Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


TESTE GRILA EXAMEN DE LICENTA DREPTUL MUNCII

Drept+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

DISCIPLINA: DREPTUL MUNCIITESTE GRILA

EXAMEN DE LICENTA

1. In unitatile cu mai putin de 21 de salariati:

a) este obligatorie negocierea contractului colectiv de munca;

b) este interzisa negocierea contractului colectiv de munca;

c) este facultativa negocierea contractului colectiv de munca;

d) niciuna din variantele de mai sus;

2. Contractul de confidentialitate poate interveni:

a) cand salariatul paraseste unitatea;

b) prealabil incheierii contractului individual de munca;

c) dupa ce salariatul trece perioada de proba;

d) cand inspectia muncii impune acest contract.

3. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

a) concediu pentru incapacitate temporara de munca;

b) concediu de maternitate;

c) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;

d) toate variantele de mai sus;

4. Clauza de neconcurenta se negociaza si se insereaza in contract pentru ca salariatul sa

fie obligat:

a) ca dupa incetarea contractului sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in

concurenta;

b) ca pe timpul derularii contractului sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in

concurenta;

c) ca pe timpul primirii pensiei sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in concurenta;

d) ca in caz de incapacitate de munca sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in

concurenta;

5. Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului

individual de munca sunt prevazute in mod concret:

a) activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului;

b) cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare;

c) perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta;

d) toate variantele de mai sus;

6. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma

scrisa, in termen de:

a) 20 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta;

b) 30 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare,

dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei;

c) 45 zile lucratoare de la data comunicarii

d) 15 zile calendaristice de la data constatarii prejudiciului

7.Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de

munca se poate stabili o perioada de proba:

a) de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie;

b) de 30 de zile lucratoare pentru functiile de conducere;

c) de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere;

d) ce nu poate depasi 5 zile lucratoare in cazul muncitorilor necalificati;

A. a+c+d

B. a+b

C. a+b+c+d

D. b+c+d

8. In litigiile de munca termenele de judecata nu pot fi mai mari de:

a) 10 zile

b) 15 zile

c) 7 zile

d) 30 zile

9. Dupa incetarea contractului de munca:

a) clauza de neconcurenta nu isi mai poate produce efectele;

b) clauza de neconcurenta isi produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani;

c) clauza de neconcurenta isi produce efectele pentru o perioada de maximum 6 luni;

d) niciuna din variantele de mai sus;

10. In conformitate cu prevederile Organizatiei Internationale a Muncii, calitatea de

membru a acestei organizatii se dobandeste astfel:

a) sunt membre de drept statele care faceau parte din Organizatia Internationala a Muncii, la

data de 1 noiembrie 1945;

b) devin membre, fara nicio formalitate, orice alte state, membre ale ONU, cu conditia

formularii unei cereri de admitere si a declaratiei de acceptare a obligatiilor ce decurg din

Constitutie;

c) devin membre si statele care nu fac parte din ONU cu conditia ca cererea lor de admitere sa

fie acceptata de Conferinta cu o majoritate de 2/3 a delegatilor prezenti

d) toate variantele de mai sus;

11. Contractul individual de munca inceteaza de drept:

a) pe durata detasarii;

b) pe durata cercetarii prealabile, in conditiile legii;

c) la data decesului salariatului;

d) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a

fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea

definitiva a hotararii judecatoresti;

12. Durata mandatului reprezentantilor salariatilor nu poate fi mai mare:

a) de 4 ani;

b) de 3 ani;

c) de 2 ani;

d) de 1 an.

13. In cazul in care s-au dispus concedieri colective:

a) angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati timp de

cel putin 12 luni;

b) angajatorul nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati, timp

de 9 luni de la data concedierii acestora;

c) angajatorul poate face noi incadrari din momentul concedierilor colective, deoarece

dispozitiile legii nu-i limiteaza acest drept;

d) niciuna din variantele de mai sus;

14. Indemnizatia de neconcurenta se impoziteaza:

a) fostului angajator;

b) persoanei fizice beneficiare;

c) actualului angajator;

d) nu este supusa impozitarii

15. Contractul colectiv de munca se particularizeaza prin urmatoarele caractere:

a) este un contract numit, pentru ca face obiectul unei reglementari speciale- Legea

nr.130/1996- si are o denumire prevazuta de lege;

b) nu poate fi considerat un contract sinalagmatic, deoarece intre partile contractului nu se

creeaza obligatii reciproce;

c) nu poate fi considerat un contract oneros;

d) nu poate fi considerat un contract solemn si comutativ;

16. Clauza de neconcurenta isi poate produce efecte:

a) pe durata existentei contractului de munca;

b) pe o perioada de 6 luni de la incetarea contractului individual de munca;

c) pentru o perioada de maximum 2 ani de la incetarea contractului individual de munca;

d) legea lasa durata la intelegerea partilor;

17. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in

urmatoarele situatii:

a) concediu pentru formare profesionala;

b) pe durata cercetarii disciplinare prealabile;

c) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;

d) participarea la greva;

18. Legea nr. 319/2006 contine norme privind:

a) asigurarea salariului minim pe economie;

b) protectia muncii;

c) contractul colectiv de munca;

d) privind inspectia muncii;

19. Certificatul medical se cere la angajare:

a) pentru locurile de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase;

b) persoanelor care pot fi suspectate de anumite boli;

c) oricarei persoane care solicita incadrarea ;

d) legea nu pretinde obligativitatea acestui act;

20. Care din urmatoarele afirmatii considerati ca sunt adevarate?

a) perioada de proba nu constituie vechime in munca;

b) neinformarea salariatului anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca

cu privire la perioada de proba, in termenul prevazut la art. 17 alin. (4), duce la decaderea

angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate;

c) potrivit dispozitilor din Codul muncii pe durata executarii unui contract individual de munca

pot fi stabilite mai multe perioade de proba;

d) pe durata perioadei de proba salariatul nu se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile

prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern,

precum si in contractul individual de munca;

21. Normele si normativele de protectie a muncii pot stabili:

a) masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor

profesionale, aplicabile tuturor angajatilor;

b) masuri de protectie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activitati;

c)masuri de protectie specifice, aplicabile unor anumite categorii de personal;

c)dispozitii referitoare la organizarea si functionarea unor organisme speciale de asigurare a

sanatatii si securitatii in munca;

A. a+b+c+d

B. a+b

C. b+c

D b+c+d

22. Certificatul medical este obligatoriu:

a) la reluarea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 1 luna;

b) la reluarea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 3 luni;

c) la reluarea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni pentru locurile de munca avand

expunere la factori nocivi;

d) reluarea activitatii nu atrage obligativitatea unui nou certificat medical

23. Contractul individual de munca inceteaza de drept:

a) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;

b) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor

ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;

c) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la

care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;

d) toate variantele de mai sus;

24. Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de

fostii sai angajatori:

a) numai cu privire la activitatile concrete pentru care a primit sporuri;

b) numai cu privire la sanctiunile disciplinare;

c) numai cu privire la functiile indeplinite si durata angajarii daca cel in cauza a fost instiintat

prealabil;

d) astfel de informatii nu pot fi acordate;

25. Potrivit dispozitilor legale dreptul la concediu:

a) nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, limitari;

b) se poate renunta la el, cu acordarea unei compensari;

c) compensarea in bani a concediului este permisa numai la incetarea contractului de munca;

d) ia nastere odata cu incheierea contractului individual de munca si se realizeaza pe masura

efectuarii muncii;

A. a+c+d

B b+c

C. a+b

D. a+b+c

26. Angajatorul poate aplica sanctiunea disciplinara dupa luarea la cunostinta despre

savarsirea abaterii, in termen:

a) 10 zile calendaristice

b) 30 de zile calendaristice

c) 60 de zile calendaristice

d) 90 de zile calendaristice

27. Notiunea de accident de munca implica:

a) un fapt si consecintele acestuia ;

b) calitatea persoanei vatamate ;

c) circumstantele in care s-a produs faptul ;

A. a

B. a+b+c

C. c

D. b

28. Decizia de sanctionare poate fi contestata:

a) direct catre angajator, dupa comunicare;

b) la inspectia muncii

c) la instantele judecatoresti in termen de 15 zile calendaristice din momentul emiterii;

d) la instantele judecatoresti in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

29. In conformitate cu dispozitiile Codului muncii, realizarea masurilor de sanatate si

securitate in munca constituie o obligatie dintre cele mai importante a angajatorului.

Astfel, acesta:

a) raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca ;

b) instruieste proprii angajati in acest domeniu ;

c) desfasoara activitati de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire ;

d) asigura accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii ;

A. a+c+b

B. a+b+c+d

C. b+c

D. a+c+d

30. Conditiile uceniciei la locul de munca este prevazuta de:

a) contractul colectiv la nivel national;

b) legea nr.279/2005;

c) nu au o reglementare speciala, se face o raportare la conditiile generale;

d) legea 186/2004;

31. Conflictele de interese pot fi declansate in urmatoarele situatii:

a) unitatea refuza sa inceapa negocierea unui nou contract colectiv de munca, in conditiile in

care nu are incheiat un contract colectiv de munca sau contractul colectiv de munca a incetat;

b) unitatea accepta revendicarile formulate de salariati;

c) unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca, cu toate ca negocierile

au fost definitivate;

d) unitatea nu isi indeplineste obligatiile prevazute de lege de incepere a negocierilor anuale

obligatorii privind salariile, durata timpului de lucru, conditiile de munca;

A. a+b

B. b+c+d

C.a+c+d

D. a+b+c+d

32. Greva de avertisment poate dura:

a) cel mult 24 de ore;

b) nu poate dura mai mult de 2 ore;

c) se poate prelungi atat cat este nevoie pentru a se obtine toate revendicarile sindicale;

d) termenul este stabilit in prealabil de o comisie de avizare a acestor forme de manifestatie;

33. Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului,

sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

b) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale

asociatiei;

c) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a

personalitatii juridice;

d) semnatura membrilor asociati.

A. a+b+c+d

B. a+b+d

C. a+b+c

D. c+d

34.In cazul muncitorilor necalificati, perioada de proba nu poate depasi:

a. 3 zile lucratoare;

b. 5 zile lucratoare;

c. 5 zile calendaristice;

d. 30 zile calendaristice

35. Potrivit dispozitiilor legale, accidentul de munca se clasifica, in raport cu urmarile

produse si cu numarul persoanelor accidentate, in:

a) accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 5 zile;

b) accident care produce invaliditate;

c) accident mortal;

d) accident colectiv, cand sunt accidentate cel putin trei persoane in acelasi timp dar nu din

aceeasi aceeasi cauza.

A. b+c

B. a+b+c+d

C. a+c+d

D. c+d

36. Ziua de 1 mai a fost proclamata zi a solidaritatii internationale a muncitorilor :

a) datorita unei greve care a avut loc la 1 mai 1866 in SUA, la Chicago;

b) datorita unei greve care a avut loc la 1mai 1866 in SUA, la New York;

c) a fost proclamata de catre presendintele SUA si preluata de celelalte state;

d) a fost proclamata de Uniunea Patronilor din SUA, si preluata de celelalte state;

37. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta forme de organizare a muncii si de

salarizare potrivit prevederilor contractului colectiv de munca unic la nivel national?

a) in regie si dupa timp;

b) in acord;

c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;

d) alte forme specifice unitatii;

A. a+b

B. b+c

C. a+b+c

D. a+b+c+d

38. Potrivit art.3 alin. 1 din legea 180/1996 negocierea colectiva la nivel de unitate:

a) este obligatorie cu exceptia cazului in acre unitatea are mai putin de 21 de salariati;

b) este obligatorie indiferent de numarul salariatilor;

c) este facuta intre patronat si un singur reprezentant al salariatilor;

d) este facuta de un jurist platit de salariati;

39. Clauza de neconcurenta:

a) isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute

in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului;

b) reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului

impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii;

c) isi produce efectele chiar daca in cuprinsul contractului individual de munca nu sunt

prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului pe durata contractului;

d) isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 6 luni de la data incetarii

contractului individual de munca;

A. a+b

B. a+b+c+d

C. b+c

D. a+c+d

40. Pentru personalul nou angajat salariul de merit se poate acorda pentru o perioada de:

a) cel putin 12 luni de la angajare;

b) cel putin 6 luni;

c) cel putin 12 luni dupa perioada de proba;

d) numai dupa 12 luni de la angajare;

41. Obiectivele formarii profesionale sunt:

a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;

b) reconversia profesionala dterminata de restructurari socio-economice;

c) prevenirea riscului somajului;

d) promovare in munca si dezvoltarea carierei profesionale;

A. a+b+c

B. a+b+c+d

C. a+b

D. c+d

42. Sporurile minime ce se acorda prin contractul colectiv de munca la nivel national

pentru lucru in timpul noptii este de:

a) 25% din salariul de baza

b) 20% din salariul efectiv

c) 15% din salariul de baza

d) 75% din salariul nominal

43. Potrivit dispozitiilor legale, contractul colectiv de munca, inceteaza:

a) la data dizolvarii angajatorului;

b) la data lichidarii judiciare a unitatii;

c) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat;

d) la data stabilita de angajat;

A. a+b+c

B. a+b+c+d

C. b+c+d

D. a+b

44. Indexarea a devenit din anul 1996:

a) numai legala;

b) legala si conventionala;

c) numai conventionala;

d) stabilita de parti prin contractul individual de munca;

45. Potrivit dispozitiilor legale, clauzele unui contract colectiv de munca:

a) nu pot fi modificate pe parcursul executarii lui decat in situatii strict reglementate de lege;

b) pot fi modificate pe tot parcursul executarii lui, in conditiile legii, ori de cate ori partile

convin acest lucru;

c) modificarile sunt posibile prin acordul partilor;

d) modificarile sunt posibile prin actul unilateral al uneia dintre parti;

A. b+c

B. a+c

C. c

D. d

46. Salariul nominal reprezinta:

a) suma de bani pe care salariatul o primeste efectiv pentru munca depusa;

b) cantitatea de bunuri si servicii care le pot dobandi pentru persoane fizice cu salariul real;

c) suma de bani pe care angajatorul o promite la semnarea contractului individual de munca;

d) suma de bani pe care salariatul ar trebui sa o primeasca pentru munca depusa;

47. La negocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura, participa asociatiile

patronale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) reprezinta patroni ale caror unitati functioneaza in cel putin jumatate din numarul total al

judetelor, inclusiv municipiul Bucuresti;

b) reprezinta patroni ale caror unitati desfasoara activitatea in cel putin 25% din ramurile

economiei nationale;

c) au independenta organizatorica si patrimoniala;

d) reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimul de 10% din numarul salariatilor din

ramura respectiva;

A. a+c

B. c+d

C. a+b+c

D. a+c+d

48. Impotriva hotararii judecatoresti prin care se respinge sau se admite cererea unitatii

pentru incetarea grevei ca fiind nelegala, se poate declara:

a) apel;

b) recurs;

c) contestatie in anulare

d) revizuire

49. Potrivit reglementarilor legale nu se pot sindicaliza, nici constitui, nici adera la

organizatii sindicale urmatoarele categorii de salariati:

a) persoanele care detin functii de conducere, potrivit dispozitiilor articolului 294 din Codul

muncii;

b) persoanele care detin functii de demnitate publica;

c) magistratii;

d) cadrele militare permanente;

A. a+b+c

B. c+d

C. b+c+d

D. a+b+c+d

50. Prin salarizare in acord se intelege :

a) salarizare in functie de timpul lucrat;

b) salarizare in functie de rezultatele muncii;

c) salarizare in functie de tarife sau cote procentuale;

b. salarizate in functie de cotele procentuale prestabilite;

51. In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii, ori salariatul, dupa caz,

urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate, angajatorul are obligatia de a-i

comunica in timp util, informatii referitoare la:

a) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;

b) dupa ce persoana accepta cuantumul salariului;

c) transport;

d) cazare

52. Persoana fizica poate incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator

din momentul:

a) Dobandirii capacitatii de folosinta;

b) Dobandirii capacitatii depline de exercitiu;

c) Aprobarii de catre inspectia muncii;

d) Acordului din partea viitorului salariat.

53. Care dintre urmatoarele afirmatii considerati a fi deosebiri dintre contractul

individual de munca si contractul de voluntariat?

a) salariatul spre deosebire de voluntar desfasoara o activitate profesionala in

favoarea unui beneficiar;

b) voluntarul spre deosebire de salariati nu se subordoneaza beneficiarului si nu sunt obligati sa

indeplineasca sarcinile primite;

c) obiectul contractului de voluntariat este o activitate de interes public, in timp ce obiectul

contractului individual de munca este alcatuit din doua prestatii diferite: realizarea unei munci

pentru angajator si plata acestei munci;

54. Asistentii judiciari sunt numiti pe o perioada de:

a) 10 ani

b) 4 an

c) 5 ani

d) 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu inca un an pana la validarea unui alt

asistent judiciar in functie

55. Contractul individual de munca se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

a) Colaborarea existenta intre salariat si patron, fiind interzisa potrivit reglementarilor legale,

subordonarea;

b) Salariul, deoarece contractul individual de munca este un contract cu titlu oneros si de aceea

plata salariului constituie un element necesar al sau;

c) Inexistenta unei subordonari juridice si economice intre angajator si angajat;

d) Inexistenta elementului temporal;

56. In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi

obligat:

a) La restituirea indemnizatiei;

b) La parasirea angajatorului prin demisie;

c) La revenirea in activitate la acelasi angajator;

d) Legea nu prevede in sarcina salariatului obligatii.

57. In situatia unor conflicte de interese, ordinea etapelor parcurse este:

a) medierea , concilierea, arbitrajul;

b) concilierea, medierea, arbitrajul;

c) arbitrajul, concilierea, medierea ;

d) arbitrajul, medierea, concilierea;

58. Constituie infractiune neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind

plata salariilor in termen de:

a) 15 zile de la data cererii de executare;

b) 15 zile lucratoare de la data pronuntarii hotararii

c) 3 ani de la data cererii de executare, urmand prescriptia

d) Codul muncii nu prevede infractiuni;

59. Neexecutarea hotararii judecatoresti privind plata salariilor se pedepseste cu:

a) amenda contraventionala pentru angajator;

b) inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda;

c) amenda;

d) legea nu prevede o pedeapsa penala;

60. Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor:

a) Salariatii care au implinit varsta de 18 ani;

b) Salariatii care au implinit varsta de 18 ani si care au lucrat la angajator cel putin 1 an;

c) Salariatii care au implinit varsta de 21 de ani si care au lucrat la angajator cel putin 1 an

fara intrerupere;

d) Legea nu impune criteriul varstei.

61. In perioada concedierilor colective, angajatorul care organizeaza consultari cu

sindicatul, sau reprezentantii salariatilor, are obligatia sa furnizeze acestora, din timp

util, informatiile relevante si sa le notifice, in scris urmatoarele :

a) criteriile avute in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere ;

b) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile colective ;

c) termenul inauntrul caruia sindicatul, sau dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face

propuneri pentru evitarea sau diminuarea numarului celui salariatilor concediati;

d) metode, scopuri, bilanturi si mijloace de evitare a concedierii colective sau de reducere a

numarului de salariati care vor fi concediati;

A. a+c+d

B. a+b+c

C. a+b+c+d

62. Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda :

a)motivul pentru care este necesara utilizarea unui salariat temporar;

b) termenul misiunii si daca este cazul, posibilitate a modificarii termenului misiunii;

c)conditiile concrete de munca;

d) valoarea contractului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si

remuneratia la care are dreptul salariatul;

A. a+b+c+d

B. a+b

C. a+d

D. a

63. Prin concediere colectiva se intelege concedierea intr-o perioada de 30 de zile

calendaristice,din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului , a unui

numar de :

a)cel putin 10 % salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20

de salariati si mai putin de 100 de salariati;

b) cel putin 30 de salariati daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 de

salariati;

c) cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 100 de

salariati si mai putin de 300 de salariati;

A. a+b+c

B. a

C. c

D. b

64. Termenul pentru solutionarea cererii de incetare a grevei nu poate fi mai mare de:

a) 5 zile de la data inregistrarii cererii;

b) 3 zile de la data inregistrarii cererii;

c) 2 zile de la data inregistrarii cererii;

d) 48 de ore de data inregistrarii cererii;

65. Trecerea temporara in alta munca :

a) este o modificare unilaterala a contractului individual de munca;

b) in aceasta perioada salariatul indeplineste aceiasi functie sau meserie ca si cea din contractul

individual de munca incheiat;

c) in aceasta perioada salariatul indeplineste o alta functie sau meserie decat cea din contractul

individual de munca incheiat;

d) poate fi realizata cu, sau fara consimtamantul salariatului;

A. a+b

B. a+c+d

C. c+d

D. a+b+d

66. Conflictele de munca reprezinta un dezacord intervenit intre:

a) Salariati si seful direct;

b) Federatiile sindicale si confederatiile patronale;

c) Partenerii sociali;

d) Salariatii nemultumiti de drepturile primite si guvern.

67. In privinta continutului, contractul individual de munca la domiciliu trebuie sa

contina aceleasi elemente ca ale unui contract obisnuit si in plus:

a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu;

b) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului;

c) modalitatea concreta de realizare a controlului;

d) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al

materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate precum si al prduselor finite

pe care le realizeaza;

A.a+b+c+d

B.a+b

C.a+b+c

D.a

68. Conditiile de reprezentativitate impuse asociatiilor patronale la negocierea

contractului colectiv de munca la nivel national:

a) in domeniul lor de activitate sa activeze cel putin 10% din efectivul salariatilor la nivel

national;

b) reprezinta patroni ale caror unitati isi desfasoara activitatea in cel putin 25% din ramurile

de activitate;

c) unitatile in care functioneaza sa acopere cel putin 1/3 din numarul total al judetelor,

inclusiv municipiul Bucuresti;

d) sa aiba independenta recunoscuta de ministerul muncii si guvern.

69. Identificati elementele care atunci cand nu sunt precizate, contractul individual de

munca cu timp partial este considerat a fi incheiat cu norma intreaga:

a)durata muncii si repartizarea programului de lucru;

b)durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;

c)conditiile in care se poate modifica programul de lucru;

d)interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte

lucrari urgente destinate prevenirii producerii de accidente ori inlaturarii consecintelor

acestora;

A.a+c+d

B.a+b

C.c+d

D.b+c

70. Conditiile de reprezentativitate impuse asociatiilor patronale la negocierea

contractului colectiv de munca la nivel de ramura:

a) reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 10% din efectivul salariatilor din

ramura respectiva;

b) reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 15% din efectivul salariatilor din

ramura respectiva;

c) reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 20% din efectivul salariatilor din

ramura respectiva;

d) reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 25% din efectivul salariatilor din

ramura respectiva;

71. Prin contract de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru

realizarea misiunii care nu poate fi mai mare de :

a) doua zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o

perioada mai mare de o luna;

b) trei zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o

perioada cuprinsa intre o luna si doua luni;

c) cinci zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o

perioada mai mica de doua luni;

d) opt zile lucratoare ,in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o

perioada mai mare de trei luni;

A. a+b

B. b

C. a+b+c+d

D. b+d

72. Conditiile de reprezentativitate impuse de lege organizatiilor sindicale pentru

participarea la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national:

a) au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 10% din ramurile de

activitate;

b) au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 15% din ramurile de

activitate;

c) au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 20% din ramurile de

activitate;

d) au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 25% din ramurile de

activitate;

73. Contractul individual de munca pe durata determinata :

a) reprezinta o derogare de la regula;

b) se incheie numai in forma scrisa;

c) trebuie precizata perioada pentru care se incheie;

d) contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea

termenului initial, cu acordul scris al partilor, dar numai inauntrul termenului prevazut in lege

si de cel mult trei ori consecutiv;

A. a+b

B. b+c+d

C. a+b+c

D. b+c

74. Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate in cazul asociatiilor patronale se

constata de catre:

a) Tribunalul fiecarui judet;

b) Tribunalul municipiului Bucuresti;

c) Ministerul muncii;

d) Ministerul muncii impreuna cu reprezentantul guvernului.

75. Identificati afirmatia adevarata:

a)demisia reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului, care printr-o notificare scrisa,

comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui

termen de preaviz;

b) demisia reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului, care printr-o notificare scrisa,

comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, inainte de implinirea

termenului de preaviz;

c)demisia trebuie formulata in scris, aceasta forma este o conditie de validitate;

d) demisia nu trebuie formulata in scris, fiind acceptata de lege si demisia verbala sau tacita;

A.a+c

B.a+d

C.b+d

D.b+c

76. Reprezentantii salariatilor sunt alesi:

a) Prin votul membrilor de sindicat, jumatate plus 1;

b) In cadrul adunarii generale a salariatilor cu votul a cel putin din numarul total al

salariatilor;

c) In cadrul adunarii generale a salariatilor cu votul a cel putin 1/3 din numarul total alsalariatilor;

d) Prin acordul organizatiilor sindicale si patronului.

77. Care dintre urmatoarele afirmatii considerati ca este adevarata?

a) salariatul poate demisiona fara preaviz in situatia in care angajatorul nu isi respecta asumate

prin contractul individual de munca;

b) pe durata preavizului, contractul continua sa-si produca efectele;

c) persoanelor care le-au incetat contractul individual de munca prin demisie, nu beneficiaza de

indemnizatia de somaj;

d) toate variantele de mai sus

78. In cazul refuzului inregistrarii contractului colectiv de munca este posibila:

a) Calea de atac a contenciosului administrativ:

b) Refuzul inregistrarii este inadmisibil;

c) Este sesizat Ministerul Muncii;

d) Se cere sprijinul inspectoratului teritorial de munca din judet;

79. Angajatorul este obligat a despagubi pe angajat :

a) daca a suferit un prejudiciu conform raspunderii materiale prin

asumarea unui angajament de plata;

b) daca a suferit un prejudiciu conform raspunderii delictuale;

c) daca a suferit un prejudiciu in temeiul normelor si principiilor

raspunderii civile contractuale;

A. a+b

B. b

C. b+c

D. c

80. Modificarea din oficiu a clauzelor contractului colectiv de munca este:

a) Posibila cand in privinta drepturilor salariatilor intervin reglementari legale mai favorabile;

b) Posibila cand in privinta drepturilor salariatilor intervin clauze mai favorabile in contractul

colectiv la nivel de ramura;

c) Posibila cand in privinta drepturilor salariatilor intervin clauze mai favorabile in contractul

colectiv la nivel national;

d) Posibila prin acordul partilor.

81. Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei producatoare de prejudicii pentru

angajator:

a)forta majora;

b) cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;

c) cele care se incadreaza riscul normal al serviciului;

A. a

B. b

C. c

D. a+b+c

82.In cazul incetarii contractului colectiv de munca legea impune:

a. Incheierea unui nou contract colectiv;

b. Obligatia notificarii catre patronat;

c. Obligatia notificarii in termen de 10 zile organului la care contractul a fost inregistrat;

d. Obligatia notificarii in termen de 5zile organului la care contractul a fost inregistrat;

83. Plenul asigura conducerea generala a Consiliului Economic si Social si

areurmatoarele atributii principale:

a) alege, la propunerea partenerilor sociali, presedintele si il propune spre validare

Parlamentului;

b) alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepresedinti si pe membrii biroului

executiv;

c) adopta regulamentul de organizare si functionare;

d) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente.

A. a+b

B. a+b+c

C. a+c+d

D. a+b+c+d

84. La ce nivel se poate constituie Comitetul de securitate si sanatate in munca:

a) national;

b) ramura;

c) unitate;

d) la nivel de federatie patronala;

85. Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de

Munca are, in principal, urmatoarele atributii:

a) aplicarea strategiilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

b) organizeaza servicii de ocupare a fortei de munca;

c) institutionalizarea dialogului social in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

d) orienteaza persoanele neincadrate in munca si mediaza intre acestea si angajatorii din tara, in

vederea realizarii echilibrului dintre cerere si oferta pe piata interna a fortei de munca.

A. b+d

B. a+b+c+d

C. a+c

D. a+b+d

86. Este posibila, constituirea unui Comitet de securitate si sanatate in munca la nivelul

fiecarui angajator, persoana juridica, cu un numar de

a) cel putin 30 salariati;

b) cel mult 30 salariati;

c) mai putin de 50 salariati ,in cazul in care conditiile de munca sunt grele, vatamatoare si

periculoase,la solicitarea inspectorului de munca;

d) minim 50 de salariati si maxim 300;

87. In vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate, patronatele:

a) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor

colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu

sindicatele, precum si in structuri tripartite de conducere si de dialog social;

b) colaboreaza in scopul realizarii obiectului sau de activitate cu ministere si alte organe de

specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritati administrative autonome, cu

organizatii neguvernamentale nationale si internationale, cu furnizorii de formare profesionala

si cu alte institutii publice;

c) participa la proiecte si programe nationale si internationale in domeniul formarii

profesionale a adultilor;

d) participa la elaborarea criteriilor si procedurilor de evaluare a furnizorilor de formare

profesionala a adultilor, a regulamentelor, metodologilor si instructiunilor de lucru pentru

comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, secretariatele tehnice

ale acestora si pentru comisiile de examinare;

88. Contractul individual de munca poate fi modificat:

a) cand salariatul solicita;

b) cand salariatul este programat la munca pe timp de noapte;

c) cand salariatul este solicitat la ore suplimentare;

d) potrivit dispozitiilor Codului muncii, numai prin acordul partilor;

89. In vederea scopului pentru care au fost infiintate, patronatele:

a) promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia

dintre membrii lor;

b) aproba noi standarde ocupationale si le actualizeaza pe cele existente, conform evolutiilor pe

piata muncii;

c) elaboreaza criterii specifice si proceduri unitare privind relizarea si utilizarea standardelor

ocupationale;

d) participa la proiecte si programe nationale si internationale in domeniul formarii

profesionale a adultilor;

90. Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de:

a. maximum 30 de zile lucratoare;

b. cel mult 60 de zile;

c. cel mult 10 zile lucratoare;

d. durata rezulta din negociere;

91.Mostenitorii salariatului pot fi parti intr-un conflict de drepturi in urmatoarele

situatii:

a) angajatorul trebuie sa despagubeasca salariatul decedat pentru prejudiciile materiale pe i Ie-a

produs din culpa sa, de exemplu neplata salariilor, a indemnizatiei de concediu etc;

b) in cazul obligatiei de restituire cand salariatul decedat a incasat de la angajator o suma

nedatorata, a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau

daca i s-au prestat acestuia servicii la care nu era indreptatit este obligat la suportarea

contravalorii lor;

c) angajatorul trebuie sa fie despagubit de catre salariatul decedat pentru pagubele pricinuite

din vina si in legatura cu activitatea sa;

d) cand actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala daca cel in

cauza se opune sau renunta la judecata;

A. b+c+d

B. a+b+c+d

C. a+b+c

D. a+c+d

92. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de:

a) cel mult 1 an;

b) cel mult 6 luni;

c) cel mult 60 de zile;

d) durata rezulta din negociere.

93. Potrivit dispozitiilor Legii nr.54/2003 (art.2) exista mai multe categorii de persoane ce

au dreptul de a se sindicaliza si anume:

a) persoanele incadrate in munca, deci salariatii;

b) liber-profesionistii, precum si functionarii publici;

c) membrii cooperatori;

d) nici un raspuns nu este corect.

A. d

B. a+b+c

C. a+b

D. a

94. Durata detasarii poate fi prelungita:

a) pentru maximum 30 de zile;

b) pentru maximum 60 de zile;

c) din 6 in 6 luni;

d) prelungirea nu este admisa de lege.

95. In vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate, patronatele:

a) reprezinta, promoveaza, sustin si apara interesele economice, tehnice si juridice ale

membrilor lor;

b) activeaza pentru deplina libertate de actiune a patronilor in scopul dezvoltarii si eficientizarii

activitatii acestora;

c) promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia

dintre membrii lor;

d) sunt consultate de Guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare,

restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica si participa in structurile de

coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;

A. a+b+d

B. a+b+c+d

C. b+c+d

D. a+c+d

96. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

a) la cererea salariatului;

b) din dispozitia angajatorului;

c) concediu de maternitate;

d) legea nu limiteaza situatiile.

97. Concedierea -incetarea contractului individual de munca din initiativa unitatii are loc

in urmatoarele situatii:

a) din motive care tin de persoana angajatului;

b) din motive care nu tin de persoana angajatului;

A. a+b

B. b

C. a

98. Contractul individual de munca poate fi suspendat prin acordul partilor:

a) exercitarea unor functii elective pe durata mandatului;

b) in cazul intreruperii temporare a activitatii;

c) in cazul concediilor fara plata pentru studii;

d) indeplinirea unei functii de conducere in sindicat.

99. Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de

Munca are, in principal, urmatoarele atributii:

a) face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al Fondului pentru plata ajutorului de

somaj;

b) administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si prezinta Ministerului

Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei rapoarte trimestriale si anuale;

c) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei proiecte de acte normative in

domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neincadrate in

munca;

d) propune directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national, in profil de ramura si

teritorial;

A. a+b+d

B. a+b+c

C. a+b+c

D. b+c+d

100. Contractul individual de munca inceteaza de drept:

a) prin acordul partilor;

b) prin declansarea grevei;

c) la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare la executarea unei

pedepse privative de libertate;

d) prin modificarea contractului.

101. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura, fara plata, pentru

persoanele juridice urmatoarele servicii:

a) reconversia profesionala a personalului din cadrul agentilor economici supusi

restructurarii, in vederea prevenirii somajului;

b) medierea intre cererea si oferta de pe piata muncii;

c) selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;

d) aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea locurilor de munca.

A. a+b+c

B. b+c+d

C. a+b+c+d

D. c+d

102. Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana

salariatului in urmatoarele situatii:

a. salariatul a fost arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

b. salariatul indeplineste serviciul militar;

c. salariatul este participant la greva;

d. a expirat durata contractului;

103. Calitatea de membru al Consiliului Economic si Social inceteaza in urmatoarele

situatii:

a) la expirarea mandatului;

b) in caz de deces;

c) in caz de demisie;

d) in situatia in care partenerul social care l-a numit cere revocarea sa.

A. a+b+c

B. c+d

C. a+c

D. a+b+c+d

104. Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de :

a) transfer la o alta unitate;

b) trimitere in detasare la un alt angajator;

c) masuri active de combatere a somajului;

d) indemnizatii.

105. Pentru a dobandi calitatea de membru al Consiliului Economic si Social, trebuiesc a

fi indeplinite urmatoarele conditii:

a) au implinit varsta de 25 de ani;

b) cunosc prevederile legale si dovedesc atasament fata de partenerul social care l-a numit;

c) au numai cetatenia romana si domiciliul in Romania

d) niciuna din variantele de mai sus

106. Pot fi parti in conflictele de munca:

a) salariatii, precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei obligatii in temeiul

prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de munca;

b) angajatorii - persoane fizice si/sau persoane juridice -, agentii de munca temporara,

utilizatorii, precum si orice alta persoana care beneficiaza de o munca desfasurata in conditiile

prezentului cod;

c) alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie in temeiul legilor speciale sau al

Codului de procedura civila;

d) toate variantele de mai sus;

107. Cercetarea accidentelor de munca se efectueaza astfel:

a) de catre persoana juridica, in cazul accidentului care a produs incapacitate temporara de

munca;

b) de catre inspectoratele teritoriale de munca, in cazul accidentelor care au produs invaliditate,

deces, al accidentelor colective, precum si in cazul

accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca salariatilor angajati la

persoane fizice;

c) de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in cazul accidentelor de munca

individuale, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

d) de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in cazul accidentelor de munca

colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

A.a+b+d

B.a+b+c

C.a+b

108. Persoanele concediate pentru motive care nu tin de persoana salariatului beneficiaza

de dreptul la un preaviz:

a) ce nu poate fi mai mic de 5 zile lucratoare;

b) ce nu poate fi mai mic de 10 zile lucratoare;

c) ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare;

d) ce nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare;

109. Conditiile de reprezentativitate impuse de Legea nr. 130/1996 asociatiilor patronale

pentru participarea la negocierea contractului de munca la nivel national sunt

urmatoarele:

a) au independenta organizatorica si patrimoniala;

b) au statut legal de confederatie sindicala;

c) sunt afiliate la o organizatie sindicala reprezentativa;

d) niciuna din variantele de mai sus;

110. Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de:

a) nulitate relativa;

b) revocare;

c) nulitate absoluta;

d) suspendare

111.Statutul organizatiei sindicale va trebui sa cuprinda:

a) drepturile si indatoririle membrilor;

b) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;

c) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si revocare, durata mandatelor

si atributiile lor;

d) toate variantele de mai sus;

112. In litigiile de munca procedura citarii se considera legal indeplinita daca se

realizeaza:

a) cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata

b) cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata

c) daca cel citit nu a primit citatia, dar cu toate astea el este prezent si se pune la dispozitia

instantei

d) cu cel putin 15 zile inainte de primul termen de judecata

113. Obiectivele formarii profesionale sunt:

a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;

b) recrutarea si plasarea fortei de munca in strainatate in statele cu care Romania nu are

incheiate acorduri bilaterale in domeniul fortei de munca;

c) prevenirea riscului somajului;

d) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de

formare profesionala din strainatate;

A. a+b

B. a+b+c

C. a+c

D. b+d

114. Greva patronala(lock-aut-ul) reprezinta:

a) o modalitate de atentionare a a angajatorului ca salariatii au anumite revendicari care, daca

nu vor fi solutionate, vor genera o forma mai grava de actiune;

b) posibilitatea altor salariati de a sustine revendicarile salariatilor grevisti;

c) realizarea unor scopuri politice, fiind reglementata exclusiv ca o actine colectiva de protest

pentru motive profesionale, economice si sociale;

d) niciuna din variantele de mai sus;

115. Contractul individual de munca inceteaza de drept:

a) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la

care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;

b) pe durata efectuarii concediului de odihna;

c) pe durata incapacitatii temporare de munca , stabilita prin certificat medical, conform legii;

d) in cazul in care a expirat contractul individual de munca incheiat pe perioada determinata;

A. a+b+c+d

B. a+d

C. a+b+c

D. b+d

116. Greva de solidaritate nu poate avea o durata mai mare de:

a) 5 zile

b) o zi

c) 3 zile

d) 2 ore

117. Asistentii judiciari au vot:

a) deliberativ

b) consultativ

c) aceeasi putere decizionala ca si judecatorii alaturi de care intra in complet;

d)ce poate influenta decizia judecatorilor intr-o solutie sau alta;

118. Identificati care dintre urmatoarele princii sunt principii specifice dreptului muncii:

a) neangradirea dreptului la munca si libertatea muncii;

b) consensualitatea si buna credinta;

c) neretroactivitatea legii;

d) principiul democratiei;

A. a+b

B. a+b+c+d

C. b+c+d

D. a+b+c

119. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului are loc in urmatoarele

situatii:

a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava de la disciplina muncii;

b) in cazul in care salariatul a savarsit abateri repetate de la disciplina muncii;

c) in cazul in care salariatul a fost arestat preventiv pe o perioada mai mare de 10 de zile;

d) in cazul in care corespunde profesional;

A. a+b+c+d

B. a+b

C.a

D. d

120. Raspunderea organizatorilor grevei ilegale este:

a) contractuala;

b) civil-delictuala;

c) numai delictuala, intrucat ei incalca legea prin ilegalitatea grevei;

d) asemanatoarea cu cea a prepusului pentru fapta comitentului;

121. Potrivit dispozitiilor legale, normele de protectie a muncii se aplica:

a) salariatilor

b) membrilor cooperatori

c) ucenicilor, elevilor si studentilor in perioada de proba;

A. a+b

B. b+c

C. a+b+c

122. Decizia de sanctionare se comunica in termen de:

a) 10 zile

b) 15 zile

c) 5zile

d) 7 zile

123. Potrivit dispozitiilor legale normele de protectie a muncii se aplica urmatoarelor

categorii:

a) salariatilor;

b) membrilor cooperatori;

c) ucenicilor, elevilor si studentilor in perioada efectuarii practicii profesionale;

d) toate variantele sunt corecte;

124. Conflictul de interese inceteaza:

a) prin pronuntarea hotararii comisiei de arbitraj;

b) prin hotararea Tribunalului;

c) prin hotararea Curtii de Apel;

d) prin pronuntarea unei hotarari de catre Inalta Curte de Casatie si justitie;

125. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul

savarseste o abatere disciplinara sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile

lucratoare;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus

retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 30 de zile;

d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;

A.a+d

B.a+b+c

C.b+c

D.a

126. In cazul conflictelor de munca este competenta instanta in a carei circumscriptie isi

are domiciliul/resedinta ori sediul;

a) reclamantul;

b) paratul;

c) numai unitatea care este parte intr-un litigiu;

d) celui care a introdus cerere reconventionala;

127. Pot fi parti in conflictele de munca:

a) salariatii, precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei obligatii in temeiul

prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de munca;

b) angajatorii - persoane fizice si/sau persoane juridice -, agentii de munca temporara,

utilizatorii, precum si orice alta persoana care beneficiaza de o munca desfasurata in conditiile

prezentului cod;

c) sindicatele si patronatele;

d)toate variantele sunt corecte

128. Instantele judecatoresti competente sa solutioneze in prima instanta conflictele de

drepturi sunt :

a) Judecatoriile

b) Tribunalele, cu exceptia celor date prin lege prin lege in competenta altor instante;

c) Curtile de apel

d) instanta de arbitraj si mediere

129. Raspunderea patrimoniala a angajatorului poate fi antrenata, atunci cand:

a) nu inmaneaza salariatului sau fostului salariat, documentul care sa ateste activitatea

desfasurata de acesta,vechimea in munca, functie sau specialitate, urmata de imposibilitatea

celui in cauza-determinata de acest fapt-de a se incadra la un alt angajator;

b) s-a constatat nevinovatia persoanei suspendate din functie, salariatul isi reia activitatea

anterioara, platindu-i-se, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o

despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii

contractului.(in cazurile strict reglementate de lege);

c)cand salariatul, fara a fi concediat este impiedicat a munci;

d) nu se iau masuri corespunzatoare pentru asigurarea si paza imbracamintei personalului care

foloseste echpament de lucru;

A. a+b+c+d

B.a+c+d

C. b+d

D.a+b+c

130. Compensarea a reprezentat:

a) acordarea bonurilor valorice;

b) suma de bani cu care s-au majorat salariile individuale ca urmare a cresterii preturilor de

consum;

c) acordarea tichetelor de masa;

d) asigurari si pensii private suplimentare;

131. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt:

a) amenzile disciplinare;

b) mustrarea;

c) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile

lucratoare;

d) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus

retrogradarea, pentru o durata ce poate depasi 60 de zile;

A. a+b+c+d

B.a+b+c

C. c

D. a+b+d

132. Sporurile minime ce se acorda prin contractul colectiv de munca unic la nivel

national pentru conditii deosebite de munca grele, periculoase sau penibile este de:

a) 10%din salariul de baza;

b) 15%din salariul nominal;

c) 5% din salariul real;

d) 20% din salariul nominal;

133. Elementele raspunderii disciplinare sunt:

a) calitatea de salariat;

b) calitatea de salariat si membru de sindicat;

c) existenta unei fapte ilicite, savarsite cu vinovatie;

d) un rezultat daunator si legatura de cauzalitate intre fapta si rezultat;

A. a+c+d

B. b+c+d

C. c+d

134. Sporurile minime care sunt acordate pentru vechimea in munca sunt:

a) minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani din

salariul de baza

b) maximum 5% pentru 3 ani vechime si minimum 25% la o vechime de peste 20 de ani din

salariul de baza

c) Minimum 15% pentru 5 ani vechime

d) maximum 20% pentru 5 ani vechime

135. Abaterea disciplinara este:

a) o fapta in legatura cu munca care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie

de catre salariat ,prin care acesta a incalcat normele legale, sau contractul colectiv de munca

aplicabil , ordinele,si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici;

b) o fapta in legatura cu munca care consta intr-o actiune savarsita cu vinovatie de catre

salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern contractul individual de

munca sau contractul colectiv de munca aplicabil;

c) o fapta in legatura cu munca care consta intr-o inactiune savarsita cu vinovatie de catre

salariat ,prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern contractul individual de

munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele,si dispozitiile legale ale

conducatorilor ierarhici;

d) o fapta in legatura cu munca care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie

de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul

individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil , ordinele,si dispozitiile legale

ale conducatorilor ierarhici;

136. Potrivit art.3 alin. 1 din legea 180/1996 negocierea colectiva la nivel de unitate:

a) este obligatorie cu exceptia cazului in acre unitatea are mai putin de 21 de salariati ;

b) este obligatorie indiferent de numarul salariatilor;

c) este facuta intre patronat si un singur reprezentant al salariatilor;

d) este facuta de un jurist platit de salariati;

137. Regulamentul intern:

a) se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor

salariatilor,dupa caz;

b) se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorilor;

c) isi produce efecte fata de salariati din momentul aducerii la cunostinta salariatilor;

d) trebuie respectat de catre salariati ;

A. a+d

B. a+b+c

C. b+d

D. a+b+c+d

138. Contractul individual de munca poate fi incheiat pe durata determinata numai in

urmatoarele cazuri:

a) angajarea unei persoane care in termen de 5 ani va indeplini conditiile de pensionare pentru

limita de varsta;

b) angajarea pensionarilor care nu pot cumula pensia cu salariul;

c) aflarea detinatorului postului in detasare;

d) angajarea unei persoane care in termen de 1 an va indeplini conditiile de pensionare pentru

limita de varsta

139. Decizia de concediere:

a) se emite in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii;

b) se emite in termen de 60 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii;

c) pentru motive disciplinare poate avea loc numai in termen de 6 luni de la data savarsirii

faptei;

d) decizie de concediere se comunica in termen de 5 zile calendaristice ;

A. a+c

B. a+c+d

C. a+b+c

D. b+c

140. Perioada de proba la care poate fi supus salariatul incadrat cu contract individual de

munca pe durata determinata cuprinsa intre 3 si 6 luni nu va depasi:

a) 5 zile lucratoare;

b) 15 zile lucratoare;

c) 30 zile lucratoare;

d) 45 zile lucratoare;

141. Cauzele ce pot determina nulitatea contractului individual de munca sunt:

a) lipsa varstei minime pentru angajarea in munca-16 ani si 15 ani cu incuviintarea prealabila si

speciala a parintilor sau reprezentantilor;

b) neindeplinirea conditiilor privind pregatirea professionala si vechimea in munca, profesie

sau specialitate;

c) inexistenta postului pentru care a fost angajat salariatul;

d) inexistenta certificatului medical sau obtinerea acestuia ulterior momentului incheierii

contractului individual de munca, dar nefavorabil pentru desfasurarea unei activitati;

A. a

B. a+b

C. a+b+c

D. a+b+c+d

142. Pe durata misiunii salariatul temporar beneficiaza de salariul platit de:

a) inspectia muncii;

b) agentul de munca temporara;

c) utilizator;

d) unitatea cesionara.

143. Conflictele de drepturi pot lua nastere ca urmare a:

a) nerespectarii conditiilor generale si speciale de incheiere a contractelor individuale de

munca precum: capacitatea, consimtamantul, obiectul, cauza contractului, examenul medical,

conditiile de vechime in munca;

b) efectuarii mentiunilor in registrul general de evidenta si carnetul de munca;

c) stabilirii de catre unitate a unei perioade de detasare mai mare de 6 luni cu acordul

salariatului;

d) nerespectarii procedurii de concediere colectiva;

A. a+b+b

B. a+b

C. a+d

D. b+c

144. Prin contractul de munca temporara incheiat pentru o perioada mai mare de 2 luni

se poate stabili o perioada de proba a carei durata nu poate fi mai mare de:

a) 2 zile lucratoare;

b) 2 zile calendaristice;

c) 5 zile lucratoare;

d) 7 zile lucratoare.

145. Identificati cauzele ce pot determina nulitatea contractului individual de munca:

a) inexistenta postului pentru care a fost angajat salariatul;

b) neindeplinirea conditiilor privind pregatirea profesionala si vechimea in munca, profesie sau

specialitate;

c) lipsa avizului sau aprobarii, atestarii, autorizarii din partea organului competent sau

obtinerea acestora ulterior momentului incheierii contractului individual de munca dar

nefavorabil pentru salariat;

d) inexistenta certificatului medical sau obtinerea acestuia ulterior momentului incheierii

contractului individual de munca, dar nefavorabil pentru desfasurarea unei activitati;

A. a

B. a+b+c+d

C. b+c+d

D. a+d

146. Sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei salariati care:

a. Nu au reusit sa incheie un contract individual de munca;

b. Indeplinesc atributii stabilite prin contractul de prestari servicii;

c. Indeplinesc la domiciliu atributiile specifice functiei pe care o detin;

d. Indeplinesc la domiciliu atributii specifice gradului de handicap.

147. Specificul detasarii consta in aceea ca:

a) ea presupune in toate cazurile trimiterea cu caracter definitiv la un alt angajator pentru

executarea unor sarcini in interesul angajatorului care a dispus detasarea;

b) detasarea nu modifica locul muncii ci doar felul acesteia;

c) cel detasat face parte pe durata detasarii din colectivul de munca al noului angajator,

subordonandu-se acestuia;

d)este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca din dispozitia

angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia;

A. a+b

B. a+b+c

C. c+d

D. b+c

148. In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de:

a. 4 ore pe zi;

b. Intre 4 si 6 ore pe zi;

c. 6 ore pe zi;

d. Intre 8 si 10 ore pe zi.

149. Salariatul beneficiaza de vechime in munca in caz de:

a) detasare;

b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani;

c) suspendare a contractului de munca ca sanctiune disciplinara sau de absente nemotivate;

d) concediu fara plata;

A. a+b+c

B. a+b

C. b+c

D. a+b+c+d

150. Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite:

a) A doua zi;

b) In aceeasi saptamana;

c) In urmatoarele 30 de zile dupa data efectuarii;

d) Oricand, daca angajatorul este de acord.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 8292
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved