Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


BILANTUL CONTABIL - PROCEDEU A DUBLEI REPREZENTARI A PATRIMONIULUI

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micBILANTUL CONTABIL - PROCEDEU A DUBLEI REPREZENTARI A PATRIMONIULUI1. Notiunea de bilant

Termenul de bilant provine de la cuvantul italienesc "bilancia" care la randul lui are la origine doua cuvinte din limba latina "bi" si "lanx", adica doua talere, simbolizand o balanta cu doua talere in pozitie de echilibru .

Unul din talere semnifica valoarea activelor, iar celalalt valoarea pasivelor .

Din punct de vedere contabil bilantul este definit ca procedeu principal de generalizare (de exprimare valorica) la un moment dat a informatiilor ce privesc elementele patrimoniale, in dubla lor ipostaza de active si pasive, tratate prin prisma unei anumite doctrine contabile.

Conform legii contabilitatii din tara noastra bilantul contabil este documentul oficial de gestiune, care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiara si a rezultatelor obtinute.

Teoria bilantului se intemeiaza pe doua realitati. Astfel orice unitate patrimoniala dispune pentru a-si desfasura propria activitate de bunuri cu valoare economica si de disponibilitati banesti reunite in cadrul capitalului unitatii.

Acest capital trebuie sa aiba anumite surse de finantare care provin de la actionari (asociatii) unitatii cat si de la terti "straini" de unitatea patrimoniala care accepta sa puna la dispozitie aceste surse in schimbul unui castig imediat dar in acelasi timp proprietarii surselor de finantare trebuie sa-si asume anumite obligatii ce intervin in procesul utilizarii lor.

Ca instrument practic, bilantul a fost conceput sa aiba doua parti distincte, intr-o parte reflectandu-se existentele de active patrimoniale la un moment dat care se numeste activ iar in cealalta parte existentele de pasive patrimoniale la un moment dea, care se numeste pas

&

Relatiile economice dintre unitatea patrimoniala considerata ca si persoana juridica si alte persoane juridice si / sau fizice determina modificari ale elementelor patrimoniale inscrise in bilant.

 
Pornind de la definirea patrimoniului ca un ansamblu de drepturi si obligatii putem spune ca si bilantul contabil reflecta drepturile unitatii patrimoniale regasite in activul bilantier si obligatiile unitatii patrimoniale regasite in pasivul patrimonial.

Din acest punct de vedere atat activul cat si pasivul bilantului reflecta structura juridica a patrimoniului .

In activul bilantului se inscriu bunurile asupra carora unitatea are drept de proprietate, disponibilitatile banesti proprii si creantele unitatii care pot fi :

fata de asociati - pentru capitalul subscris si varsat conform contractului de societate

fata de clienti - pentru produsele sau serviciile facturate si neincasate conform contractelor de vanzare.

fata de debitori - pentru diverse datorii ale unor persoane fizice sau juridice ce urmeaza a fi incasate de unitate in baza unor contracte sau hotarari judecatoresti

Pasivul reflecta obligatiile stabilite prin contract sau acte normative fata de: asociatii de actionari pentru capitalul pus la dispozitia societatii si pentru profitul realizat conform contractului de societate.

Banci sau alti creditori pentru sumele imprumutate, de la acestea conform contractelor de credit.

Furnizorii pentru bunurile sau serviciile achizitionate conform contractelor de cumparare.

Angajatii pentru munca depusa de acestia conform contractului de munca.

Bugetul statului si alte bugete pentru impozitele, taxele si contributiile datorate acestora conform normelor legale in vigoare.

2. Elaborarea bilantului contabil

Bilantul contabil are in componenta sa documente si situatii de sinteza economica sau de control fiscal cuprinzand urmatoarele elemente:

bilantul propriu-zis;

contul de "profit si pierdere";

contul de executie ( numai in cazul institutiilor publice);

anexe la bilant;

raportul de gestiune.

Pentru intocmirea bilantului, Ministerul Finantelor elaboreaza modele de situatii si norme metodologice privind bilantul si celelalte componente pentru regiile autonome, societatile comerciale si institutiile publice. Pentru societatile bancare, modelele si normele metodologice se elaboreaza de Banca Nationala cu avizul Ministerului de Finante.

La intocmirea bilantului contabil trebuie respectate urmatoarele reguli:

posturile de bilant sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului.

Nu sunt admise compensari intre conturile ce se inscriu in bilant si respectiv intre conturile de venituri si cheltuieli din contul " profit si pierderi".

Bilantul propriu-zis este un tablou care cuprinde in forma sintetica si in expresie valorica mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora precum si rezultatul activitatii unei unitati patrimoniale la un moment dat.

In practica se cunosc doua scheme de bilant, una sub forma de tablou cu doua parti: partea stanga numita activ si partea dreapta, pasivul, numita si schema orizontala de bilant si modelul sub forma listei verticale sau schema bilantului vertical.

Bilantul unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa destinatie si respectiv, provenienta lor

  Bilantul sub forma de tablou cu doua parti pune in evidenta egalitatea existenta intre resurse si utilizari, iar modelul de bilant sub forma listei verticale ordoneaza structurile patrimoniale in active, datorii, capitaluri, rezerve si alte componente, finalitatea fiind prezentarea situatiei nete a patrimoniului

Activul bilantului cuprinde urmatoarele grupe principale de elemente:

a)    Activele imobilizate (imobilizari necorporale, corporale, financiare);

b)   Active circulante (stocuri, creante titluri de plasament , disponibilitatii sau alte valori);

c)    Conturi de regularizare de activ(cheltuieli inregistrate in avans, diferente de conversie-activ, alte elemente tranzitorii si de regularizare de activ);

d)   Prime de rambursare a obligatiunilor.

Pasivul bilantului cuprinde :

a)        Capitalurile proprii (capitalul social sau individual, primele legate de capital si diferentele de reevaluare, rezervele, rezultatul reportat nerepartizat, rezultatul exercitiului, fonduri proprii, subventii pentru investitii si provizioane reglementate);

b)        Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;

c)        Datoriile (imprumuturi si datorii asimilate, furnizori si conturi asimilate, datorii fata de personal, datorii fata de bugetul statului si asigurarile sociale, creditorii si alte datorii);

d)        Conturi de regularizare si asimilate de pasiv (venituri inregistrate in avans, diferente de conversie pasiv, alte elemente tranzitorii si de regularizare).

In cele doua parti ale bilantului, elementele patrimoniale sunt sistematizate pornind de la conturile contabile pe grupe, capitole, posturi etc. dupa criterii subordonate necesitatilor muncii de informare si analiza economica pentru unitatea patrimoniala dar si pentru obtinerea unor lucrari de sinteza.

Ordonarea posturilor de bilant se face in functie de nivelul lichiditatii activului (lichiditate = capacitatea mijloacelor economice de a fi transformate in bani ) si exigibilitatii pasivului (exigibilitate = termenul sau data la care o anumita datorie este scadenta la plata)

Astfel posturile bilantiere din activ sunt asezate in ordinea crescatoare a lichiditatii (de la cele mai putin lichide - activele imobilizate - la cele cu lichiditate absoluta - disponibilitatile banesti ), iar posturile de pasiv sunt dispuse de la cele mai putin exigibile (capital) la cele foarte exigibile (datoriile curente).

Activul si pasivul bilantier suporta un dublu criteriu de ordonare:

criteriu major pentru active, natura economica a acestora iar pentru pasive natura lor juridica;

criteriul minor pentru active lichiditate (crescatoare) a acestora, iar pentru elementele de pasiv, exigibilitatea lor (descrescatoare).

Fiecarui post bilantier ii corespund unul sau mai multe conturi contabile iar elementele patrimoniale sunt reflectate in bilant la valoarea lor neta = valoarea bruta (intrare ) - (amortizarea + provizioane)

Intocmirea corecta a bilantului cu respectarea tuturor principiilor metodologice impuse de cerintele practice si regulile generale de organizare financiar - contabila fac din acest document o bogata sursa de informatii pentru analiza si controlul situatie economico-financiare, pentru verificarea respectarii legislatiei fiscale si bugetare, dar nu in acelasi timp si pentru fundamentarea deciziilor cu privire la orientarea activitatii pentru ridicarea competitivitatii si profitului.

BILANT

Incheiat la data de 31.12.2000

- model simplificat - - mii lei -

ACTIV

PASIV

Denumirea activelor grupate dupa destinatie, ordonate in ordine crescatoare a lichiditatii

Nr

rd

Cod

Exercitiul financiar

Denumirea pasivelor dupa provenienta ordonate in ordine crescatoare a exigibilitatii

Nr

rd

Cod

Exercitiu financiar

PRECEDENT

INCHEIAT

PRECEDENT

INCHEIAT

I Imobilizari necorporale

II Imobilizari corporale

III. Imobilizari financiare

- Capital social

- RezerveActive imobilizate-total

Total capitaluri proprii

Stocuri

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Alte active circulante

- Imprumuturi si datorii asimilate

- Furnizori

Total active circulante

Conturi de regularizare si asimilate

Datorii total

Prime privind rambursarea obligatiunilor

Conturi de regularizare si asimilate

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

3. Tipuri de modificari bilantiere privind activul si pasivul

Bilantul reprezinta o imagine a dublei reprezentari a patrimoniului, reflectand existentele la un moment dat, dar si modificarile determinate de activitatile economice care micsoreaza sau majoreaza simultan fie numai anumite active, sau fie numai anumite pasive, fie atat activele cat si pasivele in acelasi timp dar intotdeauna in relatia cauza-efect si de aceeasi valoare.

Pentru a reflecta aceste modificari bilantiere pornim de la urmatorul bilant de deschidere:

Bilant

la 01.01.2001

ACTIV PASIV mii lei

SOLD

SOLD

1. Mijloace fixe

2. Materii prime

3. Materiale consumabile

4. Clienti

5. Casa6. Conturi la banci

1. Capital social

2. Furnizori

3. Credite bancare

TOTAL    ACTIV

TOTAL    PASIV

1. Operatii care produc modificari doar in activul bilantului marind un post de activ cu o suma si micsorand alt post de activ cu aceeasi suma, fara a modifica totalul activului.

La 05.01.2001 se incaseaza prin banca contravaloarea unei creante in suna de 1.000.000 lei. Aceasta operatiune determina o majorare a postului de activ "Conturi la banci" cu 1.000.000 lei si o micsorare a postului de activ "Clienti" cu 1.000.000 lei, modificarea generata in bilant fiind de tipul

A - X + X = P

unde A = activ total, P = pasiv total, X = valoarea modificarii.

Bilant

Incheiat la 05.01.2001

ACTIV    PASIV

SOLD

SOLD

1.Mijloace fixe

2.Materii prime

3.Materiale consumabile

4.Clienti

5.Casa

6.Conturi la banci

1.Capital social

2.Furnizori

3.Credite bancare

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

2. Operatii care produc modificari doar in pasivul bilantului marind un post de pasiv si micsorand alt post de pasiv cu aceeasi suma.

La data de 10.01. 2001, unitatea patrimoniala apeleaza la un credit bancar pe termen scurt de 2.000.000 lei pentru a achita furnizorii acesteia cu aceeasi suma.

Aceasta operatiune determina majorarea postului de pasiv, credite bancare cu 2.000.000 lei si in acelasi timp micsoreaza datoria fata de furnizori cu 2.000.000 lei. Modificarea este reflectata prin relatia:

A = P - X + X

Bilant

incheiat la 10.01.2001

ACTIV    PASIV mii lei

SOLD

SOLD

1. Mijloace fixe

2. Materii prime

3.Materiale consumabile

4. Clienti

5. Casa

6. Conturi la banci

1. Capital social

2. Furnizori

3. Credite bancareTOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

3. Operatii care produc modificari simultan atat in activ cat si in pasiv, marind un post din activ si unul din pasiv, marind cu aceeasi suma simultan activul total si pasivul total.

La 15.01.2001 unitatea patrimoniala achizitioneaza materii prime in valoare de 3.000.000 lei de la furnizori. Aceasta operatiune determina majorarea postului de activ "Materii prime" si simultan a postului de pasiv "Furnizori" cu 3.000.000 lei .

Modificarea este reflectata prin relatia:

A + X = P + X

Bilant

incheiat la 15.01.2001

ACTIV PASIV mii lei

SOLD

SOLD

1.Mijloace fixe

2.Materii prime

3. Materiale consumabile

4.Clienti

5.Casa

6..Conturi la banci

1.Capital social

2.Furnizori

3.Credite bancare

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

4. Operatiuni care produc diminuari concomitent si cu aceeasi suma a unui post de activ si a altuia de pasiv, micsorand totalul activului si al pasivului cu suna respectiva.

La 20.01.2001 se achita suma de 1.500.000 lei din disponibilitatile din banca pentru scaderea creditului bancar contractat de societate. Aceasta operatiune determina scaderea postului de activ "Conturi la banci" si simultan a celui de pasiv "Credite bancare" cu 1.500.000 lei. Modificarea este reflectata prin relatia:

A - X = P - X

Bilant

incheiat la 20. 01.2001

ACTIV    PASIV mii lei

SOLD

SOLD

1.Mijloace fixe

2.Materii prime

3.Materiale consumabile

4.Clienti

5.Casa

6.Conturi la banci

1.Capital social

2.Furnizori

3.Credite bancare

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Toate modificarile au afectat si s-au reflectat in bilant in cate doua elemente patrimoniale, demonstrand principiul dublei reprezentari, care impreuna cu principiul dublei inregistrari, constituie baza teoretica a contabilitatii in partida dubla.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1373
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved