Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Executarea ipotecii

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micExecutarea ipoteciiSectiunea 1

Dispozitii generale

Executarea ipotecilor

Art.2438 - In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, creditorul poate urmari bunul ipotecat, potrivit dispozitiilor prezentului capitol.

Conditiile executarii

Art.2439 Executarea ipotecii nu poate fi realizata decat in virtutea unui titlu executoriu si pentru o creanta certa, lichida si exigibila.

Titluri executorii

Art.2440 - Contractele de ipoteca valabil incheiate sunt titluri executorii daca sunt investite cu formula executorie, in conditiile legii.

Alte cai de realizare a creantei

Art.2441 - Dispozitiile prezentului capitol nu aduc nicio atingere dreptului creditorului de a-si realiza creanta pe calea unei actiuni personale sau de a solicita luarea oricaror masuri necesare pentru executarea ipotecii, potrivit Codului de procedura civila.

Interdictia pactului comisoriu

Art.2442 - Orice clauza potrivit careia, pentru a garanta executarea obligatiei debitorului sau, creditorul isi rezerva dreptul sa devina proprietarul irevocabil al bunului sau sa dispuna de acesta fara formalitatile impuse de lege se considera nescrisa.

Discutiunea bunurilor mobile

Art.2443 - Un creditor ipotecar de rang inferior poate sa se opuna la urmarirea bunului mobil care ii este anume ipotecat, daca au mai ramas bunuri mobile suficiente ipotecate in favoarea creditorului de rang superior pentru aceeasi datorie, si poate sa ceara discutiunea prealabila cu respectarea formalitatilor reglementate in art.2303. Daca cererea este admisa, urmarirea bunului ipotecat este suspendata.

Sectiunea a 2-a

Executarea ipotecii mobiliare

1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale

I. Deposedarea debitorului

Drepturile creditorului

Art.2444 - In caz de neexecutare, creditorul are dreptul, la alegerea sa:

a)      sa vanda bunul ipotecat in conditiile art.2454- 2468;

b)      sa-si insuseasca bunul pentru a stinge creanta ipotecara in conditiile art.2469 -2471;

c)      sa preia bunul in scop de administrare in conditiile art.2477- 2482.

Urmarirea accesoriilor unui imobil

Art.2445 - Atunci cand ipoteca poarta asupra unor bunuri mobile accesorii ale unui imobil, creditorul ipotecar se poate prevala, in privinta acestora, de drepturile recunoscute in prezenta sectiune, afara de cazul in care a inceput urmarirea potrivit regulilor stabilite pentru executarea ipotecilor imobiliare.

Separarea accesoriilor unui imobil

Art.2446 - (1) Atunci cand titularul unei ipoteci constituite asupra unui bun mobil accesoriu al unui imobil este preferat titularilor altor drepturi reale asupra bunului imobil respectiv, el poate, in caz de neexecutare din partea debitorului, sa separe cele doua bunuri.

(2) In acest caz, creditorul ipotecar este obligat sa-i despagubeasca pe titularii de drepturi reale asupra imobilului, cu exceptia constituitorului, pentru cheltuielile necesare repararii stricaciunilor cauzate de separarea celor doua bunuri.

(3) Creditorul nu este obligat la despagubiri pentru scaderea valorii bunului imobil ca urmare a inlaturarii bunului ipotecat ori a necesitatii de a-l inlocui.

(4) Cei indreptatiti la despagubire pot refuza separarea bunurilor cat timp creditorul ipotecar nu ofera o garantie suficienta pentru plata despagubirilor.

(5) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica materialelor obisnuite de constructie care sunt incorporate intr-o constructie.

Dreptul de a prelua bunurile

Art.2447 - Creditorul ipotecar are dreptul:

a) sa preia bunurile ipotecate, cu toate accesoriile acestora;

b) fara a le deplasa, sa ia masurile necesare pentru ca echipamentele si alte asemenea bunuri sa nu mai poata fi folosite si sa dispuna ulterior de acesta conform dispozitiilor art.2456.

Preluarea bunului

Art.2448 Creditorul poate prelua bunul ipotecat prin mijloace proprii sau cu ajutorul unui organ de executare.

Preluarea bunului prin mijloace proprii

Art.2449 (1) Atunci cand contractul de ipoteca o permite in mod expres, creditorul poate prelua bunul, precum si titlurile si inscrisurile care constata dreptul de proprietate al constituitorului asupra bunului prin mijloace proprii, fara a fi necesara vreo autorizatie sau notificare prealabila.

(2) Creditorul nu poate insa tulbura linistea si ordinea publica ori recurge, in mod direct sau indirect, la constrangere, chiar daca fapta sa nu ar constitui o infractiune. Orice stipulatie care limiteaza aceasta obligatie se considera nescrisa.

(3) Cu ocazia preluarii bunului, creditorul nu poate fi insotit de un reprezentant al autoritatii publice.

Remiterea bunului ipotecat

Art.2450 (1) Cel care detine bunul mobil este dator sa il predea creditorului ipotecar, care urmareste bunul potrivit procedurii prevazute in prezentul capitol. Acesta poate insa refuza predarea, in cazul in care creditorul nu face dovada dreptului sau de a prelua bunul.

(2) Cu exceptia creditorului ipotecar de rang superior care a pornit, la randul sau, executarea, niciun alt creditor nu poate cere creditorului care a preluat bunul sa i-l remita.

Preluarea silita a bunului

Art.2451 - (1) Creditorul poate solicita concursul executorului judecatoresc pentru a prelua bunul.

(2) Cererea creditorului va fi insotita de o copie de pe contractul de garantie, de o descriere a bunului ce urmeaza a fi preluat si, daca este cazul, de o copie certificata de pe inscrierea ipotecii la arhiva.

(3) La solicitarea organului de executare agentii fortei publice sunt obligati sa acorde tot sprijinul pentru preluarea bunului.

Obligatiile organului de executare

Art.2452 (1) In termen de 48 de ore de la primirea cererii, organul de executare se deplaseaza la locul unde se afla bunul ipotecat, il ridica si il preda de indata creditorului.

(2) Organul de executare intocmeste un proces-verbal, in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza la dosarul de executare, iar celalalt se comunica debitorului in conditiile Codului de procedura civila.

(3) In cazul in care este necesara folosirea fortei, organul de executare este obligat sa revina in cursul aceleiasi zile, insotit de agentii fortei publice, pentru a ridica bunul ipotecat.

(4) Creditorul avanseaza cheltuielile si suporta riscurile transportului si depozitarii bunului.

Drepturile si obligatiile creditorului

Art.2453 Creditorul care detine bunul ipotecat are drepturile si obligatiile unui administrator al bunului altuia imputernicit cu administrarea simpla, dispozitiile art.810-814 aplicandu-se in mod corespunzator.

II. Vanzarea bunului ipotecat

Vanzarea bunurilor ipotecate

Art.2454 - (1) Creditorul ipotecar poate dispune de bunurile ipotecate in starea in care se gasesc sau dupa luarea unor masuri comercial rezonabile pentru valorificarea acestora.

(2) Creditorul poate dispune de bunurile ipotecate prin licitatie publica ori negociere directa, prin unul sau mai multe contracte, in bloc sau separat, in orice moment sau loc si in orice conditii.

(3) Partile pot conveni, prin contractul de ipoteca, modul de valorificare a bunurilor grevate.

(4) In toate cazurile, vanzarea trebuie realizata intr-o maniera comercial rezonabila in ceea ce priveste metoda, momentul, locul, conditiile si toate celelalte aspecte ale acesteia.

Vanzarea comercial rezonabila

Art.2455 - (1) Vanzarea bunurilor este comercial rezonabila daca are loc:

a) in modul in care se dispune in mod obisnuit de bunuri de acelasi fel pe o piata organizata;

b) la pretul stabilit pe o piata organizata si valabil in momentul vanzarii;

c) in conformitate cu practicile comerciale rezonabile urmate de cei care vand in mod obisnuit bunuri de acelasi fel.

(2) Daca dispozitiile alin.(1) sunt respectate, simplul fapt ca se putea obtine un pret mai mare daca vanzarea ar fi avut loc in alt moment sau printr-o alta metoda decat cea aleasa de creditor nu face ca vanzarea sa nu fie considerata comercial rezonabila.

Vanzarea bunului aflat in posesia debitorului

Art.2456 - (1) Creditorul poate vinde bunul ipotecat, chiar daca acesta se afla in posesia debitorului.

(2) Cumparatorul are dreptul de a intra in posesia bunului, in conditiile art.2447-2452.

Cumpararea de catre creditor

Art.2457 - (1) Un creditor ipotecar nu poate cumpara bunul decat:

a)      in cadrul unei licitatii publice;

b)      in cadrul unei vanzari directe, insa numai daca bunuri de acelasi fel sunt vandute in mod obisnuit pe o piata organizata.

(2) In aceste cazuri, creditorul poate depune creanta in contul pretului.

Notificarea vanzarii

Art.2458 - (1) Daca doreste sa vanda bunul dupa procedura reglementata in prezenta sectiune, creditorul este tinut sa comunice persoanelor aratate la art.2459 o notificare de executare si sa inscrie un aviz de executare la arhiva.

(2) Atat comunicarea notificarii, cat si inscrierea avizului de executare trebuie realizate cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru vanzare.

(3) Nerespectarea acestor formalitati atrage nulitatea vanzarii.

(4) Dispozitiile acestui articol nu se aplica atunci cand bunurile care fac obiectul urmaririi sunt supuse pieirii, deteriorarii ori devalorizarii rapide ori sunt vandute in mod obisnuit pe o piata organizata.

Destinatarii notificarii

Art.2459 - Creditorul trebuie sa adreseze notificarea:

a)      debitorului obligatiei garantate prin ipoteca, fideiusorilor si codebitorilor solidari ai acestuia;

b)      constituitorului sau, dupa caz, succesorilor in drepturi ai acestuia;

c)      tuturor creditorilor ipotecari ale caror ipoteci au devenit opozabile prin inscrierea in arhiva a unui aviz care identifica bunul grevat si care, la data notificarii, este inscris pe numele debitorului;

d)      tuturor persoanelor de la care a primit notificarea existentei unui drept sau a unei pretentii cu privire la bunul ipotecat, precum si cei de la care bunul a fost ridicat ori la care acesta se afla, daca sunt cunoscuti;

e)      tuturor creditorilor ipotecari si privilegiati a caror garantie a devenit opozabila pe alta cale, in temeiul legii, daca creditorul ipotecar cunoaste identitatea si adresa acestora.

Continutul notificarii

Art.2460 - Notificarea vanzarii trebuie sa indice in mod clar:

a)      constituitorul si creditorul ipotecar;

b)      bunurile care fac obiectul urmaririi;

c)      suma pentru care se porneste urmarirea;

d)      metoda prin care se va realiza valorificarea bunului;

e)      data, ora si locul la care va avea loc licitatia publica, precum si pretul de pornire al licitatiei ori, dupa caz, data, ora cu incepere de la care creditorul va dispune de bun.

Opozitia la executare

Art.2461 - (1) In termen de 15 zile de la comunicarea notificarii sau, dupa caz, de la inscrierea avizului de executare in arhiva, cei interesati sau vatamati prin executare pot formula opozitie la executare.

(2) Opozitia suspenda de drept executarea pana la solutionarea definitiva a cauzei.

(3) Instanta va solutiona opozitia in termen de cinci zile. Hotararea instantei poate fi atacata numai cu apel in termen de cinci zile de la comunicarea hotararii. In cazul respingerii opozitiei, apelul nu opreste pe creditor sa treaca la valorificarea bunului. Apelul se solutioneaza de urgenta potrivit regulilor de la ordonanta presedintiala.

(4) Instanta poate dispune incetarea executarii pornite de creditor, daca debitorul a platit, precum si restituirea bunului de catre creditor. Daca instanta constata ca vanzarea ar urma sa se faca cu incalcarea dispozitiilor prezentei sectiuni, va stabili conditiile si regulile corespunzatoare si va incuviinta valorificarea bunului.

Plata creantei ipotecare

Art.2462 In orice moment pana la vanzarea bunului de catre creditor, debitorul si orice persoana interesata pot executa obligatia, platind totodata cheltuielile rezonabile facute pentru preluarea si vanzarea bunului. In acest caz, creditorul este obligat sa accepte plata, sa inceteze imediat orice masura de executare silita si sa restituie bunul debitorului.

Preferinta la executare

Art.2463 - (1) Creditorul ipotecar de rang superior este preferat creditorilor de rang inferior in ceea ce priveste exercitiul dreptului de a executa ipoteca si poate, cat timp bunul nu a fost vandut, sa continue executarea inceputa sau sa porneasca o noua executare.

(2) Acesta poate fi insa tinut sa restituie cheltuielile facute de un creditor de rang inferior daca, fiind notificat cu privire la executarea ipotecii, omite sa invoce prioritatea drepturilor sale intr-un termen rezonabil.

Dobandirea lucrului de catre cumparator

Art.2464 - (1) Vanzarea bunului in cadrul procedurii reglementate in prezentul capitol:

a)      transfera cumparatorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului;

b)      stinge ipoteca in virtutea careia vanzarea a avut loc;

c)      stinge toate celelalte ipoteci si privilegii, daca prin lege nu se prevede altfel.

(2) Titlurile sau inscrisurile care constata dreptul de proprietate al constituitorului asupra bunului, contractul de ipoteca, impreuna cu mentiunea stingerii garantiei la arhiva fac dovada dreptului de proprietate al dobanditorului.

Obligatia personala a debitorului

Art.2465 - Debitorul ramane obligat personal pentru partea din creanta care nu este acoperita de pretul obtinut din vanzare.

Vanzarea bunului care nu apartine debitorului

Art.2466 - (1) Creditorul trebuie sa restituie proprietarului fie lucrul, fie pretul vanzarii, indata ce a aflat ca debitorul nu este proprietarul bunului ipotecat.

(2) In cazul in care creditorul nu cunoaste aceasta imprejurare pana la distribuirea pretului, el este exonerat de orice raspundere, daca a restituit debitorului ceea ce ramane din vanzarea bunului.

Locatiunea bunului dupa vanzare

Art.2467 - (1) Se poate conveni ca, dupa vanzare, constituitorul sa foloseasca bunul in calitate de locatar.

(2) Dreptul constituitorului va fi opozabil oricarui dobanditor al bunului daca a fost inscris la arhiva sau daca a fost cunoscut de acesta pe alta cale.

Distribuirea sumelor realizate

Art.2468 - (1) Dupa deducerea cheltuielilor rezonabile facute de creditor cu preluarea, conservarea, luarea masurilor pentru valorificarea bunului, vanzarea, precum si onorariile platite avocatilor, creditorul distribuie sumele de bani realizate din executare creditorilor privilegiati si ipotecari potrivit ordinii de preferinta, chiar daca acestia ar avea creante afectate de termen suspensiv sau de conditie rezolutorie. Cu privire la aceste sume, creditorul are drepturile si obligatiile unui administrator al bunurilor altuia imputernicit cu administrarea simpla, dispozitiile art.810-814 aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) Suma ramasa disponibila se preda debitorului in termen de trei zile de la primirea sumelor rezultate din valorificarea bunului. Daca plata nu poate avea loc, suma va fi depusa intr-un cont bancar, urmand ca debitorul sa fie instiintat despre aceasta de catre creditor.

(3) Creditorul va intocmi de indata un proces-verbal despre eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare. Acesta se va comunica imediat debitorului, constituitorului si celorlalti creditori privilegiati si ipotecari si se va inscrie la arhiva.

(4) Orice intelegere dintre creditor si debitor prin care se stabileste o alta destinatie a sumelor rezultate din executare se considera nescrisa.

III. Preluarea bunului ipotecat

Preluarea bunului ipotecat

Art.2469 - (1) Creditorul isi poate insusi bunul ipotecat pentru stingerea creantei daca prin lege nu se prevede altfel, constituitorul consimte la aceasta, iar persoanele prevazute la art.2459 nu se opun.

(2) Consimtamantul constituitorului la preluarea bunului de catre creditor trebuie sa fie exprimat in scris si sa fie ulterior neexecutarii.

Notificarea ofertei de preluare

Art.2470 - Creditorul care doreste sa preia bunul ipotecat pentru stingerea creantei sale va inscrie in arhiva un aviz de preluare si va notifica aceasta oferta persoanelor aratate la art.2459.

Opunerea la preluare

Art.2471 (1) Opunerea la preluarea bunului facuta de persoanele aratate la art.2459 produce efecte numai daca este comunicata creditorului in termen de 15 zile de la notificare.

(2) Dispozitiile art.2461 se aplica in mod corespunzator.

Efectul preluarii

Art.2472 (1) Preluarea bunului de catre creditor:

a)      stinge creanta ipotecara;

b)      transfera creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului;

c) stinge toate ipotecile si privilegiile de rang inferior.

(2) Contractul de ipoteca, impreuna cu notificarea de preluare, tine loc de titlu de proprietate.

2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative

Ipoteca asupra titlurilor reprezentative

Art.2473 - (1) Cand ipoteca are ca obiect titluri reprezentative asupra unor bunuri mobile, inclusiv recipise de depozit si warant-uri, creditorul are dreptul sa vanda bunurile si sa distribuie pretul, potrivit prevederilor prezentei sectiuni.

(2) Cel ce are o ipoteca asupra unor titluri de valoare negociabile are dreptul de a executa ipoteca impotriva girantilor si avalistilor.

3. Executarea ipotecii asupra creantelor

Ipoteca asupra creantelor

Art.2474 - (1) Ipoteca unei creante confera creditorului, atunci cand conditiile pentru a porni executarea silita sunt intrunite, dreptul de a prelua titlul de creanta, de a cere si de a obtine plata sau, la alegerea sa, de a vinde creanta si de a-si insusi pretul, toate acestea in limita sumei garantate.

(2) Cu privire la vanzarea avuta in vedere la alin.(1), dispozitiile privitoare la cesiunea de creanta se aplica in mod corespunzator.

Ipoteca asupra conturilor

Art.2475 (1) Atunci cand ipoteca ce poarta asupra unui cont este perfectata conform dispozitiilor art.2419 alin.(2) lit.a), creditorul poate compensa soldul creditor al contului cu creanta ipotecara.

(2) Atunci cand ipoteca ce poarta asupra unui cont este perfectata conform dispozitiilor art.2419 alin.(2) lit.b) sau lit.c), creditorul ipotecar poate ordona bancii eliberarea soldului contului in beneficiul sau.

Conduita creditorului

Art.2476 - In toate cazurile, creditorul trebuie sa actioneze intr-o maniera comercial rezonabila.

4. Preluarea bunului in vederea administrarii

Conditii

Art.2477 - (1) Creditorul ce are o ipoteca asupra bunurilor unei intreprinderi poate prelua bunurile ipotecate in vederea administrarii daca notifica hotararea sa persoanelor aratate la art.2459 si inscrie la arhiva un aviz de executare, dispozitiile art.2458-2460 aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) Preluarea bunurilor se face temporar, cel mult pana la satisfacerea creantei pentru care s-a constituit garantia.

Administratorul

Art.2478 - Poate fi administrator creditorul sau o alta persoana desemnata de creditor sau, dupa caz, de catre instanta.

Obligatiile administratorului

Art.2479 - Creditorul sau cel caruia i-a fost incredintata administrarea bunurilor are calitatea de administrator al bunului altuia insarcinat cu administrarea deplina, dispozitiile art.815-816 aplicandu-se in mod corespunzator.

Conservarea drepturilor locatarului

Art.2480 - Preluarea bunului in deplina administrare nu poate aduce atingere drepturilor dobandite anterior de locatar.

Incetarea administrarii

Art.2481 - Administrarea bunului inceteaza in cazul in care creditorul si-a acoperit creanta, inclusiv despagubirile si cheltuielile privind executarea, in cazul in care a facut o notificare prin care alege alta modalitate de executare, precum si in alte cazuri prevazute de lege. Falimentul persoanei impotriva careia se executa garantia nu duce la incetarea administrarii.

Obligatiile creditorului la incetarea administrarii

Art.2482 - (1) La incetarea administrarii, creditorul este obligat sa dea socoteala si, daca nu a optat pentru o alta modalitate de executare, sa restituie bunurile celui impotriva caruia s-a facut executarea.

(2) Creditorul care si-a acoperit astfel creanta, despagubirile si cheltuielile cu executarea, este obligat sa predea persoanei impotriva careia s-a executat garantia si surplusul de bunuri obtinut prin administrare.

5. Sanctiuni

Incalcarea regulilor privitoare la preluarea bunului

Art.2483 - (1) Creditorul care incalca regulile de preluare a bunului ipotecat raspunde pentru pagubele pricinuite.

(2) El este, de asemenea, obligat sa restituie bunurile si sa plateasca persoanei impotriva careia a pornit urmarirea o treime din valoarea creantei ipotecare.

Incalcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii

Art.2484 - (1) Creditorul care incalca regulile stabilite de prezenta sectiune pentru valorificarea bunului ipotecat raspunde pentru prejudiciile cauzate.

(2) Creditorul este, de asemenea, dator sa plateasca persoanei impotriva careia a pornit urmarirea o treime din valoarea creantei ipotecare la momentul vanzarii.

(3) Daca diferenta dintre valoarea bunului ipotecat si pretul realizat prin urmarirea silita este mai mare decat suma aratata la alin.(2), creditorul este obligat sa plateasca aceasta diferenta.

(4) Platind aceste sume, creditorul poate retine pretul vanzarii. El pierde insa partea din creanta ipotecara care a ramas neacoperita dupa urmarirea bunului.

Stabilirea valorii bunului

Art.2485 - (1) Pentru a stabili valoarea bunului in cazul prevazut de art.18122 alin.(3), creditorul si constituitorul vor desemna cate un expert evaluator.

(2) Daca diferenta dintre valorile astfel stabilite este mai mica de o cincime, valoarea bunului se considera a fi media aritmetica a celor doua valori.

(3) Daca diferenta este mai mare de o cincime, evaluatorii vor desemna un al treilea expert. Valoarea bunului se considera a fi media aritmetica a celor mai apropiate doua evaluari.

Incalcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii

Art.2486 - Creditorul care incalca regulile stabilite de prezenta sectiune pentru distribuirea pretului raspunde pentru prejudiciile cauzate celorlalti creditori potrivit dreptului comun.

Sectiunea a 3-a

Executarea ipotecilor imobiliare

Discutiunea bunurilor ipotecate

Art.2487 - Creditorul nu poate urmari in acelasi timp vanzarea imobilelor care nu sunt ipotecate decat in cazul cand bunurile care ii sunt ipotecate nu sunt suficiente pentru plata creantei sale.

Reguli aplicabile

Art.2488 - Urmarirea silita se face cu respectarea dispozitiilor Codului de procedura civila.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2184
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved