Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Elaborarea documentatiei de Studiu de fezabilitate

Agricultura+ Font mai mare | - Font mai micCONSILIUL LOCAL TULCEA

APROBAT,DIRECTOR GENERAL,

Nr. ___________ din ___ septembrie 2008

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

privind Elaborarea documentatiei de Studiu de fezabilitate

"MODERNIZARE PIATA NOUA" -

PRIN PROCEDURA - CERERE DE OFERTA

CUPRINS

SECTIUNEA I FISA DE DATE A ACHIZITIEI - pag.3

SECTIUNEA II CAIET DE SARCINI

II.1 TEMA DE PROIECTARE - pag.14

II.2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII - pag.17

SECTIUNEA III CONTRACT DE SERVICII - pag.20

SECTIUNEA IV FORMULARE - pag.24

SECTIUNEA V Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac -pag.53

SECTIUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SERVICII - CERERE DE OFERTA

La depunerea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile, formularele, caietul de sarcini, clauzele contractuale si specificatiile continute in aceasta documentatie de atribuire.

Anexele si formularele prevazute in cadrul documentatiei de atribuire trebuie completate in mod corespunzator. Formularele, declaratiile si certificatele prevazute trebuie semnate (nume, prenume, semnatura) si stampilate, in original, daca nu se specifica altfel, de persoanele sau institutiile autorizate.

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire:

Localitate:

Cod postal:

Persoana de contact:

E-

I. b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agentii nationale

autoritati locale

□ alte institutii guvernate de legea publica

□ institutie europeana/organizatie internationala

X altele - servicii publice

servicii publice centrale

□ aparare

□ ordine publica/siguranta nationala

□ mediu

□ economico-financiare

□ sanatate

□ constructii si amenajarea teritoriului

□ protectie sociala

□ cultura, religie si actv. recreative

□ educatie

□ activitati relevante

□ energie

□ apa

□ posta

□ transport

X altele: servicii administrare piete agroalimentare

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante

da

nu X

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

X la adresa mai sus mentionata

□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari

Data: 28 octombrie 2008;

Ora limita : 1600;

Adresa : Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, judetul Tulcea sau in SEAP.

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 29 octombrie 2008.

Toate clarificarile aferente achizitiei vor fi postate la adresa de internet

I c) Cai de atac

Eventualele contestatii se pot depune:

- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

- fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE pentru elaborarea Studiu de fezabilitate

pentru obiectivul de investitii: "Modernizare Piata Noua - Tulcea".

I.   1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare:

Obiectul contractului consta in servicii de proiectare asa cum au fost solicitate in caietul de sarcini, pentru obiectivul de investitii: "Modernizare Piata Noua - Tulcea".

(a) Lucrari    □

(b) Produse

(c) Servicii X

Executie    □

Proiectare si executie    □

Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta □

Cumparare

Leasing

Inchiriere □

Cumparare in rate □

Categoria serviciului

2A X

2B □

Principala locatie a lucrarii

Cod CPV □□□□□□□□

Principalul loc de livrare:

Cod CPV □□□□□□□□

Principalul loc de prestare:

La sediul prestatorului si cu dotarea acestuia.

cod CPV 71223000-7 - Servicii de arhitectura pentru lucrari de extindere a constructiilor (Rev.2)

cod CPV 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

cod CPV 71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2);

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :

Contract de achizitie publica X

Incheierea unui acord cadru: □

II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica

ani luni zile 30 ( treizeci)

Documentatie de avizare a lucrarilor de investitii maxim 30 ( treizeci) zile.

II.1.5.Informatii privind acordul-cadru (daca este cazul) - NU ESTE CAZUL

Acordul-cadru cu mai multi operatori Nr. □□□

sau, daca este cazul, nr. □□□ maxim al participantilor la acordul-cadru vizat

Acordul-cadru cu un singur operator □

Durata acordului-cadru:

Durata in ani □□ sau luni □□□

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □

II.1.6) Divizare pe loturi    da □ NU X

Ofertele se depun pe:

un singur lot    □ unul sau mai multe loturi □ toate loturile □

Alte informatii referitoare la loturi:

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ NU X

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiuni, daca exista.)

(Se specifica anexa care cuprinde informatiile privind cantitatile min.-max./scopul contractului.)

Conform Caietul de sarcini.

II.2.2) Optiuni (daca exista)    da NU X

Daca exista, descrierea acestor optiuni:

III. Conditii specifice contractului

III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)

III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere )

III.1.2. Altele (daca DA, descrieti)

da NU X

da □ NU X

da □ NU X

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata

Licitatie deschisa

Licitatie restransa    □

Licitatie restransa accelerata □

Dialog competitiv    □

Negociere cu anunt de participare □

Negociere fara anunt de participare    □

Cerere de oferte    X

Concurs de solutii    □

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica da NU X

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica

IV.3.) Legislatia aplicata:

Se completeaza cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

dupa caz, alte acte normative. (vezi www.anrmap.ro)

- Hotararea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

- Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea 'Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din <LLNK 12008 28 20 301 0 32>Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii'

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului , Domeniul major de interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Participarea la procedura

Participarea la procedura de atribuire este permisa tuturor operatorilor economici.

ATENTIE: Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si la art.181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea candidatului/ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos.

In cazul in care oferta depusa de un operator economic care a subcontractat parte/parti din contract, mai mult de 10% (in exprimare valorica)din acesta, va prezenta documentele si formularele de la capitolele V.1, V.2, pentru fiecare subcontractant ce depaseste acest procent

In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta.

Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.

In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

In cazul in care certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, din motive obiective nu pot fi depuse pana la data limita de depunere a ofertelor, ofertantul are obligatia de a le prezenta ulterior - Comisia de evaluare va transmite ofertantului o solicitare in acest sens, mentionand termenul de depunere a acestora.

Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.

Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.

A nu se folosi prescurtari

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) trebuie sa completeze Declaratii privind eligibilitatea - Formular nr. "12 A"

Solicitat X Nesolicitat □

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) trebuie sa completeze - Formular nr. "12 B".

Solicitat X Nesolicitat □

a. Cerinta obligatorie: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) trebuie sa prezinte Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Ministerul Finantelor Publice, in original sau copie legalizata.

Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre contribuabil si poate fi utilizat de contribuabil pe o perioada de pana la 30 de zile de la data emiterii. In cazul persoanelor fizice, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data emiterii, (art. 109^1, alin. 4 din Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare).

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens.

Solicitat X Nesolicitat □

b. Cerinta obligatorie: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) trebuie sa prezinte Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice eliberat de Primarie, in original sau copie legalizata

Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre contribuabil si poate fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite. Certificatul de atestare fiscala emis in intervalul 25 a lunii - finele lunii este valabil pe toata perioada lunii urmatoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant, (art. 109^2, alin. 4 din Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare).

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens.

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata.

Pe parcursul existentei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii (art. 9, alin 3. Din Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice).

Autorizatie de functionare/altele echivalente in original sau copie legalizata pentru persoane fizice.

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

Solicitat X Nesolicitat □

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractor) trebuie sa completeze Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Prezentare Formular nr. "12 C"

Solicitat X Nesolicitat □

Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri.

Daca o asociere de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Solicitat X Nesolicitat □

Se vor prezenta:

Fisa de Informatii generale (Formularul "B2");

2. Bilantul contabil la 31 decembrie 2005, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara;

3. Bilantul contabil la 31 decembrie 2006, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara;

4. Bilantul contabil la 31 decembrie 2007, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara;

5. Declaratie privind situatia financiara (Formularul "12J");

Solicitat X Nesolicitat □

Daca o asociere de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Daca exista incertitudini referitoare la capacitatea tehnica a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Solicitat X Nesolicitat □

Se vor prezenta:

1. Declaratie privind lista principalelor servicii similare executate in ultimii 3 ani impliniti la data depunerii ofertei (Formularul "12F");

2. Experienta similara (Formularul "B3");

3. Declaratie privind asigurarea cu personal (Formularul "12I"), din care sa rezulte ca au angajata forta de munca necesara realizarii serviciilor;

4. Se vor prezenta si CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului cheie responsabil pentru indeplinirea contractului.

Solicitat X Nesolicitat □

Se vor prezenta:

1. Recomandare din partea beneficiarilr principalelor prestatii.

Solicitat X Nesolicitat □

Solicitat X Nesolicitat □

Se va prezenta Formularul "12G".

Solicitat X Nesolicitat □

Solicitat X Nesolicitat □

a) Acord de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.

b) Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.

Solicitat X Nesolicitat □

Persoana care asigura sustinere nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitat X Nesolicitat □

Solicitat □    Nesolicitat X

Nu se aplica.

Se va prezenta certificat pentru sistemul calitatii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9001.In cazul in care oferta este prezentata in numele unui consortiu/asociere, este obligatoriu sa se prezinte acest certificat de catre toti membrii consortiului/asocierii.

Solicitat X Nesolicitat □

Se va prezenta certificat pentru sistemul de management de mediu, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 14001, sau echivalent.

Solicitat Nesolicitat X

Solicitat □ Nesolicitat X

Solicitat X Nesolicitat □

Ofertantul va prezenta - Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.

In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.

Solicitat X Nesolicitat □

Oferta se va redacta in limba romana.

Ofertantii straini care doresc sa participe la licitatie, pot traduce documentatia de licitatie in alta limba, fiind insa obligati sa prezinte la deschiderea licitatiei oferta in limba romana cu traducere autorizata, precum si toate certificatele emise de organele abilitate din tara respectiva, corespunzatoare documentelor emise de organele abilitate romane.

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data deschiderii licitatiei.

Solicitat X Nesolicitat

In vederea participarii la licitatie, ofertantul va depune o garantie de participare in valoare totala de 700 lei RON.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - 90 de zile calendaristice de la data deschiderii licitatiei;

Modul de constituire a garantiei pentru participare:

Garantia de participare la licitatie, care va fi acceptata, se constituie sub forma:

a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, care se prezinta in original, si se completeaza conform Formularului nr. 11. Scrisoarea de garantie bancara va fi eliberata, de regula, de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate cu corespondent in Romania.

b) ordin de plata in contul autaritatii contractante RO31BRDE370SV08956893700 BRD suc. Tulcea.

c) lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante.

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Ofertantul va elabora PROPUNERE TEHNICA

Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica trebuie sa includa:

a) graficul de prestare a serviciului;

b) declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii rezultate din reglementarile respective la nivel national si care trebuie respectate pe tot parcursul indeplinirii contractului de servicii. (Informatii suplimentare, detaliate privind reglementarile respective se pot obtine de la Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Protectia Muncii). https://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html

In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii.

Solicitat X Nesolicitat

Data pentru care se determina echivalenta leu/euro a ofertei este de 22 octombrie 2008 respectiv lei RON

Propunerea financiara trebuie sa fie ferma si conforma cu Caietul de sarcini.

PROPUNEREA FINANCIARA va fi exprimata in Lei si Euro si va fi insotita de FORMULARUL DE OFERTA - Formular "10 B" insotit de urmatoarele formulare:

anexa la formularul de oferta este Centralizatorul de preturi;

formular "C1" - Grafic de timp pentru indeplinirea sarcinilor;

Solicitat X Nesolicitat

Adresa la care se depune oferta:

S.C. AGROPIETE S.A.,str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, Tulcea;

Ofertele se vor inregistra, cu numar, data, si ora depunerii.

Numarul de exemplare in copie: Unu

Se precizeaza data limita pentru depunerea ofertei, respectiv ziua /luna/anul - ora limita:

30 octombrie 2008, ora 10.00

Modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor continand documente, precum si a mostrelor/ schitelor, dupa caz:

Copia si originalul vor fi puse in plicuri separate.

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si, daca este cazul, documentele de calificare si ofertele alternative se vor introduce, in plicuri distincte, marcate corespunzator.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 30 octombrie 2008, ORA 1200"

Plicul exterior va fi insotit de Scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea formulare.

Plicul exterior va fi insotit de dovada constituirii garantiei de participare

Plicul exterior va fi insotit de Imputernicirea scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor.

Documentele ofertei vor fi tiparite si vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantii legali ai ofertantului. Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate.

Nu se accepta oferte alternative.

Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, solicitate prin documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei. De asemenea, necompletarea unui document lipsa dintre cele specificate, in termen de 72 ore de la momentul solicitarii are drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.

Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Zz/ll/an/ora

30 octombrie 2008, ora 1000.

Se precizeaza conditiile de modificare si retragere a ofertei in corelatie cu data limita de depunere a ofertei.

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca in mod obligatoriu si inscriptia "MODIFICARI".

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

Se precizeaza imprejurarile in care ofertele sunt declarate intarziate (depunere la alta adresa / depunere dupa data/ora limita inscrisa la pct.VI.7.)

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor.

30 octombrie 2008, ora 1200 locul - S.C. AGROPIETE S.A.,str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, Tulcea;

Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere .

Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere.

 

 

Factor de evaluare

Ponderea

 

 

1. Punctaj tehnic

2. Punctaj financiar

NR

CRITERII

PUNCTAJ

Solutii de rezolvare d.p.d.v. functional si arh. al partiurilor

Solutii de rezolvare a fatadelor

Izolatii termice,hidrofuge si pt. economia de energie

Costul estimativ al lucrarii

Durata de prestare a serviciului

Total

Punctajul pentru propunerea tehnica se acorda de catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie sa se raporteze in totalitate la prevederile din tema de proiectare.

Punctajul pentru factorul  Costul estimativ al lucrarii" se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre costuri se acorda 30 puncte;

b) pentru alt cost decat cel prevazut la lit. a), se acorda punctaj astfel:

Cost lucrare n = (cost minim/cost n) x 30

Punctajul pentru factorul  Durata de prestare a serviuciului" se acorda astfel:

a) pentru cea mai scazuta durata se acorda 20 puncte;

b) pentru alta durata decat cea prevazuta la lit. a), se acorda punctaj astfel:

Durata lucrare n = (durata minima/Durata n) x 20

PUNCTAJUL FINANCIAR

Punctajul financiar - total 100 puncte - structurat astfel:

NR

CRITERIU

PUNCTAJ MAXIM

Oferta financiara elaborata pentru fiecare Varianta in parte, detaliata pe activitati clare si bine justificate, repartizate pe cele doua faze ale contractului de servicii prevazute in Caietul de Sarcini.

Total

Oferta cu pretul minim primeste punctajul maxim.

Restul ofertelor vor primi punctajul financiar calculat conform urmatoarei formule:

Punctajul ofertei "X" = Pretul minim / Pretul ofertei "X" x Punctajul maxim

Metoda presupune clasificarea ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic si financiar, pentru fiecare dintre punctajele respectiv. Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:

P(total) = P(financiar) x F% + P(tehnic) x T%

in care:

F% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului financiar si anume 55 %

T% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului tehnic si anume de 45 %

F % + T % = 55 % + 45 % = 100 %

DA □ NU X

Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

DA X NU

Garantia de buna executie trebuie sa se exprime procentual intr-un cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui prin:

- Scrisoare de garantie bancara in original, care devine anexa la contract, sau`

- Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Autoritatea contractanta dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

Solicitat X Nesolicitat □

 

 

 

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

II.1 TEMA DE PROIECTARE

A. Introducere

Piata noua, din municipiul Tulcea, amplasata intre strazile Pacii , str Mica si str Gavrilov Corneliu, este autorizata in conformitate cu H.G.348/2004 pentru functiunea comertului cu produse alimentare, agroalimentare, nealimentare si servicii de piata .

Activitatea care se desfasoara in prezent ,nu corespunde pachetului de norme europene din punct de vedere sanitar, al fluxului functional , al prezentei estetice, al asiguraraii conditiilor normale de munca al vinzatorilor(foarte frig iarna si foarte cald vara), al asigurarii conditiilor de pastrare in parametrii organoleptici ai produselo r (legumele si fructele iarna ingheata si vara se vestejesc).

Este un ansamblu construit uzat fizic si moral, intr-o zona reprezentativa a orasului.

Ansamblul , pe linga functiunea de comert de tip piata agroalimentara mai are si alte functiuni complementare :prestari servicii,alimenatie publica , farmacie, comert tip hala cu autoservire,ale unor societati private , in spatii proprietate privata .

B. Situatia existenta

1.In piata agroalimentara , cu o suprafata de 2734 mp, administrata de S.C. Agropiete S.A. ,se comercializeaza legume si fructe la tonete si mese betonate ,pe platou deschis, prevazut cu copertina generala ,pe o portiune din piata sau locala , la fiecare toneta.Capacitatea totala a locurilor de vanzare pentru acest sector este 215 locuri : 71 pe tonete metalice si 144 pe mese betonate.

Tonetele sunt inghesuite , nu exista suficient spatiu pentru circulatii , accesul in piata, in zilele de virf de comert ,creaza discomfort cumparatorilor.

Tipul de organizare a comertului nu mai corespunde normelor . Va fi autorizat comertul produselor agroalimentare la tonete si in standuri( miniaprozare). Este obliogatoriu ca produsele sa fie expuse pe sortimente si calitati. Pentru acesta sunt necesare spatii mai mari pentru fiecare unitate comerciala.

2.In corpul central , cu o suprafata de 625 mp, cu regim de inaltime parter si etaj , se desfasoara urmatoarele tipuri de activitate:

      la parter produse alimentare de origine animala si agroalimentare , in spatiu inchis , avind finisajele cerute de normele sanitare , dar neavind fluxul si toate spatiile si anexele cerute de noile norme europene( filtru sanitar),

      la etaj , piata libera a demonstrat ca functioneaza mai bine comertul cu produse nealimentare , complementare pietei agroalimentare.

3. Grupul sanitar public existent ,nemodernizat si cuvele exterioare pentru spalarea legumelor si fructelor , nu mai corespund normelor sanitare actuale . Pentru comertul cu legume si fructe este obligatoriu ca fiecare grup de tarabe sa aibe acces la un spalator.

C. Disfunctiuni

Se semnaleaza urmatorele disfunctiuni :

      lipsa acuta a parcajelor in zona , creaza blocaje rutiere in zona , nu exista suficiente spatii de parcare ,atit pentru piata cit si pentru ansamblul in general.Problema parcajelor trebuie rezolavata atit de Primaria Tulcea , pentru piata agroalimentara , dar si de ceilalti investitori particulari ,beneficiar ai spatiilor din ansamblu;

      comertul in aer liber pe timp de iarna ofera conditii aproape inumane vinzatorilor si depreciaza produsele;

      spatiile , sub forma de culoare , inguste , creaza discomfort pentru cumparatori

D. Propunere de modernizare

Se propun urmatoarele:

1.Din punct de vedere arhitectural , realizarea unui volum unitar, care sa trateze toate functiunile care se vor realiza intr-un ansamblu armonios conformat .

Ansamblul va cuprinde :zona care sunt acum amenajate cu tonete si cu mese betonate ,la str Pacii, zona dintre corpul central si corpul P+1 al carui proprietar este SC ALIMENT COM SA, zona dintre str Gavrilov Corneliu si corpul central si zona dintre corpul central si parc ,intr-un corp unitar, parter si ,partial, etaj.

2. Din punt de vedere functional se propun urmatoarele :

-pe platforma dinspre str Pacii( est) se va realiza sectorul de vanzare legume fructe pentru producatorii agricoli. Se va asigura un circuit pentru intrarea produselor si un circuit pentru vinzarea acestora .Aceasta zona va avea un etaj total sau o supanta ( etaj partial ).La etaj se pot amenaja standuri pentru comert alimentar/nealimentar. Tonetele cu comert alimentar , sau produse agroalimentare , vor avea, la grupuri de 3-4 ,spalatoare ( puncte de apa potabila).

- pe platforma dinspre str Gavrilov Corneliu( vest) , se propune amplasarea unui rind de standuri ( miniaprozare) , rezervind un culoar pietonal intre cladirea existenta si sirul de standuri sau parcaje pentru masinile de aprovizionare marfa. Standurile vor trebui sa fie astfel orientate , astfel incit sa " nu intorca spatele " catre str Gavrilov Corneliu.Si acesta zona va fi conformata cu parter si etaj , sau parter si supanta , pentru a putea da lumina etajului de la corpul central existent.

-se propune desfiintarea corpului existent in care functioneaza standurile si vinzarea produselor lactate (Complex Module de Aluminiu) deoarece :

      standurile nu mai corespund din punct de vedere al dimensiunilor de spatii normate de vinzare ,

      spatiul pentru vanzare produse lactate nu are asigurate conditiile sanitare pentru comercializarea acestor produse,

      reglementarile privind comercializarea produselor lactate vor reduce foarte mult acest gen de comert( producerea si comercializarea produselor lactate au reglementari speciale care vor duce la suspendarea activitatii in aceste spatii, pentru o perioada de timp ,pina cind producatorii vor putea sa indeplineasca conditiile specifice);

Pe amplasamentul mai sus mentionat se propune realizarea unui corp parter si etaj . La parter se propune refacerea standurilor cu produse diverse , dar conformate la noile cerinte de spatiu .

Toate spatiile care se vor realiza ,se vor conforma , cerintelor normate , pentru respectivele functiuni: dimensiuni de spatii de vinzare ,spatii anexa( vestiare ), grupuri sanitare, circuite de aprovizioare si vinzare , iluminat , ventilare , confort termic si conditii de mentinere a produselor in parametrii legali de comercializare, materiale de finisare.

Volumul rezultat trebuie sa fie unitar , reprezentativ si functional.

Concluzionand, se propune refunctionalizarea perimetrului pietei agroalimentare.

Se propune o anvelopa unitara a spatiului pietei, in care sa se desfasoare functiunea de piata agroalimentara propriu-zisa, dar nu numai. Se propune a se realiza un corp unitar (nu un conglomerat de forme, materiale si dimensiuni), reprezentativ, proportionat cu gabaritul general al pietei ( largo parc-piata). Perimetrul nou va elibera zona dinspre str. Gavrilov Corneliu, va rezerva spatiul de trotuar pentru continuarea circulatiei pietonale de la Telena la parc, va asigura intre trotuarul nou al str. Gavrilov Corneliu si magazinul de peste o parcare, care va fi folosita numai pentru aprovizionare.

Hala se va desfasura pe doua nivele. In culoarul dintre cele doua cladiri existente, pe fatada halei mari (Hiper Dunarea) se va realiza o scara rulanta, care va face legatura intre parter si etajul care se va construi intr-un tot unitar, atat pentru hala care exista in prezent, cat si pentru constructia noua.

Fluxurile de circulatie ale cumparatorilor, nodurile scarilor, culoarele, accesele de aprovizionare si cele ale cumparatorilor, mobilarea cu tonete, miniaprozare, vestiarele vanzatorilor, grupurile sanitare vor fi gandite pentru a raspunde la toate cerintele sanitare, de functionalitate, de confort ale cumparatorului, estetice, la nivelul unor exigente de nivel european.

Spatiul parterului va fi zonat pentru:

Miniaprozare/tonete, impuse de norme ca si suprafata, pentru expunerea legumelor si fructelor pe categorii de calitate;

tonete, mai mici sau mai mari, cu posibilitatea de expunere pe etaje;

minimagazine, in spatiu inchis, pentru lapte, branza;

minimagazine, in spatiu inchis, pentru paine si produse de patiserie;

tarabele vor fi grupate pentru producatori si pentru societati de comercializare;

minimagazin pentru flori, care nu trebuie sa fie in spatiul legumelor si al fructelor, conform normelor.

Se vor face grupari pe categorii de amenajari: producatori, societati, minimagazine. Se doreste o foarte clara zonare functionala, culoare de circulatie care sa permita un confort minim al cumparatorului. Se vor folosi materiale de buna calitate, care sa reziste la uzura intensa, sa fie sigure in exploatare, materiale cu aspect placut, care sa poata fi usor spalate, igienizate. Se prevad un numar suficient de usi, care sa asigure accesul usor, fara circuite obligate.

La etaj, se va accede prin cateva noduri de circulatie, pozitionate echivalent, in diverse directii, pentru a acoperi diverse zone de interes.

Corpul central va ramane cu functiile pe care le are, hala de carne, dar va fi integrat prin circulatii, legaturi pe scari. Platforma dintre corpuri, la etaj va face dintre toate functiunile noi cu cele existente.

Grupurile sanitare existente, se vor refunctionaliza si se vor crea grupuri sanitare noi. Se vor asigura si alte spatii necesare, impuse prin normativul de piete: medic veterinar, cantare omologate.

Se doreste o piata agroalimentara care sa nu se expuna vederii in zona parcului.

Pentru edificarea asupra celor sus prezentate se impune vizitarea amplasamentului.

II.2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta in elaborarea documentatiei de proiectare Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii: "Modernizare Piata Noua - Tulcea", prezentat mai jos. Documentatia de proiectare cuprinde urmatoarele activitati:

Documentatia Studiu de fezabilitate, cuprinde

Elaborarea documentatiei Studiu de fezabilitate in conformitate cu prevederile legale (HGR nr.28/2008), inclusiv efectuarea de investigatii necesare, la fata locului, in vederea confirmarii fezabilitatii tehnice a proiectelor si oferirii unei baze reale de calcul pentru costurile de constructie si proiectare.

Analiza studiilor de teren;

Se va efectua Studiul Geologic;

Expertiza tehnica pentru constructia existenta;

Se va elabora analiza cost-beneficiu.

In situatia in care aceste elemente necesare dezvoltarii ulterioare a Proiectului Tehnic lipsesc sau sunt incomplete, Ofertantul va elabora/actualiza/completa documentatia necesara in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

De asemenea, daca Ofertantul, pe baza experientei pe care o are, considera ca sunt necesare si alte informatii/documentatii, nu se va limita la cele mentionate mai sus.

In urma analizei documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii Ofertantul va efectua, daca este cazul, investigatii la fata locului, necesare atat pentru confirmarea fezabilitatii din punct de vedere tehnic a proiectelor , cat si pentru a constitui o baza reala pentru evaluarea costurilor de constructie si proiectare ce vor fi dezvoltate in faza de proiectare PT + DDE

CONTINUTUL-CADRU

al studiului de fezabilitate

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul studiului.

Informatii generale privind proiectul

1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

2. descrierea investitiei:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum doua);

- scenariul recomandat de catre elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

3. date tehnice ale investitiei:

a) zona si amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;

c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national;

- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;

- alte studii de specialitate necesare, dupa caz;

e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;

- solutii tehnice de asigurare cu utilitati;

g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului;

4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

Costurile estimative ale investitiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;

2. analiza optiunilor*1);

3. analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

4. analiza economica*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

*1) Varianta zero (varianta fara investitie), varianta maxima (varianta cu investitie maxima), varianta medie (varianta cu investitie medie); se va preciza varianta selectata.

*2) Este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore.

Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

1. numar de locuri de munca create in faza de executie;

2. numar de locuri de munca create in faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(in preturi - luna, anul, 1 euro = .. lei),

din care:

- constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II

..;

3. durata de realizare (luni);

4. capacitati (in unitati fizice si valorice);

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.

Avize si acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize si acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare in zona (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz

SECTIUNEA III

INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contract de SERVICII

Preambul

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, se va incheia prezentul contract de servicii,

intre

Autoritatea contractanta : S.C. AGROPIETE S.A., cu sediul in Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr.91, telefon 0240/514833, fax 0240/514238, numar de inmatriculare J36/210/2006, cod fiscal RO 18632522, cont RO31BRDE370SV08956893700, deschis la BRD suc. Tulcea, reprezentata prin ing. ec. Pascale Rodica - Director general si ec. Mihai Veronica - Director economic, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

Prestatorul : ............, cu sediul in ......., str. ........., nr. .., telefon/fax ........., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........, cod fiscal .........., cont nr. ............., deschis la .........., reprezentata prin ...........,in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.  contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.

b.  achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c.   pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d.  produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;

e.   servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

f.   origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.

g.   destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;

h.  termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Comert (CIC).

i.    forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j.    zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Prestatorul se obliga sa elaboreze documentatia de Studiu de fezabilitate - Modernizare Piata Noua din municipiul Tulcea, str. Slt.Gavrilov Corneliu, nr.91 la exigentele prevazute in caietul de sarcini, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului de servicii de proiectare, platibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului de plati este de ___________ lei, la care se adauga ________ lei TVA.

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este de ______ zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

7. Executarea contractului

7.1. - Contractul se deruleaza de la data semnarii lui de ambele parti.

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt:

oferta financiara si centralizatorul de preturi;

oferta tehnica;

graficul de prestare;

acte aditionale.

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conditiile, la standardele si performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract, cu respectarea normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica si sa asigure asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor.

Prestatorul se obliga sa respecte conditiile de munca si protectia muncii.

9.4. - Prestatorul este obligat sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor la achizitionarea pachetului informatic de baza.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.

10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul de 14 zile de la primirea facturii.

10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la pct. 10.2, prestatorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi din pretul contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata.

11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata prestatorului, fara nici-o compensatie, daca acesta din urma isi inceteaza activitatea, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din pretul fara TVA declarat in propunerea financiara si se poate constitui astfel:

- Scrisoare de garantie bancara, care devine anexa la contract sau

- Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA declarat in propunerea financiara. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.

12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie sau a deschiderii contului de garantie de buna executie si a depunerii in acest cont a sumei de 0,5% din pretul contractului fara TVA.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza :  

a) valoarea garantiei de buna executie aferenta studiilor in termen de 14 zile de la data aprobarii de catre Consiliul Local a documentatiei tehnico-economice respective, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;

b) valoarea garantiei de buna executie aferenta proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv.

12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Alte responsabilitati ale prestatorului

13.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

14. Alte responsabilitati ale achizitorului

14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari

15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

15.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

15.3 - Documentatia (in toate fazele) va fi predata in 4 (patru) exempare pe suport de hartie si un exemplar in format electronic.

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in cel mult 2 zile de la primirea ordinului de incepere a contractului.

(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

16.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

16.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

16.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

17. Ajustarea pretului contractului

17.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in oferta financiara, anexa la contract.

17.2. - Pretul contractului nu se actualizeaza.

18. Amendamente

18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanti

19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificat achizitorului.

20. Cesiunea

20.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici-o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

22.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

23. Limba care guverneaza contractul

23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

24.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi ________________ prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,

(semnatura autorizata)

(semnatura autorizata)

LS

LS

SECTIUNEA IV

FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC
........
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. .. /...

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ...
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatie de participare nr...din.......(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului........(denumirea contractului de achizitie publica),

noi .......(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul . (tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de .. copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ...    

Cu stima,


Ofertant,
.
(semnatura autorizata)

OPERATORUL ECONOMIC Formular nr. 10 B

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ..

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____pentru suma TOTALA la destinatia finala de

(denumirea serviciului)

__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____________lei RON fara TVA, reprezentand

(suma in litere si in cifre)

__________ ______ ____ ____________euro fara TVA, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere si in cifre)

__________ ______ ____ ___lei RON, respectiv__________ ______ ____ ___euro .

(suma in litere si in cifre)    (suma in litere si in cifre)

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile timp de ...... Luni, in conformitate cu graficul de timp anexat.

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______________zile, respectiv pana la data de

(durata in litere si cifre)

_____ _______ ______ ____________, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea

(ziua/luna/anul)

perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

_

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|_| nu depunem oferta alternativa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

____________________, in calitate de __________ ______ ____ ___________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele __________ ______ ____ _________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Anexa la FORMULARUL 10B

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru servicii

Nr. Activitatea Tariful Remuneratia Pretul Taxa pe

crt. (gama/faza) unitar personalului total valoarea

adaugata

1 2 3 4 5

RON: RON: RON: RON:

euro: euro: euro: euro:

RON: RON: RON: RON:

euro: euro: euro: euro:

RON: RON: RON: RON:

euro: euro: euro: euro:

TOTAL RON: RON: RON: RON:

euro: euro: euro: euro:

TOTAL RON:

Euro:

.. % asociati    RON:

.. % subcontractanti RON:

.. % asociati    euro:

.. % subcontractanti euro:

Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de asociati/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane.

Ofertant,

(semnatura autorizata)

Formular nr. 11

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre __________ ______ ____ ____________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____ _______ ______ ______________,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi _____ _______ ______ ___________, avand sediul inregistrat la _____ _______ ______ _______,

(denumirea bancii) (adresa bancii)

ne obligam fata de __________ ______ ____ ______ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

_____ _______ ______ ___________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul __________ ______ ____ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __________ ______ ____ ______

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __________ ______ ____ ______

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de _____ _______ ______ _______.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Formular nr. 12 A.

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al __________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completarii .

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Formular nr. 12 B

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a).... (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ................ (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect

(denumirea podusului, seviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .. (zi/luna/an), organizata de .... (denumirea autoritatii contractante), declar pe proprie raspundere ca:

a)       nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b)       nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c)       mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit pana la data solicitata..;

d)       mi-am indeplinit obligatiile contractuale in ultimii 2 ani si nu am produs, sau nu este de natura sa produc, grave prejudicii beneficiarilor acestuia.

e)       nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

(semnatura autorizata )

Formular nr. 12 C

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al..................(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica...........(se mentioneaza procedura), avand ca obiect..............(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .......(zi/luna/an), organizata de.......(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

q       in nume propriu;

q       ca asociat in cadrul asociatiei..............;

q       ca subcontractant al..........;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

q       nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

q       sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ........(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnatura autorizata )

Formular "12F"

OPERATORUL ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnatura autorizata )


Formular nr. 12 G

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al __________ ______ ____ __________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante __________ ______ ____ __________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de __________ ______ ____ ____________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

(semnatura autorizata )

LISTA

cuprinzand principalele utilaje si echipamentele propuse de operatorul economic, ca fiind necesare pentru prestarea serviciului

Nr..crt.

Denumire utilaj/echipament/instalatie/

U.M.

(buc/set)

Cantitate

Forma de detinere

Proprietate

In chirie

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Formular "12I"

OPERATOR ECONOMIC   

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE, SI

MODUL DE ASIGURARE CU PERSONAL PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al.., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelele de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai cu privire la orice aspect tehnic si financiar

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

in legatura cu activitatea noastra.

Anul 1

Anul2

Anul 3

Personal angajat:

Din care personal de conducere:

Personal direct implicat in prestarea serviciului

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

De asemenea, declar pe proprie raspundere, ca pentru SERVICIUL care face obiectul prezentului contract de achizitii voi folosi urmatorul personal:

A. CONDUCEREA FIRMEI

Nr.

crt.

Functia

Numele si prenumele

Studiile de specialitate

Vechimea in specialitate

(ani)

Numar de servicii similare, prestate in calitate de conducator

B. PERSONALUL MUNCITOR CALIFICAT PROPUS PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI

Nr. crt.

Meseria

Numar

NOTA:

Pentru fiecare persoana de conducere propusa precum si pentru personalul responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, se va prezenta curriculum vitae.

Data completarii .

Operator economic,

.... .......

(semnatura autorizata )

Curriculum vitae

Rolul propus in cadrul proiectului:

Nume:

Prenume:

Data de nastere:

Nationalitatea:

Stare civila:

Nivelul Educational:

Institutia

(de la Data - la Data)

Diploma obtinuta si nivelul de scolarizare:

Limbi straine: se indica nivelul de competenta pe scara de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - incepator)

Limba

Citit

Vorbit

Scris

Membrii ai unor corpuri profesionale:

Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)

Pozitia profesionala in acest moment:

Vechimea in cadrul operatorului economic:

Calificari relevante pentru proiect:

Experienta specifica in regiune:

Tara

De la Data - pana la Data

Experienta profesionala

De la Data - pana la Data

Locatia

Operatorul economic

Pozitia

Descrierea

 

 

 

 

Alte informatii relevante (de ex: Publicatii)

Formular "12J"

OFERTANTUL.....

(denumirea/numele)

DECLARATIE FINANCIARA

Va rugam sa ne furnizati informatiile necesare in RON sau EURO

Valoarea capitalului

Capital social..

RON sau EURO

Capital propriu.

RON sau EURO

Valoarea anuala a contractelor pentru ultimii 3 ani si previziunile pentru urmatorii 2 ani:

RON sau EURO

An curent

In tara

In strainatate

Total

Valoarea aproximativa a proiectelor in derulare(in tara si in strainatate)...(RON sau EURO)

4.4.4 Va rugam sa atasati copii ale formularelor de bilant pentru ultimii 3 ani, aprobate de comisia de cenzori/ auditori, in baza carora completati formularul de mai jos si furnizati previziuni pentru urmatorii 2 ani.

RON sau EURO

An curent

1.Active totale

2.Obligatii totale

Valoare neta (1 minus 2)

3. Active curente

4.Obligatii curente

Capital de lucru (3 minus 4)

5. Profit

6. Pierderi

Numele si adresa bancii.

Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL B2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .. <denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate mai jos sunt reale.

TIPUL COMPANIEI:

ONG

DA

NU

(ORGANIZATIE NONGUVERNAMENTALA)

  1. Denumirea / numele
  2. Abreviere
  3. Adresa :
  4. Cod Postal:
  5. Tara
  6. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

7. Codul unic TVA*:

8. Locul Inregistrarii:

9. Data Inregistrarii:

10. Numarul de Inregistrare:

11. Obiectul de activitate, pe domenii:

12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani**:

Anul

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie

( lei RON)

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie (echivalent euro)

Profitul net la 31 decembrie

( lei RON)

Profitul net la 31 decembrie (echivalent euro)

Media anuala:

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA] Ofertant,..............

(semnatura autorizata)

* - puteti verifica validitatea la adresa https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ro/vieshome.htm pentru firmele din cadrul UE.

** - va rugam sa atasati copii ale bilantului inregistrat la administratia financiara pe anii 2005, 2006 si 2007.

Operator economic,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL B3

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*1)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului; Adresa beneficiarului/clientului; Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractului exprimata in lei RON exprimata in

echivalent euro

a) initiala (la data

semnarii contractului): ..... ........

b) finala (la data

finalizarii contractului): ..... ........

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

6. Durata de prestare a serviciului (luni)

a) contractata - termen finalizare:

b) efectiv realizata;

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:

7. Numarul si data procesului-verbal de predare-primire la terminarea serviciului:

8. Deciziile comisiilor de evaluare POR

9. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de predare-primire:

10. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la deciziile comisiilor de evaluare POR privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice.

Operator economic,

(semnatura autorizata)

*1) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract.

FORMULARUL B5

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________.

incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _____ _______ ______ ________

S.C. _____ _______ ______ _________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica" ___________

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realiza in comun:

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. _____ _______ ______ ____________

_______ % S.C. _____ _______ ______ ____________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului

de asociere;

modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. _____ _______ ______ ____________

_______ % S.C. _____ _______ ______ ____________

Liderul asociatiei:

S.C. _____ _______ ______ _______

Alte clauze: __________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________

Data completarii:

LIDERUL ASOCIATIEI,

ASOCIAT,

FORMULARUL B6

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr..../....

La contractul de achizitie publica nr../.... incheiat intre ________________

_____ _______ ______ ___________ privind executia __________ ______ ____ _

(denumire autoritare contractanta)

la "__________ ______ ____ __________ ______ ____ _".

(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in __________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. _____ _______ ______ _________ cu sediul in __________ ______ ____ __,

(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general   

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata _____ _______ ______ ____________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

_____ _______ ______ _____________ de catre beneficiarul _____ _______ ______ ___________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)    (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a _____ _______ ______ ____________ este in conformitate cu

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a __________ ______ ____ ___

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3., contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______________.

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

_____ _______ ______ _______ _____ _______ ______ __________

(contractant) (subcontractant)

FORMULARUL C1

OFERTANTUL,

____________________

(denumirea/numele)

Grafic de timp pentru indeplinirea sarcinilor

Numele

Functie

Sarcina

(raporturi solicitate)

ziua/saptamana/luna

numarul de

zile/

saptamani/

luni

total 1

total 2

total .

Denumire activitati

Numarul de persoane aferente fiecarei activitati

ziua/saptamana/luna

numarul de

zile/

saptamani/ luni

total 1

total 2

total

Ofertant,

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul .......... ((nume si prenume in clar a persoanei autorizate)), reprezentant al ........... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________ ______ ____ _____.

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL (denumirea/numele)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

Subsemnatul .......... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al . (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii declar ca sunt de acord cu toate prevederile Contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire si ne obligam sa respectam toate obligatiile mentionate in continutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________ ______ ____ _____.

(denumire/nume operator economic)

SECTIUNEA V

Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac

Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sau in justitie, in conditiile <LLNK 12004 554 10 201 0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, in conformitate cu dispozitiile legii contenciosului-administrativ.

Persoana care se considera vatamata se intelege orice persoana care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica pentru a carui atribuire se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta;

b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice.

Este considerat act al autoritatii contractante:

a) orice act administrativ;

b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricarui alt act al autoritatii contractante ori refuzul de a-l emite;

c) orice alt act al autoritatii contractante, altele decat cele prevazute la lit. a) sau b), care produce sau poate produce efecte juridice.

Obiectul contestatiei poate fi, dupa caz, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, obligarea autoritatii contractante de a lua orice alte masuri necesare pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.

Pentru solutionarea contestatiilor, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

In cazul exercitarii abuzive a dreptului de a depune contestatii pe cale administrativ-jurisdictionala, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor poate sanctiona contestatorul, la cererea autoritatii contractante si dupa emiterea deciziei privind solutionarea contestatiei, cu o amenda de la 10.000 lei la 35.000 lei.

Exercitarea abuziva a dreptului de a depune contestatii in cadrul procedurii de atribuire indreptateste autoritatea contractanta si la masuri reparatorii care, la solicitarea autoritatii contractante, pot fi acordate acesteia de catre instantele de judecata.

Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor si codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate;

b) denumirea si sediul autoritatii contractante;

c) denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata;

d) obiectul contestatiei

e) motivarea in fapt si in drept a cererii;

f) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;

g) semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.

In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute, va cere contestatorului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie, acesta sa completeze contestatia. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa.

Contestatia se transmite Consiliului, iar contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii ale inscrisurilor.

Odata cu transmiterea contestatiei catre Consiliu sau cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare datei transmiterii, contestatorul va inainta autoritatii contractante, sub sanctiunea nulitatii contestatiei, o copie a acesteia si a inscrisurilor prevazute daca acestea sunt disponibile.

Depunerea contestatiei in fata Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei de catre Consiliu. Contractul incheiat in perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absoluta.

Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.

In cazuri temeinic motivate si la solicitarea uneia dintre parti, Consiliul poate pronunta o decizie prin care dispune ca masura provizorie incetarea perioadei de suspendare a procedurii de atribuire. Consiliul are obligatia de a se pronunta asupra respectivei solicitari in termen de cel mult 5 zile de la data primirii acesteia.

Decizia Consiliului cu privire la masura provizorie se poate ataca in termen de 10 zile de la comunicare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2894
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved