Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


REGULAMENTUL PERSONALULUI OPERATOR AL STATIILOR DE RADIOCOMUNICATII DIN ROMANIA

Aeronautica+ Font mai mare | - Font mai micREGULAMENTUL PERSONALULUI OPERATOR AL STATIILOR DE RADIOCOMUNICATII DIN ROMANIA

DECIZIEprivind aprobarea Regulamentului personalului operator

al statiilor de radiocomunicatii din Romania

Art. 1 Prezenta decizie se aplica personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din Romania.

Art. 2 Conditiile de autorizare si obligatiile personalului operator al statiilor de radiocomunicatii in serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara si serviciul mobil terestru sunt stabilite prin Regulamentul personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din Romania, cuprins in Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 3 - Competentele titularilor de certificate de operator sunt precizate in Anexa nr. 2 la prezenta decizie.

Art. 4 - Cuantumul tarifelor percepute de IGCTI pentru examinarea personalului operator al statiilor de radiocomunicatii si de prelungire a certificatelor de operator al statiilor de radiocomunicatii prevazute in Anexa nr. 3 la prezenta decizie.

Art. 5 - (1) Continutul cadru al programelor de examinare in vederea obtinerii certificatelor de operator sunt cuprinse in Anexele nr. 4 - 10 la prezenta decizie.

(2) Programele de examinare prevazute la alin. (1) vor fi disponibile intr-o forma actualizata pe pagina de Internet a IGCTI.

Art. 6 - Anexele nr. 1-10 sunt parte integranta din prezenta decizie.

Art. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, inceteaza valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 213 din 7 iulie 1997 privind aprobarea Regulamentului personalului de operare a statiilor de radiocomunicatii din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 180 bis din data de 1 august 1997.

PRESEDINTE

MARIUS CATALIN MARINESCU

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 52 / 19.01.2006

Nr. 699/20.12.2005

Anexa nr. 1

REGULAMENTUL

personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din Romania

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1 - Prezentul Regulament stabileste conditiile de autorizare si obligatiile personalului operator al statiilor de radiocomunicatii in serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara si serviciul mobil terestru, pentru operarea statiilor de radiocomunicatii in conditiile tehnice si operationale prevazute in licentele de utilizare a frecventelor radio.

Art. 2 - (1) Abrevierile din cuprinsul prezentului Regulament au urmatoarele semnificatii:

a)      O.U.G. nr. 79/2002 - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)      LUF - Licenta de utilizare a frecventelor radio;

c)      AAF - Autorizatie de asignare a frecventelor radio;

d)      IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

e)      ANRC - Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii

f)        TNABF - Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente;

g)      UIT - Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor;

h)      SOLAS - Conventia internationala cu privire la salvarea vietii umane pe mare;

i)        STCW - Conventia internationala cu privire la standardele de instruire, certificare si cart;

j)        SAR - Conventia internationala cu privire la cautare si salvare;

k)      GMDSS - Sistemul mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare;

l)        GOC - Certificat general de operator in sistemul GMDSS;

m)    ROC - Certificat restrans de operator in sistemul GMDSS;

n)      LRC - Certificat general de operator pentru ambarcatiuni de agrement care utilizeaza tehnici si reguli din sistemul GMDSS si a caror dotare nu intra sub incidenta SOLAS;

o)      SMMS - Serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit;

p)      SMAS - Serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit;

q)      SMT - Serviciul mobil terestru

r)       SRCNI - Serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara;

s)       IMO - Organizatia Maritima Internationala;

t)        ICAO - Organizatia Internationala Aeronautica Civila.

(2) In intelesul prezentului Regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:

a)      personal operator al statiilor de radiocomunicatii personalul care opereaza, indruma si coordoneaza statiile de radiocomunicatii;

b)      certificat de operator - actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, atribuie persoanelor fizice dreptul de a opera statii de radiocomunicatii in conditiile indeplinirii cerintelor stabilite prin Regulamentul radiocomunicatiilor al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, prin hotararile Organizatiei Maritime Internationale si cele ale Organizatiei Aeronautice Civile Internationale;

c)      statie coordonatoare statia de radiocomunicatii care coordoneaza traficul in cadrul unei retele de radiocomunicatii;

d)      operator statie coordonatoare personalul care opereaza statii coordonatoare ale unei retele de radiocomunicatii.

e)      statie de radiocomunicatii - unul sau mai multe emitatoare si receptoare sau un ansamblu de emitatoare si receptoare, inclusiv echipamentele accesorii acestora, necesare intr-un amplasament pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicatii;

f) operator statie de radiocomunicatii personalul care opereaza statii de radiocomunicatii.

In cuprinsul prezentului Regulament sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) - b) din Decizia Presedintelui Inspectoratului general pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radio.

Art. 3 - In conformitate cu prevederile legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice, titularul licentei de utilizare a frecventelor radio este raspunzator pentru operarea statiei, respectiv a statiilor din retea.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operarea statiilor de radiocomunicatii ale navelor si aeronavelor aflate in voiaj cade in responsabilitatea comandantului navei sau aeronavei.

(3) In scopul desfasurarii in conditii optime a activitatii de radiocomunicatii, titularul licentei de utilizare a frecventelor radio este obligat sa desemneze, prin decizie scrisa, o persoana, numita responsabil cu radiocomunicatiile, care indruma, coordoneaza si controleaza in mod practic si operativ activitatea statiilor de radiocomunicatii.

(4) Conditiile pentru ca o persoana sa poata fi imputernicita a indeplini sarcina de responsabil cu radiocomunicatiile sunt urmatoarele :

a)      sa aiba o functie sau imputernicire care sa-i asigure autoritatea necesara asupra operatorilor statiilor ce intra sub coordonarea sa;

b)      sa aiba o calificare care sa-i permita operarea oricareia dintre statiile coordonate, cu exceptia serviciului mobil terestru;

c)      sa fie titular al unui certificat de operator emis de IGCTI, corespunzator serviciului de radiocomunicatii in care acesta lucreaza, cu exceptia serviciului mobil terestru.

(5) In cazul in care titularul licentei de utilizare a frecventelor radio este o persoana fizica, responsabilul cu radiocomunicatiile va fi chiar persoana in cauza, aceasta trebuind sa se conformeze prevederilor alin. (4).

Art. 4 - (1) Operarea statiilor de radiocomunicatii din serviciile mentionate in cuprinsul art. 1 este permisa numai persoanelor care sunt titulare ale certificatului de operator corespunzator serviciului de radiocomunicatii si statiei respective; in cazul serviciului mobil terestru responsabilul cu radiocomunicatiile si operatorii statiilor coordonatoare sunt obligati sa detina un certificat general de operator, respectiv certificat restrans de operator, alt gen de personal operator din cadrul serviciului mobil terestru fiind exceptat de la obligatia detinerii de certificate de operator in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent statiile de nava sau aeronava aflate in afara granitelor tarii si al caror operator titular este in imposibilitate absoluta de a asigura serviciul, in acest caz fiind aplicabile urmatoarele prevederi:

a)      statia poate fi coordonata pana la prima sosire intr-un port sau aeroport romanesc de catre un operator titular al unui certificat corespunzator categoriei statiei, eliberat de un organism competent al unui stat membru al UIT, in conformitate cu prevederile Regulamentului Radiocomunicatiilor al UIT;

b)      statiile de nava sau aeronava al caror operator autorizat este in imposibilitate absoluta de a asigura serviciul pot fi coordonate in cazuri de absoluta urgenta, survenite in timpul unui zbor sau al unui voiaj national sau international, in mod provizoriu pana la incetarea starii de urgenta sau pana la ajungerea intr-un port sau aeroport, de catre o alta persoana din echipaj care nu este titulara a certificatului de operator;

c)      activitatea persoanei mentionate la punctul b) se va limita la semnalele si mesajele de primejdie, urgenta si siguranta, mesajele ce privesc in mod direct siguranta vietii, precum si mesajele urgente referitoare la miscarea navelor sau aeronavelor.

(3) Persoanele mentionate la alin. (2) sunt obligate sa pastreze secretul radiocomunicatiilor, conform prevederilor Regulamentului Radiocomunicatiilor al UIT;

(4) Imediat dupa sosirea intr-un port sau aeroport, operatorul neautorizat va fi inlocuit de catre un operator autorizat.

CAPITOLUL II

Autorizarea operatorilor statiilor de radiocomunicatii

Art. 5 - (1) Autorizarea personalului operator al statiilor de radiocomunicatii se realizeaza prin emiterea de catre IGCTI a certificatului de operator, numit in continuare certificat.

(2) Certificatul de operator cuprinde serviciul de radiocomunicatii efectuat prin statia/statiile de radiocomunicatii operate de titular.

(3) Se emit urmatoarele tipuri si categorii de certificate:

a)      certificat de operator pentru serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, acordate in conformitate cu Sectiunea a II-a, art. 37 din Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT; acest tip de certificat poate fi certificat general de operator radiotelefonist sau certificat restrans de operator radiotelefonist;

b)      certificat de radioelectronist pentru serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, acordate in conformitate cu Sectiunea a II-a, art. 47 din Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT si Raportul CEPT ERC 24/1994; acest tip de certificat poate fi certificat de radioelectronist clasa I sau certificat de radioelectronist clasa a II-a in sistemul GMDSS;

c)      certificat de operator pentru serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, acordate in conformitate cu Regulamentul radiocomunicatiilor Sectiunea a II-a, art. 47 din Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT si Decizia CEPT ERC/DEC/(99)01; acest tip de certificat poate fi certificat general de operator (prescurtat GOC) sau certificat restrans de operator (prescurtat ROC) in sistemul GMDSS;

d)      certificat de operator pentru statii de coasta in sistemul GMDSS, acordat in conformitate cu Circulara IMO 33/COMSAR nr. T2-NAVSEC/2.6.1 din 26.02.2004;

e)      certificat de operator pentru serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, acordat in conformitate cu Anexa nr. 5 a Aranjamentului regional cu privire la serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, Basel 2000;

f)        certificat general de operator radio pentru ambarcatiuni de agrement in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit (GMDSS-LRC), acordat in conformitate cu Rezolutia 343 (WRC-97) si Recomandarea CEPT ERC 31-05 E;

g)      certificatul de operator pentru serviciul mobil terestru; acest tip de certificat poate fi certificat general de operator radiotelefonist sau certificat restrans de operator radiotelefonist.

Certificatele mentionate la alin. (3) se elibereaza persoanelor care au obtinut calificativul "admis" la examenele prevazute la Capitolul III.

(5) Competentele titularilor certificatelor de operator mentionate la alin. (3), pentru fiecare categorie de certificat au continutul din Anexa nr. 2 la prezenta decizie.

(6) Certificatul general de operator include toate competentele certificatului restrans de operator.

(7) Titularul certificatului general de operator si al celui restrans de operator in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit precum si in serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, au dreptul de a opera si statii apartinand serviciului mobil terestru.

Art. 6 - (1) Examenele pentru obtinerea certificatului de operator in SMMS, SMAS si SRCNI se organizeaza de catre IGCTI la sediul central din Bucuresti.

(2) Examenele pentru obtinerea certificatelor de operator in SMT se organizeaza de catre directiile teritoriale ale IGCTI, de regula, in localitatile in care acestea isi au sediul, in lunile mai si septembrie.

(3) In afara sesiunilor ordinare, IGCTI poate organiza sesiuni extraordinare de examinare si la alte date si in alte localitati.

Art. 7 - Comisia de examinare este numita prin decizie a presedintelui IGCTI; comisia de examinare in cazul SMT este numita prin decizie a directorului directiei teritoriale a IGCTI in cauza.

CAPITOLUL III

Procedura emiterii certificatului de operator

Sectiunea 1

Inscrierea la examen

Art. 8 (1) Cu scopul desfasurarii in conditii de maxima eficienta a examinarilor pentru obtinerea certificatelor de operator pentru serviciile aeronautice si maritime, IGCTI va incheia protocoale de colaborare cu unitati de pregatire acreditate de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, respectiv de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.

(2) Protocoalele mentionate la alin. (1) vor stabili faptul ca respectiva unitate indeplineste conditiile de organizare a acestor cursuri din punctul de vedere al reglementarilor interne si internationale privind radiocomunicatiile; de asemenea, prin intermediul acestor protocoale se vor recunoaste de catre IGCTI probele de frazeologie standard, probele privind procedurile specifice utilizate in radiocomunicatiile aeronautice/maritime si trafic radiotelefonic specific, dupa caz, probele privind cunostintele tehnice referitoare la radioelectronica, intretinerea si depanarea echipamentelor de radiocomunicatii din sistemul GMDSS, precum si probele de simulator privind operarea statiilor de radiocomunicatii in cazul SMMS, SMAS si SRCNI.

(3) Programele analitice de pregatire a operatorilor de statii de radiocomunicatii pentru SMMS, SMAS si SRCNI ale unitatilor mentionate alin. (1) vor fi avizate de catre IGCTI din punctul de vedere al respectarii reglementarilor interne si internationale privind radiocomunicatiile, cu scopul recunoasterii de catre IGCTI a adeverintelor de instruire eliberate de catre acestea.

(4) Lista unitatilor cu care IGCTI are incheiate astfel de protocoale va fi disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

Art. 9 - (1) Pentru a fi inscris la examen, in vederea obtinerii certificatului de operator al statiilor de radiocomunicatii pentru SMMS, SMAS si SRCNI solicitantul trebuie sa fie titular al unei adeverinte eliberate in conformitate cu prevederile art. 8 care sa ateste absolvirea programului de instruire in cauza.

(2) In afara conditiei prevazute la alin. (1) candidatii pentru obtinerea certificatelor de operator de statie de coasta in sistemul GMDSS si a certificatelor de operator radioelectronist clasele I si a II-a trebuie sa faca dovada ca sunt titulari de certificat GOC; pentru certificatul de operator radioelectronist clasele I si a II-a, candidatii trebuie sa fie posesori de brevet de ofiter maritim.

(3) Pentru a fi inscris la examen, in vederea obtinerii certificatului de operator al statiilor de radiocomunicatii pentru SMT, este necesara dovada absolvirii cursurilor gimnaziale.

(4) Candidatii pentru obtinerea certificatelor de operator vor depune o cerere de inscriere la examen in termen de 5 zile lucratoare inainte de desfasurarea examenelor.

(5) In cazul examenelor pentru obtinerea certificatului de operator in SMMS, SMAS si SRCNI, inscrierea la examen se poate realiza si prin intermediul unitatilor de pregatire cu care IGCTI are incheiate protocoale in conformitate cu art. 8.

(6) Cererea tip este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI si va fi insotita de urmatoarele documente:

a)      copie dupa cartea/buletinul de identitate sau pasaport pentru cetatenii straini;

b)      copie dupa adeverinta de absolvire al cursului de operator statii de radiocomunicatii din serviciile mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, mobil maritim, mobil maritim prin satelit, radiotelefonic pe caile de navigatie inferioara, dupa caz;

c)      o fotografie recenta 3x4 cm, tip pasaport;

d)      dovada achitarii tarifului de examinare.

(7) Copia documentului mentionat la alin. (6) lit. b) va fi legalizata sau insotita de original pentru conformitate.

Sectiunea 2

Probele de examen, evaluarea raspunsurilor, rezultatele examenelor

Art. 10 - (1) Pentru certificatul de operator in serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit probele de examen sunt urmatoarele:

a)      cunostinte generale despre serviciul radiotelefonic aeronautic, regulamente interne si internationale (proba scrisa);

b)      limba engleza - frazeologia standard a legaturilor radio stabilita de ICAO (proba scrisa desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8);

c)      proceduri specifice utilizate in radiocomunicatiile aeronautice si trafic radiotelefonic specific (proba scrisa desfasurata in unitatile de pregatire cu care IGCTI a incheiat protocoale in conformitate cu prevederile art. 8).

(2) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), in cazul certificatului general de operator radiotelefonist cuprinde un set de 30 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet; pentru certificatul restrans de operator radiotelefonist proba cuprinde un set de 15 intrebari, fiecare intrebare avand patru variante de raspuns dintre care numai unul este corect si complet.

(3) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), in cazul certificatului general de operator radiotelefonist cuprinde un set de 10 propozitii de tradus din limba engleza in limba romana; pentru certificatul restrans de operator radiotelefonist proba cuprinde un set de 5 propozitii de tradus din limba engleza in limba romana.

(4) Proba desfasurata in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. c), in cazul certificatului general de operator radiotelefonist cuprinde un set de 15 intrebari iar pentru certificat restrans de operator radiotelefonist proba cuprinde un set de 10 intrebari.

(5) Sunt declarati admisi candidatii care indeplinesc, la toate probele, urmatoarele criterii de evaluare :

a)        pentru proba descrisa la alin. (1) lit. a) sunt necesare minimum 23 raspunsuri corecte pentru certificatul general de operator si 12 raspunsuri corecte pentru certificatul restrans de operator.

b)        pentru proba descrisa la alin. (1) lit. b) este necesara obtinerea cel putin a notei 7 (notare de la 1 la 10);

c)        pentru proba descrisa la alin. (1) lit. c) sunt necesare minimum 11 raspunsuri corecte pentru certificatul general de operator si 7 raspunsuri corecte pentru certificatul restrans de operator.

(6) Programa analitica pentru probele mai sus mentionate are continutul cadru cuprins in Anexa nr. 4 la prezenta decizie.

Sectiunea 3

Eliberarea certificatelor

Art. 18 - (1) In termen de 15 zile de la data anuntarii rezultatelor, unitatile IGCTI emit certificatele de operator ale candidatilor declarati "admis", dar numai dupa prezentarea dovezii achitarii taxei extrajudiciare de timbru datorata bugetului local in raza caruia s-a organizat examinarea.

(2) Lista actualizata a detinatorilor de certificate de operator va fi disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

CAPITOLUL IV

Dispozitii administrative privind certificatul de operator

Art. 19 - (1) Certificatul de operator este valabil timp de 5 ani de la data examenului la care candidatul a fost declarat "admis".

(2) Valabilitatea certificatelor de operator se poate prelungi pentru o noua perioada de 5 ani numai daca titularul certificatului de operator prezinta la unitatea IGCTI care a emis certificatul dovada ca a lucrat efectiv ca operator radio cel putin 2 ani in perioada de valabilitate a certificatului.

(3) Prelungirea valabilitatii certificatelor de operator in SMMS si SRCNI pentru o perioada de inca 5 ani, se va face in baza adeverintei de absolvire a unui curs de reconfirmare, eliberata de o unitate de pregatire in conformitate cu prevederile art. 8.

(4) In cazul in care nu se prezinta dovada mentionata la alin. (2) valabilitatea certificatului de operator se prelungeste numai daca titularul este declarat "admis" in cadrul unei noi examinari, corespunzatoare certificatului respectiv.

(5) Pentru prelungirea valabilitatii certificatelor de operator solicitantul va inainta o cerere, depusa in cursul ultimului an de valabilitate si va fi insotita de urmatoarele documente:

a)      copie dupa cartea/buletinul de identitate sau pasaport pentru cetatenii straini;

b)      certificatul vechi;

c)      o fotografie recenta 3x4 cm, tip pasaport;

d)      dovada ca a lucrat efectiv 2 ani in perioada de valabilitate a certificatului;

e)      pentru SMMS si SRCNI, copia adeverintei de absolvire a cursului de reconfirmare;

f)        dovada achitarii tarifului de prelungire.

(6) Copile documentelor mentionate la alin. (5) lit. a) si e) vor fi legalizate sau insotite de original pentru conformitate.

Art. 20 - (1) In cazul in care certificatul de operator este prezentat pentru prelungirea valabilitatii dupa expirarea termenului de valabilitate, dar nu la mai mult de un an dupa acest termen, prelungirea valabilitatii se va efectua incepand cu data prezentarii cererii.

(2) In perioada dintre data expirarii valabilitatii certificatului de operator si data prelungirii valabilitatii acestuia este interzisa operarea statiilor de radiocomunicatii.

Art. 21 - (1) Titularul unui certificat de operator care a fost pierdut, deteriorat sau distrus trebuie sa depuna la unitatea emitenta, in termen de 15 zile de la pierdere, deteriorare sau distrugere, o cerere    insotita de urmatoarele documente:

a)      copie dupa cartea/buletinul de identitate sau pasaport pentru cetatenii straini;

b)      dovada publicarii pierderii intr-un ziar cu circulatie nationala;

c)      o fotografie recenta 3x4 cm, tip pasaport.

Art. 22 In cazul in care numele titularului unui certificat de operator a fost schimbat in mod legal, acesta trebuie sa anunte in scris unitatea care a emis certificatul, in termen de 15 zile de la intervenirea modificarii.

(2) Cererea pentru schimbarea numelui titularului certificatului de operator trebuie sa fie insotita de:

a)      copie dupa cartea/buletinul de identitate sau pasaport pentru cetatenii straini;

b)      o fotografie recenta 3x4 cm, tip pasaport.

(3) Copia documentului mentionat la alin. (2) lit. a) va fi legalizata sau insotita de original pentru conformitate.

Art. 23 Modificarea sau falsificarea certificatelor de operator, precum si ajutorul dat altor persoane pentru a savarsi aceste fapte, se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

(2) Aceleasi prevederi se aplica si persoanelor care folosesc certificate de operator eliberate in numele altor persoane.

CAPITOLUL V

Obligatiile personalului operator al statiilor de radiocomunicatii

Art. 24 - (1) Titularii certificatelor de operator au urmatoarele obligatii:

a)      sa opereze/coordoneze numai statii autorizate in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare privind radiocomunicatiile;

b)      sa opereze/coordoneze numai statii corespunzatoare tipului si categoriei certificatului de operator al carui titular este;

c)      sa opereze statia numai in limita datelor inscrise in autorizatia de asignare a frecventelor, cu respectarea reglementarilor si normelor in vigoare privind caracteristicile tehnice ale emisiilor, procedurilor de trafic, formei si continutului mesajelor, evidentei activitatii statiilor, precum si cu celelalte prevederi ale actelor normative in vigoare privind radiocomunicatiile; in acest scop, trebuie sa exercite un control permanent si eficace asupra emisiilor statiei pe care o opereaza sau de care raspund si sa ia imediat masurile care se impun pentru inlaturarea abaterilor;

d)      sa sesizeze IGCTI in cazul in care asupra sa se exercita presiuni pentru a incalca sau permite incalcarea datelor inscrise in licenta de utilizare a frecventelor radio si/sau in autorizatia de asignare a frecventelor radio sau a prevederilor actelor normative in vigoare;

e)      sa nu intercepteze in mod intentionat traficul statiilor care nu sunt corespondenti autorizati ai statiei si sa nu ia legatura cu asemenea statii iar in cazul in care interceptarea are loc in mod accidental, fara voia lor, sa nu divulge existenta si nici continutul mesajelor receptionate, sa nu le publice si sa nu le foloseasca sub nici o forma;

f)        sa-si insuseasca temeinic prevederile actelor normative in vigoare privind radiocomunicatiile;

g)      sa nu transmita in nici o ocazie si sa nu permita sub nici un motiv transmiterea de semnale neidentificabile;

h)      sa nu transmita si sa nu permita transmiterea de mesaje continand cuvinte sau idei indecente sau insultatoare;

i)        sa nu transmita si sa nu permita transmiterea de semnale false sau inselatoare si sa nu foloseasca indicative, coduri, cifruri, prescurtari sau alte semnale care nu sunt conforme prevederilor legale in vigoare;

j)        sa nu transmita si sa nu permita transmiterea de mesaje sau semnale superflue;

k)      sa respecte cu strictete regulile privind efectuarea probelor si a incercarilor care necesita utilizarea antenelor de emisie;

l)        sa nu interfereze in mod voit alte radiocomunicatii sau semnale iar in cazul in care o asemenea situatie s-a produs fara voia lor, sa inceteze imediat emisia la prima cerere facuta in acest sens de oricare dintre statiile participante la legatura perturbata;

m)    sa nu permita accesul persoanelor care nu poseda certificatele prevazute in prezentul Regulament la aparatura si la instalatiile ce compun statia de radiocomunicatii;

n)      sa coordoneze, sa indrume si sa raspunda pentru activitatea de radiocomunicatii din statiile sau retelele al caror responsabil este, luand operativ masuri pentru asigurarea respectarii prevederilor actelor normative interne si internationale, referitoare la radiocomunicatii;

o)      sa sesizeze titularul de licenta despre deficientele si abaterile constatate in activitatea de radiocomunicatii al caror responsabil este si sa propuna masuri pentru remedierea lor;

p)      sa raspunda in termen la solicitarile IGCTI, referitoare la activitatea statiilor sau retelelor pe care le coordoneaza;

q)      sa aiba in timpul serviciului, asupra sa sau la statie, certificatul de operator;

r)       sa completeze corect si lizibil jurnalul de trafic.

(2) Prevederile alin (1) lit. e) nu se aplica in cazul calamitatilor naturale si in cazul situatiilor umanitare, precum si situatiilor care pun in primejdie vieti umane sau bunuri materiale.

(3) In cazurile prevazute in alineatul precedent, operatorul statiei de radiocomunicatii trebuie sa-si aduca contributia, facand uz de toate cunostintele, aptitudinile si posibilitatile de care dispune si sa informeze despre aceste situatii persoana care exercita autoritatea asupra statiei.

CAPITOLUL VI

Control si sanctiuni

Art. 25 Titularul licentei de utilizare a frecventelor radio precum si personalul operator al statiilor de radiocomunicatii este obligat sa acorde tot concursul persoanelor care efectueaza controlul si sa remedieze, in termenele fixate, deficientele constatate.

Art. 26 - Abaterile de la prevederile prezentului Regulament se sanctioneaza conform legislatiei privind regimul contraventiilor din domeniul operarii statiilor de radiocomunicatii, precum si a oricarui alt act normativ in vigoare.

Art. 27 - In cazul unor abateri grave sau repetate, IGCTI dispune, prin decizie, suspendarea pe termen limitat a dreptului de operare a statiei de radiocomunicatii sau retragerea definitiva a certificatului de operator, dupa caz.

HOTARARE nr. 236 din 16 februarie 2006 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul operarii statiilor de radiocomunicatii

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. , cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1

Prezenta hotarare are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatii de control al persoanelor care opereaza statii de radiocomunicatii din Romania, precum si sanctionarea contraventiilor din domeniul operarii statiilor de radiocomunicatii.

Reglementarea acestei activitati are drept scop utilizarea eficienta a spectrului de frecvente radio si evitarea aparitiei perturbatii lor electromagnetice.

Art. 2

Constituie contraventii in domeniul operarii statiilor de radiocomunicatii urmatoarele fapte:

a)operarea in vederea coordonarii activitatii de radiocomunicatii sau operarea statiilor de radiocomunicatii, dupa caz, apartinand serviciilor mobil maritim si pe caile de navigatie interioara, fix si mobil aeronautic, mobil terestru, amator de catre persoane care nu detin ori carora le-au fost suspendate certificatele de operator de statii de radiocomunicatii/autorizatiile in serviciul de amator eliberate, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

b)operarea unei statii de radiocomunicatii apartinand serviciilor mobil maritim si pe caile de navigatie interioara, fix si mobil aeronautic, mobil terestru, amator fara a detine certificatul corespunzator de operator/autorizatia in serviciul de amator, cu exceptia cazurilor prevazute de reglementarile legale in vigoare;

c)nerespectarea regulilor de procedura a desfasurarii traficului de radiocomunicatii;

d)transmiterea sau acordarea permisiunii de a transmite semnale ori mesaje neidentificabile de la statiile de radiocomunicatii, precum si de semnale false, inselatoare sau alte semnale neautorizate, neemiterea indicativului de apel, cu exceptia cazurilor prevazute de reglementarile legale in vigoare;

e)intrarea in legatura cu statii de radiocomunicatii care nu sunt corespondenti autorizati ai retelei, precum si cu statii de radiocomunicatii care nu isi dau indicativul de apel, cu exceptia situatiilor de primejdie stabilite prin alte acte normative in vigoare;

f)transmiterea de corespondenta cu alt caracter decat cel prevazut in Regulamentul personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din Romania si Regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din Romania, emise de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, sau omiterea sesizarii organelor competente in cazul receptionarii acesteia, cu exceptia situatiilor de primejdie stabilite prin alte acte normative in vigoare;

g)nerespectarea regulilor privind emisiunile de incercare si reglaj, prevazute in alte acte normative in vigoare;

h)interferarea in mod voit a traficului altor statii de radiocomunicatii;

i)nerespectarea normelor privind evidenta activitatilor statiilor de radiocomunicatii;

j)operarea unei statii de radiocomunicatii a carei functionare nu este autorizata conform reglementarilor in vigoare sau care are autorizatia suspendata;

k)neacceptarea sau obstructionarea efectuarii controlului de catre personalul imputernicit al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, in conformitate cu prevederile legale in domeniu;

l)neacceptarea sau obstructionarea actiunilor de sigilare, intreprinse, in conditiile legii, de catre personalul imputernicit al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, a statiilor de radiocomunicatii care nu functioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 3

Contraventiile prevazute la art. 2 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

a)cele prevazute la art. 2 lit. a), c) e), f), g) si i), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.300 lei (RON);

b)cele prevazute la art. 2 lit. b), d) si j), cu amenda de la 1.300 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c)cele prevazute la art. 2 lit. h), k) si I), cu amenda de la 2.200 lei (RON) la 3.300 lei (RON).

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 4

Amenda se aplica pentru fiecare aparat, echipament sau instalatie in parte, iar in cazul repetarii faptelor, agentul constatator poate propune suspendarea autorizatiei pentru o perioada de pana la 6 luni sau retragerea acesteia.

Art. 5

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 6

Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. , cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7

Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 890/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul radiocomunicatiilor si al protectiei radioelectrice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 22 decembrie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Francu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor,

Zsolt Nagy

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bitu,

secretar de stat

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 181 din data de 24 februarie 2006

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art. 28 - (1) Operatorul unei statii de radiocomunicatii aflata in primejdie poate sa utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a atrage atentia asupra sa, a-si semnala pozitia si a obtine ajutor.

(2) Operatorul unei statii de radiocomunicatii care receptioneaza un mesaj de primejdie poate sa utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a ajuta persoanele aflate in primejdie.

Art. 29 - Prevederile prezentului Regulament nu se aplica:

a)      personalului operator al statiilor de radiocomunicatii apartinand autoritatilor publice competente in domeniul apararii nationale, sigurantei nationale si ordinii publice care lucreaza pe frecvente radio din benzi cu utilizare guvernamentala sau pe frecvente radio din benzile cu utilizare neguvernamentala asignate temporar pentru utilizare guvernamentala;

b)      statiilor din serviciul de amator a caror operare este reglementata prin Regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din Romania.

Extras Anexa nr. 2

COMPETENTELE TITULARILOR DE CERTIFICATE DE OPERATOR

TIPUL

SERVICIULUI

CATEGORIA CERTIFICATULUI

COMPETENTE

I. Serviciul mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit

A) certificat general de operator de radiocomunicatii

Titularul acestui certificat poate opera toate statiile de radiocomunicatii de aeronava sau statiile aeronautice de sol.

Anexa nr. 3

LISTA

cuprinzand tarifele percepute de IGCTI pentru examinarea personalului operator al statiilor de radiocomunicatii si de prelungire a certificatelor de operator al statiilor de radiocomunicatii

Art. 1 Tarifele percepute pentru emiterea certificatelor de operator a statiilor de radiocomunicatii sunt fara T.V.A. si se vor achita inaintea depunerii cererii pentru emiterea certificatelor sau pentru prelungirea acestora.

Art. 2 Se excepteaza de la plata tarifelor pentru examinarea personalului operator de statii de radiocomunicatii elevii si studentii la cursuri de zi pe durata studiilor.

Tarif pentru examinarea personalului operator al statiilor de radiocomunicatii

30 RON

Tarif pentru prelungirea certificatelor de operator al statiilor de radiocomunicatii

5 RON

Anexa nr. 4

PROGRAMA DE EXAMINARE

in vederea obtinerii certificatelor general si restrans de operator in serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit

-continut cadru -

Nota: Varianta actualizata este disponibila pe pagina de Internet a IGCTI.

CUPRINS

A. REGULAMENTE INTERNE SI INTERNATIONALE DE RADIOCOMUNICATII

A1.    Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT

A2.    Regulamentul personalului de operare al statiilor de radiocomunicatii din Romania

B. PROCEDURI SPECIFICE UTILIZATE IN RADIOCOMUNICATIILE AERONAUTICE

B1. Proceduri specifice utilizate in radiocomunicatiile aeronautice

B2. Prescurtari si abrevieri

B3.    Prevederi privind radiocomunicatiile aeronautice elaborate de catre Organizatia Aeronautica Civila Internationala

B4.    Inregistrarea mesajelor

C. TRAFIC RADIOTELEFONIC SPECIFIC

C1.    Prescurtari si expresii conventionale in radiotelefonie

C2. Proceduri de comunicatii in radiotelefonie

D. CUNOSTINTE AUXILIARE PENTRU COMUNICATII GENERALE IN SERVICIILE MOBIL AERONAUTIC SI MOBIL AERONAUTIC PRIN SATELIT

D1.    Cunostinte de limba engleza, scris si vorbit, pentru efectuarea comunicatiilor privind siguranta vietii umanePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2502
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved