Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE POLITIEI COMUNITARE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai mic



ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE POLITIEI COMUNITARE




Sectiunea I

Structura organizatorica a politiei comunitare

Conform Constitutiei adoptata in anul 2003 „Romania este un stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic, reprezinta valori supreme si sunt garantate”.

Garantarea valorilor supreme se realizeaza de catre autoritatile publice prin norme juridice instituite de stat. Forta statului este organizata de puterea legislativa si adusa la indeplinire de puterea executiva.

Politia comunitara a fost infiintata prin Legea nr. 371 din 20.09.2004, lege care stabileste si modul de organizare si functionare a acesteia. In conformitate cu legea politia comunitara se infiinteaza la nivelul municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti, comunelor ca serviciu public local, specializat in scopul asigurarii ordinii si linistii publice cat si pentru cresterea eficientei activitatii de paza a obiectivelor si bunurilor de interes public si privat, realizand interesele persoanelor si comunitatii precum si pentru sprijinul institutiilor statului.

Pe aceasta coordonata politia comunitara sprijina Politia Romana si Jandarmeria Romana precum si alte institutii ale statului care au atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice dar coopereaza si cu organizatiile neguvernamentale, asociatiile, comisiile precum si cu persoanele fizice si juridice. Pentru ca institutia politiei comunitare sa functioneze a fost adoptata hotararea guvernului nr. 2295 din 9.12.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a acesteia.

Pentru fiecare municipiu, oras, comuna, sector al municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza comisia locala sub conducerea primarului, constituita din seful politiei locale, reprezentantul unitatii de jandarmi teritoriale, seful politiei comunitare, 2-4 consilieri si 2-5 reprezentanti ai comunitatii desemnati de consiliul local.

Consiliul local este organul care prin hotarare stabileste infiintarea politiei comunitare, nivelul de organizare, structura organizatorica si categoriile de personal necesar. Toate acestea se stabilesc anual dupa ce au fost consultate unitatile teritoriale ale Politiei Romane, in functie de bugetul local alocat pentru politia comunitara si cel care ar putea fi realizat din contracte de prestari servicii dar tinandu-se cont de numarul populatiei din localitate, intinderea teritoriului administrativ, starea infractionala si contraventionala inregistrata precum si din analiza ratei criminalitatii.

Comisia locala de ordine publica instituita la nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, sector al municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:

analizeaza periodic si face propuneri privind necesarul de resurse materiale si umane;

organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile neguvernamentale cu privire la prioritatile in activitatea politiei comunitare;

trimestrial si ori de cate ori se solicita, prezinta informari in sedinta consiliului local privind eficienta activitatii desfasurate de politia comunitara si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii acesteia;

in baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii si linistii publice, pazei obiectivelor si bunurilor de interes public local de pe teritoriul localitatii, propune consiliului local adoptarea unor hotarari prin care sa previna anumite fapte care afecteaza climatul social.

Efectuand analiza atributiilor comisiei locale, aceasta este in masura sa propuna consiliului local adoptarea unor sarcini care sa realizeze o mai buna asigurare a ordinii si linistii publice, cresterea climatului de siguranta civica, desfasurarea in bune conditii a activitatii social-economice, culturale, artistice, sportive etc.

Sistematizarea politiei comunitare ca serviciu public ori ca structura fara personalitate juridica se realizeaza in structura de specialitate a consiliilor locale ca directie, serviciu, birou sau compartiment. Tot consiliul local aproba pe domenii de activitate structura organizatorica a Politiei comunitare, respectiv ordine publica, paza bunuri si valori si instruire.

Exemple: Politia comunitara Tg.Mures a fost structurata in:

serviciul tehnico-administrativ

serviciul ordine si liniste publica

serviciul paza obiective

biroul instruire si interventie

Politia comunitara Cluj-Napoca este organizata si structurata ca directie in cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local, condusa de un director si de un director adjunct, avand in componenta urmatoarele:

serviciul ordine si siguranta publica

serviciul siguranta trafic rutier

serviciul control urbanism, disciplina in constructii

serviciul protectia mediului si igienizarea

serviciul inspectie comerciala

compartimentul baza de date si dispecerat

compartimentul cabinet si relatii publice

Politia comunitara sector 1 Bucuresti are urmatoarea structura:

biroul de relatii cu institutiile de ordine publica si mass-media

serviciul dispecerat

biroul juridic

biroul resurse umane

servicii interventii si insotire

serviciul patrulare

serviciul paza obiective

biroul instructori

biroul audit public intern

serviciul secretariat registratura

biroul de medicina si protectia muncii si PSI

serviciul administrativ si aprovizionare

biroul buget financiar

biroul contabilitate

biroul informatica

Functiile din politia comunitara se clasifica dupa cum urmeaza:

Ø        clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;

Ø        clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma



Ø        clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii medii liceale absolvite cu diploma.

Functionarii publici numiti in functiile publice prevazute pentru clasele a II-a si a III-a pot ocupa numai functii de executie.

Dupa nivelul atributiilor functionarii publici din Politia comunitara pot fi functionari publici de conducere sau functionari publici de executie.

Functionarii publici de conducere sunt numiti in una din urmatoarele functii publice:

director executiv

director executiv adjunct

sef serviciu

sef birou

Functionarii publici de executie sunt numiti in functia publica specifica de agent comunitar structurata pe grade profesionale astfel:

superior ca nivel maxim

principal

asistent

debutant

Functionarii publici din politia comunitara pot fi numiti in conditiile legii ca debutanti sau definitivi.

Sectiunea II

Atributiile personalului Politiei Comunitare

Atributiile personalului politiei comunitare sunt stipulate in HG nr. 2295/2004.

In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii, Politiei Comunitare, personalul de conducere, de coordonare, de paza si de ordine raspunde de organizarea si functionarea pazei unitatilor stabilite prin hotarare a consiliului local sau preluate pe baza unui contract de prestari de servicii, participa la asigurarea climatului de ordine si liniste publica, a sigurantei persoanelor, integritatii corporale, vietii sau bunurilor cetatenilor ori ale domeniului public, urmareste respectarea regulilor de comert stradal si a curateniei localitatilor, conform competentelor stabilite prin legi, hotarari ale consiliilor locale sau prin dispozitii ale primarilor.

Directorul executiv isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului, este sef al intregului personal din subordine si are urmatoarele atributii:

organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a Politiei Comunitare;

intreprinde masurile necesare pentru incadrarea cu personal corespunzator;

asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre intregul personal a prevederilor legale;

raspunde de pregatirea profesionala a personalului din subordine;

coordoneaza activitatea de preluare a obiectivelor in paza si urmareste indeplinirea intocmai a clauzelor prevazute in contractele de prestari de servicii incheiate;

aproba planurile de paza intocmite pentru obiectivele preluate pe baza unui contract de prestari de servicii;

studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei;

analizeaza trimestrial activitatea Politiei Comunitare si indicatorii de performanta stabiliti de consiliul local;

asigura informarea operativa a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a Politiei locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc in cadrul activitatii Politiei Comunitare;

colaboreaza cu alte organe ale statului avand atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia si combaterea comertului stradal neautorizat;

asigura ordinea interioara si disciplina in randul personalului din subordine, avand dreptul sa propuna acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni in conditiile legii;

studiaza si propune consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti adoptarea de masuri, in cadrul obiectului de activitate, menite sa asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi: intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de paza si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, infiintarea si deservirea dispeceratelor de zona pentru semnalarea patrunderilor prin efractie si altele asemenea;

propune spre aprobare consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti tarifele la care se vor executa prestarile de servicii pentru beneficiari;

indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul executiv emite decizii cu caracter obligatoriu pentru intregul personal din subordine.

Directorul executiv adjunct se subordoneaza directorului executiv si are urmatoarele atributii principale:

coordoneaza activitatea de aprovizionare, repartizare, intretinere si pastrare, in conditii de siguranta, a armamentului si munitiei din dotare;

urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si insemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;

intreprinde masuri de aprovizionare si mentinere in stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza si ordine;

mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul in care se desfasoara activitatea de paza, semnaleaza neregulile referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale si propune masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;

analizeaza contributia functionarilor publici din Politia Comunitara la apararea ordinii si linistii publice, la constatarea contraventiilor in domeniile prevazute de lege si ia masuri de imbunatatire a acesteia;

organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului cum sunt indeplinite atributiile de serviciu de catre functionarii publici din Politia Comunitara;

organizeaza sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;

organizeaza activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor.

In lipsa directorului executiv, directorul executiv adjunct exercita prerogativele acestuia.

Conducatorul compartimentului ordine publica, paza bunuri si valori se subordoneaza directorului executiv si directorului executiv adjunct si are urmatoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:



organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului Politiei Comunitare privind asigurarea pazei bunurilor, participarea la apararea ordinii si linistii publice, a vietii si integritatii persoanelor;

asigura paza obiectivelor si locurilor de interes public stabilite de consiliul local;

participa, la solicitare, la incheierea contractelor de prestari de servicii cu beneficiarii din zona de competenta, intocmeste planurile de paza, asigura cunoasterea prevederilor acestora si punerea lor in practica, mentine legatura permanenta cu beneficiarii, urmarind modul de desfasurare a activitatilor specifice si ia masuri de remediere a neregulilor constatate;

urmareste ca in planurile de paza sa se prevada toate punctele vulnerabile patrunderii in obiectiv, amenajarile tehnice necesare, sistemele de alarmare impotriva efractiei, obligativitatea cu privire la mentinerea lor in stare de functionare si raspunderea concreta in cazul nerealizarii lor;

asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre functionarii publici ai politiei comunitare din subordine a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea de paza, asigurarea ordinii si linistii publice, regulile de convietuire sociala, integritatea corporala a persoanelor, curatenia si comertul stradal si a normelor de protectie a muncii;

participa la asigurarea masurilor de ordine cu ocazia manifestarilor publice organizate de primarie;

constata contraventiile date in competenta, aplica sanctiunile potrivit legii si tine evidenta acestora;

intervine la solicitarea cetatenilor pentru aplanarea starilor conflictuale, rezolvarea unor cazuri speciale;

controleaza respectarea masurilor legale privind afisajul public;

conduce pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilita;

stabileste reguli cu privire la predarea-primirea armamentului si munitiei, portul si folosirea acestora in timpul serviciului, precum si intretinerea si asigurarea deplinei lor securitati cand nu se afla asupra personalului;

informeaza de indata conducerea Politiei Comunitare despre toate evenimentele deosebite inregistrate in activitatea de paza si aparare a ordinii publice si tine evidenta acestora;

analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;

intreprinde masuri eficiente pentru ca intregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce ii revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense si sanctiuni corespunzatoare;

sprijina unitatile de politie in activitatea de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi penale sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute;

asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei si altor persoane cu functii in institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni, precum si pentru punerea in executare a unor hotarari judecatoresti sau decizii ale primarului emise in litigii care privesc primaria;

actioneaza impreuna cu politia locala, jandarmeria, inspectoratele locale pentru situatii de urgenta si alte autoritati prevazute de lege la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe;

verifica si solutioneaza sesizarile asociatiilor de proprietari privind savarsirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decat cele cu caracter penal;

asigura supravegherea parcarilor auto aflate pe domeniul public sau privat al primariei, a zonelor comerciale si de agrement, parcurilor, pietelor, cimitirelor si a altor locuri din administrarea primariilor stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

asigura ordinea publica, la solicitare, in interiorul scolilor, gradinitelor, unitatilor sanitare;

dirijarea circulatiei rutiere, asigurarea fluentei traficului rutier cu ocazia lucrarilor de modernizare si reparatii a artelor de circulatie;

verificarea integritatii mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizarea neregulilor privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si marcajelor rutiere;

verificarea modului in care se executa lucrarile de reparatii a partii carosabile, dirijarea la nevoie a circulatiei in zona si aplicarea sanctiunilor legale impotriva nerespectarii conditiilor impuse in aviz;

acordarea de asistenta in zonele unde se executa marcaje rutiere;

sprijinirea politiei rutiere in asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri de amploare, transporturi speciale, agabaritice etc.;

desfasoara activitati de prevenire si educatie rutiera pe segmentul lor de activitate, cu precadere in unitati de invatamant;

efectueaza controale pentru depistarea constructiilor si organizarilor de santier fara autorizatie sau cu incalcarea prevederilor legale;

verifica sesizarile si reclamatiile cetatenilor referitoare la disciplina in constructii;

participa la masurile pentru dezafectarea constructiilor efectuate fara autorizatie;

controleaza modul de depistare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel;

controleaza modul de respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa;

identifica bunurile abandonate pe domeniul public si aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora;

participa la combaterea epizootiilor si semnaleaza serviciile de ecarisaj despre existenta cainilor fara stapan;

verifica in teren si rezolva problemele rezultate din sesizari si audiente in ceea ce priveste buna gospodarire a localitatii si respectarea normelor de protectie a mediului;

constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea regulilor generale de comert stabilite prin legi, hotarari ale consiliului local sau decizii ale primarului;

controleaza respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare si industriale in piete, targuri si oboare;

sprijina organele de control sanitar-veterinare si protectia consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu;

verifica daca in incinta unitatilor de invatamant, a caminelor si locurilor de cazare pentru elevi si studenti, precum si pe aleile de acces in institutii se comercializeaza sau se expun spre vanzare bauturi alcoolice, tiparituri si inregistrari audio-video cu caracter obscen.

Conducatorul compartimentului instruire este subordonat directorului executiv si directorului executiv adjunct si are urmatoarele atributii:

Ø        intocmeste planul de pregatire profesionala a personalului, coordoneaza activitatea de elaborare a temelor, urmareste modul de desfasurare a pregatirii si tine evidenta rezultatelor obtinute;

Ø        asigura cunoasterea armamentului din dotare, conditiile de pastrare si intretinere a acestuia si instruieste personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;

Ø        sesizeaza de indata sefii ierarhici si structurile Inspectoratului General al Politiei Romane competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare;

Ø        intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta sefului Politiei Comunitare ori adjunctului acestuia.

La structurile Politiei Comunitare care nu au constituit compartiment instruire, atributiile sunt indeplinite de directorul executiv sau de directorul executiv adjunct al Politiei Comunitare.

Functionarii publici de executie din Politia Comunitara au urmatoarele atributii specifice:

a) sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce le revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;

b) la intrarea in serviciu sa verifice locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea incuietorilor, a amenajarilor tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si sa ia, in caz de nevoie, masurile care se impun;

c) sa cunoasca prevederile legale privind accesul in obiective si regulile stabilite in planurile de paza;

d) sa supravegheze ca persoanele carora li s-a permis accesul in incinta, pe baza documentelor stabilite, sa se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de acces;



e) sa nu paraseasca postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in consemnul postului;

f) sa verifice obiectivul incredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul in care acestea s-au produs, sa ia primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea consecintelor acestor evenimente si sa sesizeze organele competente;

g) in cazul savarsirii unei infractiuni flagrante, ia masuri de conducere si de predare a faptuitorului structurilor Inspectoratului General al Politiei Romane (politia locala) competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu permite patrunderea in campul infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta, intocmind totodata proces-verbal cu cele constatate;

h) sa constate contraventiile date in competenta si sa aplice sanctiunile potrivit legii;

i) sa faca uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.

Pe timpul patrularii pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si comunelor, personalul Politiei Comunitare poate folosi autovehicule cu insemnul distinctiv „POLITIA COMUNITARA”.

Pe timpul executarii serviciului, functionarului public din Politia Comunitara ii este interzis:

sa incredinteze arma altei persoane;

sa intreprinda actiuni care nu au legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu;

sa incredinteze fara aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane;

sa paraseasca postul inainte de ora stabilita prin consemn sau inainte de a fi schimbat, atunci cand serviciul de paza se executa pe mai multe schimburi.

Atributiile personalului incadrat pe functii tehnico-economice si in alte specialitati administrative se stabilesc de directorul executiv, prin decizii care au caracter obligatoriu.

Politia comunitara organizata in cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local, reprezinta modalitatea de aplicare a actului de justitie la nivel local, strict orientat spre comunitate, fiind generata de urmatoarele principii:

principiul proximitatii – POLITIA IN SLUJBA COMUNITATII LOCALE;

principiul legalitatii;

principiul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

principiul echidistantei;

principiul proportionalitatii;

principiul transparentei si apropierii de comunitate;

principiul responsabilitatii in exercitarea actului de autoritate politieneasca;

principiul cooperarii si utilitatii sociale;

principiul confidentialitatii.

Sectiunea III

Atributiile Politiei comunitare ( Cap. III, art.7 din Legea nr. 371/2004)

asigura ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului local;

asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza si ordine publica;

asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei sau a altor persoane cu functii in institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice;

participa, dupa caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;

asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curatenia localitatilor, comertul stradal, protectia mediului inconjurator, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului;

participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;

intervine, impreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;

actioneaza, impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati prevazute de lege la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate si masurile ce trebuie luate, in vederea imbunatatirii starii de curatenie a localitatii;

comunica, in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre care a luat la cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;

insoteste, in conditiile stabilite prin Regulament, functionarii primariei la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotarari ale consiliului local sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asigurand protectia acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;

verifica si solutioneaza, in limitele legii, sesizarile asociatiilor de proprietari sau locatari privind savarsirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decat cele cu caracter penal;

sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute;

in localitatile de frontiera sprijina unitatile Politiei de Frontiera Romane in activitati de prevenire si combatere a migratiei ilegale.






Politica de confidentialitate



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1286
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site