Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


MONOGRAFIE CONTABILA

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI

Facultatea de Management Financiar Contabil

Specializarea Contabilitate si Informatica de GestiuneMONOGRAFIE CONTABILA

CUPRINS

I. DISPOZITII GENERALE ALE LEGII 82/1991

II. REGISTRE DE CONTABILITATE

II.1 Registrul jurnal

II.2 Registrul inventar

II.3 Registrul Cartea mare

III. PREZENTARE BILANT SI INREGISTRARI CONTABILE

1 conturi de imobilizari corporale si necorporale

2 conturi de stocuri

3 conturi de terti

4 conturi de trezorerie

5 conturi de salarii

6 conturi de cheltuieli

7 conturi de venituri

8 conturi de TVA

9 determinarea rezultatului contabil al exercitiului

10 calculul si inregistrarea rezervelor

11 calculul si inregistrarea impozitului pe profit

12 determinarea rezultatului fiscal

13determinarea rezultatului net al exercitiului

14 calculul si inregistrarea repartizarilor din profitul net

iv.descarcarea sumelor aferente operatiilor

v.balanta de verificare

vi.BIBLIOGRAFIE

I. Dispozitii generale ale Legii contabilitatii nr.82/1991

Societatile comerciale ,societatiile /companiile nationale,regiile autonome,institutele nationale de cercetare-dezvoltare,societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie , respectiv contabilitatea financiara , potrivit Legii 82/1991 ,si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Contabilitatea , ca activitate specializata in masurarea , evaluarea ,cunoasterea , gestiunea si controlul activelor , datoriilor si capitalurilor proprii , precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica , prelucrarea , publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara , performanta financiara si fluxurile de trezorerie , atat pentru cerintele interne ale acestora , cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiale,creditorii financiari si comerciali , clientii,institutiile publice si alti utilizatori .

Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii coordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli , patrimoniul aflat in administrare , precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat , a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat , fondurilor speciale , precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale .

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala .

Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala , cat si in valuta , potrivit reglementarilor elaborate in acest sens .

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii , planul de conturi general , modelele situatiilor financiare , registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila , normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate , dobandind astfel calitatea de document justificativ

Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit,vizat si aprobat , precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate , dupa caz .

Documentele justificative cuprind,de regula , urmatoarele elemente principale :

denumirea documentelor ;

denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul ;

numarul si data intocmirii acestuia ;

mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei patrimoniale (cand este cazul) ;

continutul operatiei patrimoniale , iar in cazurile necesare si temeiul legal al efectuarii ei ;

datele cantitative si valorice aferente operatiei efectuate ;

numele si prenumele , precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit , vizat si aprobat , dupa caz ;

alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiilor efectuate .

Inscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile se face manual sau cu mijloace de prelucrarea automata , astfel incat acestea sa fie lizibile , nefiind admise stersaturi , rozaturi , modificari sau alte asemenea procedee , precum si lasarea de spatii libere intre operatiile inscrise in acestea .

II . Registrele de contabilitate

Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii in care unitatile patrimoniale inregistreaza periodic,

cronologic si sistematic operatiile economico-financiare consemnate in documentele justificative , care produc modificari in patrimonial acestora .

Registrele de contabilitate obligatorii sunt :

Registrul-jurnal ;

Registrul-inventar ;

Cartea Mare ;

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completatea incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiilor contabile efectuate .

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate , lunar se intocmeste balanta de verificare .

Societatile care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile si controlul datelor inregistrate in contabilitate , precum si pastrarea acestora pe suporturi tehnice .

Registrul jurnal,Registrul inventar, si Cartea Mare , precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva societatilor respective , timp de 10 ani , cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite , cu exceptia statelor de salarii , care se pastreaza timp de 50 ani .

1.Registrul jurnal

Registrul jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza zilnic in mod chronologic , operatie cu operatie , fara spatii libere si fara stersaturi , toate miscarile patrimoniului unitatii.

Registrul jurnal se poate prezenta sub forma unui registru - jurnal general , iar unitatile cu volum mare de operatii pot utilize pentru detaliere register-jurnal auxiliare pentru : operatiile de casa si banca , decontarile cu furnizorii , situatia incasarii-achitarii facturilor , situatia avansurilor spre decontare .

Orice inregistrare in registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la : felul , numarul si data documentului justificativ, sumele corespunzatoare operatiilor efectuate , explicatii privind operatiile respective si conturile debitoare si creditoare in care s-au inregistrat .

Unitatile patrimoniale care utilizeaza jurnale auxiliare inregistreaza sumele centralizate din acestea in Registrul-jurnal general , periodic , de regula lunar .

2. Registrul inventar

Registrul inventar este documentul contabil obligatoriu , in care se inregistreaza toate elementele de active si de pasiv , grupate in functie de natura lor , conform posturilor din bilantul contabil , inventariate potrivit normelor legale . Elementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil .

Registrul-inventar cuprinde doua parti : listele de inventariere si recapitulatia inventarului . In cadrul recapitulatiei , datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de active si pasiv.

3.Registrul Cartea mare

Registrul Cartea mare este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic , prin regruparea conturilor , miscarea si existenta tuturor elementelor patrimoniale , la un moment dat.Acesta este un document de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si a conturilor creditoare corespondente , rulajul debitor si creditor , precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent .

Registrul Cartea mare contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate .Formularele folosite drept registru ,,Cartea mare " pot imbraca diverse forme , cum ar fi : fise de cont pentru operatiuni diverse , fise de cont sah sau pe conturi corespondente , forma ,,Cartea mare" centralizatoare .

III .Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.07.2007 :

ACTIV

-suma-

PASIV

-suma-

Cheltuieli de constituire

Capital social

Alte imobile necorporale

Rezerve

Terenuri

Fonduri(112)

Cladiri

Subventii pentru investintii

Masini, utilaje,instalatii

Diferente din reevaluare

Mijloace de transport

Rezultatul reportat (profit)

Imob. corporale in curs de executie

Privizioane reglementate

Materii prime

Provizioane pt. riscuri si cheltuieli

Materiale consumabile

Imprumuturi pe termen lung

Obiecte de inventar

Furnizori

Marfuri

Datorii salariale

Produse finite

C.A.S.

Clienti

Contr. pers. la asigurarile sociale

Debitori diversi

Fond somaj - intreprindere

Titluri de plasament (503)

Fond somaj - personal

Casa in lei

Impozit pe salarii

Disponibil la banca

Impozit pe profit

Avansuri de trezorerie

T.V.A. de plata

Acreditive

Venituri constatate in avans

Cheltuieli constatate in avans

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

In cursul exercitiului financiar au loc urmatoarele operatii :

Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 15000 de actiuni noi

la valoarea nominala de 1,00 lei/actiune, valoarea de emisiune fiind de 1,25 lei/actiune.

+ A 456 'Decontari cu asociatii privind capitalul'  D

+ P 1011 'Capital subscris nevarsat'  C

+ P 1041 'Prime de emisiune sau de aport'  C

456 = % 18750

Intr-o prima etapa actionarii varsa jumatate din valoarea actiunilor subscrisa, aportul

acestora fiind format din:

a)      un utilaj evaluat la nivelul sumei de 5000

b)      un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 4375

- A 456 'Decontari cu asociatii privind capitalul'  C

+ A 2123 'Masini utilaje instalatii'  D

+ A 5121 'Conturi la banci in lei'  D

Regularizarea conturilor de capital:

- P 1011 'Capital subscris nevarsat'  D

+ P 1012 'Capital subscris varsat'  C

7500

Societatea majoreaza capitalul social cu 5000 lei reprezentand incorporarea in

masa acestuia a urmatoarelor elemente:

a)      rezerve 2500

b)      rezultatul raportat 1500

c)      diferente din reevaluare 1000

Pentru aceasta majorare societatea emite 5000 de actiuni noi la V.N. de 1 lei.

+ P 1012 'Capital subscris varsat'  C

- P 106 'Rezerve"  D

- P 107 'Rezultatul raportat'  D

- P 105 'Diferente din reevaluari'  D

Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 3000

lei catre asociati, contravaloare ce va fi rambursata prin contul de disponibil bancar.

(a)    inregistrarea diminuarii

- P 1012 'Capital subscris varsat'  D

+ P 456 'Decontari cu asociatii privind capitalul'  C

3000

(b)   plata contravalorii acesteia catre asociati

- A 5121 'Conturi la banci in lei'  C

- P 456 'Decontari cu asociatii privind capitalul'  D

3000

Societatea rascumpara de la bursa 2000 de actiuni proprii la un pret de rascumparare

de 1,15 lei/actiune.(val. nom. este de 1 lei/actiune).

- A 5121 'Conturi la banci in lei'  C

+ A 502 'Actiuni proprii'  D

1150 x 2000 = 2300

Se anuleaza actiunile proprii cumparate anterior de la bursa.

- A 502 'Actiuni proprii'  C

- P 1012 'Capital subscris varsat'  D

+ A 6728 'Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital'  D

Obs. : capitalul social sa diminueaza la valoarea nominala !

Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente

exercitiului in curs dupa cum urmeaza :

cheltuieli de constituire 100

a)      cladiri 500

b)      masini, utilaje, instalatii 4000

c)      mijloace de transport 1000

+ A 6811 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor'  D

+ P 2801 'Amortizare cheltuieli de constituire '  C

+ P 2811 'Amortizare cladiri'  C

+ P 2813 'Amortizare masini, utilaje, instalatii '  C

+ P 2815 'Amortizare mijloace de transport'  C

Societatea se aprovizioneaza cu urmatoarele tipuri de stocuri:

a)      materii prime 5000

b)      materiale consumabile 3000

c)      marfuri 7500

d)      obiecte de inventar 3000    T.V.A. 19%

+ A 300 'Materii prime'  D

+ A 302 'Materiale consumabile'  D

+ A 371 'Marfuri'  D

+ A 303 'Obiecte de inventar'  D

+ A 4426 'TVA deductibil'  D

+ P 401 'Furnizori'  C

= 401

Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti.

+ A 5121 'Conturi la banci in lei'  D

- A 411 'Clienti'  C

1500

Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 25000000 lei.

+ A 345 'Produse finite'  D

+ P 711 'Venituri din productia stocata'  C

Ssocietatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 9000000 TVA=22% costul de achizitie al marfurilor vandute 6500000.

(a)    vanzarea marfurilor

+ A 411 'Clienti'  D

+ P 707 'Venituri din vanzarea marfurilor'  C

+ P 4427 'TVA colectat'  C

(b)   scoaterea din evidenta sau descarcarea din gestiune a marfurilor vandute

- A 371 'Marfuri'  C

+ A 607 'Cheltuieli privind marfuri'  D

Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice prin contul de disponibil bancar.

- A 5121 'Conturi la banci in lei'  C

- P 4311 'Contributia unitatii la asigurari sociale' D

- P 4312 'Contributia personalului la pensia suplimentara' D

- P 4371 'Contributia unitatii la fondul de somaj' D

- P 4372 'Contributia personalului la fondul de somaj ' D

- P 444 'Impozit pe salariu' D

- P 441 'Impozit pe profit' D

- P 4423 'TVA de plata' D

Se ridica banii de la banca in vederea platii salariilor nete.

- A 5121 'Conturi la banci in lei'  C

+ A 5311 'Casa'  D

15000

Se platesc salariile nete

- A 5311 'Casa'  C

- P 421 'Personal-remuneratii datorate'  D

15000

Se incaseaza contravaloarea creantei fata de clienti.

+ A 5121 'Conturi la banci in lei'  D

- A 411 'Clienti'  C

10710

Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi.

+ A 5311 'Casa'  D

- A 461 'Debitori diversi'  C

1000

Societatea vinde produse finite la un pret de vanzare de 30000 lei, TVA 19%, costul de productie aferent fiind de 24500 lei.

(a)    vanzarea

+ A 411 'Clienti'  D

+ P 701 'Venituri din vanzarea produselor finite'  C

+ P 4427 'TVA colectat'  C

(b)   scoaterea din evidenta

- A 345 'Produse finite'  C

- P 711 'Venituri din productia stocata'  D

(c)    incasarea creantei

+ A 5121 'Conturi la banci in lei'  D

- A 411 'Clienti'  C

2500

Se incasaza prin contul curent dobanda aferenta exercitiului in curs in valoare de 2500 lei.

+ A 5121 'Conturi la banci in lei'  D+ P 766 'Venituri din dobanzi'  C

2500

Se varsa si restul de capital social provenit din emisiunea anterioara de actiuni noi (op. 1) sub forma de numerar varsat de disponibil bancar.

+ A 5121 'Conturi la banci in lei'  D

- A 456 'Decontari cu actionarii si asociatii'  C

9375

Regularizarea conturilor de capital:

- P 1011 'Capital subscris nevarsat'  D

+ P 1012 'Capital subscris varsat'  C

7500

Societatea achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 15000 lei, cheltuielile de transport si punere in functiune fiind de 2000 lei, TVA 19%, DNF 5 ani.

+ P 404 'Furnizori de imobilizari'  C

+ A 2123 'Masini, utilaje, instalatii'  D

+ A 4426 'TVA deductibil'  D

Se plateste o penalitate ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale in valoare de 500000 lei prin contul de disponibil bancar.

- A 5121 'Conturi la banci in lei'  C

+ P 6711 'Cheltuieli exceptionale privind operatii de gestiune'  D

5000

Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport la nivelul sumei de 5000000 lei, apreciidu-se DNF la 5 ani.

+ A 2125 'Mijloace de transport'  D

+ P 131 'Subventii pentru investitii'  C

Se inregistreaza rambursarea cotei parti de imprumut pe termen lung formata din:    - rata anuala 1000;

- dobanda anuala 250.

Acestea se efectueaza prin contul de disponibil bancar.

- A 5121 'Conturi la banci in lei'  C

- P 162 'Credite bancare pe termen lung si mediu'  D

+ A 666 'Datorii legate de participatii'  D

La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea activelor imobilizate corporal prin majorarea valorilor contabile dupa cum urmeaza:

cladiri cu 10000;

utilaje cu 5000;

mijloace de transport cu 3000.

+ A 2121 'Cladiri'  D

+ A 2123 'Masini, utilaje, instalatii'  D

+ A 2125 'Mijloace de transport'  D

+ P 105 'Diferente din reevaluare'  C

Se inregistreaza avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de 10000 lei.

(a)    ridicarea banilor de la banca

- A 5121 'Conturi la banci in lei'  C

+ A 5311 'Casa'  D

prin contul 581 'Viramente interne'

 5311 = 5121 10000

581

(b)   plata avansului

+ A 641 'Cheltuieli cu remuneratiile personalului'  C

- A 5311 'Casa'  C

- P 425 'Avansuri acordate personalului'  D

10000

Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 30000000 lei.

+ A 641 'Cheltuieli cu remuneratiile personalului'  D

+ P 421 'Personal-remuneratii datorate'  C

Se inregistreaza CAS si fond somaj apartinand societatii.

+ P 4311 'Contributia unitatii la asigurari sociale'  C

+ A 6451 'Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurari sociale'  D

7500

+ P 4371 'Contributia unitatii la fondul de somaj'  C

+ A 6452 'Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj'  D

1500

Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza :

pensie suplimentara

fond somaj

impozit pe salarii

salarii neridicate

retineri datorate tertilor

+ P 4312 'Contributia personalului la pensia suplimentara'  C

+ P 4372 'Contributia personalului la fondul de somaj'  C

+ P 444 'Impozit pe salarii'  C

+ P 426 'Drepturi de personal neridicate'  C

+ P 427 'Retineri din remuneratii datorate tertilor'  C

+ P 425 'Avansuri acordate personalului'  C

- P 421 'Personal-remuneratii datorate'  D

Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 50000 lei.

+ A 345 'Produse finite'  D

+ P 711 'Venituri din productia stocata'  C

Ulterior acestea sunt vandute integral la un pret de vanzare de 70000 lei , TVA=19% .

(a)    vanzarea produselor

+ P 701 'Venituri din vanzarea produselor finite'  C

+ A 411 'Clienti'  D

+ P 4427 'TVA colectat'  C

(b)   descarcarea gestiunii

- A 345 'Produse finite'  C

- P 711 'Venituri din productia stocata'  D

(c) incasarea creantei

5121=411 83300

Se regularizeaza fondurile de TVA.

20710

6745

13965  se plateste la buget

Se inchid conturile de venituri.

Se inchid conturile de cheltuieli.

Determinarea rezultatului contabil al exercitiului.

112 000 - 52150 = 59850 lei

Calculul si inregistrarea rezervelor legale.(5% x RC)

5% x 59850 = 2992 lei

Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului.(RC-RL)

Calculul si inregistrarea impozitului pe profit.(38% x RF)

38% x 56850 = 21606

+ P 441 'Impozit pe profit'  C

+ A 691 'Cheltuieli cu impozitul pe profit'  D

- concomitent se inchide 691

- A 691 'Cheltuieli cu impozitul pe profit'  C

- P 121 'Profit si pierderi'  D

Determinarea rezultatului net al exercitiului.(RC-RL-IP)

Calculul si inregistrarea repartizarilor din profitul net dupa cum urmeaza :

15% alte rezerve

10% alte fonduri

30% dividende cuvenite actionarilor

15% fond de participare a salariatilor la profit

30% din profit se reporteaza.

- P 121 'Profit si pierderi'  D

+ P 106 'Rezerve'  C

+ P 118 'Alte fonduri'  C

+ P 457 'Dividende de plata'  C

+ P 112 'Fond de participare la profit'  C

P 107 'Rezultat raportat'  C


IV. Descarcarea sumelor aferente operatiilor

V. Se intocmeste Balanta de verificare:

BALANTA DE VERIFICARE

la 31 IULIE 2007

Simbolul

Denumirea conturilor

Slod initial

Rulaj

Total sume

Sold final

conturilor

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Capital subscris nevarsat

Capital subscris varsat

Prime de emisiune / aport

Diferente din reevaluare

Rezerve

Rezultat reportat
Fond de participare la profit

Alte fonduri

Profit si pierderi

Subventii pentru investitii

Provizioane reglementate

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Credite bancare pe termen lung si mediu

Cheltuieli de constituire

Alte imobilizari necorporale

Terenuri

Cladiri

Masini, utilaje, instalatii

Mijloace de transport

Imobilizari corporale in curs de executie

Amortizarea cheltuielilor de constituire

Amortizarea cladirilor

Amortizare masini, utilaje, instalatii

Amortizare mijloace de transport

Materii prime

Materiale consumabile

Obiecte de inventar

Produse finite

Marfuri

Furnizori

Furnizori de imobilizari

Clienti

Personal0remuneratii datorate

Avansuri acordate personalului

Drepturi de personal neridicate

Retineri din remuneratii datorate tertilor

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Contributia personalului la pensia suplimentara

Contributia unitatii la fondul de somaj

Contributia personalului la fondul de somajImpozit pe profit

TVA de plata

TVA deductibil

TVA colectat

Impozit pe salarii

Decontari cu actionarii

Dividende de plata

Debitori diversi

Cheltuieli inregistrate in avans

Venituri inregistrate in avans

Actiuni proprii

Actiuni

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Acreditive

Avansuri de trezorerie

Viramente interne

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu remuneratia personalului

Cheltuieli privind contributia CAS

Cheltuieli privind contributia la fondul de somaj

Cheltuieli privind dobanzi

Amenzi, penalitati

Alte cheltuieli ex. privind operatiile de capital

Cheltuieli de exploatare privind amort. imobiliz.

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Venituri din vanzarea produselor finite

Venituri din vanzarea marfurilor

Venituri din productia stocata

Venituri din dobanzi

TOTAL

VI. BIBLIOGRAFIE

- Managementul documentelor financiar contabile, Lacramioara-Rodica Haiduc.Editura Fundatiei Romania de Maine.

-Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.48/14.01.2005.

-Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.927/23 decembrie 2003 modificata de:

-Ordonanta nr.83/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.793/27 august 2004.

-Legea nr.494/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial nr. 1092/24 noiembrie 2004.

-O.M.F.P. nr. 1752/2005,publicat in , Monitorul Oficial al Romaniei nr.1080/30 noiembrie 2005.

- Ordinul nr.1850/2004, privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.23/07 ianuarie 2005.

-Noile reglementari contabile conforme cu directivele europene -editia a III-a actualizat 17 ianuarie 2008

-O.M.F.P. nr.2374/2007, publicat in Monitorul Oficial nr.25 din 14 ianuarie 2008

- Tratat de contabilitate financiara, vol.1-2, Editura Economica, Bucuresti, 1998 - Feleaga Niculae, Ionascu Ion

- Contabilitate aprofundata - Editura Economica, Bucuresti, 1996 -Feleaga Niculae

- Bazele Teoriei si Practicii Contabile - Editia a II a, Ed. Fundatia Romania De Maine, Buc. 2005 - Cecilia Ionescu

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2439
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved