniul muzical prin Decizia nr. 5/1998, publicata in M. Of. nr. 121/1998;

Asociatia "Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania" (UPFAR) ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe detinute de producatori in domeniul operelor audiovizuale si cinematografice, prin Decizia nr.9/1999 publicata in M. Of. nr.177/2000;

Oficiul a desemnat urmatoarele organisme de gestiune pentru colectarea sumelor datorate de utilizatori:

Fondul Literar ca organism unic de colectare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul operelor scrise prevazuta la art.109 alin.1 din Legea nr.8/1996 prin Decizia nr.8/1997 art.2, publicata in M. Of. nr.138/1997;

Societatea Autorilor Romani din Audiovizual - Societate pentru Drepturi de Autor in Cinematografie si Audiovizual (DACIN-SARA), ca organism unic de colectare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul audiovizual prin Decizia nr.9/1997 publicata in M. Of. nr.138/1997, modificata prin Decizia nr.4/1998, publicata in M.Of.nr.262/1998;

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA) ca organism unic de colectare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul inregistrarilor sonore prin Decizia nr.10/1997, publicata in M. Of. nr.138/1997;

Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept organism de gestiune colectiva, colector al remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul inregistrarilor audiovizuale, prin Decizia nr.5/1999, publicata in M.Of. nr. 371/1999;

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia Drepturilor de Autor    (UCMR-ADA) pentru colectarea sumelor datorate de utilizatori potrivit Hotararii Guvernului nr. 769/1999 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor, prin Decizia nr.12/1999, publicata in M.Of. nr.24/2000;

Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) pentru a colecta sumele datorate de utilizatori producatorilor de fonograme si Centrul Roman pentru    Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) sa colecteze sumele datorate de utilizatori artistilor interpreti sau executanti, stabilite prin H.G.nr.71/2000 pentru aprobarea metodologilor privind utilizarea prestatiilor artistice, muzicale fixate pe fonograme si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme prin Decizia nr.1/2000 publicata in M.Of. nr. 241/2000.

De asemenea, au luat fiinta asociatii de utilizatori precum:

Asociatia de Comunicare prin Cablu ACC;

Asociatia Romana de Comunicatii Audiovizuale ARCA;

Asociatia de Combatere a Pirateriei in Informatica.Art. 123 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare prevede: "Titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege in mod individual sau, pe baza de mandat, prin organismele de gestiune colectiva, in conditiile prezentei legi.";

Potrivit dispozitiilor art. 1232 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

Repertoriul se depune in format scris si electronic, stabilit prin decizie a directorului general, si contine, cel putin, numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artistilor interpreti si executanti, a fonogramelor sau videogramelor;

Art. 124 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

Constituirea asociatiilor fara scop lucrativ este reglementata in prezent prin Ordonanta nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii (M.Of. 39 din 31 ianuarie 2000). Aceasta nu mai prevede necesitatea avizului vreunui organ al administratiei publice, iar dispozitiile contrare acestei ordonante din care face parte si cea care priveste avizul ORDA, prevazut in art.125 din Legea nr.8/1996 au fost abrogate prin art.86 din Ordonanta nr.26/2000;

Aceste contracte sunt guvernate de dispozitiile dreptului comun privitoare la mandat, iar nu de dispozitiile legii dreptului de autor privind cesiunea drepturilor patrimoniale (n.a);

" Metodologiile se negociaza in cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de maximum cinci zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. Comisia de negociere este constituita din:

a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneazi pentru cate o categorie de drepturi;

b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, numit dintre acestea, sau, in lipsa acestora, cate un reprezentant al primilor trei utilizatori majori din domeniu, stabiliti pe baza cifrei de afaceri, precum si al societatilor publice de radiodifuziune si de televiziune, dupa caz." (art. 131 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare);

In cazul in care organismele de gestiune colectiva beneficiare nu depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor desemneaza, dintre acestea, prin decizie a directorului general, drept colector unic, un organism de gestiune colectiva;

Publicata in M.Of. nr. 492 din 8 iule 2003, care abroga H.G. nr. 779/25 iulie 2002, publicata in M.Of.nr. 575 din 5 aug. 2002;
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1750
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved