Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


DREPTUL SOCIETATILOR II - TEST GRILA

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDREPTUL SOCIETATILOR II - TEST GRILA

.. 1. In materie comerciala:b. nu opereaza interdictia generala de a proba cu martori acte juridice a caror valoare depaseste 250 lei, proba testimoniala fiind admisibila ori de cate ori instanta considera ca este utila

____ 2. Regimul juridic al dobanzii legale pentru obligatiile banesti este reglementat de :

d. Ordonanta Guvernului nr. 9/2000;

____ 3. Incheierea contractului de vanzare-cumparare comerciala se realizeaza:

b. in momentul formarii acordului de vointa al partilor, in sensul transmiterii de la vanzator la cumparator a dreptului de proprietate asupra unui bun, in schimbul unui pret.

____ 4. Daca nu s-a prevazut expres in contract :

b. locul executarii obligatiilor comerciale va fi considerat acela care rezulta din natura operatiunii comerciale

__ 5. Spre deosebire de dreptul civil, in dreptul comercial :

b. daca s-a efectuat cesiunea unui drept litigios, debitorul cedat nu poate sa invoce retractul litigios.

____ 6. Dispozitiile art. 43 C. com. se aplica, cu conditia ca :

b. toate variantele.

____ 7. Daca locul executarii nu este stabilit expres in contract, iar obligatia comerciala consta intr-o suma de bani, plata conform Codului comercial se va face la:

d. sediul, domiciliul sau resedinta creditorului, plata fiind portabila

____ 8. Forma scrisa ad probationem este ceruta de lege, in materie comerciala, in cazul urmatoarelor acte:

d. contractul de vanzare-cumparare

____ 9. In cadrul contractului de consignatie:

b. marfurile nu trec in proprietatea ci numai in posesia consignatarului,de la data incredintarii si pana la data vanzarii catre terti.

...10. In materie comerciala, in cazul pluralitatii de debitori:

a. solidaritatea este prezumata de legiuitor

____ 11. Conform art.46 Cod comercial, sunt mijloace de proba specifice litigiilor comerciale :

a. facturile acceptate;

____ 12. Potrivit art. 45 Cod comercial, retractul litigios :

b. nu poate avea loc in caz de cesiune a unui drept derivand dintr-un fapt comercial

____ 13. Contractul de leasing prezinta urmatoarele caractere juridice:

c. este sinalagmatic, oneros, consensual, comutativ si intuitu personae in ceea ce priveste persoana utilizatorului ;

____ 14. Contractul de comision inceteaza in urmatoarele cazuri:

b. toate variantele.

____ 15. In cadrul contractului de cont curent :

d. datoriile reciproce ale partilor se sting pana la concurenta debitului si creditului, urmand a se plati eventuala diferenta, adica soldul ramas dupa compensatie

____ 16. Sunt trasaturi caracteristice ale obligatiilor comerciale :

b. dobanda curge de plin drept, din momentul exigibilitatii

._ 17. Transmiterea dreptului de proprietate asupra lucrului vandut opereaza de drept din momentul incheierii contractului cand:

a. vanzatorul este proprietar, iar lucrul vandut este un bun individual determinat

____ 18. In cazul dizolvarii anticipate a unei societati comerciale, potrivit Legii nr.31/1990,actiunea in daune a fondatorilor impotriva societatii poate fi exercitata :

b. in termenul de prescriptie extinctiva de 6 luni.

____ 19. Determinarea locului executarii contractului comercial :

c. poate rezulta numai din natura operatiunii comerciale

____ 20. Infatisarea registrelor comerciantilor in instanta:

c. are caracter exceptional

____ 21. Codul comercial, in referire la momentul incheierii contractului, a consacrat :

d. teoria informatiunii, conform careia contractul se incheie in momentul in care ofertantul ia cunostinta in mod efectiv de acceptarea ofertei.

____ 22. Factura, ca mijloc de proba specific dreptului comercial :

a. reprezinta inscrisul ce cuprinde elementele esentiale ale unei vanzari comerciale: identificarea partilor, cantitatea de marfa, calitatea, conditii de livrare

____ 23. In cadrul contractului de consignatie:

a. nu este obligatorie forma scrisa "ad probationem";

____ 24. Spre deosebire de dreptul civil, in dreptul comercial :

d. solidaritatea pasiva este prezumata, chiar daca nu a fost prevazuta in mod expres in contract

____ 25. Potrivit O.G. nr.9/2000, dobanda legala pentru obligatii banesti se stabileste, in materie comerciala:

c. la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, comunicata lunar prin circulare publicate in Monitorul Oficial

___ 26. In materie comerciala, constatand neexecutarea la termen a unei obligatii comerciale, judecatorul:

d. nu poate acorda termen de gratie debitorului, pentru executarea obligatiei comerciale izvorata dintr-un contract in care partile au prevazut un termen

____ 27. In functie de criteriul continutului ratelor, practica in materia comerciala a impus urmatoarele forme de leasing :

c. leasing-ul financiar si functional;

____ 28. Potrivit art.67 din Legea nr.31/1990, actiunea privind restituirea dividendelor distribuite neregulat poate fi exercitata:

b. in termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani de la data distribuirii

____ 29. De regula, contractele comerciale sunt :

d. acte juridice cu titlu oneros

____ 30. Contractul de consignatie inceteaza prin:

d. toate variantele.

____ 31. Principiul libertatii contractuale confera capacitatea de a incheia contracte de vanzare-cumparare in urmatoarele situatii :

a. vanzarea-cumpararea incheiata de comerciantii-persoane juridice.

____ 32. Termenul general de prescriptie aplicabil materiei comerciale este :

d. 3 ani

____ 33. Sub aspectul fortei probante, corespondenta comerciala :

c. este constituita din totalitatea comunicarilor schimbate intre comercianti si intre acestia si clientela lor, adica expediate si primite prin mijloace de comunicare (fax, posta etc).

____ 34. Contractul de vanzare-cumparare comerciala prezinta urmatoarele caractere juridice:

b. este un contract bilateral (sinalagmatic)

____ 35. Dolul viciaza consimtamantul la incheierea contractului si poate conduce la:

c. anularea contractului ;

____ 36. In legatura cu oferta de a contracta, in care s-a prevazut un termen de acceptare :

c. contractul se considera incheiat daca acceptarea a ajuns la ofertant inainte de expirarea termenului prevazut in oferta.

____ 37. In cadrul contractului de report:

a. fructele civile produse de titlurile de credit se cuvin reportatorului, daca in contract nu s-a prevazut altfel

____ 38. Trasatura caracteristica a vanzarii-cumpararii comerciale este

c. interpunerea in schimbul marfurilor, materializata prin intentia de revanzare

____ 39. Contractul de vanzare-cumparare comerciala prezinta urmatoarele caractere juridice:

c. este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate.

____ 40. In dreptul comercial, proba cu martori :

d. este admisibila si peste cuprinsului unui inscris si in lipsa acestuia, oricare ar fi valoarea obiectului in litigiu.

____ 41. In functie de criteriul partilor contractante, practica in materia comerciala a impus urmatoarele forme de leasing :

c. leasing-ul direct si indirect;

____ 42. In scopul asigurarii protectiei juridice a interselor comertului, Legea nr.31/1990 instituie expres urmatoarele interdictii speciale de incheiere a contractului de vanzare-cumparare:

b. instrainarea sau dobandirea de catre administratorii societatilor comerciale de bunuri in contul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activului net al societatii, fara aprobarea adunarii generale extraordinare .

____ 43. Registrele comerciale, regulat sau neregulat tinute pot fi utilizate ca mijloace de proba :

c. impotriva comerciantului care le-a tinut

____ 44. Caracterul civil sau comercial al contractului de mandat se determina in functie de:

d. obiectul acestuia si natura actelor juridice pe care mandatarul urmeaza sa le incheie cu tertul

____ 45. Spre deosebire de contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate, prin contractul de leasing se transmite:

c. dreptul de folosinta asupra bunului ce formeaza obiectul contractului;

____ 46. In contractele comerciale, sunt clauze lovite de ineficacitate:

d. toate variantele.

____ 47. In functie de criteriul bazei de calcul a ratelor, practica in materia comerciala a impus urmatoarele forme de leasing :

c. leasing-ul net si brut.

____ 48. In cadrul contractului de vanzare-cumparare, transmiterea dreptului de proprietate opereaza de drept (solo consensu) in urmatoarele situatii :

d. cand s-a realizat acordul de vointa al partilor, desi lucrul nu a fost predat, iar pretul nu a fost numarat

____ 49. Diferentele dintre mandatul comercial si comision sunt:

c. comisionul este o varietate mandat fara reprezentare

____ 50. Transmiterea de drept a proprietatii in cadrul contractului de vanzare-cumparare :

c. opereaza daca este indeplinita o singura conditie : aceea ca vanzatorul sa fie proprietarul lucrului vandut

____ 51. Codul comercial, adaptand dispozitiile civile la circuitul comercial, dispune ca in contractele comerciale:

d. pretul poate fi stabilit si ulterior incheierii contractului, prevazandu-se printr-o clauza o indicatie abstracta si impersonala, in functie de locul platii sau de cotele oficiale ale bursei.

____ 52. In materie comerciala, dobanzile aferente obligatiilor ce constau in plata unei sume de bani, ce au devenit exigibile conform contractului, curg:

b. de la data scadentei, fara notificarea prealabila a debitorului.

____ 53. Codul comercial in vigoare la acest moment (2008) cuprinde prevederi referitoare la:

b. formarea si executarea obligatiilor comerciale

____ 54. Forma scrisa ad validitatem nu este necesara in cazul urmatoarelor acte juridice :

a. contractul de vanzare-cumparare comerciala.

____ 55. In materie comerciala, proba testimoniala:

d. toate variantele.

____ 56. Spre deosebire de dreptul civil, in materie comerciala :

d. Codul comercial, pe langa probele de drept comun, enumera si unele mijloace de proba specifice obligatiilor comerciale : facturile acceptate, corespondenta, telegramele, registrele comerciantilor.

____ 57. Prin comparatie cu contractul de locatiune, in cazul contractului de leasing:

a. finantatorul nu mai poate dispune de bun, riscurile si responsabilitatile aferente dreptului de proprietate regasindu-se in persoana utilizatorului;

____ 58. In contractele comerciale :

a. forma scrisa este o conditie obligatorie ad probationem.

____ 59. Ca efect al solidaritatii pasive in obligatiile comerciale:

c. codebitorul care plateste intreaga datorie nu poate pretinde celorlalti decat partea proportionala a fiecaruia.

____ 60. Vanzarea-cumpararea comerciala :

d. este similara vanzarii-cumpararii civile, ambele fiind contracte prin intermediul carora se transmite, in schimbul unui pret, proprietatea    asupra unui lucru

____ 61. Mandatul comercial este un contract:

c. cu titlu oneros

____ 62. Contractul de cont curent inceteaza de drept in urmatoarele cazuri:

a. toate variantele.

____ 63. In baza contractului de mandat comercial:

d. mandatarul este tinut sa aduca la cunostinta tertilor cu care incheie acte comerciale imputernicirea in temeiul careia actioneaza

____ 64. In functie de particularitatile tehnice de realizare, leasingul se poate prezenta sub urmatoarele variante :

c. toate variantele.

____ 65. Potrivit art. 46 Cod comercial, mijloacele de proba specifice in materie comerciala sunt :

c. facturile acceptate, corespondenta comerciala, telegramele, registrele comerciantilor

____ 66. In materie comerciala, sunt acte solemne, pentru care legea cere forma scrisa ad validitatem:

b. toate variantele.

____ 67. Contractul de mandat inceteaza in urmatoarele cazuri:

b. toate variantele.

____ 68. In scopul aplicarii principiului repararii integrale a prejudiciului care cuprinde atat dauna efectiv produsa (damnum emergens), cat si beneficiul nerealizat (lucrum cessans) :

d. dobanzile contractuale sau legale pot fi cumulate cu despagubirile;

____ 69. Contractul de consignatie:

b. este o varietate a contractului de comision

____ 70. Constitie exceptii de la principiul conform caruia, pentru incheierea contractului, acceptarea ofertei nu poate sa rezulte din tacere:

b. toate variantele.

____ 71. In dreptul comercial, solidaritatea pasiva:

b. nu protejeaza creditorul de eventualele riscuri ale insolvabilitatii unuia dintre debitori

____ 72. Pentru a constitui o trasatura definitorie a vanzarii-cumpararii comerciale, intentia de revanzare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a. sa fie exteriorizata, exprimata de cumparator, cunoscuta de cealalta parte contractanta.

____ 73. Plata unei obligatii comerciale, prin decontare bancara :

c. se considera efectuata in momentul in care sumele de bani au fost virate, prin debitarea contului debitorului si au ajuns in contul creditorului

____ 74. Sunt subiecti de drept in cadrul operatiunii de leasing:

b. toate variantele.

____ 75. Conditiile de aplicare ale dobanzii comerciale sunt :

d. obligatia sa fie comerciala .

____ 76. Potrivit art. 50 Cod omercial, registrele comerciale fac dovada in favoarea celui care le-a tinut :

c. toate variantele.

____ 77. Poate exercita dreptul de retentie :

d. comitentul

____ 78. Contractul de comision :

b. este o varietate a mandatului comercial, fiind un mandat comercial fara reprezentare

____ 79. In scopul asigurarii protectiei juridice a interselor comertului, Codul commercial instituie expres urmatoarele interdictii speciale de incheiere a contractului de vanzare-cumparare:

b. incheierea de catre prepus, pe cont propriu sau pe contul altuia, a unor operatiuni de natura comertului cu care este insarcinat.

____ 80. La incetarea contractului de leasing prin expirarea duratei contractuale, utilizatorul are un drept de optiune cu privire la:

d. toate variantele.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1464
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved