Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CECCAR

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic1. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili?
Conferinta nationala are urmtoarele atributii:
a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati, modificrile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita etic si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facut la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintrii oficiale. Hotararile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului supenor si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

2. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?
Consiliul Superior are urmtoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitand avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
f) vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calittii de expert contabil si contabil autorizat s fie strict aplicat;
g) asigura coordonarea activitatii consilillor filialelor; stabilete metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;
h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face s progreseze profesia si stiina contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;
1) ia toate msurile necesare pentru desfasurarea in bune condiii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de ctre toti membrii Corpulul;
m) Indeplineste alte atributii prevzute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nalionale a experilor contabili si contabililor autorizati.

3. Care sunt atributiile presedintelui CECCAR?
ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CORPULUI:
a) Convoac si conduce sedintele C.S. si ale B.P.
b) Conduce si coordoneaza dezbaterile.
c) Prezinta anual C.S., spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viltor.
d) Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nalionala.
e) Prezinta bilantul contabil, spre adoptare, C.S. si, spre aprobare, Conferintei Nationale.
f) Numeste si revoca. cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul National, personalul propriu al Consiliului si stabi1este salariile, cu aprobarea B.P.
g) Reprezinta Corpul in fata autoritailor publice, a tertilor sau a organizaiilor nationale si internaionale, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai.
h) Indeplineste orice alte atributii stabilite de C.N., C.S. si B.P.4. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

5. Ce este si cum functioneaza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR?
Comisia de disciplina a filialei este format din 5 membn titulari si 5 membri supleanti, astfel:
a) un presedinte si 2 membri alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucur de autoritate profesionala si morala deosebita;
b) 2 membri desemnati de ministrul finantelor.
Membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, o data cu titularii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Comisia de disciplina de pe langa consiliul filialei este competenta sa sancioneze abaterile disciplinare savarsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritorial a acesteia, chiar dac abaterile au fost svarsite in raza teritoriala a altei fihiale.
Fac exceptie plangerile privitoare la fapte svarsite de membrii Consiliului Superior si ai consilillor filialelor, de presedintii Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania, care se depun la Comisia superioara de disciplina.
Plangerea indreptata impotriva unui membru al Corpului se adreseaz consiliului falialei din care face parte acestia, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina, pentru care plangerile se depun la Consiliul Superior.
Plangerea astfel primita se transmite in termen de 48 de ore presedintelui comisiei de disciplin, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei, alesi de adunarea generala.
Procedura de judecata disciplinara este reglementata prin Regulamentul comisiilor de disciplina, aprobat de Consiliul Superior al Corpului.
Fapta savarsita de un membru al Corpului, prin care se incalc dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si fimcionare a Corpului Experlilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, ale Codului de conduita etica si profesionala a experplor contabili si contabililor autorizati, hotrarile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara.
Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) Comportament necuviincios fat de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alt participant la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului.
b) Absenta nemotivat de la intrunirea AG a filialei sau de la CN.
c) Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etic si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania referitoare la publicitate.
d) Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp.
e) Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscris calitatea profesional a celui care il incheie: E.C., C.A.
f) Nerespectarea ob1igatiilor de pstrare a secretului profesional.
g) Nedeclararea sau declararea partial a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizaiei stabilite de Regulament.
h) Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dup caz.
i) Inclcarea dispozitii1or privind exercitarea profesiei si rspunderea disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit Legii si Regulamentului. Este interzisa efectuarea de lucrri pentru entitatile unde sunt salariati, sau sunt rude, sau afini pana la gr. IV cu administratorii, sau salariati in afara Corpului, sau activitate comercial.
j) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala.
k) Declaratii neconforme realittii, in relatiile cu Corpul sau cu terii, cu producerea de consecinte jundice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.
Urmatoarele abateri disciplinare se sanctioneaza astfel:
Invinuirea:
(a) Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic.
Sanctiunea:
Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pana la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an.
Invinuirea:
b) Condamnarea definitiv pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Invinuirea:
c) Incalcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca unnare producerea unei prejudiciu moral sau material.
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Invinuirea:
d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei, legal acordata
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Aciunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsiri faptei.
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare trebuie sa fie adusa la cunostinta publiculul prin:
a) afisarea unui extras al hotararii de sanctionare la sediul filialei Corpului, al directiei generale a finantelor publice si controtului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a tribunalului, insotita de publicarea acestuia intn-un ziar local de larga circulatie;
b) comunicarea masurii, in scris, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului
In cazul aplicarii sanctiunilor de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei, cel in cauza este obligat sa depuna, sub luare de semnatura, la consiliul filialei de care apartine, carnetul de expert contabil sau contabil autorizat si parafa; acestea ii vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.
Aceeasi obligaie exista si in cazul aplicarii masurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.
Membrul care refuza sa se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului.
Membrii comisiilor de disciplina sunt obligati sa pastreze secretul profesional in exercitarea functiilor

6. Ce este si cum functioneaza Comisia Superioara de Disciplina?
Comisia Superioar de Disciplina are urmtoarea competenta:
a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membnbor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotaraste;
b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etic si profesional a presedintilor Consiliului Superior si consiliilor filialelor, precum si a persoanelor fizice strine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificat prin Legea nr.42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplina ale filialelor.
d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membribor Corpului care au savarsit abateri grave
Comisia superioara de disciplina este formata din 5 membri titulari si 5 membri sup1eanti, astfel:
a) presedintele si 2 membri, experti contabili, alesi de Conferinta Nationala dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;
b) 2 membri desemnati de ministrul finantelor.
In ace1easi conditii sunt desemnati si supleantii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Pot face contestatii la Comisia superioara de disciplina impotriva hotararilor comisiilor de disciplina ale filialelor toti cei interesati, precum si consiliile filialelor.
Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicrii hotararii comisiilor de disciplina ale filialelor.
In perioada de judecare a contestatiei se suspenda aplicarea prevederilor hotarari de sanctionare, pentru lucrarile incepute.
Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l sustine in fala Comisiei superioare de disciplina la termenul stabilit.
In cazurile prevazute la punctul a) din competentele Comisiei superioare de disciplina prezentate mai sus, hotararea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei Nationale, care o poate confirma sau infirma. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta Nationala se face la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale a celui in cauza.
Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt raspunzatori de pastrarea secretului profesional in exercitarea mandatului lor.
Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestalia nu suspenda aplicarea hotrarii.
Pentru constituirea jurisprudentei disciplinare, Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, publicandu-le anual in revista Corpului.

7. Care este structura organizatorica (organigrama) unei filiale a CECCAR?

8. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR?
Logo-ul CECCAR: "Stiinta, Independenta, Moralitate"
Sigla CECCAR este compusa din:
- 0 carte-registru, simbolizand insemnul profesiei;
- Un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes, avand ca insenm divin doi serpi incolaciti, pretuit in Grecia antic, ca avand valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizeaza rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci cand red imaginea fidela, corecta si completa a patrimoniului contabilizat sau expertizat;
- deviza "Stiinta, Independenta, Moralitate" - atribute esentiale ale exercitarii profesiei.


9. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil, precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesare?
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare in specialitatea contabi1itate-finante, cu diploma recunoscuta de MEN si practic in specialitate de ce1puin 3 ani, sau studii economice superioare si practica in specialitate de cel puin 5 ani.
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societtilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.

10. Care sunt atributiile CECCAR?
In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmtoarele atributii:
a) organizeaz concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.
b) Organizeaz evidenta experti1or contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigur buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreaz si public normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa maiba acces toti membri activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor si in raporturile cu autorittile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din straintate.
i) Editeaz publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

11. Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Finantelor Publice pe langa consiliile filalelor?
Reprezentantul Ministerului Finanlelor de pe langa consiliul filialei are urrnatoarele atribulii:
a) participa la lucrarile adunarii generale, ale Consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale Comisiei de disciplina, fara drept de vot;
b) sesizeaza Corpul Experilor Contabili si Contabililor Autorizati cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta acestuia de catre consiliile fihialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale;
d) sesizeaza reprezentantul Ministerului Finantelor de pe langa Consiliul superior asupra hotararilor consiliului fihialei, care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la lit. b si c.

12. Enumerati 8 atributii ale adunarii generale ale filialei CECCAR.
1) Ia cunostiinta. dezbate si aproba. prin vot deschis, raportul Consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului fihialei.
2) Aproba, prin vot deschis, b.v.c. al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia b.v.c pentru cxercitiul financiar expirat.
3) Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Aproba lista experti1or contabili individuali si a societatilor ce vor fi analizate in anul urmator.
4) Noul R.O.F.: alege si revoca presedintele si doi membri ai Comisiei de disciplina a filialei.
5) Alege si revoca pe membrii C.F.C., presedintele si membrii comisiei de cenzori.
6) Propune. dintre membri sai, candidatii pentru C.S.
7) Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
8) Stabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii prevazute de acte normative sau de Hot. ale C.S.

13. Ce reprezinta Codul etic national al profesionistilor contabili?

Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania stabileste norme de conduita pentru profesionistii contabili si formuleaza principiile fundamentale care trebuie respectate de catre profesionistii contabili in vederea realizarii obiectivelor comune. Profesionistii contabili din Romania actioneaza in diferite entitati si ramuri ale economiei nationale ca liber-profesionisti sau ca angajati; scopul de baza al Codului, trebuie insa intotdeauna respectat.

14. Ce contine Declaratia Consiliului superior al corpului privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor etice?

(din Codul etic-anexa 2)

Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania doreste sa atraga atentia tuturor profesionistilor contabili asupra necesitatii de a da urmare prezentei Declaratii.

1. C.E.C.C.A.R., ca membru al IFAC, are responsabilitatea de a promova norme de inalta conduita profesionala si sa se asigure ca cerintele etice sunt respectate, iar nerespectarea lor va fi investigata, luandu-se masurile care se cuvin.

2. Misiunea de a pregati cerinte etice detaliate apartine Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R.3. Adoptarea cerintelor etice internationale ale IFAC de catre C.E.C.C.A.R. nu va asigura in mod obligatoriu aplicarea acestor norme de conduita stabilite. De aceea, C.E.C.C.A.R. elaboreaza prevederi normative adecvate cerintelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili.

4. C.E.C.C.A.R. asigura consultanta si indrumari care sa ajute la rezolvarea conflictelor de etica ale profesionistilor contabili.

Stabilirea unui compartiment de interpretare/indrumare/consultanta trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

- obiectivele lui si procedurile de functionare trebuie sa fie transparente si promovate larg in randul membrilor;

- procedurile de functionare trebuie sa ofere siguranta ca se va tine seama numai de intrebari rezonabile din partea membrilor si ca cel care intreaba raspunde pentru formularea clara a faptelor si circumstantelor;

- cei insarcinati sa ofere consultanta trebuie sa aiba un nivel corespunzator de autoritate si o experienta tehnica suficienta pentru a acorda asemenea indrumari;

- cererile vor fi facute de obicei pe baza de confidentialitate iar rezultatele oricaror interpretari/consultanta/indrumari pot face obiectul publicarii (fara a da nume), ca modalitate de formare etica pentru toti profesionistii contabili.

Pentru a raspunde cerintelor din prezentul paragraf, in cadrul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati functioneaza Departamentul de etica, comisiile de apel si comisiile de disciplina, atributiile acestora fiind stabilite prin hotarari ale Consiliului Superior.

5. Punerea in aplicare a cerintelor etice va fi sustinuta de introducerea unui program menit sa asigure Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania ca membrii individuali cunosc toate cerintele etice si consecintele nerespectarii acestor cerinte. Asemenea informatii pot fi comunicate membrilor, individual, prin manuale, publicatii tehnice, reviste profesionale, rapoarte in legatura cu audieri si activitati disciplinare, programe referitoare la pregatirea profesionala continua, publicatii, presa financiara si de afaceri si raspunsuri privind cerintele de consultanta de la comitetul specific.

6. Profesionistii contabili vor respecta cerintele etice care ii privesc, fara sa fie nevoie de constrangeri sau sanctiuni. In ciuda acestui fapt, se pot produce cazuri in care astfel de cerinte sunt ignorate in mod flagrant sau pe care acestia nu le respecta din eroare, omisiune sau din lipsa de intelegere a lor. Este in interesul profesiei si al tuturor membrilor ca publicul larg sa aiba incredere ca nerespectarea cerintelor etice ale profesiei va fi investigata si, acolo unde este cazul, vor fi luate masuri disciplinare.

7. Profesionistii contabili trebuie deci sa fie pregatiti sa justifice orice abatere, de la cerintele etice. Nerespectarea cerintelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da nastere unor actiuni disciplinare.

8. Puterea actiunii disciplinare este stabilita prin reglementarile C.E.C.C.A.R.

9. Masurile disciplinare pot aparea, de obicei, in urma unor probleme ca:

- nerespectarea normelor generale de baza si specifice aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili;

- nerespectarea regulilor de etica;

- conduita discreditabila sau dezonorata.

10. Investigatiile disciplinare vor incepe, de obicei, ca rezultat al unor plangeri; structurile centrale si locale ale Corpului trebuie sa ia in consideratie toate plangerile. Investigatiile pot, totusi, sa fie introduse din oficiu de C.E.C.C.A.R. sau de catre o entitate administrativa, fara sa fie facuta o plangere. Investigatiile pot fi facute verbal sau prin corespondenta. Trebuie intotdeauna instiintat membrul impotriva caruia se face plangere, precum si cel care a facut plangerea. Acolo unde exista o disputa, se poate incerca o conciliere, fie prin comisiile de disciplina ale filialelor, fie prin comisiile de arbitraj ale acestora.

11. Poate fi oportun sa se faca publicitate procedurilor disciplinare si de apel. Astfel, sunt informati atat membrii, cat si publicul larg. Totusi, aspectele de confidentialitate si tipul incalcarilor trebuie sa fie luate in consideratie atunci cand se decide metoda de publicitate.

15. Prezentati si explicati cele 6 principii fundamentale prevazute in Codul etic national al profesionalistilor contabili.
Principiile fundamentale sunt:
- Integritatea
Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale.
- Obiectivitatea
Profesionistul contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de ctre altii in privinta inclcrii obiectivitatii.
- Competenta profesionala si bunavointa
Profesionistul contabil trebuie s indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentne cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislaiei si tehnicii.
- Confidentialitatea
Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie s utilizeze sau s divulge aceste informatii fara autorizare clara si expresa sau numai dac exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru.
- Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
- Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, in cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta (dupa curn se va vedea in Sectiunea 8 de mai jos). In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevanta

16. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate.
Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scris, in afar de cazurile cand obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.

17. Ce intelegeti prin Supravegherea publica?

Art.37 din OG nr.65/1994, modificata prin OG nr.17/2007 prevede:

"Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentanta de Ministerul Finantelor Publice.

In realizarea atributiilor de supraveghere publica in domeniu, Ministerul Finantelor Publice poate delega atributiile sale unui alt organism, in conditiile legii".

Persoanele desemnate de Ministerul Finantelor Publice sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania au urmatoarele indatoriri:

a) participa la Conferinta nationala si la sedintele Consiliului Superior, fara drept de vot;

b) sesizeaza ministrul finantelor publice ori de cate ori hotararile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania contravin reglementarilor legale. Hotararile respective devin aplicabile numai dupa pronuntarea acestuia.

Supravegherea publica in cadrul filialei : Art.39 din OG nr.65/1994 modificata si completata prin OG nr.17/2007 prevede:

"Persoanele desemnate de Ministerul Finantelor Publice sa supravegheze activitatea publica a Consiliului Filialei are urmatoarele atributii:

participa la lucrarile adunarii generale, ale Consiliului filialei, ale Biroului Permanent si ale Comisiei de Disciplina fara drept de vot;

sesizeaza Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta acestuia, de catre consiliile filialelor, pe care le considera nelegale;

sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale;

sesizeaza persoanele desemnate de Ministerul Finantelor Publice sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, asupra hotararilor Consiliului filialei, care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute de litera b) si c) de mai sus."

Pentru exercitarea indatoririlor si atributiilor prevazute la art.38 si 39 din OG nr.65/1994, modificata prin OG17/2007, atat Consiliul Superior, cat si Consiliul filialei, sunt obligate sa transmita organelor desemnate de Ministerul Finantelor Publice, cu cel putin 7 zile inainte, materialele supuse dezbaterii.

In cazul netransmiterii catre persoanele desemnate de Ministerul Finantelor Publice a materialelor supuse dezbaterii organelor respective, hotararile si deciziile luate in ceea ce priveste aceste materiale sunt nule de drept.

Exercitarea oricarei atributii specifice calitatii de expert contabil sau contabil autorizat, de catre persoane neautorizate sau care se afla intr-o relatie de incompatibilitate, constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale.

Persoanele - membre ale Corpului - care exercita atributii specifice calitatii de expert contabil sau contabil autorizat, fara viza anuala se sanctioneaza disciplinar potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

18. Care sunt principalele orientari strategice ale CECCAR pentru perioada 2005-2010?

Organizarea profesiei;

> Exercitarea profesiei;

> Interesul public;

> Educaie;

> Parteneniatul sector public-sector pnivat;

> Dezvoltarea serviciilor pentru membri;

> Activitatea intemationalà.

19. Prezentati structura si partile componente ale codului etic national al profesionistilor contabili.

Structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili:
. PARTEA A - APLICABILA TUTUROR PROFESIONISTILOR CONTABILI - in afara de cazul cand s-a specificat ceva contrar
Sectiunea 1. Integritate si obiectivitate
Sectiunea 2. Rezolvarea conflictelor de etica; asocierea
Sectiunea 3. Competenta profesionala
Sectiunea 4. Confidentialitatea
Sectiunea 5. Activitatea de consultanta fiscala
Sectiunea 6. Exercitarea profesiei peste hotare
Sectiunea 7. Publicitatea
. PARTEA B - APLICABILA LIBER PROFESIONISTILOR CONTABILI
Sectiunea 8. Independenta
Sectiunea 9. Competenta profesionala si responsabilitatile privind folosirea expertilor si specialistilor
Sectiunea 10. Onorarii si Comisioane
Sectiunea 11. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei de liber profesionist contabil
Sectiunea 12. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii
Sectiunea 13. Relatiile cu colegii liber-profesionisti contabili
Sectiunea 14. Publicitatea si cererea de oferta de servicii
. PARTEA C - APLICABILA PROFESIONISTILOR CONTABILI ANGAJATI
Sectiunea 15. Conflictul de loialitate
Sectiunea 16. Sprijinirea colegilor angajati
Sectiunea 17. Competenta profesionala
Sectiunea 18. Prezentarea informatiilor

20. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
Sursele de finantare ale CECCAR:
 Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
 Taxa de inscriere in tabloul Corpului
 Cotizatii anuale asupra veniturilor
 Donatii, vanzari de publicatii proprii
 Alte venituri

21. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 Sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
 Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale
 Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili
 Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionarsa fie admis de adunarea generala.

22. Ce este si ce contine Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua?
Programul national de formare si dezvoltare profesionala continua se adreseaza tuturor membrilor CECCAR si este deschis tururor profesionistilor contabili din economie. Programul-Cadru contine "pregatirea profesionala continua" adresata expertilor contabili si contabililor autorizati profesionisti membrii ai CECCAR si a tuturor profesionistilor contabili din economie si "pregatirea profesionala initiala" pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie in curs de efectuare a stagiului.
Programul este structurat pe 8 domenii obligatorii ale activitatilor ce constituie preocupari ale profesionistilor contabili:
1) Intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate,
2) Audit financiar,
3) Contabilitatea financiara,
4) Contabilitatea si control de gestiune,
5) Fiscalitate,
6) Evaluare economica si financiara a intreprinderilor,
7) Piete de capital,
8) Doctrina si deontologie profesionala.
Pentru fiecare disciplina Programul este structurat pe 3 nivele: initiere, perfectionare si aprofundare. Pentru perfectionarea si aprofundarea cunostiintelor in domeniile principale prezentate mai sus. Programul se poate structura pe un numar de 14 cursuri:
1) Pregatirea declaratiilor financiare,
2) Informatia financiara pentru management,
3) Managementul resurselor umane,
4) Sisteme informatice,
5) Legislatia afacerilor,
6) Impozitarea afacerilor,
7) Managementul financiar,
8) Raportarea financiara,
9) Auditul extern si intern,
10) Servicii de audit si de certificare,
11) Managementul informatiei in afaceri,
12) Planificarea si dezvoltarea strategica a afacerilor,
13) Raportarea corporativa avansata,
14) Managementul financiar strategic.23. Ce intelegeti prin integritate?
Un contabil profesionist trebuie s fie DREPT, SINCER si CORECT in realizarea sarcinilor profesionale.

24. Ce intelegeti prin obiectivitate?
Un profesionist contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa permita prejudecatilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite sa intervina in rationamentele profesionale sau de afaceri.

25. Ce intelegeti prin competenta profesionala?
Un profesionist contabil are o datorie permanenta de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura ca un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practica, legislatie si tehnica. Un profesionist contabil ar trebui sa actioneze cu prudenta si in conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile in furnizarea de servicii profesionale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesar. In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

26. Ce intelegeti prin independenta?
Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.

27. Ce intelegeti prin comportament profesional?

Un profesionist contabil ar trebui sa se conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui sa evite orice actiune ce poate discredita aceasta profesie.

28. Ce intelegeti prin respectul fata de normele tehnice si profesionale?

Profesionistul contabil trebuie sa-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in masura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, in cazul liber-profesionistilor contabili, cu independenta (dupa cum se va vedea in Sectiunea 290 de mai jos). In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relevanta.

29. Ce se intelege prin competenta expertului contabil?
Competenta profesionala are dou componente de baz:
- obtinerea;
- mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e cu competenta, grija si sarguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competen profesionalã care s justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobandirea cere:
- inalt standard de pregatire general, urmatã de una specifica;
- practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
- perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
- cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
- adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesar.
In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

30. In ce consta secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil?
Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat la cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor in care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o astfel de divulgare.

31. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 si Ordonanta Guvernului nr. 89/1998, cu respectarea principiului independentei profesiei.

32. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat; dintre contabilul autorizat si contabilul angajat?
Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate, in conditiile O.G. nr. 65/1 994, avand competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii econo-mico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea socie¬tatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a con¬tului de profit si pierdere.
Prin urmare, ne gasim in fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui sef ierarhic si executa atributiile specifice fisei postului sau. De asemeni, economistul este specializat in multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializarii financiar-contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un ONORARIU pre¬vazut prin contractul incheiat cu referire la misiunea sa.
Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate
in conditiile O.G. nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil. Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economica.
Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile ce ii revin din fisa individuala. Rareori, in cazul unei intreprinderi mari, mijlocii, executa toate lucrarile contabile. De regula, este specializat pe un sector al contabilitatii.
Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putand fi stimulat ori penalizat de seful Irarhic sau la propunerea acestuia.
Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si penal fata de intreprindere. De asemeni, ei pot pierde intreprinderea de client si, prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul si contabilul, salariati, pierd cu greu postul sau in urma unor proceduri anevoioase.
> Este in discutie starea de salariat al unei firme si al unui cabinet de experti contabili sau de contabili autorizati.
> Trebuie facuta distinctia intre auditorii interni si cei externi, prin prisma independentei.
> Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajati in industrie, comert, sectorul public, invatamant s.a.
> Contabilul profesionist independent este acela care efectueaza, unui client, in mod curent, lucrari de audit sau evidenta contabila, fiscalitate si alte servicii profesionale similare.
> Contabilul profesionist lucreaza independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporatie) in industrie, comert, sectorul public, invatamant s.a. si este membru ale unei organizatii afiliate IFAC.

33. Cine este expertul contabil?
Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile Ordonantei (O.G. nr. 65/1994) si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a acti¬vitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiu¬nea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.
Expertul contabil este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii si care are acces neingradit la efec¬tuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si certificarea situatiilor financiare.
. Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dobandeste pe baza de examen.
. Pentru a dobandi calitatea, se cer indeplinite cumulativ mai multe conditii.
. Pot fi, la cerere, experti contabili, persoanele care au titlul de academician, profesori si conferentiari universitari, doctorii in economie si doctorii docenti cu specialitatea finante sau contabilitate, insa cu indeplinirea conditiilor si sustinerea unui interviu privind Normele de organizare si functionare ale CECCAR.

34. Cine este contabilul autorizat?
Este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile O.G. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil.

35. Cum se obtine calitatea de expert contabil?
Prin examen. Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat.
-> Examen de admitere privind accesul (media minim 7, nota pe discipline minim 6)
->Stagiu 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+pregatire deontologica si doctrina profesionala)
-> Examen de aptitudini (examen scris, proba orala)

36. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?
Prin examen in trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala, examen de aptitudini. Ca si expertul contabil, dar cu tematica spcifica. Pentru accesul la examen se cer indeplinite anumite conditii specifice.

37. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?
a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil:
. acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
. elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale.
b. Efectuarea de analize economico-financiare:
. analiza structurilor financiare;
. analiza gestiunii fmanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
. tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
. sistem de credit leasing, factoring etc.;
. determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
. elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
. elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
. asistenta in prevenirea i inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
. diagnostic-financiar;
. cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
. audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
. studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
. audit si certificarea bilantului contabil.
d. Efectuarea de evaluari patrimoniale:
. evaluari de bunuri si active patrimoniale;
. evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;
. evaluari de elemente intangibile.
e. Efectuarea de expertize contabile:
. amiabile (la cerere);
. contabil-judiciare;
. arbitraje in cauze civile;
. expertize de gestiune.
f. Executarea de lucrari cu caracter fmanciar-contabil, ca:
. intocmirea de situatii periodice;
. consolidarea conturilor si bilantului;
.intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung.
g.Executarea de lucrari cu caracter fiscal, ca:
. studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal;
. participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;
. asistenta in probleme de T.V.A. si impozite;
. fiscalitate imobiliara;
. asistenta in aplicarea tarifului vamal;
. asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor.
h. Efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica;
. organigrame, structuri, definiri de functii;
. legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor;
. analiza si organizarea fluxului informational;
. formarea profesionala continua;
. contributii la protectia patrimoniului unitatii;
. mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor;
. alegerea softurilor necesare.

38. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati?

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:

a) tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract;

b) intocmeste bilantul contabil;

c) contabilul autorizat cu studii superioare poate sa verifice si sa certifice bilantul contabil si sa indeplineasca obligatiile prevazute de lege pentru cenzorii numiti la societatile comerciale.

39. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
Societatile de expertiza contabila au:
- cel putin 51 % actionari experti contabili sau contabili autorizati c
- cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administrate sunt experti contabili sau contabili autorizati, membri ai Corpului.
Societafile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile.
Membrii Corpului nu pot fi asociati sau acfionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila.
Societatile comerciale de expertiza pot fi romane, straine sau mixte.
Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere ale Copului.
Angajarea raspunderii societafilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre:
- conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunand de semnatura sociala a societatii;
- expertii contabili. contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale pr-priilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.

40. Ce este C.E.C.C.A.R.?
C.E.C.C.A.R. este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma din care fac parte expertii contabili si cntabili autorizati, in conditiile prevazute de O.G. 65/1994, modificata.

41. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?
Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei persoane juridice. Dupa Adrian Varlan, in lucrarea 'Drept comercial si economic romanesc', (cartea de curs nr. 5 al cursului 'Formare profesionala in domeniul comercial', Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pagina 14, se arata, in legatura cu persoana juridica, urmatoarele:
'Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita in con-ditiile legii, care capata anumite drepturi i anumite obligafii necesare atingerii scopului lor '.
Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor):
- organizarea de sine - statatoare
- patrimoniul propriu;
- scopul determinat.
Aceste elemente le are si C.E.C.C.A.R., are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopu¬lui pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu.
Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere.
Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institujii din Romania
si din afara tarii.
- Relatiile cu bugetul directe;
- Are cont in banca;
- Intocmeste b.v.c.;
- Organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii;
- Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor;
- Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).

42. Ce se intelege prin autonomia Corpului?
Autonomia este in general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale (DEX) . Autonomia Corpului face din aceasta un organism de autoreglementare in profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati.
Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul activitatii Corpului.43. Care este organizarea CECCAR?

Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. Corpul Exepertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si in Municipiul Bucuresti. CECCAR este astfel organizat incat sa-si poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare.

LA NIVEL CENTRAL

Organe de decizie (legislativ)

Organe de executie

Conferinta Nationala

Consiliul Superior

Biroul permanent

Presedintele Corpului

Secretariatul General

Sectoare

Sectiuni, comisii

si departamente

LA NIVEL DE FILIALA

Adunarea Generala

Consiliul filialei

Biroul Permanent

Presedintele filialei

Secretariatul filialei

Sectoare

Sectiuni

SURSA: R.O.F. al CECCAR, in Cartea expertului contabil si al contabilului autorizat, CECCAR, Bucuresti, 2001

44. Ce este Etica?

ETICA= stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorilor si

conditiei umane din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitati sau unei colectivitati.

ETICA este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica

democratiei, deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, astfel se poate aluneca spre anarhie si dezordine.

45. Ce sunt serviciile profesionale?

Orice serviciu care cere aptitudini contabile inrudite, prestat de un contabil profesionist:

Servicii de contabilitate

Audit

Fiscalitate

Consultanta manageriala

Management financiar

Serviciu - o munca prestata in folosul sau in interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului;

-indeplinirea unei indatoriri fata de cineva.

46. Care sunt caracteristicile esentiale ale profesiei contabile?

Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt:

detinerea unei competente intelectuale specifice,

obtinuta prin formare si invatamant;

respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori

si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate;

recunoasterea unei datorii vizavi de public, in ansamblu.

Uneori datoria membrilor, vizavi de profesiunea lor si de public, poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obligatiile lor de loialitate, vizavi de angajator.

Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca regului de rtica pentru membrii lor, incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze increderea publicului in profesie. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie, pe competenta.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2420
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved