Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CREDITELOR BUGETARE SI A CONTURILOR IN AFARA BILANTULUI

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA CREDITELOR BUGETARE SI A CONTURILOR IN AFARA BILANTULUI
1. Consideratii generale privind finantarea institutiilor publice

Institutiile publice pot fi finantate pentru cheltuielile curente si de capital aferente acesteia astfel:

integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul fondurilor speciale, dupa caz;

din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa caz;

integral din venituri proprii

a) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au obligatia de a varsa integral veniturile realizate la bugetul din care au fost finantate.

Pot exista si alte surse de finantare a institutiilor publice:

fonduri externe nerambursabile,

subventii,

alocatii bugetare cu destinatie speciala.

In cazul in care institutiile publice primesc diverse sume sau valori materiale sub forma de donatii si sponsorizari, acestea reprezinta venituri ale institutiei, respectiv ale bugetului finantator al acesteia. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetelor respective. Lunar, pana la 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii prezinta M.E.F.-lui situatia privind sumele virate la buget si utilizate, pentru a modifica volumul si structura bugetelor afectate.

b) Institutiile finantate din venituri proprii si subventii si cele finantate integral din venituri proprii pot primii valori materiale si banesti sub forma de donatii si sponsorizari. Aceste valori vor majora bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice.

In anexa la contul de executie bugetara trimestriala si anuala se vor prezenta sumele primite si modul de utilizare a lor.

In cazul bunurilor primite de institutiile publice, acestea se reflecta in contabilitatea institutiilor primitoare ca atare.

Exista institutii publice care alaturi de creditele bugetare nerambursabile, utilizeaza si venituri proprii pe care le utilizeaza potrivit destinatiilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei.

In aceasta categorie sunt incluse institutiile din urmatoarele domenii:

arta (muzee, case de cultura, institutii artistice si muzicale),

invatamantul superior,

sanatate,

cercetare fundamentala si aplicativa,

sport etc.

Pentru aceste institutii, creditele bugetare nerambursabile se acorda in special pentru plata salariilor, pentru finantarea investitiilor, pentru reparatii curente si capitale etc., acestea beneficiind si de fonduri speciale acordate pentru diverse programe sau activitati (cantine - camine, burse, investitii etc.).

Creditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezinta limita superioara a cheltuielilor ce urmeaza a fi ordonantate si platite in cursul exercitiului bugetar. Pentru celelalte credite bugetare, angajarea lor se va face in limita creditelor bugetare aprobate.

Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, prin bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai dupa deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare si/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.

Aprobarea deschiderii de credite se face:

in limita creditelor bugetare aprobate si potrivit destinatiilor bugetare aprobate pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz,

in raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispozitie anterior,

si in raport de gradul de incasare a veniturilor bugetare si de posibilitatile de finantare a deficitului bugetar.

Deschiderea de credite bugetare se efectueaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor prin Directiile Generale ale Finantelor Publice, la cererea ordonatorilor principali de credite si in functie de necesitatile executiei bugetare, cu respectarea destinatiei acestora.

Pentru mentinerea echilibrului bugetar Guvernul aproba lunar, pana la finele lunii in curs pentru luna urmatoare, limite lunare de cheltuieli, in functie de estimarea incasarilor de venituri bugetare, in cadrul carora ordonatorii principali de credite deschid si repartizeaza creditele bugetare proprii si ale institutiilor subordonate.

Pentru institutiile publice operatiile de incasari si plati se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, in raza carora isi au sediul si au deschise conturile aceste institutii.

Deoarece in cursul unui exercitiu bugetar pot aparea situatii neprevazute prin care este necesara suplimentarea creditelor bugetare, legislatia romaneasca permite suplimentarea acestor credite prin hotarare de guvern, ce se va cuprinde intr-o lege rectificativa ce va fi aprobata de catre Parlament pana la 30 noiembrie a anului bugetar in curs.

c) Institutiile publice finantate integral din venituri proprii isi intocmesc bugete de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din acestea. Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii se intocmesc o data cu bugetul institutiei publice de care apartin si se aproba o data cu bugetul acesteia.

Veniturile si cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii se grupeaza pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor.

Institutiile publice finantate integral din venituri proprii pot suferii doua situatii:

in situatia nerealizarii veniturilor (deficit bugetar) prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate;

in situatia in care veniturile realizate sunt mai mari decat cele preconizate (excedent bugetar), acesta se reporteaza in anul urmator.

Daca la infiintarea unor institutii publice finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, ordonatorii principali de credite in subordinea carora se afla, pot acorda imprumuturi fara dobanda din bugetul propriu, pe baza de conventie. Aceste imprumuturi se acorda in baza documentatiilor temeinic fundamentate.

Indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, institutiile publice inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in a caror raza isi au sediul si la care au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, al acestor institutii este transmis unitatii teritoriale a trezoreriei statului la care isi are contul deschis.

Nota

Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale.

2. Contabilitatea creditelor bugetare

Finantarea institutiilor publice se efectueaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:

deschiderea creditelor bugetare, care are loc dupa aprobarea bugetului si la inceputul fiecarui trimestru;

repartizarea creditelor bugetare;

alimentarea cu fonduri a creditelor deschise.

2.1. Deschiderea creditelor bugetare

Pentru deschiderea creditelor bugetare, ordonatorul principal intocmeste o cerere de deschidere a creditelor bugetare in doua exemplare.

Cererea este insotita de un borderou pentru fiecare judet si de o nota justificativa in care se regasesc creditele repartizate, cumulate si pe trimestre, platile efectuate pana la data intocmirii notei, precum si creditele ce urmeaza a fi primite. In cererea de deschidere a creditelor bugetare sumele sunt defalcate pe titluri.

Acest set de documente se trimite la trezoreria centrala, iar un exemplar ramane la ordonatorul principal.

Pe baza cererii de deschidere se intocmeste dispozitia bugetara de repartizare, in patru exemplare, care se transmite spre aprobare M.F.P., iar dupa ce aceasta este aprobata parcurge urmatorul circuit:

un exemplar merge la Trezoreria centrala,

un exemplar se transmite la Trezoreria judetului sau sectorului, unde ordonatorul isi are conturile de disponibilitati si de finantari,

un exemplar ramane dupa aprobare la ordonatorul principal, iar cel de-al patrulea exemplar se transmite institutiilor subordonate.

Cererea de deschidere are urmatoarea componenta:

borderou - pe fiecare judet, cu sumele defalcate pe titluri;

nota de justificare;

dispozitie bugetara de repartizare

Deschiderea creditelor bugetare declanseaza procesul de folosire a acestora pentru obiectivele aprobate. Schematic, deschiderea finantarii prin credite bugetare se prezinta astfel:


DISPOZITIE BUGETARA


Institutiile publice au obligatia sa evidentieze angajamentele bugetare si legale. Scopul organizarii evidentei angajamentelor bugetare este acela de a furniza informatii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercitiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si, prin comparatie, sa se determine creditele bugetare disponibile, ce pot fi angajate in viitor.

Organizarea si conducerea evidentei angajamentelor bugetare si legale are ca atributii:

evidenta creditelor bugetare aprobate in exercitiul bugetar curent, precum si a modificarilor intervenite pe parcursul exercitiului bugetar curent, cu ajutorul contului 8060 "Credite aprobate";

organizarea evidentei angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 8066 "Angajamente bugetare"

compararea datelor din conturile 8060 "Credite bugetare aprobate" si 8066 "Angajamente bugetare" si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;

evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 8067 "Angajamente legale"

reevaluarea angajamentelor legale exprimate in alte monede decat moneda nationala, la finele anului, la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare, iar cu diferentele din reevaluare se diminueaza sau se majoreaza angajamentele bugetare si legale din conturile 8066 si 8067;

inregistrarea in creditul contului 8067 "Angajamente legale" a totalului platilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate;

Inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie sa permita institutiei sa detina la orice moment informatii legate de:

creditele bugetare disponibile

angajamentele legale

platile efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat

soldul angajamentelor legale ce trebuie platite pana la finele anului

datele necesare intocmirii "Situatiei privind executia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului"

Contabilitatea creditelor bugetare la institutiile publice se tine cu ajutorul conturilor in afara bilantului, din grupa 80 "Credite bugetare", care se desfasoara pe urmatoarele conturi sintetice:

8060 "Credite bugetare aprobate"

8061 "Credite deschise de repartizat"

8062 "Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

8066 "Angajamente bugetare"

8067 "Angajamente legale"

Contul 8060 "Credite bugetare aprobate" este utilizat de toti ordonatorii de credite, indiferent de gradul de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor. Acesta tine evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget. Contabilitatea analitica a acestor credite se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al clasificatiei bugetare.

in debit, se reflecta la inceputul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcare pe trimestre, iar in cursul exercitiului bugetar suplimentarile efectuate, care majoreaza creditele bugetare aprobate.

in credit se reflecta diminuarile de credite efectuate in cursul exercitiului bugetar;

soldul contului, la sfarsit de trimestru sau la finele anului, reflecta totalitatea creditelor bugetare aprobate pana in perioada respectiva.

Contul 8061 "Credite deschise de repartizat" tine evidenta creditelor deschise la ordonatorii principali si secundari finantati din bugetul de stat, credite ce trebuie repartizate institutiilor subordonate. Contabilitatea analitica a acestor credite de repartizat se tine pe capitole si subcapitole ale clasificatiei bugetare.

La ordonatorii principali

in debit se reflecta creditele deschise pentru a fi repartizate ordonatorilor de credite subordonati, precum si creditele retrase de la acestia;

in credit, creditele repartizate acestora, precum si creditele retrase;

La ordonatorii secundari

in debit se reflecta creditele repartizate de ordonatorul principal pentru a putea fi repartizate mai departe institutiilor subordonate(ordonatorilor tertiari);

in credit se reflecta creditele repartizate ordonatorilor tertiari, precum si creditele retrase de catre ordonatorul principal;

Contul 8062 "Credite deschise pentru cheltuieli proprii" reflecta creditele bugetare acordate ordonatorilor de credite. Acest cont functioneaza la nivelul tuturor ordonatorilor si este destinat reflectarii creditelor bugetare deschise de MFP pentru cheltuieli proprii.

in debit, ordonatorii de credite inregistreaza creditele bugetare deschise de Ministerul Finantelor Publice pentru cheltuielile proprii ale acestora;

in credit, se reflecta creditele bugetare retrase in cursul anului

Ordonatorii secundari si tertiari evidentiaza in acest cont sumele primite de la ordonatorii superiori pentru acoperirea cheltuielilor proprii.

Conturile din aceasta grupa, daca prezinta solduri la sfarsitul anului, nu se redeschid pentru valorile acestor solduri in anul urmator.

Exemplu

La un ordonator principal s-au prevazut la inceputul anului, respectiv la inceputul trimestrului I, credite bugetare aprobate in valoare de 100.000.000.000 lei, iar in cursul trimestrului s-au retras credite bugetare in valoare de 20.000.000 lei.

Ministrul Educatiei si Cercetarii, din cele 100.000.000.000 lei, repartizeaza ordonatorilor subordonati 90.000.000.000 lei. Din acestia retrage la sfarsitul anului 20.000.000 lei.

Un ordonator secundar (Inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti) primeste credite bugetare in valoare de 12.000.000.000 lei, din care i se retrage suma de 10.000.000 lei; 2.000.000.000 lei raman pentru nevoile proprii, iar restul se repartizeaza ordonatorilor tertiari.

Un ordonator tertiar primeste credite bugetare in valoare de 500.000.000 lei (din care se retrag 10.000 lei).

La ordonatorul principal (M.E.C.):

D: 8060

C: 8060

20.000.000

D: 8061

90.000.000.000

D: 8061

20.000.000

C: 8061

90.000.000.000

C: 8061

20.000.000

D: 8062

10.000.000.000


La ordonatorul secundar (inspectoratul municipiului Bucuresti)

D: 8060    D: 8060

C: 8060

D: 8061

D: 8061

10.000

C: 8061

C: 8061

10.000

D: 8062

2.000.000.000

C: 8062

10.000.000


La ordonatorii tertiari:

D: 8060

C: 8060

10.000

Nota

Avand in vedere ca Normele Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale extinde utilizarea contului 8060 "Credite bugetare aprobate" la nivelul tuturor ordonatorilor de credite, consideram inoportuna utilizarea contului 8062 "Credite deschise pentru cheltuieli proprii" la nivelul ordonatorului tertiar, care nu mai are in subordine alti ordonatori.    Alaturi de aceste conturi, s-au adaugat conturile 8066 "Angajamente bugetare" si 8067 "Angajamente legale".

Contul 8066 "Angajamente bugetare" se utilizeaza de toate institutiile publice, indiferent de modul de finantare si de subordonare, si tine evidenta angajamentelor bugetare, adica a sumelor rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitica a creditelor bugetare se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al clasificatiei bugetare.

Contul 8066 "Angajamente bugetare" inregistreaza:

in debit angajamentele bugetare, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar;

in credit se reflecta diminuarile de angajamente bugetare efectuate in cursul anului, care diminueaza angajamentele initiale.

Soldul contului reprezinta angajamentele bugetare la un moment dat.

Contul 8067 "Angajamente legale" se organizeaza la nivelul tuturor institutiilor publice si tine evidenta angajamentelor legale aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitica se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al clasificatiei bugetare.

Contul 8067 "Angajamente legale" inregistreaza:

in debit - angajamentele legale, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar,

in credit - diminuarile de angajamente legale initiale, iar la sfarsitul anului, totalul platilor efectuate in contul angajamentelor legale.

Soldul contului reflecta, la sfarsitul lunii, totalul angajamentelor legale, iar la sfarsitul anului angajamentele ramase neachitate.

Exemplu

Un ordonator principal, la inceputul anului, are angajamente bugetare in valoare de 100.000.000.000 lei. Din acestea se diminueaza angajamente bugetare in suma de 20.000.000 lei. La sfarsitul anului au fost inregistrate angajamente legale de 99.980.000.000 lei, din care achitate 90.000.000.000 lei.

D: 8066

C: 8066

20.000.000

D: 8067

99.980.000.000

C: 8067

90.000.000.000

D 8066 "Angajamente bugetare" C

 

D    8067 "Angajamente legale" C

 
 

Anul N

 


In concluzie, la ordonatorii de credite se deschid urmatoarele conturi in afara bilantului: - la ordonatorii principali se deschid:

conturile de angajamente,

contul de credite bugetare aprobate,

contul de credite repartizate,

contul de credite pentru cheltuieli proprii;

- la ordonatorii secundari se deschid:

conturile de angajamente,

contul de credite bugetare aprobate,

contul de credite repartizate,

contul de credite pentru cheltuieli proprii;

- la ordonatorii tertiari se deschid:

conturile de angajamente,

contul de credite aprobate.

contul de credite pentru cheltuieli proprii;

ORDONATORUL I

ORDONATORUL II

ORDONATORUL III

"Credite bugetare aprobate"

"Credite bugetare aprobate"

"Credite bugetare aprobate"

"Credite deschise de repartizat"

"Credite deschise de repartizat"

"Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

"Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

"Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

"Angajamente bugetare"

"Angajamente bugetare"

"Angajamente bugetare"

"Angajamente legale"

"Angajamente legale"

"Angajamente legale"

Alaturi de conturile prezentate mai sus, institutiile publice care utilizeaza fonduri comunitare nerambursabile mai deschid urmatoarele conturi:

8063* Fonduri de primit de la bugetul de stat

8064* Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - SAPARD -

8065* Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - PHARE -

8068* Angajamente legale -SAPARD

8069* Angajamente de plata

3. Conturi in afara bilantului

Alaturi de conturile utilizate pentru evidentierea creditelor si angajamentelor bugetare, in clasa 8 "Conturi in afara bilantului" se mai regasesc si alte conturi care evidentiaza bunuri sau creante aflate temporar in institutie.

Conturile ce evidentiaza bunurile, creantele, garantiile etc. aflate temporar la dispozitia institutiei functioneaza in partida simpla, adica:

se debiteaza in momentul intrarii elementelor de bunuri ce nu apartin patrimoniului;

se crediteaza in momentul iesirii acestor bunuri din patrimoniu.

In categoria conturilor in afara bilantului, care evidentiaza active de natura bunurilor materiale, se regasesc conturile:

8030 Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta

8031 Active fixe corporale luate cu chirie

8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie

8034 Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

8036 Chirii si alte datorii asimilate

8038 Ambalaje de restituit

8039 Alte valori in afara bilantului

8041 Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international

8042 Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire

8043 Imprimate de valoare cu decontare ulterioara

8044 Documente respinse la viza de control financiar preventiv

8046 Ipoteci imobiliare

8047 Valori materiale supuse sechestrului

8048 Garantie bancara pentru oferta depusa

8049 Garantie bancara pentru buna executie

8050 Disponibil din garantia constituita pentru buna executie

8051 Garantii constituite de concesionar

8052 Garantii depuse pentru sume contestate

8053 Garantii depuse pentru inlesniri acordate

8054 Inlesniri la plata creantelor bugetare

8055 Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita

8056 Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara

8057* Garantie bancara pentru avansul acordat ISPA

8058 Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului

8059 Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale

La finele exercitiului bugetar, conturile din clasele 1 - 7, aferente contabilitatii de angajamente se inchid prin contul astfel: 891 "Bilant de inchidere"

Conturi de pasiv

"Bilant de inchidere"

- cu soldurile finale ale conturilor de pasiv

Si

"Bilant de inchidere"

Conturi de activ

- cu soldurile finale ale conturilor de activ

La inceputul exercitiului bugetar, conturile care au prezentat solduri la finele anului anterior se vor deschide prin contul 892 "Bilant de deschidere" astfel:

Conturi de activ

"Bilant de deschidere"

- cu soldurile initiale ale conturilor de activ

Si

"Bilant de deschidere"

Conturi de pasiv

- cu soldurile initiale ale conturilor de pasiv

4. Studiu de caz

Ordonatorul principal primeste credite bugetare in valoare de 100.000.000.000 lei, din care opreste pentru nevoile proprii 10.000.000.000 lei si repartizeaza ordonatorilor subordonati 90.000.000.000 lei. Din acestia retrage in timpul anului 20.000.000 lei.

Un ordonator secundar primeste credite bugetare in valoare de 12.000.000.000 lei, din care ordonatorul principal retrage 20.000.000 lei; ordonatorul principal finanteaza ceilalti ordonatori secundari cu 78.000.000.000 lei, care la randul lor deconteaza cheltuielile in valoare de 70.000.000.000 lei si disponibil neconsumat in valoare de 8.000.000.000 lei. 2.000.000.000 lei raman pentru nevoile proprii, iar restul se repartizeaza ordonatorilor tertiari.

Un ordonator tertiar primeste credite bugetare in valoare de 500.000.000 lei (din care se retrag 10.000 lei).

Ordonatorul principal a obtinut in cursul anului venituri in valoare de 10.150.000.000 lei si a efectuat cheltuieli in valoare de 9.850.000.000 lei.

Ordonatorul secundar a efectuat in cursul anului cheltuieli in valoare de 1.900.000.000 lei si venituri in valoare de 1.100.000.000 lei.

Ordonatorul tertiar efectueaza cheltuieli de 490.000.000 lei si venituri de 500.000.000 lei.

Ordonatorul principal

Inregistrarea sumei primite pentru finantarea institutiilor:

D 8060

"Credite bugetare aprobate"

D 8061

"Credite deschise de repartizat"

Inregistrarea creditelor bugetare pentru nevoi proprii:

D 8062

"Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

Inregistrarea veniturilor si cheltuielilor efectuate de ordonatorul principal:

Cls 2

"Active fixe"

Cls 3

"Stocuri"

Cls 4

"Terti"

Cls 5

"Trezorerie"

Cls 7

"Venituri"

Inregistrarea cheltuielilor:

Cls 6
"Cheltuieli"

Cls 2

"Active fixe"

Cls 3

"Stocuri"

Cls 4
"Terti"

Cls 5

"Trezorerie"

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

"Rezultatul

patrimonial"

Cls 6

"Cheltuieli"

Cls 7

"Venituri"

"Rezultatul patrimonial"


Retrageri de finantari de la institutiile subordonate:

C 8061

"Credite deschise de repartizat"

Ordonatorul secundar

Primirea surselor de finantare de la ordonatorul principal

D 8060

"Credite bugetare aprobate"

D 8062

"Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

Repartizarea surselor de finantare pentru ordonatorii tertiari:

D 8061

"Credite deschise de repartizat"

Retrageri de fonduri de catre ordonatorul principal in cursul anului:

C 8060

"Credite bugetare aprobate"

C 8062

"Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

20.000.000

Retrageri de fonduri de la institutia subordonata:

C 8061

"Credite deschise de repartizat"

Inregistrarea cheltuielilor si veniturilor proprii si inchiderea, la sfarsitul anului, a conturilor corespunzatoare:

Cls 6

"Cheltuieli"

Cls 2

"Active fixe"

Cls 3

"Stocuri"

Cls 4

"Terti"

Cls 5

"Trezorerie"

Cls 2

"Active fixe"

Cls 3
"Stocuri"

Cls 4

"Terti"

Cls 5

"Trezorerie"

Cls 7

"Venituri"

"Rezultatul reportat"

Cls 6

"Cheltuieli"

Cls 7

"Venituri"

"Rezultatul patrimonial"

 

Ordonatorul tertiar

Primirea finantarilor:

D 8060

"Credite bugetare aprobate"

D 8062

"Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

Retragerile din cursul anului:

C 8060

"Credite bugetare aprobate"

C 8062

"Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

Inregistrarea cheltuielilor si veniturilor si repartizarea lor:

Cls 6

"Cheltuieli"

Cls 2

"Active fixe"

Cls 3

"Stocuri"

Cls 4

"Terti"

Cls 5

"Trezorerie"

Cls 2

"Active fixe"

Cls 3

"Stocuri"

Cls 4

"Terti"

Cls 5

"Trezorerie"

Cls 7
"Venituri"

"Rezultatul reportat"

Cls 6

"Cheltuieli"

Cls 7

"Venituri"

"Rezultatul patrimonial"

CONTURI SPECIALE

CONTURI IN AFARA BILANTULUI

Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta

Active fixe corporale luate cu chirie

Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

Chirii si alte datorii asimilate

Ambalaje de restituit

Alte valori in afara bilantului

Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international

Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire

Imprimate de valoare cu decontare ulterioara

Documente respinse la viza de control financiar preventiv

Ipoteci imobiliare

Valori materiale supuse sechestrului

Garantie bancara pentru oferta depusa

Garantie bancara pentru buna executie

Disponibil din garantia constituita pentru buna executie

Garantii constituite de concesionar

Garantii depuse pentru sume contestate

Garantii depuse pentru inlesniri acordate

Inlesniri la plata creantelor bugetare

Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita

Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara

Garantie bancara pentru avansul acordat ISPA)

Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului

Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale

Credite bugetare aprobate

Credite deschise de repartizat

Credite deschise pentru cheltuieli proprii

Fonduri de primit de la bugetul de stat

Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - SAPARD -

Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - PHARE -

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Angajamente legale -SAPARD

Angajamente de plata

BILANT

Bilant de inchidere

Bilant de deschiderePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6176
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved