Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

Aeronautica+ Font mai mare | - Font mai micPREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

Primarul General, viceprimarii, Secretarul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Bucuresti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.Baza legala de organizare si functionare

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul General este seful administratiei publice locale a municipiului Bucuresti si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art.66(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primarul General reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale, raspunde de buna functionare a administratiei publice a municipiului Bucuresti, in conditiile legii si reprezinta municipiul Bucuresti in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

In relatiile dintre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritate deliberativa si Primarul General, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

Intre Prefectul municipiului Bucuresti, in calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Primarul General nu exista raporturi de subordonare.

Regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si Primaria Municipiului Bucuresti este reglementat de Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Personalul care efectueaza activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, este angajat cu contract individual de munca. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii.

Normele de conduita profesionala a functionarilor publici sunt reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici si sunt obligatorii pentru functionarii publici, precum si pentru persoanele care ocupa temporar o functie publica in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

Principalele tipuri de relatii functionale existente in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti

Principalele tipuri de relatii functionale si modul de stabilire al acestora in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sunt:

Relatii de autoritate ierarhice:

a)      subordonarea viceprimarilor fata de Primarul General;

b)      subordonarea directorilor generali, a directorilor executivi si a sefilor serviciilor independente fata de Primarul General si dupa caz, fata de Viceprimari sau fata de Secretarul General al Municipiului Bucuresti, in limita competentelor stabilite de legislatia in vigoare, a dispozitiilor Primarului General si a structurii organizatorice;

c)      subordonarea directorilor generali adjuncti, a directorilor executivi adjuncti, a sefilor de servicii si sefilor de birouri fata de directorii generali, directori sau directori executivi - dupa caz;

d)      subordonarea personalului de executie fata de directorul general, directorul general adjunct, directorul, directorul executiv, directorul executiv adjunct, seful de serviciu sau seful de birou, dupa caz;

Relatii de autoritate functionale:

Se stabilesc de catre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti cu serviciile publice si institutiile publice din subordinea C.G.M.B., precum si cu regiile autonome si societatile comerciale din subordinea C.G.M.B. sau la care C.G.M.B. este actionar, in conformitate cu obiectul de activitate, atributiile specifice fiecarui compartiment sau competentele acordate prin dispozitia Primarului General si in limitele prevederilor legale;

Relatii de cooperare:

a)     Se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti sau intre acestea si compartimentele corespondente din cadrul unitatilor subordonate C.G.M.B. sau la care acesta este actionar;

b)    Se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti si compartimente similare din celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, O.N.G.- uri etc. din tara sau din strainatate. Aceste relatii de cooperare exterioara se stabilesc numai in limitele atributiilor compartimentului sau a competentelor acordate prin dispozitia Primarului General sau hotararea C.G.M.B.;

Relatii de reprezentare:

In limitele legislatiei in vigoare si a mandatului acordat de Primarul General (prin dispozitie), Secretarul General, Viceprimarii sau personalul compartimentelor din structura organizatorica reprezinta Primaria Municipiului Bucuresti in relatiile cu celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri, etc., din tara sau strainatate;

Functionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta.

Relatii de inspectie si control:

Se stabilesc intre compartimentele specializate in inspectie si control (Directia inspectie si control general, Directia de audit public intern, Directia buget), compartimentele sau personalul mandatat prin dispozitia Primarului General si unitatile subordonate C.G.M.B. sau care desfasoara activitati supuse inspectiei si controlului, conform competentelor stabilite prin Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare sau prin alte prevederi legale in vigoare.

Structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti. Atributii specifice.

Structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti este in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea organigramei P.M.B. si a numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Ea cuprinde urmatoarele compartimente, asa cum rezulta si din organigrama prezentata in Anexa nr.2:

Cabinet Primar General

Cabinet Viceprimar 1

Cabinet Viceprimar 2

Cabinet Secretar

Directia inspectie si control general

Directia buget

Directia financiar, contabilitate

Directia venituri

Directia audit public intern

Directia managementul calitatii

Directia integrare europeana

Directia relatii internationale

Directia managementul creditelor externe

Directia resurse umane

Directia sisteme informatice

Directia relatii publice si informare

Directia urbanism si amenajarea teritoriului

Directia evidenta imobiliara si cadastrala

Directia de investitii

Directia de achizitii concesionari si contracte

Directia invatamant

Directia cultura

Directia utilitati publice

Directia transporturi, drumuri, sistematizarea circulatiei

Directia coordonare reglementare infrastructura

Directia protectia mediului si educatie eco-civica

Directia administrativ transport

Directia juridic, contencios si legislatie

Directia administratie publica

Directia asistenta tehnica si juridica a C.G.M.B.

Conducerea si controlul aparatului propriu de specialitate sunt asigurate de Primarul General.

In cadrul numarului total de posturi aprobate prin hotararea C.G.M.B., pentru buna functionare a institutiei, Primarul General aproba numarul de posturi pentru compartimentele din structura organizatorica, aproba transformarea posturilor vacante prevazute in statul de functii, conform legislatiei in vigoare, precum si constituirea de colective si compartimente de lucru, in functie de necesitati.

Atributiile Primarului General sunt cele prevazute la art.68 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Viceprimarii exercita atributiile ce le sunt delegate de Primarul General, in conditiile prevazute la art.70 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Secretarul General al municipiului Bucuresti indeplineste, in conditiile legii, atributiile prevazute la art.85 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Secretarul General indeplineste si alte atributii prevazute de lege, precum si insarcinarile date de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de catre Primarul General.

V.II FORMAREA CONTINUA SI PERFECTIONAREA PROFESIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Considerente generale

Conducerea Primariei Municipiul Bucuresti este orientata spre ridicarea increderii cetatenilor si a altor parti interesate in calitatea serviciilor oferite, de aceea, s-au alocat resursele necesare pentru implementarea unui Sistem de Management al Calitatii conform standardului ISO 9001: 2000 (SR EN ISO 9001: 2001) si pentru certificarea acestuia de catre un organism de certificare.

In 19 mai 2004 Primaria Municipiului Bucuresti a fost certificata de Lloyd`s Register Quality Assurance (certificat de autorizare nr.170500) in conformitate cu urmatoarele standarde referitoare la Sistemul pentru Managementul Calitatii: ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000, BS EN ISO 9001:2000, SR EN ISO 9001:2001.

In PMB Sistemul pentru Managementul Calitatii este aplicabil urmatorului domeniu de activitate: Managementul serviciilor de administratie publica locala

Sistemul de management al calitatii proiectat, implementat si certificat in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti este documentat (descris) de Manualul Calitatii, cod MC-PMB si procedurile asociate acestuia.

La elaborarea Manualului Calitatii au fost luate in considerare si cerintele standardului SR ISO/TR 10013/2003 - Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii.

Manualul Calitatii are ca scop urmatoarele:

a. descrierea sistemului de management al calitatii aplicat in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) pentru a se asigura satisfacerea permanenta a cerintelor din prevederile documentelor legale si de reglementare aplicabile precum si a cerintelor si asteptarilor clientilor;

b. prezentarea sistemului de management al calitatii proiectat si aplicat in cadrul PMB tuturor partilor interesate;

c. asigurarea unei baze documentate pentru informarea si instruirea personalului din aparatul propriu referitor la cerintele sistemului si la modul de aplicare a acestora;

d. asigurarea unei baze documentate pentru auditurile interne si externe ale sistemului de management al calitatii pentru a verifica eficacitatea acestuia.

Prevederile din Manualul Calitatii si procedurile asociate sunt aplicate de toate directiile din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti implicate in realizarea serviciilor de administratie publica locala, in conformitate cu cerintele din prevederile legale si de reglementare.

Manualul Calitatii este documentul prin care este descris sistemul de management al calitatii aplicat in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

Elaborarea si actualizarea Manualului Calitatii revine in sarcina Directiei Managementul Calitatii, care are obligatia de a mentine acest document in deplina concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii definite de Primarul General, cu organizarea Primariei, cu cerintele in vigoare ale standardului de referinta precum si cu prevederile documentelor legale si de reglementare aplicabile.

Manualul, in varianta initiala, precum si versiunile ulterioare sunt avizate de Reprezentantul managementului si aprobate de Primarul General.

In conformitate cu acest manual, Directia Resurse Umane asigura:

aplicarea legislatiei privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea si perfectionarea profesionala a resurselor umane din cadrul aparatului propriu de specialitate, organizarea in conditii de legalitate a structurilor aparatului executiv, precum si a serviciilor publice si institutiilor publice din subordinea CGMB, la propunerea acestora.

informarea personalului din aparatul propriu de specialitate al CGMB cu privire la normele de sanatate si securitate in munca si exercita controlul asupra respectarii acestora.

Modalitatile unitare in care sunt asigurate cerintele de competenta, instruire si constientizare pentru personalul din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sunt descrise in procedura generala PG -PMB - 09 : INSTRUIRE, COMPETENTA, CONSTIENTIZARE

Atingerea obiectivelor stabilite de Primarul General, calitatea serviciilor realizate in cadrul PMB este influentata in mod esential de profesionalismul personalului din aparatul propriu. Formarea unui corp profesionist de functionari publici se realizeaza prin:

a)      identificarea nevoilor de personal atat la nivelul diferitelor compartimente, cat si pe ansamblul institutiei astfel incat sa asigure functionarea in bune conditii a acesteia, satisfacerea acestor nevoi si dezvoltarea resurselor umane;

b)     stabilirea cerintelor de competenta aferente functiei publice in fisele de post si urmarirea respectarii acestora de catre seful ierarhic persoanei nominalizate pe un anumit post;

c)      implementarea unui sistem performant de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici prin stabilirea unor obiective cuantificabile, realiste, flexibile, prevazute cu termene de realizare, specifice activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica si prin masurarea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale in functie de rezultatele obtinute;

d)     imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite prin identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici

e)     asigurarea unui sistem motivational care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale

Instruiri efectuate in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti

La stabilirea necesitatilor de formare continua a functionarilor publici din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti s-au avut in vedere urmatoarele:

  1. domeniile prioritare de formare continua stabilite
  2. obiectivele institutiei pentru anul pentru care s-au stabilit necesitatile de formare continua;
  3. obiectivele compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public;
  4. necesitatile de instruire stabilite in procesul de evaluare a performantelor profesionale a functionarului public.

In cadrul Primariei Municipiului Bucuresti se realizeaza urmatoarele tipuri de instruiri:

a.       Instruiri pentru formare/perfectionare profesionala realizate de organizatii externe specializate.

b.      instruiri in domeniul calitatii /mediului realizate de organizatii externe specializate.

c.       instruirii in domeniul informaticii realizate de organizatii externe specializate.

d.      instruiri interne in domeniul calitatii/mediului realizate de lectorii DMC

e.       instruiri interne privind protectia muncii realizate de DRU si de sefii de compartimente

f.        instruiri PSI realizate de Responsabilul PSI in PMB si de Responsabili PSI numiti pe directii

g.      instruirii interne in domeniul informaticii realizate de angajatii DSI

Urmare instruirilor interne, lectorul intern completeaza procesul verbal de instruire (cod FPG-09-02, (Anexa nr.6)cu exceptia instruirii privind protectia muncii (unde se completeaza fisa individuala de instructaj privind protectia muncii). Toate instruirile /cursurile la care a participat fiecare angajat in parte, in cursul unei luni, sunt mentionate in Raportul lunar (cod FPG-15-03, Anexa nr.7), versiunea in vigoare.

Identificarea la nivelul PMB a nevoilor de formare/perfectionare profesionala ale personalului se realizeaza de catre fiecare sef de compartiment, prin analizarea activitatii desfasurate de fiecare salariat din subordinea sa.

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale fiecarui functionar public se realizeaza de seful compartimentului in care acesta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile procedurii specifice, cod PS-PMB-77 (in vigoare).

Propunerile de instruire identificate la nivelul fiecarui compartiment sunt identificate in Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale, (cod FPS-77-04, Anexa nr. 8), versiunea in vigoare. In situatia in care pe parcursul unui an calendaristic sunt identificate alte nevoi de perfectionare, decat cele mentionate in Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale, pentru personalul din subordine, sefii compartimentelor PMB inainteaza aceste propuneri, cu adresa de inaintare, catre DRU.

Directia resurse umane centralizeaza toate rapoartele anuale de evaluare a performantelor profesionale a functionarilor publici din Primaria Municipiului Bucuresti. Aceste rapoarte contin si rubrica Programe de instruire recomandate, din care compartimentul de resurse umane poate intocmi situatia necesarului de instruire pentru perioada viitoare, pentru toti functionarii publici din institutie.

Astfel, in urma intocmirii rapoartelor de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere/executie Directia Resurse Umane centralizeaza propunerile de programe de instruire recomandate a fi urmate si, ulterior, SOPM solicita compartimentelor PMB, pe baza ofertelor institutiilor specializate, propuneri privind salariatii care vor participa la cursurile de formare/perfectionare profesionala;

Propunerile/ofertele sunt analizate si centralizate de catre Serviciul Organizare si Protectia Muncii (SOPM) din cadrul DRU. Pentru propunerile /ofertele selectate, in functie de ofertele institutiilor specializate (ex. oferta CRFCAPL - Anexa nr.9), DRU intocmeste documentatia necesara participarii angajatilor la diferite cursuri si o supune spre aprobare PG (inainte de organizarea cursului DRU intocmeste un referat care contine denumirea cursului, costurile si numele persoanelor care vor participa la curs, pe care il supune aprobarii Primarului General).

In concluzie, in Primaria Municipiului Bucuresti Directia Resurse Umane ( DRU ), prin intermediul Serviciului Organizare si Protectia Muncii ( SOPM ) asigura intocmirea tuturor formalitatilor necesare in vederea formarii/perfectionarii profesionale continue a salariatilor din aparatul propriu (conform PG-PMB-09) si tine evidenta cursurilor de formare/perfectionare profesionala efectuate de salariatii PMB, in conformitate cu schema prezentata mai jos.

DRU - SOPM - centralizeaza propunerile si le analizeaza

 

Directiile PMB trimit DRU propuneri

 

DRU - SOPM - analizeaza ofertele, le selecteaza si le transmite directiilor PMB in vederea efectuarii de propuneri de participare a salariatilor

 

DRU - SOPM - primeste oferte de cursuri de la firmele specializate

 

nu sunt fundamentate

SOPM - intocmeste documentatia de participare la curs a salariatilor si obtine viza DACC

 

DRU - SOPM transmite documentatia la DFC

 

SOPM informeaza organizatorul asupra datelor persoanelor participante

 

Salariatii participa la cursul de formare / perfectionare

 

SOPM - actualizeaza baza de date cu noile cursuri si salariati care au participat la acestea

 

In termen de 5 zile, salariatii transmit la DRU - SOPM copie dupa diploma / atestat / certificat

 SOPM introduce factura in aplicatia informatica

 

DRU - SOPM certifica factura si da bun de plata

 

Prestatorul emite si transmite factura

 

SOPM indosariaza copiile dupa diploma / atestat / certificat

 


SOPM centralizeaza si indosariaza si rapoartele de evaluare a eficacitatii instruirii

 

Dupa 30 zile, sefii ierarhici directi intocmesc raportul de evaluare a eficacitatii instruirii, pe care il transmit la DRU

 


Pentru Instruirile in domeniul calitatii / mediului - sustinute de organizatii externe, lista persoanelor participante la curs (calitate, mediu), propuse de Directorii de directii/sefii compartimentelor PMB, va fi avizata de directorul Directiei Managementul Calitatii. Totodata, Directia Managementul Calitatii intocmeste Programul anual de instruiri calitate/mediu (Anexa nr. 10). In acest an din P.M.B. au participat la cursuri de instruire in auditul de mediu 3 persoane.

Instruirile in domeniul informaticii se realizeaza prin grija Directiei Sisteme Informatice care raspunde si urmareste derularea programelor de instruire in domeniul informaticii, intocmeste si prezinta spre aprobarea conducerii programul anual privind instruirea personalului. Instruirile in domeniul informaticii se realizeaza atat prin organizatii externe specializate cat si prin lectori interni (de regula specialisti din cadrul DSI).

Pana in prezent, in acest an au participat la cursuri de formare pentru obtinerea Licentei Europene de Operare pe Calculator - ECDL (incepatori / avansati) - organizate de CRFCAPL - Bucuresti un numar de 76 salariati, atat functionari publici de conducere cat si de executie.

Procesul de instruire in domeniul protectiei muncii se realizeaza de catre SOPM, pentru persoanele nou angajate in cadrul PMB si pentru directori executivi/executiv adjuncti/generali. La nivelul fiecarui compartiment responsabilitatea instruirii anuale in domeniul protectiei muncii revine sefului de compartiment.

Instruirea in domeniul protectiei muncii pentru personalul muncitor se realizeaza de catre persoana/ele desemnata/e din cadrul Directiei Administrativ Transport conform prevederilor legale si procedurilor specifice aplicabile in vigoare.

Procesul de     instruire in domeniul protectiei muncii se finalizeaza prin completarea Fisei individuale de instructaj privind protectia muncii.

In ultimul an, in P.M.B. s-a pus accent pe formarea specializata postuniversitara, in acest sens in anul universitar 2005/2006 fiind inscrisi la cursuri postuniversitare sau masterate un numar de 120 salariati, astfel;

ASE + CRFCAPL - Bucuresti - 62 salariati (Managementul administratiei publice locale, Guvernare moderna si dezvoltare locala, Managementul institutiilor publice );

SNSPA - 45 salariati (Capacitate administrativa si aquis comunitar, Managementul sectorului public, Puterea executiva si administratia publica, Spatiul public european );

Universitatea Bucuresti, Artifex, Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Ecologica, etc - 13 salariati;

Totodata, in urma analizelor efectuate de DRU in cadrul aparatului propriu al P.M.B. a reiesit necesitatea imbunatatirii abilitatilor de comunicare in relatiile cu clientii, in acest sens un numar de 45 persoane din cadrul Directiei Relatii Publice si Informare precum si dintre cele care indeplinesc munca de secretariat urmand un curs de perfectionare organizat de firma Telephone Doctor si imbunatatind astfel modul in care institutia comunica si relationeaza cu publicul.

De asemenea, in primele luni ale anului 2006 in P.M.B. s-a desfasurat un program concret si efectiv pentru instruire adresat posturilor de top - management, in acest sens un numar de 43 directori participand la un training de Team Building (Dezvoltarea echipei) organizat de firma CODECS la Sinaia si un numar de 61 sefi serviciu participand la un curs de Abilitati de Comunicare organizat de firma TMI - Romania.

Evaluarea eficacitatii instruirii profesionale /in domeniul calitatii/mediului/informaticii

Evaluarea performantei are un rol central si constituie un element important sau o componenta a sistemului managementului resurselor umane, fiind un punct de pornire in stabilirea necesitatii .de instruire a functionarilor publici.

Prin intermediul procesului de evaluare si monitorizare se controleaza progresul inregistrat in implementarea masurilor si activitatilor privind instruirea functionarilor publici. Evaluarea presupune revizuirea periodica si sistematica a procesului de implementare, a rezultatelor si a impactului programelor de instruire in functie de scopurile si obiectivele institutiilor si autoritatilor publice (obiective generale si obiective specifice).

Ca urmare, evaluarea si monitorizarea furnizeaza baza pentru corectarea implementarii strategiei de instruire curenta si furnizeaza o sursa de informatii pentru o evaluare ulterioara. Evaluarea asigura o contributie valoroasa la formularea viitoarei strategii de instruire.

Evaluarea cursurilor de instruire se poate face:

a. prin evaluarea programelor de instruire imediat dupa implementarea acestora. Acest fapt ar putea fi pus in aplicare prin intermediul furnizorilor de instruire care vor distribui si strange chestionarele atat de la participantii la instruire cat si de la formatori, pentru clarificarea diferitelor aspecte ale procesului de instruire;

b. prin evaluarea impactului instruirii asupra performantelor la locul de munca. Prin aceste informatii se vor vedea rezultatele palpabile in cresterea nivelului performantei. Evaluarea trebuie realizata de catre directia de Resurse Umane (DRU) din cadrul PMB.

Dupa efectuarea cursului, persoanele care au fost instruite transmit la DRU (in termen de 5 zile ), cu adresa de inaintare, copii ale adeverintelor, certificatelor sau diplomelor obtinute. Acestea se pastreaza la DRU, unde se introduc in dosarul profesional al angajatului. O copie a certificatului, adeverintei sau diplomei obtinute se pastreaza si in cadrul directiei in care este angajata persoana care a urmat cursul.

Evaluarea eficacitatii procesului de instruire externa (profesionala /calitate, mediu/ informatica) se realizeaza prin urmarirea modului de aplicare a cunostintelor dobandite de salariatul in cauza intr-o perioada de 30 de zile calendaristice de la data obtinerii certificatului/ atestatului/ diplomei de absolvire a cursului, de catre seful ierarhic. Rezultatele evaluarii vor fi documentate intr-un Raport de evaluare a eficacitatii instruirii (Anexa nr. 11) care va fi avut in vedere la intocmirea urmatorului raport de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale.

Ulterior, aceste rapoarte sunt transmise la DRU care prin intermediul SOPM la centralizeaza si indosariaza.

Evaluarea eficacitatii instruirii pentru auditori interni se face de catre Responsabilul programului de audit din PMB.

In urma actualizarii bazei de date (in aplicatia Siveco din sistemul informatic integrat ce functioneaza in cadrul P.M.B.) de catre SOPM cu noile cursuri si salariati care au participat la acestea se pot scoate o serie de rapoarte informative cum ar fi:

Situatia cursurilor de pregatire profesionala - Anexa nr. 12

Listare salariati pe cursuri - Anexa nr. 13

Buget scolarizare - Anexa nr.

Buget scolarizare salariati - Anexa nr.15Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1931
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved