Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Structura si atributiile compartimentului financiar-contabil

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micStructura si atributiile compartimentului financiar-contabilPrezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza

Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale, de interes deosebit .

Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona in numele si in interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii .

Acest drept se exercita de catre consiliile locale si primari, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat .

Competentele si atributiile autoritatilor administratie publice locale se stabilesc numai prin lege .

Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata a comunelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale .

Controlul administrativ si controlul financiar al activitatii autoritatilor publice locale se executa in limitele si conditiile prevazute de lege .

Comunele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina .

Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comuna sunt consiliile locale comunale ca autoritati deliberative si primarii ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de legea privind alegerile locale .

Alesii locali sunt primarul si consilierii locali .

Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comuna in conditiile legii .

Mandatul primarului si consiliului local este de 4 ani si se exercita in conditiile legii .

In scopul asigurarii autonomiei locale autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunelor, in conditiile legii .

Consiliul local are initiativa si hotaraste in conditiile legii in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice locale sau centrale .

Dintre atributiile principale ale consiliului local stabilite prin Legea nr. 215/2001 - Legea administratiei publice locale , amintim :

- alege din randul consilierilor viceprimarul; stabileste in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu;

- aproba statutul comunei precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului ;

- aproba bugetul local imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitarii - titlului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale in conditiile legii ;

- aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functioanre a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local ;

- administreaza domeniul public si privat al comunei ;

- infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local ;

- analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de urbanism ale localitatilor, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, de interes local si asigura conditiile necesare reactualizarii acestora etc.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate .

Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efect de la data aducerii la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii .

Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte, sau dupa caz, in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat .

Dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate .

Consiliul local al comunei Ion Neculce este format din 13 consilieri, impartiti in trei comisii de specialitate:

- comisia buget finante;

- comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice ,a drepturilor cetatenilor;

- comisia pentru invatamant, cultura, sport.

Dintre atributiile principale ale primarului, stabilite prin Legea nr. 215 / 2001 - Legea administratiei publice locale, amintim:

- asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Consitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor;

- asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;

- intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

- exercita functia de ordonator principal de credite;

- asigura ordinea publica si linistea locuitorilor;

- ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al locali - tatii si il supune spre aprobare consiliului local;

- conduce servicile publice locale si asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si de ajutor social;

- indeplineste functia de ofiter de stare civila;

- propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate

- raspunde de invetarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei etc.

In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

Mandatul primarului este de 4 ani.

Organizarea interioara a institutiei

Consiliul local al comunei Ion Neculce, judetul iasi, in baza prevederilor art.38, (1),(2),lit.e din Legea nr. 215 / 2001 - Legea administratiei publice locale a aprobat prin H.C.L. nr.11 / 24.04.2002 "Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu in cadrul Primariei comunei Ion Neculce.

Conform continutului regulamentului susmentionat activitatea este structurata pe urmatoarele compartimente:

1. Compartimentul administratiei publice locale;

2. Compartimentul stare civila;

3. Compartimentul registru agricol, cadastru;

4. Compartimentul protectiei sociale;

5. Compartimentul autoritate tutelare;

6. Birou finante - contabilitate:

6.1 Compartiment finante contabilitate;

6.2 Compartiment constatare, stabilire,impunere persoane fizice;

6.3 Conmpartiment casierie;

7. Compartiment urbanism si autorizari constructii;

8. Compartiment biblioteca comunala;

9. Compartiment administrativ, protectie civila si apararea impotriva incendiilor si gospodarie comunala.

Primarul, in calitatea sa de sef al administratiei publice locale, raspunde de intreaga activitate din primarie potrivit competentelor stabilite de lege.

Functionalitatea la Primaria comunei Ion Neculce

La nivelul Primariei comunei Ion Neculce activitatea economico - financiara este organizata la nivelul de "birou finante - contabilitate" cu urmatoarele compartimente:

- compartimentul finante contabilitate;

- compartimentul constatare, stabilire, impunere persoane fizice si juridice;

- compartimentul casierie.

Activitatea este organizata si condusa de catre seful biroului de contabilitate, care impreuna cu cei trei salariati asigura functionarea acestuia.

Anexa de mai jos evidentiaza organigrama Primariei Ion Neculce.

Biroul finante contabilitate

Sef birou+3 angajati

 


Organizarea activitatii are la baza prevederile Legii nr. 82 / 1991 - Legea contabilitatii , fiind condusa in partida simpla .

Salariatii acestui sector sunt absolventi de studii medii ,de specialitate economica si cu perfectionare in domeniul administratiei publice ,impozite si taxe locale precum si de operator calculator .

Ca dotare tehnica serviciul contabilitate dispune de doua calculatoare , doua imprimante si un xerox Minolta tip A3 .

Atributiile sunt impartite pe compartimente , astfel :

-- evidenta/inregistrare operatiuni patrimoniale

-- incheierea/urmarirea contractelor primariei

-- inregistrarea/platile executate din bugetul local

-- inregistrarea/corectitudinea incasarilor/platilor pt. autofinantare

-- intocmirea rapoartelor de specialitate

-- exercitarea controlului financiar

-- asigura inventarierea anuala a patrimoniului/inregistrare

-- inregistrare in contabilitatea lucrarilor de investitii

-- evidenta sintetica a tuturor surselor de venituri

-- colaborare cu trezoreria

-- constituirea,utilizarea,reintregirea fondului de rulment

-- intocmirea proiectului bugetului local

-- intocmirea documentatiei pt deschiderea finantarii chelt.

-- executarea controlului financiar preventive

-- intocmirea darilor de seama contabile asupra bugetului local

Compartimentul    -- urmarirea incasarii creantelor

Finante -contabilitate    -- organizarea active.de urmarire silita a bunurilor/veniturilor

-- urmarirea datelor restante primate spre urmarire

-- intocmirea documentatiei privind debitorii insolvabili

-- identificarea pers.care exercita active.supuse impozitarii

-- urmarirea executiei partii de venituri a bugetului local

-- pastrare/eliberare/evidenta chitantiere cu regim special

-- conducerea evidentei mijloacelor fixe ob. de inventar

-- intocmire/transmitere lunara a declaratiilor privind contributiile

-- intocmire lunara a statelor de plata a salariilor personalului

-- organizare/indrumare/control actiuni de constatare/stabilire

-- intocmire borderouri de debite si scaderi,operarea lor in evident

contabile

Compartiment    -- intocmire/depunere la termen a declaratiilor de impunere catre

constatare,stabilire,    pers.fizice/juridice

impunere,urmarire    -- coordonarea activ. de gestionare documente pt fiecare contribuabil pers.fizice si juridice --verificarea pers. detinatoare de bunuri/venituri supuse impozitarii

-- solicitare sanctiuni contribuabililor care incalca legislatia fiscala

-- identificare/sanctionare pres.ce desfasoara active.calendaristica

-- centralizare data statistice/transmitere raportari periodice la termen

-- analiza/cercetare/solutionare cereri pt.stabilire impozite si taxe

--avizare propuneri pt acordarea esalonarii,reducerii taxelor

-- verificare/solutionare contestatii ale contribuabililor

-- intocmeste/gestioneaza dosar fiscal pe fiecare contribuabil

--urmarirea existentei titlurilor executarii pt impozite si taxe

incasare impozite/taxe locale stabilite de consiliul local

urmarire taxe datorate de contribuabili cf.rolului fiscal existent

intocmire zilnica a registrului de casa

Compartiment    pastrare,evidenta incasarii zilnice

casierie achitare drepturi salariale,ajutoare sociale,indemnizatiiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2600
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved