Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Studiu de caz privind acordarea unui credit pentru investitii

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Studiu de caz privind acordarea unui credit pentru investitii

La sucursala CEC se prezinta clientul Muresan Ioan actionar unic si administrator al firmei S.C. ALFA-BIS SRL Bistrita, pentru informatii in vederea obtinerii unui credit de investitii in valoare de 40.000 lei. Clientul este preluat si consiliat de persoana specializata in acordarea de credite pentru IMM a sucursalei CEC Bistrita.
O prima conditie pe care consilierul de credit o cere clientului sa o indeplineasca este aceea de a avea cont deschis la CEC, conditie indeplinita. Prin discutia pe care clientul o are cu consilierul de credite, se stabilesc o serie de aspecte legate de scopul, destinatia, necesitatea si oportunitatea creditului ce urmeaza a fi acordat, vizavi de activitatea pe care firma o desfasoara.

Ii este prezentata clientului modalitatea in care se va efectua creditarea, derularea intregii actiuni, modul de rambursare, garantiile ce trebuie aduse si conditiile pe care CEC le solicita in vederea obtinerii creditului propus.

Dupa prezentarea acestor conditii consilierul de credite, ii solicita administratorului SC ALFA-BIS SRL, sa prezinte in original si in copie dupa caz , o serie de documente ale firmei, pe baza carora sa se poata efectua analiza economico- financiara si stabilirea bonitatii clientului. In acest sens clientul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

statutul, contractul de societate, certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, codul fiscal din care sa rezulte legalitatea constituirii si functionarii precum si legalitatea obiectului de activitate.

bilantul contabil , raportul de gestiune , contul de profit si pierdere ,incheiat pentru ultimul an, balantele de verificare de la ultima raportare ,

situatia imprumuturilor si a disponibilitatilor banesti la alte unitati bancare ,

situatia prognozata a fluxului de lichiditati pentru intreaga perioada de creditare ;

Oferta de pret pentru bunurile ce se vor achizitiona din credit (factura proforma)

actele doveditoare privind dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse in garantie(extrasul de Carte Funciara actualizat pentru imobilul adus in garantie)

planul de afaceri

alte acte care sa evidentieze aspecte ale firmei: decontul TVA, ultima declaratie privind impozitul pe profit etc.

In data de 12.11.2008 se prezinta la Sucursala CEC Bistrita D-l Muresan Ioan administrator al SC ALFA-BIS SRL Bistrita, prezentand consilierului de credite intreaga documentatie solicitata in vederea contractarii creditului.

Consilierul de credite, analizeaza documentele prezentate, confrunta originalul cu copia acestora, mentioneaza pe acestea ' conform cu originalul ' , dupa caz , verifica daca sunt indeplinite conditiile de creditare conform normelor si solicita administratorului sa completeze cererea de credit (anexa 6), pe care o inregistreaza. Consilierul de credit se deplaseaza la sediu si la punctele de lucru in vederea obtinerii a cat mai multe date, care vor fi cuprinse intr-un raport de intalnire (anexa 7) si fisa client (anexa 8). Dupa completarea dosarului cu toate aceste date, dosarul se preda analistului de credit.

Pe baza datelor din balanta de verificare si bilantul contabil , la data de 30.09.2008, analistul de credite determina bilantul contabil simplificat, calculand indicatorii de performanta financiara a firmei, urmarind in ce categorie de risc se incadreaza firma. Indicatorii cantitativi calculati dupa bilantul simplificat sunt:

Lichiditate curenta (Lc)

Lc =

Active circulante

x 100

Datorii sub un an

Lc =

x 100

Lichiditate imediata (Li)

Li =

Active circulante - Stocuri

x 100

Datorii sub 1 an

Li =

x 100

Grad de indatorare general (Gi)

Gi =

Datorii totale

x 100

Capitalul propriu

Gi =

x 100

Grad de indatorare financiara (Gif)

Gif =

Datorii financiare

x 100

Capitalul propriu

Gif =

x 100

Solvabilitate (S)

S =

Total activ

x 100

Datorii totale

S =

x 100

Rentabilitatea cifrei de afaceri (RCA)

RCA =

Profit net

x 100

Cifra de afaceri

RCA =

x 100

Rentabilitate generala (Rg)

Rg =

Profit net

x 100

Cheltuieli totale

Rg =

x 100

Dupa evaluarea factorilor cantitativi conform anexei 1, la care s-au obtinut un total de 18 puncte, se trece la evaluarea factorilor calitativi, pe baza declaratiei pe propria raspundere astfel:

Evaluarea nivelului de calificare a echipei manageriale - studii superioare in domeniu  4 puncte

Vechime in specialitate a echipei manageriale - experienta mai mare de cinci ani 4 puncte

Marimea capitalului social Ks= 200 1 puncte

Relatiile dintre actionari - foarte bune 4 puncte

Numarul de clienti pentru principalul produs comercializat - mai multi de 4  4 puncte

Ponderea operatiunilor derulate prin CEC in totalul operatiunilor cu institutiile de credit - mai mic de 5% 0 puncte

Dependenta de unul sau mai multi furnizori cu ponderea valorica cea mai mare - mai multi de trei furnizori 4 puncte

In urma evaluarii factorilor calitativi conform anexei 2 cumuleaza un punctaj total de 21puncte. Acesta fiind mai mare decat punctajul obtinut prin totalizarea factorilor cantitativi, se diminueaza rezultand un punctaj de 17 puncte.

Total punctaj : 17+18=35

Deci se incadreaza in clasa de performanta C -firma poate beneficia de credit.

Analistul de credit solicita ' Planul de afaceri' al firmei. Nu exista reguli fixe in ceea ce priveste marimea acestuia ci depinde in mare masura de ceea ce dorim sa reprezinte si sa realizeze prin el, precum si de cat de sofisticate si complicate sunt operatiunile pe care le realizeaza firma.

In proiectarea planului de afaceri se cuprinde sumarul constituit din capitole cum sunt:

scopul investitiei;

date de identificare ale firmei

prezentarea activitatii curente;

piata de desfacere;

concurenta si venituri estimate;

Pentru constituirea garantiei, clientul a prezentat acte din care rezulta statutul juridic al imobilului care este adus in garantie, respectiv Extras CF pentru apartament cu trei camere situate in municipiul Bistrita str. Artarilor nr. 22, jud. Bistrita-Nasaud.

Avand la baza aceste documente, expertul tehnic al CEC face identificarea la fata locului a imobilului respectiv, face masuratorile de specialitate si stabileste valoarea de piata si valoarea de garantie a imobilului respectiv (in acest sens intocmeste un raport de evaluare).

In raportul de evaluare expertul tehnic a stabilit valoarea de piata a imobilului la 860.335.000 lei, cu mentiunea ca evaluarea s-a facut in preturi actuale practicabile pentru perioada noiembrie 2004. Valoarea de garantie se obtine diminuand valoarea de piata cu un coeficient de risc bancar, in cazul nostru a fost propus 30%, rezultand valoarea de garantie, respectiv 60.223,50 lei.

Se intocmeste referatul de credit anexa 9) care reprezinta o recapitulatie a tuturor datelor si indicatorilor. Acesta este semnat de catre: consilierul de credite, sef serviciu persoane juridice, sef compartiment risc de credite, consilierul juridic, pentru conformitatea si legalitatea actelor.

Referatul de credit si documentatia intocmita sunt inaintate spre aprobare Comitetului de credite.

In sedinta Comitetului de Credite se analizeaza documentatia depusa si se aproba acordarea creditului solicitat de catre SC ALFA-BIS SRL conditionat de garantarea acestuia cu garantii imobiliare.

Pe baza raportului de evaluare si a extrasului CF care nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 10 zile de la data eliberarii, consilierul juridic al sucursalei intocmeste Contractul de ipoteca, in care se face referire expresa la imobilul adus in garantie, proprietarii acestuia, denumire, adresa, din ce este compus imobilul respectiv, identificare prin nr. CF si nr. topo, valoarea luata drept garantie precum si valoarea creditului contractat.

Contractul de ipoteca se intocmeste in baza prevederilor Codului Civil art.1780, in patru exemplare, se semneaza de catre proprietarii imobilului si de catre reprezentantii CEC, dupa care se autentifica la notarul public. Dupa autentificarea la notarul public, un exemplar din contractul de ipoteca se depune la Cartea Funciara, in vederea inscriptionarii ipotecii. Un alt exemplar din contractul de ipoteca se ataseaza la dosarul de credit. Imobilul adus in garantie se asigura la o societate de asigurari agreata de CEC iar drepturile cuvenite din despagubiri sunt cesionate in favoarea bancii. Polita de asigurare in original se pastreaza la dosarul de credit pana la rambursarea integrala a acestuia si se reanoieste anual pe toata perioada derularii creditului.

Dupa ce s-a facut dovada garantarii creditului, se intocmeste contractul de credit (anexa 10) in trei exemplare. Acesta se semneaza de reprezentantii firmei si de catre reprezentantii CEC, se inregistreaza in registrul de evidenta a creditelor, dupa care un exemplar se pune la dosarul de credit, unul se da beneficiarului de credit iar unul se pune intr-un dosar separat, unde se constituie portofoliul de credite.

Se intocmeste graficul de rambursare al creditului in doua exemplare unul pentru client si altul pentru CEC, care se semneaza de catre reprezentantii CEC si cei ai firmei, acesta continand datele la care trebuie rambursate ratele si dobanzile din credit precum si sumele acestora.

La data semnarii contractului de credit in baza unui exemplar din fisa intocmita de consilierul de credit care cuprinde datele referitoare la client si date despre credit, serviciul contabilitate crediteaza contul curent al clientului cu suma de 40 mii lei.

Clientul in vederea utilizarii creditului prezinta spre decontare factura fiscala nr.511120/ 08.11.2008 in valoare de 48.195 reprezentand c/v cuptor si instalatie vopsire electrostatica iar cu ordinul de plata nr. 111/17.11.2008 se vireaza suma de 40 mii lei in contul furnizorului SC METAL FOR SRL

In perioada urmatoare consilierul de credit face verificarea pe teren a firmei creditate, urmarind respectarea destinatiei creditului si a pastrarii in bune conditii a garantiei imobiliare.

Pe toata perioada derularii creditului, consilierul de credite urmareste achitarea ratei si dobanzii la scadenta stabilita prin graficul de rambursare si urmareste derularea operatiunilor firmei prin contul deschis la CEC.

Evaluarea performantei financiare – agenti economici mici si mijlocii  ANEXA 4

SC ALFA-BIS BISTRITA

I. FACTORI CANTITATIVI

 

Nr. crt.

Formula de calcul

Foarte bine

Bine

Satisfacator

Necorespunzator

Nivel

Indic.

Punctaj

 

Lichiditate curenta

Lc = 100* (Active circulante / Datorii sub un an)

>150%

4p

3p

2p

≤ 100%

1p

Lichiditate imediata

Li = 100* (Active circulante - Stocuri) / Datorii de sub un an

>100%

4p

3p

2p

1p

Grad de indatorare general

Gi = 100* (Datorii financiare / Cap. proprii)

0 ≤ Gi ≤ 0%

4p

3p

2p

100% < Gi ≤ 200%

1p

> 200%

0p

< 0

0p

Grad de indatorare financiara

Gif = 100* (Datorii financiare / Cap. proprii)

0≤ Gif ≤ 30%

4p

3p

2p

70% < Gif ≤ 100%

1p

> 100%

0p

< 0

0p

Solvabilitatea

S = 100* (Total activ) / (Datorii totale)

>200%

4p

3p

2p

1p

Rentabilitatea cifrei de afaceri

Rca = 100* (Profit net / Cifra de afaceri)

>10%

4p3p

2p

0p

Rentabilitatea generala

Rg = 100* (profit net / Cheltuieli totale)

>17%

4p

3p

2p

0p

TOTAL FACTORI CANTIT.

 

Evaluarea performantei financiare – agenti economici mici si mijlocii  ANEXA 5

SC ALFA-BIS SRL BISTRITA

II. FACTORI CALITATIVI

NNrcrt.

Denumire factori

Foarte bine

Bine

Satisfacator

Necorespunzator

Punctaj

Evaluarea niv. de calific. a echipei manageriale

Studii superioare in domeniu

4p

Studii superioare in alte domenii

3p

Studii medii in domeniu

2p

Studii medii in

alte domenii

1p

Vechimea in specialitate a echipei manageriale

Experienta ≥ 5 ani

4p

Experienta ≥ 2 ani

3p

Experienta ≥ 2 ani

2p

Experienta < 2 ani

1p

Marimea capitalului social( Ks)

≥ 100 mil. lei

4p

25 mil. lei ≤ Ks < 100 mil. lei

3p

10 mil. lei ≤ Ks < 25 mil. lei

2p

< 10 mil. lei

1p

Relatiile dintre actionari

Foarte bune

4p

Bune

3p

Satisfacatoare

2p

Nesatifacatoare

1p

Nr. de clienti pt. principalul produs comercializat

> 4

4p

> 3

3p

> 2

2p

1p

Ponderea operatiunilor derulate prin CEC

100%

4p

3p

2p

5% din ponderea operatiunilor derulate

prin CEC ≤ 25%

1p

Ponderea operatiunilor derulate prin CEC < 5%

0p

Dependenta de unul sau mai multi furnizori cu ponderea valorica cea mai mare

> 3 furnizori

4p

3 furnizori

3p

2 furnizori

2p

1 furnizor

1p

TOTAL FACTORI CALITATIVI

ANEXA 6

Denumire client :

SC ALFA-BIS SRL  Inregistrata la unitatea C.E.C Bistrita

sub nr.10120 data 09.10.2008

Catre,

CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI

Sucursala C.E.C Bistrita

CERERE DE CREDIT

Nr.198 din 09.10.2008

1. Denumirea si forma juridica . SC ALFA-BIS SRL

2. Sediul clientului Bistrita str. Independentei nr. 52 Cod postal . . . . . . .

telefon  237818

fax . 237818 Telex . . . . . . . . . . . .

3. Numarul de inregistrare in Registrul Comertului J 06/29/2002

Locul de inregistrare . Bistrita data infiintarii 24.01.2002

Cod fiscal 13400163

4. Reprezentanti legali (administratorii sau imputernicitii acestora potrivit legii).

Nr.

crt.

Numele si

prenumele

Functia

Profesia

Actul de numire

sau imputern.

Muresan Ioan

administrator

inginer

Act constitutiv

5.Obiectul de activitate: tratarea si acoperirea metalelor, cod CAEN 2851

Capitalul social

Subscris

Varsat

de stat

privat, din care

participare straina

TOTAL

Va rugam sa ne aprobati acordarea unui credit in valoare de 40.000 (patrusutemiilei ) pe care sa-l utilizam (in completarea surselor proprii) pt. realizarea, procurarea: utilaje

Resursele proprii de 8.195 lei se asigura potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii astfel:

- surse proprii …8.195 lei

- alte surse …………………………… mil. lei

Creditul urmeaza sa-l rambursam in 60 luni.

Garantii propuse :

Tip de garantie

Denumirea bunului propus

Anul de fabricatie

sau

constructie

Valoarea contabila

sau din actele de

proprietate

- lei -

Valoarea actuala estimata

- lei -

Proprietar si

act de proprietate

IMOBILIARA

CF2469/ 12.11.2002

TOTAL

Muresan Ioan

11.Societatea noastra are contul principal deschis la C.E.C.: Bistrita. si mai are conturi deschise la unitatile bancare .BCR, ROMEXTERA Bistrita

12. La prezenta cerere se anexeaza : Da Nu Deja atasat

– documentele de constituire a societatii; * *

– bilantul contabil; * *

– raportul la bilant; * *

– planul lichiditatilor; * *

– extras de carte funciara; * *

13. Societatea comerciala SC ALFA-BIS SRL si/sau actionarii principali ……………NU…………………… fac parte dintr-un grup de persoane fizice sau juridice legate economic intre ele, exercita direct sau indirect putere de control asupra celorlalte firme si beneficiaza (impreuna sau cu titlu individual) de credit si scrisori de garantie bancara acordate de C.E.C. si anume:

Nr. Crt.

Numele persoanei fizice si/sau juridice cu care solicitantul de credite are legaturi economice

Nivelul cumulat al creditelor si/sau scrisori de garantie acordate de banci, sold la zi

Valoarea creditului solicitat (proportional cu cota de participare)

Total obligatii fata de banca

14. Declaram pe propria raspundere ca suntem incadrati in una din urmatoarele categorii:

- persoane aflate in relatii speciale cu banca  DA NU *

- personal propriu al bancii, precum si a familiilor

acestora DA NU *

15. Suntem de acord ca C.E.C. sa solicite toate informatiile pe care le considera necesare de la banci, agenti economici, institutii etc. cu care ……… SC ALFA-BIS SRL (denumirea clientului care solicita creditul) a avut si are relatii de colaborare.

16. Declaram pe propria raspundere ca nu mai avem alte credite si ca toate datele din prezenta cerere precum si din documentele anexate sunt reale si corespund cu cele din evidentele noastre.

Ne angajam sa respectam toate obligatiile ce ne revin din contractul de credit.

Nume si prenume

persoane autorizate

sa reprezinte clientul  Semnaturi

1. ..Muresan Ioan. 

Data

Stampila client ..

ANEXA 7

RAPORT DE INTALNIRE 

Societatea: SC ALFA-BIS SRL Cont:

Obiect de activitate: tratarea si acoperireametelelor Participanti client: Muresan Ioan

Intalnire:  la client * la banca *

Convorbire telefonica  *

OBIECTUL INTALNIRII: analiza documentatiei depuse in vederea obtinerii unui credit pentru procurare echipament

Prezentarea societatii si istoric: societatea comerciala a luat fiinta in anul 2002 avand actionar unic D-l Muresan Ioan

Activitate:

Obiectul principal de activitate consta in tratarea si acoperirea metalelor

Rezultate financiare: in cursul anului 2008 societatea comerciala a realizat profit acoperindu-si si pierderea inregistrata in anul precedentEvolutie recenta – Perspective: extindere

Investitii in curs de realizare si in perspectiva, finantarea proiectelor de investitii:

societatea comerciala isi propune achizitionarea de utilaje in vederea cresterii veniturilor

Garantii: creditul urmeaza a fi garantat cu o ipoteca de rangul II asupra imobilului din Bistrita

Relatii bancare: societatea comerciala mai are cont deschis la BCR, ROMEXTERRA Bistrita

Sectorul economic: societatea comerciala prelimina extinderea clientilor chiar si in extern

Concluzii: fata de cele prezentate propun aprobarea creditului solicitat pe o perioada de 60 luni cu o perioada de gratie de 6 luni si o dobanda de 26%

Consilier de credit:

ANEXA 8

FISA CLIENTULUI - sistem de informatii

DATE DE IDENTIFICARE

 

Numele clientului

SC ALFA-BIS SRL BISTRITA

Forma juridica

SRL

Cod client

Obiect de activitate

TRATAREA SI ACOPERIREA METALELOR

Cifra de afaceri

-30.09.2008 mii. Lei

Sediu social (adresa, tel., fax)

Numarul si data inregistrarii la Reg. Comertului sau Reg. Agricol

BISTRITA str. Independentei nr.52

J06/29/2002

Jud. B-N

Cod fiscal 13400163

CAPITAL

 

Valoare

200 Lei

Natura

Privat *

Stat 

Strain

Mixt

Structura

Privat 100 %

Stat

Strain

CONSILIU DE ADMINISTRATIE (unde este cazul)

PERSOANE IMPUTERNICITE SA ANGAJEZE SOCIETATEA

 

Nr. Crt

Nume si prenume

Functia

Anul nasterii

Profesia

Vechimea in firma

MURESAN IOAN

ADM.

INGINER

< 2 ani

PERSONALUL

 

Numar:

Comentarii: in perioada urmatoare se preconizeaza angajarea a inca 4 persoane

Productiv

Administrativ

Total

PRINCIPALII FURNIZORI SI PONDEREA ACESTORA IN TOTAL APROVIZIONARI

- mii lei -

Nr.crt.

Furnizori

Bunuri achizitionate

Valoare

- lei -

Pondere in

Total aproviz.

n

LINDE GAZ

SC MIRO

SC COMAT

SC CORAMET

Tabla diferite dimensiuni

-// -

-// -

-// -

Total

CEREREA

 

Evolutia actuala

Posibilitati de crestere

DA * NU

Principalii clienti si ponderea acestora in totalul vanzarilor  - mii lei -

Nr.crt.

Clientii

Produse/servicii

Furnizate

Valoare  - lei –

(se va mentiona valoarea totala pe client)

Pondere in total vanzari

(se va mentiona ponderea totala pe acelasi client )

n

SC RAAL

SC INFEX

MIR MEC

INCOOP

Radiatoare

Confectii metalice

Confectii metalice

Confectii metalice

Total

MARKETING

 

 

Activitate de promovare a vanzarilor

DA * NU

 

Costuri anuale de promovare

mil. lei

 

 

Studii de marketing

DA

 

CARACTERISTICILE PIETEI SI PRINCIPALII CONCURENTI

 

 

SERVICII BANCARE ACORDATE CLIENTULUI

 

 

- credite

DA * NU

 

- efecte comerciale scontate

DA NU *

 

- investitii in actiuni sau alte valori mobiliare

DA NU *

 

- efecte comerciale avalizate

DA NU *

- garantii emise

DA NU *

 

- acreditive deschise sau confirmate

DA NU *

OBSERVATII

Societatea comerciala figureaza in baza de date a CRB la ultima raportare cu suma de 36.698 lei

CONSILIER CREDITCasa de Economii si Consemnatiuni  ANEXA 9

Unitatea C.E.C. …BISTRITA

Nr. cerere credit 198/09.10.2008

REFERAT DE CREDIT

Solicitarea clientului ..SC ALFA-BIS SRL

VALOARE CREDIT SOLICITAT40.000

OBIECTUL CREDITULUI .procurare utilaj

DURATA DE CREDITARE ..60 luni

PERIOADA DE GRATIE .6 luni

Identificarea clientului

Denumirea client…… SC ALFA-BIS SRL

2. Sediul social Bistrita str. Independentei nr. 52

3. Forma juridica……SRL, data infiintarii……2002,  numar inmatriculare la Registrul Comertului…J 06 /29/ 2002 cod fiscal 13400163

4. Obiectul de activitate :structura activitatii tratarea si acoperirea metalelor  ponderea in cifra de afaceri..100% cod CAEN 2851

5. Capital social subscris…200 capital varsat…200

5.1. Structura capitalului :…privat..( de stat, privat, mixt) )

5.2. Structura actionariatului :numar -asociat unic

ponderea in capitalul social..100%

6.Conducerea :studii /superioare

vechime si experienta in activitate /peste 25 de ani

7.Client al CEC din data de 12.11.2007 ( aprecieri asupra modului de lucru cu banca )

8.Daca detine participatii la alte societati comercialeNU.

9. Istoricul societatii societatea comerciala a luat fiinta in anul 2002, fiind inregistrata la registrul comertului avand ca principal obiect de activitate tratarea si acoperirea metalelor

II. Situatia economico – financiara

Descrierea generala a activitatii:. tratarea si acoperirea metalelor

Contul de profit si pierderi – prezentare generala a veniturilor si cheltuielilor

-mii lei-

An precedent

Raportare semestriala

La data solicitarii

creditului

- Venituri totale

- Cheltuieli totale

- Profitul brut

- Profitul net

Bilantul anual (sinteza ultimului bilant anual, a ultimei raportari semestriale si la data solicitarii creditului constituit pe baza ultimei balante de verificare)

- lei -

Ultimul bilant

Ultima raportare

La data solicitarii creditului

Active

Imobilizari

Stocuri

Creante

Disponibilitati

Alte active

Pasive

Capitaluri proprii

Datorii din care:

Imprumuturi bancare

Datorii catre furnizori

Datorii la bugetul statului

Alte pasive

4. Incadrare in functie de indicatorii de bonitate in categoriile A,B,C,D,E:=C=...

III Prezentarea proiectului

Scopul finantarii:.procurare utilaje..

Planul de finantare:

- Valoarea investitiei:.48.195

- Valoarea creditului solicitat:..40.000

Contributia proprie a clientului (cash /natura) ;..8.195

C. Informatii despre piata si concurenta:

politica de preturi;la nivelul concurentei

piete previzionate;Bistrita + national

evaluarea concurentei;.exista concurenta

modalitati de desfacere;..pe baza de contracte

retea de distributielocal +national

segment de piata detinut (local / national) local +national

Calitatea managementului:

morala si profesionala:.buna

prestigiu si experienta in ramura/sector de activitate:foarte buna

reputatie manageriala:.buna

Garantii propuse:

Tipul garantiei

Valoarea de piata

Valoarea acceptata in

garantie

imobiliara

Concluzii si propuneri

VALOAREA CREDITULUI PROPUS SPRE APROBARE:40.000

SURSA DE FINANTARE:

din surse proprii:.8.195

din credit:40.000

credite acordate pe baza unor programe: KfW, Phare, etc.:

OBIECTUL CREDITULUI:..procurare utilaje

DURATA DE CREDITARE: 60 luni

din care perioada de gratie:6 luni

MOD DE UTILIZARE A CREDITULUI:.una transa

GARANTIILE SOLICITATE DE C.E.C.

evaluate de …POP NICOLAE

la data de ……12.11.2008

pe baza ………raport evaluare

verificate la data de …12.11.2008

de catre …… POP NICOLAE

MODALITATEA DE RAMBURSARE:..rate lunare

RATA DOBANZII PROPUSA:..26%

COSTURILE CREDITULUI: .29.098

Dobanda:28.572

Comisioane aferente: comision analiza = 4, comision evaluare = 86, comision gestiune = 40

ALTE ASPECTE RELEVANTE (PUNCTE TARI, PUNCTE SLABE, OPORTUNITATI, AMENINTARI ETC.):

Societatea comerciala desfasoara o activitate rentabila in anul 2008 ceea ce permite rambursarea ratelor si dobanzilor aferente.

Exista concurenta dar nu este periclitata activitatea societatii

Semnaturi:

La nivelul sucursalei

Sef serviciu ”Creditare Persoane Juridice” Analist credite:

Sef birou / comp. ”Creditare Persoane Juridice”: Consilier credite:

Compartiment risc:

Compartiment juridic.

ANEXA 10

CONTRACT DE CREDIT

NR. 42 din 17.11.2008

Incheiat intre:

Casa de Economii si Consemnatiuni S.A., Sucursala / Agentia BISTRITA cu sediul in BISTRITA str M. EMINESCU, nr 2 judetul /sectorul BISTRITA NASAUD inregistrata la Registrul Comertului BISTRITA sub nr.J/06/334/2001, cod unic de inregistrare R571660 reprezentata prin TODASCA IOAN director si CIOBANCAN RODICA director economic .

si

SC ALFA-BIS SRL, cu sediul in Bistrita, str. Independentei, nr.52, judet Bistrita-Nasaud telefon 237818, fax/telex 237818, inregistrata in Registrul Comertului la nr.J/06/129/2002, cod fiscal 13400163, denumita in continuare CLIENT, reprezentata prin MURESAN IOAN in calitate de ADMINISTRATOR UNIC.

In baza prevederilor Legii nr. 66/02.07.1996 republicata privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni si a cererii clientului   nr.182 din 09.10.2008, aprobata prin Hotararea nr. 63 din data de 10.11.2008 a Comitetului de Credite, (se mentioneaza persoana sau autoritatea imputernicita sa aprobe astfel de cereri, conform prevederilor statutare), C.E.C. acorda CLIENTULUI un credit in urmatorii termeni si conditii :

Art.1 Obiectul CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract de credit il constituie acordarea unui credit in valoare de 40.000 lei (patrusutemilioanelei) (se va mentiona atat valoarea creditului in cifre si litere, cat si moneda in care se acorda acesta), pus la dispozitia clientului*

- integral la data de 17.11.2008.

Art. 2 desTinaTia creditului

2.1. Creditul va fi utilizat de client pentru:

(se va completa conform aprobarii bancii privind obiectul creditului solicitat, cu precizarea exacta a destinatiei, descrierea sintetica a proiectului propus) - Investitii (procurare unui cuptor si instalatie de vopsitorie electrostatica)

2.2. Creditul se acorda prin contul de credit nr. 2041.020201… si se va vira in contul curent al clientului nr 2511.010502… deschis la CEC Bistrita.

*In functie de solicitarea clientului, prevederile acestui articol se vor formula in mod corespunzator

Art.3 TERMENE

3.1. Durata creditului este de 60 luni de la data acordarii creditului, incluzand o perioada de gratie de 6 luni de la data primei trageri, perioada care expira la data de 17.05.2014.

3.2.Creditul este rambursabil in rate lunare/ trimestriale/ semestriale, conform graficului de rambursare anexat care face parte integranta din prezentul contract.

Ultima rata se va rambursa la data de 17.05.2014.

3.3. Pe durata perioadei de gratie clientul plateste lunar o dobanda stabilita procentual pe an, aplicata la sumele trase din credit.

3.4. In situatia in care data scadentei ratelor si a dobanzilor este o zi nelucratoare, transferul din contul curent al clientului se va face in ziua lucratoare ulterioara scadentei . In acest sens, clientul va asigura alimentarea contului sau curent deschis la banca cu sumele datorate, conform graficului de rambursare.

3.5. Creditul se pune la dispozitia clientului numai dupa semnarea prezentului contract si dupa depunerea de catre acesta a tuturor documentelor solicitate de C.E.C. privind garantiile admise si asigurarea acestora.

3.6. Orice modificare a prevederilor prezentului contract se va face in baza unui act aditional, cu exceptia modificarii nivelului ratelor de dobanda si ale comisioanelor. 

ART.4. DOBANZI SI COMISIOANE

4.1. Creditului i se aplica o dobanda de 26 %, pe an, calculata de la data utilizarii si pana la rambursarea integrala a acestuia si se incaseaza lunar, potrivit graficului de rambursare.

4.2. Pe parcursul utilizarii si rambursarii creditului, C.E.C. poate modifica procentul de dobanda in functie de costul resurselor de creditare. Noul procent de dobanda se va comunica clientului in scris in termen de maxim 10 zile lucratoare de la modificare si se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii dobanzii.

4.3. CLIENTUL va rambursa creditul si va plati dobanda la datele stipulate in graficul de rambursare anexat la prezentul contract. Rambursarea creditului se va efectua pe baza de nota contabila prin debitarea automata a contului curent al CLIENTULUI deschis la C.E.C. cu sumele scadente si virarea acestora in contul de credit al imprumutatului.

4.4. Dobanda calculata se incaseaza de C.E.C. inaintea altor plati, cu exceptia celor prevazute de legislatia in vigoare, direct din contul curent, pe baza de nota contabila, eliberand CLIENTULUI un extras de cont.

4.5. Pentru creditul acordat, CLIENTUL plateste C.E.C.-ului un comision de gestiune de 1 %, calculat la valoarea creditului aprobat. Acest comision se incaseaza o singura data la acordarea creditului, din disponibilitatile clientului din contul curent.

4.6. Pentru sumele din credit neutilizate conform termenelor prevazute in contractul de credit, se va incasa de la CLIENT un comision de neutilizare de …. %/ zi aplicat la valoarea creditului ramas neutilizat.

4.7. Pe parcursul derularii creditului, CEC poate modifica nivelul comisioanelor percepute, cu instiintarea clientului, in scris, in termen de 10 zile lucratoare de la modificare.

ART.5. PENALITATI DE INTARZIERE

5.1. Nerambursarea ratelor la termenele stabilite prin grafic atrage dupa sine trecerea acestora la restanta si plata de catre client a unei dobanzi majorate cu 3 puncte procentuale peste dobanda curenta a creditului.

5.2. Ordinea incasarii creantelor cuvenite C.E.C. este urmatoarea :

comisioane, taxe bancare si alte datorii legate de derularea creditului, creante atasate creditelor indoielnice, creante atasate creditelor restante, dobanzi indoielnice, dobanzi restante, credite indoielnice,   credite restante, dobanda curenta, rata curenta.

5.3 Clientul va suporta si eventualele cheltuieli de urmarire a recuperarii datoriilor (credit, dobanzi,etc.).

ART.6. RAMBURSARI ANTICIPATE, RESCADENTARE, REESALONARE

Creditul poate fi rambursat de catre client si inainte de scadenta, integral sau partial, dar numai cu acceptul C.E.C.

In cazuri bine justificate, clientul poate beneficia de rescadentarea/ reesalonarea creditului, numai cu acceptul C.E.C., cu depunerea solicitarii cu 5/15 zile lucratoare inaintea scadentei, in functie de nivelul de competenta la care a fost aprobat creditul si suportarea de catre client a costurilor prevazute de banca. Aceste operatiuni vor face obiectul unor acte aditionale in care se vor stipula noile date privind derularea creditului.

ART.7. GARANTII

7.1. Clientul se obliga sa garanteze creditul cu urmatoarele garantii (se va mentiona tipul si valoarea garantiei, nr. contractului de garantie, nr. de transcriere al contractului, etc)

-Ipoteca de rangul I, asupra imobilului situat in Bistrita , str. Artarilor nr. 22, luat in garantie la valoarea de 60.223,50 lei, conform contractului de ipoteca nr. 1192/14.11.2008,

7.2. Bunurile aduse in garantie mentionate la art. 7.1 vor fi asigurate de catre CLIENT, pe cheltuiala sa, la o societate de asigurare agreata de C.E.C.

7.3. CLIENTUL are obligatia reinnoirii anuale a asigurarilor bunurilor cu care vine in garantarea creditului, la o societate de asigurare agreata de C.E.C

7.4. Drepturile imprumutatului la despagubirile ce i se cuvin in cazul realizarii riscului asigurat pentru bunurile aduse in garantie, vor fi cesionate in favoarea C.E.C.

ART.8 DECLARATII SI OBLIGATII

8.1. La momentul semnarii prezentului contract, CLIENTUL declara pe propria raspundere, avand cunostinta de consecintele prevazute de lege pentru declaratii false sau inexacte, ca:

- nu exista nici un litigiu, arbitraj sau procedura administrativa in curs in cadrul careia s-ar putea pronunta o hotarare cu consecinte negative asupra activitatii, bunurilor sau situatiei financiare;

- raspunde de autenticitatea documentelor prezentate la C.E.C.;

- nu exista impotriva sa nici o actiune/procedura de recuperare cu privire la neplata taxelor/impozitelor datorate si scadente;

- nu a intervenit nici un eveniment care ar putea afecta in mod esential si negativ, activitatea sa sau indeplinirea obligatiilor ce rezulta din prezentul contract.

8.2. Toate incasarile si platile, in cadrul contractului de credit, se vor efectua prin contul curent al CLIENTULUI, deschis la C.E.C.. Se pot admite si plati in numerar, cu acceptul sucursalei C.E.C., in limita prevederilor legale, cu conditia ca in termen de 10 zile lucratoare clientul sa prezinte bancii documentele justificative (factura fiscala si/sau contracte de vanzare-cumparare, borderou de achizitie) privind utilizarea numerarului ridicat din credit. Nu se va accepta eliberarea unei noi transe din credit, fara prezentarea documentelor justificative pentru transa anterioara.

8.3. Prin prezentul contract de credit sucursala C.E.C. este autorizata de CLIENT sa-i debiteze contul curent, cu sumele scadente aferente creditului, in mod automat, cu cele reprezentand plata comisioanelor sau a cheltuielilor de urmarire, precum si cu cele declarate scadente anticipat de catre banca.

8.4. Clientul se obliga :

sa respecte intocmai prevederile din prezentul contract si din anexele la acesta;

sa utilizeze creditul primit doar in scopul pentru care a fost solicitat si aprobat, cu respectarea stricta a clauzelor contractuale;

sa se achite de datoriile privind plata, comisioanelor, dobanzilor si a ratelor la termenele si in sumele stabilite prin contract si prin graficul de rambursare anexat acestuia, grafic care face parte integranta din prezentul contract, alimentand in acest sens contul curent cu sumele datorate pentru a da posibilitatea retinerii acestora de catre banca;

sa asigure si sa participe la realizarea obiectului creditarii (in cazul investitiilor) cu resurse proprii (in cash sau natura), in valoare de 8.195 lei

sa evidentieze corect toate operatiunile sale contabile legate de acordarea si rambursarea creditului, precum si toate operatiunile economico-financiare legate de activitatea desfasurata;

sa suporte cheltuielile de urmarire facute de C.E.C. pentru recuperarea creditelor neramburstae la scadenta;

sa instiinteze in scris C.E.C. in cel mult 10 zile calendaristice asupra oricaror modificari privind structura organizatorica si de productie, structura si forma de organizare a actionariatului, precum si in valoarea garantiilor ce au stat la baza acordarii creditului sau care afecteaza in orice alt mod creditul acordat;

pe intreaga perioada de creditare sa-si deruleze activitatea principala prin conturi deschise la C.E.C. ;

sa reinnoiasca in fiecare an contractele de asigurare, si sa cesioneze dreptul de despagubire in favoarea CEC pentru garantiile acceptate la valoarea la care bunurile au fost luate in garantie de catre C.E.C. si sa le predea la C.E.C. in vederea pastrarii, pana la data rambursarii integrale a tuturor datoriilor ce decurg din prezentul contract;

sa asigure integritatea si conservarea in bune conditii a bunurilor ce constituie garantia creditului, pana la rambursarea integrala a acestuia;

sa nu instraineze si sa nu foloseasca bunurile cu care garanteaza creditul pentru garantarea oricarei alte obligatii catre o alta societate bancara sau oricare persoana fizica sau juridica, pana la rambursarea integrala a acestuia;

sa nu instraineze si sa nu greveze cu sarcini bunurile procurate din credit pana la rambursarea integrala a creditului si a dobanzilor aferente;

suma va reprezenta minim 15% din valoarea obiectului creditarii

sa asigure verificarea si analizarea situatiei sale economico-financiare la sediul firmei si/sau   prin depunerea la C.E.C. a tuturor documentelor ce permit aceasta (balanta de verificare, bilantul contabil, contul de profit si pierderi etc.);

sa puna la dispozitia C.E.C. documentele necesare verificarii respectarii destinatiei creditului si sa permita personalului imputernicit al C.E.C. efectuarea de controale pe teren in scopul verificarii derularii investitiei ;

sa nu aduca modificari actelor sale constitutive fara informarea bancii ;

sa emita in favoarea bancii bilete la ordin la vedere, pe care se va mentiona clauza « fara protest »** ;

imprumutatul este de acord ca biletele la ordin la vedere sa poata fi prezentate pentru plata oricand in termenul pentru care a fost acordat creditul, in cazul in care clientul nu si-a achitat la scadenta sumele datorate.**

8.5. Nerespectarea de catre CLIENT a acestor obligatii atrage dupa sine dreptul sucursalei C.E.C. de a declara creditul exigibil anticipat (inclusiv toate datoriile aferente).

Art.9. DREPTURILE C.E.C.

9.1. C.E.C. are dreptul:

sa urmareasca utilizarea creditului potrivit destinatiei prevazuta la pct. 2.1 din prezentul contract, atat scriptic, cat si faptic;

- sa verifice existenta permanenta si integritatea garantiilor asiguratorii pe toata durata creditarii, atat scriptic, cat si faptic;

- sa urmareasca reinnoirea contractelor de asigurare pentru bunurile aduse in garantie pentru intreaga perioada de rambursare;

- sa urmareasca efectuarea corecta si la zi in evidenta contabila a operatiunilor legate de utilizarea si rambursarea creditului, a dobanzii si comisioanelor aferente;

- sa aplice o dobanda majorata cu 3 puncte procentuale peste dobanda aplicata creditului, asupra creditului nerambursat la scadenta de catre client;

- sa declare scadensa anticipata a creditului (inclusiv a datoriilor aferente), in situatia in care clientul nu respecta prevederile contractuale si sa faca toate demersurile necesare recuperarii sumelor datorate de acesta ;

- sa intocmeasca si sa inainteze organelor de executare silita documentatia necesara recuperarii sumelor datorate de client; sa recupereze pe calea executarii silite sumele datorate de client in/si pe baza prezentului contract daca acesta a fost reziliat sau in situatia in care clientul nu si-a executat la termen obligatiile de rambursare a creditului, dobanzilor si comisioanelor aferente, dupa caz ;

** in cazul in care s-a hotarat garantarea suplimentara cu bilete la ordin

- sa modifice procentul de dobanda si nivelul comisioanelor, pe parcursul derularii contractului de credit ;

- sa incaseze din conturile clientului, fara acceptul sau, sumele scadente rezultate din prezentul contract, cu prioritate fata de alte datorii ale acestuia, cu exceptiile prevazute de lege.

ART.10. DECLARAREA EXIGIBILITATII ANTICIPATE A CREDITULUI diminuarea valorii creditului

10.1. C.E.C. este in drept sa anuleze sau sa reduca cuantumul creditului aprobat, dupa expirarea unui termen de preaviz de minimum 5 zile calendaristice, care va fi comunicat in scris clientului, in cazul nerespectarii de catre acesta a prevederilor contractuale .

10.2. In situatia in care, se inregistreaza o diminuare a valorii garantiilor prezentate de client sau documentele aferente bunurilor acceptate in garantie si-au incetat valabilitatea, iar clientul nu remediaza aceasta situatie in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data constatarii, banca poate proceda la :

diminuarea plafonului de credit aprobat pana la un nivel care sa permita asigurarea cu garantii conform cerintelor bancii ;

- rambursarea accelerata a soldului contului de credit si recuperarea tuturor sumelor datorate de client din incasarile contului curent al acestuia. In cazul in care, in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii deficientei, sumele datorate de client nu pot fi acoperite in intregime din disponibilul contului curent, sumele neachitate se trec la restanta, urmand a fi luate masurile de declarare a exigibilitatii anticipate a creditului.

10.3. Neplata la scadenta a unei rate de credit/dobanda dau dreptul Bancii sa declare oricand creditul scadent anticipat si sa procedeze la declansarea procedurii de executare silita.

Neplata la scadenta, cat si nerespectarea oricarei clauze prevazute in prezentul contract, dau dreptul C.E.C. sa treaca la retragerea anticipata a creditului si a dobanzilor datorate din contul curent al clientului, fara acceptul acestuia si inaintea oricaror alte datorii ale acestuia, cu exceptiile prevazute de lege, iar cand acest lucru nu este posibil se va trece la recuperarea creditului prin executarea silita a garantiilor.

CEC are dreptul sa rezilieze unilateral acest contract cand situatia economico-financiara a clientului nu asigura conditii de rambursare a creditului si cand clientul a furnizat sau furnizeaza date false;  rezilierea actioneaza de plin drept fara a fi necesara punerea in intarziere a imprumutatului si fara orice alta formalitate prealabila ; la data rezilierii toate obligatiile de plata ale imprumutatului devin scadente.

ART.11. DREPTUL APLICABIL, LITIGII

11.1. Prezentul contract este guvernat de dreptul roman si reglementarile interne C.E.C.

11.2. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi depus spre solutionare instantei judecatoresti competente.

ART. 12. DISPOZITII FINALE

C.E.C. nu preia riscul politic sau calamitatile naturale si nu raspunde de autenticitatea documentelor prezentate de CLIENT .

Prezentul contract constituie titlu executoriu, conform Legii Bancare nr.58/1998 si a Legii nr.66/1996 republicata, privind reorganizarea CEC in societate bancara pe actiuni ;

In cazul in care una din prevederile acestui contract este lovita de nulitate sau nu poate fi pusa in executare, aceasta nu va afecta valabilitatea sau executarea celorlalte prevederi .

Neexercitarea de catre banca a oricarui drept prevazut in contract sau de legislatia in vigoare sau exercitarea lui cu intarziere nu constituie o renuntare la acest drept potrivit legii 

Toate comunicarile si notificarile ce se efectueaza in baza prezentului contract se vor transmite la urmatoarele adrese:

pentru C.E.C : Bistrita, str. M. Eminescu nr. 2.

pentru CLIENT: SC ALFA-BIS SRL Bistrita

Comunicarile scrise se vor face fie prin posta, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin fax, cu confirmarea receptionarii acestuia.

12.6. Prezentul contract va intra in vigoare dupa:

constituirea si autentificarea garantiilor nominalizate la punctul 7.1 si indeplinirea formelor de publicitate corespunzatoare fiecarui tip de garantie;

- incheierea contractului de asigurare de catre societatea de asigurari si cesionarea dreptului de despagubire in favoarea C.E.C. pentru bunurile ipotecate si/sau gajate in favoarea C.E.C.

Acest contract contine un numar de 6 pagini si s-a incheiat in 3 exemplare, din care 2 exemplare au fost retinute de C.E.C. iar 1 s-a inmanat clientului.Incheiat astazi 17.11.2008. (z/l/an)

Casa de Economii si ConsemnaTiuni CLIENT

DIRECTOR  Todasca Ioan AVIZAT OFICIUL JURIDIC SC ALFA-BIS SRL BISTRITA

DIR. ECONOMIC Ciobancan Rodica MURESAN IOAN

CONCLUZII SI PROPUNERI

Casa de Economii si Consemnatiuni precum si celelalte banci actioneaza intr-un mediu supus permanent schimbarii. Relatiile de piata se modifica, reprezentarile valorilor si asteptarile clientilor se schimba, dezvoltarea tehnologica se dezvolta rapid si, ca urmare a internationalizarii crescande a pietelor financiare, presiunea concurentei creste.

Pentru majoritatea clientilor nu mai este ceva deosebit in a lucra cu o banca. Clientii sunt mai informati si mai pretentiosi decat in trecut, sunt mai siguri pe ei si cer mai mult. O oferta vasta de produse, preturi corespunzatoare pietei, servicii bune si competenta de specialitate sunt asteptate ca un lucru de la sine inteles. Atractia si fidelitatea clientului fata de o anumita banca se reduc de la an la an. Daca inainte se practica legatura doar cu o singura banca, astazi cca 50% din clienti persoane fizice si juridice au legaturi cu doua pana la patru banci .

Daca produsele, conditiile si standardul tehnic sunt pentru client asemanatoare si se pot schimba intre ele, se pune problema prin ce se diferentiaza in mod pozitiv institutiile bancare de concurenti. Criteriul decisiv este calitatea serviciilor bancare.

In general calitatea se refera la ceea ce este mai bun, mai frumos, mai economic etc, comparativ cu un produs sau serviciu similar. Calitatea este deci ceva care corespunde unor cerinte mari, dar este un lucru subiectiv si care nu poate fi evaluat. Daca vorbim de calitatea produselor ne referim la caracteristicile produsului. La un calculator, de exemplu, ar fi vorba de indicatori privind sistemul de functionare sau capacitatea memoriei. Aici exista caracteristici obiective care pot fi comparate.

In scopul imbunatatirii activitatii de creditare si a volumului creditelor acordate de catre CEC ar fi necesar:

largirea gamei tipurilor de credite acordate clientilor;

acordarea anumitor facilitati pentru solicitantii de credite fideli institutiei si neevidentiati ca si debitori de plata;

servicii de calitate in relatia CEC - client;

documentatia usor de intocmit prin punerea la dispozitia clientilor de formulare tipizate;

cresterea volumului plasamentelor din surse proprii la nivelul sucursalei in detrimentul plasamentelor de trezorerie, ceea ce conduce la cresterea veniturilor;

acordarea de credite cu descoperire de cont, pe o anumita perioada (ex. 6 luni )

intensificarea activitatii de promovare pe plan local a produselor de creditare prin reclama si publicitate in presa, radio si TV;

atragerea unui numar mai mare de clienti din sectoarele de servicii si productia bunurilor de consum si efectuarea unei selectii riguroase a acestora;

mentinerea permanenta a contactelor cu clientii, urmarirea activitatii acestora, in vederea gasirii solutiilor optime de imbunatatire a productiei, scop esential al activitatii de creditare;

acordarea unei atentii deosebite pregatirii profesionale a personalului din activitatea de creditare, de cunoastere a normelor si a procedurilor de lucru si de analiza a activitatii desfasurata de potentialii clienti.

CEC nu intampina probleme majore in desfasurarea activitatii de creditare, fiind o banca fara probleme, nu sunt evidentiate cazuri majore de credite neperformante sau credite acordate firmelor de stat sau private, aflate in stare de faliment si nu are in derulare cazuri importante de litigii.

Casa de Economii si Consemnatiuni va continua sa aiba un rol activ pe piata, acordand ca si pana acum o atentie deosebita clientilor, urmarind sa fie un furnizor complet de servicii si produse bancare, promovand o atitudine indreptata spre client.

BIBLIOGRAFIE

1. Basno C., Dardac N., Floricel C., - Moneda, credit, banci, editia a II-a, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999.

2. Burtea A, - Creditul in mecanismul economiei de piata, Editura Sigma Plus, Deva, 1998.

3. Cerna S., -Banii si creditul in economiile contemporane, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 1994.

4. Cerna S., - Moneda si teorie monetara, vol I, Editura Mirton, Timisoara, 2000.

5. Dedu V, - Management bancar, Editura SiIdan, Bucuresti, 1996.

6. Hetes-Gavra 1., - Organizarea si operatiunile bancilor, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2003.

7. Imireanu M., - Tehnica si practica operatiunilor bancare, supliment Tribuna Economica, 1995.

8. Ionescu L.C. (coordonator) - Bancile si operatiunile bancare, Editura Economica, Bucuresti, 1996.

9. Murray A, - Analiza creditului, Coeditura Capital si Expert, Bucuresti, 1998.

10. Turcu I., - Operatiuni si contracte bancare, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995

11. *** - Sistemul bancar, Supliment al Ziarului Financiar, septembrie 2003

12. *** - Strategia Casei de Economii si Consemnatiuni SA pentru 2002 - 2005

13. *** - Hotararea Guvernului Romanei nr 1602/2002 privind modificarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni.

14. *** - Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, modificata si completata prin Legea nr.. 485/2003.

15. * * * - Legea nr. 101/1998 privind statutul BNR.

16. *** - Legea nr.. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni, republicata in 30 decembrie 1998 in temeiul art. 2 din Legea nr 250 / 1998

17. *** - Legea nr. 250 /30 decembrie 1998 privind Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni

18. *** - Normele Metodologice CEC nr. 12/2002 privind creditarea persoanelor fizice si nr. 14/ / 2001 privind creditarea persoanelor juridice, impreuna cu Procedurile de creditare

19. *** - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 5/11 martie 2004 privind autorizarea unor imprumuturi

20. *** - Regulamentul BNR nr. 5/2002, modificat si completat prin Regulamentul BNR nr. 7//2002 privind analiza si clasificarea portofoliului de credite.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1621
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site