Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CENTRELOR NATIONALE OLIMPICE PENTRU PREGATIREA JUNIORILOR SI ACORDARII BURSELOR OLIMPICE

Sport+ Font mai mare | - Font mai micREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CENTRELOR NATIONALE OLIMPICE PENTRU PREGATIREA JUNIORILOR SI ACORDARII BURSELOR OLIMPICE

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE.Art.1. Prezentul regulament s-a elaborat in conformitate cu prevederile Legii 69 / 2000, privind educatia fizica si sportul si Hotararii Guvernulul Romaniei nr.124 / 1991, cu modificarile ii completarile ulterioare, privind organizarea ii functionarea Comitetului Olimpic Roman.

Art.2. Centrele nationale olimpice pentru pregatirea juniorilor (denumite in continuare CNOPJ) sunt loturi sportive organizate la ramurile de sport olimpice de catre Comitetul Olimpic Roman (COR), impreuna cu Federatiile Sportive Nationale (FSN), Ministerul Tineretului ii Sportului (MTS) ii Ministerul Educatiei ii Cercetarii (MEC).

La organizarea ii desfasurarea eficienta a activitatii CNOPJ o contributie directa o au Directiile pentru Tineret ii Sport Judetene (DTSJ), Inspectoratele scolare Judetene, Administratia publica locala.

Art.3. Bursele olimpice sunt un sistem de sprijinire a unor sportivi cu calitati deosebite, care abordeaza probe inscrise in programul Jocurilor Olimpice ii care nu se incadreaza in activitatea unui CNOPJ. Ele se pot folosi numai pentru asigurarea unei alimentatii concordante cu cerintele efortului depus.

Art.4. Scopul CNOPJ ii al burselor olimpice este asigurarea pregttirii tinerilor sportivi cu calitati deosebite pentru sportul de performanta, in vederea promovarii lor in loturile nationale ii olimpice. In paralel, se urmareste pregatirea lor scolara ii asigurarea unui climat educativ corespunzator.

Art.5. CNOPJ, isi desfasoara activitatea pe langa structuri sportive cu personalitate juridica; bursele olimpice se acorda de COR prin federatiile sportive

Art.6. Pentru coordonarea activitatii olimpice de pregatire a juniorilor s-a constituit in baza aprobtrii Comitetului Executiv al COR din 15 august 2001, Comisia tehnica olimpica pentru juniori, organism consultativ de specialitate al COR.

CAPITOLUL II - INFIINTAREA SI INCETAREA ACTIVITATII CNOPJ; ACORDAREA BURSELOR OLIMPICE

Art.7.      A. Pentru infiintarea unui CNOPJ este necesara existenta urmatoarelor conditii:

a)      un numar corespunzator de sportivi care sa indeplineasca criteriile prevazute la capitolul III al prezentului Regulament.

b)       profesori sau antrenori cu calificare superioara ii experienta in pregatirea sportiva si educativa a juniorilor.

c)      cadru medical care st asigure asistensa pe durata procesului de pregttire;

d)      baze sportive care sa permita desfasurarea a 4-5 ore de antrenament pe zi;

e)      spatii necesare refacerii dupa efort ii cabinet medical;

f)      cazarea sportivilor in camine scolare sau studentesti cu dotari imbunatatite sau in complexe sportive;

g)      alimentatia sportivilor in regim de cantina;

h)      scolarizarea elevilor in baza unui program care sa permita si indeplinirea planurilor de pregatire sportiva (4-5 ore de antrenament pe zi).

B. Pentru acordarea burselor olimpice este necesara indeplinirea conditiilor prevazute in anexa ce face parte din prezentul Regulament.

Art.8. Propunerea pentru infiintarea unui CNOPJ si pentru acordarea burselor olimpice este de competenta federatiilor sportive nationale olimpice. Acestea vor inainta in scris COR propunerea in care vor trebui sa evidentieze existenta conditiilor prevazute la articolul 7 (A si B). Documentatia va trebui sa fie insotita de avizele DTSJ, a Inspectoratului scolar, Consiliului local ti a unitatii sportive pe langa care urmeaza a se organiza centrul respectiv.

Aprobarea infiintarii unui CNOPJ este de competenta Comitetului Executiv al COR. Presedintele COR emite ordinul de infiintare in care se nominalizeaza colectivul tehnic si conditiile de scolarizare, pregatire sportiva, cazare si masa.

Art.9. Incetarea activitatii unui CNOPJ sau a acordarii burselor olimpice poate surveni ca urmare a:

a)      lipsei sportivilor care sa indeplineasca criteriile prevazute la articolul 7 al prezentului Regulament;

b)      deteriortrii conditiilor prevazute la articolul 7 al prezentului Regulament;

c)      ineficientei procesului de instruire si educatie;

d)      gestionarii necorespunzatoare sau frauduloase a mijloacelor materiale sau banesti alocate.

9.1. Propunerea privind incetarea activitatii unui CNOPJ sau a acordarii burselor olimpice se poate face in scris de catre:

a)      Comisia tehnica olimpica pentru juniori;

b)      Federatia sportiva nationala;

c)      Directia pentru Tineret si Sport Judeteana sau structura sportiva pe langa care se functioneaza CNOPJ;

d)      Inspectoratul scolar judetean.

9.2. Incetarea activitatii se face la propunerea Comisiei tehnice olimpice pentru juniori, in baza aprobarii Comitetului Executiv al Comitetulul Olimpic Roman, prin ordin al presedintelui Comitetului Olimpic Roman.

9.3. Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic Roman poate decide amanarea incetarii activitatii, acordand un termen de 60 zile pentru normalizarea situatiei si lichidarea neajunsurilor constatate. La incheierea acestui termen, Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic Roman decide fie continuarea activitatii, fie incetarea acesteia, in baza raportului de constatare prezentat de comisia de specialitate a Comitetulul Olimpic Roman.

CAPITOLUL III - DESPRE SPORTIVI.

Art.10. In CNOPJ sau in sistemul acordarii burselor olimpice pot fi incadrati numai sportivi anvasati, nominalizati de federatiile de specialitate, dupa testarea medico-sportiva si motrica efectuate la Institutul National de Medicina Sportiva si la Institutul National de Cercetare pentru Sport.

Art.11. Efectivele de sportivi, grupele de varsta, nivelul de valoare performantiala si durata mentinerii acestora in cadrul CNOPJ sau in sistemul burselor olimpice se stabilesc, pe ramuri de sport, de catre Comisia tehnica olimpica pentru juniori, impreuna cu FSN.

Art.12. COR, colectivele tehnice si FSN evalueaza periodic activitatea de pregatire sportiva, procedandu-se, cu acordul Comisiei tehnice olimpice pentru juniori, la inlocuirea celor care nu intrunesc criteriile prevazute de prezentul regulament.

12.1. Neandeplinirea cerintelor pregatirii scolare sau manifestarea unor grave deficiente de ordin educativ-comportamental sunt, de asemenea, motive de indepartare a unor sportivi din cadrul CNOPJ sau din sistemul acordarii burselor olimpice.

Art.13. Sportivii care se pregatesc in CNOPJ si sportivii bursieri raman legitimati la unitatile de la care provin si concureazt in competitii numai in numele acestora.

CAPITOLUL IV - DESPRE TEHNICIENI.

Art.14. Pregatirea sportivilor selectionati in CNOPJ si in sistemul burselor olimpice este asigurata de specialisti cu experienta si o buna pregatire profesionala, la propunerea federatiior sportive, cu avizul Comisiei tehnice olimpice pentru juniori.

Art.15. Colectivul tehnic al fiecarui CNOPJ este condus de antrenorul principal, care coordoneaza activitatea tuturor membrilor acestuia si conduce nemijlocit procesul de instruire sportiva, activitatea organizatorica si educativa.

Art.16. Acoperirea necesarului cu cadre tehnice se poate face si prin scoatere din productie de la unitati sportive sau de invatamant in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

Art.17. Specialistii care pregatesc sportivii incadrati in CNOPJ beneficiaza de aceleasi drepturi ca si sportivii, in conditiile in care COR nu stabileste alte conditii.

Acestia pot beneficia de o indemnizatie lunara, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

Art.18. Membrii colectivelor tehnice din cadrul CNOPJ au obligatia sa asigure, permanent, supravegherea sportivilor, timp de 24 de ore.

Art.19. Colectivele tehnice promoveaza permanent masurile de prevenire, control si combatere a practicilor nesportive, dopingului si violentei.

Art.20. Specialistii care pregatesc sportivii incadrati in CNOPJ sau in sistemul burselor olimpice sunt obligati sa ia parte la actiunile de perfectionare profesionala organizate de Comitetul Olimpic Roman si federatiile de specialitate.

Art.21. Antrenorul principal, cu consultarea membrilor colectivului tehnic si cu avizul federatiei respective, elaboreaza planul de pregatire si il prezinta spre aprobare Comisiei tehnice olimpice pentru juniori.

CAPITOLUL V - PROCESUL DE INSTRUIRE SPORTIVA SI EDUCATIE.

Art.22. Procesul de instruire sportiva trebuie sa se desfasoare la nivelul cerintelor internationale actuale pentru grupa de varsta ctreia i se adreseaza. El trebuie conceput in asa fel incat elementele valoroase rezultate din acest proces sa se afle la nivelul de exigenta care sa permita promovarea lor succesiva in loturile de tineret si olimpice cu potential real de a obtine medalii la Campionatele Europene, Mondiale si Jocurile Olimpice.

Art.23. In paralel cu procesul de instruire sportiva, responsabilitatea specialistilor care pregatesc sportivii incadrati in CNOPJ sau in sistemul burselor olimpice se extinde in mod obligatoriu si asupra procesulul educativ, atat in ceea ce priveste obligatiunile scolare cat si civic-comportamentale.

CAPITOLUL VI - ATRIBUTII.

Art.24. COR are urmatoarele atributii:

24.1. Elaboreaza si revizuieste periodic Regulamentul de organizare si functionare a CNOPJ si acordarii burselor olimpice.

24.2. Aproba infiintarea si incetarea activitatii in CNOPJ si incadrarea in sistemul burselor olimpice; avizeaza modificarile intervenite in componenta centrelor, sportivi si tehnicieni.

24.3. Indruma si controleaza activitatea celor cuprinsi in activitatea CNOPJ si in sistemul burselor olimpice, prin membrii Comisiei tehnice olimpice pentru juniori;

24.4. Finanteaza, conform Normelor financiare proprii activitatii sportive, pe baza conventiei lunare intocmita de federatie si aprobata de COR.

24.5. In limita fondurilor extrabugetare disponibile, poate finanta, de la caz la caz, unele dotari cu materiale sportive si echipament si chiar unele amenajari ale bazelor de pregatire si cazare.

Art.25. MTS are urmatoarele atributii:

25.1. Elaboreaza si revizuieste periodic Regulamentul de organizare si functionare a CNOPJ si acordarii burselor olimpice

25.2. Avizeaza infiintarea CNOPJ, in concordanta cu strategia Ministerului Tineretului si Sportului, si propunerile de incetare a activitatii acestora;

25.3. Sprijina desfasurarea in cele mai bune condit ii a activitatii, prin specialistii din aparatul sau central si prin structurile sale in teritoriu;

25.4. Exercita atributiile de indrumare si control.

Art.26. MEC, prin inspectoratele scolare si conducerile unitatilor de invatamant, in baza ordinulul nr. 11650 din 30 decembrie 1991, are urmatoarele atributii:

26.1. Elaboreaza si revizuieste periodic Regulamentul de organizare si functionare a CNOPJ si acordarii burselor olimpice pentru sportivii cuprinsi in sistemul de invatamant preuniversitar.

26.2. Asigura scolarizarea si transferul elevilor, trimestrial sau anual, la unitati de invtatamant din localitatea respectiva, in acelasi profil sau unul apropiat;

26.3. Asigura stabilirea unui orar scolar si acorda facilitati care sa permita realizarea unui volum de pregatire sportiva de 4-5 ore zilnic si participarea la competitii;

26.4. Controleazt, indruma si sprijina activitatea scolara a sportivilor, iar prin inspectorii de specialitate si a modului de desfasurare a pregatirii sportive;

26.5. Pune la dispozitie spasii de cazare in camine scolare sau studentesti;

26.6. Asigura servirea mesei in cantinele scolare contra cost, punand la dispozitie meniuri imbunatatite calitativ, specifice activitatii sportive de performanta, in limita baremurilor aprobate si acordate de COR.

26.7. Asigura participarea sportivilor din CNOPJ la competitiile sportive organizate de acest Minister

Art.27. Ministerul Administratiei Publice Locale are urmatoarele atributii:

27.1. Elaboreaza si revizuieste periodic Regulamentul de organizare si functionare a CNOPJ si acordarii burselor olimpice.

27.2. Asigura acces gratuit pe bazele sportive proprii (4-5 ore pe zi);

27.3. Sprijina unitatile pe langa care funcsioneaza CNOPJ pentru dotarea si modernizarea bazelor sportive, a spatiilor de cazare si de servire a mesei;

Art.28. Federatiile sportive nationale olimpice vor asigura:

28.1. Selectia sportivilor care indeplinesc conditiile de incadrare in CNOPJ si sistemul burselor olimpice, durata mentinerii acestora in unitate si modalitatile de inlocuire a celor care nu corespund nivelului de cerinte stabilite; sustinerea financiara a actiunilor de selectie, de trimitere a sportivilor selectionati la CNOPJ si la revenirea lor la unitatea de unde provin, dupa incetarea activitatii in centrul respectiv;

28.2. Periodic, testarea medico-sportiva la Institutul National de Medicina sportiva, respectiv, Institutul National de Cercetare pentru Sport.

28.3. Selectionarea si numirea membrilor colectivelor tehnice, nominalizarea antrenorulul principal.

28.4. Elaborarea obiectivelor generale, a orientarii metodice si a continutului procesului de instruire, cu mentionarea principalilor indicatori operationali cantitativi si calitativi stabiliti pe ani de pregatire;

28.5. Aprobarea planurilor de pregatire si prezentarea lor Comisiei tehnice olimpice pentru juniori;

28.6. Planificarea periodica a analizei activitatii si adoptarea masurilor ce se impun pentru activitatea ulterioara.

28.7. Aprobarea si sustinerea financiara a eventualelor cantonamente si a participarii la competitii internationale si la competitii interne republicane, superior celor rezervate juniorilor;

28.8. Premierea sportivilor si tehnicienilor pentru rezultate realizate in competitiile internationale, conform normelor in vigoare;

28.9. Dotarea cu echipament, inventar si aparatura specifica de antrenament; dotarea cu echipament de concurs pentru participarea la competitii internationale, iar in cazul jocurilor sportive si pentru participarea in competitia interna;

28.10. Propunerea cuantumului indemnizatiilor de lot lunare ale tehnicienilor; scoaterea din productie a membrilor colectivelor tehnice si suportarea costurilor acestora;

28.11. Acoperirea cheltuielilor ocazionate de prezenta tehnicienilor la actiunile de perfectionare profesionala initiate de federatia respectiva;

28.12. Legatura permanenta cu unitatea de la care provin sportivii.

28.13. Nominalizarea persoanei care asigura indrumarea si controlul activitatii si tine legatura cu Comisia tehnica olimpica pentru juniori;

28.14. Informeaza, in scris, COR despre toate cazurile de folosire a substantelor interzise si al metodelor neregulamentare destinate sa mareasca capacitatea fizica a sportivului sau sa modifice rezultatele sportive.

Art.29. DTSJ asigura:

29.1. Acces gratuit, cu prioritate, pe bazele sportive proprii sau aflate in subordine (4-5 ore pe zi);

29.2. Sprijinirea unitatilor pe langa care functioneaza CNOPJ pentru dotarea si modernizarea bazelor sportive, a spatiilor de cazare si de servire a mesei;

29.3. Controlul de specialitate privind modul de gestiune a bazei materiale si a fondurilor alocate de COR si federatiile sportive;

29.4. Controlul si indrumarea activitatilor specialistilor si a sportivilor si informarea operativa, in scris, a COR si a federatiei respective, despre constatarile privind incalcarea prevederilor prezentului regulament;

29.5. Operatiunile financiar-contabile pentru fondurile provenite de la COR si federatie.

Art.30. Unitatile pe langa care functioneaza CNOPJ asigura:

30.1. Acces gratuit, cu prioritate, la bazele sportive proprii, care sa permita desfasurarea unui volum de antrenament de 4-5 ore zilnic;

30.2. Acces la spatiile de refacere si cabinet medical;

30.3. Cazarea sportivilor in camine, in spatii cu dotari imbunatatite, contra cost, la nivelul aprobat de COR.

30.4. Servirea mesei in cantine, asigurandu-se meniuri imbunatatite, la nivelul baremurilor alocate de COR.

30.5. Efectuarea operatiunilor financiar-contabile a fondurilor si bunurilor primite de la COR si federatia respectiva.

30.6. Conducatorul unitatii pe langa care funcsioneaza CNOPJ urmareste modul de asigurare a conditiilor mentionate mai sus, modul in care se respecta prevederile planurilor de pregatire si tine o legatura permanenta cu federatia si COR.

CAPITOLUL VII - GESTIUNEA BUNURILOR SI FONDURILOR.

Art.31. Gestiunea bunurilor si fondurilor CNOPJ se face de catre unitatea administrativa nominalizata cu aceasta atributie.

Art.32. Bunurile primite in natura sau cele procurate din fondurile cu aceasta destinatie au urmatorul regim:

a) Bunurile destinate imbunatatirii conditiilor din camine si cantine se doteaza si intra in inventarul unitatilor respective;

b) Bunurile destinate procesului de pregatire se afla in regim de custodie catre unitatea administrativa de care depinde locul unde se desfasoara antrenamentele si raman in inventarul organizatiei care le-a finantat atat timp cat acestea nu hotarasc altfel;

c) Bunurile consumabile urmeaza regimul normal de decontare, potrivit normelor an vigoare.

Art.33. Decontarea cheltuielilor efectuate de CNOPJ si de sportivii incadrati in sistemul burselor olimpice se face in termen de 15 zile de la incheierea lunii calendaristice, separat catre organizatiile care le-au finantat. (nerespectarea acestui termen blocheaza finantarea ulterioara).

CAPITOLUL VIII - DISPOZITII FINALE

Art.34. Comisia tehnica olimpica pentru juniori are competenta ca, la propunerea federatiilor sportive nationale, sa analizeze si sa rezolve unele cazuri de exceptie care apar pe parcursul activitatii si nu sunt prevazute in prezentul regulament sau in criteriile alaturate.

Art.35. Prezentul Regulament a fost aprobat de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic Roman in iedinta din 2002 si intra in vigoare incepand cu data 2002. Cu aceeasi data, regulamentul aprobat in septembrie 1997 se abroga.

AVIZAT DE MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI CU NR. XXXXXXXXXXX

AVIZAT DE MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU NR. XXXXXXXXXXXX

AVIZAT DE MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CU NR. XXXXXXXXXX.

AVIZAT DE COMITETUL OLIMPIC ROMAN CU NR. XXXXXXXXX
ANEXA

BURSA OLIMPIC|

- CRITERII DE ACORDARE, MENTINERE SI RETRAGERE -

Bursa olimpica reprezinta una din formele prin care COR stimuleaza si sprijina, intr-un sistem organizat, pregatirea unor tineri cu calitati deosebite pentru sportul de performanta, in vederea promovarii lor in loturile olimpice.

1. Bursa olimpica se acorda in mod individual si numai acelor sportivi care abordeaza probe inscrise in programul Jocurilor Olimpice.

2. Bursa olimpica se poate acorda atat juniorilor incadrati intre 17 si 18 ani (exceptie gimnastica fete si natatia unde aceasta limiti poate fi coborata) precum si unor tineri pana la 22 ani, in functie de ramura de sport.

3. Pentru candidatii la bursa olimpica, propusi de federatiile nationale olimpice si acceptati de Comisia tehnica olimpica pentru juniori, se va elabora si prezenta un plan de pregatire elaborat de specialisti, care va contine obiectivul anual, obiectivele intermediare, precum si sistemul de mijloace folosit pentru pregatire. Planul de pregatire se prezinta, cu avizul federatiei nationale olimpice, Comisiei Tehnice Olimpice pentru Juniori.

4. Bursa olimpica se poate folosi numai pentru asigurarea unei alimentatii, concordanta cu cerintele efortului depus.

5. Termenul pentru care se acorda bursa olimpica este de minimum un an de zile, timp limita necesar pentru a putea realiza si evidentia progresele planificate. Orice modificare inainte de expirarea acestui termen si neindeplinirea obiectivelor de performanta propuse in planul de pregatire aprobat de Comisia tehnica olimpica pentru juniori conduc la pierderea dreptului de a se mai acorda titularului bursa respectiva.

6. Numarul de burse se stabileste in functie de valoarea sportivilor propusi de federatiile nationale olimpice de catre Comisia tehnica olimpica pentru juniori si supus aprobarii Comitetului Executiv al COR.

7. Acordarea bursei olimpice se face cu respectarea urmatoarelor criterii:

a) Valoarea performantelor realizate de sportiv in plan national si international, raportate la varsta acestuia si la volumul si calitatea activitatii de instruire parcursa.

b) Perspectivele de progres apreciate prin determinarea valorii calitatilor motrice specifice, a capacitatii de efort, a gradului de tehnicitate, raportate la cerinstle varstei senioratului.

c) Experient si capacitatea profesionala a specialistilor care se ocupa de pregatirea bursierului.

d) Conditiile in care se desfasoara procesul de instruire (sala, teren, dotare cu aparatura pentru modernizarea antrenamentului, mijloace de refacere, etc.).

e) Posibilitatea de imbinare reala a procesului de pregatire sportiva cu cerintele programului scolar sau profesional.

8. Finantarea burselor olimpice se asigura de COR si se realizeaza prin federatia sportiva de specialitate. Aceasta se va derula numai dupa prezentarea in scris de catre federatia de specialitate, pana in data de 25 a lunii curente, a comunicarii privind programul de pregatire pentru luna urmatoare. Decontul (documentele justificative) se va inainta directiei de specialitate din cadrul COR pana in data de 10 ale lunii urmatoare.

9. Valoarea bursei olimpice este echivalenta cu baremul de masa stabilit de Comitetul Executiv al COR pentru CNOPJ.

10. Analiza si controlul modului in care se indeplinesc prevederile planurilor de pregatire revin federatiilor nationale olimpice, Comisiei Tehnice Olimpice pentru Juniori, precum si Direcsiilor pentru Tineret si Sport Judetene.

11. Schimbarile de persoane, precum si modificarile in care planurile de pregatire se pot efectua numai la propunerea federatiilor nationale olimpice si cu aprobarea Comisiei tehnice olimpice pentru Juniori.

12. In cazul nerespectarii criteriilor de acordare a burselor olimpice, acestea vor fi retrase de catre Comisia Tehnica Olimpica pentru Juniori.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2576
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved