Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ORGANIZAREA CONTABILITATII CAPITALURILOR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA CONTABILITATII CAPITALURILOR

Obiectivele si factorii de oganizare a contabilitatii capitalurilorPentru contabilitate, evidenta marimii si miscarii capitalurilor constitie un obiectiv fundamental. Pe temeiul acestui obiectiv se desprind obiective operationale pentru organizarea contabilitatii in acest domeniu, cum ar fi:

Dimensionare corecta a marimii capitalului social al uniatii patrimoniale (pe baza unor inscrisuri);

Protectia si cresterea marimii capitalului social

Delimitarea obligatiilor unitatii patrimoniale, a aportului la capitalul social pe titularii respectivi, pe persoane fizice sau juridice aportatoare;

Valorificarea capitalului prin plsamente rentabile;

Asigurarea realizarii autonomiei financiare a intreprinderii prin consevarea si dezvoltarea capitalurilor proprii;

Urmarirea decontarilor la termen a obligatiilor decurgand in imprumuturile obligatoare, credite bancare pe termen lung sau mijlociu si a altor datorii pe termen mai mare de un an;

Urmarirea si controlul modului de constituire si valorificare a provizioanelor din sfera capitalurilor.

Pentru a organiza contabilitatea capitalurilor, este necesara sa se tina seama de urmatorii factori specifici:

Tipul de unitate patrimoniala - influenteaza modul de organizare a contabilitatii acestei sectiuni datorita particularitatilor pe care le prezinta diferitele tipuri de unitati patrimoniale(regii autonome ale statului, copanii sau societati comerciale, intreprinzatori individuali, institutii publice);

Forma de organizare juridica a unitatilor patrimoniale si , indeosebi, a societatilor comerciale

Tinand seama de caracteristicile acestor forme, care difera in principal dupa modul de constituire a capitalului social si limitele raspunderii patrimoniale in raport cu tertii, se disting urmatoarele tipuri de societati comerciale.

Societati de persoane

(SNC,SCS)

Societati de

Persoane si capital

Societati de capital

(SA;SCA)

Capital social

Minimum

2.000.000 lei

Minim

25.000.000 lei

Nivel

Fara

reglementari

Reprezentarea capitalului

Parti sociale necesionabile decat cu acordul unanim al asociatilor

Parti sociale:

-liber cesionabile intre asociati si urmasi;

cesionabile tertilor cu acordul asociatilor (cel putin din capitalul social);

-nu sunt negociabile; valoarea nominala minim 100.000 lei

Actiuni, in principiu negocialbile, nominative sau la purtator

-valoarea nominala: minim 1.000 lei

Asociatii

Numar

SNC-minim 2

SCS-minim 2

1 comanditat

1 comanditar

Maxim 50

Minim 5

Statut juridic

SNC-toti asociatii sunt comercianti;

SCS-numai comanditatii sunt comercianti.

- asociatii nu pot fi comercianti

SA-asociatii nu pot fi comercianti;

SCA-numai comanditatii pot fi comercianti

Responsabilitati

SNC - nelimitate si solidare pentru toti asociatii;

SCS-idem pentru comaditati

- limitare la aporturile lor pentru comanditari

SA-limitate la totalul aporturilor pentru toti actionarii;

SCA- idem pentru actionarii comanditari

Organe de administratie

Administrator

SNC-orice asociat poate fi administrator;

SCS-numai comanditatii pot fi administratori

Administrator ales dintre asociati

- Consiliul de administratie si presedinte;

Directorul si comitetul director

2. Organizarea sistemului de documente si a evidentei operative a capitalurilor

Un sistem de documente judicios organizat si care sa raspunda obiectivelor vizate de contabilitatea capitalurilor va fi capabil sa asigure exactcitatea si operativitatea in sistemul de informare.

Baza juridica a organizarii capitalurilor o reprezinta documentatia de infiinare a societatii comerciale si de atestare a ei ca persoana morala pe baza CERTIFICATULUI DE IMATRICULARE la Registrul Comertului.

Documentul prin care se stabileste modul de organizare si functionare a societatii este STATUL, care contine informatii privind: forma juridica, obiectul de activitate, denumirea si sediul societatii, capitalul social subscris, structura acestuia si modaliatea de construire; organele de conducere si administrare; dizolvarea si lichidarea societat

Statutul, impreuna cu CONTRACTUL DE SOCIETATE, semnate de asociati, si autentificate la Notariatul de stat, se depun cu o cerere de autorizare la instanta judecatoreasca in vederea obtinerii actului de autorizare a construirii societat SENTINTA DE AUTORIZARE emisa de Judecatorie, cu statutul si contractul de societate se depun la Camera de comert si industrie-Oficiul Registrului Comertului, in vederea inmatricular Pentru eliberarea Certificatului de inmatriculare trebuie facuta dovada publicarii in Monitorul Oficial prin chintata emisa pentru taxa publicar

Dupa eliberarea certificatului de inmatriculare, societatea comerciala este considerata legal constituita devenind persoana juridica, urmand si inscrierea la organul fiscal din teritoriu - Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat - care ii comunica pentru luare in evidenta la CODUL FISCAL.

Documentatia de infiinatare a societatii comerciale asigura inregistrarea in contabilitate a relatiei juridice de drept de creanta care ia nastere intre intre societaea constituita si asociati pentru promisiunile de aport la capitalul social subscris de acestia.

Pentru depunerea (varsarea) efectiva a aporturilor, documentele difera dupa natura aporturilor, astfel: in cazul aporturilor in bani - chitanta - pentru depunerea aportului in numerar la caserie sau foaie de varsamant si extras de cont pentru depunerea aporului direct in contul disponibil la banca; in cazul aporturilor in bunuri - proces-verbal de predare - preluare in care se precizeaza caracteristicile bunului aportat si valuarea lui, dupa ce in prealabil a fost stabilita de o comisie de evaluare la un expert evaluator.

Evidenta operativa se organizeaza cu ajutorul Registrului asociatilor (respectiv actionarilor) in care se tine evidenta nominala a capitalului social pe care fiecare asociat/actionar, cuprizand numarul de parti sociale/actiuni subscrise si valoare nominala a acestora, varsamintele efectuate la capiatlul social subscris, mentiuni speciale privind cesionarea (vanzarea) partilor sociale sau a actiunilor.


Filiera parcursa pentru constituirea unei societati comerciale

3. Evaluarea curenta a capitalurilor

Evaluarea capitalului social

Capitalul social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la societatile de persoane. Aceste fractiuni de capital au o valoare inscrisa pe ele numita valoare nominala care este o valoare de referinta si care da posibilitatea evaluarii capitalului social al intreprinderii, astfel:

Capitalul social = Numarul de actiuni x Valoarea nominala

sau

Capitalul social = Numarul de parti sociale x Valoarea nominala

Evaluarea capitalului social la valoarea nominala impune calcularea si evidentierea distincta a primelor de capital ( prime de emisiune, de fuziune si de aport).

Intrucat actiunile prin care este reprezentat capitalul propriu sunt titluri de valoare negociabile, in sistemul de gestiune financiara a intreprinderii valorii nominale i se asociaza si alte categorii de valori cum sunt: valoarea de piata, valoarea de rentabilitate (valoarea financiara, valoarea de randament) si valoarea patrimoniala (valoarea matematica contabila si valoarea matematica intrinseca).

Valoarea de piata este o valoare de cumparare - vanzare a actiunilor stabilita, de regula, prin negocierea la bursa de valori pe baza raportului dintre cerere si oferta, raport care determina valoarea reala denumita si cotatie.

In mod concret, pretul de piata al unei actiuni este determinat de: dividendele asteptate de actionari; stabilitatea financiara a intreprinderii; situatia activului industrial al intreprinderii; situatia generala a pietei de capital si in limita ratei dobanzii in acel moment opozabila pietei financiar-bancare. Cand rata dobanzii este ridicat, societatile pe actiuni reprezinta un risc mai mare pentru investitori, deoarece ei prefera investitiile temporare sub forma depunerilor la banca si titlurilor de plasament. De asemenea, daca se cere un pret prea mare, intreprinderea nu va gasi un garant si nici investitori doritori sa cumpere actiuni.

In stransa legatura cu valoarea de piata si valoarea nominala a actiunilor este pretul de emisiune sau cursul de actiune care trebuie platit de catre toate persoanele care subscriu actiunile in momentul emiterii lor. Acesta poate fi egal cu valorea nominala, deci cursul este alpari, iar daca este superior valorii nominale, avem curs suprapari, iar in situatia inversa, subpari.

In aceste conditii se poate detremina valoarea capitalului societatii    utiliznd aceasta valoare, astfel:

Valoarea bursiera = Numarul de titluri X Cursul titlurilor

2. Valorea de rentabilitate este o valoare bazata pe rezultatul intreprinder Ea poate fi financiara si de randament.

Valuarea financiara (VF) exprima echivalentul corespunzator capitalizarii dividentului annual pe o actiune la o rata medie a dobanzii pe piata; sau ea corespunde sumei totale care plasta la o dobanda sigura va produce un avantaj egal cu veniturile titlurilor.

VF = dividentul distribuit pe o actiune / rata medie a dobanzii pe piata

Valuarea de randament (VR) este valoarea corespunzatoare profitului net pe o actiune care se poate capitaliza in cursul unui exercitiu financiar, la o rata medie a dobanzii de piata.

Venitul titlurilor este egal cu dividentele plus cota parte unitara din profit incorporata in rezerve.

VR = dividentul distribuit pe o actiune + cota parte din profit pe o actiune incorporata in rezerve / rata medie a dobanzii pe piata.

3. Valoarea patrimoniala consta in calculul valorii titlurilor pornind de la situatia patrimoniala evdentiata in bilant. In acest sens se disting valoarea matematica contabila, valoarea matematica intrinseca si valoarea de lichidare.

Activ Pasiv


Activ fictiv

Cheltuieli de construire

Capitaluri proprii

Pasiv activ


Activ real

Activ imobilizant

Activ circulant

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Pasiv real


Activ fictiv

Activ de regularizare si asimilare

Prime privind rambursarea abligatiunilor

datorii

Valoarea matematica-contabila a titlurilor sau valoarea bilantiera se obtine in doua feluri: raportand activul net contabil la numarul de titluri sau raportand situatia neta la numarul de titluri,rezultatul fiind acelasi.

Activul net contabil se determina ca diferenta intre activul real si datorii si exprima marimea patrimoniului care ar trebui sa revina asociatilor, daca acestia ar imparti elementele de activ dupa plata datoriilor.

Prin urmare, ralatia de calcul a activului net contabil (ANC) este de forma:

ANC = Activul real -Datoriile

Sau

ANC = Capitalurile proprii - Activele fictive

Unde

Activul = Activul - Activele

real    bilantier fictive

In componenta activelor fictive sunt incluse urmatoarele structuri: cheltuieli de constituire a societatii inclusiv cele cu emisiunea de actiuni, activele de regularizare si asimilate si primele privind rambursarea obligatiilor.

Valoarea matematica-intriseca a titlurilor se calculeaza impartind activul net intrisec la numarul de actiuni.

La randul sau, activul net intrinsec se determina pe baza relatiei:

Activul    = Activul Provizioanele Capitalul

net net + pentru riscuri _ subscris

Intrinsec    contabil si cheltuieli nevarsat

nejustificate

Daca valoarea matematica a unei actiuni se compara cu valoarea de piata, relatia dintre cele doua constituie un indicator al increderii pe care investitorii o au in capacitatea manageriala a firmei. Astfel, in cazul in care valoarea de piata este mai mare decat valoarea contabila, atunci afacerile merg bine; in situatia inversa, afacerile nu merg bine.

Formula adoptata pentru determinarea activului net contabil (ANC) se constituie pe baza urmatoarelor elemente:

Active imobilizate

(+) active circulante

(+) conturi de regularizare

(+) prime privind rambursarea obligatiunilor

= total activ real contabil

(-) datorii

(-) conturi de regularizare

= total activ net contabil

Evaluarea    obligatiunilor

Evaluarea obligatiunilor emise de unitatea patrimoniala se efectueaza in contabilitate cu ajutorul unor categorii distincte de valori si anume :nominala, de emisiune si de rambursare.

T Valoarea nominala este cea indicata pe titlul de credit folosit ca obligatiune si nu poate fi mai mica de 25.000 lei.

T Valoarea de emisiune este o valoare negociabila la bursa de valori si reprezinta pretul de vanzare al obligatiunIn principui, valoarea de emisiune este egala cu valoarea nominala.

T Valoarea de rambursare este o valoare stimulativa de restituire a imprumuturilor prin adaugarea la valoarea nominala a unei prime de rambursare.

. Sistemul de conturi utilizat in organizarea contabilitatii capitalurilor.

Structura complexa a capitalurilor determina utilizarea unui sistem de conturi capabil sa asigure inregistrarea, urmarirea si controlul, in mod distinct, a elementelor specifice din componenta lor. Libertatea de actiune, specifica economiei de piata, presupune si diversificarea cailor prin care o intreprindere isi poate atrage noi capitaluri sau isi poate plasa in mod rentabil propriul capital. La elaborarea noului Plan de conturi general s-au avut astfel in vedere necesitatea alinierii la cerintele economiei de piata, la standardele contabile europene si internoationale privind acest domeniu de activitate.

In strucura planului de conturi, Clasa I este destinata conturilor de capitaluri, in care se regasesc, pe grupe, conturile sintetice de gradul I si, unde este cazul, conturile sintetice de gradul II, elementele componente ale capitalurilor.

Grupa 10 - Capital si rezerve - cuprinde conturile de capital si rezerve prin intermediul carora se inregistreaza, urmaresc si se controleaza distinct elementele specifice ale capitalului utilizand conturi sintetice de gradul II care devin conturi operationale, fie pentru a delimita momentele in care se gaseste un anumit element- in speta pentru capitalul social-, fie a reprezenta un element dupa natura si modul de constituire in cazul primelor legate de capital si a rezervelor.

Grupa 11- Rezultatul reportat- cuprinde conturile de rezultate reportate.

Grupa 12 - cuprinde rezultatul exercitiului curent; grupa 13 cuprinde subventiile pentru investitii, grupa 15- provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

Largirea sferei de actiune a unei unitati patrimoniale si diversificarea relatiilor cu tertii determina si in cadrul clasei I prezentarea intr-o grupa distincta (grupa 16) a conturilor de imprumuturi si datorii asimilate.

De remarcat, prezentarea distincta a conturilor de dobanzi in mod detaliat in conturi sintetice de gradul II, in functie de categoria imprumutului sau datoriei asimilate pentru care se calculeaza dobanzile respective.

Pentru imprumuturile obligatare, urmarite prin cont specific introdus in sistemul adoptat, exista posibilitatea inregistrarii si controlului primei de rambursare a obligatiunilor emise, prin cont separat (169).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1419
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved